NTI Reader
NTI Reader

huò

 1. huò verb to confuse / to mislead / to baffle
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '惑')
 2. huò verb to doubt
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '惑')
 3. huò noun kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: See 煩惱

Contained in

迷惑疑惑诱惑蛊惑不惑困惑理惑论诱惑性十门辩惑论随惑枝末惑见思惑断三种疑惑见惑解惑幻惑荧惑惑众惶惑蛊惑人心眩惑媚惑困惑不解迷惑不解荧惑星魅惑妖言惑众惑星修惑四惑知命不惑智者不惑

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmakośaśāstra (Apidamo Ju She Shi Lun) 《阿毘達磨俱舍釋論》 Scroll 15 204
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 9 162
Abhidharmakośaśāstra (Apidamo Ju She Shi Lun) 《阿毘達磨俱舍釋論》 Scroll 14 137
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 5 126
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 21 110
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 3 108
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 55 99
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 21 95
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 24 89
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 68 83

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
愚惑 愚惑 彼人愚惑 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 64
度惑 度惑 度惑 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 34
无疑惑 無疑惑 若無疑惑即無所欲 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 16
狂惑 狂惑 其心狂惑 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 22 16
癡惑 癡惑 斷癡惑意 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 13
诳惑 誑惑 誑惑於世間 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 13
惑世人 惑世人 狂惑世人 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 20 8
除疑惑 除疑惑 斷除疑惑 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 8
惑乱 惑亂 身心惑亂 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 2 5
惑障 惑障 滅除惑障 Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 Scroll 1 4