NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

使 shǐ

 1. shǐ verb to make / to cause
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In Literary Chinese, 使 can act as a transitive verb with two objects in a pivot construction. The first object is a noun and the second object is a verb phrase. The pattern is A 使 B C, where A is the subject, B is a noun, and C is a verb phrase (Pulleyblank 1995, pp. 40-41).
 2. shǐ noun an emissary / an envoy
  Domain: Politics 政治
  Notes: Synonym discussion: in this sense 使 is similar in meaning to 使者.
 3. shǐ noun a diplomatic mission
  Domain: Politics 政治
  Notes: Synonym discussion: in this sense 使 is similar in meaning to 使命.
 4. shǐ noun a domestic servant
  Domain: History 历史
  Notes: Synonym discussion: in this sense 使 is similar in meaning to 佣人 or 奴仆.
 5. shǐ conjunction if
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonym discussion: in this sense 使 is similar in meaning to 假如 to 如果.

Contained in

使用即使大使促使使命使得大使馆假使使劲使用性迫使使节行使致使特使驻外使主使祈使句使者祈使使令役使驱使北使记西使记使馆节度使使用者使役设使遣使使成转运使使役态正使阎罗王五天使者经结使底哩三昧耶不动尊威怒王使者念诵法不动使者陀罗尼秘密法胜军不动明王四十八使者秘密成就仪轨播般曩结使波金刚念诵仪使呪法经大使呪法经佛使比丘迦旃延说法没尽偈百二十章北魏僧惠生使西域记使唤合理使用五利使未生的恶法,使它不生已生的恶法,使它断除公使

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 3 760
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 6 508
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 7 439
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 12 378
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 12 303
Saṃyuktābhidharmahṛdaya śāstra 《雜阿毘曇心論》 Scroll 4 261
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 8 239
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 6 238
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 11 198

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
使一切众生 使一切眾生 若使一切眾生無有生者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 18
欲使 欲使 欲使不出家 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 15
使梵行 使梵行 使梵行久立 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 11
使人 使人 使人典池 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 10
能使 能使 則能使其得究竟道 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 10
使贤圣 使賢聖 使賢聖弟子真實平等讚嘆如來 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 8
僮使 僮使 主於僮使以五事教授 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 7
给使 給使 我等當給使左右 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
愿使 願使 願使弊宿今世 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 4
使知 使知 語我使知 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
使智慧增廣 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
使弟子 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
使有為不變 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 14
使有為 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 19
使諸天 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 16
佛教天下使 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 1
使 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 13
使黃金 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 10
使 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 20
使 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 10
平等使 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
使 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
使比丘尼優婆夷 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 5
使 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 5
使諸天光明色相 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
使 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
使 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 2
使 Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 7
使 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 2
使 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 6
使 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 3
使功德 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1
使 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 15
使 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 4
使憂悒 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 6