Glossary and Vocabulary for The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經, Scroll 119

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 270 方便 fāngbiàn convenient 云何以真如無二為方便
2 270 方便 fāngbiàn to to the toilet 云何以真如無二為方便
3 270 方便 fāngbiàn to have money to lend 云何以真如無二為方便
4 270 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 云何以真如無二為方便
5 270 方便 fāngbiàn to do somebody a favor 云何以真如無二為方便
6 270 方便 fāngbiàn appropriate 云何以真如無二為方便
7 270 方便 fāngbiàn Convenience 云何以真如無二為方便
8 270 方便 fāngbiàn expedient means 云何以真如無二為方便
9 270 方便 fāngbiàn Skillful Means 云何以真如無二為方便
10 270 方便 fāngbiàn upāya; skillful means; expedient means 云何以真如無二為方便
11 270 wéi to act as; to serve 云何以真如無二為方便
12 270 wéi to change into; to become 云何以真如無二為方便
13 270 wéi to be; is 云何以真如無二為方便
14 270 wéi to do 云何以真如無二為方便
15 270 wèi to support; to help 云何以真如無二為方便
16 270 wéi to govern 云何以真如無二為方便
17 210 無二 wú èr advaya; nonduality; not two 云何以真如無二為方便
18 150 to use; to grasp 云何以真如無二為方便
19 150 to rely on 云何以真如無二為方便
20 150 to regard 云何以真如無二為方便
21 150 to be able to 云何以真如無二為方便
22 150 to order; to command 云何以真如無二為方便
23 150 used after a verb 云何以真如無二為方便
24 150 a reason; a cause 云何以真如無二為方便
25 150 Israel 云何以真如無二為方便
26 150 Yi 云何以真如無二為方便
27 150 use; yogena 云何以真如無二為方便
28 120 性空 xìngkōng inherently empty; empty in nature 真如真如性空
29 90 一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta; sarvajña-jñāta 迴向一切智智
30 90 迴向 huíxiàng to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā 迴向一切智智
31 90 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 無所得為方便
32 90 慶喜 qìngxǐ Ānanda; Ananda 慶喜
33 90 無生 wúshēng No-Birth 無生為方便
34 90 無生 wúshēng anutpāda; unproduced; non-arising 無生為方便
35 75 苦聖諦 kǔ shèng dì the noble truth of the existence of suffering 云何以苦聖諦無二為方便
36 72 修習 xiūxí to practice; to cultivate 修習佛十力
37 72 修習 xiūxí bhāvanā; spiritual cultivation 修習佛十力
38 70 miè to destroy; to wipe out; to exterminate
39 70 miè to submerge
40 70 miè to extinguish; to put out
41 70 miè to eliminate
42 70 miè to disappear; to fade away
43 70 miè the cessation of suffering
44 70 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
45 70 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path 道聖諦無二為方便
46 70 to gather; to collect 云何以集
47 70 collected works; collection 云何以集
48 70 to stablize; to settle 云何以集
49 70 used in place names 云何以集
50 70 to mix; to blend 云何以集
51 70 to hit the mark 云何以集
52 70 to compile 云何以集
53 70 to finish; to accomplish 云何以集
54 70 to rest; to perch 云何以集
55 70 a market 云何以集
56 70 the origin of suffering 云何以集
57 60 fēn to separate; to divide into parts 十八佛不共法無二無二分故
58 60 fēn a part; a section; a division; a portion 十八佛不共法無二無二分故
59 60 fēn to distribute; to share; to assign; to allot 十八佛不共法無二無二分故
60 60 fēn to differentiate; to distinguish 十八佛不共法無二無二分故
61 60 fēn a fraction 十八佛不共法無二無二分故
62 60 fēn to express as a fraction 十八佛不共法無二無二分故
63 60 fēn one tenth 十八佛不共法無二無二分故
64 60 fèn a component; an ingredient 十八佛不共法無二無二分故
65 60 fèn the limit of an obligation 十八佛不共法無二無二分故
66 60 fèn affection; goodwill 十八佛不共法無二無二分故
67 60 fèn a role; a responsibility 十八佛不共法無二無二分故
68 60 fēn equinox 十八佛不共法無二無二分故
69 60 fèn a characteristic 十八佛不共法無二無二分故
70 60 fèn to assume; to deduce 十八佛不共法無二無二分故
71 60 fēn to share 十八佛不共法無二無二分故
72 60 fēn branch [office] 十八佛不共法無二無二分故
73 60 fēn clear; distinct 十八佛不共法無二無二分故
74 60 fēn a difference 十八佛不共法無二無二分故
75 60 fēn a score 十八佛不共法無二無二分故
76 60 fèn identity 十八佛不共法無二無二分故
77 60 fèn a part; a portion 十八佛不共法無二無二分故
78 60 fēn part; avayava 十八佛不共法無二無二分故
79 60 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
80 60 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
81 60 to give 以真如性空與佛十力
82 60 to accompany 以真如性空與佛十力
83 60 to particate in 以真如性空與佛十力
84 60 of the same kind 以真如性空與佛十力
85 60 to help 以真如性空與佛十力
86 60 for 以真如性空與佛十力
87 46 靜慮 jìnglǜ Quiet Contemplation 靜慮
88 46 靜慮 jìnglǜ dhyana; calm contemplation 靜慮
89 46 精進 jīngjìn to be diligent 精進
90 46 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 精進
91 46 精進 jīngjìn Be Diligent 精進
92 46 精進 jīngjìn diligence 精進
93 46 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 精進
94 46 淨戒 jìngjiè perfect observance 淨戒
95 46 淨戒 jìngjiè Pure Precepts 淨戒
96 46 淨戒 jìngjiè Jing Jie 淨戒
97 46 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 般若波羅蜜多
98 46 安忍 ānrěn tolerance 安忍
99 46 安忍 ānrěn Patience 安忍
100 46 安忍 ānrěn to bear adversity with calmness 安忍
101 46 安忍 ānrěn Abiding Patience 安忍
102 45 布施波羅蜜多 bùshī bōluómìduō dāna-pāramitā; the paramita of generosity 云何以布施波羅蜜多無二為方便
103 40 真如 zhēnrú True Thusness 云何以真如無二為方便
104 40 真如 zhēnrú suchness; true nature; tathata 云何以真如無二為方便
105 40 děng et cetera; and so on 以真如等無二為方便
106 40 děng to wait 以真如等無二為方便
107 40 děng to be equal 以真如等無二為方便
108 40 děng degree; level 以真如等無二為方便
109 40 děng to compare 以真如等無二為方便
110 34 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu; the realm beyond thought and words 不思議界無二為方便
111 32 kōng empty; void; hollow 畢竟空
112 32 kòng free time 畢竟空
113 32 kòng to empty; to clean out 畢竟空
114 32 kōng the sky; the air 畢竟空
115 32 kōng in vain; for nothing 畢竟空
116 32 kòng vacant; unoccupied 畢竟空
117 32 kòng empty space 畢竟空
118 32 kōng without substance 畢竟空
119 32 kōng to not have 畢竟空
120 32 kòng opportunity; chance 畢竟空
121 32 kōng vast and high 畢竟空
122 32 kōng impractical; ficticious 畢竟空
123 32 kòng blank 畢竟空
124 32 kòng expansive 畢竟空
125 32 kòng lacking 畢竟空
126 32 kōng plain; nothing else 畢竟空
127 32 kōng Emptiness 畢竟空
128 32 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 畢竟空
129 30 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 由此故說
130 30 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 由此故說
131 30 shuì to persuade 由此故說
132 30 shuō to teach; to recite; to explain 由此故說
133 30 shuō a doctrine; a theory 由此故說
134 30 shuō to claim; to assert 由此故說
135 30 shuō allocution 由此故說
136 30 shuō to criticize; to scold 由此故說
137 30 shuō to indicate; to refer to 由此故說
138 30 shuō speach; vāda 由此故說
139 30 shuō to speak; bhāṣate 由此故說
140 30 由此 yóucǐ hereby; from this 由此故說
141 28 法界 fǎjiè Dharma Realm 云何以法界
142 28 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 云何以法界
143 28 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 云何以法界
144 26 xìng gender 不虛妄性
145 26 xìng nature; disposition 不虛妄性
146 26 xìng grammatical gender 不虛妄性
147 26 xìng a property; a quality 不虛妄性
148 26 xìng life; destiny 不虛妄性
149 26 xìng sexual desire 不虛妄性
150 26 xìng scope 不虛妄性
151 26 xìng nature 不虛妄性
152 24 Kangxi radical 71 修習無忘失法
153 24 to not have; without 修習無忘失法
154 24 mo 修習無忘失法
155 24 to not have 修習無忘失法
156 24 Wu 修習無忘失法
157 24 mo 修習無忘失法
158 20 一切 yīqiè temporary 修習一切陀羅尼門
159 20 一切 yīqiè the same 修習一切陀羅尼門
160 20 shě to give 大捨
161 20 shě to give up; to abandon 大捨
162 20 shě a house; a home; an abode 大捨
163 20 shè my 大捨
164 20 shě equanimity 大捨
165 20 shè my house 大捨
166 20 shě to to shoot; to fire; to launch 大捨
167 20 shè to leave 大捨
168 20 shě She 大捨
169 20 shè disciple 大捨
170 20 shè a barn; a pen 大捨
171 20 shè to reside 大捨
172 20 shè to stop; to halt; to cease 大捨
173 20 shè to find a place for; to arrange 大捨
174 20 shě Give 大捨
175 20 shě equanimity; upeksa 大捨
176 18 安住 ānzhù to reside; to dwell 安住內空
177 18 安住 ānzhù Settled and at Ease 安住內空
178 18 安住 ānzhù to settle 安住內空
179 18 安住 ānzhù Abide 安住內空
180 18 安住 ānzhù standing firm; supratiṣṭhita 安住內空
181 16 法性 fǎxìng dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata 法性
182 16 異性 yìxìng different in nature 不變異性
183 16 異性 yìxìng of the opposite sex; heterosexual 不變異性
184 16 法住 fǎzhù dharma abode 法住
185 16 平等性 píngděng xìng universal nature 平等性
186 16 實際 shíjì reality; in truth 實際
187 16 實際 shíjì to make every effort 實際
188 16 實際 shíjì tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 實際
189 16 實際 shíjì actual 實際
190 16 實際 shíjì bhūtakoṭi; reality-limit; apex of reality 實際
191 16 不變 bùbiàn unchanging; constant 不變異性
192 16 不虛 bù xū not false 不虛妄性
193 16 不虛 bù xū not in vain 不虛妄性
194 16 wàng absurd; fantastic; presumptuous 不虛妄性
195 16 wàng irregular (behavior) 不虛妄性
196 16 wàng arrogant 不虛妄性
197 16 法定 fǎdìng legal; statutory; rightful 法定
198 16 離生性 lí shēng xìng the nature of leaving the cycle of birth and death 離生性
199 16 虛空界 xūkōng jiè visible space 虛空界
200 14 無性 wúxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無性空
201 14 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
202 14 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
203 14 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
204 14 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature 自性空
205 10 大慈 dà cí great great compassion; mahākāruṇika 大慈
206 10 四正斷 sì zhèng duàn four right efforts; four right exertions 四正斷
207 10 dào way; road; path 道相智
208 10 dào principle; a moral; morality 道相智
209 10 dào Tao; the Way 道相智
210 10 dào to say; to speak; to talk 道相智
211 10 dào to think 道相智
212 10 dào circuit; a province 道相智
213 10 dào a course; a channel 道相智
214 10 dào a method; a way of doing something 道相智
215 10 dào a doctrine 道相智
216 10 dào Taoism; Daoism 道相智
217 10 dào a skill 道相智
218 10 dào a sect 道相智
219 10 dào a line 道相智
220 10 dào Way 道相智
221 10 dào way; path; marga 道相智
222 10 zhì wisdom; knowledge; understanding 道相智
223 10 zhì care; prudence 道相智
224 10 zhì Zhi 道相智
225 10 zhì clever 道相智
226 10 zhì Wisdom 道相智
227 10 zhì jnana; knowing 道相智
228 10 xíng to walk 修習菩薩摩訶薩行
229 10 xíng capable; competent 修習菩薩摩訶薩行
230 10 háng profession 修習菩薩摩訶薩行
231 10 xíng Kangxi radical 144 修習菩薩摩訶薩行
232 10 xíng to travel 修習菩薩摩訶薩行
233 10 xìng actions; conduct 修習菩薩摩訶薩行
234 10 xíng to do; to act; to practice 修習菩薩摩訶薩行
235 10 xíng all right; OK; okay 修習菩薩摩訶薩行
236 10 háng horizontal line 修習菩薩摩訶薩行
237 10 héng virtuous deeds 修習菩薩摩訶薩行
238 10 hàng a line of trees 修習菩薩摩訶薩行
239 10 hàng bold; steadfast 修習菩薩摩訶薩行
240 10 xíng to move 修習菩薩摩訶薩行
241 10 xíng to put into effect; to implement 修習菩薩摩訶薩行
242 10 xíng travel 修習菩薩摩訶薩行
243 10 xíng to circulate 修習菩薩摩訶薩行
244 10 xíng running script; running script 修習菩薩摩訶薩行
245 10 xíng temporary 修習菩薩摩訶薩行
246 10 háng rank; order 修習菩薩摩訶薩行
247 10 háng a business; a shop 修習菩薩摩訶薩行
248 10 xíng to depart; to leave 修習菩薩摩訶薩行
249 10 xíng to experience 修習菩薩摩訶薩行
250 10 xíng path; way 修習菩薩摩訶薩行
251 10 xíng xing; ballad 修習菩薩摩訶薩行
252 10 xíng Xing 修習菩薩摩訶薩行
253 10 xíng Practice 修習菩薩摩訶薩行
254 10 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 修習菩薩摩訶薩行
255 10 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 修習菩薩摩訶薩行
256 10 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 修習無上正等菩提
257 10 zhù to dwell; to live; to reside 恒住捨性
258 10 zhù to stop; to halt 恒住捨性
259 10 zhù to retain; to remain 恒住捨性
260 10 zhù to lodge at [temporarily] 恒住捨性
261 10 zhù verb complement 恒住捨性
262 10 zhù attaching; abiding; dwelling on 恒住捨性
263 10 四無所畏 sì wú suǒ wèi four kinds of fearlessness 四無所畏
264 10 héng constant; regular 恒住捨性
265 10 héng permanent; lasting; perpetual 恒住捨性
266 10 héng perseverance 恒住捨性
267 10 héng ordinary; common 恒住捨性
268 10 héng Constancy [hexagram] 恒住捨性
269 10 gèng crescent moon 恒住捨性
270 10 gèng to spread; to expand 恒住捨性
271 10 héng Heng 恒住捨性
272 10 héng Eternity 恒住捨性
273 10 héng eternal 恒住捨性
274 10 gèng Ganges 恒住捨性
275 10 大喜 dàxǐ exultation 大喜
276 10 十遍處 shí biàn chù Ten Kasinas 十遍處
277 10 mén door; gate; doorway; gateway 一切三摩地門
278 10 mén phylum; division 一切三摩地門
279 10 mén sect; school 一切三摩地門
280 10 mén Kangxi radical 169 一切三摩地門
281 10 mén a door-like object 一切三摩地門
282 10 mén an opening 一切三摩地門
283 10 mén an access point; a border entrance 一切三摩地門
284 10 mén a household; a clan 一切三摩地門
285 10 mén a kind; a category 一切三摩地門
286 10 mén to guard a gate 一切三摩地門
287 10 mén Men 一切三摩地門
288 10 mén a turning point 一切三摩地門
289 10 mén a method 一切三摩地門
290 10 mén a sense organ 一切三摩地門
291 10 mén door; gate; dvara 一切三摩地門
292 10 shī to lose 修習無忘失法
293 10 shī to violate; to go against the norm 修習無忘失法
294 10 shī to fail; to miss out 修習無忘失法
295 10 shī to be lost 修習無忘失法
296 10 shī to make a mistake 修習無忘失法
297 10 shī to let go of 修習無忘失法
298 10 shī loss; nāśa 修習無忘失法
299 10 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
300 10 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
301 10 四無量 sì wúliàng four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa 四無量
302 10 method; way 修習無忘失法
303 10 France 修習無忘失法
304 10 the law; rules; regulations 修習無忘失法
305 10 the teachings of the Buddha; Dharma 修習無忘失法
306 10 a standard; a norm 修習無忘失法
307 10 an institution 修習無忘失法
308 10 to emulate 修習無忘失法
309 10 magic; a magic trick 修習無忘失法
310 10 punishment 修習無忘失法
311 10 Fa 修習無忘失法
312 10 a precedent 修習無忘失法
313 10 a classification of some kinds of Han texts 修習無忘失法
314 10 relating to a ceremony or rite 修習無忘失法
315 10 Dharma 修習無忘失法
316 10 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 修習無忘失法
317 10 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 修習無忘失法
318 10 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 修習無忘失法
319 10 quality; characteristic 修習無忘失法
320 10 七等覺支 qī děng juézhī seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga 七等覺支
321 10 解脫門 jiětuō mén Gate of Perfect Ease 無願解脫門
322 10 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance; vimokṣadvāra 無願解脫門
323 10 bitterness; bitter flavor 安住苦
324 10 hardship; suffering 安住苦
325 10 to make things difficult for 安住苦
326 10 to train; to practice 安住苦
327 10 to suffer from a misfortune 安住苦
328 10 bitter 安住苦
329 10 grieved; facing hardship 安住苦
330 10 in low spirits; depressed 安住苦
331 10 painful 安住苦
332 10 suffering; duḥkha; dukkha 安住苦
333 10 六神通 liù shéntōng the six supernatural powers 六神通
334 10 zhèng upright; straight 修習無上正等菩提
335 10 zhèng to straighten; to correct 修習無上正等菩提
336 10 zhèng main; central; primary 修習無上正等菩提
337 10 zhèng fundamental; original 修習無上正等菩提
338 10 zhèng precise; exact; accurate 修習無上正等菩提
339 10 zhèng at right angles 修習無上正等菩提
340 10 zhèng unbiased; impartial 修習無上正等菩提
341 10 zhèng true; correct; orthodox 修習無上正等菩提
342 10 zhèng unmixed; pure 修習無上正等菩提
343 10 zhèng positive (charge) 修習無上正等菩提
344 10 zhèng positive (number) 修習無上正等菩提
345 10 zhèng standard 修習無上正等菩提
346 10 zhèng chief; principal; primary 修習無上正等菩提
347 10 zhèng honest 修習無上正等菩提
348 10 zhèng to execute; to carry out 修習無上正等菩提
349 10 zhèng accepted; conventional 修習無上正等菩提
350 10 zhèng to govern 修習無上正等菩提
351 10 zhēng first month 修習無上正等菩提
352 10 zhēng center of a target 修習無上正等菩提
353 10 zhèng Righteous 修習無上正等菩提
354 10 zhèng right manner; nyāya 修習無上正等菩提
355 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment 修習無上正等菩提
356 10 菩提 pútí bodhi 修習無上正等菩提
357 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 修習無上正等菩提
358 10 yuàn to hope; to wish; to desire 無願解脫門
359 10 yuàn hope 無願解脫門
360 10 yuàn to be ready; to be willing 無願解脫門
361 10 yuàn to ask for; to solicit 無願解脫門
362 10 yuàn a vow 無願解脫門
363 10 yuàn diligent; attentive 無願解脫門
364 10 yuàn to prefer; to select 無願解脫門
365 10 yuàn to admire 無願解脫門
366 10 yuàn a vow; pranidhana 無願解脫門
367 10 jiǔ nine 九次第定
368 10 jiǔ many 九次第定
369 10 jiǔ nine; nava 九次第定
370 10 wàng to forget; neglect; to miss; to omit 修習無忘失法
371 10 布施 bùshī generosity 修習布施
372 10 布施 bùshī dana; giving; generosity 修習布施
373 10 四無礙解 sì wúàijiě the four unhindered powers of understanding 四無礙解
374 10 大悲 dàbēi mahākaruṇā; great compassion 大悲
375 10 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance 修習一切陀羅尼門
376 10 五根 wǔ gēn pañcendriya; five sense organs; five senses 五根
377 10 八解脫 bā jiětuō the eight liberations; astavimoksa 修習八解脫
378 10 四神足 sì shénzú the four kinds of teleportation 四神足
379 10 十八佛不共法 shíbā fó bù gòng fǎ eighteen characterisitics unique to Buddhas 十八佛不共法
380 10 佛十力 Fó shí lì the ten powers of the Buddha 修習佛十力
381 10 空解脫門 kōng jiětuōmén the door of deliverance of emptiness 修習空解脫門
382 10 無相解脫門 wúxiāng jiětuō mén signless doors of deliverance 無相解脫門
383 10 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 修習菩薩摩訶薩行
384 10 五眼 wǔyǎn the five eyes; pañcacakṣūs 修習五眼
385 10 四念住 sì niàn zhù four foundations of mindfulness; satipatthana 修習四念住
386 10 dìng to decide 九次第定
387 10 dìng certainly; definitely 九次第定
388 10 dìng to determine 九次第定
389 10 dìng to calm down 九次第定
390 10 dìng to set; to fix 九次第定
391 10 dìng to book; to subscribe to; to order 九次第定
392 10 dìng still 九次第定
393 10 dìng Concentration 九次第定
394 10 dìng meditative concentration; meditation 九次第定
395 10 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 一切三摩地門
396 10 big; huge; large 大捨
397 10 Kangxi radical 37 大捨
398 10 great; major; important 大捨
399 10 size 大捨
400 10 old 大捨
401 10 oldest; earliest 大捨
402 10 adult 大捨
403 10 dài an important person 大捨
404 10 senior 大捨
405 10 an element 大捨
406 10 great; mahā 大捨
407 10 一切智 yīqiè zhì wisdom of all 修習一切智
408 10 一切智 yīqiè zhì sarvajñatā; all-knowledge; omniscience 修習一切智
409 10 八聖道支 bā Shèng dào zhī The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way 八聖道支
410 10 一切相智 yīqiè xiāng zhì knowledge of all bases; vastujñāna 一切相智
411 10 內空 nèikōng empty within 安住內空
412 10 四靜慮 sì jìnglǜ four jhanas; four stages of meditative concentration 修習四靜慮
413 10 五力 wǔ lì pañcabala; the five powers 五力
414 10 xiàng to observe; to assess 道相智
415 10 xiàng appearance; portrait; picture 道相智
416 10 xiàng countenance; personage; character; disposition 道相智
417 10 xiàng to aid; to help 道相智
418 10 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 道相智
419 10 xiàng a sign; a mark; appearance 道相智
420 10 xiāng alternately; in turn 道相智
421 10 xiāng Xiang 道相智
422 10 xiāng form substance 道相智
423 10 xiāng to express 道相智
424 10 xiàng to choose 道相智
425 10 xiāng Xiang 道相智
426 10 xiāng an ancient musical instrument 道相智
427 10 xiāng the seventh lunar month 道相智
428 10 xiāng to compare 道相智
429 10 xiàng to divine 道相智
430 10 xiàng to administer 道相智
431 10 xiàng helper for a blind person 道相智
432 10 xiāng rhythm [music] 道相智
433 10 xiāng the upper frets of a pipa 道相智
434 10 xiāng coralwood 道相智
435 10 xiàng ministry 道相智
436 10 xiàng to supplement; to enhance 道相智
437 10 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 道相智
438 10 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 道相智
439 10 xiàng sign; mark; liṅga 道相智
440 10 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 道相智
441 10 八勝處 bā shèng chù eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana 八勝處
442 4 本性 běnxìng inherent nature 本性空
443 4 大空 dàkōng the great void 大空
444 4 無為空 wúwèi kōng emptiness of the unconditioned 無為空
445 4 有為空 yǒuwèi kōng emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena 有為空
446 4 sàn to scatter 散空
447 4 sàn to spread 散空
448 4 sàn to dispel 散空
449 4 sàn to fire; to discharge 散空
450 4 sǎn relaxed; idle 散空
451 4 sǎn scattered 散空
452 4 sǎn powder; powdered medicine 散空
453 4 sàn to squander 散空
454 4 sàn to give up 散空
455 4 sàn to be distracted 散空
456 4 sǎn not regulated; lax 散空
457 4 sǎn not systematic; chaotic 散空
458 4 sǎn to grind into powder 散空
459 4 sǎn a melody 散空
460 4 sàn to flee; to escape 散空
461 4 sǎn San 散空
462 4 sàn sa 散空
463 4 外空 wàikōng emptiness external to the body 外空
464 4 空空 kōng kōng the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness 空空
465 4 一切法空 yīqiè fǎ kōng the emptiness of all dharmas 一切法空
466 4 共相 gòng xiāng common characteristics 共相空
467 4 共相 gòng xiāng totality 共相空
468 4 內外空 nèi wài kōng inside and outside are empty; intrinsically empty 內外空
469 4 無際 wújì limitless; boundless 無際空
470 4 變異 biànyì to change; to transform 無變異空
471 4 勝義空 shèngyìkōng transcendental emptiness; unsurpassed emptiness 勝義空
472 4 自相空 zì xiāng kōng emptiness of essence 自相空
473 4 不可得 bù kě dé cannot be obtained 不可得空
474 4 不可得 bù kě dé unobtainable 不可得空
475 4 不可得 bù kě dé unattainable 不可得空
476 3 提供 tígōng to supply; to provide 妙雲蘭若提供
477 3 大般若波羅蜜多經 dà bōrěluómìduō jīng The Large Sutra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
478 2 bǎi one hundred 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
479 2 bǎi many 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
480 2 bǎi Bai 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
481 2 bǎi all 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
482 2 bǎi hundred; sata 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
483 2 juǎn to coil; to roll
484 2 juǎn a coil; a roll; a scroll
485 2 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll
486 2 juǎn to sweep up; to carry away
487 2 juǎn to involve; to embroil
488 2 juǎn a break roll
489 2 juàn an examination paper
490 2 juàn a file
491 2 quán crinkled; curled
492 2 juǎn to include
493 2 juǎn to store away
494 2 juǎn to sever; to break off
495 2 juǎn Juan
496 2 juàn tired
497 2 quán beautiful
498 2 juǎn wrapped
499 2 sequence; order
500 2 grade; degree

Frequencies of all Words

Top 498

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 270 方便 fāngbiàn convenient 云何以真如無二為方便
2 270 方便 fāngbiàn to to the toilet 云何以真如無二為方便
3 270 方便 fāngbiàn to have money to lend 云何以真如無二為方便
4 270 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 云何以真如無二為方便
5 270 方便 fāngbiàn to do somebody a favor 云何以真如無二為方便
6 270 方便 fāngbiàn appropriate 云何以真如無二為方便
7 270 方便 fāngbiàn Convenience 云何以真如無二為方便
8 270 方便 fāngbiàn expedient means 云何以真如無二為方便
9 270 方便 fāngbiàn Skillful Means 云何以真如無二為方便
10 270 方便 fāngbiàn upāya; skillful means; expedient means 云何以真如無二為方便
11 270 wèi for; to 云何以真如無二為方便
12 270 wèi because of 云何以真如無二為方便
13 270 wéi to act as; to serve 云何以真如無二為方便
14 270 wéi to change into; to become 云何以真如無二為方便
15 270 wéi to be; is 云何以真如無二為方便
16 270 wéi to do 云何以真如無二為方便
17 270 wèi for 云何以真如無二為方便
18 270 wèi because of; for; to 云何以真如無二為方便
19 270 wèi to 云何以真如無二為方便
20 270 wéi in a passive construction 云何以真如無二為方便
21 270 wéi forming a rehetorical question 云何以真如無二為方便
22 270 wéi forming an adverb 云何以真如無二為方便
23 270 wéi to add emphasis 云何以真如無二為方便
24 270 wèi to support; to help 云何以真如無二為方便
25 270 wéi to govern 云何以真如無二為方便
26 210 無二 wú èr advaya; nonduality; not two 云何以真如無二為方便
27 150 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
28 150 old; ancient; former; past 何以故
29 150 reason; cause; purpose 何以故
30 150 to die 何以故
31 150 so; therefore; hence 何以故
32 150 original 何以故
33 150 accident; happening; instance 何以故
34 150 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
35 150 something in the past 何以故
36 150 deceased; dead 何以故
37 150 still; yet 何以故
38 150 so as to; in order to 云何以真如無二為方便
39 150 to use; to regard as 云何以真如無二為方便
40 150 to use; to grasp 云何以真如無二為方便
41 150 according to 云何以真如無二為方便
42 150 because of 云何以真如無二為方便
43 150 on a certain date 云何以真如無二為方便
44 150 and; as well as 云何以真如無二為方便
45 150 to rely on 云何以真如無二為方便
46 150 to regard 云何以真如無二為方便
47 150 to be able to 云何以真如無二為方便
48 150 to order; to command 云何以真如無二為方便
49 150 further; moreover 云何以真如無二為方便
50 150 used after a verb 云何以真如無二為方便
51 150 very 云何以真如無二為方便
52 150 already 云何以真如無二為方便
53 150 increasingly 云何以真如無二為方便
54 150 a reason; a cause 云何以真如無二為方便
55 150 Israel 云何以真如無二為方便
56 150 Yi 云何以真如無二為方便
57 150 use; yogena 云何以真如無二為方便
58 120 性空 xìngkōng inherently empty; empty in nature 真如真如性空
59 90 一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta; sarvajña-jñāta 迴向一切智智
60 90 迴向 huíxiàng to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā 迴向一切智智
61 90 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 無所得為方便
62 90 慶喜 qìngxǐ Ānanda; Ananda 慶喜
63 90 無生 wúshēng No-Birth 無生為方便
64 90 無生 wúshēng anutpāda; unproduced; non-arising 無生為方便
65 75 苦聖諦 kǔ shèng dì the noble truth of the existence of suffering 云何以苦聖諦無二為方便
66 72 修習 xiūxí to practice; to cultivate 修習佛十力
67 72 修習 xiūxí bhāvanā; spiritual cultivation 修習佛十力
68 70 miè to destroy; to wipe out; to exterminate
69 70 miè to submerge
70 70 miè to extinguish; to put out
71 70 miè to eliminate
72 70 miè to disappear; to fade away
73 70 miè the cessation of suffering
74 70 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
75 70 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path 道聖諦無二為方便
76 70 to gather; to collect 云何以集
77 70 collected works; collection 云何以集
78 70 volume; part 云何以集
79 70 to stablize; to settle 云何以集
80 70 used in place names 云何以集
81 70 to mix; to blend 云何以集
82 70 to hit the mark 云何以集
83 70 to compile 云何以集
84 70 to finish; to accomplish 云何以集
85 70 to rest; to perch 云何以集
86 70 a market 云何以集
87 70 the origin of suffering 云何以集
88 60 fēn to separate; to divide into parts 十八佛不共法無二無二分故
89 60 fēn a monetary unit equal to one hundredth of a yuan; a cent 十八佛不共法無二無二分故
90 60 fēn a part; a section; a division; a portion 十八佛不共法無二無二分故
91 60 fēn a minute; a 15 second unit of time 十八佛不共法無二無二分故
92 60 fēn a unit of length equivalent to 0.33 cm; a unit of area equal to six square zhang 十八佛不共法無二無二分故
93 60 fēn to distribute; to share; to assign; to allot 十八佛不共法無二無二分故
94 60 fēn to differentiate; to distinguish 十八佛不共法無二無二分故
95 60 fēn a fraction 十八佛不共法無二無二分故
96 60 fēn to express as a fraction 十八佛不共法無二無二分故
97 60 fēn one tenth 十八佛不共法無二無二分故
98 60 fēn a centimeter 十八佛不共法無二無二分故
99 60 fèn a component; an ingredient 十八佛不共法無二無二分故
100 60 fèn the limit of an obligation 十八佛不共法無二無二分故
101 60 fèn affection; goodwill 十八佛不共法無二無二分故
102 60 fèn a role; a responsibility 十八佛不共法無二無二分故
103 60 fēn equinox 十八佛不共法無二無二分故
104 60 fèn a characteristic 十八佛不共法無二無二分故
105 60 fèn to assume; to deduce 十八佛不共法無二無二分故
106 60 fēn to share 十八佛不共法無二無二分故
107 60 fēn branch [office] 十八佛不共法無二無二分故
108 60 fēn clear; distinct 十八佛不共法無二無二分故
109 60 fēn a difference 十八佛不共法無二無二分故
110 60 fēn a score 十八佛不共法無二無二分故
111 60 fèn identity 十八佛不共法無二無二分故
112 60 fèn a part; a portion 十八佛不共法無二無二分故
113 60 fēn part; avayava 十八佛不共法無二無二分故
114 60 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
115 60 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
116 60 and 以真如性空與佛十力
117 60 to give 以真如性空與佛十力
118 60 together with 以真如性空與佛十力
119 60 interrogative particle 以真如性空與佛十力
120 60 to accompany 以真如性空與佛十力
121 60 to particate in 以真如性空與佛十力
122 60 of the same kind 以真如性空與佛十力
123 60 to help 以真如性空與佛十力
124 60 for 以真如性空與佛十力
125 60 何以 héyǐ why 何以故
126 60 何以 héyǐ how 何以故
127 60 何以 héyǐ how is that? 何以故
128 60 云何 yúnhé why 云何以真如無二為方便
129 46 靜慮 jìnglǜ Quiet Contemplation 靜慮
130 46 靜慮 jìnglǜ dhyana; calm contemplation 靜慮
131 46 精進 jīngjìn to be diligent 精進
132 46 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 精進
133 46 精進 jīngjìn Be Diligent 精進
134 46 精進 jīngjìn diligence 精進
135 46 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 精進
136 46 淨戒 jìngjiè perfect observance 淨戒
137 46 淨戒 jìngjiè Pure Precepts 淨戒
138 46 淨戒 jìngjiè Jing Jie 淨戒
139 46 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 般若波羅蜜多
140 46 安忍 ānrěn tolerance 安忍
141 46 安忍 ānrěn Patience 安忍
142 46 安忍 ānrěn to bear adversity with calmness 安忍
143 46 安忍 ānrěn Abiding Patience 安忍
144 45 布施波羅蜜多 bùshī bōluómìduō dāna-pāramitā; the paramita of generosity 云何以布施波羅蜜多無二為方便
145 40 真如 zhēnrú True Thusness 云何以真如無二為方便
146 40 真如 zhēnrú suchness; true nature; tathata 云何以真如無二為方便
147 40 děng et cetera; and so on 以真如等無二為方便
148 40 děng to wait 以真如等無二為方便
149 40 děng degree; kind 以真如等無二為方便
150 40 děng plural 以真如等無二為方便
151 40 děng to be equal 以真如等無二為方便
152 40 děng degree; level 以真如等無二為方便
153 40 děng to compare 以真如等無二為方便
154 34 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu; the realm beyond thought and words 不思議界無二為方便
155 32 kōng empty; void; hollow 畢竟空
156 32 kòng free time 畢竟空
157 32 kòng to empty; to clean out 畢竟空
158 32 kōng the sky; the air 畢竟空
159 32 kōng in vain; for nothing 畢竟空
160 32 kòng vacant; unoccupied 畢竟空
161 32 kòng empty space 畢竟空
162 32 kōng without substance 畢竟空
163 32 kōng to not have 畢竟空
164 32 kòng opportunity; chance 畢竟空
165 32 kōng vast and high 畢竟空
166 32 kōng impractical; ficticious 畢竟空
167 32 kòng blank 畢竟空
168 32 kòng expansive 畢竟空
169 32 kòng lacking 畢竟空
170 32 kōng plain; nothing else 畢竟空
171 32 kōng Emptiness 畢竟空
172 32 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 畢竟空
173 30 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 由此故說
174 30 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 由此故說
175 30 shuì to persuade 由此故說
176 30 shuō to teach; to recite; to explain 由此故說
177 30 shuō a doctrine; a theory 由此故說
178 30 shuō to claim; to assert 由此故說
179 30 shuō allocution 由此故說
180 30 shuō to criticize; to scold 由此故說
181 30 shuō to indicate; to refer to 由此故說
182 30 shuō speach; vāda 由此故說
183 30 shuō to speak; bhāṣate 由此故說
184 30 由此 yóucǐ hereby; from this 由此故說
185 28 法界 fǎjiè Dharma Realm 云何以法界
186 28 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 云何以法界
187 28 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 云何以法界
188 26 xìng gender 不虛妄性
189 26 xìng suffix corresponding to -ness 不虛妄性
190 26 xìng nature; disposition 不虛妄性
191 26 xìng a suffix corresponding to -ness 不虛妄性
192 26 xìng grammatical gender 不虛妄性
193 26 xìng a property; a quality 不虛妄性
194 26 xìng life; destiny 不虛妄性
195 26 xìng sexual desire 不虛妄性
196 26 xìng scope 不虛妄性
197 26 xìng nature 不虛妄性
198 24 no 修習無忘失法
199 24 Kangxi radical 71 修習無忘失法
200 24 to not have; without 修習無忘失法
201 24 has not yet 修習無忘失法
202 24 mo 修習無忘失法
203 24 do not 修習無忘失法
204 24 not; -less; un- 修習無忘失法
205 24 regardless of 修習無忘失法
206 24 to not have 修習無忘失法
207 24 um 修習無忘失法
208 24 Wu 修習無忘失法
209 24 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 修習無忘失法
210 24 not; non- 修習無忘失法
211 24 mo 修習無忘失法
212 24 乃至 nǎizhì and even 不思議界法界乃至不思議界性空
213 24 乃至 nǎizhì as much as; yavat 不思議界法界乃至不思議界性空
214 20 that; those 以真如性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故
215 20 another; the other 以真如性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故
216 20 一切 yīqiè all; every; everything 修習一切陀羅尼門
217 20 一切 yīqiè temporary 修習一切陀羅尼門
218 20 一切 yīqiè the same 修習一切陀羅尼門
219 20 一切 yīqiè generally 修習一切陀羅尼門
220 20 一切 yīqiè all, everything 修習一切陀羅尼門
221 20 一切 yīqiè all; sarva 修習一切陀羅尼門
222 20 shě to give 大捨
223 20 shě to give up; to abandon 大捨
224 20 shě a house; a home; an abode 大捨
225 20 shè my 大捨
226 20 shè a unit of length equal to 30 li 大捨
227 20 shě equanimity 大捨
228 20 shè my house 大捨
229 20 shě to to shoot; to fire; to launch 大捨
230 20 shè to leave 大捨
231 20 shě She 大捨
232 20 shè disciple 大捨
233 20 shè a barn; a pen 大捨
234 20 shè to reside 大捨
235 20 shè to stop; to halt; to cease 大捨
236 20 shè to find a place for; to arrange 大捨
237 20 shě Give 大捨
238 20 shě equanimity; upeksa 大捨
239 18 安住 ānzhù to reside; to dwell 安住內空
240 18 安住 ānzhù Settled and at Ease 安住內空
241 18 安住 ānzhù to settle 安住內空
242 18 安住 ānzhù Abide 安住內空
243 18 安住 ānzhù standing firm; supratiṣṭhita 安住內空
244 16 法性 fǎxìng dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata 法性
245 16 異性 yìxìng different in nature 不變異性
246 16 異性 yìxìng of the opposite sex; heterosexual 不變異性
247 16 法住 fǎzhù dharma abode 法住
248 16 平等性 píngděng xìng universal nature 平等性
249 16 實際 shíjì reality; in truth 實際
250 16 實際 shíjì to make every effort 實際
251 16 實際 shíjì tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 實際
252 16 實際 shíjì actual 實際
253 16 實際 shíjì bhūtakoṭi; reality-limit; apex of reality 實際
254 16 不變 bùbiàn unchanging; constant 不變異性
255 16 不虛 bù xū not false 不虛妄性
256 16 不虛 bù xū not in vain 不虛妄性
257 16 wàng absurd; fantastic; presumptuous 不虛妄性
258 16 wàng rashly; recklessly 不虛妄性
259 16 wàng irregular (behavior) 不虛妄性
260 16 wàng arrogant 不虛妄性
261 16 法定 fǎdìng legal; statutory; rightful 法定
262 16 離生性 lí shēng xìng the nature of leaving the cycle of birth and death 離生性
263 16 虛空界 xūkōng jiè visible space 虛空界
264 14 無性 wúxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無性空
265 14 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
266 14 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
267 14 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
268 14 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature 自性空
269 10 大慈 dà cí great great compassion; mahākāruṇika 大慈
270 10 四正斷 sì zhèng duàn four right efforts; four right exertions 四正斷
271 10 dào way; road; path 道相智
272 10 dào principle; a moral; morality 道相智
273 10 dào Tao; the Way 道相智
274 10 dào measure word for long things 道相智
275 10 dào to say; to speak; to talk 道相智
276 10 dào to think 道相智
277 10 dào times 道相智
278 10 dào circuit; a province 道相智
279 10 dào a course; a channel 道相智
280 10 dào a method; a way of doing something 道相智
281 10 dào measure word for doors and walls 道相智
282 10 dào measure word for courses of a meal 道相智
283 10 dào a centimeter 道相智
284 10 dào a doctrine 道相智
285 10 dào Taoism; Daoism 道相智
286 10 dào a skill 道相智
287 10 dào a sect 道相智
288 10 dào a line 道相智
289 10 dào Way 道相智
290 10 dào way; path; marga 道相智
291 10 zhì wisdom; knowledge; understanding 道相智
292 10 zhì care; prudence 道相智
293 10 zhì Zhi 道相智
294 10 zhì clever 道相智
295 10 zhì Wisdom 道相智
296 10 zhì jnana; knowing 道相智
297 10 xíng to walk 修習菩薩摩訶薩行
298 10 xíng capable; competent 修習菩薩摩訶薩行
299 10 háng profession 修習菩薩摩訶薩行
300 10 háng line; row 修習菩薩摩訶薩行
301 10 xíng Kangxi radical 144 修習菩薩摩訶薩行
302 10 xíng to travel 修習菩薩摩訶薩行
303 10 xìng actions; conduct 修習菩薩摩訶薩行
304 10 xíng to do; to act; to practice 修習菩薩摩訶薩行
305 10 xíng all right; OK; okay 修習菩薩摩訶薩行
306 10 háng horizontal line 修習菩薩摩訶薩行
307 10 héng virtuous deeds 修習菩薩摩訶薩行
308 10 hàng a line of trees 修習菩薩摩訶薩行
309 10 hàng bold; steadfast 修習菩薩摩訶薩行
310 10 xíng to move 修習菩薩摩訶薩行
311 10 xíng to put into effect; to implement 修習菩薩摩訶薩行
312 10 xíng travel 修習菩薩摩訶薩行
313 10 xíng to circulate 修習菩薩摩訶薩行
314 10 xíng running script; running script 修習菩薩摩訶薩行
315 10 xíng temporary 修習菩薩摩訶薩行
316 10 xíng soon 修習菩薩摩訶薩行
317 10 háng rank; order 修習菩薩摩訶薩行
318 10 háng a business; a shop 修習菩薩摩訶薩行
319 10 xíng to depart; to leave 修習菩薩摩訶薩行
320 10 xíng to experience 修習菩薩摩訶薩行
321 10 xíng path; way 修習菩薩摩訶薩行
322 10 xíng xing; ballad 修習菩薩摩訶薩行
323 10 xíng a round [of drinks] 修習菩薩摩訶薩行
324 10 xíng Xing 修習菩薩摩訶薩行
325 10 xíng moreover; also 修習菩薩摩訶薩行
326 10 xíng Practice 修習菩薩摩訶薩行
327 10 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 修習菩薩摩訶薩行
328 10 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 修習菩薩摩訶薩行
329 10 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 修習無上正等菩提
330 10 zhù to dwell; to live; to reside 恒住捨性
331 10 zhù to stop; to halt 恒住捨性
332 10 zhù to retain; to remain 恒住捨性
333 10 zhù to lodge at [temporarily] 恒住捨性
334 10 zhù firmly; securely 恒住捨性
335 10 zhù verb complement 恒住捨性
336 10 zhù attaching; abiding; dwelling on 恒住捨性
337 10 四無所畏 sì wú suǒ wèi four kinds of fearlessness 四無所畏
338 10 héng constant; regular 恒住捨性
339 10 héng permanent; lasting; perpetual 恒住捨性
340 10 héng perseverance 恒住捨性
341 10 héng ordinary; common 恒住捨性
342 10 héng Constancy [hexagram] 恒住捨性
343 10 gèng crescent moon 恒住捨性
344 10 gèng to spread; to expand 恒住捨性
345 10 héng Heng 恒住捨性
346 10 héng frequently 恒住捨性
347 10 héng Eternity 恒住捨性
348 10 héng eternal 恒住捨性
349 10 gèng Ganges 恒住捨性
350 10 大喜 dàxǐ exultation 大喜
351 10 十遍處 shí biàn chù Ten Kasinas 十遍處
352 10 mén door; gate; doorway; gateway 一切三摩地門
353 10 mén phylum; division 一切三摩地門
354 10 mén sect; school 一切三摩地門
355 10 mén Kangxi radical 169 一切三摩地門
356 10 mén measure word for lessons, subjects, large guns, etc 一切三摩地門
357 10 mén a door-like object 一切三摩地門
358 10 mén an opening 一切三摩地門
359 10 mén an access point; a border entrance 一切三摩地門
360 10 mén a household; a clan 一切三摩地門
361 10 mén a kind; a category 一切三摩地門
362 10 mén to guard a gate 一切三摩地門
363 10 mén Men 一切三摩地門
364 10 mén a turning point 一切三摩地門
365 10 mén a method 一切三摩地門
366 10 mén a sense organ 一切三摩地門
367 10 mén door; gate; dvara 一切三摩地門
368 10 shī to lose 修習無忘失法
369 10 shī to violate; to go against the norm 修習無忘失法
370 10 shī to fail; to miss out 修習無忘失法
371 10 shī to be lost 修習無忘失法
372 10 shī to make a mistake 修習無忘失法
373 10 shī to let go of 修習無忘失法
374 10 shī loss; nāśa 修習無忘失法
375 10 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
376 10 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
377 10 四無量 sì wúliàng four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa 四無量
378 10 method; way 修習無忘失法
379 10 France 修習無忘失法
380 10 the law; rules; regulations 修習無忘失法
381 10 the teachings of the Buddha; Dharma 修習無忘失法
382 10 a standard; a norm 修習無忘失法
383 10 an institution 修習無忘失法
384 10 to emulate 修習無忘失法
385 10 magic; a magic trick 修習無忘失法
386 10 punishment 修習無忘失法
387 10 Fa 修習無忘失法
388 10 a precedent 修習無忘失法
389 10 a classification of some kinds of Han texts 修習無忘失法
390 10 relating to a ceremony or rite 修習無忘失法
391 10 Dharma 修習無忘失法
392 10 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 修習無忘失法
393 10 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 修習無忘失法
394 10 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 修習無忘失法
395 10 quality; characteristic 修習無忘失法
396 10 七等覺支 qī děng juézhī seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga 七等覺支
397 10 解脫門 jiětuō mén Gate of Perfect Ease 無願解脫門
398 10 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance; vimokṣadvāra 無願解脫門
399 10 bitterness; bitter flavor 安住苦
400 10 hardship; suffering 安住苦
401 10 to make things difficult for 安住苦
402 10 to train; to practice 安住苦
403 10 to suffer from a misfortune 安住苦
404 10 bitter 安住苦
405 10 grieved; facing hardship 安住苦
406 10 in low spirits; depressed 安住苦
407 10 assiduously; to do one's best; to strive as much as possible 安住苦
408 10 painful 安住苦
409 10 suffering; duḥkha; dukkha 安住苦
410 10 六神通 liù shéntōng the six supernatural powers 六神通
411 10 zhèng upright; straight 修習無上正等菩提
412 10 zhèng just doing something; just now 修習無上正等菩提
413 10 zhèng to straighten; to correct 修習無上正等菩提
414 10 zhèng main; central; primary 修習無上正等菩提
415 10 zhèng fundamental; original 修習無上正等菩提
416 10 zhèng precise; exact; accurate 修習無上正等菩提
417 10 zhèng at right angles 修習無上正等菩提
418 10 zhèng unbiased; impartial 修習無上正等菩提
419 10 zhèng true; correct; orthodox 修習無上正等菩提
420 10 zhèng unmixed; pure 修習無上正等菩提
421 10 zhèng positive (charge) 修習無上正等菩提
422 10 zhèng positive (number) 修習無上正等菩提
423 10 zhèng standard 修習無上正等菩提
424 10 zhèng chief; principal; primary 修習無上正等菩提
425 10 zhèng honest 修習無上正等菩提
426 10 zhèng to execute; to carry out 修習無上正等菩提
427 10 zhèng precisely 修習無上正等菩提
428 10 zhèng accepted; conventional 修習無上正等菩提
429 10 zhèng to govern 修習無上正等菩提
430 10 zhèng only; just 修習無上正等菩提
431 10 zhēng first month 修習無上正等菩提
432 10 zhēng center of a target 修習無上正等菩提
433 10 zhèng Righteous 修習無上正等菩提
434 10 zhèng right manner; nyāya 修習無上正等菩提
435 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment 修習無上正等菩提
436 10 菩提 pútí bodhi 修習無上正等菩提
437 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 修習無上正等菩提
438 10 yuàn to hope; to wish; to desire 無願解脫門
439 10 yuàn hope 無願解脫門
440 10 yuàn to be ready; to be willing 無願解脫門
441 10 yuàn to ask for; to solicit 無願解脫門
442 10 yuàn a vow 無願解脫門
443 10 yuàn diligent; attentive 無願解脫門
444 10 yuàn to prefer; to select 無願解脫門
445 10 yuàn to admire 無願解脫門
446 10 yuàn a vow; pranidhana 無願解脫門
447 10 jiǔ nine 九次第定
448 10 jiǔ many 九次第定
449 10 jiǔ nine; nava 九次第定
450 10 wàng to forget; neglect; to miss; to omit 修習無忘失法
451 10 布施 bùshī generosity 修習布施
452 10 布施 bùshī dana; giving; generosity 修習布施
453 10 四無礙解 sì wúàijiě the four unhindered powers of understanding 四無礙解
454 10 大悲 dàbēi mahākaruṇā; great compassion 大悲
455 10 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance 修習一切陀羅尼門
456 10 五根 wǔ gēn pañcendriya; five sense organs; five senses 五根
457 10 八解脫 bā jiětuō the eight liberations; astavimoksa 修習八解脫
458 10 四神足 sì shénzú the four kinds of teleportation 四神足
459 10 十八佛不共法 shíbā fó bù gòng fǎ eighteen characterisitics unique to Buddhas 十八佛不共法
460 10 佛十力 Fó shí lì the ten powers of the Buddha 修習佛十力
461 10 空解脫門 kōng jiětuōmén the door of deliverance of emptiness 修習空解脫門
462 10 無相解脫門 wúxiāng jiětuō mén signless doors of deliverance 無相解脫門
463 10 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 修習菩薩摩訶薩行
464 10 五眼 wǔyǎn the five eyes; pañcacakṣūs 修習五眼
465 10 四念住 sì niàn zhù four foundations of mindfulness; satipatthana 修習四念住
466 10 dìng to decide 九次第定
467 10 dìng certainly; definitely 九次第定
468 10 dìng to determine 九次第定
469 10 dìng to calm down 九次第定
470 10 dìng to set; to fix 九次第定
471 10 dìng to book; to subscribe to; to order 九次第定
472 10 dìng still 九次第定
473 10 dìng Concentration 九次第定
474 10 dìng meditative concentration; meditation 九次第定
475 10 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 一切三摩地門
476 10 big; huge; large 大捨
477 10 Kangxi radical 37 大捨
478 10 great; major; important 大捨
479 10 size 大捨
480 10 old 大捨
481 10 greatly; very 大捨
482 10 oldest; earliest 大捨
483 10 adult 大捨
484 10 tài greatest; grand 大捨
485 10 dài an important person 大捨
486 10 senior 大捨
487 10 approximately 大捨
488 10 tài greatest; grand 大捨
489 10 an element 大捨
490 10 great; mahā 大捨
491 10 一切智 yīqiè zhì wisdom of all 修習一切智
492 10 一切智 yīqiè zhì sarvajñatā; all-knowledge; omniscience 修習一切智
493 10 八聖道支 bā Shèng dào zhī The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way 八聖道支
494 10 一切相智 yīqiè xiāng zhì knowledge of all bases; vastujñāna 一切相智
495 10 次第 cìdì one after another 九次第定
496 10 次第 cìdì order; sequence 九次第定
497 10 次第 cìdì order; one after another; anukrama 九次第定
498 10 次第 cìdì begging from one house to the next 九次第定

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
方便
 1. fāngbiàn
 2. fāngbiàn
 3. fāngbiàn
 4. fāngbiàn
 1. Convenience
 2. expedient means
 3. Skillful Means
 4. upāya; skillful means; expedient means
无二 無二 wú èr advaya; nonduality; not two
use; yogena
性空 xìngkōng inherently empty; empty in nature
一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta; sarvajña-jñāta
迴向 huíxiàng to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
庆喜 慶喜 qìngxǐ Ānanda; Ananda
无生 無生
 1. wúshēng
 2. wúshēng
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
苦圣谛 苦聖諦 kǔ shèng dì the noble truth of the existence of suffering

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 100 The Large Sutra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛十力 70 the ten powers of the Buddha
庆喜 慶喜 113 Ānanda; Ananda
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
十遍处 十遍處 115 Ten Kasinas
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 61.

Simplified Traditional Pinyin English
安忍 196
 1. tolerance
 2. Patience
 3. to bear adversity with calmness
 4. Abiding Patience
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
八胜处 八勝處 98 eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana
八圣道支 八聖道支 98 The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu; the realm beyond thought and words
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大空 100 the great void
道圣谛 道聖諦 100 the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法住 102 dharma abode
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
净戒 淨戒 106
 1. perfect observance
 2. Pure Precepts
 3. Jing Jie
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
卷第一 106 scroll 1
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
苦圣谛 苦聖諦 107 the noble truth of the existence of suffering
兰若 蘭若 108
 1. temple; monastery
 2. Aranya
 3. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
离生性 離生性 108 the nature of leaving the cycle of birth and death
六神通 108 the six supernatural powers
内外空 內外空 110 inside and outside are empty; intrinsically empty
内空 內空 110 empty within
平等性 112 universal nature
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
七等觉支 七等覺支 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
十八佛不共法 115 eighteen characterisitics unique to Buddhas
四静虑 四靜慮 115 four jhanas; four stages of meditative concentration
四念住 115 four foundations of mindfulness; satipatthana
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
外空 119 emptiness external to the body
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无为空 無為空 119 emptiness of the unconditioned
无相解脱门 無相解脫門 119 signless doors of deliverance
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
性空 120 inherently empty; empty in nature
虚空界 虛空界 120 visible space
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切相智 121 knowledge of all bases; vastujñāna
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
自相空 122 emptiness of essence
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature