NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

jiāo jiào

 1. jiāo verb to teach / to educate / to instruct
  Domain: Education 教育
  Notes: In the sense of 教育 (ABC 'jiāo' 教 v; CCD jiāo '教'; FE 2 '教'; Unihan '教')
 2. jiào verb to teach / to educate
  Domain: Education 教育
  Notes: In the sense of 教育 (ABC 'jiào' 教 bf 1; CCD jiào 1 '教' 1; FE '教' 3; Unihan '教')
 3. jiào verb to make / to cause
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 教 is synonymous with 叫 (CCD jiào 2 '教'; FE '教' 6).
 4. jiào noun religion
  Domain: Religion 宗教
  Notes: In the sense of 宗教 (ABC 'jiào' 教 bf 2; CCD jiào 1 '教' 2; FE '教' 1)
 5. jiào noun instruction / a teaching
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (FE '教' 5)
 6. jiào proper noun Jiao
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (CCD jiào 1 '教' 3)
 7. jiào noun a directive / an order
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (FE '教' 2)
 8. jiào verb to urge / to incite
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (FE '教' 4)

Contained in

宗教教育佛教国际佛教促进会教室教堂教材佛教徒教练基督教执教道教教学教师教授教训教员洋教教导教研室请教管教天主教伊斯兰教教会教唆教条教养顿教调教电教高教普教教授师成敬和教育机构佛遗教经邪教教务文教天主教徒基督教徒三教九流汉传佛教传教藏传佛教藏语系佛教南传佛教上座部佛教巴利语系佛教教主密教

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 476
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 17 408
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 388

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
教诫 教誡 三曰教誡 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 31
教示 教示 為諸聲聞教示學法 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 25
教人 教人 離著而教人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 25
王教 王教 大臣禹舍受王教已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 12
法教 法教 宣說法教 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 10
教弟子 教弟子 我但教弟子於空閑處靜默思道 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 7
教敕 教勅 教勅於周那 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 5
父教 父教 轉輪聖王受父教已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 4
帝释教 帝釋教 般遮翼承帝釋教 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 4
三者教 三者教 三者教誡 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
釋迦所以 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 8
大王 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
宣說 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 10
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 9
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 25
以此 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 8
世間典籍 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
善見夫人婇女 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
展轉 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
宣說 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 22
輔相婆羅門七千誦經婆羅門 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 5
乃至所有 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 4
佛世尊正義分別 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 8
即為說法 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 6
Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
方便 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 5
Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 19
Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 6
弟子 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 11