fán

 1. fán adjective ordinary / common
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 平常 (Guoyu '凡' adj 1; Unihan '凡')
 2. fán noun an ordinary person
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: See 凡夫
 3. fán noun the ordinary world
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 尘世间 (Guoyu '凡' n 2)
 4. fán noun an outline
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 刚要 (Guoyu '凡' n 1)
 5. fán adjective secular
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 世俗 (Guoyu '凡' adj 2)
 6. fán adverb all
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 凡 is synonymous with 一切 in this sense. Usually, used to introduce a noun phrase in Literary Chinese. For example, 則凡可以得生者,何不用也? 'why should he not use every means by which he could preserve it [life]?' (Mengzi: 11.10/59/27; Pulleyblank 1995, p. 127; Unihan '凡')
 7. fán adverb altogether / in sum / in all / in total
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 凡 is synonymous with 总共 in this sense (Guoyu '凡' adv 1)
 8. fán noun ordinary people
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 凡人 in this sense in Literary Chinese (Pulleyblank 1995, p. 127).

Contained in

Contained in

非凡凡是平凡自命不凡凡例凡事阿凡达凡间凡情伊凡伊凡四世两个凡是科尔多凡举凡大凡凡百凡心凡高超凡不平凡凡响不同凡响凡尘凡近凡民自负不凡骨格不凡不凡廖凡

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Er Di Yi 《二諦義》 — count: 101
 • Scroll 1 Er Di Yi 《二諦義》 — count: 99
 • Scroll 2 Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 — count: 74
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 72
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 70
 • Scroll 8 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 — count: 64
 • Scroll 4 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 — count: 56
 • Scroll 9 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 — count: 56
 • Scroll 3 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 54
 • Scroll 1 Da Ban Niepan Jing You Yi 《涅槃經遊意》 — count: 54

Collocations

 • 凡庶 (凡庶) 吾宿薄祐生在凡庶 — Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》, Scroll 1 — count: 7
 • 凡象 (凡象) 不如一凡象力 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 36 — count: 6
 • 凡世间 (凡世間) 凡世間所見 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 21 — count: 5
 • 凡鄙 (凡鄙) 超過諸凡鄙 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 4 — count: 4
 • 凡起 (凡起) 如是凡起十處兜婆 — Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》, Scroll 3 — count: 4
 • 世间凡 (世間凡) 世間凡有三種天使 — Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》, Scroll 4 — count: 4
 • 数凡 (數凡) 其數凡有八萬四千 — Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》, Scroll 2 — count: 4
 • 一凡 (一凡) 不如一凡象力 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 36 — count: 4
 • 凡世 (凡世) 凡世地動 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 2 — count: 3
 • 凡生 (凡生) 凡生諸苦惱 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 39 — count: 2