NTI Reader
NTI Reader

自我 zìwǒ

zìwǒ noun self
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
Notes: (Sun 2006, loc. 1545)

Contained in

自我解嘲自我介绍自我陶醉自我批评自我提升自我管理自我吹嘘自我安慰自我意识自我实现

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 6 7
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 46 6
Mahāyānasūtralāṃkāraśāstra (Dacheng Zhuangyan Jinglun) 《大乘莊嚴經論》 Scroll 7 6
Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 2 5
Zhao Lun 《肇論》 Scroll 1 4
Bian Wei Lu 《辯偽錄》 Scroll 2 4
Cheng Weishi Lun Liaoyi Deng 《成唯識論了義燈》 Scroll 2 4
Beishan Record 《北山錄》 Scroll 6 4
Zhu Weimojie Jing 《注維摩詰經》 Scroll 2 4
Dasheng Guang Bai Lun Shi Lun 《大乘廣百論釋論》 Scroll 2 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
自我招 自我招 自我招殃 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 20 10
念自我 念自我 為念自我 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 7 5
自我爱 自我愛 捨自我愛增戀他 Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 12 5
自我不可 自我不可 莫作自我不可共語 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 3 4
自我宿 自我宿 自我宿罪當遭此苦 Prince Sudana Sutra 《太子須大拏經》 Scroll 1 4
作自我 作自我 莫作自我不可共語 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 3 4
自我见 自我見 自我見是以 Ratnakūṭasūtraśāstra (Da Baoji Jing Lun) 《大寶積經論》 Scroll 3 3
自我得佛 自我得佛 自我得佛四十九歲 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 3
云自我 雲自我 又云自我生來者似於一 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 19 3
自我及 自我及 自我及他皆無恃怙 The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 Scroll 1 3