NTI Reader
NTI Reader

zhēn

 1. zhēn adjective real / true / genuine
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 真实 (CCD '真' 1; FE '真' 1)
 2. zhēn adverb really / truely / genuinely
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较 , Concept: Degree 程度
  Notes: In the sense of 的确 or 实在 (CCD '真' 2; FE '真' 1)
 3. zhēn noun the greatest sincerity that a person is capable of
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Subdomain: Confucianism 儒家
  Notes: (FE '真' 2)
 4. zhēn proper noun Zhen
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (CCD '真' 7; FE '真' 3)
 5. zhēn adverb clearly / unmistakably
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想
  Notes: In the sense of 清楚 (CCD '真' 3)
 6. zhēn noun regular script
  Domain: Art 艺术 , Subdomain: Calligraphy 书法
  Notes: In the sense of 真书 (CCD '真' 4)
 7. zhēn noun a portrait
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '真' 5)
 8. zhēn noun natural state
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 本性 (CCD '真' 6)

Contained in

清真寺认真真正真面目真情真实传真传真机天真颜真卿真诚真理真心果真真是半真半假真是的真相真迹真如千真万确真龙真龙天子真谛仿真观音灵感真言鉴真真性真义真实性宋真宗女真真腊风土记真伪真书逼真真珠四真道四真谛具三真实母真言真空六字真言真达罗心真入门七佛灭罪真言真言宗真如法性真法性真宗顶真

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
真说 真說 真說 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 24
真金 真金 真金千輻具 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 21
今真 今真 我今真為轉輪聖王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 15
尊者真 尊者真 尊者真迦旃延去尊者阿那律陀不遠而燕坐也 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 19 11
真婆罗门 真婆羅門 是真婆羅門 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 1 11
真迦旃延 真迦旃延 尊者真迦旃延去尊者阿那律陀不遠而燕坐也 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 19 11
真金色 真金色 微妙真金色 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 9
宝真 寶真 此白象寶真為我瑞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 8
真梵行 真梵行 似如真梵行 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 29 8
真子 真子 佛最上真子 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 29 7