NTI Reader
NTI Reader

wǎng

 1. wǎng verb to go (in a direction)
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动 , Concept: Direction 方向
  Notes: (Guoyu '往' v 1; Unihan '往')
 2. wǎng preposition in the direction of
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
  Notes: (Guoyu '往' prep)
 3. wǎng adjective in the past
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: In the sense of 过去的 (Guoyu '往' adj; Unihan '往')
 4. wǎng verb to turn toward
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动
  Notes: In the sense of 归向 (Guoyu '往' v 2)
 5. wǎng verb to be friends with / to have a social connection with
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Social Interaction 交际
  Notes: In the sense of 交际 (Guoyu '往' v 3)
 6. wǎng verb to send a gift
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 赠送 (Guoyu '往' v 4)
 7. wǎng noun former times
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 昔时 (Guoyu '往' n 1)
 8. wǎng noun someone who has passed away
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '往' n 2)

Contained in

往往往昔向往来往往来交往前往往常往返往后往年往日往事以往往生古往今来通往往世书火神往世书九品往生往复善人往经九品往生阿弥陀三摩地集陀罗尼经密呪圆因往生集往生净土决疑行愿二门转经行道愿往生净土法事赞依观经等明般舟三昧行道往生赞往生净土忏愿仪往生西方净土瑞应传净土往生传往生集往生礼赞偈不故往歌舞观听不共财往来一如既往一往一往一来自往生观普往生观念佛往生往古往岁转往赶往往前过往往外往例开往神往驶往

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
欲往 欲往 欲往看視 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 14
宜往 宜往 宜往瞻覩 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 14
可往 可往 汝今可往語彼周那 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 13
往语 往語 汝今可往語彼周那 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 12
往觐 往覲 今往覲佛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 9
往到 往到 往到彼國 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 8
往白王 往白王 居士寶往白王言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 7
往过去 往過去 乃往過去久遠九十一劫 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
往问 往問 汝等今者可往問王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 6
今往 今往 今往覲佛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 6