NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

 1. verb to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example /
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 比喻 or 比如 (Kroll '譬' 1; GHC '譬' 1; Ci Yuan '譬' 1)
 2. verb to understand
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 知晓 (Kroll '譬' 2; GHC '譬' 2)
 3. verb to instruct / to teach
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '譬' 2a)

Contained in

譬如譬喻譬喻经筏譬喻五阴譬喻经马有八态譬人经杂譬喻经旧杂譬喻经众经撰杂譬法句譬喻经群牛譬经大集譬喻王经天尊说阿育王譬喻经佛说譬喻经七车譬喻经譬喻品

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 12 262
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 6 240
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 8 235
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 5 227
Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 7 217
Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 5 204
Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 11 190
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 7 175
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 5 172
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 7 166

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
说譬 說譬 諸上座聽我說譬 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 19
譬类 譬類 因譬類得解 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 11
譬天 譬天 譬天名為梵 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 9
人命譬 人命譬 人命譬若朝草上露須臾即落 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 8 8
月譬 月譬 當如月譬住 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 41 8
譬经 譬經 如是八種救頭然譬經 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 7 6
譬住 譬住 當如月譬住 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 41 6
算数譬 算數譬 乃至算數譬類不可為比 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 15 6
引譬 引譬 吾今當與汝引譬 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 36 5
善譬 善譬 名善譬冠 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 5 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
大力士 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 3
名為 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 9
Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 5
高樓見聞歌舞 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
道人 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 1
Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
飯食 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
麻油消滅 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
Scroll 9 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
地獄之中 Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
梵志 Scroll 32 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 36 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
唯有一眼 Scroll 51 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 1 in Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 1
婦女 Scroll 1 in Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 1
Scroll 1 in Nili Jing (Bālapaṇḍitasutta) 《泥犁經》 1
天下十六大國 Scroll 1 in Zhai Jing 《齋經》 1
Scroll 2 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
猶如 Scroll 4 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2