NTI Reader
NTI Reader

爱 (愛) ài

 1. ài verb to love
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Love 爱情
  Notes: For example, 爱财不爱命 'to love wealth more than life' (ABC 'ài' 爱 v 1; Kroll '愛' 1a; Mathews '愛' p. 2; NCCED '爱' 1; Suyu, p. 3; Unihan '愛')
 2. ài noun desire / craving / trsnā
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: trsnā, Pāli: taṇhā; in the sense of 貪; FGS translation standard: Craving (Ding '愛'; Faxiang; FGDB '愛'; SH '愛')
 3. ài noun favor / grace / kindness
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 恩惠 (Guoyu '愛' n 2; Kroll '愛' 1b)
 4. ài noun somebody who is loved
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
  Notes: (Guoyu '愛' n 3; Kroll '愛' 1c)
 5. ài noun love / affection
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
  Notes: Measure word: 种 (ABC 'ài' 爱 n 1; Guoyu '愛' n 1; Mathews '愛' p. 2)
 6. ài verb to like
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (ABC 'ài' 爱 v 2; Guoyu '愛' v 1; Kroll '愛' 1; NCCED '爱' 3)
 7. ài verb to sympathize with / to pity
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '愛' 2)
 8. ài verb to begrudge
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '愛' v 2; Kroll '愛' 3)
 9. ài verb to do regularly / to have the habit of
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (ABC 'ài' 爱 v 4; Kroll '愛' 4; NCCED '爱' 4)
 10. ài noun my dear
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Term of address for somebody else's daughter; same as 嬡 (Guoyu '愛' n 4)
 11. ài proper noun Ai
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '愛' n 5)
 12. ài adjective loved / beloved
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '愛' adj 2)

Contained in

爱尔兰爱己注意爱因斯坦恋爱爱情爱心疼爱爱小便宜可爱爱心学校爱好热爱喜爱爱人爱护敬爱亲爱心爱友爱爱戴爱面子爱惜慈爱恩爱关爱仁爱爱慕情爱谈情说爱宠爱相爱爱琴爱琴海大不列颠及北爱尔兰联合王国北爱尔兰兼爱福爱天爱语爱怜爱别离苦大爱道钟爱爱德华友爱服务队爱奥华爱奥华州珍爱爱灭苦灭圣谛婆罗门子命终爱念不离经大爱道般泥洹经善爱太子

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 18 219
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 27 209
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 168 193
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 8 170
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 57 148
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 8 134
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 3 126
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 3 118
Outline of the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽師地論略纂》 Scroll 4 113
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 26 111

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
爱灭 愛滅 愛滅故取滅 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 20
知爱 知愛 知愛由受 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 17
爱习 愛習 能斷愛習 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 15
无有爱 無有愛 則亦無有愛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 13
爱恭敬 愛恭敬 便害愛恭敬 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 12
色爱 色愛 色愛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 9
缘爱 緣愛 緣愛有取 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 9
爱喜 愛喜 四愛喜覺倚淨無淫 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 6
不可爱 不可愛 謂見不可愛色 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 6
爱因缘 愛因緣 愛因緣 Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 Scroll 1 6