Glossary and Vocabulary for Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 孔雀王呪經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 56 gain; advantage; benefit 周漏周漏醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利
2 56 profit 周漏周漏醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利
3 56 sharp 周漏周漏醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利
4 56 to benefit; to serve 周漏周漏醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利
5 56 Li 周漏周漏醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利
6 56 to be useful 周漏周漏醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利
7 56 smooth; without a hitch 周漏周漏醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利
8 56 benefit; hita 周漏周漏醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利
9 43 wáng Wang 王和修吉龍王
10 43 wáng a king 王和修吉龍王
11 43 wáng Kangxi radical 96 王和修吉龍王
12 43 wàng to be king; to rule 王和修吉龍王
13 43 wáng a prince; a duke 王和修吉龍王
14 43 wáng grand; great 王和修吉龍王
15 43 wáng to treat with the ceremony due to a king 王和修吉龍王
16 43 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 王和修吉龍王
17 43 wáng the head of a group or gang 王和修吉龍王
18 43 wáng the biggest or best of a group 王和修吉龍王
19 43 wáng king; best of a kind; rāja 王和修吉龍王
20 43 luó Luo 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
21 43 luó to catch; to capture 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
22 43 luó gauze 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
23 43 luó a sieve; cloth for filtering 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
24 43 luó a net for catching birds 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
25 43 luó to recruit 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
26 43 luó to include 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
27 43 luó to distribute 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
28 43 luó ra 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
29 42 bhiksuni; a nun 尼呪
30 42 Confucius; Father 尼呪
31 42 Ni 尼呪
32 42 ni 尼呪
33 42 to obstruct 尼呪
34 42 near to 尼呪
35 42 nun; a bhikṣuṇī; bhikkhunī 尼呪
36 41 ā to groan 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
37 41 ā a 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
38 41 ē to flatter 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
39 41 ē river bank 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
40 41 ē beam; pillar 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
41 41 ē a hillslope; a mound 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
42 41 ē a turning point; a turn; a bend in a river 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
43 41 ē E 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
44 41 ē to depend on 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
45 41 ē e 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
46 41 ē a buttress 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
47 41 ē be partial to 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
48 41 ē thick silk 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
49 41 ē e 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
50 41 tuó steep bank 盧陀等諸大神王
51 41 tuó a spinning top 盧陀等諸大神王
52 41 tuó uneven 盧陀等諸大神王
53 41 tuó dha 盧陀等諸大神王
54 37 No 西方大神龍王名那頭華於佛大會時自言我
55 37 nuó to move 西方大神龍王名那頭華於佛大會時自言我
56 37 nuó much 西方大神龍王名那頭華於佛大會時自言我
57 37 nuó stable; quiet 西方大神龍王名那頭華於佛大會時自言我
58 37 na 西方大神龍王名那頭華於佛大會時自言我
59 34 extensive; full 伊致彌隷
60 34 to fill; to permeate; to pervade 伊致彌隷
61 34 to join 伊致彌隷
62 34 to spread 伊致彌隷
63 34 Mi 伊致彌隷
64 34 to restrain 伊致彌隷
65 34 to complete; to be full 伊致彌隷
66 32 chí to grasp; to hold 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
67 32 chí to resist; to oppose 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
68 32 chí to uphold 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
69 32 chí to sustain; to keep; to uphold 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
70 32 chí to administer; to manage 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
71 32 chí to control 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
72 32 chí to be cautious 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
73 32 chí to remember 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
74 32 chí to assist 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
75 32 chí with; using 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
76 32 chí dhara 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
77 31 guǐ a ghost; spirit of dead 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
78 31 guǐ Kangxi radical 194 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
79 31 guǐ a devil 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
80 29 shé Buddhist monk 便十二名闍羅使
81 29 defensive platform over gate; barbican 便十二名闍羅使
82 27 to scold loudly; to curse; to abuse; to denounce 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
83 27 ha 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
84 26 he 呵梨
85 26 to scold 呵梨
86 26 a yawn 呵梨
87 26 ha 呵梨
88 26 yawn; vijṛmbhā 呵梨
89 26 la 呵梨
90 26 lòu to leak; to drip 句樓吸破漏
91 26 lòu simple and crude 句樓吸破漏
92 26 lòu a funnel 句樓吸破漏
93 26 lòu a water clock; an hour glass 句樓吸破漏
94 26 lòu to divulge 句樓吸破漏
95 26 lòu to mistakenly leave out; to be missing 句樓吸破漏
96 26 lòu aperture 句樓吸破漏
97 26 lòu an ulcer that is producing pus 句樓吸破漏
98 26 lòu Lou 句樓吸破漏
99 26 lòu to escape; to evade 句樓吸破漏
100 26 lòu to entice; to lure; to seduce 句樓吸破漏
101 26 lòu outflow; flow; influx; discharge; asrava 句樓吸破漏
102 25 shí time; a point or period of time 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
103 25 shí a season; a quarter of a year 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
104 25 shí one of the 12 two-hour periods of the day 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
105 25 shí fashionable 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
106 25 shí fate; destiny; luck 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
107 25 shí occasion; opportunity; chance 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
108 25 shí tense 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
109 25 shí particular; special 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
110 25 shí to plant; to cultivate 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
111 25 shí an era; a dynasty 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
112 25 shí time [abstract] 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
113 25 shí seasonal 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
114 25 shí to wait upon 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
115 25 shí hour 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
116 25 shí appropriate; proper; timely 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
117 25 shí Shi 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
118 25 shí a present; currentlt 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
119 25 shí time; kāla 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
120 25 shí at that time; samaya 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
121 24 chì wing 八大神王吒翅等七大神王
122 24 chì a fin 八大神王吒翅等七大神王
123 24 chì to flap wings 八大神王吒翅等七大神王
124 24 chì wing; pakṣa 八大神王吒翅等七大神王
125 23 zhì to send; to devote; to deliver; to convey 伊致毘致
126 23 zhì delicate; fine; detailed [investigation] 伊致毘致
127 23 zhì to cause; to lead to 伊致毘致
128 23 zhì dense 伊致毘致
129 23 zhì appeal; interest 伊致毘致
130 23 zhì to focus on; to strive 伊致毘致
131 23 zhì to attain; to achieve 伊致毘致
132 23 zhì so as to 伊致毘致
133 23 zhì result 伊致毘致
134 23 zhì to arrive 伊致毘致
135 23 zhì to express 伊致毘致
136 23 zhì to return 伊致毘致
137 23 zhì an objective 伊致毘致
138 23 zhì a principle 伊致毘致
139 23 zhì to become; nigam 伊致毘致
140 23 zhì motive; reason; artha 伊致毘致
141 23 zhòu charm; spell; incantation 俱來入此室使我呪句如意成
142 23 zhòu a curse 俱來入此室使我呪句如意成
143 23 zhòu urging; adjure 俱來入此室使我呪句如意成
144 23 zhòu mantra 俱來入此室使我呪句如意成
145 22 lóu to pull; to wear 利尼利尼利尼利尼首婁首婁首婁首婁首
146 22 a tether for oxen 利尼利尼利尼利尼首婁首婁首婁首婁首
147 22 lóu empty 利尼利尼利尼利尼首婁首婁首婁首婁首
148 22 lóu to moderate 利尼利尼利尼利尼首婁首婁首婁首婁首
149 22 lóu Lou [constellation] 利尼利尼利尼利尼首婁首婁首婁首婁首
150 22 lóu Lou 利尼利尼利尼利尼首婁首婁首婁首婁首
151 22 lóu horse-tamer; aśvinī 利尼利尼利尼利尼首婁首婁首婁首婁首
152 22 所為 suǒwéi one's actions 若天所為若龍所為
153 22 所為 suǒwèi reason 若天所為若龍所為
154 22 所為 suǒwèi what one does; doings 若天所為若龍所為
155 21 to adjoin; to border 若翅蘭那所為若毘多茶所為
156 21 to help; to assist 若翅蘭那所為若毘多茶所為
157 21 vai 若翅蘭那所為若毘多茶所為
158 21 大神 dàshén deity 東方大神龍王七里結界金剛宅
159 21 大神 dàshén guru; expert; whiz 東方大神龍王七里結界金剛宅
160 21 vinegar; pickle; acid 醯輸醯隷
161 21 龍王 Lóng wáng Dragon King; Naga King 東方大神龍王七里結界金剛宅
162 20 to hope 希利
163 20 to admire 希利
164 20 to dilute 希利
165 20 to stop gradually 希利
166 20 to be silent 希利
167 20 Xi 希利
168 20 faint [to hear] 希利
169 20 wish; kāma 希利
170 20 extraordinary; rare; adbhuta 希利
171 20 dòu bean; pea 豆加致
172 20 dòu Kangxi radical 151 豆加致
173 20 dòu Dou 豆加致
174 20 dòu dou; historic cooking utensil 豆加致
175 20 dòu bean; māṣa 豆加致
176 19 chá tea 鳩槃茶王大辯神王
177 19 chá tea leaves; tea tree 鳩槃茶王大辯神王
178 19 chá herbal tea; hot drink 鳩槃茶王大辯神王
179 19 chá tea 鳩槃茶王大辯神王
180 19 to rub 摩陀車耶阿鉢摩羅欝多伽羅等
181 19 to approach; to press in 摩陀車耶阿鉢摩羅欝多伽羅等
182 19 to sharpen; to grind 摩陀車耶阿鉢摩羅欝多伽羅等
183 19 to obliterate; to erase 摩陀車耶阿鉢摩羅欝多伽羅等
184 19 to compare notes; to learn by interaction 摩陀車耶阿鉢摩羅欝多伽羅等
185 19 friction 摩陀車耶阿鉢摩羅欝多伽羅等
186 19 ma 摩陀車耶阿鉢摩羅欝多伽羅等
187 19 Māyā 摩陀車耶阿鉢摩羅欝多伽羅等
188 18 chóu hatred; animosity; enmity
189 18 qiú a match; a mate
190 18 qiú Qiu
191 17 hǒu to roar; to howl 度星差吼差吼差漏吼吼吼吼吼吼吼吼吼
192 17 hǒu to shout 度星差吼差吼差漏吼吼吼吼吼吼吼吼吼
193 17 hǒu to emit a loud sound 度星差吼差吼差漏吼吼吼吼吼吼吼吼吼
194 17 hǒu roaring; nāda 度星差吼差吼差漏吼吼吼吼吼吼吼吼吼
195 17 hǒu humming; raṇita 度星差吼差吼差漏吼吼吼吼吼吼吼吼吼
196 17 a bowl; an alms bowl 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
197 17 a bowl 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
198 17 an alms bowl; an earthenware basin 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
199 17 an earthenware basin 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
200 17 Alms bowl 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
201 17 a bowl; an alms bowl; patra 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
202 17 an alms bowl; patra; patta 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
203 17 an alms bowl; patra 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
204 17 bǎi one hundred 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
205 17 bǎi many 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
206 17 bǎi Bai 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
207 17 bǎi all 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
208 17 bǎi hundred; śata 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
209 17 self 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
210 17 [my] dear 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
211 17 Wo 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
212 17 self; atman; attan 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
213 17 ga 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
214 16 is exactly 伊致毘致
215 16 Yi 伊致毘致
216 16 Yi River 伊致毘致
217 16 Iraq 伊致毘致
218 16 Iran 伊致毘致
219 16 i 伊致毘致
220 16 emperor; supreme ruler 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
221 16 the ruler of Heaven 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
222 16 a god 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
223 16 imperialism 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
224 16 lord; pārthiva 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
225 16 Indra 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
226 16 míng fame; renown; reputation 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
227 16 míng a name; personal name; designation 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
228 16 míng rank; position 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
229 16 míng an excuse 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
230 16 míng life 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
231 16 míng to name; to call 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
232 16 míng to express; to describe 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
233 16 míng to be called; to have the name 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
234 16 míng to own; to possess 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
235 16 míng famous; renowned 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
236 16 míng moral 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
237 16 míng name; naman 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
238 16 míng fame; renown; yasas 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
239 16 shí food; food and drink 鬼神所食
240 16 shí Kangxi radical 184 鬼神所食
241 16 shí to eat 鬼神所食
242 16 to feed 鬼神所食
243 16 shí meal; cooked cereals 鬼神所食
244 16 to raise; to nourish 鬼神所食
245 16 shí to receive; to accept 鬼神所食
246 16 shí to receive an official salary 鬼神所食
247 16 shí an eclipse 鬼神所食
248 16 shí food; bhakṣa 鬼神所食
249 15 tóu head 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
250 15 tóu top 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
251 15 tóu a piece; an aspect 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
252 15 tóu a leader 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
253 15 tóu first 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
254 15 tóu hair 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
255 15 tóu start; end 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
256 15 tóu a commission 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
257 15 tóu a person 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
258 15 tóu direction; bearing 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
259 15 tóu previous 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
260 15 tóu head; śiras 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
261 15 牟尼 móuní a saint; a sage; a seer; muni 牟尼
262 15 to associate with; be near 比持
263 15 to compare; to contrast 比持
264 15 Kangxi radical 81 比持
265 15 to gesture (with hands) 比持
266 15 to make an analogy 比持
267 15 an analogy 比持
268 15 an example 比持
269 15 comparison; upamā 比持
270 14 zhōu Zhou Dynasty 周漏周漏周漏
271 14 zhōu careful; thorough; thoughtful 周漏周漏周漏
272 14 zhōu to aid 周漏周漏周漏
273 14 zhōu a cycle 周漏周漏周漏
274 14 zhōu Zhou 周漏周漏周漏
275 14 zhōu all; universal 周漏周漏周漏
276 14 zhōu dense; near 周漏周漏周漏
277 14 zhōu circumference; surroundings 周漏周漏周漏
278 14 zhōu to circle 周漏周漏周漏
279 14 zhōu to adapt to 周漏周漏周漏
280 14 zhōu to wear around the waist 周漏周漏周漏
281 14 zhōu to bend 周漏周漏周漏
282 14 zhōu an entire year 周漏周漏周漏
283 14 zhōu universal; entire; samanta 周漏周漏周漏
284 14 děng et cetera; and so on 夜叉大將鬼神王等
285 14 děng to wait 夜叉大將鬼神王等
286 14 děng to be equal 夜叉大將鬼神王等
287 14 děng degree; level 夜叉大將鬼神王等
288 14 děng to compare 夜叉大將鬼神王等
289 14 děng same; equal; sama 夜叉大將鬼神王等
290 14 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 若翅蘭那所為若毘多茶所為
291 14 duó many; much 若翅蘭那所為若毘多茶所為
292 14 duō more 若翅蘭那所為若毘多茶所為
293 14 duō excessive 若翅蘭那所為若毘多茶所為
294 14 duō abundant 若翅蘭那所為若毘多茶所為
295 14 duō to multiply; to acrue 若翅蘭那所為若毘多茶所為
296 14 duō Duo 若翅蘭那所為若毘多茶所為
297 14 duō ta 若翅蘭那所為若毘多茶所為
298 14 zhī fat 五羅官屬散脂鬼
299 14 zhī grease; lard 五羅官屬散脂鬼
300 14 zhī to smear grease 五羅官屬散脂鬼
301 14 zhī tree resin 五羅官屬散脂鬼
302 14 zhī make up that uses grease as a component 五羅官屬散脂鬼
303 14 zhī valuables; wealth 五羅官屬散脂鬼
304 14 zhī Zhi 五羅官屬散脂鬼
305 14 zhī fat; medas 五羅官屬散脂鬼
306 13 陀羅尼 tuóluóní Dharani 觀世音菩薩陀羅尼神呪
307 13 陀羅尼 tuóluóní dharani 觀世音菩薩陀羅尼神呪
308 13 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如是三說
309 13 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如是三說
310 13 shuì to persuade 如是三說
311 13 shuō to teach; to recite; to explain 如是三說
312 13 shuō a doctrine; a theory 如是三說
313 13 shuō to claim; to assert 如是三說
314 13 shuō allocution 如是三說
315 13 shuō to criticize; to scold 如是三說
316 13 shuō to indicate; to refer to 如是三說
317 13 shuō speach; vāda 如是三說
318 13 shuō to speak; bhāṣate 如是三說
319 13 shuō to instruct 如是三說
320 12 ancestral hall; a memorial tablet in a temple commemorating a deceased father 多彌噬羅彌噬羅彌鈍頭鼻羯闍禰
321 12 deceased father 多彌噬羅彌噬羅彌鈍頭鼻羯闍禰
322 12 Ni 多彌噬羅彌噬羅彌鈍頭鼻羯闍禰
323 12 Mi 多彌噬羅彌噬羅彌鈍頭鼻羯闍禰
324 12 deḥ 多彌噬羅彌噬羅彌鈍頭鼻羯闍禰
325 12 xiū to rest 休樓休樓
326 12 xiū to stop 休樓休樓
327 12 xiū to take leave 休樓休樓
328 12 xiū lucky; beneficial 休樓休樓
329 12 xiū to cast of one's wife 休樓休樓
330 12 xiū to retire 休樓休樓
331 12 xiū first-rate; best quality 休樓休樓
332 12 xiū shade from a tree 休樓休樓
333 12 xiū rest; viśram 休樓休樓
334 12 Ru River 東方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷
335 12 Ru 東方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷
336 12 zhè cudrang; mandarin melon berry; silkworm thorn; Chinese mulberry 鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘
337 12 zhè sugarcane 鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘
338 12 zhè Zhe 鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘
339 12 jiā ka 大身迦樓羅王如意迦樓
340 12 jiā ka 大身迦樓羅王如意迦樓
341 12 tòng to feel pain; to ache 若半身外痛
342 12 tòng to be sorry; to be sad 若半身外痛
343 12 tòng to be bitter 若半身外痛
344 12 tòng anguish; sadness 若半身外痛
345 12 tòng to suffer injury 若半身外痛
346 12 tòng to pity 若半身外痛
347 12 tòng in pain; ātura 若半身外痛
348 12 grandmother 婆求致
349 12 old woman 婆求致
350 12 bha 婆求致
351 12 shǒu head 毘首提跋地
352 12 shǒu Kangxi radical 185 毘首提跋地
353 12 shǒu leader; chief 毘首提跋地
354 12 shǒu foremost; first 毘首提跋地
355 12 shǒu to obey; to bow one's head 毘首提跋地
356 12 shǒu beginning; start 毘首提跋地
357 12 shǒu to denounce 毘首提跋地
358 12 shǒu top; apex 毘首提跋地
359 12 shǒu to acknowledge guilt 毘首提跋地
360 12 shǒu the main offender 毘首提跋地
361 12 shǒu essence; gist 毘首提跋地
362 12 shǒu a side; a direction 毘首提跋地
363 12 shǒu to face towards 毘首提跋地
364 11 南無 nánmó namo; to pay respect to; homage to 南無大金色孔雀王神呪
365 11 南無 nánmó Blessed Be 南無大金色孔雀王神呪
366 11 南無 nánmó namo; to pay respect to; to take refuge 南無大金色孔雀王神呪
367 11 摩訶 móhē great 摩訶迦致
368 11 to be subservient to 伊致彌隷
369 11 laborer; servant 伊致彌隷
370 11 to be attached; to be dependent on 伊致彌隷
371 11 to check; to examine; to study 伊致彌隷
372 11 Clerical Script 伊致彌隷
373 11 Li 伊致彌隷
374 11 to enter 上救脫菩薩入
375 11 Kangxi radical 11 上救脫菩薩入
376 11 radical 上救脫菩薩入
377 11 income 上救脫菩薩入
378 11 to conform with 上救脫菩薩入
379 11 to descend 上救脫菩薩入
380 11 the entering tone 上救脫菩薩入
381 11 to pay 上救脫菩薩入
382 11 to join 上救脫菩薩入
383 11 entering; praveśa 上救脫菩薩入
384 11 entered; attained; āpanna 上救脫菩薩入
385 10 four 有四緊那羅王
386 10 note a musical scale 有四緊那羅王
387 10 fourth 有四緊那羅王
388 10 Si 有四緊那羅王
389 10 four; catur 有四緊那羅王
390 10 hóu throat; gullet; larynx 睺漏睺漏睺漏睺漏睺
391 10 hóu guttural 睺漏睺漏睺漏睺漏睺
392 10 hóu to watch 睺漏睺漏睺漏睺漏睺
393 10 hóu throat; kaṇṭha 睺漏睺漏睺漏睺漏睺
394 10 níng to enjoin 濘嚀嚀嚀嚀嚀嚀嚀嚀嚀嚀
395 10 one 孔雀王呪經一卷
396 10 Kangxi radical 1 孔雀王呪經一卷
397 10 pure; concentrated 孔雀王呪經一卷
398 10 first 孔雀王呪經一卷
399 10 the same 孔雀王呪經一卷
400 10 sole; single 孔雀王呪經一卷
401 10 a very small amount 孔雀王呪經一卷
402 10 Yi 孔雀王呪經一卷
403 10 other 孔雀王呪經一卷
404 10 to unify 孔雀王呪經一卷
405 10 accidentally; coincidentally 孔雀王呪經一卷
406 10 abruptly; suddenly 孔雀王呪經一卷
407 10 one; eka 孔雀王呪經一卷
408 10 seven 東方大神龍王七里結界金剛宅
409 10 a genre of poetry 東方大神龍王七里結界金剛宅
410 10 seventh day memorial ceremony 東方大神龍王七里結界金剛宅
411 10 seven; sapta 東方大神龍王七里結界金剛宅
412 10 ka 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
413 10 陀摩 tuómó dharma 摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀
414 9 使 shǐ to make; to cause 俱來入此室使我呪句如意成
415 9 使 shǐ to make use of for labor 俱來入此室使我呪句如意成
416 9 使 shǐ to indulge 俱來入此室使我呪句如意成
417 9 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 俱來入此室使我呪句如意成
418 9 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 俱來入此室使我呪句如意成
419 9 使 shǐ to dispatch 俱來入此室使我呪句如意成
420 9 使 shǐ to use 俱來入此室使我呪句如意成
421 9 使 shǐ to be able to 俱來入此室使我呪句如意成
422 9 使 shǐ messenger; dūta 俱來入此室使我呪句如意成
423 9 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 俱來入此室使我呪句如意成
424 9 chéng to become; to turn into 俱來入此室使我呪句如意成
425 9 chéng to grow up; to ripen; to mature 俱來入此室使我呪句如意成
426 9 chéng to set up; to establish; to develop; to form 俱來入此室使我呪句如意成
427 9 chéng a full measure of 俱來入此室使我呪句如意成
428 9 chéng whole 俱來入此室使我呪句如意成
429 9 chéng set; established 俱來入此室使我呪句如意成
430 9 chéng to reache a certain degree; to amount to 俱來入此室使我呪句如意成
431 9 chéng to reconcile 俱來入此室使我呪句如意成
432 9 chéng to resmble; to be similar to 俱來入此室使我呪句如意成
433 9 chéng composed of 俱來入此室使我呪句如意成
434 9 chéng a result; a harvest; an achievement 俱來入此室使我呪句如意成
435 9 chéng capable; able; accomplished 俱來入此室使我呪句如意成
436 9 chéng to help somebody achieve something 俱來入此室使我呪句如意成
437 9 chéng Cheng 俱來入此室使我呪句如意成
438 9 chéng Become 俱來入此室使我呪句如意成
439 9 chéng becoming; bhāva 俱來入此室使我呪句如意成
440 9 to move one's abode; to shift; to migrate 陀徙陀徙
441 9 Xi 陀徙陀徙
442 9 to change behavior 陀徙陀徙
443 9 to go through a period of time 陀徙陀徙
444 9 to transfer post 陀徙陀徙
445 9 to banish [to the frontier] 陀徙陀徙
446 9 to escape 陀徙陀徙
447 9 śi 陀徙陀徙
448 9 nìng muddy 豆茶濘
449 9 sentence 俱來入此室使我呪句如意成
450 9 gōu to bend; to strike; to catch 俱來入此室使我呪句如意成
451 9 gōu to tease 俱來入此室使我呪句如意成
452 9 gōu to delineate 俱來入此室使我呪句如意成
453 9 gōu a young bud 俱來入此室使我呪句如意成
454 9 clause; phrase; line 俱來入此室使我呪句如意成
455 9 a musical phrase 俱來入此室使我呪句如意成
456 9 verse; pada; gāthā 俱來入此室使我呪句如意成
457 9 鬼神 guǐshén spirits and devils; a demon 夜叉大將鬼神王等
458 9 jiū a pigeon; a dove 東方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷
459 9 jiū to collect; to assemble 東方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷
460 9 to go; to 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
461 9 to rely on; to depend on 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
462 9 Yu 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
463 9 a crow 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
464 9 big; huge; large 有四迦樓羅王大
465 9 Kangxi radical 37 有四迦樓羅王大
466 9 great; major; important 有四迦樓羅王大
467 9 size 有四迦樓羅王大
468 9 old 有四迦樓羅王大
469 9 oldest; earliest 有四迦樓羅王大
470 9 adult 有四迦樓羅王大
471 9 dài an important person 有四迦樓羅王大
472 9 senior 有四迦樓羅王大
473 9 an element 有四迦樓羅王大
474 9 great; mahā 有四迦樓羅王大
475 9 day of the month; a certain day 及遍六王日
476 9 Kangxi radical 72 及遍六王日
477 9 a day 及遍六王日
478 9 Japan 及遍六王日
479 9 sun 及遍六王日
480 9 daytime 及遍六王日
481 9 sunlight 及遍六王日
482 9 everyday 及遍六王日
483 9 season 及遍六王日
484 9 available time 及遍六王日
485 9 in the past 及遍六王日
486 9 mi 及遍六王日
487 9 sun; sūrya 及遍六王日
488 9 a day; divasa 及遍六王日
489 9 shàng top; a high position 上救脫菩薩入
490 9 shang top; the position on or above something 上救脫菩薩入
491 9 shàng to go up; to go forward 上救脫菩薩入
492 9 shàng shang 上救脫菩薩入
493 9 shàng previous; last 上救脫菩薩入
494 9 shàng high; higher 上救脫菩薩入
495 9 shàng advanced 上救脫菩薩入
496 9 shàng a monarch; a sovereign 上救脫菩薩入
497 9 shàng time 上救脫菩薩入
498 9 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 上救脫菩薩入
499 9 shàng far 上救脫菩薩入
500 9 shàng big; as big as 上救脫菩薩入

Frequencies of all Words

Top 754

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 56 gain; advantage; benefit 周漏周漏醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利
2 56 profit 周漏周漏醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利
3 56 sharp 周漏周漏醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利
4 56 to benefit; to serve 周漏周漏醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利
5 56 Li 周漏周漏醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利
6 56 to be useful 周漏周漏醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利
7 56 smooth; without a hitch 周漏周漏醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利
8 56 benefit; hita 周漏周漏醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利
9 43 wáng Wang 王和修吉龍王
10 43 wáng a king 王和修吉龍王
11 43 wáng Kangxi radical 96 王和修吉龍王
12 43 wàng to be king; to rule 王和修吉龍王
13 43 wáng a prince; a duke 王和修吉龍王
14 43 wáng grand; great 王和修吉龍王
15 43 wáng to treat with the ceremony due to a king 王和修吉龍王
16 43 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 王和修吉龍王
17 43 wáng the head of a group or gang 王和修吉龍王
18 43 wáng the biggest or best of a group 王和修吉龍王
19 43 wáng king; best of a kind; rāja 王和修吉龍王
20 43 luó Luo 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
21 43 luó to catch; to capture 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
22 43 luó gauze 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
23 43 luó a sieve; cloth for filtering 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
24 43 luó a net for catching birds 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
25 43 luó to recruit 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
26 43 luó to include 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
27 43 luó to distribute 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
28 43 luó ra 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
29 42 bhiksuni; a nun 尼呪
30 42 Confucius; Father 尼呪
31 42 Ni 尼呪
32 42 ni 尼呪
33 42 to obstruct 尼呪
34 42 near to 尼呪
35 42 nun; a bhikṣuṇī; bhikkhunī 尼呪
36 41 ā prefix to names of people 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
37 41 ā to groan 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
38 41 ā a 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
39 41 ē to flatter 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
40 41 ā expresses doubt 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
41 41 ē river bank 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
42 41 ē beam; pillar 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
43 41 ē a hillslope; a mound 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
44 41 ē a turning point; a turn; a bend in a river 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
45 41 ē E 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
46 41 ē to depend on 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
47 41 ā a final particle 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
48 41 ē e 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
49 41 ē a buttress 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
50 41 ē be partial to 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
51 41 ē thick silk 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
52 41 ā this; these 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
53 41 ē e 婆稚阿修羅王佉羅騫馱阿
54 41 tuó steep bank 盧陀等諸大神王
55 41 tuó a spinning top 盧陀等諸大神王
56 41 tuó uneven 盧陀等諸大神王
57 41 tuó dha 盧陀等諸大神王
58 37 that 西方大神龍王名那頭華於佛大會時自言我
59 37 if that is the case 西方大神龍王名那頭華於佛大會時自言我
60 37 nèi that 西方大神龍王名那頭華於佛大會時自言我
61 37 where 西方大神龍王名那頭華於佛大會時自言我
62 37 how 西方大神龍王名那頭華於佛大會時自言我
63 37 No 西方大神龍王名那頭華於佛大會時自言我
64 37 nuó to move 西方大神龍王名那頭華於佛大會時自言我
65 37 nuó much 西方大神龍王名那頭華於佛大會時自言我
66 37 nuó stable; quiet 西方大神龍王名那頭華於佛大會時自言我
67 37 na 西方大神龍王名那頭華於佛大會時自言我
68 34 extensive; full 伊致彌隷
69 34 to fill; to permeate; to pervade 伊致彌隷
70 34 to join 伊致彌隷
71 34 to spread 伊致彌隷
72 34 more 伊致彌隷
73 34 Mi 伊致彌隷
74 34 over a long time 伊致彌隷
75 34 to restrain 伊致彌隷
76 34 to complete; to be full 伊致彌隷
77 34 fully; pari 伊致彌隷
78 32 chí to grasp; to hold 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
79 32 chí to resist; to oppose 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
80 32 chí to uphold 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
81 32 chí to sustain; to keep; to uphold 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
82 32 chí to administer; to manage 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
83 32 chí to control 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
84 32 chí to be cautious 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
85 32 chí to remember 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
86 32 chí to assist 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
87 32 chí with; using 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
88 32 chí dhara 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
89 31 guǐ a ghost; spirit of dead 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
90 31 guǐ Kangxi radical 194 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
91 31 guǐ a devil 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
92 31 ruò to seem; to be like; as 若惡心陰謀心害心來食香氣
93 31 ruò seemingly 若惡心陰謀心害心來食香氣
94 31 ruò if 若惡心陰謀心害心來食香氣
95 31 ruò you 若惡心陰謀心害心來食香氣
96 31 ruò this; that 若惡心陰謀心害心來食香氣
97 31 ruò and; or 若惡心陰謀心害心來食香氣
98 31 ruò as for; pertaining to 若惡心陰謀心害心來食香氣
99 31 pomegranite 若惡心陰謀心害心來食香氣
100 31 ruò to choose 若惡心陰謀心害心來食香氣
101 31 ruò to agree; to accord with; to conform to 若惡心陰謀心害心來食香氣
102 31 ruò thus 若惡心陰謀心害心來食香氣
103 31 ruò pollia 若惡心陰謀心害心來食香氣
104 31 ruò Ruo 若惡心陰謀心害心來食香氣
105 31 ruò only then 若惡心陰謀心害心來食香氣
106 31 ja 若惡心陰謀心害心來食香氣
107 31 jñā 若惡心陰謀心害心來食香氣
108 31 ruò if; yadi 若惡心陰謀心害心來食香氣
109 29 shé Buddhist monk 便十二名闍羅使
110 29 defensive platform over gate; barbican 便十二名闍羅使
111 27 to scold loudly; to curse; to abuse; to denounce 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
112 27 ha 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
113 26 a laughing sound 呵梨
114 26 he 呵梨
115 26 to scold 呵梨
116 26 a yawn 呵梨
117 26 ha 呵梨
118 26 yawn; vijṛmbhā 呵梨
119 26 la 呵梨
120 26 lòu to leak; to drip 句樓吸破漏
121 26 lòu simple and crude 句樓吸破漏
122 26 lòu a funnel 句樓吸破漏
123 26 lòu a water clock; an hour glass 句樓吸破漏
124 26 lòu to divulge 句樓吸破漏
125 26 lòu to mistakenly leave out; to be missing 句樓吸破漏
126 26 lòu aperture 句樓吸破漏
127 26 lòu an ulcer that is producing pus 句樓吸破漏
128 26 lòu Lou 句樓吸破漏
129 26 lòu to escape; to evade 句樓吸破漏
130 26 lòu to entice; to lure; to seduce 句樓吸破漏
131 26 lòu outflow; flow; influx; discharge; asrava 句樓吸破漏
132 25 shí time; a point or period of time 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
133 25 shí a season; a quarter of a year 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
134 25 shí one of the 12 two-hour periods of the day 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
135 25 shí at that time 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
136 25 shí fashionable 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
137 25 shí fate; destiny; luck 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
138 25 shí occasion; opportunity; chance 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
139 25 shí tense 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
140 25 shí particular; special 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
141 25 shí to plant; to cultivate 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
142 25 shí hour (measure word) 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
143 25 shí an era; a dynasty 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
144 25 shí time [abstract] 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
145 25 shí seasonal 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
146 25 shí frequently; often 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
147 25 shí occasionally; sometimes 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
148 25 shí on time 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
149 25 shí this; that 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
150 25 shí to wait upon 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
151 25 shí hour 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
152 25 shí appropriate; proper; timely 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
153 25 shí Shi 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
154 25 shí a present; currentlt 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
155 25 shí time; kāla 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
156 25 shí at that time; samaya 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
157 25 shí then; atha 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
158 24 chì wing 八大神王吒翅等七大神王
159 24 chì a fin 八大神王吒翅等七大神王
160 24 chì to flap wings 八大神王吒翅等七大神王
161 24 chì only; merely 八大神王吒翅等七大神王
162 24 chì wing; pakṣa 八大神王吒翅等七大神王
163 23 zhì to send; to devote; to deliver; to convey 伊致毘致
164 23 zhì delicate; fine; detailed [investigation] 伊致毘致
165 23 zhì to cause; to lead to 伊致毘致
166 23 zhì dense 伊致毘致
167 23 zhì appeal; interest 伊致毘致
168 23 zhì to focus on; to strive 伊致毘致
169 23 zhì to attain; to achieve 伊致毘致
170 23 zhì so as to 伊致毘致
171 23 zhì result 伊致毘致
172 23 zhì to arrive 伊致毘致
173 23 zhì to express 伊致毘致
174 23 zhì to return 伊致毘致
175 23 zhì an objective 伊致毘致
176 23 zhì a principle 伊致毘致
177 23 zhì to become; nigam 伊致毘致
178 23 zhì motive; reason; artha 伊致毘致
179 23 zhòu charm; spell; incantation 俱來入此室使我呪句如意成
180 23 zhòu a curse 俱來入此室使我呪句如意成
181 23 zhòu urging; adjure 俱來入此室使我呪句如意成
182 23 zhòu mantra 俱來入此室使我呪句如意成
183 22 lóu to pull; to wear 利尼利尼利尼利尼首婁首婁首婁首婁首
184 22 a tether for oxen 利尼利尼利尼利尼首婁首婁首婁首婁首
185 22 frequently 利尼利尼利尼利尼首婁首婁首婁首婁首
186 22 lóu empty 利尼利尼利尼利尼首婁首婁首婁首婁首
187 22 lóu to moderate 利尼利尼利尼利尼首婁首婁首婁首婁首
188 22 lóu Lou [constellation] 利尼利尼利尼利尼首婁首婁首婁首婁首
189 22 lóu Lou 利尼利尼利尼利尼首婁首婁首婁首婁首
190 22 lóu horse-tamer; aśvinī 利尼利尼利尼利尼首婁首婁首婁首婁首
191 22 所為 suǒwéi one's actions 若天所為若龍所為
192 22 所為 suǒwèi reason 若天所為若龍所為
193 22 所為 suǒwèi what one does; doings 若天所為若龍所為
194 21 zhū all; many; various 大自在天王及諸眷屬
195 21 zhū Zhu 大自在天王及諸眷屬
196 21 zhū all; members of the class 大自在天王及諸眷屬
197 21 zhū interrogative particle 大自在天王及諸眷屬
198 21 zhū him; her; them; it 大自在天王及諸眷屬
199 21 zhū of; in 大自在天王及諸眷屬
200 21 zhū all; many; sarva 大自在天王及諸眷屬
201 21 to adjoin; to border 若翅蘭那所為若毘多茶所為
202 21 to help; to assist 若翅蘭那所為若毘多茶所為
203 21 vai 若翅蘭那所為若毘多茶所為
204 21 大神 dàshén deity 東方大神龍王七里結界金剛宅
205 21 大神 dàshén guru; expert; whiz 東方大神龍王七里結界金剛宅
206 21 vinegar; pickle; acid 醯輸醯隷
207 21 龍王 Lóng wáng Dragon King; Naga King 東方大神龍王七里結界金剛宅
208 20 rare; infrequent; precious 希利
209 20 to hope 希利
210 20 to admire 希利
211 20 to dilute 希利
212 20 to stop gradually 希利
213 20 to be silent 希利
214 20 very 希利
215 20 Xi 希利
216 20 faint [to hear] 希利
217 20 wish; kāma 希利
218 20 extraordinary; rare; adbhuta 希利
219 20 dòu bean; pea 豆加致
220 20 dòu Kangxi radical 151 豆加致
221 20 dòu Dou 豆加致
222 20 dòu dou; historic cooking utensil 豆加致
223 20 dòu bean; māṣa 豆加致
224 19 chá tea 鳩槃茶王大辯神王
225 19 chá tea leaves; tea tree 鳩槃茶王大辯神王
226 19 chá herbal tea; hot drink 鳩槃茶王大辯神王
227 19 chá tea 鳩槃茶王大辯神王
228 19 to rub 摩陀車耶阿鉢摩羅欝多伽羅等
229 19 to approach; to press in 摩陀車耶阿鉢摩羅欝多伽羅等
230 19 to sharpen; to grind 摩陀車耶阿鉢摩羅欝多伽羅等
231 19 to obliterate; to erase 摩陀車耶阿鉢摩羅欝多伽羅等
232 19 to compare notes; to learn by interaction 摩陀車耶阿鉢摩羅欝多伽羅等
233 19 friction 摩陀車耶阿鉢摩羅欝多伽羅等
234 19 ma 摩陀車耶阿鉢摩羅欝多伽羅等
235 19 Māyā 摩陀車耶阿鉢摩羅欝多伽羅等
236 18 chóu hatred; animosity; enmity
237 18 qiú a match; a mate
238 18 qiú Qiu
239 17 hǒu to roar; to howl 度星差吼差吼差漏吼吼吼吼吼吼吼吼吼
240 17 hǒu to shout 度星差吼差吼差漏吼吼吼吼吼吼吼吼吼
241 17 hǒu to emit a loud sound 度星差吼差吼差漏吼吼吼吼吼吼吼吼吼
242 17 hǒu roaring; nāda 度星差吼差吼差漏吼吼吼吼吼吼吼吼吼
243 17 hǒu humming; raṇita 度星差吼差吼差漏吼吼吼吼吼吼吼吼吼
244 17 a bowl; an alms bowl 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
245 17 a bowl 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
246 17 an alms bowl; an earthenware basin 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
247 17 an earthenware basin 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
248 17 Alms bowl 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
249 17 a bowl; an alms bowl; patra 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
250 17 an alms bowl; patra; patta 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
251 17 an alms bowl; patra 王摩那斯龍王憂鉢羅龍王
252 17 bǎi one hundred 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
253 17 bǎi many 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
254 17 bǎi Bai 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
255 17 bǎi all 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
256 17 bǎi hundred; śata 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
257 17 I; me; my 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
258 17 self 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
259 17 we; our 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
260 17 [my] dear 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
261 17 Wo 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
262 17 self; atman; attan 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
263 17 ga 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
264 17 I; aham 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
265 16 is exactly 伊致毘致
266 16 Yi 伊致毘致
267 16 he; she 伊致毘致
268 16 Yi River 伊致毘致
269 16 you 伊致毘致
270 16 particle with no meaning 伊致毘致
271 16 just now 伊致毘致
272 16 Iraq 伊致毘致
273 16 Iran 伊致毘致
274 16 i 伊致毘致
275 16 emperor; supreme ruler 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
276 16 the ruler of Heaven 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
277 16 a god 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
278 16 imperialism 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
279 16 lord; pārthiva 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
280 16 Indra 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
281 16 míng measure word for people 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
282 16 míng fame; renown; reputation 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
283 16 míng a name; personal name; designation 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
284 16 míng rank; position 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
285 16 míng an excuse 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
286 16 míng life 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
287 16 míng to name; to call 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
288 16 míng to express; to describe 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
289 16 míng to be called; to have the name 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
290 16 míng to own; to possess 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
291 16 míng famous; renowned 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
292 16 míng moral 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
293 16 míng name; naman 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
294 16 míng fame; renown; yasas 東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我
295 16 shí food; food and drink 鬼神所食
296 16 shí Kangxi radical 184 鬼神所食
297 16 shí to eat 鬼神所食
298 16 to feed 鬼神所食
299 16 shí meal; cooked cereals 鬼神所食
300 16 to raise; to nourish 鬼神所食
301 16 shí to receive; to accept 鬼神所食
302 16 shí to receive an official salary 鬼神所食
303 16 shí an eclipse 鬼神所食
304 16 shí food; bhakṣa 鬼神所食
305 15 tóu head 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
306 15 tóu measure word for heads of cattle, etc 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
307 15 tóu top 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
308 15 tóu a piece; an aspect 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
309 15 tóu a leader 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
310 15 tóu first 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
311 15 tou head 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
312 15 tóu top; side; head 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
313 15 tóu hair 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
314 15 tóu start; end 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
315 15 tóu a commission 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
316 15 tóu a person 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
317 15 tóu direction; bearing 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
318 15 tóu previous 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
319 15 tóu head; śiras 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五合
320 15 牟尼 móuní a saint; a sage; a seer; muni 牟尼
321 15 to associate with; be near 比持
322 15 to compare; to contrast 比持
323 15 used for comparison 比持
324 15 Kangxi radical 81 比持
325 15 by the time that; when 比持
326 15 to gesture (with hands) 比持
327 15 to make an analogy 比持
328 15 an analogy 比持
329 15 an example 比持
330 15 comparison; upamā 比持
331 14 zhōu Zhou Dynasty 周漏周漏周漏
332 14 zhōu careful; thorough; thoughtful 周漏周漏周漏
333 14 zhōu to aid 周漏周漏周漏
334 14 zhōu a cycle 周漏周漏周漏
335 14 zhōu Zhou 周漏周漏周漏
336 14 zhōu all; universal 周漏周漏周漏
337 14 zhōu dense; near 周漏周漏周漏
338 14 zhōu circumference; surroundings 周漏周漏周漏
339 14 zhōu to circle 周漏周漏周漏
340 14 zhōu to adapt to 周漏周漏周漏
341 14 zhōu to wear around the waist 周漏周漏周漏
342 14 zhōu to bend 周漏周漏周漏
343 14 zhōu an entire year 周漏周漏周漏
344 14 zhōu universal; entire; samanta 周漏周漏周漏
345 14 děng et cetera; and so on 夜叉大將鬼神王等
346 14 děng to wait 夜叉大將鬼神王等
347 14 děng degree; kind 夜叉大將鬼神王等
348 14 děng plural 夜叉大將鬼神王等
349 14 děng to be equal 夜叉大將鬼神王等
350 14 děng degree; level 夜叉大將鬼神王等
351 14 děng to compare 夜叉大將鬼神王等
352 14 děng same; equal; sama 夜叉大將鬼神王等
353 14 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 若翅蘭那所為若毘多茶所為
354 14 duó many; much 若翅蘭那所為若毘多茶所為
355 14 duō more 若翅蘭那所為若毘多茶所為
356 14 duō an unspecified extent 若翅蘭那所為若毘多茶所為
357 14 duō used in exclamations 若翅蘭那所為若毘多茶所為
358 14 duō excessive 若翅蘭那所為若毘多茶所為
359 14 duō to what extent 若翅蘭那所為若毘多茶所為
360 14 duō abundant 若翅蘭那所為若毘多茶所為
361 14 duō to multiply; to acrue 若翅蘭那所為若毘多茶所為
362 14 duō mostly 若翅蘭那所為若毘多茶所為
363 14 duō simply; merely 若翅蘭那所為若毘多茶所為
364 14 duō frequently 若翅蘭那所為若毘多茶所為
365 14 duō very 若翅蘭那所為若毘多茶所為
366 14 duō Duo 若翅蘭那所為若毘多茶所為
367 14 duō ta 若翅蘭那所為若毘多茶所為
368 14 duō many; bahu 若翅蘭那所為若毘多茶所為
369 14 zhī fat 五羅官屬散脂鬼
370 14 zhī grease; lard 五羅官屬散脂鬼
371 14 zhī to smear grease 五羅官屬散脂鬼
372 14 zhī tree resin 五羅官屬散脂鬼
373 14 zhī make up that uses grease as a component 五羅官屬散脂鬼
374 14 zhī valuables; wealth 五羅官屬散脂鬼
375 14 zhī Zhi 五羅官屬散脂鬼
376 14 zhī fat; medas 五羅官屬散脂鬼
377 13 陀羅尼 tuóluóní Dharani 觀世音菩薩陀羅尼神呪
378 13 陀羅尼 tuóluóní dharani 觀世音菩薩陀羅尼神呪
379 13 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如是三說
380 13 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如是三說
381 13 shuì to persuade 如是三說
382 13 shuō to teach; to recite; to explain 如是三說
383 13 shuō a doctrine; a theory 如是三說
384 13 shuō to claim; to assert 如是三說
385 13 shuō allocution 如是三說
386 13 shuō to criticize; to scold 如是三說
387 13 shuō to indicate; to refer to 如是三說
388 13 shuō speach; vāda 如是三說
389 13 shuō to speak; bhāṣate 如是三說
390 13 shuō to instruct 如是三說
391 12 ancestral hall; a memorial tablet in a temple commemorating a deceased father 多彌噬羅彌噬羅彌鈍頭鼻羯闍禰
392 12 deceased father 多彌噬羅彌噬羅彌鈍頭鼻羯闍禰
393 12 Ni 多彌噬羅彌噬羅彌鈍頭鼻羯闍禰
394 12 Mi 多彌噬羅彌噬羅彌鈍頭鼻羯闍禰
395 12 deḥ 多彌噬羅彌噬羅彌鈍頭鼻羯闍禰
396 12 xiū to rest 休樓休樓
397 12 xiū to stop 休樓休樓
398 12 xiū to take leave 休樓休樓
399 12 xiū lucky; beneficial 休樓休樓
400 12 xiū to not 休樓休樓
401 12 xiū to cast of one's wife 休樓休樓
402 12 xiū to retire 休樓休樓
403 12 xiū first-rate; best quality 休樓休樓
404 12 xiū shade from a tree 休樓休樓
405 12 xiū rest; viśram 休樓休樓
406 12 you; thou 東方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷
407 12 Ru River 東方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷
408 12 Ru 東方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷
409 12 you; tvam; bhavat 東方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷
410 12 zhè cudrang; mandarin melon berry; silkworm thorn; Chinese mulberry 鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘
411 12 zhè sugarcane 鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘
412 12 zhè Zhe 鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘
413 12 jiā ka 大身迦樓羅王如意迦樓
414 12 jiā ka 大身迦樓羅王如意迦樓
415 12 tòng to feel pain; to ache 若半身外痛
416 12 tòng to be sorry; to be sad 若半身外痛
417 12 tòng to be bitter 若半身外痛
418 12 tòng anguish; sadness 若半身外痛
419 12 tòng to suffer injury 若半身外痛
420 12 tòng painstakingly 若半身外痛
421 12 tòng very; intensely 若半身外痛
422 12 tòng to pity 若半身外痛
423 12 tòng in pain; ātura 若半身外痛
424 12 grandmother 婆求致
425 12 old woman 婆求致
426 12 bha 婆求致
427 12 shǒu head 毘首提跋地
428 12 shǒu measure word for poems 毘首提跋地
429 12 shǒu Kangxi radical 185 毘首提跋地
430 12 shǒu leader; chief 毘首提跋地
431 12 shǒu foremost; first 毘首提跋地
432 12 shǒu to obey; to bow one's head 毘首提跋地
433 12 shǒu beginning; start 毘首提跋地
434 12 shǒu to denounce 毘首提跋地
435 12 shǒu top; apex 毘首提跋地
436 12 shǒu to acknowledge guilt 毘首提跋地
437 12 shǒu the main offender 毘首提跋地
438 12 shǒu essence; gist 毘首提跋地
439 12 shǒu a side; a direction 毘首提跋地
440 12 shǒu to face towards 毘首提跋地
441 11 南無 nánmó namo; to pay respect to; homage to 南無大金色孔雀王神呪
442 11 南無 nánmó Blessed Be 南無大金色孔雀王神呪
443 11 南無 nánmó namo; to pay respect to; to take refuge 南無大金色孔雀王神呪
444 11 摩訶 móhē great 摩訶迦致
445 11 to be subservient to 伊致彌隷
446 11 laborer; servant 伊致彌隷
447 11 to be attached; to be dependent on 伊致彌隷
448 11 to check; to examine; to study 伊致彌隷
449 11 Clerical Script 伊致彌隷
450 11 Li 伊致彌隷
451 11 to enter 上救脫菩薩入
452 11 Kangxi radical 11 上救脫菩薩入
453 11 radical 上救脫菩薩入
454 11 income 上救脫菩薩入
455 11 to conform with 上救脫菩薩入
456 11 to descend 上救脫菩薩入
457 11 the entering tone 上救脫菩薩入
458 11 to pay 上救脫菩薩入
459 11 to join 上救脫菩薩入
460 11 entering; praveśa 上救脫菩薩入
461 11 entered; attained; āpanna 上救脫菩薩入
462 10 four 有四緊那羅王
463 10 note a musical scale 有四緊那羅王
464 10 fourth 有四緊那羅王
465 10 Si 有四緊那羅王
466 10 four; catur 有四緊那羅王
467 10 hóu throat; gullet; larynx 睺漏睺漏睺漏睺漏睺
468 10 hóu guttural 睺漏睺漏睺漏睺漏睺
469 10 hóu to watch 睺漏睺漏睺漏睺漏睺
470 10 hóu throat; kaṇṭha 睺漏睺漏睺漏睺漏睺
471 10 níng to enjoin 濘嚀嚀嚀嚀嚀嚀嚀嚀嚀嚀
472 10 one 孔雀王呪經一卷
473 10 Kangxi radical 1 孔雀王呪經一卷
474 10 as soon as; all at once 孔雀王呪經一卷
475 10 pure; concentrated 孔雀王呪經一卷
476 10 whole; all 孔雀王呪經一卷
477 10 first 孔雀王呪經一卷
478 10 the same 孔雀王呪經一卷
479 10 each 孔雀王呪經一卷
480 10 certain 孔雀王呪經一卷
481 10 throughout 孔雀王呪經一卷
482 10 used in between a reduplicated verb 孔雀王呪經一卷
483 10 sole; single 孔雀王呪經一卷
484 10 a very small amount 孔雀王呪經一卷
485 10 Yi 孔雀王呪經一卷
486 10 other 孔雀王呪經一卷
487 10 to unify 孔雀王呪經一卷
488 10 accidentally; coincidentally 孔雀王呪經一卷
489 10 abruptly; suddenly 孔雀王呪經一卷
490 10 or 孔雀王呪經一卷
491 10 one; eka 孔雀王呪經一卷
492 10 seven 東方大神龍王七里結界金剛宅
493 10 a genre of poetry 東方大神龍王七里結界金剛宅
494 10 seventh day memorial ceremony 東方大神龍王七里結界金剛宅
495 10 seven; sapta 東方大神龍王七里結界金剛宅
496 10 each 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
497 10 all; every 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
498 10 ka 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
499 10 every; pṛthak 東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東
500 10 yǒu is; are; to exist 有八龍王

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
benefit; hita
wáng king; best of a kind; rāja
luó ra
nun; a bhikṣuṇī; bhikkhunī
 1. ē
 2. ē
 1. e
 2. e
tuó dha
na
fully; pari
chí dhara
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿那婆达多 阿那婆達多 196 Anavatapta
阿吒婆拘 196 Atavaka; Atavika
八菩萨 八菩薩 98 the Eight Great Bodhisattvas
白帝 66 White Heavenly Emperor
跋难陀龙王 跋難陀龍王 98 Upananda
北方 98 The North
遍净天 遍淨天 98
 1. Visnu
 2. Subhakrtsna Heaven; The Heaven of Pervasive Purity
不憍乐天 不憍樂天 98 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
赤帝 67 Red Heavenly Emperor
持法紧那罗王 持法緊那羅王 99 Dharmadhara kiṃnara king
大金色孔雀王呪经 大金色孔雀王呪經 100
 1. The Great Golden Peacock King Spell Scripture; Da Jinse Kongque Wang Zhou Jing
 2. Mahāmāyūrividyārājñī; Da Jinse Kongque Wang Zhou Jing
大法紧那罗王 大法緊那羅王 100 Mahādharma kiṃnara king
大梵 100 Mahabrahma; Brahma
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大满 大滿 100 Mahapurna
忉利 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
大自在天 100 Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
德叉迦龙王 德叉迦龍王 100 Takṣaka
定光佛 100
 1. Dipankara Buddha
 2. Dipankara
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
兜率陀天 100 Tusita
多罗 多羅 100 Tara
法紧那罗王 法緊那羅王 102 Dharma kiṃnara king
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵天王 102 Brahmā
风神 風神 102
 1. Wind God
 2. Vayu; Wind Spirit
浮陀 102 Buddha
观世音菩萨 觀世音菩薩 71 Avalokiteśvara; Avalokitesvara; Guanyin
龟茲 龜茲 71 Kezil; Kizil; Kuqa; Kucha
鬼子母 71 Hariti
和修吉龙王 和修吉龍王 104
 1. Vāsukin
 2. Vāsukin
化乐天 化樂天 104 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
黄帝 黃帝 72 The Yellow Emperor
化自在天 104 Nirmanarati heaven
火神 104
 1. God of Fire; Vulcan
 2. Agni
迦罗摩 迦羅摩 106 Āḷāra Kālāma; Alara Kalama
金刚密迹 金剛密跡 106
 1. Guhyapati
 2. Vajrapāṇi
 3. vajrapāṇi
救脱菩萨 救脫菩薩 106 Salvation Bodhisattva; Rescuing Aid Bodhisattva
孔雀王呪经 孔雀王呪經 107
 1. Mahāmāyūrividyārājñī; Kongque Wang Zhou Jing
 2. Mahāmāyūrividyārājñī; Kongque Wang Zhou Jing
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
罗睺罗 羅睺羅 108 Rahula
妙法紧那罗王 妙法緊那羅王 109 Sudharma kiṃnara king
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
摩罗 摩羅 109 Māra
摩那斯龙王 摩那斯龍王 109 Manasvin
摩醯首罗 摩醯首羅 109 Maheshvara
那罗延 那羅延 110 Narayana
难陀龙王 難陀龍王 110 Nanda
毘楼博叉 毘樓博叉 112 Virupaksa
毘楼勒叉天 毘樓勒叉天 112 Virudhaka; Deva King of the South
毘摩 112
 1. dharma
 2. Vimalā
 3. Kapimala
毘摩质多罗 毘摩質多羅 112 Vemacitra
毘沙门天王 毘沙門天王 112 Vaisravana
婆罗婆 婆羅婆 112 Bhāradvāja
婆沙 112 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra; Apidamo Dapiposha Lun; Vibhāṣā
婆稚 112 Badin
普贤 普賢 112 Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
佉罗骞驮 佉羅騫馱 113 Kharaskandha
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏鸠摩罗什 三藏鳩摩羅什 115 Kumārajīva
阇世王 闍世王 115 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
尸弃 尸棄 115 Sikhin; Śikhin
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
首陀会天 首陀會天 115 Śuddhāvāsa; Pure Abodes
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
娑婆世界主 115 Mahabrahma; Brahma
提多 116 Titus
提头赖吒 提頭賴吒 116 Dhrtarastra; Dhṛtarāṣṭra; Dhataraṭṭha; Deva King of the East
陀罗 陀羅 116 Tārā
韦提希 韋提希 119 Vaidehī
光音天 119 Abhasvara Heaven; The Heaven of Radiant Sound
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
修罗 修羅 120 Asura
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
焰摩天 121 Yamadevaloka
姚秦 姚秦 89 Later Qin
药王 藥王 89 Bhaisajyaraja; Medicine King
药师 藥師 89
 1. Healing Master
 2. Medicine Buddha
月光菩萨 月光菩薩 121 Candraprabha Bodhisattva

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 71.

Simplified Traditional Pinyin English
阿伽 97 scented water; argha
阿迦 196 arka
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿修罗王 阿修羅王 196 king of the asuras
八大 98 eight great
八龙王 八龍王 98 eight nāga kings
白佛 98 to address the Buddha
比丘僧 98 monastic community
除愈 99 to heal and recover completely
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大身 100 great body; mahakaya
多伽罗 多伽羅 100 a kind of wood for incense
恶念 惡念 195 evil intentions
法坐 102 Dharma seat
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
富单那 富單那 102 putana
干陀 乾陀 103 gandha; fragrance
过去七佛 過去七佛 103 Seven Buddhas; Seven Past Buddhas; Seven Manushi Buddhas; saptatathāgata
黑闇 104 dark with no wisdom; ignorant
护世 護世 104 protectors of the world
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
加楼罗 加樓羅 106 garuda
伽罗 伽羅 106 a kind of wood used for incense
羯摩 106 Repentance
结界 結界 106
 1. Restricted Area
 2. boundary; temple boundary; sīmā
净妙 淨妙 106 pure and subtle
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
六大 108 six elements
路迦 108 loka
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
罗刹女 羅剎女 108 female ogre; demoness; rākṣasī
摩诃般若 摩訶般若 109 great wisdom; mahāprajñā
摩迦 109
 1. Mojia
 2. malika; mālikā
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
南无佛 南無佛 110
 1. Homage to the Buddha
 2. namo buddha
那罗 那羅 110
 1. nara; man
 2. naṭa; actor; dancer
恼患 惱患 110 difficulties
尼师 尼師 110 Bhiksuni; a nun; a bhikṣuṇī; bhikkhunī
毘摩 112
 1. dharma
 2. Vimalā
 3. Kapimala
毘舍遮 112 pisaca
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
七大 113 seven elements
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
清修 113 Pure Practice
热病 熱病 114 jaundice; kāmalā
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
沙弥 沙彌 115
 1. sramanera
 2. Sramanera; a novice Buddhist monk
舍摩陀 115 tranquil meditation; samatha
阇那 闍那 115 jnana; knowing
食肉 115 to eat meat; meat permitted for eating
四部众 四部眾 115 fourfold assembly
莎诃 莎訶 115 svāhā
昙摩 曇摩 116 dharma
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼经 陀羅尼經 116 dharani sutra
陀摩 116 dharma
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量寿 無量壽 119
 1. infinite life
 2. amitayus; boundless age; infinite life
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
香华 香華 120 incense and flowers
夜叉 121 yaksa
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
怨家 121 an enemy
咒经 咒經 122 mantra-sutra
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸天 諸天 122 devas
自言 122 to admit by oneself