NTI Reader
NTI Reader

 1. noun speed
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动 , Concept: Speed 速度
  Notes: (Unihan '速')
 2. adjective quick / fast
  Domain: Literary Chinese 文言文
 3. adjective urgent
  Domain: Literary Chinese 文言文
 4. verb to accelerate
  Domain: Literary Chinese 文言文
 5. verb to urge
  Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

快速迅速速度高速缓存高速高速公路加速速射速成飞速速率变速器急速尊者速勇救度救度速勇母光速势速时速变速运动大毘卢遮那略要速疾门五支念诵法五大虚空藏菩萨速疾大神验秘密式经速疾立验魔醯首罗天说阿尾奢法速食高速路速疾鬼神速迅速发展音速超速车速速食面火速速成班减速速写超音速速决速食店风速速读疾速限速速记地速流速速胜转速变速调速速不台回旋加速器

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 1 95
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 168 69
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 451 61
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 47 57
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 300 57
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 346 45
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 93 38
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 129 37
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 94 34
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 331 34

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
速疾 速疾 速疾求滅處 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 34
宜速 宜速 宜速滅度 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 19
可速 可速 汝可速歸 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 18
速求 速求 速求離此生死火坑 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 17
便速 便速 而今導師便速滅度 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 12
速往 速往 典輪者速往白王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 10
速舍 速捨 汝今當速捨此惡見 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 9
速求解 速求解 應當速求解脫之道 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 9
速变易 速變易 速變易法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 8
速庄严 速莊嚴 我等當速莊嚴 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 8