Glossary and Vocabulary for Lidai San Bao Ji 歷代三寶紀, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 146 nián year 帝年上周秦
2 146 nián ripe grain 帝年上周秦
3 146 nián New Year festival 帝年上周秦
4 146 nián age 帝年上周秦
5 146 nián life span; life expectancy 帝年上周秦
6 146 nián an era; a period 帝年上周秦
7 146 nián a date 帝年上周秦
8 146 nián years 帝年上周秦
9 146 nián a winner of the imperial examination 帝年上周秦
10 146 nián annual; every year 帝年上周秦
11 48 Buddha; Awakened One 先賢諸德推佛
12 48 relating to Buddhism 先賢諸德推佛
13 48 a statue or image of a Buddha 先賢諸德推佛
14 48 a Buddhist text 先賢諸德推佛
15 48 to touch; to stroke 先賢諸德推佛
16 48 Buddha 先賢諸德推佛
17 48 Buddha; Awakened One 先賢諸德推佛
18 38 wéi to act as; to serve 別傳為證
19 38 wéi to change into; to become 別傳為證
20 38 wéi to be; is 別傳為證
21 38 wéi to do 別傳為證
22 38 wèi to support; to help 別傳為證
23 38 wéi to govern 別傳為證
24 33 eight 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
25 33 Kangxi radical 12 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
26 33 eighth 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
27 33 all around; all sides 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
28 33 eight; aṣṭa 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
29 32 sān three 惠王三年丁未年十四
30 32 sān third 惠王三年丁未年十四
31 32 sān more than two 惠王三年丁未年十四
32 32 sān very few 惠王三年丁未年十四
33 32 sān San 惠王三年丁未年十四
34 32 sān three; tri 惠王三年丁未年十四
35 32 sān sa 惠王三年丁未年十四
36 31 four 胸有四乳
37 31 note a musical scale 胸有四乳
38 31 fourth 胸有四乳
39 31 Si 胸有四乳
40 31 four; catur 胸有四乳
41 31 liù six 六千年去學不得道
42 31 liù sixth 六千年去學不得道
43 31 liù a note on the Gongche scale 六千年去學不得道
44 31 liù six; ṣaṭ 六千年去學不得道
45 31 èr two 則當前周第二十九主貞定王亮二年甲戌
46 31 èr Kangxi radical 7 則當前周第二十九主貞定王亮二年甲戌
47 31 èr second 則當前周第二十九主貞定王亮二年甲戌
48 31 èr twice; double; di- 則當前周第二十九主貞定王亮二年甲戌
49 31 èr more than one kind 則當前周第二十九主貞定王亮二年甲戌
50 31 èr two; dvā; dvi 則當前周第二十九主貞定王亮二年甲戌
51 27 five 降五天瑞通九州者也
52 27 fifth musical note 降五天瑞通九州者也
53 27 Wu 降五天瑞通九州者也
54 27 the five elements 降五天瑞通九州者也
55 27 five; pañca 降五天瑞通九州者也
56 27 yún cloud 故孫卿子云
57 27 yún Yunnan 故孫卿子云
58 27 yún Yun 故孫卿子云
59 27 yún to say 故孫卿子云
60 27 yún to have 故孫卿子云
61 27 yún cloud; megha 故孫卿子云
62 27 yún to say; iti 故孫卿子云
63 27 lái to come 貽來哲
64 27 lái please 貽來哲
65 27 lái used to substitute for another verb 貽來哲
66 27 lái used between two word groups to express purpose and effect 貽來哲
67 27 lái wheat 貽來哲
68 27 lái next; future 貽來哲
69 27 lái a simple complement of direction 貽來哲
70 27 lái to occur; to arise 貽來哲
71 27 lái to earn 貽來哲
72 27 lái to come; āgata 貽來哲
73 26 yuán Yuan Dynasty 元安王
74 26 yuán first 元安王
75 26 yuán origin; head 元安王
76 26 yuán Yuan 元安王
77 26 yuán large 元安王
78 26 yuán good 元安王
79 26 yuán fundamental 元安王
80 26 yuán beginning; ādi 元安王
81 26 yuán first; preceding; pūrvam 元安王
82 24 seven 莊公七年夏四月辛卯夜恒星不見
83 24 a genre of poetry 莊公七年夏四月辛卯夜恒星不見
84 24 seventh day memorial ceremony 莊公七年夏四月辛卯夜恒星不見
85 24 seven; sapta 莊公七年夏四月辛卯夜恒星不見
86 24 wáng Wang 然後考諸君王澤被撫運
87 24 wáng a king 然後考諸君王澤被撫運
88 24 wáng Kangxi radical 96 然後考諸君王澤被撫運
89 24 wàng to be king; to rule 然後考諸君王澤被撫運
90 24 wáng a prince; a duke 然後考諸君王澤被撫運
91 24 wáng grand; great 然後考諸君王澤被撫運
92 24 wáng to treat with the ceremony due to a king 然後考諸君王澤被撫運
93 24 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 然後考諸君王澤被撫運
94 24 wáng the head of a group or gang 然後考諸君王澤被撫運
95 24 wáng the biggest or best of a group 然後考諸君王澤被撫運
96 24 wáng king; best of a kind; rāja 然後考諸君王澤被撫運
97 22 十五 shíwǔ fifteen 匡王四年壬子二月十五日後夜
98 22 十五 shíwǔ fifteen; pancadasa 匡王四年壬子二月十五日後夜
99 21 ya 周時也
100 21 入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa 六年四年二月佛入涅槃
101 21 二十 èrshí twenty 佛二十出家
102 21 二十 èrshí twenty; vimsati 佛二十出家
103 20 十四 shí sì fourteen 惠王三年丁未年十四
104 20 十四 shí sì fourteen; caturdasa 惠王三年丁未年十四
105 19 十二 shí èr twelve 十二
106 19 十二 shí èr twelve; dvadasa 十二
107 19 shí time; a point or period of time 周時也
108 19 shí a season; a quarter of a year 周時也
109 19 shí one of the 12 two-hour periods of the day 周時也
110 19 shí fashionable 周時也
111 19 shí fate; destiny; luck 周時也
112 19 shí occasion; opportunity; chance 周時也
113 19 shí tense 周時也
114 19 shí particular; special 周時也
115 19 shí to plant; to cultivate 周時也
116 19 shí an era; a dynasty 周時也
117 19 shí time [abstract] 周時也
118 19 shí seasonal 周時也
119 19 shí to wait upon 周時也
120 19 shí hour 周時也
121 19 shí appropriate; proper; timely 周時也
122 19 shí Shi 周時也
123 19 shí a present; currentlt 周時也
124 19 shí time; kāla 周時也
125 19 shí at that time; samaya 周時也
126 18 jīng to go through; to experience 今依普曜本行等經校讐魯史
127 18 jīng a sutra; a scripture 今依普曜本行等經校讐魯史
128 18 jīng warp 今依普曜本行等經校讐魯史
129 18 jīng longitude 今依普曜本行等經校讐魯史
130 18 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 今依普曜本行等經校讐魯史
131 18 jīng a woman's period 今依普曜本行等經校讐魯史
132 18 jīng to bear; to endure 今依普曜本行等經校讐魯史
133 18 jīng to hang; to die by hanging 今依普曜本行等經校讐魯史
134 18 jīng classics 今依普曜本行等經校讐魯史
135 18 jīng to be frugal; to save 今依普曜本行等經校讐魯史
136 18 jīng a classic; a scripture; canon 今依普曜本行等經校讐魯史
137 18 jīng a standard; a norm 今依普曜本行等經校讐魯史
138 18 jīng a section of a Confucian work 今依普曜本行等經校讐魯史
139 18 jīng to measure 今依普曜本行等經校讐魯史
140 18 jīng human pulse 今依普曜本行等經校讐魯史
141 18 jīng menstruation; a woman's period 今依普曜本行等經校讐魯史
142 18 jīng sutra; discourse 今依普曜本行等經校讐魯史
143 18 十九 shíjiǔ nineteen 八年壬子年十九
144 18 十九 shíjiǔ nineteen; ekonavimsati 八年壬子年十九
145 18 jiǔ nine 則當前周第二十九主貞定王亮二年甲戌
146 18 jiǔ many 則當前周第二十九主貞定王亮二年甲戌
147 18 jiǔ nine; nava 則當前周第二十九主貞定王亮二年甲戌
148 17 day of the month; a certain day 年癸巳四月八日
149 17 Kangxi radical 72 年癸巳四月八日
150 17 a day 年癸巳四月八日
151 17 Japan 年癸巳四月八日
152 17 sun 年癸巳四月八日
153 17 daytime 年癸巳四月八日
154 17 sunlight 年癸巳四月八日
155 17 everyday 年癸巳四月八日
156 17 season 年癸巳四月八日
157 17 available time 年癸巳四月八日
158 17 in the past 年癸巳四月八日
159 17 mi 年癸巳四月八日
160 17 sun; sūrya 年癸巳四月八日
161 17 a day; divasa 年癸巳四月八日
162 17 zhì Kangxi radical 133 至第十九主莊王他十年即魯春秋
163 17 zhì to arrive 至第十九主莊王他十年即魯春秋
164 17 to go; to 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
165 17 to rely on; to depend on 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
166 17 Yu 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
167 17 a crow 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
168 17 shí ten 乘羊車詣學堂四年癸卯年十
169 17 shí Kangxi radical 24 乘羊車詣學堂四年癸卯年十
170 17 shí tenth 乘羊車詣學堂四年癸卯年十
171 17 shí complete; perfect 乘羊車詣學堂四年癸卯年十
172 17 shí ten; daśa 乘羊車詣學堂四年癸卯年十
173 16 十六 shíliù sixteen 周十六王四百五十三年
174 16 十六 shíliù sixteen; sodasa 周十六王四百五十三年
175 16 十七 shíqī seventeen 開皇十七年翻經學士臣費長房上
176 16 十七 shíqī seventeen; saptadasa 開皇十七年翻經學士臣費長房上
177 16 十一 shíyī eleven 十一
178 16 十一 shí Yī National Day in the PRC 十一
179 16 十一 shíyī eleven; ekadasa 十一
180 15 十三 shísān thirteen 十三
181 15 十三 shísān thirteen; trayodasa 十三
182 14 zhōu Zhou Dynasty 周時也
183 14 zhōu careful; thorough; thoughtful 周時也
184 14 zhōu to aid 周時也
185 14 zhōu a cycle 周時也
186 14 zhōu Zhou 周時也
187 14 zhōu all; universal 周時也
188 14 zhōu dense; near 周時也
189 14 zhōu circumference; surroundings 周時也
190 14 zhōu to circle 周時也
191 14 zhōu to adapt to 周時也
192 14 zhōu to wear around the waist 周時也
193 14 zhōu to bend 周時也
194 14 zhōu an entire year 周時也
195 14 zhōu universal; entire; samanta 周時也
196 14 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 至今開皇十七年丁巳便已一千六百八十一年
197 14 二十五 èrshíwǔ twenty five 至今丁巳則一千二百二十五年
198 14 二十五 èrshíwǔ twenty five; pañcaviṃśati 至今丁巳則一千二百二十五年
199 14 二十六 èrshíliù 26; twenty-six 依法顯傳推佛生時則當殷世武乙二十六年甲午
200 14 二十六 èrshíliù twenty-six; ṣaḍviṃśati 依法顯傳推佛生時則當殷世武乙二十六年甲午
201 13 二十三 èrshísān 23; twenty-three 至今丁巳則一千三百二十三年
202 13 二十三 èrshísān twenty-three; trayoviṃśati 至今丁巳則一千三百二十三年
203 13 二十一 èrshíyī 21; twenty-one 二十一年
204 13 二十一 èrshíyī twenty-one; ekaviṃśati 二十一年
205 13 十八 shíbā eighteen 有諸沙門釋利防等十八賢者
206 13 十八 shíbā eighteen; astadasa 有諸沙門釋利防等十八賢者
207 13 二十四 èrshísì 24; twenty-four 則當前周第五主昭王瑕二十四年甲寅
208 13 二十四 èrshísì twenty-four; caturviṃśati 則當前周第五主昭王瑕二十四年甲寅
209 13 child; son 到其子發武王伐紂
210 13 egg; newborn 到其子發武王伐紂
211 13 first earthly branch 到其子發武王伐紂
212 13 11 p.m.-1 a.m. 到其子發武王伐紂
213 13 Kangxi radical 39 到其子發武王伐紂
214 13 pellet; something small and hard 到其子發武王伐紂
215 13 master 到其子發武王伐紂
216 13 viscount 到其子發武王伐紂
217 13 zi you; your honor 到其子發武王伐紂
218 13 masters 到其子發武王伐紂
219 13 person 到其子發武王伐紂
220 13 young 到其子發武王伐紂
221 13 seed 到其子發武王伐紂
222 13 subordinate; subsidiary 到其子發武王伐紂
223 13 a copper coin 到其子發武王伐紂
224 13 female dragonfly 到其子發武王伐紂
225 13 constituent 到其子發武王伐紂
226 13 offspring; descendants 到其子發武王伐紂
227 13 dear 到其子發武王伐紂
228 13 little one 到其子發武王伐紂
229 13 son; putra 到其子發武王伐紂
230 13 offspring; tanaya 到其子發武王伐紂
231 13 suì age
232 13 suì years
233 13 suì time
234 13 suì annual harvest
235 12 二十二 èrshíèr 22; twenty-two 二十二
236 12 二十二 èrshíèr twenty-two; dvāviṃśati 二十二
237 12 shēng to be born; to give birth 因而生昌
238 12 shēng to live 因而生昌
239 12 shēng raw 因而生昌
240 12 shēng a student 因而生昌
241 12 shēng life 因而生昌
242 12 shēng to produce; to give rise 因而生昌
243 12 shēng alive 因而生昌
244 12 shēng a lifetime 因而生昌
245 12 shēng to initiate; to become 因而生昌
246 12 shēng to grow 因而生昌
247 12 shēng unfamiliar 因而生昌
248 12 shēng not experienced 因而生昌
249 12 shēng hard; stiff; strong 因而生昌
250 12 shēng having academic or professional knowledge 因而生昌
251 12 shēng a male role in traditional theatre 因而生昌
252 12 shēng gender 因而生昌
253 12 shēng to develop; to grow 因而生昌
254 12 shēng to set up 因而生昌
255 12 shēng a prostitute 因而生昌
256 12 shēng a captive 因而生昌
257 12 shēng a gentleman 因而生昌
258 12 shēng Kangxi radical 100 因而生昌
259 12 shēng unripe 因而生昌
260 12 shēng nature 因而生昌
261 12 shēng to inherit; to succeed 因而生昌
262 12 shēng destiny 因而生昌
263 12 shēng birth 因而生昌
264 12 二月 èryuè February; the Second Month 十年仲春二月八日夜鬼宿合時
265 12 二月 èryuè second lunar month; vaiśākha 十年仲春二月八日夜鬼宿合時
266 11 guó a country; a nation 述身毒國如來託生
267 11 guó the capital of a state 述身毒國如來託生
268 11 guó a feud; a vassal state 述身毒國如來託生
269 11 guó a state; a kingdom 述身毒國如來託生
270 11 guó a place; a land 述身毒國如來託生
271 11 guó domestic; Chinese 述身毒國如來託生
272 11 guó national 述身毒國如來託生
273 11 guó top in the nation 述身毒國如來託生
274 11 guó Guo 述身毒國如來託生
275 11 guó community; nation; janapada 述身毒國如來託生
276 11 to use; to grasp 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
277 11 to rely on 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
278 11 to regard 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
279 11 to be able to 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
280 11 to order; to command 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
281 11 used after a verb 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
282 11 a reason; a cause 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
283 11 Israel 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
284 11 Yi 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
285 11 use; yogena 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
286 11 one 龍顏虎眉身長一丈
287 11 Kangxi radical 1 龍顏虎眉身長一丈
288 11 pure; concentrated 龍顏虎眉身長一丈
289 11 first 龍顏虎眉身長一丈
290 11 the same 龍顏虎眉身長一丈
291 11 sole; single 龍顏虎眉身長一丈
292 11 a very small amount 龍顏虎眉身長一丈
293 11 Yi 龍顏虎眉身長一丈
294 11 other 龍顏虎眉身長一丈
295 11 to unify 龍顏虎眉身長一丈
296 11 accidentally; coincidentally 龍顏虎眉身長一丈
297 11 abruptly; suddenly 龍顏虎眉身長一丈
298 11 one; eka 龍顏虎眉身長一丈
299 11 出家 chūjiā to become ordained as a monk or nun 奴婢出家污染淨行
300 11 出家 chūjiā to renounce 奴婢出家污染淨行
301 11 出家 chūjiā leaving home; to become a monk or nun 奴婢出家污染淨行
302 11 miè to destroy; to wipe out; to exterminate 一千二百五年世間眼滅
303 11 miè to submerge 一千二百五年世間眼滅
304 11 miè to extinguish; to put out 一千二百五年世間眼滅
305 11 miè to eliminate 一千二百五年世間眼滅
306 11 miè to disappear; to fade away 一千二百五年世間眼滅
307 11 miè the cessation of suffering 一千二百五年世間眼滅
308 11 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 一千二百五年世間眼滅
309 11 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 武王生則天下歌
310 11 a grade; a level 武王生則天下歌
311 11 an example; a model 武王生則天下歌
312 11 a weighing device 武王生則天下歌
313 11 to grade; to rank 武王生則天下歌
314 11 to copy; to imitate; to follow 武王生則天下歌
315 11 to do 武王生則天下歌
316 11 koan; kōan; gong'an 武王生則天下歌
317 11 to be near by; to be close to 至第十九主莊王他十年即魯春秋
318 11 at that time 至第十九主莊王他十年即魯春秋
319 11 to be exactly the same as; to be thus 至第十九主莊王他十年即魯春秋
320 11 supposed; so-called 至第十九主莊王他十年即魯春秋
321 11 to arrive at; to ascend 至第十九主莊王他十年即魯春秋
322 11 甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014 依法顯傳推佛生時則當殷世武乙二十六年甲午
323 10 辛卯 xīnmǎo twenty-eighth year H4 of the 60 year cycle 莊公七年夏四月辛卯夜恒星不見
324 10 壬子 rénzǐ forty-ninth year I1 of the 60 year cycle 八年壬子年十九
325 10 rén person; people; a human being 路逢暍人下車而扇
326 10 rén Kangxi radical 9 路逢暍人下車而扇
327 10 rén a kind of person 路逢暍人下車而扇
328 10 rén everybody 路逢暍人下車而扇
329 10 rén adult 路逢暍人下車而扇
330 10 rén somebody; others 路逢暍人下車而扇
331 10 rén an upright person 路逢暍人下車而扇
332 10 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 路逢暍人下車而扇
333 9 乙丑 yǐchǒu second year 五年乙丑
334 9 癸亥 guǐHài sixtieth year J12 of the 60 year cycle 癸亥年三十
335 9 zhèng upright; straight 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
336 9 zhèng to straighten; to correct 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
337 9 zhèng main; central; primary 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
338 9 zhèng fundamental; original 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
339 9 zhèng precise; exact; accurate 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
340 9 zhèng at right angles 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
341 9 zhèng unbiased; impartial 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
342 9 zhèng true; correct; orthodox 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
343 9 zhèng unmixed; pure 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
344 9 zhèng positive (charge) 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
345 9 zhèng positive (number) 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
346 9 zhèng standard 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
347 9 zhèng chief; principal; primary 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
348 9 zhèng honest 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
349 9 zhèng to execute; to carry out 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
350 9 zhèng accepted; conventional 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
351 9 zhèng to govern 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
352 9 zhēng first month 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
353 9 zhēng center of a target 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
354 9 zhèng Righteous 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
355 9 zhèng right manner; nyāya 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
356 9 說法 shuō fǎ a statement; wording 說法教化各令
357 9 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 說法教化各令
358 9 說法 shuō fǎ words from the heart 說法教化各令
359 9 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 說法教化各令
360 9 說法 shuō fǎ to teach the Dharma; to expound Buddhist teachings; dharma-desana 說法教化各令
361 9 己卯 jǐmǎo sixteenth year F4 of the 60 year cycle 起周武王元年己卯訖
362 9 zhǔ owner 至第十九主莊王他十年即魯春秋
363 9 zhǔ principal; main; primary 至第十九主莊王他十年即魯春秋
364 9 zhǔ master 至第十九主莊王他十年即魯春秋
365 9 zhǔ host 至第十九主莊王他十年即魯春秋
366 9 zhǔ to manage; to lead 至第十九主莊王他十年即魯春秋
367 9 zhǔ to decide; to advocate 至第十九主莊王他十年即魯春秋
368 9 zhǔ to have an opinion; to hold a particular view 至第十九主莊王他十年即魯春秋
369 9 zhǔ to signify; to indicate 至第十九主莊王他十年即魯春秋
370 9 zhǔ oneself 至第十九主莊王他十年即魯春秋
371 9 zhǔ a person; a party 至第十九主莊王他十年即魯春秋
372 9 zhǔ God; the Lord 至第十九主莊王他十年即魯春秋
373 9 zhǔ lord; ruler; chief 至第十九主莊王他十年即魯春秋
374 9 zhǔ an ancestral tablet 至第十九主莊王他十年即魯春秋
375 9 zhǔ princess 至第十九主莊王他十年即魯春秋
376 9 zhǔ chairperson 至第十九主莊王他十年即魯春秋
377 9 zhǔ fundamental 至第十九主莊王他十年即魯春秋
378 9 zhǔ Zhu 至第十九主莊王他十年即魯春秋
379 9 zhù to pour 至第十九主莊王他十年即魯春秋
380 9 zhǔ host; svamin 至第十九主莊王他十年即魯春秋
381 9 zhǔ abbot 至第十九主莊王他十年即魯春秋
382 9 night 莊公七年夏四月辛卯夜恒星不見
383 9 dark 莊公七年夏四月辛卯夜恒星不見
384 9 by night 莊公七年夏四月辛卯夜恒星不見
385 9 ya 莊公七年夏四月辛卯夜恒星不見
386 9 night; rajanī 莊公七年夏四月辛卯夜恒星不見
387 9 癸卯 guǐmǎo fortieth year J4 of the 60 year cycle 乘羊車詣學堂四年癸卯年十
388 9 戊午 wùwǔ fifty-fifth year E7 of the 60 year cycle 年戊午
389 9 甲子 jiǎzǐ first year of the sixty-year cycle (where each year is numbered with one of the 10 heavenly stems 天干 and one of the 12 earthly branches 地支 ); the sixty-year cycle 今先上編甲子紘絡古今
390 9 孔子 Kǒngzi Confucius 十一月庚子孔子
391 9 丁未 Dīngwèi forty-fourth year D8 of the 60 year cycle 惠王三年丁未年十四
392 9 二十七 èrshíqī 27 二十七年廢罷九州
393 9 二十七 èrshíqī twenty-seven; saptaviṃśati 二十七年廢罷九州
394 9 庚子 Gēngzǐ thirty seventh year of the 60 year cycle 庚子
395 9 shàng top; a high position 開皇十七年翻經學士臣費長房上
396 9 shang top; the position on or above something 開皇十七年翻經學士臣費長房上
397 9 shàng to go up; to go forward 開皇十七年翻經學士臣費長房上
398 9 shàng shang 開皇十七年翻經學士臣費長房上
399 9 shàng previous; last 開皇十七年翻經學士臣費長房上
400 9 shàng high; higher 開皇十七年翻經學士臣費長房上
401 9 shàng advanced 開皇十七年翻經學士臣費長房上
402 9 shàng a monarch; a sovereign 開皇十七年翻經學士臣費長房上
403 9 shàng time 開皇十七年翻經學士臣費長房上
404 9 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 開皇十七年翻經學士臣費長房上
405 9 shàng far 開皇十七年翻經學士臣費長房上
406 9 shàng big; as big as 開皇十七年翻經學士臣費長房上
407 9 shàng abundant; plentiful 開皇十七年翻經學士臣費長房上
408 9 shàng to report 開皇十七年翻經學士臣費長房上
409 9 shàng to offer 開皇十七年翻經學士臣費長房上
410 9 shàng to go on stage 開皇十七年翻經學士臣費長房上
411 9 shàng to take office; to assume a post 開皇十七年翻經學士臣費長房上
412 9 shàng to install; to erect 開皇十七年翻經學士臣費長房上
413 9 shàng to suffer; to sustain 開皇十七年翻經學士臣費長房上
414 9 shàng to burn 開皇十七年翻經學士臣費長房上
415 9 shàng to remember 開皇十七年翻經學士臣費長房上
416 9 shàng to add 開皇十七年翻經學士臣費長房上
417 9 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 開皇十七年翻經學士臣費長房上
418 9 shàng to meet 開皇十七年翻經學士臣費長房上
419 9 shàng falling then rising (4th) tone 開皇十七年翻經學士臣費長房上
420 9 shang used after a verb indicating a result 開皇十七年翻經學士臣費長房上
421 9 shàng a musical note 開皇十七年翻經學士臣費長房上
422 9 shàng higher, superior; uttara 開皇十七年翻經學士臣費長房上
423 9 成道 chéng dào awakening; to become enlightened; to become a Buddha 唯以生時為成道
424 9 庚申 gēngshēn Gengshen year; fifty seventh year G9 of the 60 year cycle 庚申
425 9 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 年來學三達智并得四果
426 9 děi to want to; to need to 年來學三達智并得四果
427 9 děi must; ought to 年來學三達智并得四果
428 9 de 年來學三達智并得四果
429 9 de infix potential marker 年來學三達智并得四果
430 9 to result in 年來學三達智并得四果
431 9 to be proper; to fit; to suit 年來學三達智并得四果
432 9 to be satisfied 年來學三達智并得四果
433 9 to be finished 年來學三達智并得四果
434 9 děi satisfying 年來學三達智并得四果
435 9 to contract 年來學三達智并得四果
436 9 to hear 年來學三達智并得四果
437 9 to have; there is 年來學三達智并得四果
438 9 marks time passed 年來學三達智并得四果
439 9 obtain; attain; prāpta 年來學三達智并得四果
440 9 ér Kangxi radical 126 不動而化
441 9 ér as if; to seem like 不動而化
442 9 néng can; able 不動而化
443 9 ér whiskers on the cheeks; sideburns 不動而化
444 9 ér to arrive; up to 不動而化
445 9 癸巳 guǐsì thirtieth year J6 of the 60 year cycle 年癸巳四月八日
446 8 辛未 xīnwèi eight year H8 of the 60 year cycle 辛未
447 8 hòu after; later 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
448 8 hòu empress; queen 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
449 8 hòu sovereign 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
450 8 hòu the god of the earth 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
451 8 hòu late; later 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
452 8 hòu offspring; descendents 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
453 8 hòu to fall behind; to lag 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
454 8 hòu behind; back 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
455 8 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
456 8 hòu Hou 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
457 8 hòu after; behind 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
458 8 hòu following 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
459 8 hòu to be delayed 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
460 8 hòu to abandon; to discard 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
461 8 hòu feudal lords 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
462 8 hòu Hou 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
463 8 hòu woman of high rank; female deity; mahiṣī 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
464 8 乙卯 yǐmǎo fifty-second year B4 of the 60 year cycle 乙卯
465 8 壬午 rénwǔ nineteenth year I7 of the 60 year cycle 壬午
466 8 己未 jǐwèi fifty sixth year of the 60 year cycle 己未
467 8 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 丙申
468 8 己丑 jǐchǒu twenty-sixth year F2 of the 60 year cycle 己丑
469 8 丙戌 bǐngxū twenty-third year C11 of the 60 year cycle 丙戌
470 8 乙亥 yǐhài twelfth year B12 of the 60 year cycle 乙亥
471 8 辛巳 xīnsì eighteenth year H6 of the 60 year cycle 辛巳
472 8 襄王 Xiāng wáng King Xiang of Zhou 嬴昭襄王
473 8 二十九 èrshíjiǔ 29 我年二十九
474 8 二十九 èrshíjiǔ twenty-nine; navaviṃśati 我年二十九
475 8 壬申 rénshēn ninth year I9 of the 60 year cycle 壬申
476 8 己亥 Jǐhài Jihai year; thirty sixth year 己亥
477 8 yìng to answer; to respond 庶宣聖跡應託善權
478 8 yìng to confirm; to verify 庶宣聖跡應託善權
479 8 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 庶宣聖跡應託善權
480 8 yìng to accept 庶宣聖跡應託善權
481 8 yìng to permit; to allow 庶宣聖跡應託善權
482 8 yìng to echo 庶宣聖跡應託善權
483 8 yìng to handle; to deal with 庶宣聖跡應託善權
484 8 yìng Ying 庶宣聖跡應託善權
485 8 癸酉 guǐyǒu tenth year J10 of the 60 year cycle 癸酉
486 8 zhī to go 指而言之亟迷
487 8 zhī to arrive; to go 指而言之亟迷
488 8 zhī is 指而言之亟迷
489 8 zhī to use 指而言之亟迷
490 8 zhī Zhi 指而言之亟迷
491 8 丙子 bǐngzǐ thirteenth year C1 of the 60 year cycle 丙子
492 8 辛亥 xīn hài Xin Hai year 辛亥
493 8 辛丑 xīnchǒu thirty-eighth year H2 of the 60 year cycle, e.g. 1961 or 2021 辛丑
494 8 庚辰 gēngchén seventeenth year G5 of the 60 year cycle 庚辰
495 8 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 甲辰
496 8 丁丑 Dīng Chǒu Ding Zhou year 丁丑
497 8 己巳 jǐsì sixth year F6 of the 60 year cycle, e.g. 1989 or 2049 己巳
498 8 戊子 wùzǐ twenty-fifth year E1 of the 60 year cycle 戊子
499 8 戊戌 wùxū thirty-fifth year E11 of the 60 year cycle 戊戌
500 8 丁亥 DīngHài twenty-fourth year D12 of the 60 year cycle 丁亥

Frequencies of all Words

Top 686

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 146 nián year 帝年上周秦
2 146 nián ripe grain 帝年上周秦
3 146 nián New Year festival 帝年上周秦
4 146 nián age 帝年上周秦
5 146 nián life span; life expectancy 帝年上周秦
6 146 nián an era; a period 帝年上周秦
7 146 nián a date 帝年上周秦
8 146 nián years 帝年上周秦
9 146 nián a winner of the imperial examination 帝年上周秦
10 146 nián annual; every year 帝年上周秦
11 48 Buddha; Awakened One 先賢諸德推佛
12 48 relating to Buddhism 先賢諸德推佛
13 48 a statue or image of a Buddha 先賢諸德推佛
14 48 a Buddhist text 先賢諸德推佛
15 48 to touch; to stroke 先賢諸德推佛
16 48 Buddha 先賢諸德推佛
17 48 Buddha; Awakened One 先賢諸德推佛
18 38 wèi for; to 別傳為證
19 38 wèi because of 別傳為證
20 38 wéi to act as; to serve 別傳為證
21 38 wéi to change into; to become 別傳為證
22 38 wéi to be; is 別傳為證
23 38 wéi to do 別傳為證
24 38 wèi for 別傳為證
25 38 wèi because of; for; to 別傳為證
26 38 wèi to 別傳為證
27 38 wéi in a passive construction 別傳為證
28 38 wéi forming a rehetorical question 別傳為證
29 38 wéi forming an adverb 別傳為證
30 38 wéi to add emphasis 別傳為證
31 38 wèi to support; to help 別傳為證
32 38 wéi to govern 別傳為證
33 33 eight 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
34 33 Kangxi radical 12 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
35 33 eighth 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
36 33 all around; all sides 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
37 33 eight; aṣṭa 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
38 32 sān three 惠王三年丁未年十四
39 32 sān third 惠王三年丁未年十四
40 32 sān more than two 惠王三年丁未年十四
41 32 sān very few 惠王三年丁未年十四
42 32 sān repeatedly 惠王三年丁未年十四
43 32 sān San 惠王三年丁未年十四
44 32 sān three; tri 惠王三年丁未年十四
45 32 sān sa 惠王三年丁未年十四
46 31 four 胸有四乳
47 31 note a musical scale 胸有四乳
48 31 fourth 胸有四乳
49 31 Si 胸有四乳
50 31 four; catur 胸有四乳
51 31 liù six 六千年去學不得道
52 31 liù sixth 六千年去學不得道
53 31 liù a note on the Gongche scale 六千年去學不得道
54 31 liù six; ṣaṭ 六千年去學不得道
55 31 èr two 則當前周第二十九主貞定王亮二年甲戌
56 31 èr Kangxi radical 7 則當前周第二十九主貞定王亮二年甲戌
57 31 èr second 則當前周第二十九主貞定王亮二年甲戌
58 31 èr twice; double; di- 則當前周第二十九主貞定王亮二年甲戌
59 31 èr another; the other 則當前周第二十九主貞定王亮二年甲戌
60 31 èr more than one kind 則當前周第二十九主貞定王亮二年甲戌
61 31 èr two; dvā; dvi 則當前周第二十九主貞定王亮二年甲戌
62 27 five 降五天瑞通九州者也
63 27 fifth musical note 降五天瑞通九州者也
64 27 Wu 降五天瑞通九州者也
65 27 the five elements 降五天瑞通九州者也
66 27 five; pañca 降五天瑞通九州者也
67 27 yún cloud 故孫卿子云
68 27 yún Yunnan 故孫卿子云
69 27 yún Yun 故孫卿子云
70 27 yún to say 故孫卿子云
71 27 yún to have 故孫卿子云
72 27 yún a particle with no meaning 故孫卿子云
73 27 yún in this way 故孫卿子云
74 27 yún cloud; megha 故孫卿子云
75 27 yún to say; iti 故孫卿子云
76 27 lái to come 貽來哲
77 27 lái indicates an approximate quantity 貽來哲
78 27 lái please 貽來哲
79 27 lái used to substitute for another verb 貽來哲
80 27 lái used between two word groups to express purpose and effect 貽來哲
81 27 lái ever since 貽來哲
82 27 lái wheat 貽來哲
83 27 lái next; future 貽來哲
84 27 lái a simple complement of direction 貽來哲
85 27 lái to occur; to arise 貽來哲
86 27 lái to earn 貽來哲
87 27 lái to come; āgata 貽來哲
88 26 yuán monetary unit; dollar 元安王
89 26 yuán Yuan Dynasty 元安王
90 26 yuán first 元安王
91 26 yuán origin; head 元安王
92 26 yuán a variable representing an unknown quantity 元安王
93 26 yuán Yuan 元安王
94 26 yuán large 元安王
95 26 yuán good 元安王
96 26 yuán fundamental 元安王
97 26 yuán beginning; ādi 元安王
98 26 yuán first; preceding; pūrvam 元安王
99 24 seven 莊公七年夏四月辛卯夜恒星不見
100 24 a genre of poetry 莊公七年夏四月辛卯夜恒星不見
101 24 seventh day memorial ceremony 莊公七年夏四月辛卯夜恒星不見
102 24 seven; sapta 莊公七年夏四月辛卯夜恒星不見
103 24 wáng Wang 然後考諸君王澤被撫運
104 24 wáng a king 然後考諸君王澤被撫運
105 24 wáng Kangxi radical 96 然後考諸君王澤被撫運
106 24 wàng to be king; to rule 然後考諸君王澤被撫運
107 24 wáng a prince; a duke 然後考諸君王澤被撫運
108 24 wáng grand; great 然後考諸君王澤被撫運
109 24 wáng to treat with the ceremony due to a king 然後考諸君王澤被撫運
110 24 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 然後考諸君王澤被撫運
111 24 wáng the head of a group or gang 然後考諸君王澤被撫運
112 24 wáng the biggest or best of a group 然後考諸君王澤被撫運
113 24 wáng king; best of a kind; rāja 然後考諸君王澤被撫運
114 22 十五 shíwǔ fifteen 匡王四年壬子二月十五日後夜
115 22 十五 shíwǔ fifteen; pancadasa 匡王四年壬子二月十五日後夜
116 21 also; too 周時也
117 21 a final modal particle indicating certainy or decision 周時也
118 21 either 周時也
119 21 even 周時也
120 21 used to soften the tone 周時也
121 21 used for emphasis 周時也
122 21 used to mark contrast 周時也
123 21 used to mark compromise 周時也
124 21 ya 周時也
125 21 入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa 六年四年二月佛入涅槃
126 21 二十 èrshí twenty 佛二十出家
127 21 二十 èrshí twenty; vimsati 佛二十出家
128 20 十四 shí sì fourteen 惠王三年丁未年十四
129 20 十四 shí sì fourteen; caturdasa 惠王三年丁未年十四
130 19 十二 shí èr twelve 十二
131 19 十二 shí èr twelve; dvadasa 十二
132 19 shí time; a point or period of time 周時也
133 19 shí a season; a quarter of a year 周時也
134 19 shí one of the 12 two-hour periods of the day 周時也
135 19 shí at that time 周時也
136 19 shí fashionable 周時也
137 19 shí fate; destiny; luck 周時也
138 19 shí occasion; opportunity; chance 周時也
139 19 shí tense 周時也
140 19 shí particular; special 周時也
141 19 shí to plant; to cultivate 周時也
142 19 shí hour (measure word) 周時也
143 19 shí an era; a dynasty 周時也
144 19 shí time [abstract] 周時也
145 19 shí seasonal 周時也
146 19 shí frequently; often 周時也
147 19 shí occasionally; sometimes 周時也
148 19 shí on time 周時也
149 19 shí this; that 周時也
150 19 shí to wait upon 周時也
151 19 shí hour 周時也
152 19 shí appropriate; proper; timely 周時也
153 19 shí Shi 周時也
154 19 shí a present; currentlt 周時也
155 19 shí time; kāla 周時也
156 19 shí at that time; samaya 周時也
157 18 jīng to go through; to experience 今依普曜本行等經校讐魯史
158 18 jīng a sutra; a scripture 今依普曜本行等經校讐魯史
159 18 jīng warp 今依普曜本行等經校讐魯史
160 18 jīng longitude 今依普曜本行等經校讐魯史
161 18 jīng often; regularly; frequently 今依普曜本行等經校讐魯史
162 18 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 今依普曜本行等經校讐魯史
163 18 jīng a woman's period 今依普曜本行等經校讐魯史
164 18 jīng to bear; to endure 今依普曜本行等經校讐魯史
165 18 jīng to hang; to die by hanging 今依普曜本行等經校讐魯史
166 18 jīng classics 今依普曜本行等經校讐魯史
167 18 jīng to be frugal; to save 今依普曜本行等經校讐魯史
168 18 jīng a classic; a scripture; canon 今依普曜本行等經校讐魯史
169 18 jīng a standard; a norm 今依普曜本行等經校讐魯史
170 18 jīng a section of a Confucian work 今依普曜本行等經校讐魯史
171 18 jīng to measure 今依普曜本行等經校讐魯史
172 18 jīng human pulse 今依普曜本行等經校讐魯史
173 18 jīng menstruation; a woman's period 今依普曜本行等經校讐魯史
174 18 jīng sutra; discourse 今依普曜本行等經校讐魯史
175 18 十九 shíjiǔ nineteen 八年壬子年十九
176 18 十九 shíjiǔ nineteen; ekonavimsati 八年壬子年十九
177 18 jiǔ nine 則當前周第二十九主貞定王亮二年甲戌
178 18 jiǔ many 則當前周第二十九主貞定王亮二年甲戌
179 18 jiǔ nine; nava 則當前周第二十九主貞定王亮二年甲戌
180 17 day of the month; a certain day 年癸巳四月八日
181 17 Kangxi radical 72 年癸巳四月八日
182 17 a day 年癸巳四月八日
183 17 Japan 年癸巳四月八日
184 17 sun 年癸巳四月八日
185 17 daytime 年癸巳四月八日
186 17 sunlight 年癸巳四月八日
187 17 everyday 年癸巳四月八日
188 17 season 年癸巳四月八日
189 17 available time 年癸巳四月八日
190 17 a day 年癸巳四月八日
191 17 in the past 年癸巳四月八日
192 17 mi 年癸巳四月八日
193 17 sun; sūrya 年癸巳四月八日
194 17 a day; divasa 年癸巳四月八日
195 17 zhì to; until 至第十九主莊王他十年即魯春秋
196 17 zhì Kangxi radical 133 至第十九主莊王他十年即魯春秋
197 17 zhì extremely; very; most 至第十九主莊王他十年即魯春秋
198 17 zhì to arrive 至第十九主莊王他十年即魯春秋
199 17 in; at 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
200 17 in; at 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
201 17 in; at; to; from 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
202 17 to go; to 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
203 17 to rely on; to depend on 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
204 17 to go to; to arrive at 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
205 17 from 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
206 17 give 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
207 17 oppposing 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
208 17 and 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
209 17 compared to 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
210 17 by 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
211 17 and; as well as 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
212 17 for 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
213 17 Yu 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
214 17 a crow 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
215 17 whew; wow 依趙伯林梁大同元年於盧山遇弘度律師得佛滅度後眾聖點記推
216 17 shí ten 乘羊車詣學堂四年癸卯年十
217 17 shí Kangxi radical 24 乘羊車詣學堂四年癸卯年十
218 17 shí tenth 乘羊車詣學堂四年癸卯年十
219 17 shí complete; perfect 乘羊車詣學堂四年癸卯年十
220 17 shí ten; daśa 乘羊車詣學堂四年癸卯年十
221 16 十六 shíliù sixteen 周十六王四百五十三年
222 16 十六 shíliù sixteen; sodasa 周十六王四百五十三年
223 16 十七 shíqī seventeen 開皇十七年翻經學士臣費長房上
224 16 十七 shíqī seventeen; saptadasa 開皇十七年翻經學士臣費長房上
225 16 十一 shíyī eleven 十一
226 16 十一 shí Yī National Day in the PRC 十一
227 16 十一 shíyī eleven; ekadasa 十一
228 15 shì is; are; am; to be 是時諸天影潛衛從胎藏
229 15 shì is exactly 是時諸天影潛衛從胎藏
230 15 shì is suitable; is in contrast 是時諸天影潛衛從胎藏
231 15 shì this; that; those 是時諸天影潛衛從胎藏
232 15 shì really; certainly 是時諸天影潛衛從胎藏
233 15 shì correct; yes; affirmative 是時諸天影潛衛從胎藏
234 15 shì true 是時諸天影潛衛從胎藏
235 15 shì is; has; exists 是時諸天影潛衛從胎藏
236 15 shì used between repetitions of a word 是時諸天影潛衛從胎藏
237 15 shì a matter; an affair 是時諸天影潛衛從胎藏
238 15 shì Shi 是時諸天影潛衛從胎藏
239 15 shì is; bhū 是時諸天影潛衛從胎藏
240 15 shì this; idam 是時諸天影潛衛從胎藏
241 15 十三 shísān thirteen 十三
242 15 十三 shísān thirteen; trayodasa 十三
243 14 zhōu Zhou Dynasty 周時也
244 14 zhōu careful; thorough; thoughtful 周時也
245 14 zhōu to aid 周時也
246 14 zhōu a cycle 周時也
247 14 zhōu Zhou 周時也
248 14 zhōu all; universal 周時也
249 14 zhōu dense; near 周時也
250 14 zhōu circumference; surroundings 周時也
251 14 zhōu to circle 周時也
252 14 zhōu to adapt to 周時也
253 14 zhōu to wear around the waist 周時也
254 14 zhōu to bend 周時也
255 14 zhōu an entire year 周時也
256 14 zhōu universal; entire; samanta 周時也
257 14 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 至今開皇十七年丁巳便已一千六百八十一年
258 14 二十五 èrshíwǔ twenty five 至今丁巳則一千二百二十五年
259 14 二十五 èrshíwǔ twenty five; pañcaviṃśati 至今丁巳則一千二百二十五年
260 14 二十六 èrshíliù 26; twenty-six 依法顯傳推佛生時則當殷世武乙二十六年甲午
261 14 二十六 èrshíliù twenty-six; ṣaḍviṃśati 依法顯傳推佛生時則當殷世武乙二十六年甲午
262 13 二十三 èrshísān 23; twenty-three 至今丁巳則一千三百二十三年
263 13 二十三 èrshísān twenty-three; trayoviṃśati 至今丁巳則一千三百二十三年
264 13 二十一 èrshíyī 21; twenty-one 二十一年
265 13 二十一 èrshíyī twenty-one; ekaviṃśati 二十一年
266 13 十八 shíbā eighteen 有諸沙門釋利防等十八賢者
267 13 十八 shíbā eighteen; astadasa 有諸沙門釋利防等十八賢者
268 13 二十四 èrshísì 24; twenty-four 則當前周第五主昭王瑕二十四年甲寅
269 13 二十四 èrshísì twenty-four; caturviṃśati 則當前周第五主昭王瑕二十四年甲寅
270 13 child; son 到其子發武王伐紂
271 13 egg; newborn 到其子發武王伐紂
272 13 first earthly branch 到其子發武王伐紂
273 13 11 p.m.-1 a.m. 到其子發武王伐紂
274 13 Kangxi radical 39 到其子發武王伐紂
275 13 zi indicates that the the word is used as a noun 到其子發武王伐紂
276 13 pellet; something small and hard 到其子發武王伐紂
277 13 master 到其子發武王伐紂
278 13 viscount 到其子發武王伐紂
279 13 zi you; your honor 到其子發武王伐紂
280 13 masters 到其子發武王伐紂
281 13 person 到其子發武王伐紂
282 13 young 到其子發武王伐紂
283 13 seed 到其子發武王伐紂
284 13 subordinate; subsidiary 到其子發武王伐紂
285 13 a copper coin 到其子發武王伐紂
286 13 bundle 到其子發武王伐紂
287 13 female dragonfly 到其子發武王伐紂
288 13 constituent 到其子發武王伐紂
289 13 offspring; descendants 到其子發武王伐紂
290 13 dear 到其子發武王伐紂
291 13 little one 到其子發武王伐紂
292 13 son; putra 到其子發武王伐紂
293 13 offspring; tanaya 到其子發武王伐紂
294 13 suì age
295 13 suì years
296 13 suì time
297 13 suì annual harvest
298 13 suì age
299 12 二十二 èrshíèr 22; twenty-two 二十二
300 12 二十二 èrshíèr twenty-two; dvāviṃśati 二十二
301 12 shēng to be born; to give birth 因而生昌
302 12 shēng to live 因而生昌
303 12 shēng raw 因而生昌
304 12 shēng a student 因而生昌
305 12 shēng life 因而生昌
306 12 shēng to produce; to give rise 因而生昌
307 12 shēng alive 因而生昌
308 12 shēng a lifetime 因而生昌
309 12 shēng to initiate; to become 因而生昌
310 12 shēng to grow 因而生昌
311 12 shēng unfamiliar 因而生昌
312 12 shēng not experienced 因而生昌
313 12 shēng hard; stiff; strong 因而生昌
314 12 shēng very; extremely 因而生昌
315 12 shēng having academic or professional knowledge 因而生昌
316 12 shēng a male role in traditional theatre 因而生昌
317 12 shēng gender 因而生昌
318 12 shēng to develop; to grow 因而生昌
319 12 shēng to set up 因而生昌
320 12 shēng a prostitute 因而生昌
321 12 shēng a captive 因而生昌
322 12 shēng a gentleman 因而生昌
323 12 shēng Kangxi radical 100 因而生昌
324 12 shēng unripe 因而生昌
325 12 shēng nature 因而生昌
326 12 shēng to inherit; to succeed 因而生昌
327 12 shēng destiny 因而生昌
328 12 shēng birth 因而生昌
329 12 二月 èryuè February; the Second Month 十年仲春二月八日夜鬼宿合時
330 12 二月 èryuè second lunar month; vaiśākha 十年仲春二月八日夜鬼宿合時
331 11 guó a country; a nation 述身毒國如來託生
332 11 guó the capital of a state 述身毒國如來託生
333 11 guó a feud; a vassal state 述身毒國如來託生
334 11 guó a state; a kingdom 述身毒國如來託生
335 11 guó a place; a land 述身毒國如來託生
336 11 guó domestic; Chinese 述身毒國如來託生
337 11 guó national 述身毒國如來託生
338 11 guó top in the nation 述身毒國如來託生
339 11 guó Guo 述身毒國如來託生
340 11 guó community; nation; janapada 述身毒國如來託生
341 11 yǒu is; are; to exist 胸有四乳
342 11 yǒu to have; to possess 胸有四乳
343 11 yǒu indicates an estimate 胸有四乳
344 11 yǒu indicates a large quantity 胸有四乳
345 11 yǒu indicates an affirmative response 胸有四乳
346 11 yǒu a certain; used before a person, time, or place 胸有四乳
347 11 yǒu used to compare two things 胸有四乳
348 11 yǒu used in a polite formula before certain verbs 胸有四乳
349 11 yǒu used before the names of dynasties 胸有四乳
350 11 yǒu a certain thing; what exists 胸有四乳
351 11 yǒu multiple of ten and ... 胸有四乳
352 11 yǒu abundant 胸有四乳
353 11 yǒu purposeful 胸有四乳
354 11 yǒu You 胸有四乳
355 11 yǒu 1. existence; 2. becoming 胸有四乳
356 11 yǒu becoming; bhava 胸有四乳
357 11 so as to; in order to 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
358 11 to use; to regard as 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
359 11 to use; to grasp 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
360 11 according to 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
361 11 because of 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
362 11 on a certain date 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
363 11 and; as well as 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
364 11 to rely on 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
365 11 to regard 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
366 11 to be able to 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
367 11 to order; to command 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
368 11 further; moreover 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
369 11 used after a verb 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
370 11 very 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
371 11 already 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
372 11 increasingly 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
373 11 a reason; a cause 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
374 11 Israel 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
375 11 Yi 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
376 11 use; yogena 以度女人減五百年制修八敬還滿千年
377 11 one 龍顏虎眉身長一丈
378 11 Kangxi radical 1 龍顏虎眉身長一丈
379 11 as soon as; all at once 龍顏虎眉身長一丈
380 11 pure; concentrated 龍顏虎眉身長一丈
381 11 whole; all 龍顏虎眉身長一丈
382 11 first 龍顏虎眉身長一丈
383 11 the same 龍顏虎眉身長一丈
384 11 each 龍顏虎眉身長一丈
385 11 certain 龍顏虎眉身長一丈
386 11 throughout 龍顏虎眉身長一丈
387 11 used in between a reduplicated verb 龍顏虎眉身長一丈
388 11 sole; single 龍顏虎眉身長一丈
389 11 a very small amount 龍顏虎眉身長一丈
390 11 Yi 龍顏虎眉身長一丈
391 11 other 龍顏虎眉身長一丈
392 11 to unify 龍顏虎眉身長一丈
393 11 accidentally; coincidentally 龍顏虎眉身長一丈
394 11 abruptly; suddenly 龍顏虎眉身長一丈
395 11 or 龍顏虎眉身長一丈
396 11 one; eka 龍顏虎眉身長一丈
397 11 出家 chūjiā to become ordained as a monk or nun 奴婢出家污染淨行
398 11 出家 chūjiā to renounce 奴婢出家污染淨行
399 11 出家 chūjiā leaving home; to become a monk or nun 奴婢出家污染淨行
400 11 chū to go out; to leave 出城東門見病人迴
401 11 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 出城東門見病人迴
402 11 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 出城東門見病人迴
403 11 chū to extend; to spread 出城東門見病人迴
404 11 chū to appear 出城東門見病人迴
405 11 chū to exceed 出城東門見病人迴
406 11 chū to publish; to post 出城東門見病人迴
407 11 chū to take up an official post 出城東門見病人迴
408 11 chū to give birth 出城東門見病人迴
409 11 chū a verb complement 出城東門見病人迴
410 11 chū to occur; to happen 出城東門見病人迴
411 11 chū to divorce 出城東門見病人迴
412 11 chū to chase away 出城東門見病人迴
413 11 chū to escape; to leave 出城東門見病人迴
414 11 chū to give 出城東門見病人迴
415 11 chū to emit 出城東門見病人迴
416 11 chū quoted from 出城東門見病人迴
417 11 chū to go out; to leave 出城東門見病人迴
418 11 miè to destroy; to wipe out; to exterminate 一千二百五年世間眼滅
419 11 miè to submerge 一千二百五年世間眼滅
420 11 miè to extinguish; to put out 一千二百五年世間眼滅
421 11 miè to eliminate 一千二百五年世間眼滅
422 11 miè to disappear; to fade away 一千二百五年世間眼滅
423 11 miè the cessation of suffering 一千二百五年世間眼滅
424 11 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 一千二百五年世間眼滅
425 11 otherwise; but; however 武王生則天下歌
426 11 then 武王生則天下歌
427 11 measure word for short sections of text 武王生則天下歌
428 11 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 武王生則天下歌
429 11 a grade; a level 武王生則天下歌
430 11 an example; a model 武王生則天下歌
431 11 a weighing device 武王生則天下歌
432 11 to grade; to rank 武王生則天下歌
433 11 to copy; to imitate; to follow 武王生則天下歌
434 11 to do 武王生則天下歌
435 11 only 武王生則天下歌
436 11 immediately 武王生則天下歌
437 11 then; moreover; atha 武王生則天下歌
438 11 koan; kōan; gong'an 武王生則天下歌
439 11 promptly; right away; immediately 至第十九主莊王他十年即魯春秋
440 11 to be near by; to be close to 至第十九主莊王他十年即魯春秋
441 11 at that time 至第十九主莊王他十年即魯春秋
442 11 to be exactly the same as; to be thus 至第十九主莊王他十年即魯春秋
443 11 supposed; so-called 至第十九主莊王他十年即魯春秋
444 11 if; but 至第十九主莊王他十年即魯春秋
445 11 to arrive at; to ascend 至第十九主莊王他十年即魯春秋
446 11 then; following 至第十九主莊王他十年即魯春秋
447 11 so; just so; eva 至第十九主莊王他十年即魯春秋
448 11 甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014 依法顯傳推佛生時則當殷世武乙二十六年甲午
449 10 辛卯 xīnmǎo twenty-eighth year H4 of the 60 year cycle 莊公七年夏四月辛卯夜恒星不見
450 10 壬子 rénzǐ forty-ninth year I1 of the 60 year cycle 八年壬子年十九
451 10 this; these 當此真丹姬
452 10 in this way 當此真丹姬
453 10 otherwise; but; however; so 當此真丹姬
454 10 at this time; now; here 當此真丹姬
455 10 this; here; etad 當此真丹姬
456 10 rén person; people; a human being 路逢暍人下車而扇
457 10 rén Kangxi radical 9 路逢暍人下車而扇
458 10 rén a kind of person 路逢暍人下車而扇
459 10 rén everybody 路逢暍人下車而扇
460 10 rén adult 路逢暍人下車而扇
461 10 rén somebody; others 路逢暍人下車而扇
462 10 rén an upright person 路逢暍人下車而扇
463 10 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 路逢暍人下車而扇
464 9 乙丑 yǐchǒu second year 五年乙丑
465 9 癸亥 guǐHài sixtieth year J12 of the 60 year cycle 癸亥年三十
466 9 zhèng upright; straight 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
467 9 zhèng just doing something; just now 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
468 9 zhèng to straighten; to correct 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
469 9 zhèng main; central; primary 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
470 9 zhèng fundamental; original 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
471 9 zhèng precise; exact; accurate 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
472 9 zhèng at right angles 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
473 9 zhèng unbiased; impartial 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
474 9 zhèng true; correct; orthodox 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
475 9 zhèng unmixed; pure 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
476 9 zhèng positive (charge) 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
477 9 zhèng positive (number) 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
478 9 zhèng standard 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
479 9 zhèng chief; principal; primary 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
480 9 zhèng honest 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
481 9 zhèng to execute; to carry out 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
482 9 zhèng precisely 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
483 9 zhèng accepted; conventional 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
484 9 zhèng to govern 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
485 9 zhèng only; just 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
486 9 zhēng first month 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
487 9 zhēng center of a target 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
488 9 zhèng Righteous 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
489 9 zhèng right manner; nyāya 依像正記當前周第十七主平王宜臼四十八
490 9 說法 shuō fǎ a statement; wording 說法教化各令
491 9 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 說法教化各令
492 9 說法 shuō fǎ words from the heart 說法教化各令
493 9 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 說法教化各令
494 9 說法 shuō fǎ to teach the Dharma; to expound Buddhist teachings; dharma-desana 說法教化各令
495 9 己卯 jǐmǎo sixteenth year F4 of the 60 year cycle 起周武王元年己卯訖
496 9 zhǔ owner 至第十九主莊王他十年即魯春秋
497 9 zhǔ principal; main; primary 至第十九主莊王他十年即魯春秋
498 9 zhǔ master 至第十九主莊王他十年即魯春秋
499 9 zhǔ host 至第十九主莊王他十年即魯春秋
500 9 zhǔ to manage; to lead 至第十九主莊王他十年即魯春秋

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. a statue or image of a Buddha
 2. a Buddhist text
 3. Buddha
 4. Buddha; Awakened One
eight; aṣṭa
 1. sān
 2. sān
 1. three; tri
 2. sa
four; catur
liù six; ṣaṭ
èr two; dvā; dvi
five; pañca
 1. yún
 2. yún
 1. cloud; megha
 2. to say; iti
lái to come; āgata
 1. yuán
 2. yuán
 1. beginning; ādi
 2. first; preceding; pūrvam

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
安王 196 King An of Zhou
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿若 196 Ājñāta
阿输伽 阿輸伽 97 Aśoka; Asoka; Ashoka
阿育王 196 King Aśoka; Asoka; Ashoka
阿育王传 阿育王傳 196 King Aśokāvadāna
般泥洹经 般泥洹經 98 Bannihuan Jing; Mahāparinirvāṇasūtra; Mahāparinibbānasutta
禅要经 禪要經 67 Chan Yao Jing
长阿含 長阿含 99 Long Discourses; Dīrghāgama
成周 67 Chengzhou
春秋 99
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu; Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
大集经 大集經 68
 1. Great Collection Sutra
 2. Mahasamghata; Mahāsaṃghāta; Maha Sajnipata Sutra; Mahā-sajnipāta-sūtra; Mahāsannipāta
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
道安 100 Dao An
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大同 100
 1. Datong
 2. datong; Grand Unity
典籍 100 canonical text
定王 100 King Ding of Zhou
东门 東門 68 East Gate
兜率 100 Tusita
二月 195
 1. February; the Second Month
 2. second lunar month; vaiśākha
法显传 法顯傳 70 A Record of Buddhist Kingdoms; Record of the Buddhistic Kingdoms; Faxian's Pilgrimage to India
梵志 102 Brahmin; Brahman; brahmacārin
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
费长房 費長房 70 Fei Zhang Fang
沸星 102 Pusya
102 Feng
封禅 封禪 102 Feng Shan
佛本行集经 佛本行集經 102 Fo Ben Xing Ji Jing; Abhiniṣkramaṇasūtra; Abhiniskramana Sutra
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
高句丽 高句麗 71 Goguryeo
103 7th heavenly stem
庚申 103 Gengshen year; fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
关陇 關隴 71 Guanglong
过去现在因果经 過去現在因果經 71 Sutra on Past and Present Causes and Effects
104
 1. Korea; South Korea
 2. State of Han
 3. fence; low wall
 4. Han
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
 8. Chinese; cīna
镐京 鎬京 72 Haojing
后周 後周 72 Later Zhou
胡亥 72 Hu Hai
桓王 72 King Huan of Zhou
华氏城 華氏城 72 Pāṭaliputra; Pāṭaliputta; Pāṭaligāma
惠王 72
 1. King Hui of Zhou
 2. King Hui of Zhou
简王 簡王 74 King Jian of Zhou
江东 江東 106
 1. Jiangdong
 2. Jiangdong
江汉 江漢 106 Jianghan
迦毘罗城 迦毘羅城 74 Kapilavastu; Kapilavatthu
嘉平 106
 1. the twelfth month
 2. Jiaping reign
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
甲午 106 thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
甲戌 74 eleventh year A11 of the 60 year cycle
伽耶山 106 Gayā
己亥 74 Jihai year; thirty sixth year
106
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward; to promote; to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
净饭王 淨飯王 106 Shuddhodana; Suddhodana
敬王 106 King Jing of Zhou
景王 74 King Jing of Zhou
净饭大王 淨飯大王 106 Shuddhodana; Suddhodana; śuddhodana
净行 淨行 106
 1. purifying practice
 2. Brahmin; Brahman
拘尸那城 74
 1. Kuśinagara; Kusināra; Kushinagar; Kusinagar; Kusinara
 2. Kuśinagara; Kusināra; Kushinagar; Kusinagar; Kusinara
拘夷 74 Kezil; Kizil; Kuqa; Kucha
开皇 開皇 75
 1. Kai Huang reign
 2. Kaihuang
开皇三宝录 開皇三寶錄 75 Record of the Three Jewels throughout Successive Dynasties; Lidai San Bao Ji; Records of the Three Jewels during the Kaihuang Period; Fei Changfang's Record
孔教 75 Confucianism; Confucian school
孔子 75 Confucius
会稽郡 會稽郡 107 Kuaiji commandery
匡王 75 King Kuang of Zhou
嫪毐 76 Lao Ai
李斯 76 Li Si
108
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam; rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
历代三宝纪 歷代三寶紀 76 Record of the Three Jewels throughout Successive Dynasties; Lidai San Bao Ji; Records of the Three Jewels during the Kaihuang Period; Fei Changfang's Record
烈王 76 King Lie of Zhou
灵王 靈王 76 King Ling of Zhou
临洮 臨洮 76 Lintao County
108
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish; stupid; rash; vulgar
 4. the State of Lu
鲁哀公 魯哀公 108 Lu Aigong; Lord Ai
108
 1. Luo
 2. Luo River
 3. ra
罗什 羅什 108 Kumārajīva
卢山 盧山 108 Mount Lu; Lushan
鲁史 魯史 108 History of Kingdom Lu
鹿野苑 76
 1. Deer Park
 2. Mṛgadāva; Deer Park
吕不韦 呂不韋 76 Lu Buwei
马鸣菩萨 馬鳴菩薩 77 Aśvaghoṣa; Asvaghosa
蒙恬 77 Meng Tian
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
摩竭提国 摩竭提國 109 Magadha
摩耶 109 Maya
穆王 77 King Mu of Zhou
目连 目連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
南宫 南宮 110 Nangong
难陀 難陀 110 Nanda
涅槃 78
 1. Buddhism in Every Step: Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
涅槃经 涅槃經 78
 1. Nirvana Sutra
 2. Nirvana Sutra
泥洹 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
平王 80 King Ping of Zhou
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
普曜 80 lalitavistara sūtra
普曜经 普曜經 80 Pu Yao Jing; Lalitavistara
113
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
秦二世 81 Emperor Qin Er Shi
七月 113
 1. July; the Seventh Month
 2. seventh lunar month; āśvayuja
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
萨婆多 薩婆多 115 Sarvāstivāda
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
身毒 115 the Indian subcontinent
釋道安 釋道安 115 Shi Dao An
十二遊经 十二遊經 83 Shi Er You Jing
始皇帝 83 Shi Huangdi
释迦 釋迦 115 Sakyamuni
释迦如来 釋迦如來 115 Sakyamuni Buddha
十一月 115
 1. November; the Eleventh Month
 2. eleventh lunar month; māgha
115
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
泗水 115 Si River
四月 115
 1. April; the Fourth Month
 2. fourth lunar month; āṣāḍha
孙卿子 孫卿子 83 Sun Qing Zi
娑罗树 娑羅樹 115 sala tree; sal tree; shala tree; śāla
太后 116
 1. Empress Dowager
 2. Consort Dowager
泰山 84 Mount Tai
太史 116
 1. Grand Scribe
 2. Grand Astrologer
天竺 116 the Indian subcontinent
提多迦 116 Dhritaka; Dhītika; Dhṛṭaka
陀罗 陀羅 116 Tārā
王臣 119 Wang Chen
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
万年 萬年 119 Wannian
威烈王 87 King Weilie of Zhou
文王 87 King Wen of Zhou
武王 87 Wu Wang; King Wu of Zhou
吴王 吳王 119 King of Wu; Prince of Wu
武王伐纣 武王伐紂 87 King Wu of Zhou overthrows tyrant Zhou of Shang
武乙 87 Wu Yi
夏安居 120 Varsa; Varsā; Vassa; Rains Retreat; Summer Retreat
像法 120 Age of Semblance Dharma; Saddharmapratirūpaka; Period of Semblance Dharma
襄王 88 King Xiang of Zhou
襄公 120 Lord Xiang
象头山 象頭山 120 Gayā
咸阳 咸陽 120
 1. Xianyang
 2. Xianyang
孝王 88 King Xiao of Zhou
孝文 88 Emperor Xiaowen of Wei
悉达 悉達 120 Siddhartha
辛亥 120 Xin Hai year
西戎 88 the Xirong
120
 1. xu
 2. slowly; gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
须达 須達 88 Sudatta
须达长者 須達長者 88 Elder Sudatta
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
阴山 陰山 121 Yin mountains
优波崛多 優波崛多 121 Upagupta
优楼频螺迦叶 優樓頻螺迦葉 121 Uruvilvā-kāśyapa
元王 89 King Yuan of Zhou
增一阿含 122 Ekottara Āgama
122
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
昭王 90 King Zhao of Zhou
真丹 122 China
贞定王 貞定王 90 King Zhending of Zhou
智经 智經 122 Kaḷārakhattiya
只陀 祇陀 122 Jeta; Jetṛ
中天竺 90 Central North India
中天 122 Central North India
周敬王 122 King Jing of Zhou
周代 90 Zhou Dynasty
周武王 90 King Wu of Zhou
周庄 周莊 122 Zhouzhuang
莊王 90 King Zhuang of Zhou
庄公 莊公 122 Lord Zhuang
庄严论 莊嚴論 122 Mahāyānasūtralāṃkāraśāstra; The Adornment of Mahāyāna Sūtras
子路 122 Zi Lu
左丘明 90 Zuo Qiuming; Zuoqiu Ming
左传 左傳 90 Zuo Zhuan

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 67.

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉道 阿羅漢道 196 path of an arhat
百八 98 one hundred and eight
般舟 98
 1. pratyutpanna; present
 2. pratyutpanna samadhi
本起 98 jātaka; a jātaka story
波罗树 波羅樹 98 pāṭali tree
叉手 99 hands folded
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
付嘱 付囑 99 to entrust to
道中 100 on the path
大悟 100 great awakening; great enlightenment
得道 100 to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
翻经 翻經 102 to translate the scriptures
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛弟子 102 a disciple of the Buddha
佛世 102 the age when the Buddha lived in the world
佛语 佛語 102
 1. buddhavacana; the words of the Buddha
 2. Buddha Talk
佛灭 佛滅 102 Buddha's Nirvāṇa
佛灭度 佛滅度 102 Buddha's Nirvāṇa
佛舍利 102 Buddha relics
浮图 浮圖 102
 1. Buddha
 2. Buddha; Buddhist stupa
恒沙 恆沙 104
 1. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the River Ganges
见佛 見佛 106
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
精舍 106
 1. vihara
 2. vihara; hermitage
旧译 舊譯 106 old translation
卷第一 106 scroll 1
堪能 107 ability to undertake
苦行 107
 1. austerity
 2. to practice ascetism
龙神 龍神 108 dragon spirit
轮王 輪王 108 wheel turning king
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
灭后 滅後 109 after the Buddhas's Nirvāṇa
末法 109 Age of Declining Dharma; Declining Dharma; The Period of Declining of Dharma
婆陀 112 avadāna; apadāna
入般涅槃 114 to enter Parinirvāṇa
入灭 入滅 114
 1. to enter into nirvana
 2. to enter Nirvāṇa; to pass away
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
三达 三達 115 three insights; trividya
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三藏教 115 Tripiṭaka teachings
善见 善見 115 good for seeing; beautiful
善权 善權 115 upāyakauśalya; kauśalya; skill in means
舍那 115
 1. śāṇa; a robe; a garment
 2. insight; vipaśyanā; vipassanā
生天 115 highest rebirth
生相 115 attribute of arising
圣教 聖教 115 sacred teachings
释种 釋種 115 Śākya-seed; the disciples of Śākyamuni Buddha
尸罗 尸羅 115 sila; commitment to not doing harm
四果 115 four fruits
胎藏 116 womb
托生 託生 116 to be conceived from Heaven
无云 無雲 119 without clouds
五百年 119 five hundred years
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
一百八 121 one hundred and eight
应机 應機 121 Opportunities
证菩提 證菩提 122 to become a Buddha
众圣 眾聖 122 all sages
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma