NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

 1. noun speed
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动 , Concept: Speed 速度
  Notes: (Unihan '速')
 2. adjective quick / fast
  Domain: Classical Chinese 古文
 3. adjective urgent
  Domain: Classical Chinese 古文
 4. verb to accelerate
  Domain: Classical Chinese 古文
 5. verb to urge
  Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

快速迅速速度高速缓存高速高速公路加速速射速成飞速速率变速器急速尊者速勇救度救度速勇母光速势速时速变速运动大毘卢遮那略要速疾门五支念诵法五大虚空藏菩萨速疾大神验秘密式经速疾立验魔醯首罗天说阿尾奢法速食高速路速疾鬼神速迅速发展音速超速车速速食面火速速成班减速速写超音速速决速食店风速速读疾速限速速记地速流速速胜转速变速调速

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 1 95
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 168 69
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 451 61
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 47 57

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
速疾 速疾 速疾求滅處 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 34
宜速 宜速 宜速滅度 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 19
可速 可速 汝可速歸 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 18
速求 速求 速求離此生死火坑 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 17
速严 速嚴 速嚴衣鉢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 13
便速 便速 而今導師便速滅度 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 12
速往 速往 典輪者速往白王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 10
应速 應速 應速除滅 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 9
速舍 速捨 汝今當速捨此惡見 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 9
速求解 速求解 應當速求解脫之道 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 9

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
是以 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
滅度 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 14
人命 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
生天 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
精進 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 4
離生 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 5
云何 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 6
神通 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 2
電光 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
生天 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 5
疾走 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 3
Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 1
求解 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 5
疾走 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1