NTI Reader
NTI Reader

众生 (眾生) zhòngshēng

zhòngshēng noun beings / all living things / all sentient beings
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: sattva; (FGDB '眾生'; MW 'sattva')

Contained in

众生浊救众生度母众生相众生见观自在菩萨大悲智印周遍法界利益众生薰真如法问制戒意本取不恼众生众生界众生心众生说众生无边誓愿度众生恩普度众生众生世间有情众生普济众生摄众生戒饶益众生戒利众生戒法音宣流众生喜菩萨畏因,众生畏果慈眼视众生令众生利益众生诸众生众生无我观众生利众生观察众生界

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 18 325
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 17 299
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 19 260
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 16 250
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 28 245
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 26 242
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 27 205
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 29 186
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 6 183
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 14 173

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
余众生 餘眾生 婆羅門及餘眾生普蒙大明 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 16
众生无有 眾生無有 若使一切眾生無有生者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 16
众生居 眾生居 所謂九眾生居 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 15
其中众生 其中眾生 其中眾生不增不減 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 11
九众生 九眾生 所謂九眾生居 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 6
众生始 眾生始 戱笑懈怠是眾生始 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 6
见众生 見眾生 見眾生苦厄 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5
说众生 說眾生 說眾生斷滅無餘 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 5
众生生 眾生生 眾生生垢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 5
众生言 眾生言 餘眾生言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 5