1. noun a verse
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CC-CEDICT '偈'; Guoyu '偈' jì; Kroll 2015 '偈' jì, p. 207; Mathews 1931 '偈', p. 105)
 2. jié adjective martial
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Mathews 1931 '偈', p. 105; Unihan '偈')
 3. jié adjective brave
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '偈' adj 2; Kroll 2015 '偈' jié, p. 207; Mathews 1931 '偈', p. 105; Unihan '偈')
 4. jié adjective swift; hasty
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '偈' adj 1; Kroll 2015 '偈' jiē, p. 207; Mathews 1931 '偈', p. 105; Unihan '偈')
 5. jié adjective forceful
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Mathews 1931 '偈', p. 105; Unihan '偈')
 6. noun gatha; hymn; verse
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: gāthā, or: śloka, Pali: gāthā, Japanese: ge, Tibetan: tshigs su bcad pa; records the teachings of the Buddha in verse form; one of the twelve divisions of the sutras 十二部经 (BCSD '偈', p. 144; BL 'gāthā', p. 315; FGDB '偈'; MW 'gāthā'; SH '偈', p. 342)

Contained in

Also contained in

偈偈

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 10 Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 中觀論疏 — count: 207
 • Scroll 1 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌 — count: 169
 • Scroll 5 Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 中觀論疏 — count: 164
 • Scroll 3 Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 中觀論疏 — count: 148
 • Scroll 4 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 大般涅槃經義記 — count: 146
 • Scroll 4 Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 中觀論疏 — count: 141
 • Scroll 3 Mahāyānasūtralāṃkāraśāstra (Dacheng Zhuangyan Jinglun) 大乘莊嚴經論 — count: 140
 • Scroll 9 Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 中觀論疏 — count: 137
 • Scroll 1 Jin Guangming Jing Shu 金光明經疏 — count: 135
 • Scroll 8 Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 中觀論疏 — count: 131

Collocations

 • 说偈 (說偈) 五百隷車聞重說偈已 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 2 — count: 432
 • 偈答言 (偈答言) 尊者迦葉說偈答言 — King Bimbisāra Sūtra (Pinposuoluo Wang Jing) 頻婆娑羅王經, Scroll 1 — count: 246
 • 偈答曰 (偈答曰) 世尊以偈答曰 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 3 — count: 120
 • 偈问 (偈問) 聞彼彌薩羅梵志梵摩以偈問佛事 — Middle Length Discourses (Zhong Ahan Jing) 中阿含經, Scroll 41 — count: 84
 • 帝偈 (帝偈) 受持跋地羅帝偈耶 — Middle Length Discourses (Zhong Ahan Jing) 中阿含經, Scroll 43 — count: 57
 • 偈曰 (偈曰) 向天帝釋而說偈曰 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 10 — count: 28
 • 偈答 (偈答) 天帝釋即復以偈答侍者曰 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 21 — count: 28
 • 贤善偈 (賢善偈) 持賢善偈及解義不 — Zun Shang Jing (Lomasakaṅgiyabhaddekarattasutta)尊上經, Scroll 1 — count: 26
 • 偈问言 (偈問言) 世尊復說偈問言 — Saṃyuktāgama 雜阿含經, Scroll 38 — count: 18
 • 偈报 (偈報) 梵童子以偈報曰 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 5 — count: 17