NTI Reader
NTI Reader

第六 dì liù

dì liù ordinal sixth
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量 , Concept: Ordinal 序数
Notes: The ordinal is formed by placing a numeral after the prefix 第 (Sun 2006, loc. 703).

Contained in

卷第六大方等大云经请雨品第六十四大云经请雨品第六十四第六感

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 5 81
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 4 72
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 12 48
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 7 47
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 10 39
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 9 37
Cheng Weishi Lun Liaoyi Deng 《成唯識論了義燈》 Scroll 5 36
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 13 35
Cheng Weishi Lun Liaoyi Deng 《成唯識論了義燈》 Scroll 4 35
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 6 31

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
经第六 經第六 七法品善人往經第六 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 19
谓第六 謂第六 是謂第六水喻人 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 15
品第六 品第六 第四分世記經阿須倫品第六 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 10
第六车 第六車 至第六車 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 8
第六见 第六見 是為第六見 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 7
瞻波经第六 瞻波經第六 中阿含未曾有法品瞻波經第六 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 4
说第六 說第六 說第六出苦處昇於勝處 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 20 4
第六未曾有 第六未曾有 是謂我大海中第六未曾有法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 4
第六缘 第六緣 是第六緣 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 4
乘第六 乘第六 乘第六車 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 4