NTI Reader
NTI Reader

第七 dì qī

dì qī ordinal seventh
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量 , Concept: Ordinal 序数
Notes: The ordinal is formed by placing a numeral after the prefix 第 (Sun 2006, loc. 703).

Contained in

卷第七第七识

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 5 111
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 4 58
Cheng Weishi Lun Liaoyi Deng 《成唯識論了義燈》 Scroll 5 47
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 12 43
Outline of the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論掌中樞要》 Scroll 2 42
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 7 40
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 26 39
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 52 37
Cheng Weishi Lun Liaoyi Deng 《成唯識論了義燈》 Scroll 4 33
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 10 32

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
经第七 經第七 中阿含未曾有法品郁伽長者經第七 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 22
谓第七 謂第七 是謂第七水喻人 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 14
第七车 第七車 至第七車 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 7
第七见 第七見 是為第七見 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 7
第七梵天 第七梵天 魂神上生第七梵天 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 6
品第七 品第七 佛說長阿含第四分世記經四天王品第七 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 5
第七缘 第七緣 是第七緣 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 4
入第七 入第七 復入第七槃蓰務泥犁中 Tie Cheng Nili Jing 《鐵城泥犁經》 Scroll 1 4
乘第七 乘第七 乘第七車 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 4
第七未曾有 第七未曾有 是謂我大海中第七未曾有法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 4