Taishō shinshū daizōkyō Chinese Buddhist Canon 大正新脩大藏經

Top Level Contents > Volume 20

Volume 20 Esoteric Section 密教部

No.Title
1030 Avalokitesvara Great Compassion Attainment Yogo Lotus Division Liturgy (Guanzizai Dabei Chengjiu Yujia Lianhua Bu Niansong Famen)) 觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門
1031 Sacred Avalokitesvara Bodhisattva Heart mantra Yoga Contemplation and Practice Ritual Manual (Sheng Guanzizai Pusa Xin Zhenyan Yujia Guan Xing Yi Gui) 聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行儀軌
1032 Yoga Lotus Division Liturgy (Yujia Lianhua Bu Niansong Fa) 瑜伽蓮華部念誦法
1033 Fearsome Vajra Assembly Vaipulya Ritual, Avalokitesvara Bodhisattva Past, Present, and Future Supreme Heart Vidyaraja Sutra (Jingang Kongbu Jihui Fangguang Gui Yi Guanzizai Pusa San Shi Zui Sheng Xin Ming Wang Jing) 金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經
1034 Five Mantras (Zhou Wu Shou) 呪五首
1035 Dhāraṇī of the Thousand Revolutions of Avalokiteśvara Bodhisattva 千轉陀羅尼觀世音菩薩呪
1036 Vidya Dharani of a Thousand Revolutions Sutra (Qian Zhuan Da Ming Tuoluoni Jing) 千轉大明陀羅尼經
1037 Samantabhadradhāraṇīsūtra (Guanzizai Pusa Shuo Puxian Tuoluoni Jing) 觀自在菩薩說普賢陀羅尼經
1038 Samantabhadradhāraṇīsūtra (Qing Jing Guanshiyin Puxian Tuoluoni Jing) 清淨觀世音普賢陀羅尼經
1039 Arya-Tara Dharani Sutra (Ali Duoluo Tuoluoni Aluli Jing) 阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經
1040 Vajra Pinnacle Trailokyavijaya Ritual Manual Great Dharma Teacher Avalokitesvara Bodhisattva Heart Mantra All Tathagatas Lotus Mandala Chapter (Jingang Ding Jiang San Shi Da Yi Gui Fa Wang Jiao Zhong Guanzizai Pusa Xin Zhenyan Yiqie Rulai Lianhua Da Mantuluo Pin) 金剛頂降三世大儀軌法王教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮華大曼荼羅品
1041 Avalokitesvara Bodhisattva Heart Mantra and Mudra Liturgy (Guanzizai Pusa Xin Zhenyan Yi Yin Niansong Fa) 觀自在菩薩心真言一印念誦法
1042 Avalokitesvara Bodhisattva Great Compassion Wisdom Mudra to Help Sentient Beings throgughout the Dharma Realm Tathata Ritual (Guanzizai Pusa Dabei Zhi Yin Zhou Bian Fajie Liyi Zhongsheng Xun Zhenru Fa) 觀自在菩薩大悲智印周遍法界利益眾生薰真如法
1043 Saḍakṣaravidyāmantrasūtra (Qing Guanshiyin Pusa Xiao Fu Duhai Tuoluoni Zhou Jing) 請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經
1044 Saḍakṣaravidyāmantrasūtra (Fo Shuo Liu Zi Zhou Wang Jing) 佛說六字呪王經
1045a Saḍakṣaravidyāmantrasūtra (Fo Shuo Liu Zi Shen Zhou Wang Jing) 佛說六字神呪王經
1045b Saḍakṣaravidyāmantrasūtra (Liu Zi Shen Zhou Wang Jing) 六字神呪王經
1046 Great Mantra of Six Syllables Dharani Sutra (Liu Zi Da Tuoluoni Zhou Jing) 六字大陀羅尼呪經
1047 Ṣaḍakṣaravidyāsūtra (Fo Shuo Sheng Liu Zi Da Ming Wang Tuoluoni Jing) 佛說聖六字大明王陀羅尼經
1048 Mahārakṣāmantrānusāriṇīsūtra (Fo Shuo Da Hu Ming Da Tuoluoni Jing) 佛說大護明大陀羅尼經
1049 Sacred Mantra of Six Syllables for Increasing Longevity Vidya Dharani Sutra (Sheng Liu Zi Zeng Shou Da Ming Tuoluoni Jing) 聖六字增壽大明陀羅尼經
1050 Avalokiteśvaraguṇakāraṇḍavyūhasūtra (Fo Shuo Dacheng Zhuangyan Bao Wang Jing) 佛說大乘莊嚴寶王經
1051 Ritual for All the Buddhas Embracement of the Sutra of the King of Great Teaching that the Sacred Avalokitesvara Bodhisattva Recites (Fo Shuo Yiqie Fo She Xiangying Da Jiao Wang Jing Sheng Guanzizai Pusa Niansong Yi Gui) 佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌
1052 Verses in Praise of Avalokitesvara Bodhisattva (Zan Guanshiyin Pusa Song) 讚觀世音菩薩頌
1053 Verses on the Merit of the Sacred Avalokitesvara Bodhisattva (Sheng Guanzizai Pusa Gongde Zan) 聖觀自在菩薩功德讚
1054 Avalokiteśvaranāmāṣṭaśatakasūtra (Sheng Guanzizai Pusa Yibai Ba Ming Jing) 聖觀自在菩薩一百八名經
1055 The Sacred Avalokitesvara Bodhisattva Sanskrit Verses (Fo Shuo Sheng Guanzizai Pusa Fan Zan) 佛說聖觀自在菩薩梵讚
1056 Diamond Pinnacle Yoga Sutra of the Ritual Procedures of Thousand-Hand, Thousand-Eye Avalokitesvara Bodhisattva 金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經
1057a Sutra of the Divine Dharani of the Thousand Eye, Thousand Arm Avalokitesvara Bodhisattva 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經
1057b Sutra of the Divine Dharani of the Thousand Eye, Thousand Arm Avalokitesvara Bodhisattva (Qian Yan Qian Bi Guanshiyin Pusa Tuoluoni Shen Zhou Jing) 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經
1058 Nīlakaṇṭhakasūtra (Qian Shou Qian Yan Guanshiyin Pusa Lao Tuoluoni Shen Jing) 千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經
1059 Thousand Hand Thousand Eye Avalokitesvara Bodhisattva Cures Sickness Sutra (Qian Shou Qian Yan Guanshiyin Pusa Zhi Bing He Yao Jing) 千手千眼觀世音菩薩治病合藥經
1060 The Dharani Sutra: The Sutra of the Vast, Great, Perfect, Full, Unimpeded Great Compassion Heart Dharani of the Thousand-Handed, Thousand-Eyed Bodhisattva Who Regards the World’s Sounds (Qian Shou Qian Yan Guanshiyin Pusa Guangda Yuanman Wu Ai Da Bei Xin Tuoluoni Jing) 千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經
1061 Nīlakaṇṭhanāmadhāraṇī (Qian Shou Qian Yan Guanzizai Pusa Guangda Yuanman Wu'ai Dabei Xin Tuoluoni Zhou Ben) 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼呪本
1062A Text of the Great Body of Avalokitesvara Bodhisattva with Thousand Hands and Thousand Eyes Mantra (Qian Shou Qian Yan Guanshiyin Pusa Da Shen Zhou Ben) 千手千眼觀世音菩薩大身呪本
1062B Great Compassionate Heart Dharani of the World Honored One, Thousand Eyes, Thousand Heads, Thousand Feet, Thousand Tongues, Thousand Arms, Avalokitesvara (Shizun Shengzhe Qian Yan Qian Shou Qian Zu Qian She Qian Bi Guanzizai Putisaduo Da Fu Guangda Yuanman Wu'ai Dabei Xin Tuoluoni) 世尊聖者千眼千首千足千舌千臂觀自在菩提薩埵怛嚩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼
1063 Sanskrit Great Compassion Mantra (Fan Dabei Shen Zhou) 番大悲神呪
1064 Thousand Hand Thousand Eye Avalokitesvara Bodhisattva Great Compassion Heart Dharani (Qian Shou Qian Yan Guanshiyin Pusa Dabei Xin Tuoluoni) 千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼
1065 Secret Dharma Sutra of A Thousand Radiating Eyes Avalokitesvara Bodhisattva (Qian Guang Yan Guanzizai Pusa Mimi Fa Jing) 千光眼觀自在菩薩祕密法經
1066 Great Compassion Dharani Short Liturgy (Dabei Xin Tuoluoni Xiuxing Niansong Lue Yi) 大悲心陀羅尼修行念誦略儀
1067 Ritual Manual for Overcoming Hindrances with the Great Compassion Dharani Sutra, the Significance of the Complete Vows of the South, the Majestic Presence of the Deities of the Potalaka Assembly and Five Divisions, Samaya, Symbols, and Mandala 攝無礙大悲心大陀羅尼經計一法中出無量義南方滿願補陀落海會五部諸尊等弘誓力方位及威儀形色執持三摩耶幖幟曼荼羅儀軌
1068 Ritual for the Thousand Hands Avalokitesvara and Steps for Setup (Qian Shou Guanyin Zao Cidi Fa Yi Gui) 千手觀音造次第法儀軌
1069 Ritual Manuals for the Recitation of the Secret Mind Mantra of the Eleven-Faced Avalokiteśvara 十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經
1070 Avalokiteśvaraikādaśamukhadhāraṇīsūtra (Sutra of the Divine Spell of the Eleven-Faced Avalokiteśvara) 佛說十一面觀世音神呪經
1071 Avalokiteśvaraikādaśamukhadhāraṇīsūtra (Shiyi Mian Shen Zhou Xinjing) 十一面神呪心經
1072A The Tantric Ritual Methods of Offerings and Recitations for the Revelation of the Divine Powers of the Saintly Hayagrīva, the Awesome Ferocious King; Sheng He Ye Ge Li Fu Da Wei Nu Wang Li Cheng Da Shen Yan Gongyang Niansong Yi Gui Fa Pin 聖賀野紇哩縛大威怒王立成大神驗供養念誦儀軌法品
1072B Hayagriva Heart Dharani (Ma Tou Guanyin Xin Tuoluoni) 馬頭觀音心陀羅尼
1073 Hayagriva Image Ritual (Heyejielipo Xiang Fa) 何耶揭唎婆像法
1074 Hayagriva and Avalokitesvara Ritual Mandala (Heyejielipo Guanshiyin Pusa Shou Fa Tan) 何耶揭唎婆觀世音菩薩受法壇
1075 Cundīdevīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Qi Juzhi Fomu Zhun Ti Da Ming Tuoluoni Jing) 佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經
1076 Cundīdevīdhāraṇīsūtra (Qi Juzhi Fomu Suo Shuo Zhun Ti Tuoluoni Jing) 七俱胝佛母所說准提陀羅尼經
1077 Cundīdevīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Qi Juzhi Fomu Xin Da Zhun Ti Tuoluoni Jing) 佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經
1078 Goddess of Seven Koti of Buddhas Cundi Heart Dharani Ritual (Qi Fo Juzhi Fomu Xin Da Zhun Ti Tuoluoni Fa) 七佛俱胝佛母心大准提陀羅尼法
1079 Goddess of Seven Koti Ritual (Qi Juzhi Du Bu Fa) 七俱胝獨部法
1080 Padmacintāmaṇidhāraṇīsūtra (Ruyi Lun Tuoluoni Jing) 如意輪陀羅尼經
1081 Padmacintāmaṇidhāraṇīsūtra (Fo Shuo Guanzizai Pusa Ruyi Xin Tuoluoni Zhou Jing) 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經
1082 Padmacintāmaṇidhāraṇīsūtra (Guanshiyin Pusa Mimi Cang Ruyi Lun Tuoluoni Shen Zhou Jing) 觀世音菩薩祕密藏如意輪陀羅尼神呪經
1083 Padmacintāmaṇidhāraṇīsūtra (Guanshiyin Pusa Ruyi Moni Tuoluoni Jing) 觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經
1084 Avalokitesvara Bodhisattva Mani Jewel Wheel Dharani Liturgy (Guanshiyin Pusa Ruyi Moni Lun Tuoluoni Niansong Fa) 觀世音菩薩如意摩尼輪陀羅尼念誦法
1085 Avalokitesvara Bodhisattva Mani Jewel Wheel Liturgy (Guanzizai Pusa Ruyi Lun Niansong Yi Gui) 觀自在菩薩如意輪念誦儀軌
1086 Avalokitesvara Bodhisattva Mani Jewel Wheel Yoga (Guanzizai Pusa Ruyi Lun Yujia) 觀自在菩薩如意輪瑜伽
1087 Avalokitesvara Bodhisattva Mani Jewel Wheel Yoga Ritual Outline (Guanzizai Ruyi Lun Pusa Yujia Fa Yao) 觀自在如意輪菩薩瑜伽法要
1088 Cintāmaṇicakra Bodhisattva Teaching of the Secret Method (Ruyi Lun Pusa Guan Men Yi Zhu Mi Jue) 如意輪菩薩觀門義注祕訣
1089 Summary List of Cintāmaṇi Chakravarti Raja Recitation and Rituals (Dou Biao Ruyi Moni Zhuanlun Sheng Wang Cidi Niansong Mimi Zui Yao Lue Fa) 都表如意摩尼轉輪聖王次第念誦祕密最要略法
1090 Cintāmaṇi Chakra Lotus Tathagata Cultivation and Contemplation Ritual (Fo Shuo Ruyi Lun Lianhua Xin Rulai Xiuxing Guan Men Yi) 佛說如意輪蓮華心如來修行觀門儀
1091 Scripture on the Secret Essentials of Cintāmaṇicakra and the Great Dipper (Qi Xing Ruyi Lun Mimi Yao Jing) 七星如意輪祕密要經
1092 Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 不空羂索神變真言經
1093 Amoghapāśahṛdayasūtra (Bu Kong Juan Suo Zhou Jing) 不空羂索呪經
1094 Amoghapāśahṛdayasūtra (Bu Kong Juan Suo Shen Zhou Xinjing) 不空羂索神呪心經
1095 Amoghapāśa Heart Mantra Sūtra (Bu Kong Juan Suo Zhou Xin Jing) 不空羂索呪心經
1096 Amoghapāśa Dhāraṇī Sūtra (Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Jing) 不空羂索陀羅尼經
1097 Amoghapāśa Dhāraṇī and īśāna Mantra Sūtra (Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Zizai Wang Zhou Jing) 不空羂索陀羅尼自在王呪經
1098 Amoghapāśa Dhāraṇī Ritual Manual (Fo Shuo Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Yi Gui Jing) 佛說不空羂索陀羅尼儀軌經
1099 Amoghapāśahṛdayadhāraṇīsūtra (Fo Shuo Sheng Guanzizai Pusa Bu Kong Wang Mimi Xin Tuoluoni Jing) 佛說聖觀自在菩薩不空王祕密心陀羅尼經
1100 Parṇaśavarīdhāraṇīsūtra (Ye Yi Guanzizai Pusa Jing) 葉衣觀自在菩薩經
1101 Mahavaipulya Manjusri Sutra (Fo Shuo Dafangguang Manshushili Jing) 佛說大方廣曼殊室利經
1102 Vajra Crown Tantra Tara Bodhisattva Liturgy (Jingang Ding Jing Duoluo Pusa Niansong Fa) 金剛頂經多羅菩薩念誦法
1103a Heart Mantra of the Responsive Avalokiteśvara Bodhisattva (Guanzizai Pusa Sui Xin Zhou Jing) 觀自在菩薩隨心呪經
1103b Scripture on Dhāraṇī of Avalokiteśvara Bodhisattva Dharma-Bhṛkutī According with the Heart (Guanzizai Pusa Da Fu Duo Li Sui Xin Tuoluoni Jing) 觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經
1104 Sacred Tara Bodhisattva Sutra (Fo Shuo Sheng Duoluo Pusa Jing) 佛說聖多羅菩薩經
1105 Tārādevīnāmāṣṭaśatakasūtra (Sheng Duoluo Pusa Yibai Ba Ming Tuoluoni Jing) 聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經
1106 Āryatārābhaṭṭarikāyanāmāṣṭottaraśatakasūtra (Zanyang Sheng De Duoluo Pusa Yibai Ba Ming Jing) 讚揚聖德多羅菩薩一百八名經
1107 Sacred Tara Bodhisattva Sanskrit Verses (Sheng Duoluo Pusa Fan Zan) 聖多羅菩薩梵讚
1108A Sutra on the Twenty One Praises for the Sacred Goddess Tara (Sheng Jiudu Fomu Ershi Yi Zhong Lizan Jing) 聖救度佛母二十一種禮讚經
1108B Sutra on the Twenty One Praises for the Goddess Tara (Jiudu Fomu Ershi Yi Zhong Lizan Jing) 救度佛母二十一種禮讚經
1109 Praise for the Goddess White Tara (Bai Jiudu Fomu Zan) 白救度佛母讚
1110 Usnisa Sutra (Fo Shuo Yi Ji Zun Tuoluoni Jing) 佛說一髻尊陀羅尼經
1111 Nilakantha Avalokitesvara Bodhisattva Heart Dharani Sutra (Qing Jing Guanzizai Pusa Xin Tuoluoni Jing) 青頸觀自在菩薩心陀羅尼經
1112 Vajra Pinnacle Yoga Nilakantha Avalokitesvara, Lord of Great Compassion Liturgy (Jingang Ding Yujia Qing Jing Dabei Wang Guanzizai Niansong Yi Gui) 金剛頂瑜伽青頸大悲王觀自在念誦儀軌
1113A Avalokitesvara bodhisattva Perfect and Unimpeded Great Compassion Dharani (Guanzizai Pusa Guangda Yuanman Wu'ai Dabei Xin Tuoluoni) 觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼
1113B Avalokitesvara bodhisattva of Great Mercy, Nilakantha Great Compassion Dharani (Da Ci Da Bei Jiu Ku Guanshiyin Zizai Wang Pusa Guangda Yuanman Wu'ai Zizai Qing Jing Dabei Xin Tuoluoni) 大慈大悲救苦觀世音自在王菩薩廣大圓滿無礙自在青頸大悲心陀羅尼
1114 Sutra of One Hundred and Eight Epithets for Bhrkuti Bodhisattva (Pijuzhi Pusa Yibai Ba Ming Jing) 毘俱胝菩薩一百八名經
1115 Avalokitesvara Bodhisattva Abhetri Ritual (Guanzizai Pusa Amezhai Fa) 觀自在菩薩阿麼𪘨法
1116 The Great Lotus Mandala that Erases and Sin Dharani Sutra (Guangda Lianhua Zhuangyan Man Na Luo Mie Yiqie Zui Tuoluoni Jing) 廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經
1117 Avalokiteśvaramātādhāraṇīsūtra (Fo Shuo Guanzizai Pusa Mu Tuoluoni Jing) 佛說觀自在菩薩母陀羅尼經
1118 Eighteen Arms Dharani Sutra (Fo Shuo Shiba Bi Tuoluoni Jing) 佛說十八臂陀羅尼經
1119 The Great Bliss Vajrasattva Cultivation of Attainments Ritual Manual (Dale Jingang Saduo Xiuxing Chengjiu Yi Gui) 大樂金剛薩埵修行成就儀軌
1120A Great Bliss Vajrasattva Liturgy from the Vajra Pinnacle Superiod Yoga Sutra (Jingang Ding Sheng Chu Yujia Jing Zhong Lue Chu Dale Jingang Saduo Niansong Yi) 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀
1120B Superior Yoga Ritual Mantra (Sheng Chu Yujia Yi Gui Zhenyan) 勝初瑜伽儀軌真言
1121 Diamond Pinnacle Samantabhadra Mayajalamahatantra Great Bliss Amoghavajrasattva All Time and Space Attainment Ritual (Jingang Ding Puxian Yujia Da Jiao Wang Jing Dale Bukongjingang Sa Duo Yiqie Shi Fang Chengjiu Yi) 金剛頂普賢瑜伽大教王經大樂不空金剛薩埵一切時方成就儀
1122 Vajra Pinnacle Yoga Paranirmitavasavartin Guiding Principle Assembly Samantabhadra Cultivation Liturgy (Jingang Ding Yujia Ta Hua Zizai Tian Li Qu Hui Puxian Xiuxing Niansong Yi Gui) 金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌
1123 Vajra Pinnacle Superior Yogao Samantabhadra Bodhisattva Liturgy (Jingang Ding Sheng Chu Yujia Puxian Pusa Niansong Fa) 金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法
1124 Samantabhadra Vajrasattva Short Yoga Liturgy (Puxian Jingang Saduo Lue Yujia Niansong Yi Gui) 普賢金剛薩埵略瑜伽念誦儀軌
1125 Ritual Procedures for the Practices and Chants of the Five Esoterica of Vajrasattva of the Yoga of the Adamantine Pinnacle (Jingang Ding Yujia Jingang Saduo Wu Mimi Xiuxing Niansong Yi Gui) 金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密修行念誦儀軌
1126 Samantabhadra Mandala Sutra (Fo Shuo Puxian Man Na Luo Jing) 佛說普賢曼拏羅經
1127 Samantabhadrādhāraṇīsūtra (Fo Shuo Puxian Pusa Tuoluoni Jing) 佛說普賢菩薩陀羅尼經
1128 Vajragarbharatnarājatantra sūtra (Zuishang Dasheng Jingang Da Jiao Bao Wang Jing) 最上大乘金剛大教寶王經
1129 Śrīsarvabhūtaḍāmaratantrasūtra (Fo Shuo Jingang Shou Pusa Xiangfu Yiqie Bu Duo Da Jiao Wang Jing) 佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經
1130 Mahayana Vajra Cudamani Bodhisattva Cultivation (Dasheng Jingang Jizhu Pusa Xiuxing Fen) 大乘金剛髻珠菩薩修行分
1131 Sacred Vajrapani Bodhisattva One Hundred and Eight Sanskrit Verses (Sheng Jingang Shou Pusa Yibai Ba Ming Fan Zan) 聖金剛手菩薩一百八名梵讚
1132 Hevajra Secret Liturgy (Jingang Wang Pusa Mimi Niansong Yi Gui) 金剛王菩薩祕密念誦儀軌
1133 Vajra Longevity Dharani Ritual (Jingang Shouming Tuoluoni Niansong Fa) 金剛壽命陀羅尼念誦法
1134A Vajra Longevity Dharani Sutra Ritual (Jingang Shouming Tuoluoni Jing Fa) 金剛壽命陀羅尼經法
1134B Vajra Longevity Dharani Sutra (Jingang Shouming Tuoluoni Jing) 金剛壽命陀羅尼經
1135 Sarvatathagata Jingang Longevity Dharani Sutra (Fo Shuo Yiqie Rulai Jingang Shouming Tuoluoni Jing) 佛說一切如來金剛壽命陀羅尼經
1136 Sarvatathagata Mind Radiating Light Empowers Samantabhadra Bodhisattva Longevity Vajra Dharani Sutra (Fo Shuo Yiqie Zhuru Lai Xin Guangming Jia Chi Puxian Pusa Yan Ming Jingang Zui Sheng Tuoluoni Jing) 佛說一切諸如來心光明加持普賢菩薩延命金剛最勝陀羅尼經
1137 Sumukhanāmadhāraṇīsūtra (Fo Shuo Shanfa Fangbian Tuoluoni Jing) 佛說善法方便陀羅尼經
1138a Sumukhanāmadhāraṇīsūtra (Jingang Mimi Shan Men Tuoluoni Zhou Jing) 金剛祕密善門陀羅尼呪經
1138b Sumukhanāmadhāraṇīsūtra (Jingang Mimi Shan Men Tuoluoni Jing) 金剛祕密善門陀羅尼經
1139 Sumukhanāmadhāraṇīsūtra (Hu Ming Famen Shen Zhou Jing) 護命法門神呪經
1140 Sumukhanāmadhāraṇīsūtra (Fo Shuo Yan Shou Miao Men Tuoluoni Jing) 佛說延壽妙門陀羅尼經
1141 Maitreya Abbreviated Yoga Liturgy (Cishi Pusa Lue Xiu Yujia Niansong Fa) 慈氏菩薩略修瑜伽念誦法
1142 Maitreya Bodhisattva Dharani (Fo Shuo Cishi Pusa Tuoluoni) 佛說慈氏菩薩陀羅尼
1143 Maitreyapratijñādhāraṇī Sūtra (Fo Shuo Cishi Pusa Shiyuan Tuoluoni Jing) 佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經
1144 Maitreyapratijñādhāraṇī Sūtra (Fo Shuo Mile Pusa Fa Yuan Wang Ji) 佛說彌勒菩薩發願王偈
1145 Dharani Methods of Having Requests Heard Akasagarbha Bodhisattva 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法
1146 Recitation Methods of the Great Akasagarbha Bodhisattva 大虛空藏菩薩念誦法
1147 Saptabuddhakasūtra (Sheng Xukong Zang Pusa Tuoluoni Jing) 聖虛空藏菩薩陀羅尼經
1148 Ākāśagarbhadhāraṇī (Fo Shuo Xukong Zang Pusa Tuoluoni) 佛說虛空藏菩薩陀羅尼
1149 Scripture on the Five Great Akāśagarbha Bodhisattvas Rapid, Great Divine, and Secret Rite of Healing (Wu Da Xukong Zang Pusa Su Ji Da Shen Yan Mimi Shi Jing) 五大虛空藏菩薩速疾大神驗祕密式經
1150 Dharmacakrapravartana Bodhisattva Destroys Mara Ritual (Zhuan Falun Pusa Cui Mo Yuan Di Fa) 轉法輪菩薩摧魔怨敵法
1151 Prajnaparamita Bodhisattva Cultivation, Visualization, and Chanting Ritual (Xiu Xi Boreboluomi Pusa Guan Xing Niansong Yi Gui) 修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌
1152 Goddess Prajnaparamita Vidya Visualization Ritual (Fo Shuo Fomu Boreboluomiduo Da Ming Guan Xiang Yi Gui) 佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌
1153 Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經
1154 Scripture of the Dharani of Wish Fulfillment (Fo Shuo Sui Qiu Ji De Da Zizai Tuoluoni Shen Zhou Jing) 佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經
1155 Vajra Pinnacle Yoga, the Supreme Secret of Buddhahood, Wish-Fulfilling Divine Transformation and Empowerment Dharani (Jingang Ding Yujia Zui Sheng Mimi Cheng Fo Sui Qiu Ji De Shenbian Jia Chi Chengjiu Tuoluoni Yi Gui) 金剛頂瑜伽最勝祕密成佛隨求即得神變加持成就陀羅尼儀軌
1156A The Great Wish-Fulfilling Dharani and Repentance Ritual (Da Sui Qiu Ji De Da Tuoluoni Ming Wang Chanhui Fa) 大隨求即得大陀羅尼明王懺悔法
1156B Oral Transmission to Master Shūei while in the Tang (Zong Rui Seng Zheng Yu Tang Guoshi Suo Kou Shou) 宗叡僧正於唐國師所口受
1157 Gandharaja Bodhisattva Dharani Sutra (Xiang Wang Pusa Tuoluoni Zhou Jing) 香王菩薩陀羅尼呪經
1158 Ksitigarbha Bodhisattva Liturgy (Dizang Pusa Yi Gui) 地藏菩薩儀軌
1159A The Exorcism Method of Dizang’s Aspiration Toward Great Awakening (Da Dadao Xin Qu Ce Fa) 峚𡇪大道心驅策法
1159B Ksitigarbha Bodhisattva Dharani Sutra (Fo Shuo Dizang Pusa Tuoluoni Jing) 佛說地藏菩薩陀羅尼經
1160 Suryaprabha Bodhisattva and Candraprabha Bodhisattva Dharanis (Riguang Pusa Yueguang Pusa Tuoluoni) 日光菩薩月光菩薩陀羅尼
1161 Bhaiṣajyarājabhaiṣajyasamudagatabodhisattvasūtra (Fo Shuo Guan Yao Wang Yao Shang Er Pusa Jing) 佛說觀藥王藥上二菩薩經
1162 Vasudhārādhāraṇīsūtra (Chi Shi Tuoluoni Jing) 持世陀羅尼經
1163 Vasudhārādhāraṇī (Fo Shuo Yu Bao Tuoluoni Jing) 佛說雨寶陀羅尼經
1164 Vasudhārādhāraṇisūtra (Fo Shuo Dasheng Sheng Jixiang Chi Shi Tuoluoni Jing) 佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經
1165 Vasudhārādhāraṇīsūtra (Sheng Chi Shi Tuoluoni Jing) 聖持世陀羅尼經
1166 Ritual Instructions for the Recitation of the Incomparably Efficacious Method of the Divine Power of Aśvaghoṣa Bodhisattva (Ma Ming Pusa Da Shenli Wubi Yan Fa Niansong Gui Yi) 馬鳴菩薩大神力無比驗法念誦軌儀
1167 Aṣṭamaṇḍalakasūtra (Ba Da Pusa Mantuluo Jing) 八大菩薩曼荼羅經
1168A Aṣṭamaṇḍalakasūtra (Fo Shuo Dasheng Ba Da Man Na Luo Jing) 佛說大乘八大曼拏羅經
1168B Aṣṭamaṇḍalakasūtra (Ba Mantuluo Jing) 八曼荼羅經
1169 Dharani Yoga for the Great Teacher Cunda Bodhisattva Attainment Ritual (Fo Shuo Chi Ming Cang Yujia Da Jiao Zun Na Pusa Da Ming Chengjiu Yi Gui Jing) 佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經
1170 Rāṣṭrapālaparipṛcchāsūtra (Fo Shuo Jingang Xiang Pusa Da Ming Chengjiu Yi Gui Jing) 佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經
1171 Trailokyavijayamahākalparāja (Jingang Ding Jing Yujia Wenshushili Fa) 金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法
1172 Trailokyavijayamahākalparājā (Jingang Ding Chao Sheng San Jie Jing Shuo Wen Shu Wu Zi Zhenyan Sheng Xiang) 金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相
1173 Vajra Crown Tantra Manjusri Bodhisattva Heart Dharani (Jingang Ding Jing Manshushili Pusa Wu Zi Xin Tuoluoni Pin) 金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品
1174 Pañcākṣaradhāraṇīkārikā (Wu Zi Tuoluoni Song) 五字陀羅尼頌
1175 Vajra Crown Tantra Yoga Manjusri Bodhisattva Offering Ritual (Jingang Ding Jing Yujia Wenshushili Gongyang Yi Gui) 金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩供養儀軌
1176 Manjusri Bodhisattva Five Syllable Yoga Ritual (Manshushili Tongzi Pusa Wu Zi Yujia Fa) 曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法
1177A Ocean of the Adamantine Nature of Mahāyāna Yoga, Being the Scripture of the Great King of Teachings of Mañjuśrī of a Thousand Arms and a Thousand Bowls 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經
1177B Thousand Bowl Manjusri One Hundred and Eight Names Eulogy (Qian Bo Wenshu Yibai Ba Ming Zan) 千鉢文殊一百八名讚
1178 Wenshu Pusa Xian Fotuo Luo Ni Ming Wusuzha (Wenshu Pusa Xian Fotuo Luo Ni Ming Wusuzha) 文殊菩薩獻佛陀羅尼名烏蘇吒
1179 Manjusri Bodhisattva's Six Syllable Samartha Ritual Sutra (Wenshushili Liu Zi Zhou Gongneng Fa Jing) 文殊師利菩薩六字呪功能法經
1180 Saḍakṣaravidyāmantrasūtra (Liu Zi Shen Zhou Jing) 六字神呪經
1181 Dafangguang Pusa Cang Jing Zhongwen Shu Shi Ligen Ben Yizi Tuoluoni Jing 大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼經
1182 Manjusri Bodhisattva, Dharma Prince Mantra Hidden in One Syylable Sutra (Manshushili Pusa Zhou Cang Zhong Yizi Zhou Wang Jing) 曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經
1183 The Boy Manjusri's Hair Bun Dharani Liturgy (Yi Ji Wenshushili Tongzi Tuoluoni Niansong Yi Gui) 一髻文殊師利童子陀羅尼念誦儀軌
1184 The Secret Eight Syllable Dharani and Mandala Practice of the Great Mañjuśrī Bodhisattva (Da Sheng Miao Jixiang Pusa Mimi Ba Zi Tuoluoni Xiuxing Mantuluo Cidi Yi Gui Fa) 大聖妙吉祥菩薩祕密八字陀羅尼修行曼荼羅次第儀軌法
1185A Manjusri Dharma Treasure Secret Dharani Sutra (Fo Shuo Wenshushili Fabao Cang Tuoluoni Jing) 佛說文殊師利法寶藏陀羅尼經
1185B Manjusri Dharani Sutra (Wenshushili Baozang Tuoluoni Jing) 文殊師利寶藏陀羅尼經
1186 Manjusri Bodhisattva Dharani (Fo Shuo Miao Jixiang Pusa Tuoluoni) 佛說妙吉祥菩薩陀羅尼
1187 Nāmasaṅgīti (Fo Shuo Zui Shengmiao Jixiang Genben Zhi Zuishang Mimi Yiqie Mingyi Sanmodi Fen) 佛說最勝妙吉祥根本智最上祕密一切名義三摩地分
1188 Manjusri's True Names Sutra (Wenshu Suo Shuo Zui Sheng Mingyi Jing) 文殊所說最勝名義經
1189 Eulogy to Manjusri (Fo Shuo Wenshu Pusa Zui Sheng Zhenshi Mingyi Jing) 佛說文殊菩薩最勝真實名義經
1190 Manjusri's True Names Sutra (Sheng Miao Jixiang Zhenshi Ming Jing) 聖妙吉祥真實名經
1191 Mañjuśrīmūlakalpa (Dafangguang Pusa Zangwen Shu Shi Ligen Ben Yi Gui Jing) 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經
1192 Wonderful, Universal, Secret and Highest Method for Meditation, Great Teaching King of Sūtras (Miao Jixiang Pingdeng Mimi Zuishang Guan Men Da Jiao Wang Jing) 妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經
1193 Wonderful, Auspicious Yoga Esoteric Visualization Ritual for Attainment of Buddhahood (Miao Jixiang Pingdeng Yujia Mimi Guan Shen Cheng Fo Yi Gui) 妙吉祥平等瑜伽祕密觀身成佛儀軌
1194 Homa Ritual of the Auspicious Visualization Great Teaching Sutra (Miao Jixiang Pingdeng Guan Men Da Jiao Wang Jing Lue Chu Humo Yi) 妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀
1195 Ritual of the Great Sage Mañjuśrī Bodhi­sattva’s Praise for the Buddhas’ Dharma Body (Da Sheng Wenshushili Zan Fofa Shen Li) 大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮
1196 Manjusri Bodhisattva Auspicious Gatha (Manshushili Pusa Jixiang Jiatuo) 曼殊室利菩薩吉祥伽陀
1197 Mañjuśrīnāmāṣṭaśataka (Fo Shuo Wenshushili Yibai Ba Ming Fan Zan) 佛說文殊師利一百八名梵讚
1198 Sage Manjusri's Vow for Enlightenment (Shengzhe Wenshushili Fa Pu Ti Xin Yuan Wen) 聖者文殊師利發菩提心願文

Chinese

Pinyin   English

Parts
Notes