léi lèi lěi

 1. lèi verb to be tired
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: Traditional: 累 (CCD '累' lèi 1; Guoyu '累' lèi v 1)
 2. lěi verb to accumulate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Traditional: 累; in the sense of 积累 (CCD '累' 1 lěi 1; Guoyu '累' lěi v 1)
 3. léi proper noun Lei
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: Traditional: 纍 (Guoyu '纍' n 2)
 4. léi verb to bind / to burden
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Traditional: 纍 (Guoyu '纍' v 1)
 5. lěi adjective repeatedly / continuously
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Traditional: 累; in the sense of 屡次 or 连续 (CCD '累' 1 lěi 2; Guoyu '累' lěi adj)
 6. lèi verb to implicate / to involve
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Traditional: 累 (CCD '累' 2 lěi; Guoyu '累' lèi v 1)
 7. lèi verb to be work hard / to toil
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Traditional: 累 (CCD '累' lèi 3)
 8. lěi verb to add
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Traditional: 累; in the sense of 增加 (Guoyu '累' lěi v 2)
 9. léi noun a rope
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Traditional: 累 or 纍; in the sense of 绳索 (Guoyu '纍' n 1; Guoyu '累' léi n 1)
 10. léi verb to wind around
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Traditional: 纍 (Guoyu '纍' v 2)
 11. léi adjective piles of / heaps of
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Traditional: 纍; as in 累累 (Guoyu '纍' adj)

Contained in

累计累积累加器积累连累累进拖累劳累牵累嘱累积累积累德本累累累累负累疲累累赘累累经年累月受累多累累犯累坏累及带累累心马累芜累日积月累灭累尘累累代债累负债累累累七斋缠累长篇累牍人生诸苦 悭贪之人伶仃孤苦 挥霍之人求不得苦 懒惰之人千辛万苦 矫情之人嘴甜心苦 麻木之人不知甘苦 执着之人放不下苦 瞋恨之人怨憎会苦 五逆之人倒悬悲苦 风尘之人内心痛苦 流浪之人颠波泪苦 边疆之人穷困辛苦 军中之人战斗累苦 病亡之人爱别离苦 乞讨之人淒凉哀苦 创业之人备尝辛苦 发心之人不辞劳苦 养育之人含辛茹苦 情义之人同甘共苦 勤奋之人不以为苦 慈悲之人喜乐拔苦 喜舍之人济贫救苦 积善之人无有众苦

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 18 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 — count: 45
 • Scroll 1 Da Ban Niepan Jing Ji Jie 《大般涅槃經集解》 — count: 30
 • Scroll 27 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 — count: 27
 • Scroll 3 Zhu Weimojie Jing 《注維摩詰經》 — count: 20
 • Scroll 20 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 — count: 18
 • Scroll 5 Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 — count: 18
 • Scroll 1 Fa Hua You Yi 《法華遊意》 — count: 17
 • Scroll 1 Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 — count: 16
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 16
 • Scroll 28 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 — count: 15

Collocations

 • 累劫 (累劫) 展轉三塗累劫不竟 — Yuye Jing 《玉耶經》, Scroll 1 — count: 33
 • 累德 (累德) 崇集大齋積功累德 — Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》, Scroll 1 — count: 16
 • 功累 (功累) 崇集大齋積功累德 — Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》, Scroll 1 — count: 16
 • 累足 (累足) 累足而臥 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 10
 • 累世 (累世) 我累世為師 — Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》, Scroll 1 — count: 7
 • 菩萨累 (菩薩累) 菩薩累劫勤行四恩 — Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》, Scroll 1 — count: 6
 • 世累 (世累) 或有眾生深慕世累戀著財貨 — Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》, Scroll 3 — count: 5
 • 屈膝累 (屈膝累) 屈膝累脚 — Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》, Scroll 2 — count: 5
 • 父母累 (父母累) 以我盲父母累王供養 — Pusa Shan Zi Jing (Śyāmakajātakasūtra) 《菩薩睒子經》, Scroll 1 — count: 4
 • 累王 (累王) 以我盲父母累王供養 — Pusa Shan Zi Jing (Śyāmakajātakasūtra) 《菩薩睒子經》, Scroll 1 — count: 4