NTI Reader
NTI Reader

释 (釋) shì yì

 1. shì verb to release / to set free
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 放开 (Guoyu '釋' v 3; Kroll '釋' 1; Unihan '釋'; XHZD '释' 4)
 2. shì verb to explain / to interpret
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 说明; for example, 解释 'explain' (Guoyu '釋' v 1; Kroll '釋' 3; Unihan '釋'; XHZD '释' 1)
 3. shì verb to remove / to dispell / to clear up
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 解除 or 消散; for example, 如释重负 'as if relieved from a heavy burden' (Guoyu '釋' v 2; Kroll '釋' 1a; XHZD '释' 2)
 4. shì verb to give up / to abandon
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: This sense of the word is synonymous with 舍弃 or 抛弃 (Guoyu '釋' v 4; Kroll '釋' 1a)
 5. shì verb to put down
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: This sense of the word is synonymous with 放下 or 放开 (Kroll '釋' 1a; XHZD '释' 3)
 6. shì verb to resolve
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '釋' 2a)
 7. shì verb to melt
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: This sense of the word is synonymous with 溶化 or 消融 (Kroll '釋' 2)
 8. shì proper noun Śakra / Indra
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: (Ding '釋')
 9. shì proper noun Śākyamuni
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: This sense of the word is synonymous with 釋迦牟尼. See 釋迦牟尼 (Guoyu '釋' n 1; Kroll '釋' 4; XHZD '释' 5).
 10. shì noun Buddhism
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: In the sense of 佛教 (Guoyu '釋' n 2)
 11. shì proper noun Śākya / Shakya
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: The clan of Śākyamuni Buddha (Guoyu '釋' n 3)
 12. adjective pleased / glad
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As a variant of 译 (Kroll '釋' yì)

Contained in

解释释迦牟尼释放解释执行注释释迦牟尼佛诠释释文释文经典阐释释提桓因释迦佛释迦帝释释然浅释帝释天释梵释迦族消释释梵火天母佛宫寺释迦塔释尊释道释经金刚般若论会释销释金刚经科仪会要注解金刚经音释直解金刚新眼疏经偈合释释大汕释元霭释常莹天帝释释教释摩纳尽释前嫌如释重负释法显释昙无竭释慧皎释道祖释道融释道恒释慧渊释道慧释道盛释氏释圣坚释经论部释昙谛释道汪

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
天王释 天王釋 天王釋聞佛遊摩竭陀國 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 73
白帝释 白帝釋 白帝釋言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 15
释闻 釋聞 執杖釋聞佛所說 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 28 14
释言 釋言 佛告釋言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 13
舍释 捨釋 羇舍子伽藍人聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗族 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 11
释宗族 釋宗族 羇舍子伽藍人聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗族 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 11
释闻已 釋聞已 天王釋聞已 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 11
梵释 梵釋 仙聖梵釋靡不稽首 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 10
释中 釋中 釋中禪室尊 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 42 10
遊释 遊釋 佛遊釋羇瘦迦維羅衛 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 9