NTI Reader
NTI Reader

jiāo jiào

 1. jiāo verb to teach / to educate / to instruct
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Education 教育
  Notes: In the sense of 教育 (ABC 'jiāo' 教 v; CCD jiāo '教'; FE 2 '教'; Unihan '教')
 2. jiào verb to teach / to educate
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Education 教育
  Notes: In the sense of 教育 (ABC 'jiào' 教 bf 1; CCD jiào 1 '教' 1; FE '教' 3; Unihan '教')
 3. jiào verb to make / to cause
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 教 is synonymous with 叫 (CCD jiào 2 '教'; FE '教' 6).
 4. jiào noun religion
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Religion 宗教
  Notes: In the sense of 宗教 (ABC 'jiào' 教 bf 2; CCD jiào 1 '教' 2; FE '教' 1)
 5. jiào noun instruction / a teaching
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (FE '教' 5)
 6. jiào proper noun Jiao
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (CCD jiào 1 '教' 3)
 7. jiào noun a directive / an order
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (FE '教' 2)
 8. jiào verb to urge / to incite
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (FE '教' 4)

Contained in

宗教教育佛教国际佛教促进会教室教堂教材佛教徒教练基督教执教道教教学教师教授教训教员洋教教导教研室请教管教天主教伊斯兰教教会教唆教条教养顿教调教电教高教普教教授师成敬和教育机构佛遗教经邪教教务文教天主教徒基督教徒三教九流汉传佛教传教藏传佛教藏语系佛教南传佛教上座部佛教巴利语系佛教教主密教

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 395
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 17 383
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 326
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 3 228
Weimo Yi Ji 《維摩義記》 Scroll 2 187
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 1 186
Fajie Tu Ji Cong Sui Lu 《法界圖記叢髓錄》 Scroll 1 177
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 176
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 10 175
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 7 166

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
教人 教人 離著而教人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 33
教示 教示 為諸聲聞教示學法 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 21
王教 王教 大臣禹舍受王教已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 12
教弟子 教弟子 我但教弟子於空閑處靜默思道 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 8
教勅 教勅 教勅於周那 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 5
教余 教餘 教餘人當如是 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 5
师教 師教 阿摩晝受師教已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 5
教命 教命 斯人於眾應有教命 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 4
帝释教 帝釋教 般遮翼承帝釋教 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 4
父教 父教 轉輪聖王受父教已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 4