NTI Reader
NTI Reader

众生 (眾生) zhòngshēng

zhòngshēng noun beings / all living things / all sentient beings
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: sattva; (FGDB '眾生'; MW 'sattva')

Contained in

众生浊救众生度母众生相众生见一切众生观自在菩萨大悲智印周遍法界利益众生薰真如法问制戒意本取不恼众生众生界众生心众生说众生无边誓愿度众生恩普度众生众生世间有情众生普济众生摄众生戒饶益众生戒利众生戒法音宣流众生喜菩萨畏因,众生畏果慈眼视众生令众生利益众生诸众生众生无我观众生利众生

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 6 174
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 14 169
Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 7 151
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 26 147
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 8 137
Ren Wang Bore Jing Shu 《仁王般若經疏》 Scroll 2 137
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 11 130
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 5 125
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 30 125
Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 Scroll 7 125

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
余众生 餘眾生 婆羅門及餘眾生普蒙大明 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 16
众生居 眾生居 所謂九眾生居 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 15
其中众生 其中眾生 其中眾生不增不減 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 11
众生始 眾生始 戱笑懈怠是眾生始 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 6
九众生 九眾生 所謂九眾生居 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 6
众生言 眾生言 餘眾生言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 5
说众生 說眾生 說眾生斷滅無餘 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 5
见众生 見眾生 見眾生苦厄 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5
众生怀 眾生懷 想地獄其中眾生懷毒害想 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 4
众生生 眾生生 眾生生垢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 4