NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

qián

 1. qián noun front
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
  Notes: In the sense of 前面 'front' in terms of phyiscal position (ABC 'qián' 前 bf; Kroll '前' 1; NCCED '前' 2; Unihan '前')
 2. qián noun former / the past
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: For example, 前所未有 'never happened in the past, i.e. unprecedented' (CCI '前所未有'; Kroll '前' 2; NCCED '前' 3; Unihan '前').
 3. qián verb to go forward
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动
  Notes: (Kroll '前' 1a; NCCED '前'; Unihan '前')
 4. qián adjective preceding
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
  Notes: (ABC 'qián' 前 attr 1; NCCED '前' 5)
 5. qián adjective before / earlier / prior
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: (ABC 'qián' 前 attr 2; Kroll '前' 2; NCCED '前' 4; Unihan '前')
 6. qián verb to appear before
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '前' 1b)
 7. qián noun future
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: (NCCED '前' 6)
 8. qián noun top / first
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
  Notes: (ABC 'qián' 前 attr 1; NCCED '前' 7)
 9. qián noun battlefront
  Domain: Military 军事
  Notes: (NCCED '前' 8)
 10. qián prefix pre-
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
  Notes: For example, 前总统 'former president' (ABC 'qián' 前 pref)

Contained in

前面之前目前当前面前前提前列前景日前此前前端系统在此之前提前前夕前缀前后空前生前前身以前前期前边前进从前跟前前年前天前途眼前前台前方前头各奔前程前辈前程前赴后继前人前所未有前往前线思前想后先前前瞻前门致电前台前世前言前端总线前置宾语前来史前

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 793
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 662

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
佛前 佛前 立於佛前 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 35
前坐 前坐 別取小牀敷在佛前坐 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 18
王前 王前 詣羅呵阿須倫王前 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 15
前立 前立 此諸大神皆嫌此比丘當佛前立 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 11
前白佛 前白佛 前白佛言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 9
帝释前 帝釋前 於帝釋前忉利天眾中鼓琴供養 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 8
可前 可前 可前小坐 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 4
太子前 太子前 安置車馬控太子前 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 4
毘婆尸佛前 毘婆尸佛前 詣毘婆尸佛前 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 3
金轮宝前 金輪寶前 金輪寶前有四神引導 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
三等正覺 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
問曰 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 19
寶女 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
正法 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
安置車馬太子 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 5
毘婆尸佛 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 4
Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 2
所見 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 18
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 17
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 9
歡喜禮佛 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 14
Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 15
殿 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 14
白佛 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 10
乾闥婆王子白佛 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 7
Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 4
Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 3
白佛 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 5
堅固 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
白佛 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 2
有力 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 4
不能 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 6