NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

lèi lěi léi

 1. lèi verb to be tired
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  Notes: (CCD '累' lèi 1; Guoyu '累' lèi v 1)
 2. lěi verb to accumulate
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 积累 (CCD '累' 1 lěi 1; Guoyu '累' lěi v 1)
 3. lèi verb to bind / to burden
  Domain: Classical Chinese 古文
 4. lěi adjective repeatedly / continuously
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 屡次 or 连续 (CCD '累' 1 lěi 2; Guoyu '累' lěi adj)
 5. lèi verb to implicate / to involve
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CCD '累' 2 lěi; Guoyu '累' lèi v 1)
 6. lèi verb to be work hard / to toil
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CCD '累' lèi 3)
 7. lěi verb to add
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 增加 (Guoyu '累' lěi v 2)
 8. léi noun rope
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 绳索 (Guoyu '累' léi n 1)

Contained in

累计累积累加器积累连累累进拖累劳累牵累嘱累积累积累德本累累累累负累疲累累赘累累经年累月受累多累累犯累坏累及带累累心马累芜累

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 18 49
Da Ban Niepan Jing Ji Jie 《大般涅槃經集解》 Scroll 1 32
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 27 31
Zhu Weimojie Jing 《注維摩詰經》 Scroll 3 20
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 20 18
Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 Scroll 5 18
Fa Hua You Yi 《法華遊意》 Scroll 1 17

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
累劫 累劫 展轉三塗累劫不竟 Yuye Jing 《玉耶經》 Scroll 1 33
功累 功累 崇集大齋積功累德 Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 Scroll 1 17
累德 累德 崇集大齋積功累德 Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 Scroll 1 16
累足 累足 累足而臥 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 10
累世 累世 我累世為師 Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 Scroll 1 7
菩萨累 菩薩累 菩薩累劫勤行四恩 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 1 6
膝累 膝累 屈膝累脚 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 5
父母累 父母累 以我盲父母累王供養 Pusa Shan Zi Jing (Śyāmakajātakasūtra) 《菩薩睒子經》 Scroll 1 4
累王 累王 以我盲父母累王供養 Pusa Shan Zi Jing (Śyāmakajātakasūtra) 《菩薩睒子經》 Scroll 1 4
累脚 累腳 屈膝累脚 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
真正 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
捨離 Scroll 22 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 3
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
深重 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
中夜 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 3
七寶 Scroll 6 in Qishi Jing 《起世經》 2
足足 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
足足 Scroll 14 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
足足 Scroll 19 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
足足 Scroll 20 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
足足 Scroll 22 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
足足 Scroll 1 in Li Shui Jing (Pacalā Sutta) 《離睡經》 1
Scroll 11 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
足足 Scroll 18 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
足足 Scroll 27 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
外道繩床以為高座 Scroll 35 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
云何世間 Scroll 36 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2