NTI Reader
NTI Reader

 1. verb to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example /
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 比喻 or 比如 (Kroll '譬' 1; GHC '譬' 1; Ci Yuan '譬' 1)
 2. verb to understand
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 知晓 (Kroll '譬' 2; GHC '譬' 2)
 3. verb to instruct / to teach
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '譬' 2a)

Contained in

譬如譬喻譬喻经筏譬喻五阴譬喻经马有八态譬人经杂譬喻经旧杂譬喻经众经撰杂譬法句譬喻经群牛譬经大集譬喻王经天尊说阿育王譬喻经佛说譬喻经七车譬喻经譬喻品

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 12 262
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 6 240
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 8 235
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 5 227
Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 7 217
Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 5 204
Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 11 190
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 7 175
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 5 172
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 7 166

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
说譬 說譬 諸上座聽我說譬 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 19
譬类 譬類 因譬類得解 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 11
人命譬 人命譬 人命譬若朝草上露須臾即落 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 8 8
月譬 月譬 當如月譬住 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 41 8
譬天 譬天 譬天名為梵 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 8
譬住 譬住 當如月譬住 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 41 6
譬经 譬經 如是八種救頭然譬經 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 7 6
算数譬 算數譬 乃至算數譬類不可為比 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 15 6
引譬 引譬 吾今當與汝引譬 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 36 5
善譬 善譬 名善譬冠 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 5 4