Glossary and Vocabulary for Shi Er Yuan Sheng Xiangrui Jing 十二緣生祥瑞經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 207 day of the month; a certain day 日無明
2 207 Kangxi radical 72 日無明
3 207 a day 日無明
4 207 Japan 日無明
5 207 sun 日無明
6 207 daytime 日無明
7 207 sunlight 日無明
8 207 everyday 日無明
9 207 season 日無明
10 207 available time 日無明
11 207 in the past 日無明
12 207 mi 日無明
13 207 sun; sūrya 日無明
14 207 a day; divasa 日無明
15 137 zhī to support 三日生支
16 137 zhī a branch 三日生支
17 137 zhī a sect; a denomination; a division 三日生支
18 137 zhī Kangxi radical 65 三日生支
19 137 zhī hands and feet; limb 三日生支
20 137 zhī to disperse; to pay 三日生支
21 137 zhī earthly branch 三日生支
22 137 zhī Zhi 三日生支
23 137 zhī able to sustain 三日生支
24 137 zhī to receive; to draw; to get 三日生支
25 137 zhī to dispatch; to assign 三日生支
26 55 xíng to walk 十二行支
27 55 xíng capable; competent 十二行支
28 55 háng profession 十二行支
29 55 xíng Kangxi radical 144 十二行支
30 55 xíng to travel 十二行支
31 55 xìng actions; conduct 十二行支
32 55 xíng to do; to act; to practice 十二行支
33 55 xíng all right; OK; okay 十二行支
34 55 háng horizontal line 十二行支
35 55 héng virtuous deeds 十二行支
36 55 hàng a line of trees 十二行支
37 55 hàng bold; steadfast 十二行支
38 55 xíng to move 十二行支
39 55 xíng to put into effect; to implement 十二行支
40 55 xíng travel 十二行支
41 55 xíng to circulate 十二行支
42 55 xíng running script; running script 十二行支
43 55 xíng temporary 十二行支
44 55 háng rank; order 十二行支
45 55 háng a business; a shop 十二行支
46 55 xíng to depart; to leave 十二行支
47 55 xíng to experience 十二行支
48 55 xíng path; way 十二行支
49 55 xíng xing; ballad 十二行支
50 55 xíng Xing 十二行支
51 55 xíng Practice 十二行支
52 55 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 十二行支
53 55 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 十二行支
54 43 to go; to 即於佛前
55 43 to rely on; to depend on 即於佛前
56 43 Yu 即於佛前
57 43 a crow 即於佛前
58 35 shí time; a point or period of time
59 35 shí a season; a quarter of a year
60 35 shí one of the 12 two-hour periods of the day
61 35 shí fashionable
62 35 shí fate; destiny; luck
63 35 shí occasion; opportunity; chance
64 35 shí tense
65 35 shí particular; special
66 35 shí to plant; to cultivate
67 35 shí an era; a dynasty
68 35 shí time [abstract]
69 35 shí seasonal
70 35 shí to wait upon
71 35 shí hour
72 35 shí appropriate; proper; timely
73 35 shí Shi
74 35 shí a present; currentlt
75 35 shí time; kāla
76 35 shí at that time; samaya
77 30 èr two 二日老死
78 30 èr Kangxi radical 7 二日老死
79 30 èr second 二日老死
80 30 èr twice; double; di- 二日老死
81 30 èr more than one kind 二日老死
82 30 èr two; dvā; dvi 二日老死
83 30 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得後
84 30 děi to want to; to need to 得後
85 30 děi must; ought to 得後
86 30 de 得後
87 30 de infix potential marker 得後
88 30 to result in 得後
89 30 to be proper; to fit; to suit 得後
90 30 to be satisfied 得後
91 30 to be finished 得後
92 30 děi satisfying 得後
93 30 to contract 得後
94 30 to hear 得後
95 30 to have; there is 得後
96 30 marks time passed 得後
97 30 obtain; attain; prāpta 得後
98 26 shēng to be born; to give birth 各生祥瑞
99 26 shēng to live 各生祥瑞
100 26 shēng raw 各生祥瑞
101 26 shēng a student 各生祥瑞
102 26 shēng life 各生祥瑞
103 26 shēng to produce; to give rise 各生祥瑞
104 26 shēng alive 各生祥瑞
105 26 shēng a lifetime 各生祥瑞
106 26 shēng to initiate; to become 各生祥瑞
107 26 shēng to grow 各生祥瑞
108 26 shēng unfamiliar 各生祥瑞
109 26 shēng not experienced 各生祥瑞
110 26 shēng hard; stiff; strong 各生祥瑞
111 26 shēng having academic or professional knowledge 各生祥瑞
112 26 shēng a male role in traditional theatre 各生祥瑞
113 26 shēng gender 各生祥瑞
114 26 shēng to develop; to grow 各生祥瑞
115 26 shēng to set up 各生祥瑞
116 26 shēng a prostitute 各生祥瑞
117 26 shēng a captive 各生祥瑞
118 26 shēng a gentleman 各生祥瑞
119 26 shēng Kangxi radical 100 各生祥瑞
120 26 shēng unripe 各生祥瑞
121 26 shēng nature 各生祥瑞
122 26 shēng to inherit; to succeed 各生祥瑞
123 26 shēng destiny 各生祥瑞
124 26 shēng birth 各生祥瑞
125 25 nán difficult; arduous; hard 九年有難
126 25 nán to put someone in a difficult position; to have difficulty 九年有難
127 25 nán hardly possible; unable 九年有難
128 25 nàn disaster; calamity 九年有難
129 25 nàn enemy; foe 九年有難
130 25 nán bad; unpleasant 九年有難
131 25 nàn to blame; to rebuke 九年有難
132 25 nàn to object to; to argue against 九年有難
133 25 nàn to reject; to repudiate 九年有難
134 25 nán inopportune; aksana 九年有難
135 24 jiǔ nine 始十月乃至九
136 24 jiǔ many 始十月乃至九
137 24 jiǔ nine; nava 始十月乃至九
138 24 xuàn dazzled 支分眴動
139 24 xuàn to wink 支分眴動
140 20 無明 wúmíng fury 謂從無明乃至老死
141 20 無明 wúmíng ignorance 謂從無明乃至老死
142 20 無明 wúmíng ignorance; avidyā; avijjā 謂從無明乃至老死
143 20 to take; to get; to fetch 日取支
144 20 to obtain 日取支
145 20 to choose; to select 日取支
146 20 to catch; to seize; to capture 日取支
147 20 to accept; to receive 日取支
148 20 to seek 日取支
149 20 to take a bride 日取支
150 20 Qu 日取支
151 20 clinging; grasping; upādāna 日取支
152 19 shí ten 於十
153 19 shí Kangxi radical 24 於十
154 19 shí tenth 於十
155 19 shí complete; perfect 於十
156 19 shí ten; daśa 於十
157 19 shí knowledge; understanding 十一識支
158 19 shí to know; to be familiar with 十一識支
159 19 zhì to record 十一識支
160 19 shí thought; cognition 十一識支
161 19 shí to understand 十一識支
162 19 shí experience; common sense 十一識支
163 19 shí a good friend 十一識支
164 19 zhì to remember; to memorize 十一識支
165 19 zhì a label; a mark 十一識支
166 19 zhì an inscription 十一識支
167 19 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 十一識支
168 19 an item 妬惡大目
169 19 Kangxi radical 109 妬惡大目
170 19 to look; to stare 妬惡大目
171 19 an eye 妬惡大目
172 19 an order 妬惡大目
173 19 a title 妬惡大目
174 19 mesh 妬惡大目
175 19 list; catalog; table of contents 妬惡大目
176 19 goal 妬惡大目
177 19 knot on a tree 妬惡大目
178 19 a section; a clause 妬惡大目
179 19 a name 妬惡大目
180 19 Mu 妬惡大目
181 19 eye 妬惡大目
182 19 六入 liù rù the six sense objects 日六入
183 19 chù to touch; to feel 八日觸支
184 19 chù to butt; to ram; to gore 八日觸支
185 19 chù touch; contact; sparśa 八日觸支
186 18 huò to reap; to harvest 獲大富貴
187 18 huò to obtain; to get 獲大富貴
188 18 huò to hunt; to capture 獲大富貴
189 18 huò to suffer; to sustain; to be subject to 獲大富貴
190 18 huò game (hunting) 獲大富貴
191 18 huò a female servant 獲大富貴
192 18 huái Huai 獲大富貴
193 18 huò harvest 獲大富貴
194 18 huò results 獲大富貴
195 18 huò to obtain 獲大富貴
196 18 yuè month
197 18 yuè moon
198 18 yuè Kangxi radical 74
199 18 yuè moonlight
200 18 yuè monthly
201 18 yuè shaped like the moon; crescent shaped
202 18 yuè Tokharians
203 18 yuè China rose
204 18 yuè Yue
205 18 yuè moon
206 18 yuè month; māsa
207 18 ài to love 六日愛支
208 18 ài favor; grace; kindness 六日愛支
209 18 ài somebody who is loved 六日愛支
210 18 ài love; affection 六日愛支
211 18 ài to like 六日愛支
212 18 ài to sympathize with; to pity 六日愛支
213 18 ài to begrudge 六日愛支
214 18 ài to do regularly; to have the habit of 六日愛支
215 18 ài my dear 六日愛支
216 18 ài Ai 六日愛支
217 18 ài loved; beloved 六日愛支
218 18 ài Love 六日愛支
219 18 ài desire; craving; trsna 六日愛支
220 18 five
221 18 fifth musical note
222 18 Wu
223 18 the five elements
224 18 five; pañca
225 17 sān three 三日生支
226 17 sān third 三日生支
227 17 sān more than two 三日生支
228 17 sān very few 三日生支
229 17 sān San 三日生支
230 17 sān three; tri 三日生支
231 17 sān sa 三日生支
232 17 cóng to follow 謂從無明乃至老死
233 17 cóng to comply; to submit; to defer 謂從無明乃至老死
234 17 cóng to participate in something 謂從無明乃至老死
235 17 cóng to use a certain method or principle 謂從無明乃至老死
236 17 cóng something secondary 謂從無明乃至老死
237 17 cóng remote relatives 謂從無明乃至老死
238 17 cóng secondary 謂從無明乃至老死
239 17 cóng to go on; to advance 謂從無明乃至老死
240 17 cōng at ease; informal 謂從無明乃至老死
241 17 zòng a follower; a supporter 謂從無明乃至老死
242 17 zòng to release 謂從無明乃至老死
243 17 zòng perpendicular; longitudinal 謂從無明乃至老死
244 17 eight 八日觸支
245 17 Kangxi radical 12 八日觸支
246 17 eighth 八日觸支
247 17 all around; all sides 八日觸支
248 17 eight; aṣṭa 八日觸支
249 16 十二 shí èr twelve 十二行支
250 16 十二 shí èr twelve; dvadasa 十二行支
251 15 four 四日有支
252 15 note a musical scale 四日有支
253 15 fourth 四日有支
254 15 Si 四日有支
255 15 four; catur 四日有支
256 15 老死 lǎo sǐ old age and death 謂從無明乃至老死
257 15 老死 lǎo sǐ old age and death; jaramarana 謂從無明乃至老死
258 15 seven 七日受支
259 15 a genre of poetry 七日受支
260 15 seventh day memorial ceremony 七日受支
261 15 seven; sapta 七日受支
262 15 to die 卒於行日
263 15 a soldier 卒於行日
264 15 a servant; forced labor 卒於行日
265 15 to end 卒於行日
266 15 a deployment of five soldiers 卒於行日
267 15 to die suddenly; akasmāt 卒於行日
268 15 shòu to suffer; to be subjected to 七日受支
269 15 shòu to transfer; to confer 七日受支
270 15 shòu to receive; to accept 七日受支
271 15 shòu to tolerate 七日受支
272 15 shòu feelings; sensations 七日受支
273 15 名色 míng sè name 十日名色
274 15 名色 míng sè a well known beauty or prostitute 十日名色
275 15 名色 míng sè Mingse 十日名色
276 15 名色 míng sè name and form 十日名色
277 14 nián year 九年有難
278 14 nián ripe grain 九年有難
279 14 nián New Year festival 九年有難
280 14 nián age 九年有難
281 14 nián life span; life expectancy 九年有難
282 14 nián an era; a period 九年有難
283 14 nián a date 九年有難
284 14 nián years 九年有難
285 14 nián a winner of the imperial examination 九年有難
286 14 nián annual; every year 九年有難
287 14 insignificant; small; tiny 麼洗
288 14 yāo one 麼洗
289 14 yāo small; tiny 麼洗
290 14 yāo small; tiny 麼洗
291 14 yāo smallest 麼洗
292 14 yāo one 麼洗
293 14 yāo Yao 麼洗
294 14 ma ba 麼洗
295 14 ma ma 麼洗
296 14 liù six 六日愛支
297 14 liù sixth 六日愛支
298 14 liù a note on the Gongche scale 六日愛支
299 14 liù six; ṣaṭ 六日愛支
300 14 rén person; people; a human being 若人若天
301 14 rén Kangxi radical 9 若人若天
302 14 rén a kind of person 若人若天
303 14 rén everybody 若人若天
304 14 rén adult 若人若天
305 14 rén somebody; others 若人若天
306 14 rén an upright person 若人若天
307 14 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 若人若天
308 13 dōng east 東去安樂平善
309 13 dōng master; host 東去安樂平善
310 13 dōng Dong 東去安樂平善
311 13 huí to revolve; to circle 速迴
312 13 huí to return 速迴
313 13 huí to avoid 速迴
314 13 huí twisted; curved 速迴
315 13 huí to curve; to zigzag 速迴
316 13 lái to come 賊來北
317 13 lái please 賊來北
318 13 lái used to substitute for another verb 賊來北
319 13 lái used between two word groups to express purpose and effect 賊來北
320 13 lái wheat 賊來北
321 13 lái next; future 賊來北
322 13 lái a simple complement of direction 賊來北
323 13 lái to occur; to arise 賊來北
324 13 lái to earn 賊來北
325 13 lái to come; āgata 賊來北
326 13 shòu old age; long life
327 13 shòu lifespan
328 13 shòu age
329 13 shòu birthday
330 13 shòu Shou
331 13 shòu to give gold or silk in congratulations
332 13 shòu used in preparation for death
333 13 shòu long life; āyus
334 12 shì matter; thing; item 逢於難事
335 12 shì to serve 逢於難事
336 12 shì a government post 逢於難事
337 12 shì duty; post; work 逢於難事
338 12 shì occupation 逢於難事
339 12 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 逢於難事
340 12 shì an accident 逢於難事
341 12 shì to attend 逢於難事
342 12 shì an allusion 逢於難事
343 12 shì a condition; a state; a situation 逢於難事
344 12 shì to engage in 逢於難事
345 12 shì to enslave 逢於難事
346 12 shì to pursue 逢於難事
347 12 shì to administer 逢於難事
348 12 shì to appoint 逢於難事
349 12 shì meaning; phenomena 逢於難事
350 12 shì actions; karma 逢於難事
351 12 一日 yī rì one [whole] day 又從一日乃至十五
352 12 一日 yī rì one [particular] day 又從一日乃至十五
353 12 一日 yī rì duration of one day; ekāham 又從一日乃至十五
354 12 十一 shíyī eleven 十一識支
355 12 十一 shí Yī National Day in the PRC 十一識支
356 12 十一 shíyī eleven; ekadasa 十一識支
357 12 dào to rob; to steal 行支日盜
358 12 dào a thief; a bandit 行支日盜
359 12 yòu Kangxi radical 29 又從一日乃至十五
360 12 to wash; to bathe 麼洗
361 11 qiú to request 南行諍訟獲所求事
362 11 qiú to seek; to look for 南行諍訟獲所求事
363 11 qiú to implore 南行諍訟獲所求事
364 11 qiú to aspire to 南行諍訟獲所求事
365 11 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 南行諍訟獲所求事
366 11 qiú to attract 南行諍訟獲所求事
367 11 qiú to bribe 南行諍訟獲所求事
368 11 qiú Qiu 南行諍訟獲所求事
369 11 qiú to demand 南行諍訟獲所求事
370 11 qiú to end 南行諍訟獲所求事
371 10 財物 cái wù money and goods; property 財物散失
372 10 財物 cái wù wealth; artha 財物散失
373 10 大眾 dàzhòng assembly; people; public; masses; audience 在大眾中
374 10 大眾 dàzhòng Volkswagen 在大眾中
375 10 大眾 dàzhòng Assembly 在大眾中
376 10 zhì Kangxi radical 133 至第九日
377 10 zhì to arrive 至第九日
378 10 bìng ailment; sickness; illness; disease 無病多言
379 10 bìng to be sick 無病多言
380 10 bìng a defect; a fault; a shortcoming 無病多言
381 10 bìng to be disturbed about 無病多言
382 10 bìng to suffer for 無病多言
383 10 bìng to harm 無病多言
384 10 bìng to worry 無病多言
385 10 bìng to hate; to resent 無病多言
386 10 bìng to criticize; to find fault with 無病多言
387 10 bìng withered 無病多言
388 10 bìng exhausted 無病多言
389 10 yòu right; right-hand 右目
390 10 yòu to help; to assist 右目
391 10 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 右目
392 10 yòu to bless and protect 右目
393 10 yòu an official building 右目
394 10 yòu the west 右目
395 10 yòu right wing; conservative 右目
396 10 yòu super 右目
397 10 yòu right 右目
398 10 yòu right; dakṣiṇa 右目
399 10 cái money; wealth; riches; valuables 快樂有財
400 10 cái financial worth 快樂有財
401 10 cái talent 快樂有財
402 10 cái to consider 快樂有財
403 10 cái wealth; dhana; vastu 快樂有財
404 10 北方 běi fāng The North 北方得聞順美愛聲
405 10 to join; to combine 二合
406 10 to close 二合
407 10 to agree with; equal to 二合
408 10 to gather 二合
409 10 whole 二合
410 10 to be suitable; to be up to standard 二合
411 10 a musical note 二合
412 10 the conjunction of two astronomical objects 二合
413 10 to fight 二合
414 10 to conclude 二合
415 10 to be similar to 二合
416 10 crowded 二合
417 10 a box 二合
418 10 to copulate 二合
419 10 a partner; a spouse 二合
420 10 harmonious 二合
421 10 He 二合
422 10 a container for grain measurement 二合
423 10 Merge 二合
424 10 unite; saṃyoga 二合
425 9 speed 速迴
426 9 quick; fast 速迴
427 9 urgent 速迴
428 9 to accelerate 速迴
429 9 to urge 速迴
430 9 zuǒ left 左目眴時
431 9 zuǒ unorthodox; improper 左目眴時
432 9 zuǒ east 左目眴時
433 9 zuǒ to bring 左目眴時
434 9 zuǒ to violate; to be contrary to 左目眴時
435 9 zuǒ Zuo 左目眴時
436 9 zuǒ extreme 左目眴時
437 9 zuǒ ca 左目眴時
438 9 本處 běn chù here; this place 得迴本處
439 9 本處 běnchù here; this place 得迴本處
440 9 本處 běnchù native place; hometown 得迴本處
441 9 本處 běnchù one's own place; own home; svasthāna 得迴本處
442 9 suǒ a few; various; some 南行諍訟獲所求事
443 9 suǒ a place; a location 南行諍訟獲所求事
444 9 suǒ indicates a passive voice 南行諍訟獲所求事
445 9 suǒ an ordinal number 南行諍訟獲所求事
446 9 suǒ meaning 南行諍訟獲所求事
447 9 suǒ garrison 南行諍訟獲所求事
448 9 suǒ place; pradeśa 南行諍訟獲所求事
449 8 西 The West 西去路獲豐足飲食
450 8 西 west 西去路獲豐足飲食
451 8 西 Kangxi radical 146 西去路獲豐足飲食
452 8 西 Spain 西去路獲豐足飲食
453 8 西 foreign 西去路獲豐足飲食
454 8 huàn to suffer from a misfortune 疾患恒時
455 8 huàn a misfortune; a calamity 疾患恒時
456 8 huàn to worry; to be troubled 疾患恒時
457 8 huàn troubles; vexation 疾患恒時
458 8 huàn illness 疾患恒時
459 8 shǎo few 少卿傳法大師臣施護奉
460 8 shǎo to decrease; to lessen; to lose 少卿傳法大師臣施護奉
461 8 shǎo to be inadequate; to be insufficient 少卿傳法大師臣施護奉
462 8 shǎo to be less than 少卿傳法大師臣施護奉
463 8 shǎo to despise; to scorn; to look down on 少卿傳法大師臣施護奉
464 8 shào young 少卿傳法大師臣施護奉
465 8 shào youth 少卿傳法大師臣施護奉
466 8 shào a youth; a young person 少卿傳法大師臣施護奉
467 8 shào Shao 少卿傳法大師臣施護奉
468 8 shǎo few 少卿傳法大師臣施護奉
469 8 jìn to the greatest extent; utmost 非命盡
470 8 jìn perfect; flawless 非命盡
471 8 jìn to give priority to; to do one's utmost 非命盡
472 8 jìn to vanish 非命盡
473 8 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 非命盡
474 8 jìn to die 非命盡
475 8 非命 fēimìng violent death; killed in a disaster 非命盡
476 7 wén to hear 樂聞深法
477 7 wén Wen 樂聞深法
478 7 wén sniff at; to smell 樂聞深法
479 7 wén to be widely known 樂聞深法
480 7 wén to confirm; to accept 樂聞深法
481 7 wén information 樂聞深法
482 7 wèn famous; well known 樂聞深法
483 7 wén knowledge; learning 樂聞深法
484 7 wèn popularity; prestige; reputation 樂聞深法
485 7 wén to question 樂聞深法
486 7 wén hearing; śruti 樂聞深法
487 7 to go back; to return 若復有人
488 7 to resume; to restart 若復有人
489 7 to do in detail 若復有人
490 7 to restore 若復有人
491 7 to respond; to reply to 若復有人
492 7 Fu; Return 若復有人
493 7 to retaliate; to reciprocate 若復有人
494 7 to avoid forced labor or tax 若復有人
495 7 Fu 若復有人
496 7 doubled; to overlapping; folded 若復有人
497 7 a lined garment with doubled thickness 若復有人
498 7 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 少病多冤
499 7 duó many; much 少病多冤
500 7 duō more 少病多冤

Frequencies of all Words

Top 882

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 207 day of the month; a certain day 日無明
2 207 Kangxi radical 72 日無明
3 207 a day 日無明
4 207 Japan 日無明
5 207 sun 日無明
6 207 daytime 日無明
7 207 sunlight 日無明
8 207 everyday 日無明
9 207 season 日無明
10 207 available time 日無明
11 207 a day 日無明
12 207 in the past 日無明
13 207 mi 日無明
14 207 sun; sūrya 日無明
15 207 a day; divasa 日無明
16 137 zhī to support 三日生支
17 137 zhī a branch 三日生支
18 137 zhī a sect; a denomination; a division 三日生支
19 137 zhī Kangxi radical 65 三日生支
20 137 zhī measure word for rod like things, such as pens and guns 三日生支
21 137 zhī hands and feet; limb 三日生支
22 137 zhī to disperse; to pay 三日生支
23 137 zhī earthly branch 三日生支
24 137 zhī Zhi 三日生支
25 137 zhī able to sustain 三日生支
26 137 zhī to receive; to draw; to get 三日生支
27 137 zhī to dispatch; to assign 三日生支
28 55 xíng to walk 十二行支
29 55 xíng capable; competent 十二行支
30 55 háng profession 十二行支
31 55 háng line; row 十二行支
32 55 xíng Kangxi radical 144 十二行支
33 55 xíng to travel 十二行支
34 55 xìng actions; conduct 十二行支
35 55 xíng to do; to act; to practice 十二行支
36 55 xíng all right; OK; okay 十二行支
37 55 háng horizontal line 十二行支
38 55 héng virtuous deeds 十二行支
39 55 hàng a line of trees 十二行支
40 55 hàng bold; steadfast 十二行支
41 55 xíng to move 十二行支
42 55 xíng to put into effect; to implement 十二行支
43 55 xíng travel 十二行支
44 55 xíng to circulate 十二行支
45 55 xíng running script; running script 十二行支
46 55 xíng temporary 十二行支
47 55 xíng soon 十二行支
48 55 háng rank; order 十二行支
49 55 háng a business; a shop 十二行支
50 55 xíng to depart; to leave 十二行支
51 55 xíng to experience 十二行支
52 55 xíng path; way 十二行支
53 55 xíng xing; ballad 十二行支
54 55 xíng a round [of drinks] 十二行支
55 55 xíng Xing 十二行支
56 55 xíng moreover; also 十二行支
57 55 xíng Practice 十二行支
58 55 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 十二行支
59 55 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 十二行支
60 51 yǒu is; are; to exist 而乃有異
61 51 yǒu to have; to possess 而乃有異
62 51 yǒu indicates an estimate 而乃有異
63 51 yǒu indicates a large quantity 而乃有異
64 51 yǒu indicates an affirmative response 而乃有異
65 51 yǒu a certain; used before a person, time, or place 而乃有異
66 51 yǒu used to compare two things 而乃有異
67 51 yǒu used in a polite formula before certain verbs 而乃有異
68 51 yǒu used before the names of dynasties 而乃有異
69 51 yǒu a certain thing; what exists 而乃有異
70 51 yǒu multiple of ten and ... 而乃有異
71 51 yǒu abundant 而乃有異
72 51 yǒu purposeful 而乃有異
73 51 yǒu You 而乃有異
74 51 yǒu 1. existence; 2. becoming 而乃有異
75 51 yǒu becoming; bhava 而乃有異
76 43 in; at 即於佛前
77 43 in; at 即於佛前
78 43 in; at; to; from 即於佛前
79 43 to go; to 即於佛前
80 43 to rely on; to depend on 即於佛前
81 43 to go to; to arrive at 即於佛前
82 43 from 即於佛前
83 43 give 即於佛前
84 43 oppposing 即於佛前
85 43 and 即於佛前
86 43 compared to 即於佛前
87 43 by 即於佛前
88 43 and; as well as 即於佛前
89 43 for 即於佛前
90 43 Yu 即於佛前
91 43 a crow 即於佛前
92 43 whew; wow 即於佛前
93 35 shí time; a point or period of time
94 35 shí a season; a quarter of a year
95 35 shí one of the 12 two-hour periods of the day
96 35 shí at that time
97 35 shí fashionable
98 35 shí fate; destiny; luck
99 35 shí occasion; opportunity; chance
100 35 shí tense
101 35 shí particular; special
102 35 shí to plant; to cultivate
103 35 shí hour (measure word)
104 35 shí an era; a dynasty
105 35 shí time [abstract]
106 35 shí seasonal
107 35 shí frequently; often
108 35 shí occasionally; sometimes
109 35 shí on time
110 35 shí this; that
111 35 shí to wait upon
112 35 shí hour
113 35 shí appropriate; proper; timely
114 35 shí Shi
115 35 shí a present; currentlt
116 35 shí time; kāla
117 35 shí at that time; samaya
118 30 ruò to seem; to be like; as 若人若天
119 30 ruò seemingly 若人若天
120 30 ruò if 若人若天
121 30 ruò you 若人若天
122 30 ruò this; that 若人若天
123 30 ruò and; or 若人若天
124 30 ruò as for; pertaining to 若人若天
125 30 pomegranite 若人若天
126 30 ruò to choose 若人若天
127 30 ruò to agree; to accord with; to conform to 若人若天
128 30 ruò thus 若人若天
129 30 ruò pollia 若人若天
130 30 ruò Ruo 若人若天
131 30 ruò only then 若人若天
132 30 ja 若人若天
133 30 jñā 若人若天
134 30 èr two 二日老死
135 30 èr Kangxi radical 7 二日老死
136 30 èr second 二日老死
137 30 èr twice; double; di- 二日老死
138 30 èr another; the other 二日老死
139 30 èr more than one kind 二日老死
140 30 èr two; dvā; dvi 二日老死
141 30 de potential marker 得後
142 30 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得後
143 30 děi must; ought to 得後
144 30 děi to want to; to need to 得後
145 30 děi must; ought to 得後
146 30 de 得後
147 30 de infix potential marker 得後
148 30 to result in 得後
149 30 to be proper; to fit; to suit 得後
150 30 to be satisfied 得後
151 30 to be finished 得後
152 30 de result of degree 得後
153 30 de marks completion of an action 得後
154 30 děi satisfying 得後
155 30 to contract 得後
156 30 marks permission or possibility 得後
157 30 expressing frustration 得後
158 30 to hear 得後
159 30 to have; there is 得後
160 30 marks time passed 得後
161 30 obtain; attain; prāpta 得後
162 26 shēng to be born; to give birth 各生祥瑞
163 26 shēng to live 各生祥瑞
164 26 shēng raw 各生祥瑞
165 26 shēng a student 各生祥瑞
166 26 shēng life 各生祥瑞
167 26 shēng to produce; to give rise 各生祥瑞
168 26 shēng alive 各生祥瑞
169 26 shēng a lifetime 各生祥瑞
170 26 shēng to initiate; to become 各生祥瑞
171 26 shēng to grow 各生祥瑞
172 26 shēng unfamiliar 各生祥瑞
173 26 shēng not experienced 各生祥瑞
174 26 shēng hard; stiff; strong 各生祥瑞
175 26 shēng very; extremely 各生祥瑞
176 26 shēng having academic or professional knowledge 各生祥瑞
177 26 shēng a male role in traditional theatre 各生祥瑞
178 26 shēng gender 各生祥瑞
179 26 shēng to develop; to grow 各生祥瑞
180 26 shēng to set up 各生祥瑞
181 26 shēng a prostitute 各生祥瑞
182 26 shēng a captive 各生祥瑞
183 26 shēng a gentleman 各生祥瑞
184 26 shēng Kangxi radical 100 各生祥瑞
185 26 shēng unripe 各生祥瑞
186 26 shēng nature 各生祥瑞
187 26 shēng to inherit; to succeed 各生祥瑞
188 26 shēng destiny 各生祥瑞
189 26 shēng birth 各生祥瑞
190 25 nán difficult; arduous; hard 九年有難
191 25 nán to put someone in a difficult position; to have difficulty 九年有難
192 25 nán hardly possible; unable 九年有難
193 25 nàn disaster; calamity 九年有難
194 25 nàn enemy; foe 九年有難
195 25 nán bad; unpleasant 九年有難
196 25 nàn to blame; to rebuke 九年有難
197 25 nàn to object to; to argue against 九年有難
198 25 nàn to reject; to repudiate 九年有難
199 25 nán inopportune; aksana 九年有難
200 24 jiǔ nine 始十月乃至九
201 24 jiǔ many 始十月乃至九
202 24 jiǔ nine; nava 始十月乃至九
203 24 xuàn dazzled 支分眴動
204 24 xuàn to wink 支分眴動
205 20 無明 wúmíng fury 謂從無明乃至老死
206 20 無明 wúmíng ignorance 謂從無明乃至老死
207 20 無明 wúmíng ignorance; avidyā; avijjā 謂從無明乃至老死
208 20 to take; to get; to fetch 日取支
209 20 to obtain 日取支
210 20 to choose; to select 日取支
211 20 to catch; to seize; to capture 日取支
212 20 to accept; to receive 日取支
213 20 to seek 日取支
214 20 to take a bride 日取支
215 20 placed after a verb to mark an action 日取支
216 20 Qu 日取支
217 20 clinging; grasping; upādāna 日取支
218 19 shí ten 於十
219 19 shí Kangxi radical 24 於十
220 19 shí tenth 於十
221 19 shí complete; perfect 於十
222 19 shí ten; daśa 於十
223 19 shí knowledge; understanding 十一識支
224 19 shí to know; to be familiar with 十一識支
225 19 zhì to record 十一識支
226 19 shí thought; cognition 十一識支
227 19 shí to understand 十一識支
228 19 shí experience; common sense 十一識支
229 19 shí a good friend 十一識支
230 19 zhì to remember; to memorize 十一識支
231 19 zhì a label; a mark 十一識支
232 19 zhì an inscription 十一識支
233 19 zhì just now 十一識支
234 19 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 十一識支
235 19 an item 妬惡大目
236 19 Kangxi radical 109 妬惡大目
237 19 to look; to stare 妬惡大目
238 19 an eye 妬惡大目
239 19 an order 妬惡大目
240 19 a title 妬惡大目
241 19 mesh 妬惡大目
242 19 list; catalog; table of contents 妬惡大目
243 19 goal 妬惡大目
244 19 knot on a tree 妬惡大目
245 19 a section; a clause 妬惡大目
246 19 a name 妬惡大目
247 19 Mu 妬惡大目
248 19 eye 妬惡大目
249 19 六入 liù rù the six sense objects 日六入
250 19 chù to touch; to feel 八日觸支
251 19 chù to butt; to ram; to gore 八日觸支
252 19 chù touch; contact; sparśa 八日觸支
253 18 huò to reap; to harvest 獲大富貴
254 18 huò to obtain; to get 獲大富貴
255 18 huò to hunt; to capture 獲大富貴
256 18 huò to be capable of; can; is able 獲大富貴
257 18 huò to suffer; to sustain; to be subject to 獲大富貴
258 18 huò game (hunting) 獲大富貴
259 18 huò a female servant 獲大富貴
260 18 huái Huai 獲大富貴
261 18 huò harvest 獲大富貴
262 18 huò results 獲大富貴
263 18 huò to obtain 獲大富貴
264 18 yuè month
265 18 yuè moon
266 18 yuè Kangxi radical 74
267 18 yuè moonlight
268 18 yuè monthly
269 18 yuè shaped like the moon; crescent shaped
270 18 yuè Tokharians
271 18 yuè China rose
272 18 yuè a month
273 18 yuè Yue
274 18 yuè moon
275 18 yuè month; māsa
276 18 ài to love 六日愛支
277 18 ài favor; grace; kindness 六日愛支
278 18 ài somebody who is loved 六日愛支
279 18 ài love; affection 六日愛支
280 18 ài to like 六日愛支
281 18 ài to sympathize with; to pity 六日愛支
282 18 ài to begrudge 六日愛支
283 18 ài to do regularly; to have the habit of 六日愛支
284 18 ài my dear 六日愛支
285 18 ài Ai 六日愛支
286 18 ài loved; beloved 六日愛支
287 18 ài Love 六日愛支
288 18 ài desire; craving; trsna 六日愛支
289 18 five
290 18 fifth musical note
291 18 Wu
292 18 the five elements
293 18 five; pañca
294 17 sān three 三日生支
295 17 sān third 三日生支
296 17 sān more than two 三日生支
297 17 sān very few 三日生支
298 17 sān repeatedly 三日生支
299 17 sān San 三日生支
300 17 sān three; tri 三日生支
301 17 sān sa 三日生支
302 17 cóng from 謂從無明乃至老死
303 17 cóng to follow 謂從無明乃至老死
304 17 cóng past; through 謂從無明乃至老死
305 17 cóng to comply; to submit; to defer 謂從無明乃至老死
306 17 cóng to participate in something 謂從無明乃至老死
307 17 cóng to use a certain method or principle 謂從無明乃至老死
308 17 cóng usually 謂從無明乃至老死
309 17 cóng something secondary 謂從無明乃至老死
310 17 cóng remote relatives 謂從無明乃至老死
311 17 cóng secondary 謂從無明乃至老死
312 17 cóng to go on; to advance 謂從無明乃至老死
313 17 cōng at ease; informal 謂從無明乃至老死
314 17 zòng a follower; a supporter 謂從無明乃至老死
315 17 zòng to release 謂從無明乃至老死
316 17 zòng perpendicular; longitudinal 謂從無明乃至老死
317 17 cóng receiving; upādāya 謂從無明乃至老死
318 17 eight 八日觸支
319 17 Kangxi radical 12 八日觸支
320 17 eighth 八日觸支
321 17 all around; all sides 八日觸支
322 17 eight; aṣṭa 八日觸支
323 16 十二 shí èr twelve 十二行支
324 16 十二 shí èr twelve; dvadasa 十二行支
325 15 four 四日有支
326 15 note a musical scale 四日有支
327 15 fourth 四日有支
328 15 Si 四日有支
329 15 four; catur 四日有支
330 15 老死 lǎo sǐ old age and death 謂從無明乃至老死
331 15 老死 lǎo sǐ old age and death; jaramarana 謂從無明乃至老死
332 15 seven 七日受支
333 15 a genre of poetry 七日受支
334 15 seventh day memorial ceremony 七日受支
335 15 seven; sapta 七日受支
336 15 to die 卒於行日
337 15 a soldier 卒於行日
338 15 abruptly; hurriedly 卒於行日
339 15 a servant; forced labor 卒於行日
340 15 to end 卒於行日
341 15 at last; finally 卒於行日
342 15 a deployment of five soldiers 卒於行日
343 15 to die suddenly; akasmāt 卒於行日
344 15 shòu to suffer; to be subjected to 七日受支
345 15 shòu to transfer; to confer 七日受支
346 15 shòu to receive; to accept 七日受支
347 15 shòu to tolerate 七日受支
348 15 shòu suitably 七日受支
349 15 shòu feelings; sensations 七日受支
350 15 名色 míng sè name 十日名色
351 15 名色 míng sè a well known beauty or prostitute 十日名色
352 15 名色 míng sè Mingse 十日名色
353 15 名色 míng sè name and form 十日名色
354 14 nián year 九年有難
355 14 nián ripe grain 九年有難
356 14 nián New Year festival 九年有難
357 14 nián age 九年有難
358 14 nián life span; life expectancy 九年有難
359 14 nián an era; a period 九年有難
360 14 nián a date 九年有難
361 14 nián years 九年有難
362 14 nián a winner of the imperial examination 九年有難
363 14 nián annual; every year 九年有難
364 14 ma final interrogative particle 麼洗
365 14 insignificant; small; tiny 麼洗
366 14 final interrogative particle 麼洗
367 14 me final expresses to some extent 麼洗
368 14 yāo one 麼洗
369 14 yāo small; tiny 麼洗
370 14 yāo small; tiny 麼洗
371 14 yāo smallest 麼洗
372 14 yāo one 麼洗
373 14 yāo Yao 麼洗
374 14 ma ba 麼洗
375 14 ma ma 麼洗
376 14 liù six 六日愛支
377 14 liù sixth 六日愛支
378 14 liù a note on the Gongche scale 六日愛支
379 14 liù six; ṣaṭ 六日愛支
380 14 rén person; people; a human being 若人若天
381 14 rén Kangxi radical 9 若人若天
382 14 rén a kind of person 若人若天
383 14 rén everybody 若人若天
384 14 rén adult 若人若天
385 14 rén somebody; others 若人若天
386 14 rén an upright person 若人若天
387 14 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 若人若天
388 13 dōng east 東去安樂平善
389 13 dōng master; host 東去安樂平善
390 13 dōng Dong 東去安樂平善
391 13 huí to revolve; to circle 速迴
392 13 huí to return 速迴
393 13 huí to avoid 速迴
394 13 huí twisted; curved 速迴
395 13 huí to curve; to zigzag 速迴
396 13 lái to come 賊來北
397 13 lái indicates an approximate quantity 賊來北
398 13 lái please 賊來北
399 13 lái used to substitute for another verb 賊來北
400 13 lái used between two word groups to express purpose and effect 賊來北
401 13 lái ever since 賊來北
402 13 lái wheat 賊來北
403 13 lái next; future 賊來北
404 13 lái a simple complement of direction 賊來北
405 13 lái to occur; to arise 賊來北
406 13 lái to earn 賊來北
407 13 lái to come; āgata 賊來北
408 13 shòu old age; long life
409 13 shòu lifespan
410 13 shòu age
411 13 shòu birthday
412 13 shòu Shou
413 13 shòu to give gold or silk in congratulations
414 13 shòu used in preparation for death
415 13 shòu long life; āyus
416 12 shì matter; thing; item 逢於難事
417 12 shì to serve 逢於難事
418 12 shì a government post 逢於難事
419 12 shì duty; post; work 逢於難事
420 12 shì occupation 逢於難事
421 12 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 逢於難事
422 12 shì an accident 逢於難事
423 12 shì to attend 逢於難事
424 12 shì an allusion 逢於難事
425 12 shì a condition; a state; a situation 逢於難事
426 12 shì to engage in 逢於難事
427 12 shì to enslave 逢於難事
428 12 shì to pursue 逢於難事
429 12 shì to administer 逢於難事
430 12 shì to appoint 逢於難事
431 12 shì a piece 逢於難事
432 12 shì meaning; phenomena 逢於難事
433 12 shì actions; karma 逢於難事
434 12 一日 yī rì one [whole] day 又從一日乃至十五
435 12 一日 yī rì one [particular] day 又從一日乃至十五
436 12 一日 yī rì duration of one day; ekāham 又從一日乃至十五
437 12 十一 shíyī eleven 十一識支
438 12 十一 shí Yī National Day in the PRC 十一識支
439 12 十一 shíyī eleven; ekadasa 十一識支
440 12 dào to rob; to steal 行支日盜
441 12 dào a thief; a bandit 行支日盜
442 12 yòu again; also 又從一日乃至十五
443 12 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又從一日乃至十五
444 12 yòu Kangxi radical 29 又從一日乃至十五
445 12 yòu and 又從一日乃至十五
446 12 yòu furthermore 又從一日乃至十五
447 12 yòu in addition 又從一日乃至十五
448 12 yòu but 又從一日乃至十五
449 12 yòu again; also; punar 又從一日乃至十五
450 12 to wash; to bathe 麼洗
451 11 qiú to request 南行諍訟獲所求事
452 11 qiú to seek; to look for 南行諍訟獲所求事
453 11 qiú to implore 南行諍訟獲所求事
454 11 qiú to aspire to 南行諍訟獲所求事
455 11 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 南行諍訟獲所求事
456 11 qiú to attract 南行諍訟獲所求事
457 11 qiú to bribe 南行諍訟獲所求事
458 11 qiú Qiu 南行諍訟獲所求事
459 11 qiú to demand 南行諍訟獲所求事
460 11 qiú to end 南行諍訟獲所求事
461 10 財物 cái wù money and goods; property 財物散失
462 10 財物 cái wù wealth; artha 財物散失
463 10 大眾 dàzhòng assembly; people; public; masses; audience 在大眾中
464 10 大眾 dàzhòng Volkswagen 在大眾中
465 10 大眾 dàzhòng Assembly 在大眾中
466 10 zhì to; until 至第九日
467 10 zhì Kangxi radical 133 至第九日
468 10 zhì extremely; very; most 至第九日
469 10 zhì to arrive 至第九日
470 10 bìng ailment; sickness; illness; disease 無病多言
471 10 bìng to be sick 無病多言
472 10 bìng a defect; a fault; a shortcoming 無病多言
473 10 bìng to be disturbed about 無病多言
474 10 bìng to suffer for 無病多言
475 10 bìng to harm 無病多言
476 10 bìng to worry 無病多言
477 10 bìng to hate; to resent 無病多言
478 10 bìng to criticize; to find fault with 無病多言
479 10 bìng withered 無病多言
480 10 bìng exhausted 無病多言
481 10 yòu right; right-hand 右目
482 10 yòu to help; to assist 右目
483 10 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 右目
484 10 yòu to bless and protect 右目
485 10 yòu an official building 右目
486 10 yòu the west 右目
487 10 yòu right wing; conservative 右目
488 10 yòu super 右目
489 10 yòu right 右目
490 10 yòu right; dakṣiṇa 右目
491 10 cái money; wealth; riches; valuables 快樂有財
492 10 cái financial worth 快樂有財
493 10 cái talent 快樂有財
494 10 cái to consider 快樂有財
495 10 cái only 快樂有財
496 10 cái wealth; dhana; vastu 快樂有財
497 10 北方 běi fāng The North 北方得聞順美愛聲
498 10 to join; to combine 二合
499 10 a time; a trip 二合
500 10 to close 二合

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. sun; sūrya
 2. a day; divasa
 1. xíng
 2. xìng
 3. xíng
 1. Practice
 2. mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
 3. practice; carita; carya; conduct; behavior
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
 1. shí
 2. shí
 1. time; kāla
 2. at that time; samaya
 1. ja
 2. jñā
èr two; dvā; dvi
obtain; attain; prāpta
shēng birth
nán inopportune; aksana
jiǔ nine; nava

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
八月 98
 1. August; the Eighth Month
 2. eighth lunar month; kārttika
北方 98 The North
东方 東方 100 The East; The Orient
二月 195
 1. February; the Second Month
 2. second lunar month; vaiśākha
九月 106
 1. September; the Ninth Month
 2. ninth lunar month; mārga-śīrṣa
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
十二缘生祥瑞经 十二緣生祥瑞經 115 Shi Er Yuan Sheng Xiangrui Jing
施护 施護 115 Danapala
十月 115
 1. October; the Tenth Month
 2. tenth lunar month; pauṣa
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
四月 115
 1. April; the Fourth Month
 2. fourth lunar month; āṣāḍha
五月 119 May; the Fifth Month
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
西天 88 India; Indian continent
有子 121 Master You
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 36.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱言 愛言 195 kind words
白佛 98 to address the Buddha
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
怛啰 怛囉 100 trasana; terrifying
犯戒 102
 1. to break the precepts
 2. Violation of Precepts
佛德 102 Buddha virtue
敷演 102
 1. to elaborate (on a theme); to expound (the meaning of the classics)
 2. to act
广说 廣說 103 to explain; to teach
黑白月 104 first and second half of the month
护国 護國 104 Protecting the Country
结跏趺坐 結跏趺坐 106 sitting with crossed legs; to sit in the full lotus position
近住 106 fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
老死支 108 the link of old age and death
了知 108 to understand clearly
六入 108 the six sense objects
名色支 109 name and form branch
轻慢 輕慢 113 to belittle others
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
深法 115 a profound truth
十二缘生 十二緣生 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
十二支 115
 1. the Twelve Nidanas; the Twelve Nidānas
 2. the twelve earthly branches
受日 115 day of rest for monastics
我见 我見 119 the view of a self
夜叉 121 yaksa
译经 譯經 121 to translate the scriptures
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
缘生法 緣生法 121 conditioned dharmas
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
众会 眾會 122 an assembly of monastics
诸事 諸事 122 all things; everything