jiāo jiào

 1. jiāo verb to teach / to educate / to instruct
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Education 教育
  Notes: In the sense of 教育 (ABC 'jiāo' 教 v; CCD jiāo '教'; FE 2 '教'; Unihan '教')
 2. jiào verb to teach / to educate
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Education 教育
  Notes: In the sense of 教育 (ABC 'jiào' 教 bf 1; CCD jiào 1 '教' 1; FE '教' 3; Unihan '教')
 3. jiào verb to make / to cause
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 教 is synonymous with 叫 (CCD jiào 2 '教'; FE '教' 6).
 4. jiào noun religion
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Religion 宗教
  Notes: In the sense of 宗教 (ABC 'jiào' 教 bf 2; CCD jiào 1 '教' 2; FE '教' 1)
 5. jiào noun instruction / a teaching
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (FE '教' 5)
 6. jiào proper noun Jiao
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (CCD jiào 1 '教' 3)
 7. jiào noun a directive / an order
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (FE '教' 2)
 8. jiào verb to urge / to incite
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (FE '教' 4)

Contained in

Also contained in

宗教教育教室教堂教材教练基督教执教道教教学政教分离教训教员洋教教导教研室请教管教天主教伊斯兰教教会教唆教条教养调教电教高教普教成敬和教育机构邪教教务文教天主教徒基督教徒三教九流传教

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 389
 • Scroll 17 Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 — count: 383
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 319
 • Scroll 3 Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 — count: 225
 • Scroll 2 Weimo Yi Ji 《維摩義記》 — count: 187
 • Scroll 1 Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 — count: 185
 • Scroll 1 Fajie Tu Ji Cong Sui Lu 《法界圖記叢髓錄》 — count: 177
 • Scroll 3 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 175
 • Scroll 10 Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 — count: 171
 • Scroll 7 Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 — count: 166

Collocations

 • 教人 (教人) 離著而教人 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 4 — count: 26
 • 教示 (教示) 為諸聲聞教示學法 — Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》, Scroll 1 — count: 21
 • 王教 (王教) 大臣禹舍受王教已 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 2 — count: 12
 • 教弟子 (教弟子) 我但教弟子於空閑處靜默思道 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 16 — count: 8
 • 师教 (師教) 阿摩晝受師教已 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 13 — count: 5
 • 教余 (教餘) 教餘人當如是 — Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》, Scroll 1 — count: 5
 • 教勅 (教勅) 教勅於周那 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 5
 • 帝释教 (帝釋教) 般遮翼承帝釋教 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 10 — count: 4
 • 父教 (父教) 轉輪聖王受父教已 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 6 — count: 4
 • 教某人 (教某人) 教某人當如是 — Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》, Scroll 1 — count: 4