NTI Reader
NTI Reader

āi

  1. āi adjective sad / mournful / pitiful
    Domain: Literary Chinese 文言文
  2. āi noun pity
    Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

喜怒哀乐悲哀哀悼哀求哀子哀王汉哀帝晋哀帝唐哀帝哀恋哀伤哀愍哀江南赋哀怨佛入涅槃密迹金刚力士哀恋经大哀经哀乐哀怜哀痛哀矜哀鸣哀戚哀思可哀哀歌哀愁默哀苦苦哀求致哀哀嚎哀号哀叹哀泣哀恸哀婉哀哭哀悯哀告哀辞不相哀相逢会苦哀劝哀荣鲁哀公哀公哀家哀鸿遍野痛疾哀苦

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Tathāgatamahākaruṇānirdeśa / Da Ai Jing 《大哀經》 Scroll 3 70
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 23 49
Akṣayamatinirdeśasūtra (Echamo Pusa Jing) 《阿差末菩薩經》 Scroll 4 29
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 2 29
Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Chi Xin Fantian Suo Wen Jing) 《持心梵天所問經》 Scroll 1 25
Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 1 24
Beishan Record 《北山錄》 Scroll 6 23
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 1 21
Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 18
Fo Shuo Chao Ri Ming Sanmei Jing 《佛說超日明三昧經》 Scroll 1 18

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
求哀 求哀 皆稽首求哀 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 19
举哀 舉哀 舉哀呼天 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 14
哀受 哀受 願哀受之 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 9
哀雅 哀雅 其音哀雅 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 8
音哀 音哀 其音哀雅 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 8
大慈哀 大慈哀 如尊師所為弟子起大慈哀 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 18 7
加哀 加哀 唯願世尊加哀慈愍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 7
哀念 哀念 哀念人物 Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 Scroll 1 7
哀大众 哀大眾 於大眾中求哀大眾 Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 Scroll 1 6
垂哀 垂哀 垂哀納受 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 6