NTI Reader
NTI Reader

lèi lěi

 1. lèi verb to be tired
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  Notes: (CCD '累' lèi 1; Guoyu '累' lèi v 1)
 2. lěi verb to accumulate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 积累 (CCD '累' 1 lěi 1; Guoyu '累' lěi v 1)
 3. léi adjective cumbersome
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
 4. lèi verb to bind / to burden
  Domain: Literary Chinese 文言文
 5. lěi adjective repeatedly / continuously
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 屡次 or 连续 (CCD '累' 1 lěi 2; Guoyu '累' lěi adj)
 6. lèi verb to implicate / to involve
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '累' 2 lěi; Guoyu '累' lèi v 1)
 7. lèi verb to be work hard / to toil
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '累' lèi 3)
 8. lěi verb to add
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 增加 (Guoyu '累' lěi v 2)
 9. léi noun rope
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 绳索 (Guoyu '累' léi n 1)

Contained in

累计累积累加器积累连累累进拖累劳累牵累嘱累积累积累德本累累累累负累疲累累赘累累经年累月受累多累累犯累坏累及带累累心马累芜累日积月累灭累尘累累代

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 18 45
Da Ban Niepan Jing Ji Jie 《大般涅槃經集解》 Scroll 1 30
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 27 28
Zhu Weimojie Jing 《注維摩詰經》 Scroll 3 20
Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 Scroll 5 18
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 20 18
Fa Hua You Yi 《法華遊意》 Scroll 1 17
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 1 16
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 16
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 28 15

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
累劫 累劫 展轉三塗累劫不竟 Yuye Jing 《玉耶經》 Scroll 1 33
功累 功累 崇集大齋積功累德 Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 Scroll 1 17
累德 累德 崇集大齋積功累德 Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 Scroll 1 16
累足 累足 累足而臥 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 10
累世 累世 我累世為師 Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 Scroll 1 7
菩萨累 菩薩累 菩薩累劫勤行四恩 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 1 6
屈膝累 屈膝累 屈膝累脚 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 5
累王 累王 以我盲父母累王供養 Pusa Shan Zi Jing (Śyāmakajātakasūtra) 《菩薩睒子經》 Scroll 1 4
父母累 父母累 以我盲父母累王供養 Pusa Shan Zi Jing (Śyāmakajātakasūtra) 《菩薩睒子經》 Scroll 1 4
患累 患累 彼不可言無有患累 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 22 3