NTI Reader
NTI Reader

第五 dì wǔ

dì wǔ ordinal fifth
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量 , Concept: Ordinal 序数
Notes: The ordinal is formed by placing a numeral after the prefix 第 (Sun 2006, loc. 703).

Contained in

卷第五第五大第五类

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 11 45
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 7 44
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 8 42
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 7 41
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 40
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 10 39
Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 12 39
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 12 39
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 24 37
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 7 35

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
第五后 第五後 第五後誦 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 49 43
经第五 經第五 未曾有法品地動經第五 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 23
谓第五 謂第五 是謂第五水喻人 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 16
第五见 第五見 是為第五見 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 10
品第五 品第五 佛說長阿含第四分世記經龍鳥品第五 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 7
第五车 第五車 至第五車 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 6
第五缘 第五緣 是第五緣 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 4
第五天使 第五天使 復以第五天使善問 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 4
入第五 入第五 復入第五阿夷波多桓泥犁中 Tie Cheng Nili Jing 《鐵城泥犁經》 Scroll 1 4
第五解脱 第五解脫 是名為第五解脫處 Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 Scroll 1 3