Glossary and Vocabulary for Catalog of Huayan School and Buddhist Logic Documents 華嚴宗章疏并因明錄

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 194 juǎn to coil; to roll 十住毘婆沙論十六卷
2 194 juǎn a coil; a roll; a scroll 十住毘婆沙論十六卷
3 194 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 十住毘婆沙論十六卷
4 194 juǎn to sweep up; to carry away 十住毘婆沙論十六卷
5 194 juǎn to involve; to embroil 十住毘婆沙論十六卷
6 194 juǎn a break roll 十住毘婆沙論十六卷
7 194 juàn an examination paper 十住毘婆沙論十六卷
8 194 juàn a file 十住毘婆沙論十六卷
9 194 quán crinkled; curled 十住毘婆沙論十六卷
10 194 juǎn to include 十住毘婆沙論十六卷
11 194 juǎn to store away 十住毘婆沙論十六卷
12 194 juǎn to sever; to break off 十住毘婆沙論十六卷
13 194 juǎn Juan 十住毘婆沙論十六卷
14 194 juàn tired 十住毘婆沙論十六卷
15 194 quán beautiful 十住毘婆沙論十六卷
16 194 juǎn wrapped 十住毘婆沙論十六卷
17 168 shù to state; to tell; to narrate; to relate 北齊劉謙之述
18 168 shù a summary in a text passage heading 北齊劉謙之述
19 168 shù to adhere to; to follow 北齊劉謙之述
20 168 shù to continue or elaborate on a theory developed by another 北齊劉謙之述
21 168 shù narrate 北齊劉謙之述
22 89 one 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
23 89 Kangxi radical 1 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
24 89 pure; concentrated 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
25 89 first 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
26 89 the same 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
27 89 sole; single 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
28 89 a very small amount 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
29 89 Yi 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
30 89 other 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
31 89 to unify 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
32 89 accidentally; coincidentally 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
33 89 abruptly; suddenly 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
34 89 one; eka 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
35 71 華嚴 huáyán Avataṃsaka sūtra; Flower Garland Sutra; Flower Adornment Sutra 圓超苟陪華嚴之末學
36 50 shū to remove obstructions 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
37 50 shū careless; lax; neglectful 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
38 50 shū commentary 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
39 50 shū a memorial to the emperor 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
40 50 shū sparse; thin; few 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
41 50 shū unfriendly; distant; unfamiliar 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
42 50 shū coarse 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
43 50 shū to describe point by point 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
44 50 shū to annotate; to explicate 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
45 50 shū to carve 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
46 50 shū to dredge 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
47 50 shū to grant; to bestow 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
48 50 shū to retreat; to withdraw 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
49 50 shū coarse cloth 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
50 50 shū brown rice; unpolished rice 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
51 50 shū vegetable 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
52 50 shū Shu 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
53 50 shū commentary; vṛtti 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
54 31 to remember; to memorize; to bear in mind 華嚴刊定記十六卷
55 31 to record; to note 華嚴刊定記十六卷
56 31 notes; a record 華嚴刊定記十六卷
57 31 a sign; a mark 華嚴刊定記十六卷
58 31 a birthmark 華嚴刊定記十六卷
59 31 a memorandum 華嚴刊定記十六卷
60 31 an account of a topic, person, or incident 華嚴刊定記十六卷
61 31 a prediction; a prophecy; vyakarana 華嚴刊定記十六卷
62 26 法藏 fǎzàng Dharma Treasure 法藏盡數
63 26 法藏 fǎzàng sūtra repository; sūtra hall 法藏盡數
64 26 法藏 fǎzàng Fazang 法藏盡數
65 22 sān three 金剛三昧論三卷
66 22 sān third 金剛三昧論三卷
67 22 sān more than two 金剛三昧論三卷
68 22 sān very few 金剛三昧論三卷
69 22 sān San 金剛三昧論三卷
70 22 sān three; tri 金剛三昧論三卷
71 22 sān sa 金剛三昧論三卷
72 22 sān three kinds; trividha 金剛三昧論三卷
73 21 èr two 大乘起信論二卷
74 21 èr Kangxi radical 7 大乘起信論二卷
75 21 èr second 大乘起信論二卷
76 21 èr twice; double; di- 大乘起信論二卷
77 21 èr more than one kind 大乘起信論二卷
78 21 èr two; dvā; dvi 大乘起信論二卷
79 21 èr both; dvaya 大乘起信論二卷
80 16 meaning; sense 華嚴玄義章一卷
81 16 justice; right action; righteousness 華嚴玄義章一卷
82 16 artificial; man-made; fake 華嚴玄義章一卷
83 16 chivalry; generosity 華嚴玄義章一卷
84 16 just; righteous 華嚴玄義章一卷
85 16 adopted 華嚴玄義章一卷
86 16 a relationship 華嚴玄義章一卷
87 16 volunteer 華嚴玄義章一卷
88 16 something suitable 華嚴玄義章一卷
89 16 a martyr 華嚴玄義章一卷
90 16 a law 華嚴玄義章一卷
91 16 Yi 華嚴玄義章一卷
92 16 Righteousness 華嚴玄義章一卷
93 16 aim; artha 華嚴玄義章一卷
94 16 法師 fǎshī Dharma Master; Venerable; a Buddhist monk or nun 頴法師述
95 16 法師 fǎshī a Taoist priest 頴法師述
96 16 法師 fǎshī Venerable 頴法師述
97 16 法師 fǎshī Dharma Teacher 頴法師述
98 16 法師 fǎshī Dharma master 頴法師述
99 15 元曉 yuán xiǎo Wŏnhyo 新羅元曉述
100 14 shí ten 十住論十卷
101 14 shí Kangxi radical 24 十住論十卷
102 14 shí tenth 十住論十卷
103 14 shí complete; perfect 十住論十卷
104 14 shí ten; daśa 十住論十卷
105 13 正理 zhènglǐ correct principle 正理疏三卷
106 13 正理 zhènglǐ truth 正理疏三卷
107 13 zhāng a chapter; a section 華嚴孔目章四卷
108 13 zhāng Zhang 華嚴孔目章四卷
109 13 zhāng a stanza; a song 華嚴孔目章四卷
110 13 zhāng a decorative pattern; an embroidered pattern; an ornament 華嚴孔目章四卷
111 13 zhāng a rule; a regulation 華嚴孔目章四卷
112 13 zhāng a seal; a stamp 華嚴孔目章四卷
113 13 zhāng a badge; an emblem; an insignia 華嚴孔目章四卷
114 13 zhāng a memorial presented to the emperor 華嚴孔目章四卷
115 13 zhāng literary talent 華嚴孔目章四卷
116 13 zhāng to commend; to praise 華嚴孔目章四卷
117 13 zhāng order 華嚴孔目章四卷
118 13 zhāng to make known; to display 華嚴孔目章四卷
119 13 zhāng a written composition; an article 華嚴孔目章四卷
120 13 zhāng beautiful 華嚴孔目章四卷
121 13 zhāng section; document 華嚴孔目章四卷
122 11 yào to want; to wish for 華嚴玄明要決一卷
123 11 yào to want 華嚴玄明要決一卷
124 11 yāo a treaty 華嚴玄明要決一卷
125 11 yào to request 華嚴玄明要決一卷
126 11 yào essential points; crux 華嚴玄明要決一卷
127 11 yāo waist 華嚴玄明要決一卷
128 11 yāo to cinch 華嚴玄明要決一卷
129 11 yāo waistband 華嚴玄明要決一卷
130 11 yāo Yao 華嚴玄明要決一卷
131 11 yāo to pursue; to seek; to strive for 華嚴玄明要決一卷
132 11 yāo to force; to coerce; to threaten; to compell; to intimidate 華嚴玄明要決一卷
133 11 yāo to obstruct; to intercept 華嚴玄明要決一卷
134 11 yāo to agree with 華嚴玄明要決一卷
135 11 yāo to invite; to welcome 華嚴玄明要決一卷
136 11 yào to summarize 華嚴玄明要決一卷
137 11 yào essential; important 華嚴玄明要決一卷
138 11 yào to desire 華嚴玄明要決一卷
139 11 yào to demand 華嚴玄明要決一卷
140 11 yào to need 華嚴玄明要決一卷
141 11 yào should; must 華嚴玄明要決一卷
142 11 yào might 華嚴玄明要決一卷
143 11 lùn to comment; to discuss 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
144 11 lùn a theory; a doctrine 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
145 11 lùn to evaluate 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
146 11 lùn opinion; speech; statement 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
147 11 lùn to convict 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
148 11 lùn to edit; to compile 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
149 11 lùn a treatise; sastra 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
150 11 lùn discussion 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
151 10 zào to make; to build; to manufacture 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
152 10 zào to arrive; to go 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
153 10 zào to pay a visit; to call on 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
154 10 zào to edit; to collect; to compile 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
155 10 zào to attain; to achieve 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
156 10 zào an achievement 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
157 10 zào a crop 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
158 10 zào a time; an age 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
159 10 zào fortune; destiny 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
160 10 zào to educate; to train 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
161 10 zào to invent 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
162 10 zào a party in a lawsuit 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
163 10 zào to run wild; to overspend 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
164 10 zào indifferently; negligently 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
165 10 zào a woman moving to her husband's home 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
166 10 zào imaginary 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
167 10 zào to found; to initiate 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
168 10 zào to contain 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
169 10 zào made; kṛta 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
170 10 zuǎn to edit; to compile 華嚴文義略纂一卷
171 10 zuǎn topknot; chignon 華嚴文義略纂一卷
172 10 Buddhist temple; monastery; mosque 新經靜法寺慧苑述
173 10 a government office 新經靜法寺慧苑述
174 10 a eunuch 新經靜法寺慧苑述
175 10 Buddhist temple; vihāra 新經靜法寺慧苑述
176 10 zhī to go 竊以佛教之興也
177 10 zhī to arrive; to go 竊以佛教之興也
178 10 zhī is 竊以佛教之興也
179 10 zhī to use 竊以佛教之興也
180 10 zhī Zhi 竊以佛教之興也
181 9 five 崇重聖教遠越五天
182 9 fifth musical note 崇重聖教遠越五天
183 9 Wu 崇重聖教遠越五天
184 9 the five elements 崇重聖教遠越五天
185 9 five; pañca 崇重聖教遠越五天
186 9 jīng to go through; to experience 經三百五十三年
187 9 jīng a sutra; a scripture 經三百五十三年
188 9 jīng warp 經三百五十三年
189 9 jīng longitude 經三百五十三年
190 9 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 經三百五十三年
191 9 jīng a woman's period 經三百五十三年
192 9 jīng to bear; to endure 經三百五十三年
193 9 jīng to hang; to die by hanging 經三百五十三年
194 9 jīng classics 經三百五十三年
195 9 jīng to be frugal; to save 經三百五十三年
196 9 jīng a classic; a scripture; canon 經三百五十三年
197 9 jīng a standard; a norm 經三百五十三年
198 9 jīng a section of a Confucian work 經三百五十三年
199 9 jīng to measure 經三百五十三年
200 9 jīng human pulse 經三百五十三年
201 9 jīng menstruation; a woman's period 經三百五十三年
202 9 jīng sutra; discourse 經三百五十三年
203 9 seven 佛地論七卷
204 9 a genre of poetry 佛地論七卷
205 9 seventh day memorial ceremony 佛地論七卷
206 9 seven; sapta 佛地論七卷
207 9 to translate; to interpret 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
208 9 to explain 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
209 9 to decode; to encode 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
210 9 liù six 十地五門實性論六卷
211 9 liù sixth 十地五門實性論六卷
212 9 liù a note on the Gongche scale 十地五門實性論六卷
213 9 liù six; ṣaṭ 十地五門實性論六卷
214 9 base; foundation 基法師述
215 9 basic; fundamental 基法師述
216 9 a radical 基法師述
217 9 basis 基法師述
218 8 yuàn to hope; to wish; to desire 華嚴普賢行願品疏一卷
219 8 yuàn hope 華嚴普賢行願品疏一卷
220 8 yuàn to be ready; to be willing 華嚴普賢行願品疏一卷
221 8 yuàn to ask for; to solicit 華嚴普賢行願品疏一卷
222 8 yuàn a vow 華嚴普賢行願品疏一卷
223 8 yuàn diligent; attentive 華嚴普賢行願品疏一卷
224 8 yuàn to prefer; to select 華嚴普賢行願品疏一卷
225 8 yuàn to admire 華嚴普賢行願品疏一卷
226 8 yuàn a vow; pranidhana 華嚴普賢行願品疏一卷
227 8 shàng top; a high position 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
228 8 shang top; the position on or above something 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
229 8 shàng to go up; to go forward 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
230 8 shàng shang 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
231 8 shàng previous; last 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
232 8 shàng high; higher 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
233 8 shàng advanced 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
234 8 shàng a monarch; a sovereign 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
235 8 shàng time 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
236 8 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
237 8 shàng far 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
238 8 shàng big; as big as 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
239 8 shàng abundant; plentiful 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
240 8 shàng to report 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
241 8 shàng to offer 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
242 8 shàng to go on stage 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
243 8 shàng to take office; to assume a post 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
244 8 shàng to install; to erect 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
245 8 shàng to suffer; to sustain 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
246 8 shàng to burn 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
247 8 shàng to remember 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
248 8 shàng to add 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
249 8 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
250 8 shàng to meet 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
251 8 shàng falling then rising (4th) tone 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
252 8 shang used after a verb indicating a result 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
253 8 shàng a musical note 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
254 8 shàng higher, superior; uttara 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
255 8 三藏 sān zàng San Zang 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
256 8 三藏 sān Zàng Buddhist Canon 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
257 8 三藏 sān Zàng Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
258 8 xuán profound; mysterious; subtle 大乘起信論玄文二十卷
259 8 xuán black 大乘起信論玄文二十卷
260 8 xuán Kangxi radical 95 大乘起信論玄文二十卷
261 8 xuán incredible; unreliable 大乘起信論玄文二十卷
262 8 xuán occult; mystical 大乘起信論玄文二十卷
263 8 xuán meditative and silent 大乘起信論玄文二十卷
264 8 xuán pretending 大乘起信論玄文二十卷
265 8 xuán Xuan 大乘起信論玄文二十卷
266 8 xuán mysterious; subtle 大乘起信論玄文二十卷
267 8 líng agile; nimble 見行止五十卷後魏靈辨述
268 8 líng spirit; soul; life principle 見行止五十卷後魏靈辨述
269 8 líng spiritual; sacred 見行止五十卷後魏靈辨述
270 8 líng a witch 見行止五十卷後魏靈辨述
271 8 líng spirits and devils; demons; gods; a deity 見行止五十卷後魏靈辨述
272 8 líng emotional spirit 見行止五十卷後魏靈辨述
273 8 líng a very capable person 見行止五十卷後魏靈辨述
274 8 líng a coffin containing a corpse 見行止五十卷後魏靈辨述
275 8 líng Ling 見行止五十卷後魏靈辨述
276 8 líng to be reasonable 見行止五十卷後魏靈辨述
277 8 líng to bless and protect 見行止五十卷後魏靈辨述
278 8 líng wonderful; auspicious 見行止五十卷後魏靈辨述
279 8 líng as predicted 見行止五十卷後魏靈辨述
280 8 líng beautiful; good 見行止五十卷後魏靈辨述
281 8 líng quick witted; clever; alert; intelligent 見行止五十卷後魏靈辨述
282 8 líng having divine awareness 見行止五十卷後魏靈辨述
283 8 líng supernatural; unearthly 見行止五十卷後魏靈辨述
284 8 líng spirit; soul; preta 見行止五十卷後魏靈辨述
285 7 duàn to judge 正理義斷一卷
286 7 duàn to severe; to break 正理義斷一卷
287 7 duàn to stop 正理義斷一卷
288 7 duàn to quit; to give up 正理義斷一卷
289 7 duàn to intercept 正理義斷一卷
290 7 duàn to divide 正理義斷一卷
291 7 duàn to isolate 正理義斷一卷
292 7 jiāo to teach; to educate; to instruct 微言之教聞空
293 7 jiào a school of thought; a sect 微言之教聞空
294 7 jiào to make; to cause 微言之教聞空
295 7 jiào religion 微言之教聞空
296 7 jiào instruction; a teaching 微言之教聞空
297 7 jiào Jiao 微言之教聞空
298 7 jiào a directive; an order 微言之教聞空
299 7 jiào to urge; to incite 微言之教聞空
300 7 jiào to pass on; to convey 微言之教聞空
301 7 jiào etiquette 微言之教聞空
302 7 jiāo teaching; śāsana 微言之教聞空
303 7 智儼 zhì yǎn Zhi Yan 古經至相寺智儼述
304 7 míng fame; renown; reputation 亦名五教章法藏述
305 7 míng a name; personal name; designation 亦名五教章法藏述
306 7 míng rank; position 亦名五教章法藏述
307 7 míng an excuse 亦名五教章法藏述
308 7 míng life 亦名五教章法藏述
309 7 míng to name; to call 亦名五教章法藏述
310 7 míng to express; to describe 亦名五教章法藏述
311 7 míng to be called; to have the name 亦名五教章法藏述
312 7 míng to own; to possess 亦名五教章法藏述
313 7 míng famous; renowned 亦名五教章法藏述
314 7 míng moral 亦名五教章法藏述
315 7 míng name; naman 亦名五教章法藏述
316 7 míng fame; renown; yasas 亦名五教章法藏述
317 6 起信 qǐ xìn the awakening of faith 起信義疏二卷
318 6 chāo paper money 分本末為六十卷請來錄云演義鈔四十卷清涼山大華嚴寺澄觀述
319 6 chāo chao; unit of currency 分本末為六十卷請來錄云演義鈔四十卷清涼山大華嚴寺澄觀述
320 6 chāo to transcribe; to copy 分本末為六十卷請來錄云演義鈔四十卷清涼山大華嚴寺澄觀述
321 6 chāo Chao 分本末為六十卷請來錄云演義鈔四十卷清涼山大華嚴寺澄觀述
322 6 chāo collected writings 分本末為六十卷請來錄云演義鈔四十卷清涼山大華嚴寺澄觀述
323 6 chāo to seize 分本末為六十卷請來錄云演義鈔四十卷清涼山大華嚴寺澄觀述
324 6 chāo the tip of a branch 分本末為六十卷請來錄云演義鈔四十卷清涼山大華嚴寺澄觀述
325 6 four 大品玄文四卷
326 6 note a musical scale 大品玄文四卷
327 6 fourth 大品玄文四卷
328 6 Si 大品玄文四卷
329 6 four; catur 大品玄文四卷
330 6 huì can; be able to 華嚴經會釋論十四卷
331 6 huì able to 華嚴經會釋論十四卷
332 6 huì a meeting; a conference; an assembly 華嚴經會釋論十四卷
333 6 kuài to balance an account 華嚴經會釋論十四卷
334 6 huì to assemble 華嚴經會釋論十四卷
335 6 huì to meet 華嚴經會釋論十四卷
336 6 huì a temple fair 華嚴經會釋論十四卷
337 6 huì a religious assembly 華嚴經會釋論十四卷
338 6 huì an association; a society 華嚴經會釋論十四卷
339 6 huì a national or provincial capital 華嚴經會釋論十四卷
340 6 huì an opportunity 華嚴經會釋論十四卷
341 6 huì to understand 華嚴經會釋論十四卷
342 6 huì to be familiar with; to know 華嚴經會釋論十四卷
343 6 huì to be possible; to be likely 華嚴經會釋論十四卷
344 6 huì to be good at 華嚴經會釋論十四卷
345 6 huì a moment 華嚴經會釋論十四卷
346 6 huì to happen to 華嚴經會釋論十四卷
347 6 huì to pay 華嚴經會釋論十四卷
348 6 huì a meeting place 華嚴經會釋論十四卷
349 6 kuài the seam of a cap 華嚴經會釋論十四卷
350 6 huì in accordance with 華嚴經會釋論十四卷
351 6 huì imperial civil service examination 華嚴經會釋論十四卷
352 6 huì to have sexual intercourse 華嚴經會釋論十四卷
353 6 huì Hui 華嚴經會釋論十四卷
354 6 huì combining; samsarga 華嚴經會釋論十四卷
355 6 to gather; to collect 自防遺忘集十卷
356 6 collected works; collection 自防遺忘集十卷
357 6 to stablize; to settle 自防遺忘集十卷
358 6 used in place names 自防遺忘集十卷
359 6 to mix; to blend 自防遺忘集十卷
360 6 to hit the mark 自防遺忘集十卷
361 6 to compile 自防遺忘集十卷
362 6 to finish; to accomplish 自防遺忘集十卷
363 6 to rest; to perch 自防遺忘集十卷
364 6 a market 自防遺忘集十卷
365 6 the origin of suffering 自防遺忘集十卷
366 6 chuán to transmit 磯城嶋金剌宮御宇欽明天皇十三年佛法始傳矣
367 6 zhuàn a biography 磯城嶋金剌宮御宇欽明天皇十三年佛法始傳矣
368 6 chuán to teach 磯城嶋金剌宮御宇欽明天皇十三年佛法始傳矣
369 6 chuán to summon 磯城嶋金剌宮御宇欽明天皇十三年佛法始傳矣
370 6 chuán to pass on to later generations 磯城嶋金剌宮御宇欽明天皇十三年佛法始傳矣
371 6 chuán to spread; to propagate 磯城嶋金剌宮御宇欽明天皇十三年佛法始傳矣
372 6 chuán to express 磯城嶋金剌宮御宇欽明天皇十三年佛法始傳矣
373 6 chuán to conduct 磯城嶋金剌宮御宇欽明天皇十三年佛法始傳矣
374 6 zhuàn a posthouse 磯城嶋金剌宮御宇欽明天皇十三年佛法始傳矣
375 6 zhuàn a commentary 磯城嶋金剌宮御宇欽明天皇十三年佛法始傳矣
376 6 zhuàn handed down and fixed by tradition; āgama 磯城嶋金剌宮御宇欽明天皇十三年佛法始傳矣
377 6 to record; to copy 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
378 6 to hire; to employ 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
379 6 to record sound 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
380 6 a record; a register 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
381 6 to register; to enroll 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
382 6 to supervise; to direct 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
383 6 a sequence; an order 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
384 6 to determine a prison sentence 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
385 6 record 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
386 6 真諦 zhēndì truth 馬鳴菩薩造真諦三藏譯
387 6 真諦 zhēndì paramartha; paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth 馬鳴菩薩造真諦三藏譯
388 6 真諦 zhēndì Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha 馬鳴菩薩造真諦三藏譯
389 6 xīn new; fresh; modern 新經李通玄述
390 6 xīn xinjiang 新經李通玄述
391 6 xīn to renew; to refresh 新經李通玄述
392 6 xīn new people or things 新經李通玄述
393 6 xīn Xin 新經李通玄述
394 6 xīn Xin 新經李通玄述
395 6 xīn new; nava 新經李通玄述
396 6 huì intelligent; clever 新經靜法寺慧苑述
397 6 huì mental ability; intellect 新經靜法寺慧苑述
398 6 huì wisdom; understanding 新經靜法寺慧苑述
399 6 huì Wisdom 新經靜法寺慧苑述
400 6 huì wisdom; prajna 新經靜法寺慧苑述
401 6 huì intellect; mati 新經靜法寺慧苑述
402 6 起信疏 qǐ xìn shū Commentary on the Treatise on the Awakening of Faith 起信疏一卷
403 6 mén door; gate; doorway; gateway 十地五門實性論六卷
404 6 mén phylum; division 十地五門實性論六卷
405 6 mén sect; school 十地五門實性論六卷
406 6 mén Kangxi radical 169 十地五門實性論六卷
407 6 mén a door-like object 十地五門實性論六卷
408 6 mén an opening 十地五門實性論六卷
409 6 mén an access point; a border entrance 十地五門實性論六卷
410 6 mén a household; a clan 十地五門實性論六卷
411 6 mén a kind; a category 十地五門實性論六卷
412 6 mén to guard a gate 十地五門實性論六卷
413 6 mén Men 十地五門實性論六卷
414 6 mén a turning point 十地五門實性論六卷
415 6 mén a method 十地五門實性論六卷
416 6 mén a sense organ 十地五門實性論六卷
417 6 mén door; gate; dvara 十地五門實性論六卷
418 6 疏記 shūjì to record notes 基疏記三卷
419 5 biàn to distinguish; to recognize 見行止五十卷後魏靈辨述
420 5 biàn to debate; to argue 見行止五十卷後魏靈辨述
421 5 biàn argument 見行止五十卷後魏靈辨述
422 5 biàn distinct 見行止五十卷後魏靈辨述
423 5 biàn distinguish; vibhāga 見行止五十卷後魏靈辨述
424 5 fēn to separate; to divide into parts 分教窮派
425 5 fēn a part; a section; a division; a portion 分教窮派
426 5 fēn to distribute; to share; to assign; to allot 分教窮派
427 5 fēn to differentiate; to distinguish 分教窮派
428 5 fēn a fraction 分教窮派
429 5 fēn to express as a fraction 分教窮派
430 5 fēn one tenth 分教窮派
431 5 fèn a component; an ingredient 分教窮派
432 5 fèn the limit of an obligation 分教窮派
433 5 fèn affection; goodwill 分教窮派
434 5 fèn a role; a responsibility 分教窮派
435 5 fēn equinox 分教窮派
436 5 fèn a characteristic 分教窮派
437 5 fèn to assume; to deduce 分教窮派
438 5 fēn to share 分教窮派
439 5 fēn branch [office] 分教窮派
440 5 fēn clear; distinct 分教窮派
441 5 fēn a difference 分教窮派
442 5 fēn a score 分教窮派
443 5 fèn identity 分教窮派
444 5 fèn a part; a portion 分教窮派
445 5 fēn part; avayava 分教窮派
446 5 big; huge; large 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
447 5 Kangxi radical 37 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
448 5 great; major; important 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
449 5 size 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
450 5 old 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
451 5 oldest; earliest 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
452 5 adult 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
453 5 dài an important person 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
454 5 senior 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
455 5 an element 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
456 5 great; mahā 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
457 5 二十 èrshí twenty 註十地論二十卷
458 5 二十 èrshí twenty; vimsati 註十地論二十卷
459 5 method; way 新經靜法寺慧苑述
460 5 France 新經靜法寺慧苑述
461 5 the law; rules; regulations 新經靜法寺慧苑述
462 5 the teachings of the Buddha; Dharma 新經靜法寺慧苑述
463 5 a standard; a norm 新經靜法寺慧苑述
464 5 an institution 新經靜法寺慧苑述
465 5 to emulate 新經靜法寺慧苑述
466 5 magic; a magic trick 新經靜法寺慧苑述
467 5 punishment 新經靜法寺慧苑述
468 5 Fa 新經靜法寺慧苑述
469 5 a precedent 新經靜法寺慧苑述
470 5 a classification of some kinds of Han texts 新經靜法寺慧苑述
471 5 relating to a ceremony or rite 新經靜法寺慧苑述
472 5 Dharma 新經靜法寺慧苑述
473 5 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 新經靜法寺慧苑述
474 5 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 新經靜法寺慧苑述
475 5 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 新經靜法寺慧苑述
476 5 quality; characteristic 新經靜法寺慧苑述
477 5 reason; logic; truth 理門疏六卷
478 5 to manage 理門疏六卷
479 5 to pay attention to; to take notice of; to regard others with a certain attitude 理門疏六卷
480 5 to work jade; to remove jade from ore 理門疏六卷
481 5 a natural science 理門疏六卷
482 5 law; principle; theory; inner principle or structure 理門疏六卷
483 5 to acknowledge; to respond; to answer 理門疏六卷
484 5 a judge 理門疏六卷
485 5 li; moral principle 理門疏六卷
486 5 to tidy up; to put in order 理門疏六卷
487 5 grain; texture 理門疏六卷
488 5 reason; logic; truth 理門疏六卷
489 5 principle; naya 理門疏六卷
490 5 Suí Sui Dynasty 隋西京大興善寺洪遵述
491 5 guān to look at; to watch; to observe 華嚴三昧觀一卷
492 5 guàn Taoist monastery; monastery 華嚴三昧觀一卷
493 5 guān to display; to show; to make visible 華嚴三昧觀一卷
494 5 guān Guan 華嚴三昧觀一卷
495 5 guān appearance; looks 華嚴三昧觀一卷
496 5 guān a sight; a view; a vista 華嚴三昧觀一卷
497 5 guān a concept; a viewpoint; a perspective 華嚴三昧觀一卷
498 5 guān to appreciate; to enjoy; to admire 華嚴三昧觀一卷
499 5 guàn an announcement 華嚴三昧觀一卷
500 5 guàn a high tower; a watchtower 華嚴三昧觀一卷

Frequencies of all Words

Top 925

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 194 juǎn to coil; to roll 十住毘婆沙論十六卷
2 194 juǎn a coil; a roll; a scroll 十住毘婆沙論十六卷
3 194 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 十住毘婆沙論十六卷
4 194 juǎn roll 十住毘婆沙論十六卷
5 194 juǎn to sweep up; to carry away 十住毘婆沙論十六卷
6 194 juǎn to involve; to embroil 十住毘婆沙論十六卷
7 194 juǎn a break roll 十住毘婆沙論十六卷
8 194 juàn an examination paper 十住毘婆沙論十六卷
9 194 juàn a file 十住毘婆沙論十六卷
10 194 quán crinkled; curled 十住毘婆沙論十六卷
11 194 juǎn to include 十住毘婆沙論十六卷
12 194 juǎn to store away 十住毘婆沙論十六卷
13 194 juǎn to sever; to break off 十住毘婆沙論十六卷
14 194 juǎn Juan 十住毘婆沙論十六卷
15 194 juàn a scroll 十住毘婆沙論十六卷
16 194 juàn tired 十住毘婆沙論十六卷
17 194 quán beautiful 十住毘婆沙論十六卷
18 194 juǎn wrapped 十住毘婆沙論十六卷
19 168 shù to state; to tell; to narrate; to relate 北齊劉謙之述
20 168 shù a summary in a text passage heading 北齊劉謙之述
21 168 shù to adhere to; to follow 北齊劉謙之述
22 168 shù to continue or elaborate on a theory developed by another 北齊劉謙之述
23 168 shù narrate 北齊劉謙之述
24 89 one 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
25 89 Kangxi radical 1 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
26 89 as soon as; all at once 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
27 89 pure; concentrated 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
28 89 whole; all 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
29 89 first 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
30 89 the same 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
31 89 each 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
32 89 certain 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
33 89 throughout 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
34 89 used in between a reduplicated verb 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
35 89 sole; single 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
36 89 a very small amount 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
37 89 Yi 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
38 89 other 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
39 89 to unify 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
40 89 accidentally; coincidentally 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
41 89 abruptly; suddenly 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
42 89 or 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
43 89 one; eka 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
44 71 華嚴 huáyán Avataṃsaka sūtra; Flower Garland Sutra; Flower Adornment Sutra 圓超苟陪華嚴之末學
45 50 shū to remove obstructions 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
46 50 shū careless; lax; neglectful 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
47 50 shū commentary 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
48 50 shū a memorial to the emperor 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
49 50 shū sparse; thin; few 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
50 50 shū unfriendly; distant; unfamiliar 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
51 50 shū coarse 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
52 50 shū to describe point by point 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
53 50 shū to annotate; to explicate 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
54 50 shū to carve 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
55 50 shū to dredge 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
56 50 shū to grant; to bestow 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
57 50 shū to retreat; to withdraw 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
58 50 shū coarse cloth 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
59 50 shū brown rice; unpolished rice 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
60 50 shū vegetable 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
61 50 shū Shu 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
62 50 shū commentary; vṛtti 釋迦能仁駕鹿苑而疏其源
63 31 to remember; to memorize; to bear in mind 華嚴刊定記十六卷
64 31 measure word for striking actions 華嚴刊定記十六卷
65 31 to record; to note 華嚴刊定記十六卷
66 31 notes; a record 華嚴刊定記十六卷
67 31 a sign; a mark 華嚴刊定記十六卷
68 31 a birthmark 華嚴刊定記十六卷
69 31 a memorandum 華嚴刊定記十六卷
70 31 an account of a topic, person, or incident 華嚴刊定記十六卷
71 31 a prediction; a prophecy; vyakarana 華嚴刊定記十六卷
72 26 法藏 fǎzàng Dharma Treasure 法藏盡數
73 26 法藏 fǎzàng sūtra repository; sūtra hall 法藏盡數
74 26 法藏 fǎzàng Fazang 法藏盡數
75 22 sān three 金剛三昧論三卷
76 22 sān third 金剛三昧論三卷
77 22 sān more than two 金剛三昧論三卷
78 22 sān very few 金剛三昧論三卷
79 22 sān repeatedly 金剛三昧論三卷
80 22 sān San 金剛三昧論三卷
81 22 sān three; tri 金剛三昧論三卷
82 22 sān sa 金剛三昧論三卷
83 22 sān three kinds; trividha 金剛三昧論三卷
84 21 èr two 大乘起信論二卷
85 21 èr Kangxi radical 7 大乘起信論二卷
86 21 èr second 大乘起信論二卷
87 21 èr twice; double; di- 大乘起信論二卷
88 21 èr another; the other 大乘起信論二卷
89 21 èr more than one kind 大乘起信論二卷
90 21 èr two; dvā; dvi 大乘起信論二卷
91 21 èr both; dvaya 大乘起信論二卷
92 16 meaning; sense 華嚴玄義章一卷
93 16 justice; right action; righteousness 華嚴玄義章一卷
94 16 artificial; man-made; fake 華嚴玄義章一卷
95 16 chivalry; generosity 華嚴玄義章一卷
96 16 just; righteous 華嚴玄義章一卷
97 16 adopted 華嚴玄義章一卷
98 16 a relationship 華嚴玄義章一卷
99 16 volunteer 華嚴玄義章一卷
100 16 something suitable 華嚴玄義章一卷
101 16 a martyr 華嚴玄義章一卷
102 16 a law 華嚴玄義章一卷
103 16 Yi 華嚴玄義章一卷
104 16 Righteousness 華嚴玄義章一卷
105 16 aim; artha 華嚴玄義章一卷
106 16 法師 fǎshī Dharma Master; Venerable; a Buddhist monk or nun 頴法師述
107 16 法師 fǎshī a Taoist priest 頴法師述
108 16 法師 fǎshī Venerable 頴法師述
109 16 法師 fǎshī Dharma Teacher 頴法師述
110 16 法師 fǎshī Dharma master 頴法師述
111 15 元曉 yuán xiǎo Wŏnhyo 新羅元曉述
112 14 shí ten 十住論十卷
113 14 shí Kangxi radical 24 十住論十卷
114 14 shí tenth 十住論十卷
115 14 shí complete; perfect 十住論十卷
116 14 shí ten; daśa 十住論十卷
117 13 正理 zhènglǐ correct principle 正理疏三卷
118 13 正理 zhènglǐ truth 正理疏三卷
119 13 zhāng a chapter; a section 華嚴孔目章四卷
120 13 zhāng Zhang 華嚴孔目章四卷
121 13 zhāng clause 華嚴孔目章四卷
122 13 zhāng a stanza; a song 華嚴孔目章四卷
123 13 zhāng a decorative pattern; an embroidered pattern; an ornament 華嚴孔目章四卷
124 13 zhāng a rule; a regulation 華嚴孔目章四卷
125 13 zhāng a seal; a stamp 華嚴孔目章四卷
126 13 zhāng a badge; an emblem; an insignia 華嚴孔目章四卷
127 13 zhāng a memorial presented to the emperor 華嚴孔目章四卷
128 13 zhāng literary talent 華嚴孔目章四卷
129 13 zhāng to commend; to praise 華嚴孔目章四卷
130 13 zhāng order 華嚴孔目章四卷
131 13 zhāng to make known; to display 華嚴孔目章四卷
132 13 zhāng a written composition; an article 華嚴孔目章四卷
133 13 zhāng beautiful 華嚴孔目章四卷
134 13 zhāng section; document 華嚴孔目章四卷
135 11 yào to want; to wish for 華嚴玄明要決一卷
136 11 yào if 華嚴玄明要決一卷
137 11 yào to be about to; in the future 華嚴玄明要決一卷
138 11 yào to want 華嚴玄明要決一卷
139 11 yāo a treaty 華嚴玄明要決一卷
140 11 yào to request 華嚴玄明要決一卷
141 11 yào essential points; crux 華嚴玄明要決一卷
142 11 yāo waist 華嚴玄明要決一卷
143 11 yāo to cinch 華嚴玄明要決一卷
144 11 yāo waistband 華嚴玄明要決一卷
145 11 yāo Yao 華嚴玄明要決一卷
146 11 yāo to pursue; to seek; to strive for 華嚴玄明要決一卷
147 11 yāo to force; to coerce; to threaten; to compell; to intimidate 華嚴玄明要決一卷
148 11 yāo to obstruct; to intercept 華嚴玄明要決一卷
149 11 yāo to agree with 華嚴玄明要決一卷
150 11 yāo to invite; to welcome 華嚴玄明要決一卷
151 11 yào to summarize 華嚴玄明要決一卷
152 11 yào essential; important 華嚴玄明要決一卷
153 11 yào to desire 華嚴玄明要決一卷
154 11 yào to demand 華嚴玄明要決一卷
155 11 yào to need 華嚴玄明要決一卷
156 11 yào should; must 華嚴玄明要決一卷
157 11 yào might 華嚴玄明要決一卷
158 11 yào or 華嚴玄明要決一卷
159 11 yào necessarily; avaśyam 華嚴玄明要決一卷
160 11 lùn to comment; to discuss 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
161 11 lùn a theory; a doctrine 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
162 11 lùn by the; per 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
163 11 lùn to evaluate 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
164 11 lùn opinion; speech; statement 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
165 11 lùn to convict 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
166 11 lùn to edit; to compile 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
167 11 lùn a treatise; sastra 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
168 11 lùn discussion 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
169 10 zào to make; to build; to manufacture 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
170 10 zào to arrive; to go 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
171 10 zào to pay a visit; to call on 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
172 10 zào to edit; to collect; to compile 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
173 10 zào to attain; to achieve 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
174 10 zào an achievement 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
175 10 zào a crop 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
176 10 zào a time; an age 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
177 10 zào fortune; destiny 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
178 10 zào suddenly 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
179 10 zào to educate; to train 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
180 10 zào to invent 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
181 10 zào a party in a lawsuit 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
182 10 zào to run wild; to overspend 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
183 10 zào indifferently; negligently 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
184 10 zào a woman moving to her husband's home 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
185 10 zào imaginary 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
186 10 zào to found; to initiate 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
187 10 zào to contain 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
188 10 zào made; kṛta 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
189 10 zuǎn to edit; to compile 華嚴文義略纂一卷
190 10 zuǎn topknot; chignon 華嚴文義略纂一卷
191 10 Buddhist temple; monastery; mosque 新經靜法寺慧苑述
192 10 a government office 新經靜法寺慧苑述
193 10 a eunuch 新經靜法寺慧苑述
194 10 Buddhist temple; vihāra 新經靜法寺慧苑述
195 10 zhī him; her; them; that 竊以佛教之興也
196 10 zhī used between a modifier and a word to form a word group 竊以佛教之興也
197 10 zhī to go 竊以佛教之興也
198 10 zhī this; that 竊以佛教之興也
199 10 zhī genetive marker 竊以佛教之興也
200 10 zhī it 竊以佛教之興也
201 10 zhī in 竊以佛教之興也
202 10 zhī all 竊以佛教之興也
203 10 zhī and 竊以佛教之興也
204 10 zhī however 竊以佛教之興也
205 10 zhī if 竊以佛教之興也
206 10 zhī then 竊以佛教之興也
207 10 zhī to arrive; to go 竊以佛教之興也
208 10 zhī is 竊以佛教之興也
209 10 zhī to use 竊以佛教之興也
210 10 zhī Zhi 竊以佛教之興也
211 9 five 崇重聖教遠越五天
212 9 fifth musical note 崇重聖教遠越五天
213 9 Wu 崇重聖教遠越五天
214 9 the five elements 崇重聖教遠越五天
215 9 five; pañca 崇重聖教遠越五天
216 9 jīng to go through; to experience 經三百五十三年
217 9 jīng a sutra; a scripture 經三百五十三年
218 9 jīng warp 經三百五十三年
219 9 jīng longitude 經三百五十三年
220 9 jīng often; regularly; frequently 經三百五十三年
221 9 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 經三百五十三年
222 9 jīng a woman's period 經三百五十三年
223 9 jīng to bear; to endure 經三百五十三年
224 9 jīng to hang; to die by hanging 經三百五十三年
225 9 jīng classics 經三百五十三年
226 9 jīng to be frugal; to save 經三百五十三年
227 9 jīng a classic; a scripture; canon 經三百五十三年
228 9 jīng a standard; a norm 經三百五十三年
229 9 jīng a section of a Confucian work 經三百五十三年
230 9 jīng to measure 經三百五十三年
231 9 jīng human pulse 經三百五十三年
232 9 jīng menstruation; a woman's period 經三百五十三年
233 9 jīng sutra; discourse 經三百五十三年
234 9 seven 佛地論七卷
235 9 a genre of poetry 佛地論七卷
236 9 seventh day memorial ceremony 佛地論七卷
237 9 seven; sapta 佛地論七卷
238 9 to translate; to interpret 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
239 9 to explain 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
240 9 to decode; to encode 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
241 9 liù six 十地五門實性論六卷
242 9 liù sixth 十地五門實性論六卷
243 9 liù a note on the Gongche scale 十地五門實性論六卷
244 9 liù six; ṣaṭ 十地五門實性論六卷
245 9 base; foundation 基法師述
246 9 basic; fundamental 基法師述
247 9 a radical 基法師述
248 9 basis 基法師述
249 8 yuàn to hope; to wish; to desire 華嚴普賢行願品疏一卷
250 8 yuàn hope 華嚴普賢行願品疏一卷
251 8 yuàn to be ready; to be willing 華嚴普賢行願品疏一卷
252 8 yuàn to ask for; to solicit 華嚴普賢行願品疏一卷
253 8 yuàn a vow 華嚴普賢行願品疏一卷
254 8 yuàn diligent; attentive 華嚴普賢行願品疏一卷
255 8 yuàn to prefer; to select 華嚴普賢行願品疏一卷
256 8 yuàn to admire 華嚴普賢行願品疏一卷
257 8 yuàn a vow; pranidhana 華嚴普賢行願品疏一卷
258 8 shàng top; a high position 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
259 8 shang top; the position on or above something 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
260 8 shàng to go up; to go forward 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
261 8 shàng shang 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
262 8 shàng previous; last 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
263 8 shàng high; higher 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
264 8 shàng advanced 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
265 8 shàng a monarch; a sovereign 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
266 8 shàng time 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
267 8 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
268 8 shàng far 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
269 8 shàng big; as big as 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
270 8 shàng abundant; plentiful 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
271 8 shàng to report 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
272 8 shàng to offer 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
273 8 shàng to go on stage 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
274 8 shàng to take office; to assume a post 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
275 8 shàng to install; to erect 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
276 8 shàng to suffer; to sustain 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
277 8 shàng to burn 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
278 8 shàng to remember 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
279 8 shang on; in 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
280 8 shàng upward 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
281 8 shàng to add 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
282 8 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
283 8 shàng to meet 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
284 8 shàng falling then rising (4th) tone 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
285 8 shang used after a verb indicating a result 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
286 8 shàng a musical note 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
287 8 shàng higher, superior; uttara 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
288 8 三藏 sān zàng San Zang 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
289 8 三藏 sān Zàng Buddhist Canon 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
290 8 三藏 sān Zàng Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
291 8 xuán profound; mysterious; subtle 大乘起信論玄文二十卷
292 8 xuán black 大乘起信論玄文二十卷
293 8 xuán Kangxi radical 95 大乘起信論玄文二十卷
294 8 xuán incredible; unreliable 大乘起信論玄文二十卷
295 8 xuán occult; mystical 大乘起信論玄文二十卷
296 8 xuán meditative and silent 大乘起信論玄文二十卷
297 8 xuán pretending 大乘起信論玄文二十卷
298 8 xuán Xuan 大乘起信論玄文二十卷
299 8 xuán mysterious; subtle 大乘起信論玄文二十卷
300 8 líng agile; nimble 見行止五十卷後魏靈辨述
301 8 líng spirit; soul; life principle 見行止五十卷後魏靈辨述
302 8 líng spiritual; sacred 見行止五十卷後魏靈辨述
303 8 líng a witch 見行止五十卷後魏靈辨述
304 8 líng spirits and devils; demons; gods; a deity 見行止五十卷後魏靈辨述
305 8 líng emotional spirit 見行止五十卷後魏靈辨述
306 8 líng a very capable person 見行止五十卷後魏靈辨述
307 8 líng a coffin containing a corpse 見行止五十卷後魏靈辨述
308 8 líng Ling 見行止五十卷後魏靈辨述
309 8 líng to be reasonable 見行止五十卷後魏靈辨述
310 8 líng to bless and protect 見行止五十卷後魏靈辨述
311 8 líng wonderful; auspicious 見行止五十卷後魏靈辨述
312 8 líng as predicted 見行止五十卷後魏靈辨述
313 8 líng beautiful; good 見行止五十卷後魏靈辨述
314 8 líng quick witted; clever; alert; intelligent 見行止五十卷後魏靈辨述
315 8 líng having divine awareness 見行止五十卷後魏靈辨述
316 8 líng supernatural; unearthly 見行止五十卷後魏靈辨述
317 8 líng spirit; soul; preta 見行止五十卷後魏靈辨述
318 7 duàn absolutely; decidedly 正理義斷一卷
319 7 duàn to judge 正理義斷一卷
320 7 duàn to severe; to break 正理義斷一卷
321 7 duàn to stop 正理義斷一卷
322 7 duàn to quit; to give up 正理義斷一卷
323 7 duàn to intercept 正理義斷一卷
324 7 duàn to divide 正理義斷一卷
325 7 duàn to isolate 正理義斷一卷
326 7 duàn cutting off; uccheda 正理義斷一卷
327 7 jiāo to teach; to educate; to instruct 微言之教聞空
328 7 jiào a school of thought; a sect 微言之教聞空
329 7 jiào to make; to cause 微言之教聞空
330 7 jiào religion 微言之教聞空
331 7 jiào instruction; a teaching 微言之教聞空
332 7 jiào Jiao 微言之教聞空
333 7 jiào a directive; an order 微言之教聞空
334 7 jiào to urge; to incite 微言之教聞空
335 7 jiào to pass on; to convey 微言之教聞空
336 7 jiào etiquette 微言之教聞空
337 7 jiāo teaching; śāsana 微言之教聞空
338 7 智儼 zhì yǎn Zhi Yan 古經至相寺智儼述
339 7 míng measure word for people 亦名五教章法藏述
340 7 míng fame; renown; reputation 亦名五教章法藏述
341 7 míng a name; personal name; designation 亦名五教章法藏述
342 7 míng rank; position 亦名五教章法藏述
343 7 míng an excuse 亦名五教章法藏述
344 7 míng life 亦名五教章法藏述
345 7 míng to name; to call 亦名五教章法藏述
346 7 míng to express; to describe 亦名五教章法藏述
347 7 míng to be called; to have the name 亦名五教章法藏述
348 7 míng to own; to possess 亦名五教章法藏述
349 7 míng famous; renowned 亦名五教章法藏述
350 7 míng moral 亦名五教章法藏述
351 7 míng name; naman 亦名五教章法藏述
352 7 míng fame; renown; yasas 亦名五教章法藏述
353 6 起信 qǐ xìn the awakening of faith 起信義疏二卷
354 6 chāo paper money 分本末為六十卷請來錄云演義鈔四十卷清涼山大華嚴寺澄觀述
355 6 chāo chao; unit of currency 分本末為六十卷請來錄云演義鈔四十卷清涼山大華嚴寺澄觀述
356 6 chāo to transcribe; to copy 分本末為六十卷請來錄云演義鈔四十卷清涼山大華嚴寺澄觀述
357 6 chāo Chao 分本末為六十卷請來錄云演義鈔四十卷清涼山大華嚴寺澄觀述
358 6 chāo collected writings 分本末為六十卷請來錄云演義鈔四十卷清涼山大華嚴寺澄觀述
359 6 chāo to seize 分本末為六十卷請來錄云演義鈔四十卷清涼山大華嚴寺澄觀述
360 6 chāo the tip of a branch 分本末為六十卷請來錄云演義鈔四十卷清涼山大華嚴寺澄觀述
361 6 four 大品玄文四卷
362 6 note a musical scale 大品玄文四卷
363 6 fourth 大品玄文四卷
364 6 Si 大品玄文四卷
365 6 four; catur 大品玄文四卷
366 6 huì can; be able to 華嚴經會釋論十四卷
367 6 huì able to 華嚴經會釋論十四卷
368 6 huì a meeting; a conference; an assembly 華嚴經會釋論十四卷
369 6 kuài to balance an account 華嚴經會釋論十四卷
370 6 huì to assemble 華嚴經會釋論十四卷
371 6 huì to meet 華嚴經會釋論十四卷
372 6 huì a temple fair 華嚴經會釋論十四卷
373 6 huì a religious assembly 華嚴經會釋論十四卷
374 6 huì an association; a society 華嚴經會釋論十四卷
375 6 huì a national or provincial capital 華嚴經會釋論十四卷
376 6 huì an opportunity 華嚴經會釋論十四卷
377 6 huì to understand 華嚴經會釋論十四卷
378 6 huì to be familiar with; to know 華嚴經會釋論十四卷
379 6 huì to be possible; to be likely 華嚴經會釋論十四卷
380 6 huì to be good at 華嚴經會釋論十四卷
381 6 huì a moment 華嚴經會釋論十四卷
382 6 huì to happen to 華嚴經會釋論十四卷
383 6 huì to pay 華嚴經會釋論十四卷
384 6 huì a meeting place 華嚴經會釋論十四卷
385 6 kuài the seam of a cap 華嚴經會釋論十四卷
386 6 huì in accordance with 華嚴經會釋論十四卷
387 6 huì imperial civil service examination 華嚴經會釋論十四卷
388 6 huì to have sexual intercourse 華嚴經會釋論十四卷
389 6 huì Hui 華嚴經會釋論十四卷
390 6 huì combining; samsarga 華嚴經會釋論十四卷
391 6 to gather; to collect 自防遺忘集十卷
392 6 collected works; collection 自防遺忘集十卷
393 6 volume; part 自防遺忘集十卷
394 6 to stablize; to settle 自防遺忘集十卷
395 6 used in place names 自防遺忘集十卷
396 6 to mix; to blend 自防遺忘集十卷
397 6 to hit the mark 自防遺忘集十卷
398 6 to compile 自防遺忘集十卷
399 6 to finish; to accomplish 自防遺忘集十卷
400 6 to rest; to perch 自防遺忘集十卷
401 6 a market 自防遺忘集十卷
402 6 the origin of suffering 自防遺忘集十卷
403 6 chuán to transmit 磯城嶋金剌宮御宇欽明天皇十三年佛法始傳矣
404 6 zhuàn a biography 磯城嶋金剌宮御宇欽明天皇十三年佛法始傳矣
405 6 chuán to teach 磯城嶋金剌宮御宇欽明天皇十三年佛法始傳矣
406 6 chuán to summon 磯城嶋金剌宮御宇欽明天皇十三年佛法始傳矣
407 6 chuán to pass on to later generations 磯城嶋金剌宮御宇欽明天皇十三年佛法始傳矣
408 6 chuán to spread; to propagate 磯城嶋金剌宮御宇欽明天皇十三年佛法始傳矣
409 6 chuán to express 磯城嶋金剌宮御宇欽明天皇十三年佛法始傳矣
410 6 chuán to conduct 磯城嶋金剌宮御宇欽明天皇十三年佛法始傳矣
411 6 zhuàn a posthouse 磯城嶋金剌宮御宇欽明天皇十三年佛法始傳矣
412 6 zhuàn a commentary 磯城嶋金剌宮御宇欽明天皇十三年佛法始傳矣
413 6 zhuàn handed down and fixed by tradition; āgama 磯城嶋金剌宮御宇欽明天皇十三年佛法始傳矣
414 6 to record; to copy 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
415 6 to hire; to employ 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
416 6 to record sound 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
417 6 a record; a register 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
418 6 to register; to enroll 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
419 6 to supervise; to direct 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
420 6 a sequence; an order 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
421 6 to determine a prison sentence 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
422 6 record 東大寺圓超大法師奉聖王勅錄上
423 6 真諦 zhēndì truth 馬鳴菩薩造真諦三藏譯
424 6 真諦 zhēndì paramartha; paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth 馬鳴菩薩造真諦三藏譯
425 6 真諦 zhēndì Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha 馬鳴菩薩造真諦三藏譯
426 6 xīn new; fresh; modern 新經李通玄述
427 6 xīn xinjiang 新經李通玄述
428 6 xīn to renew; to refresh 新經李通玄述
429 6 xīn recently 新經李通玄述
430 6 xīn new people or things 新經李通玄述
431 6 xīn Xin 新經李通玄述
432 6 xīn Xin 新經李通玄述
433 6 xīn new; nava 新經李通玄述
434 6 huì intelligent; clever 新經靜法寺慧苑述
435 6 huì mental ability; intellect 新經靜法寺慧苑述
436 6 huì wisdom; understanding 新經靜法寺慧苑述
437 6 huì Wisdom 新經靜法寺慧苑述
438 6 huì wisdom; prajna 新經靜法寺慧苑述
439 6 huì intellect; mati 新經靜法寺慧苑述
440 6 起信疏 qǐ xìn shū Commentary on the Treatise on the Awakening of Faith 起信疏一卷
441 6 mén door; gate; doorway; gateway 十地五門實性論六卷
442 6 mén phylum; division 十地五門實性論六卷
443 6 mén sect; school 十地五門實性論六卷
444 6 mén Kangxi radical 169 十地五門實性論六卷
445 6 mén measure word for lessons, subjects, large guns, etc 十地五門實性論六卷
446 6 mén a door-like object 十地五門實性論六卷
447 6 mén an opening 十地五門實性論六卷
448 6 mén an access point; a border entrance 十地五門實性論六卷
449 6 mén a household; a clan 十地五門實性論六卷
450 6 mén a kind; a category 十地五門實性論六卷
451 6 mén to guard a gate 十地五門實性論六卷
452 6 mén Men 十地五門實性論六卷
453 6 mén a turning point 十地五門實性論六卷
454 6 mén a method 十地五門實性論六卷
455 6 mén a sense organ 十地五門實性論六卷
456 6 mén door; gate; dvara 十地五門實性論六卷
457 6 疏記 shūjì to record notes 基疏記三卷
458 5 biàn to distinguish; to recognize 見行止五十卷後魏靈辨述
459 5 biàn to debate; to argue 見行止五十卷後魏靈辨述
460 5 biàn argument 見行止五十卷後魏靈辨述
461 5 biàn distinct 見行止五十卷後魏靈辨述
462 5 biàn distinguish; vibhāga 見行止五十卷後魏靈辨述
463 5 fēn to separate; to divide into parts 分教窮派
464 5 fēn a monetary unit equal to one hundredth of a yuan; a cent 分教窮派
465 5 fēn a part; a section; a division; a portion 分教窮派
466 5 fēn a minute; a 15 second unit of time 分教窮派
467 5 fēn a unit of length equivalent to 0.33 cm; a unit of area equal to six square zhang 分教窮派
468 5 fēn to distribute; to share; to assign; to allot 分教窮派
469 5 fēn to differentiate; to distinguish 分教窮派
470 5 fēn a fraction 分教窮派
471 5 fēn to express as a fraction 分教窮派
472 5 fēn one tenth 分教窮派
473 5 fēn a centimeter 分教窮派
474 5 fèn a component; an ingredient 分教窮派
475 5 fèn the limit of an obligation 分教窮派
476 5 fèn affection; goodwill 分教窮派
477 5 fèn a role; a responsibility 分教窮派
478 5 fēn equinox 分教窮派
479 5 fèn a characteristic 分教窮派
480 5 fèn to assume; to deduce 分教窮派
481 5 fēn to share 分教窮派
482 5 fēn branch [office] 分教窮派
483 5 fēn clear; distinct 分教窮派
484 5 fēn a difference 分教窮派
485 5 fēn a score 分教窮派
486 5 fèn identity 分教窮派
487 5 fèn a part; a portion 分教窮派
488 5 fēn part; avayava 分教窮派
489 5 big; huge; large 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
490 5 Kangxi radical 37 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
491 5 great; major; important 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
492 5 size 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
493 5 old 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
494 5 greatly; very 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
495 5 oldest; earliest 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
496 5 adult 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
497 5 tài greatest; grand 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
498 5 dài an important person 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
499 5 senior 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也
500 5 approximately 龍樹菩薩造後秦耶舍三藏共羅什譯出釋十地品至第二地是大不思議論一分也

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
juǎn wrapped
shù narrate
one; eka
华严 華嚴 huáyán Avataṃsaka sūtra; Flower Garland Sutra; Flower Adornment Sutra
shū commentary; vṛtti
a prediction; a prophecy; vyakarana
法藏
 1. fǎzàng
 2. fǎzàng
 3. fǎzàng
 1. Dharma Treasure
 2. sūtra repository; sūtra hall
 3. Fazang
 1. sān
 2. sān
 3. sān
 1. three; tri
 2. sa
 3. three kinds; trividha
 1. èr
 2. èr
 1. two; dvā; dvi
 2. both; dvaya
 1. Righteousness
 2. aim; artha

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
智俨 智儼 32 Zhi Yan
北齐 北齊 66 Northern Qi Dynasty; Qi of the Northern Dynasties
般若心经 般若心經 98 The Heart Sutra; The Prajñāpāramitā Heart Sutra
澄观 澄觀 99 Cheng Guan
大慈恩寺 100 Ci En Temple
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
大觉寺 大覺寺 100
 1. Dajue Temple
 2. Dajue Temple
大品 100 Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大乘起信论疏 大乘起信論疏 100 A Commentary on the Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna; Taesung Kisin Non So
大乘起信论 大乘起信論 100 Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna; Dasheng Qixin Lun
大乘義章 大乘义章 100 Compendium of the Great Purport of the Mahāyāna; Dasheng Yi Zhang
定宾 定賓 100 Ding Bin
东汉 東漢 68 Eastern Han
东晋 東晉 100 Eastern Jin Dynasty
东大寺 東大寺 100 Tōdai-ji
杜顺 杜順 100 Du Shun
法华 法華 70
 1. Dharma Flower
 2. The Lotus Sutra
法华宗要 法華宗要 102 Fa Hua Zong Yao
法敏 102 Fa Min
翻梵语 翻梵語 102 Translating Sanskrit; Fan Fanyu
梵网经 梵網經 70
 1. Brahma Net Sutra (Brahmajala Sutra)
 2. the Brahma Net sūtra; Fanwang Jing
梵语 梵語 102
 1. Sanskrit
 2. Sanskrit
法藏 102
 1. Dharma Treasure
 2. sūtra repository; sūtra hall
 3. Fazang
佛地论 佛地論 102 Buddhabhūmisūtraśāstra; Treatise on the Buddhabhūmisūtra
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
广百论 廣百論 103 Catuhsataka; Guang Bai Lun Ben
光统 光統 103 Guang Tong
光宅寺 103 Guangzhai Temple
海印三昧论 海印三昧論 104 Ocean Reflection Samādi Treatise
后秦 後秦 72 Later Qin
华严菩萨 華嚴菩薩 104 Flower Garland Bodhisattva
华严 華嚴 104 Avataṃsaka sūtra; Flower Garland Sutra; Flower Adornment Sutra
华严经 華嚴經 72
 1. Avatamsaka Sutra
 2. Avatamsaka Sutra; Avataṃsaka Sūtra; Flower Garland Sutra; Flower Adornment Sutra
华严经探玄记 華嚴經探玄記 104 Exploring the Mysteries of the Avatamsaka Sutra; Huayan Jing Tan Xuan Ji
华严遊心法界记 華嚴遊心法界記 104 Huayan You Xin Fajie Ji
华严遊意 華嚴遊意 104 Huayan You Yi
华严宗章疏并因明录 華嚴宗章疏并因明錄 104 Catalog of Huayan School and Buddhist Logic Documents
华严寺 華嚴寺 104
 1. Hua Yan Temple
 2. Hwaeomsa
慧觉 慧覺 104 Hui Jue
慧叡 104 Hui Rui
慧沼 104 Hui Zhao
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
慧远 慧遠 104
 1. Jingying Huiyuan
 2. Hui Yuan
吉藏 106 Jizang
坚慧菩萨 堅慧菩薩 106 Sthiramati
甲戌 74 eleventh year A11 of the 60 year cycle
靖迈 靖邁 106 Jing Mai
竟陵 106 Jingling
勒那摩提 108
 1. Ratnamati
 2. Ratnamati
楞伽 楞伽 108 Lankavatara
楞伽经 楞伽經 108 Lankavatara Sutra
理门论 理門論 108 Nyāyamukha
李通玄 108 Li Tongxuan
礼拜天 禮拜天 108 Sunday
龙树菩萨 龍樹菩薩 76
 1. Nagarjuna
 2. Nāgārjuna
罗什 羅什 108 Kumārajīva
庐山慧远 廬山慧遠 76 Hui Yuan; Lushan Huiyuan
鹿苑 108 Mṛgadāva; Deer Park
马鸣菩萨 馬鳴菩薩 109 Aśvaghoṣa; Asvaghosa
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
明皛 109 Ming Xiao
后魏 後魏 195 Northern Wei Dynasty; Wei of the Northern Dynasties
菩提留支 112 Bodhiruci
起信论 起信論 81 Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna; Dasheng Qixin Lun
起信疏 113 Commentary on the Treatise on the Awakening of Faith
亲光 親光 113 Bandhuprabha
如实论 如實論 114 Tarkaśāstra; Rushi Lun
入正理论 入正理論 114 Nyāyapraveśa; Primer on Logic
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善财童子 善財童子 115 Sudhana
神泰 115 Shen Tai
胜军 勝軍 115
 1. conquering army
 2. Prasenajit
 3. Śreṇika
胜鬘经 勝鬘經 115 Srimala Sutra; Śrīmālādevī Siṃhanāda sūtra; Sutra on the Lion’s Roar of Srimala
胜鬘 勝鬘 83 Śrīmālā
胜庄 勝莊 115 Seungjang
十地论 十地論 115 Daśabhūmikasūtraśāstra; Shi Di Jinglun
释论 釋論 115 Treatise on the Perfection of Great Wisdom; Dazhidu Lun; Mahāprajñāpāramitaśastra; Māhaprajñāparamitopadeśa
十住论 十住論 115 Commentary on the Ten Abodes
十住毘婆沙论 十住毘婆沙論 115 Shi Zhu Pi Po Sha Lun; Daśabhūmivibhāsā śāstra
十二门论疏 十二門論疏 115 Commentary on the Dvādaśanikāyaśāstra
释迦 釋迦 115 Sakya
四月 115
 1. April; the Fourth Month
 2. fourth lunar month; āṣāḍha
83 Sui Dynasty
太贤 太賢 116 Tai Xian
唐书 唐書 116 Old Book of Tang
天宫 天宮 116
 1. Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
 2. celestial palace
 3. Indra's palace
天亲菩萨 天親菩薩 116 Vasubandhu
提云般若 提雲般若 116 Devaprajñā
维摩经 維摩經 119 Vimalakirti Sutra; Vimalakīrti sūtra; Vimalakīrti Nirdeśa sūtra
魏国西寺 魏國西寺 119 Weiguo Xi Temple; Chongfu Temple; National Western Temple
维摩 維摩 87
 1. Vimalakirti
 2. Vimalakirti
唯识论 唯識論 119 Viṁśatikāvṛtti; Weishi Lun
文宣王 87 Xiao Zi Liang; Wenxuan Wang
五教章 119 Five Classifications of the Teachings
武德 119 Wude
西京 120
 1. Western Capital
 2. Kyoto
相州 120 Xiangzhou
孝明 120
 1. Xiaoming; Emperor Xiaoming of Northern Wei
 2. Xiaoming; Emperor Ming of Han
兴福寺 興福寺 120 Xingfu Temple
行贺 行賀 120 Gyōga
新罗 新羅 120 Silla
西天 120 India; Indian continent
续高僧传 續高僧傳 120 Supplement to the Biographies of Eminent Monks
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang
彦琮 彥琮 121 Yan Cong
89
 1. Ye
 2. Ye
耶舍 121
 1. Yaśa
 2. Narendrayaśas
121 Yong; Nanning
圆测 圓測 121 Woncheuk
元晓 元曉 121 Wŏnhyo
圆超 圓超 121
 1. Enchō
 2. Yuan Chao
越州 121 Yuezhou
湛然 122 Zhanran; Chan-Jan
震旦 122 China
智周 122 Zhi Zhou
智顗 122 Zhi Yi; Chih-i
中边分别论 中邊分別論 122 Madhyāntavibhaṅgabhāṣya; Zhong Bian Fenbie Lun

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 55.

Simplified Traditional Pinyin English
百八 98 one hundred and eight
比量 98 inference; anumāna
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
付嘱 付囑 99 to entrust; to empower
二障 195 two kinds of obstacles
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
古译 古譯 103 old translation
迴心 104 to turn the mind towards
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
金人 106 golden person; Buddha statue
经疏 經疏 106 sūtra commentary
净眼 淨眼 106
 1. pure eyes
 2. Vimalanetra
金刚三昧 金剛三昧 106 vajrasamādhi
经法 經法 106 canonical teachings
经论 經論 106 sutras and shastras; scriptures and commentaries
九识 九識 106 nine kinds of cognition
空观 空觀 107 to observe emptiness; to reflect on the emptiness of all phenomenon
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
六宗 108 six schools
论疏 論疏 108 Śastra commentary
能仁 110 great in lovingkindness
普光 112
 1. radiating light all around
 2. Pu Guang
普礼 普禮 112 Monastery-Wide Ceremony
普贤行 普賢行 112 the practice of Samantabhadra
起信 113 the awakening of faith
权实 權實 113 the expedient and the ultimately true
染净 染淨 114 impure and pure dharmas
入法界品 114 entrance into the dharma realm [chapter]
如理 114 principle of suchness
三量 115 three ways of knowing
三论 三論 115 three treatises
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
僧正 115 sōjō
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
胜军 勝軍 115
 1. conquering army
 2. Prasenajit
 3. Śreṇika
圣教 聖教 115 sacred teachings
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十地品 115 ten grounds [chapter]
十二部 115 Twelve Divisions of Sutras
十门 十門 115 ten gates
世界海 115 sea of worlds
唯识 唯識 119 vijñaptimātratā; consciousness only; mere-representation
文备 文備 119 Wen Bei
五聚 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
显密 顯密 120 exoteric and esoteric
新华严经 新華嚴經 120
 1. new Avatamsaka Sutra
 2. new Avatamsaka Sutra
玄应 玄應 120
 1. a profound response
 2. Xuanying
因明 121 Buddhist logic; hetuvidya
章疏 122 documents
真谛 真諦 122
 1. truth
 2. paramartha; paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
 3. Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha
诤论 諍論 122 to debate
止观 止觀 122
 1. Cessation and Contemplation
 2. calming and contemplating
 3. calming and insight; calming and contemplation; śamatha and vipaśyanā
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara