NTI Buddhist Text Reader

Da Ban Niepan Jing Ji Jie 《大般涅槃經集解》

Compiled by Bao Liang and others

Title
Scroll 1
Scroll 2
Scroll 3
Scroll 4
Scroll 5
Scroll 6
Scroll 7
Scroll 8
Scroll 9
Scroll 10
Scroll 11
Scroll 12
Scroll 13
Scroll 14
Scroll 15
Scroll 16
Scroll 17
Scroll 18
Scroll 19
Scroll 20
Scroll 21
Scroll 22
Scroll 23
Scroll 24
Scroll 25
Scroll 26
Scroll 27
Scroll 28
Scroll 29
Scroll 30
Scroll 31
Scroll 32
Scroll 33
Scroll 34
Scroll 35
Scroll 36
Scroll 37
Scroll 38
Scroll 39
Scroll 40
Scroll 41
Scroll 42
Scroll 43
Scroll 44
Scroll 45
Scroll 46
Scroll 47
Scroll 48
Scroll 49
Scroll 50
Scroll 51
Scroll 52
Scroll 53
Scroll 54
Scroll 55
Scroll 56
Scroll 57
Scroll 58
Scroll 59
Scroll 60
Scroll 61
Scroll 62
Scroll 63
Scroll 64
Scroll 65
Scroll 66
Scroll 67
Scroll 68
Scroll 69
Scroll 70
Scroll 71

Colophon

第 37 冊 No. 1763 大般涅槃經集解 梁 寶亮等集 共 71 卷 Volume 37, No. 1763 Da Ban Niepan Jing Ji Jie Compiled by Bao Liang and others in the Liang in 71 scrolls

Notes

A commentary on the Mahāparinirvāṇa Sūtra English translations: None

Primary Source

Bao Liang, 《大般涅槃經集解》 'Da Ban Niepan Jing Ji Jie,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 37, No. 1763, Accessed 2016-10-23, http://tripitaka.cbeta.org/T37n1763.

Glossary and vocabulary analysis