NTI Reader
NTI Reader

fū fú

 1. noun a man / a male adult
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '夫' fū 2; Guoyu '夫' fū n 1; Unihan '夫'; XHZD '夫' fū 1).
 2. noun porter
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Work 工作
 3. pronoun this / that / those
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Concept: Demonstrative 指示代词
  Notes: 夫 was also used as a demonstrative pronoun in preclassical and classical Chinese, in the sense of 此 or 彼 (CCD '夫' fú 1; Guoyu '夫' fú adj; Pulleyblank 1995, p. 89; Unihan '夫').
 4. particle now / still
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Concept: Modal Particle 语气助词
  Notes: In Literary Chinese 夫 may be placed at the start of a sentence to introduce a topic (CCD '夫' fú 3; Guoyu '夫' fú particle 1; Pulleyblank 1995, p. 74; XHZD '夫' fú 1).
 5. particle is it not? / final particle
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Concept: Modal Particle 语气助词
  Notes: In this sense 夫 may be used to form questions in Literary Chinese (Guoyu '夫' fú particle 2; Pulleyblank 1995, p. 145; ; XHZD '夫' fú 2).
 6. noun husband
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 丈夫 (CCD '夫' fū 1; Guoyu '夫' fū n 3; Unihan '夫'; XHZD '夫' fū 2)
 7. noun a person
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '夫' fū n 2)
 8. noun someone who does manual work
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: For example, 渔夫 'fisherman' or 农夫 'farmer' (CCD '夫' fū 3; Guoyu '夫' fū n 4).
 9. noun a hired worker
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '夫' fū 4).
 10. pronoun he
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: A personal pronoun, in the sense of 他 (CCD '夫' fú 2; Guoyu '夫' fú pronoun)

Contained in

马尔代夫马尔代夫卢比穆沙拉夫丈夫林毅夫沃尔夫夫妇夫妻大夫功夫夫人工夫杠夫夫君哈夫拉陆秀夫屠夫农夫渔夫梅尔夫摩耶夫人斯拉夫无上丈夫三十二大丈夫相调御丈夫凡夫调御丈夫御史大夫士大夫克利夫兰拉夫夫子潜夫论士夫斯拉夫语族贾夫纳孔夫子车夫特拉维夫千夫胜鬘夫人会胜鬘夫人大丈夫论陈田夫清道夫士夫果愚夫大丈夫薇薇夫人凡夫性韦提希夫人

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Treasure Store Treatise 《寶藏論》 Scroll 1 68
Zhao Lun 《肇論》 Scroll 1 66
Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 Scroll 2 65
Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 Scroll 2 57
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 13 53
Bian Zheng Lun 《辯正論》 Scroll 6 53
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 14 52
Beishan Record 《北山錄》 Scroll 6 51
Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 Scroll 5 44
Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 Scroll 7 42

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
夫主 夫主 世間便有不善夫主之名 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 11
壮夫 壯夫 譬如世間有力壯夫 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 9
田夫 田夫 譬如田夫 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 6
见夫 見夫 若見夫主 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 6
夫延 夫延 俱至夫延城 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 5
夫曰 夫曰 語其夫曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 32 5
夫出家 夫出家 夫出家者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5
夫智者 夫智者 夫智者以譬得解 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 4
夫为人 夫為人 夫為人子 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 4
名士夫 名士夫 是名士夫捷疾具足 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 32 4