NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

āi

  1. āi adjective sad / mournful / pitiful
    Domain: Classical Chinese 古文
  2. āi noun pity
    Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

喜怒哀乐悲哀哀悼哀求哀子哀王汉哀帝晋哀帝唐哀帝哀恋哀伤哀愍哀怜哀江南赋哀怨佛入涅槃密迹金刚力士哀恋经大哀经哀乐哀怜哀痛哀矜哀鸣哀戚哀思可哀哀歌哀愁默哀苦苦哀求致哀哀嚎哀号哀叹哀泣哀恸哀婉哀哭哀悯哀告哀辞不相哀相逢会苦哀劝哀荣

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Tathāgatamahākaruṇānirdeśa / Da Ai Jing 《大哀經》 Scroll 3 70
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 23 49
Akṣayamatinirdeśasūtra (Echamo Pusa Jing) 《阿差末菩薩經》 Scroll 4 29
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 2 29
Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Chi Xin Fantian Suo Wen Jing) 《持心梵天所問經》 Scroll 1 25
Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 1 24
Beishan Record 《北山錄》 Scroll 6 23

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
求哀 求哀 皆稽首求哀 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 19
举哀 舉哀 舉哀呼天 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 14
哀受 哀受 願哀受之 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 9
音哀 音哀 其音哀雅 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 8
哀雅 哀雅 其音哀雅 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 8
大慈哀 大慈哀 如尊師所為弟子起大慈哀 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 18 7
哀念 哀念 哀念人物 Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 Scroll 1 7
加哀 加哀 唯願世尊加哀慈愍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 7
垂哀 垂哀 垂哀納受 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 6
慈哀 慈哀 思慈哀之行 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
清徹如是 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
世尊慈愍 Scroll 17 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 18
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 3
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
梵王 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
便 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 2
父母五事 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 2
人物 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
一切蠕動之類 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 2
蠕動 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
轉輪王國人 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 3
Scroll 6 in Qishi Jing 《起世經》 5
受取 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 13 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
尊師所為弟子大慈 Scroll 18 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
尊師所為弟子大慈 Scroll 21 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
大慈 Scroll 27 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
尊師所為弟子大慈 Scroll 28 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
世間 Scroll 1 in Qi Zhi Jing (Dhammaññusutta) 《七知經》 1
相逢 Scroll 1 in Si Di Jing (Catuḥsatyasūtra) 《四諦經》 16
Scroll 1 in Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 1