NTI Reader
NTI Reader

bān pán bō

 1. bān noun sort / kind / class
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Wade-Giles: pan (GCED '般'; Unihan '般')
 2. bān noun way / manner
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GCED '般'; Unihan '般')
 3. pán pan
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '般')
 4. foreign bo
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Foreign Language 外语
  Notes: Used in loan words (Unihan '般')

Contained in

一般般若波罗蜜多心经般若波罗蜜多般若波罗蜜金刚般若波罗蜜金刚般若波罗蜜经般若大般若经大般涅槃经般若寺文殊说般若经大品般若经般若理论万般安那般那安般守意经般若佛母般若经般涅槃金刚般若波罗蜜多经般若三藏佛般泥洹经大般泥洹经般舟三昧经般若空性实相般若观照般若方便般若安般金刚般若波罗蜜经心印疏金刚般若注金刚般若经疏金刚般若疏金刚般若经义疏金刚般若波罗蜜经略疏金刚般若论会释能断金刚般若波罗蜜多经论颂金刚般若波罗蜜经论金刚般若经论金刚般若论金刚般若波罗蜜经注金刚般若波罗蜜经疏般泥洹般罗揭帝般若部小品般若小品般若波罗蜜经佛说仁王般若般若波罗蜜经摩诃般若波罗蜜经胜天王般若波罗蜜经般若流支

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 17 178
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 10 94
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 24 57
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 24 54
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 6 34
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 7 32
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 7 32
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 8 32
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 14 30
Discourse on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論頌疏論本》 Scroll 24 30

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
般遮 般遮 執樂天般遮翼子 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 64
般阇 般闍 般闍羅國 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 27
般特 般特 均利般特 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 22 20
般泥曰 般泥曰 無得以佛般泥曰去 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 13
般茶 般茶 未曾離彼般茶甘婆石 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 7 11
作般 作般 作般遮于瑟 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 8 8
时般 時般 以沸星時般泥曰 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 7
般荼 般荼 名般荼甘婆羅 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 6 7
及般 及般 忉利諸天及般遮翼 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 7
告般 告般 佛告般遮翼曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 6