Glossary and Vocabulary for Diamond Sūtra Discussion, Unborn knowing and perceiving 知見不生分

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 5 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 是人解我所說義不
2 5 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 是人解我所說義不
3 5 shuì to persuade 是人解我所說義不
4 5 shuō to teach; to recite; to explain 是人解我所說義不
5 5 shuō a doctrine; a theory 是人解我所說義不
6 5 shuō to claim; to assert 是人解我所說義不
7 5 shuō allocution 是人解我所說義不
8 5 shuō to criticize; to scold 是人解我所說義不
9 5 shuō to indicate; to refer to 是人解我所說義不
10 5 shuō speach; vāda 是人解我所說義不
11 5 shuō to speak; bhāṣate 是人解我所說義不
12 5 shuō to instruct 是人解我所說義不
13 4 須菩提 xūpútí Subhuti 須菩提
14 4 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 須菩提
15 4 我見 wǒ jiàn my view 佛說我見
16 4 我見 wǒ jiàn the view of a self 佛說我見
17 4 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being 眾生見
18 4 法相 fǎ xiāng Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia 不生法相
19 4 法相 fǎ xiāng Dharma Characteristic 不生法相
20 4 法相 fǎ xiāng notions of dharmas; the essential nature of different phenomena 不生法相
21 4 法相 fǎ xiāng the essential differences between different teachings 不生法相
22 4 法相 fǎ xiāng the truth 不生法相
23 4 壽者見 shòuzhě jiàn the view of a lifespan 壽者見
24 4 人見 rén jiàn the view of a person; view of a self 人見
25 4 rén person; people; a human being 若人言
26 4 rén Kangxi radical 9 若人言
27 4 rén a kind of person 若人言
28 4 rén everybody 若人言
29 4 rén adult 若人言
30 4 rén somebody; others 若人言
31 4 rén an upright person 若人言
32 4 rén person; manuṣya 若人言
33 3 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 應如是知
34 2 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
35 2 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
36 2 jiàn to see
37 2 jiàn opinion; view; understanding
38 2 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc
39 2 jiàn refer to; for details see
40 2 jiàn to listen to
41 2 jiàn to meet
42 2 jiàn to receive (a guest)
43 2 jiàn let me; kindly
44 2 jiàn Jian
45 2 xiàn to appear
46 2 xiàn to introduce
47 2 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi
48 2 jiàn seeing; observing; darśana
49 2 如來 rúlái Tathagata 是人不解如來所說義
50 2 如來 Rúlái Tathagata 是人不解如來所說義
51 2 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 是人不解如來所說義
52 2 zhī to know 應如是知
53 2 zhī to comprehend 應如是知
54 2 zhī to inform; to tell 應如是知
55 2 zhī to administer 應如是知
56 2 zhī to distinguish; to discern 應如是知
57 2 zhī to be close friends 應如是知
58 2 zhī to feel; to sense; to perceive 應如是知
59 2 zhī to receive; to entertain 應如是知
60 2 zhī knowledge 應如是知
61 2 zhī consciousness; perception 應如是知
62 2 zhī a close friend 應如是知
63 2 zhì wisdom 應如是知
64 2 zhì Zhi 應如是知
65 2 zhī Understanding 應如是知
66 2 zhī know; jña 應如是知
67 2 信解 xìnjiě resolution; determination; adhimukti 如是信解
68 2 suǒ a few; various; some 是人不解如來所說義
69 2 suǒ a place; a location 是人不解如來所說義
70 2 suǒ indicates a passive voice 是人不解如來所說義
71 2 suǒ an ordinal number 是人不解如來所說義
72 2 suǒ meaning 是人不解如來所說義
73 2 suǒ garrison 是人不解如來所說義
74 2 suǒ place; pradeśa 是人不解如來所說義
75 2 meaning; sense 是人解我所說義不
76 2 justice; right action; righteousness 是人解我所說義不
77 2 artificial; man-made; fake 是人解我所說義不
78 2 chivalry; generosity 是人解我所說義不
79 2 just; righteous 是人解我所說義不
80 2 adopted 是人解我所說義不
81 2 a relationship 是人解我所說義不
82 2 volunteer 是人解我所說義不
83 2 something suitable 是人解我所說義不
84 2 a martyr 是人解我所說義不
85 2 a law 是人解我所說義不
86 2 Yi 是人解我所說義不
87 2 Righteousness 是人解我所說義不
88 2 aim; artha 是人解我所說義不
89 2 即非 jí fēi although it is not the case that ... 即非我見
90 2 míng fame; renown; reputation 是名我見
91 2 míng a name; personal name; designation 是名我見
92 2 míng rank; position 是名我見
93 2 míng an excuse 是名我見
94 2 míng life 是名我見
95 2 míng to name; to call 是名我見
96 2 míng to express; to describe 是名我見
97 2 míng to be called; to have the name 是名我見
98 2 míng to own; to possess 是名我見
99 2 míng famous; renowned 是名我見
100 2 míng moral 是名我見
101 2 míng name; naman 是名我見
102 2 míng fame; renown; yasas 是名我見
103 2 yán to speak; to say; said 若人言
104 2 yán language; talk; words; utterance; speech 若人言
105 2 yán Kangxi radical 149 若人言
106 2 yán phrase; sentence 若人言
107 2 yán a word; a syllable 若人言
108 2 yán a theory; a doctrine 若人言
109 2 yán to regard as 若人言
110 2 yán to act as 若人言
111 2 yán word; vacana 若人言
112 2 yán speak; vad 若人言
113 2 to go; to 於意云何
114 2 to rely on; to depend on 於意云何
115 2 Yu 於意云何
116 2 a crow 於意云何
117 2 zhě ca 發阿耨多羅三藐三菩提心者
118 1 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútí xīn aspiration to attain supreme perfect enlightenment 發阿耨多羅三藐三菩提心者
119 1 佛說 fó shuō buddhavacana; as spoken by the Buddha 佛說我見
120 1 不解 bùjiě to not understand 是人不解如來所說義
121 1 不解 bùjiě to not loosen 是人不解如來所說義
122 1 不解 bùjiě to not save; to not help 是人不解如來所說義
123 1 不生 bùshēng nonarising; not produced; without origination; anutpada 不生法相
124 1 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 不生法相
125 1 知見不生 zhī jiàn bù shēng not giving rise to knowing or seeing 知見不生分
126 1 jiě to loosen; to unfasten; to untie 是人解我所說義不
127 1 jiě to explain 是人解我所說義不
128 1 jiě to divide; to separate 是人解我所說義不
129 1 jiě to understand 是人解我所說義不
130 1 jiě to solve a math problem 是人解我所說義不
131 1 jiě to dispell; to dismiss; to eliminate; to dissipate 是人解我所說義不
132 1 jiě to cut; to disect 是人解我所說義不
133 1 jiě to relieve oneself 是人解我所說義不
134 1 jiě a solution 是人解我所說義不
135 1 jiè to escort 是人解我所說義不
136 1 xiè to understand; to be clear 是人解我所說義不
137 1 xiè acrobatic skills 是人解我所說義不
138 1 jiě can; able to 是人解我所說義不
139 1 jiě a stanza 是人解我所說義不
140 1 jiè to send off 是人解我所說義不
141 1 xiè Xie 是人解我所說義不
142 1 jiě exegesis 是人解我所說義不
143 1 xiè laziness 是人解我所說義不
144 1 jiè a government office 是人解我所說義不
145 1 jiè to pawn 是人解我所說義不
146 1 jiè to rent; to lease 是人解我所說義不
147 1 jiě understanding 是人解我所說義不
148 1 jiě to liberate 是人解我所說義不
149 1 我所 wǒ suǒ my; mama 是人解我所說義不
150 1 我所 wǒ suǒ conception of possession; mamakāra 是人解我所說義不
151 1 fēn to separate; to divide into parts 知見不生分
152 1 fēn a part; a section; a division; a portion 知見不生分
153 1 fēn to distribute; to share; to assign; to allot 知見不生分
154 1 fēn to differentiate; to distinguish 知見不生分
155 1 fēn a fraction 知見不生分
156 1 fēn to express as a fraction 知見不生分
157 1 fēn one tenth 知見不生分
158 1 fèn a component; an ingredient 知見不生分
159 1 fèn the limit of an obligation 知見不生分
160 1 fèn affection; goodwill 知見不生分
161 1 fèn a role; a responsibility 知見不生分
162 1 fēn equinox 知見不生分
163 1 fèn a characteristic 知見不生分
164 1 fèn to assume; to deduce 知見不生分
165 1 fēn to share 知見不生分
166 1 fēn branch [office] 知見不生分
167 1 fēn clear; distinct 知見不生分
168 1 fēn a difference 知見不生分
169 1 fēn a score 知見不生分
170 1 fèn identity 知見不生分
171 1 fèn a part; a portion 知見不生分
172 1 fēn part; avayava 知見不生分
173 1 infix potential marker 是人解我所說義不
174 1 眾生 zhòngshēng all living things 眾生
175 1 眾生 zhòngshēng living things other than people 眾生
176 1 眾生 zhòngshēng sentient beings 眾生
177 1 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 眾生
178 1 self
179 1 [my] dear
180 1 Wo
181 1 self; atman; attan
182 1 ga
183 1 yìng to answer; to respond 應如是知
184 1 yìng to confirm; to verify 應如是知
185 1 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應如是知
186 1 yìng to accept 應如是知
187 1 yìng to permit; to allow 應如是知
188 1 yìng to echo 應如是知
189 1 yìng to handle; to deal with 應如是知
190 1 yìng Ying 應如是知
191 1 idea 於意云何
192 1 Italy (abbreviation) 於意云何
193 1 a wish; a desire; intention 於意云何
194 1 mood; feeling 於意云何
195 1 will; willpower; determination 於意云何
196 1 bearing; spirit 於意云何
197 1 to think of; to long for; to miss 於意云何
198 1 to anticipate; to expect 於意云何
199 1 to doubt; to suspect 於意云何
200 1 meaning 於意云何
201 1 a suggestion; a hint 於意云何
202 1 an understanding; a point of view 於意云何
203 1 Yi 於意云何
204 1 manas; mind; mentation 於意云何
205 1 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 於一切法
206 1 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 於一切法

Frequencies of all Words

Top 307

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 5 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 是人解我所說義不
2 5 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 是人解我所說義不
3 5 shuì to persuade 是人解我所說義不
4 5 shuō to teach; to recite; to explain 是人解我所說義不
5 5 shuō a doctrine; a theory 是人解我所說義不
6 5 shuō to claim; to assert 是人解我所說義不
7 5 shuō allocution 是人解我所說義不
8 5 shuō to criticize; to scold 是人解我所說義不
9 5 shuō to indicate; to refer to 是人解我所說義不
10 5 shuō speach; vāda 是人解我所說義不
11 5 shuō to speak; bhāṣate 是人解我所說義不
12 5 shuō to instruct 是人解我所說義不
13 4 須菩提 xūpútí Subhuti 須菩提
14 4 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 須菩提
15 4 我見 wǒ jiàn my view 佛說我見
16 4 我見 wǒ jiàn the view of a self 佛說我見
17 4 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being 眾生見
18 4 shì is; are; am; to be 是人解我所說義不
19 4 shì is exactly 是人解我所說義不
20 4 shì is suitable; is in contrast 是人解我所說義不
21 4 shì this; that; those 是人解我所說義不
22 4 shì really; certainly 是人解我所說義不
23 4 shì correct; yes; affirmative 是人解我所說義不
24 4 shì true 是人解我所說義不
25 4 shì is; has; exists 是人解我所說義不
26 4 shì used between repetitions of a word 是人解我所說義不
27 4 shì a matter; an affair 是人解我所說義不
28 4 shì Shi 是人解我所說義不
29 4 shì is; bhū 是人解我所說義不
30 4 shì this; idam 是人解我所說義不
31 4 法相 fǎ xiāng Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia 不生法相
32 4 法相 fǎ xiāng Dharma Characteristic 不生法相
33 4 法相 fǎ xiāng notions of dharmas; the essential nature of different phenomena 不生法相
34 4 法相 fǎ xiāng the essential differences between different teachings 不生法相
35 4 法相 fǎ xiāng the truth 不生法相
36 4 壽者見 shòuzhě jiàn the view of a lifespan 壽者見
37 4 人見 rén jiàn the view of a person; view of a self 人見
38 4 rén person; people; a human being 若人言
39 4 rén Kangxi radical 9 若人言
40 4 rén a kind of person 若人言
41 4 rén everybody 若人言
42 4 rén adult 若人言
43 4 rén somebody; others 若人言
44 4 rén an upright person 若人言
45 4 rén person; manuṣya 若人言
46 3 如是 rúshì thus; so 應如是知
47 3 如是 rúshì thus, so 應如是知
48 3 如是 rúshì thus; evam 應如是知
49 3 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 應如是知
50 2 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
51 2 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
52 2 jiàn to see
53 2 jiàn opinion; view; understanding
54 2 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc
55 2 jiàn refer to; for details see
56 2 jiàn passive marker
57 2 jiàn to listen to
58 2 jiàn to meet
59 2 jiàn to receive (a guest)
60 2 jiàn let me; kindly
61 2 jiàn Jian
62 2 xiàn to appear
63 2 xiàn to introduce
64 2 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi
65 2 jiàn seeing; observing; darśana
66 2 如來 rúlái Tathagata 是人不解如來所說義
67 2 如來 Rúlái Tathagata 是人不解如來所說義
68 2 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 是人不解如來所說義
69 2 zhī to know 應如是知
70 2 zhī to comprehend 應如是知
71 2 zhī to inform; to tell 應如是知
72 2 zhī to administer 應如是知
73 2 zhī to distinguish; to discern 應如是知
74 2 zhī to be close friends 應如是知
75 2 zhī to feel; to sense; to perceive 應如是知
76 2 zhī to receive; to entertain 應如是知
77 2 zhī knowledge 應如是知
78 2 zhī consciousness; perception 應如是知
79 2 zhī a close friend 應如是知
80 2 zhì wisdom 應如是知
81 2 zhì Zhi 應如是知
82 2 zhī Understanding 應如是知
83 2 zhī know; jña 應如是知
84 2 信解 xìnjiě resolution; determination; adhimukti 如是信解
85 2 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 是人不解如來所說義
86 2 suǒ an office; an institute 是人不解如來所說義
87 2 suǒ introduces a relative clause 是人不解如來所說義
88 2 suǒ it 是人不解如來所說義
89 2 suǒ if; supposing 是人不解如來所說義
90 2 suǒ a few; various; some 是人不解如來所說義
91 2 suǒ a place; a location 是人不解如來所說義
92 2 suǒ indicates a passive voice 是人不解如來所說義
93 2 suǒ that which 是人不解如來所說義
94 2 suǒ an ordinal number 是人不解如來所說義
95 2 suǒ meaning 是人不解如來所說義
96 2 suǒ garrison 是人不解如來所說義
97 2 suǒ place; pradeśa 是人不解如來所說義
98 2 suǒ that which; yad 是人不解如來所說義
99 2 meaning; sense 是人解我所說義不
100 2 justice; right action; righteousness 是人解我所說義不
101 2 artificial; man-made; fake 是人解我所說義不
102 2 chivalry; generosity 是人解我所說義不
103 2 just; righteous 是人解我所說義不
104 2 adopted 是人解我所說義不
105 2 a relationship 是人解我所說義不
106 2 volunteer 是人解我所說義不
107 2 something suitable 是人解我所說義不
108 2 a martyr 是人解我所說義不
109 2 a law 是人解我所說義不
110 2 Yi 是人解我所說義不
111 2 Righteousness 是人解我所說義不
112 2 aim; artha 是人解我所說義不
113 2 即非 jí fēi although it is not the case that ... 即非我見
114 2 míng measure word for people 是名我見
115 2 míng fame; renown; reputation 是名我見
116 2 míng a name; personal name; designation 是名我見
117 2 míng rank; position 是名我見
118 2 míng an excuse 是名我見
119 2 míng life 是名我見
120 2 míng to name; to call 是名我見
121 2 míng to express; to describe 是名我見
122 2 míng to be called; to have the name 是名我見
123 2 míng to own; to possess 是名我見
124 2 míng famous; renowned 是名我見
125 2 míng moral 是名我見
126 2 míng name; naman 是名我見
127 2 míng fame; renown; yasas 是名我見
128 2 yán to speak; to say; said 若人言
129 2 yán language; talk; words; utterance; speech 若人言
130 2 yán Kangxi radical 149 若人言
131 2 yán a particle with no meaning 若人言
132 2 yán phrase; sentence 若人言
133 2 yán a word; a syllable 若人言
134 2 yán a theory; a doctrine 若人言
135 2 yán to regard as 若人言
136 2 yán to act as 若人言
137 2 yán word; vacana 若人言
138 2 yán speak; vad 若人言
139 2 in; at 於意云何
140 2 in; at 於意云何
141 2 in; at; to; from 於意云何
142 2 to go; to 於意云何
143 2 to rely on; to depend on 於意云何
144 2 to go to; to arrive at 於意云何
145 2 from 於意云何
146 2 give 於意云何
147 2 oppposing 於意云何
148 2 and 於意云何
149 2 compared to 於意云何
150 2 by 於意云何
151 2 and; as well as 於意云何
152 2 for 於意云何
153 2 Yu 於意云何
154 2 a crow 於意云何
155 2 whew; wow 於意云何
156 2 near to; antike 於意云何
157 2 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 發阿耨多羅三藐三菩提心者
158 2 zhě that 發阿耨多羅三藐三菩提心者
159 2 zhě nominalizing function word 發阿耨多羅三藐三菩提心者
160 2 zhě used to mark a definition 發阿耨多羅三藐三菩提心者
161 2 zhě used to mark a pause 發阿耨多羅三藐三菩提心者
162 2 zhě topic marker; that; it 發阿耨多羅三藐三菩提心者
163 2 zhuó according to 發阿耨多羅三藐三菩提心者
164 2 zhě ca 發阿耨多羅三藐三菩提心者
165 1 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútí xīn aspiration to attain supreme perfect enlightenment 發阿耨多羅三藐三菩提心者
166 1 佛說 fó shuō buddhavacana; as spoken by the Buddha 佛說我見
167 1 不解 bùjiě to not understand 是人不解如來所說義
168 1 不解 bùjiě to not loosen 是人不解如來所說義
169 1 不解 bùjiě to not save; to not help 是人不解如來所說義
170 1 不生 bùshēng nonarising; not produced; without origination; anutpada 不生法相
171 1 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 不生法相
172 1 知見不生 zhī jiàn bù shēng not giving rise to knowing or seeing 知見不生分
173 1 jiě to loosen; to unfasten; to untie 是人解我所說義不
174 1 jiě to explain 是人解我所說義不
175 1 jiě to divide; to separate 是人解我所說義不
176 1 jiě to understand 是人解我所說義不
177 1 jiě to solve a math problem 是人解我所說義不
178 1 jiě to dispell; to dismiss; to eliminate; to dissipate 是人解我所說義不
179 1 jiě to cut; to disect 是人解我所說義不
180 1 jiě to relieve oneself 是人解我所說義不
181 1 jiě a solution 是人解我所說義不
182 1 jiè to escort 是人解我所說義不
183 1 xiè to understand; to be clear 是人解我所說義不
184 1 xiè acrobatic skills 是人解我所說義不
185 1 jiě can; able to 是人解我所說義不
186 1 jiě a stanza 是人解我所說義不
187 1 jiè to send off 是人解我所說義不
188 1 xiè Xie 是人解我所說義不
189 1 jiě exegesis 是人解我所說義不
190 1 xiè laziness 是人解我所說義不
191 1 jiè a government office 是人解我所說義不
192 1 jiè to pawn 是人解我所說義不
193 1 jiè to rent; to lease 是人解我所說義不
194 1 jiě understanding 是人解我所說義不
195 1 jiě to liberate 是人解我所說義不
196 1 我所 wǒ suǒ my; mama 是人解我所說義不
197 1 我所 wǒ suǒ conception of possession; mamakāra 是人解我所說義不
198 1 fēn to separate; to divide into parts 知見不生分
199 1 fēn a monetary unit equal to one hundredth of a yuan; a cent 知見不生分
200 1 fēn a part; a section; a division; a portion 知見不生分
201 1 fēn a minute; a 15 second unit of time 知見不生分
202 1 fēn a unit of length equivalent to 0.33 cm; a unit of area equal to six square zhang 知見不生分
203 1 fēn to distribute; to share; to assign; to allot 知見不生分
204 1 fēn to differentiate; to distinguish 知見不生分
205 1 fēn a fraction 知見不生分
206 1 fēn to express as a fraction 知見不生分
207 1 fēn one tenth 知見不生分
208 1 fēn a centimeter 知見不生分
209 1 fèn a component; an ingredient 知見不生分
210 1 fèn the limit of an obligation 知見不生分
211 1 fèn affection; goodwill 知見不生分
212 1 fèn a role; a responsibility 知見不生分
213 1 fēn equinox 知見不生分
214 1 fèn a characteristic 知見不生分
215 1 fèn to assume; to deduce 知見不生分
216 1 fēn to share 知見不生分
217 1 fēn branch [office] 知見不生分
218 1 fēn clear; distinct 知見不生分
219 1 fēn a difference 知見不生分
220 1 fēn a score 知見不生分
221 1 fèn identity 知見不生分
222 1 fèn a part; a portion 知見不生分
223 1 fēn part; avayava 知見不生分
224 1 not; no 是人解我所說義不
225 1 expresses that a certain condition cannot be acheived 是人解我所說義不
226 1 as a correlative 是人解我所說義不
227 1 no (answering a question) 是人解我所說義不
228 1 forms a negative adjective from a noun 是人解我所說義不
229 1 at the end of a sentence to form a question 是人解我所說義不
230 1 to form a yes or no question 是人解我所說義不
231 1 infix potential marker 是人解我所說義不
232 1 no; na 是人解我所說義不
233 1 眾生 zhòngshēng all living things 眾生
234 1 眾生 zhòngshēng living things other than people 眾生
235 1 眾生 zhòngshēng sentient beings 眾生
236 1 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 眾生
237 1 云何 yúnhé why; how 於意云何
238 1 云何 yúnhé how; katham 於意云何
239 1 I; me; my
240 1 self
241 1 we; our
242 1 [my] dear
243 1 Wo
244 1 self; atman; attan
245 1 ga
246 1 I; aham
247 1 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
248 1 old; ancient; former; past 何以故
249 1 reason; cause; purpose 何以故
250 1 to die 何以故
251 1 so; therefore; hence 何以故
252 1 original 何以故
253 1 accident; happening; instance 何以故
254 1 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
255 1 something in the past 何以故
256 1 deceased; dead 何以故
257 1 still; yet 何以故
258 1 therefore; tasmāt 何以故
259 1 yīng should; ought 應如是知
260 1 yìng to answer; to respond 應如是知
261 1 yìng to confirm; to verify 應如是知
262 1 yīng soon; immediately 應如是知
263 1 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應如是知
264 1 yìng to accept 應如是知
265 1 yīng or; either 應如是知
266 1 yìng to permit; to allow 應如是知
267 1 yìng to echo 應如是知
268 1 yìng to handle; to deal with 應如是知
269 1 yìng Ying 應如是知
270 1 yīng suitable; yukta 應如是知
271 1 ruò to seem; to be like; as 若人言
272 1 ruò seemingly 若人言
273 1 ruò if 若人言
274 1 ruò you 若人言
275 1 ruò this; that 若人言
276 1 ruò and; or 若人言
277 1 ruò as for; pertaining to 若人言
278 1 pomegranite 若人言
279 1 ruò to choose 若人言
280 1 ruò to agree; to accord with; to conform to 若人言
281 1 ruò thus 若人言
282 1 ruò pollia 若人言
283 1 ruò Ruo 若人言
284 1 ruò only then 若人言
285 1 ja 若人言
286 1 jñā 若人言
287 1 ruò if; yadi 若人言
288 1 idea 於意云何
289 1 Italy (abbreviation) 於意云何
290 1 a wish; a desire; intention 於意云何
291 1 mood; feeling 於意云何
292 1 will; willpower; determination 於意云何
293 1 bearing; spirit 於意云何
294 1 to think of; to long for; to miss 於意云何
295 1 to anticipate; to expect 於意云何
296 1 to doubt; to suspect 於意云何
297 1 meaning 於意云何
298 1 a suggestion; a hint 於意云何
299 1 an understanding; a point of view 於意云何
300 1 or 於意云何
301 1 Yi 於意云何
302 1 manas; mind; mentation 於意云何
303 1 何以 héyǐ why 何以故
304 1 何以 héyǐ how 何以故
305 1 何以 héyǐ how is that? 何以故
306 1 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 於一切法
307 1 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 於一切法

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. shuō
 2. shuō
 3. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
 3. to instruct
须菩提 須菩提
 1. xūpútí
 2. xūpútí
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
众生见 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
法相
 1. fǎ xiāng
 2. fǎ xiāng
 3. fǎ xiāng
 4. fǎ xiāng
 5. fǎ xiāng
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
寿者见 壽者見 shòuzhě jiàn the view of a lifespan
人见 人見 rén jiàn the view of a person; view of a self
rén person; manuṣya
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 11.

Simplified Traditional Pinyin English
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
人见 人見 114 the view of a person; view of a self
寿者见 壽者見 115 the view of a lifespan
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
信解 120 resolution; determination; adhimukti
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
知见不生 知見不生 122 not giving rise to knowing or seeing
众生见 眾生見 122 the view of a being