NTI Reader
NTI Reader

qián

 1. qián noun front
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
  Notes: In the sense of 前面 'front' in terms of phyiscal position (ABC 'qián' 前 bf; Kroll '前' 1; NCCED '前' 2; Unihan '前')
 2. qián noun former / the past
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: For example, 前所未有 'never happened in the past, i.e. unprecedented' (CCI '前所未有'; Kroll '前' 2; NCCED '前' 3; Unihan '前').
 3. qián verb to go forward
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动
  Notes: (Kroll '前' 1a; NCCED '前'; Unihan '前')
 4. qián adjective preceding
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
  Notes: (ABC 'qián' 前 attr 1; NCCED '前' 5)
 5. qián adjective before / earlier / prior
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: (ABC 'qián' 前 attr 2; Kroll '前' 2; NCCED '前' 4; Unihan '前')
 6. qián verb to appear before
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '前' 1b)
 7. qián noun future
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: (NCCED '前' 6)
 8. qián noun top / first
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
  Notes: (ABC 'qián' 前 attr 1; NCCED '前' 7)
 9. qián noun battlefront
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Military 军事
  Notes: (NCCED '前' 8)
 10. qián prefix pre-
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
  Notes: For example, 前总统 'former president' (ABC 'qián' 前 pref)

Contained in

前面之前目前当前面前前提前列前景日前此前在此之前提前前夕前缀前后空前生前前身以前前期前边前进从前跟前前年前天前途眼前前台前方前头各奔前程前辈前程前赴后继前人前所未有前往前线思前想后先前前瞻前门致电前台前世前言前端总线前置宾语前来史前史前时代

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
佛前 佛前 立於佛前 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 35
前坐 前坐 別取小牀敷在佛前坐 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 18
王前 王前 詣羅呵阿須倫王前 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 15
前立 前立 此諸大神皆嫌此比丘當佛前立 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 11
前白佛 前白佛 前白佛言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 9
帝释前 帝釋前 於帝釋前忉利天眾中鼓琴供養 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 8
太子前 太子前 安置車馬控太子前 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 4
可前 可前 可前小坐 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 4
舍前 捨前 而捨前採藥及拾落果 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 4
众前 眾前 就高座於眾前坐 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 3