NTI Reader
NTI Reader

浊 (濁) zhuó

 1. zhuó adjective turbid / muddy
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '濁')
 2. zhuó adjective voiced
  Domain: Linguistics 语言学 , Subdomain: Phonetics 语音学
  Notes: Term first used in rhyming dictionary Yunjing published circa 1161 and 1203
 3. zhuó adjective dirty / filthy / impure
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '濁')

Contained in

混浊浊咽擦音五浊恶世五浊浑浊劫浊见浊烦恼浊众生浊命浊浊世浊双唇塞音浊唇齿塞音浊齿塞音浊齿龈塞音浊卷舌塞音浊硬颚塞音浊软颚塞音浊小舌塞音浊双唇擦音浊唇齿擦音浊唇齿擦音浊唇齿擦音浊音浊齿龈擦音浊龈后擦音浊卷舌擦音浊硬颚擦音浊软颚擦音浊声门擦音浊齿龈边擦音浊龈颚擦音浊圆唇软颚近音清浊垢浊五浊恶世污浊全浊声母非浊浊酒恶浊浊流溷浊稠浊白浊浊度浊乱

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 4 52
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 5 45
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 117 32
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 15 25
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 3 25
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 3 24
Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 5 24
Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 4 23
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 4 22
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 98 20

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
秽浊 穢濁 汝不可以穢濁肉眼 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 67
浊心 濁心 濁心惡心故 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 17
浊秽 濁穢 清澄無濁穢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 16
中央浊 中央濁 中央濁 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 51 12
浊四边 濁四邊 中央濁四邊清 Shiwei Guo Wang Mengjian Shi Shi Jing 《舍衛國王夢見十事經》 Scroll 1 10
重浊 重濁 重濁 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 10
浊佛国土 濁佛國土 唯不在此穢濁佛土 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 3 8
浊恶 濁惡 斯則名為貪濁惡法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 7
浊恶世 濁惡世 於重五濁惡世之中 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 7 7
浊欢悦 濁歡悅 無濁歡悅 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 6