Glossary and Vocabulary for Sutra on the Names of the Fathers and Mothers of the Seven Buddhas (Qi Fo Fumu Xing Zi Jing) 七佛父母姓字經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 49 letter; symbol; character 子字無延
2 49 Zi 子字無延
3 49 to love 子字無延
4 49 to teach; to educate 子字無延
5 49 to be allowed to marry 子字無延
6 49 courtesy name; style name; scholarly or literary name 子字無延
7 49 diction; wording 子字無延
8 49 handwriting 子字無延
9 49 calligraphy; a work of calligraphy 子字無延
10 49 a written pledge; a letter; a contract 子字無延
11 49 a font; a calligraphic style 子字無延
12 49 the phonetic value of a character; the pronunciation of a character 子字無延
13 43 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國
14 43 relating to Buddhism 佛在舍衛國
15 43 a statue or image of a Buddha 佛在舍衛國
16 43 a Buddhist text 佛在舍衛國
17 43 to touch; to stroke 佛在舍衛國
18 43 Buddha 佛在舍衛國
19 43 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國
20 17 弟子 dìzi disciple; follower; student 弟子幾人
21 17 弟子 dìzi youngster 弟子幾人
22 17 弟子 dìzi prostitute 弟子幾人
23 17 弟子 dìzi believer 弟子幾人
24 17 弟子 dìzi disciple 弟子幾人
25 17 弟子 dìzi disciple; śiṣya; śrāvaka 弟子幾人
26 15 說經 shuō jīng to explain a sūtra; to expound the classics 維衛佛前後三會為諸比丘說經
27 14 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 佛將五百比丘
28 14 比丘 bǐqiū bhiksu 佛將五百比丘
29 14 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 佛將五百比丘
30 13 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 有十萬比丘皆得阿羅漢
31 13 děi to want to; to need to 有十萬比丘皆得阿羅漢
32 13 děi must; ought to 有十萬比丘皆得阿羅漢
33 13 de 有十萬比丘皆得阿羅漢
34 13 de infix potential marker 有十萬比丘皆得阿羅漢
35 13 to result in 有十萬比丘皆得阿羅漢
36 13 to be proper; to fit; to suit 有十萬比丘皆得阿羅漢
37 13 to be satisfied 有十萬比丘皆得阿羅漢
38 13 to be finished 有十萬比丘皆得阿羅漢
39 13 děi satisfying 有十萬比丘皆得阿羅漢
40 13 to contract 有十萬比丘皆得阿羅漢
41 13 to hear 有十萬比丘皆得阿羅漢
42 13 to have; there is 有十萬比丘皆得阿羅漢
43 13 marks time passed 有十萬比丘皆得阿羅漢
44 13 obtain; attain; prāpta 有十萬比丘皆得阿羅漢
45 12 第二 dì èr second 第二佛字式佛
46 12 第二 dì èr second; dvitīya 第二佛字式佛
47 12 to carry 所治國名剎末提
48 12 a flick up and rightwards in a character 所治國名剎末提
49 12 to lift; to raise 所治國名剎末提
50 12 to move forward [in time] 所治國名剎末提
51 12 to get; to fetch 所治國名剎末提
52 12 to mention; to raise [in discussion] 所治國名剎末提
53 12 to cheer up 所治國名剎末提
54 12 to be on guard 所治國名剎末提
55 12 a ladle 所治國名剎末提
56 12 Ti 所治國名剎末提
57 12 to to hurl; to pass 所治國名剎末提
58 12 to bring; cud 所治國名剎末提
59 12 阿羅漢 āluóhàn Arhat 有十萬比丘皆得阿羅漢
60 12 阿羅漢 Āluóhàn arhat 有十萬比丘皆得阿羅漢
61 12 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 有十萬比丘皆得阿羅漢
62 12 第一 dì yī first 第一佛字維衛佛
63 12 第一 dì yī foremost; first 第一佛字維衛佛
64 12 第一 dì yī first; prathama 第一佛字維衛佛
65 12 第一 dì yī foremost; parama 第一佛字維衛佛
66 12 zhě ca 屬者若曹共議語何等
67 11 Yi 式佛亦姓拘隣
68 11 self 我思念佛最神道德妙達所知高遠
69 11 [my] dear 我思念佛最神道德妙達所知高遠
70 11 Wo 我思念佛最神道德妙達所知高遠
71 11 self; atman; attan 我思念佛最神道德妙達所知高遠
72 11 ga 我思念佛最神道德妙達所知高遠
73 11 wéi to preserve; to maintain 第一佛字維衛佛
74 11 wéi dimension 第一佛字維衛佛
75 11 wéi a restraining rope 第一佛字維衛佛
76 11 wéi a rule; a law 第一佛字維衛佛
77 11 wéi a thin object 第一佛字維衛佛
78 11 wéi to tie up 第一佛字維衛佛
79 11 wéi to connect; to hold together 第一佛字維衛佛
80 11 wéi an intermediate point of the compass; vidiś 第一佛字維衛佛
81 10 wèi to guard; to protect; to defend 第一佛字維衛佛
82 10 wèi a guard 第一佛字維衛佛
83 10 wèi feathering in arrows 第一佛字維衛佛
84 10 wèi a border area; a defended area 第一佛字維衛佛
85 10 wèi donkey 第一佛字維衛佛
86 10 wèi Wei 第一佛字維衛佛
87 10 wèi Wei 第一佛字維衛佛
88 10 wèi defend; ārakṣa 第一佛字維衛佛
89 10 wèi guard; rakṣaṇa 第一佛字維衛佛
90 10 huì can; be able to 維衛佛前後三會為諸比丘說經
91 10 huì able to 維衛佛前後三會為諸比丘說經
92 10 huì a meeting; a conference; an assembly 維衛佛前後三會為諸比丘說經
93 10 kuài to balance an account 維衛佛前後三會為諸比丘說經
94 10 huì to assemble 維衛佛前後三會為諸比丘說經
95 10 huì to meet 維衛佛前後三會為諸比丘說經
96 10 huì a temple fair 維衛佛前後三會為諸比丘說經
97 10 huì a religious assembly 維衛佛前後三會為諸比丘說經
98 10 huì an association; a society 維衛佛前後三會為諸比丘說經
99 10 huì a national or provincial capital 維衛佛前後三會為諸比丘說經
100 10 huì an opportunity 維衛佛前後三會為諸比丘說經
101 10 huì to understand 維衛佛前後三會為諸比丘說經
102 10 huì to be familiar with; to know 維衛佛前後三會為諸比丘說經
103 10 huì to be possible; to be likely 維衛佛前後三會為諸比丘說經
104 10 huì to be good at 維衛佛前後三會為諸比丘說經
105 10 huì a moment 維衛佛前後三會為諸比丘說經
106 10 huì to happen to 維衛佛前後三會為諸比丘說經
107 10 huì to pay 維衛佛前後三會為諸比丘說經
108 10 huì a meeting place 維衛佛前後三會為諸比丘說經
109 10 kuài the seam of a cap 維衛佛前後三會為諸比丘說經
110 10 huì in accordance with 維衛佛前後三會為諸比丘說經
111 10 huì imperial civil service examination 維衛佛前後三會為諸比丘說經
112 10 huì to have sexual intercourse 維衛佛前後三會為諸比丘說經
113 10 huì Hui 維衛佛前後三會為諸比丘說經
114 10 huì combining; samsarga 維衛佛前後三會為諸比丘說經
115 10 zhǒng kind; type 維衛佛剎利種
116 10 zhòng to plant; to grow; to cultivate 維衛佛剎利種
117 10 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 維衛佛剎利種
118 10 zhǒng seed; strain 維衛佛剎利種
119 10 zhǒng offspring 維衛佛剎利種
120 10 zhǒng breed 維衛佛剎利種
121 10 zhǒng race 維衛佛剎利種
122 10 zhǒng species 維衛佛剎利種
123 10 zhǒng root; source; origin 維衛佛剎利種
124 10 zhǒng grit; guts 維衛佛剎利種
125 10 zhǒng seed; bīja 維衛佛剎利種
126 10 迦葉佛 jiāyè fó Kasyapa Buddha; Kassapa Buddha 第三者迦葉佛
127 10 zuò to do 何等不作知已去佛及當來佛年紀
128 10 zuò to act as; to serve as 何等不作知已去佛及當來佛年紀
129 10 zuò to start 何等不作知已去佛及當來佛年紀
130 10 zuò a writing; a work 何等不作知已去佛及當來佛年紀
131 10 zuò to dress as; to be disguised as 何等不作知已去佛及當來佛年紀
132 10 zuō to create; to make 何等不作知已去佛及當來佛年紀
133 10 zuō a workshop 何等不作知已去佛及當來佛年紀
134 10 zuō to write; to compose 何等不作知已去佛及當來佛年紀
135 10 zuò to rise 何等不作知已去佛及當來佛年紀
136 10 zuò to be aroused 何等不作知已去佛及當來佛年紀
137 10 zuò activity; action; undertaking 何等不作知已去佛及當來佛年紀
138 10 zuò to regard as 何等不作知已去佛及當來佛年紀
139 10 zuò action; kāraṇa 何等不作知已去佛及當來佛年紀
140 10 式佛 shì fó Sikhin Buddha; Śikhin Buddha 第二佛字式佛
141 10 隨葉佛 suíyè fó Visvabhu Buddha; Viśvabhu Buddha 第三佛字隨葉佛
142 10 拘樓秦佛 jūlóuqín fó Krakucchanda Buddha 第一者拘樓秦佛
143 9 釋迦文尼 shìjiāwénní Sakyamuni; Śākyamuni 第四者我字釋迦文尼佛
144 9 拘那含牟尼佛 jūnàhánmóuní fó Kanakamuni Buddha 第二佛者拘那含牟尼佛
145 9 jīn today; present; now 今我作釋迦文尼佛姓瞿曇
146 9 jīn Jin 今我作釋迦文尼佛姓瞿曇
147 9 jīn modern 今我作釋迦文尼佛姓瞿曇
148 9 jīn now; adhunā 今我作釋迦文尼佛姓瞿曇
149 9 mother 因號無延母
150 9 Kangxi radical 80 因號無延母
151 9 female 因號無延母
152 9 female elders; older female relatives 因號無延母
153 9 parent; source; origin 因號無延母
154 9 all women 因號無延母
155 9 to foster; to nurture 因號無延母
156 9 a large proportion of currency 因號無延母
157 9 investment capital 因號無延母
158 9 mother; maternal deity 因號無延母
159 9 wàn ten thousand 有九萬比丘皆得阿羅漢
160 9 wàn many; myriad; innumerable 有九萬比丘皆得阿羅漢
161 9 wàn Wan 有九萬比丘皆得阿羅漢
162 9 Mo 有九萬比丘皆得阿羅漢
163 9 wàn scorpion dance 有九萬比丘皆得阿羅漢
164 9 wàn ten thousand; myriad; ayuta 有九萬比丘皆得阿羅漢
165 9 wéi to act as; to serve 維衛佛得道為佛時
166 9 wéi to change into; to become 維衛佛得道為佛時
167 9 wéi to be; is 維衛佛得道為佛時
168 9 wéi to do 維衛佛得道為佛時
169 9 wèi to support; to help 維衛佛得道為佛時
170 9 wéi to govern 維衛佛得道為佛時
171 9 wèi to be; bhū 維衛佛得道為佛時
172 8 suǒ a few; various; some 所施行志意教令
173 8 suǒ a place; a location 所施行志意教令
174 8 suǒ indicates a passive voice 所施行志意教令
175 8 suǒ an ordinal number 所施行志意教令
176 8 suǒ meaning 所施行志意教令
177 8 suǒ garrison 所施行志意教令
178 8 suǒ place; pradeśa 所施行志意教令
179 8 to go; to 於屏處相與共語言
180 8 to rely on; to depend on 於屏處相與共語言
181 8 Yu 於屏處相與共語言
182 8 a crow 於屏處相與共語言
183 8 諸比丘 zhū bǐqiū monks 佛以天耳聞諸比丘共說是事
184 7 shí time; a point or period of time 維衛佛得道為佛時
185 7 shí a season; a quarter of a year 維衛佛得道為佛時
186 7 shí one of the 12 two-hour periods of the day 維衛佛得道為佛時
187 7 shí fashionable 維衛佛得道為佛時
188 7 shí fate; destiny; luck 維衛佛得道為佛時
189 7 shí occasion; opportunity; chance 維衛佛得道為佛時
190 7 shí tense 維衛佛得道為佛時
191 7 shí particular; special 維衛佛得道為佛時
192 7 shí to plant; to cultivate 維衛佛得道為佛時
193 7 shí an era; a dynasty 維衛佛得道為佛時
194 7 shí time [abstract] 維衛佛得道為佛時
195 7 shí seasonal 維衛佛得道為佛時
196 7 shí to wait upon 維衛佛得道為佛時
197 7 shí hour 維衛佛得道為佛時
198 7 shí appropriate; proper; timely 維衛佛得道為佛時
199 7 shí Shi 維衛佛得道為佛時
200 7 shí a present; currentlt 維衛佛得道為佛時
201 7 shí time; kāla 維衛佛得道為佛時
202 7 shí at that time; samaya 維衛佛得道為佛時
203 7 xià bottom 於波陀羅樹下
204 7 xià to fall; to drop; to go down; to descend 於波陀羅樹下
205 7 xià to announce 於波陀羅樹下
206 7 xià to do 於波陀羅樹下
207 7 xià to withdraw; to leave; to exit 於波陀羅樹下
208 7 xià the lower class; a member of the lower class 於波陀羅樹下
209 7 xià inside 於波陀羅樹下
210 7 xià an aspect 於波陀羅樹下
211 7 xià a certain time 於波陀羅樹下
212 7 xià to capture; to take 於波陀羅樹下
213 7 xià to put in 於波陀羅樹下
214 7 xià to enter 於波陀羅樹下
215 7 xià to eliminate; to remove; to get off 於波陀羅樹下
216 7 xià to finish work or school 於波陀羅樹下
217 7 xià to go 於波陀羅樹下
218 7 xià to scorn; to look down on 於波陀羅樹下
219 7 xià to modestly decline 於波陀羅樹下
220 7 xià to produce 於波陀羅樹下
221 7 xià to stay at; to lodge at 於波陀羅樹下
222 7 xià to decide 於波陀羅樹下
223 7 xià to be less than 於波陀羅樹下
224 7 xià humble; lowly 於波陀羅樹下
225 7 xià below; adhara 於波陀羅樹下
226 7 xià lower; inferior; hina 於波陀羅樹下
227 7 得道 dé dào to attain enlightenment 維衛佛得道為佛時
228 7 father 父字槃裱剎利王
229 7 Kangxi radical 88 父字槃裱剎利王
230 7 a male of an older generation 父字槃裱剎利王
231 7 a polite form of address for an older male 父字槃裱剎利王
232 7 worker 父字槃裱剎利王
233 7 father; pitṛ 父字槃裱剎利王
234 7 wáng Wang 父字槃裱剎利王
235 7 wáng a king 父字槃裱剎利王
236 7 wáng Kangxi radical 96 父字槃裱剎利王
237 7 wàng to be king; to rule 父字槃裱剎利王
238 7 wáng a prince; a duke 父字槃裱剎利王
239 7 wáng grand; great 父字槃裱剎利王
240 7 wáng to treat with the ceremony due to a king 父字槃裱剎利王
241 7 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 父字槃裱剎利王
242 7 wáng the head of a group or gang 父字槃裱剎利王
243 7 wáng the biggest or best of a group 父字槃裱剎利王
244 7 wáng king; best of a kind; rāja 父字槃裱剎利王
245 7 shòu old age; long life 維衛佛在世壽八萬歲
246 7 shòu lifespan 維衛佛在世壽八萬歲
247 7 shòu age 維衛佛在世壽八萬歲
248 7 shòu birthday 維衛佛在世壽八萬歲
249 7 shòu Shou 維衛佛在世壽八萬歲
250 7 shòu to give gold or silk in congratulations 維衛佛在世壽八萬歲
251 7 shòu used in preparation for death 維衛佛在世壽八萬歲
252 7 shòu long life; āyus 維衛佛在世壽八萬歲
253 6 child; son 子字無延
254 6 egg; newborn 子字無延
255 6 first earthly branch 子字無延
256 6 11 p.m.-1 a.m. 子字無延
257 6 Kangxi radical 39 子字無延
258 6 pellet; something small and hard 子字無延
259 6 master 子字無延
260 6 viscount 子字無延
261 6 zi you; your honor 子字無延
262 6 masters 子字無延
263 6 person 子字無延
264 6 young 子字無延
265 6 seed 子字無延
266 6 subordinate; subsidiary 子字無延
267 6 a copper coin 子字無延
268 6 female dragonfly 子字無延
269 6 constituent 子字無延
270 6 offspring; descendants 子字無延
271 6 dear 子字無延
272 6 little one 子字無延
273 6 son; putra 子字無延
274 6 offspring; tanaya 子字無延
275 6 shù tree 於波陀羅樹下
276 6 shù to plant 於波陀羅樹下
277 6 shù to establish 於波陀羅樹下
278 6 shù a door screen 於波陀羅樹下
279 6 shù a door screen 於波陀羅樹下
280 6 shù tree; vṛkṣa 於波陀羅樹下
281 6 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 父字耶睒鉢多
282 6 duó many; much 父字耶睒鉢多
283 6 duō more 父字耶睒鉢多
284 6 duō excessive 父字耶睒鉢多
285 6 duō abundant 父字耶睒鉢多
286 6 duō to multiply; to acrue 父字耶睒鉢多
287 6 duō Duo 父字耶睒鉢多
288 6 duō ta 父字耶睒鉢多
289 6 míng fame; renown; reputation 所治國名剎末提
290 6 míng a name; personal name; designation 所治國名剎末提
291 6 míng rank; position 所治國名剎末提
292 6 míng an excuse 所治國名剎末提
293 6 míng life 所治國名剎末提
294 6 míng to name; to call 所治國名剎末提
295 6 míng to express; to describe 所治國名剎末提
296 6 míng to be called; to have the name 所治國名剎末提
297 6 míng to own; to possess 所治國名剎末提
298 6 míng famous; renowned 所治國名剎末提
299 6 míng moral 所治國名剎末提
300 6 míng name; naman 所治國名剎末提
301 6 míng fame; renown; yasas 所治國名剎末提
302 6 剎利 shālì Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah 式佛亦剎利種
303 6 在世 zài shì to live in the world 維衛佛在世壽八萬歲
304 6 shì to attend on 侍維衛佛者字阿輪
305 6 shì to accompany 侍維衛佛者字阿輪
306 6 shì a concubine 侍維衛佛者字阿輪
307 6 shì Shi 侍維衛佛者字阿輪
308 6 shì an attendant 侍維衛佛者字阿輪
309 6 shì bound to; anubaddha 侍維衛佛者字阿輪
310 6 婆羅門 póluómén Brahmin; 拘樓秦佛婆羅門種
311 6 婆羅門 póluómén Brahmin; Brahman 拘樓秦佛婆羅門種
312 6 ā to groan 父字阿輪拏剎利王
313 6 ā a 父字阿輪拏剎利王
314 6 ē to flatter 父字阿輪拏剎利王
315 6 ē river bank 父字阿輪拏剎利王
316 6 ē beam; pillar 父字阿輪拏剎利王
317 6 ē a hillslope; a mound 父字阿輪拏剎利王
318 6 ē a turning point; a turn; a bend in a river 父字阿輪拏剎利王
319 6 ē E 父字阿輪拏剎利王
320 6 ē to depend on 父字阿輪拏剎利王
321 6 ē e 父字阿輪拏剎利王
322 6 ē a buttress 父字阿輪拏剎利王
323 6 ē be partial to 父字阿輪拏剎利王
324 6 ē thick silk 父字阿輪拏剎利王
325 6 ē e 父字阿輪拏剎利王
326 5 xìng family name; surname 式佛亦姓拘隣
327 5 xìng to have the surname 式佛亦姓拘隣
328 5 xìng life 式佛亦姓拘隣
329 5 xìng a government official 式佛亦姓拘隣
330 5 xìng common people 式佛亦姓拘隣
331 5 xìng descendents 式佛亦姓拘隣
332 5 xìng a household; a clan 式佛亦姓拘隣
333 5 xìng family name; lineage; gotra 式佛亦姓拘隣
334 5 萬歲 wàn suì ten thousand years 維衛佛在世壽八萬歲
335 5 萬歲 wàn suì Your Majesty 維衛佛在世壽八萬歲
336 5 萬歲 wàn suì for a ruler to due 維衛佛在世壽八萬歲
337 5 萬歲 wàn suì to wish long life 維衛佛在世壽八萬歲
338 4 gain; advantage; benefit 維衛佛剎利種
339 4 profit 維衛佛剎利種
340 4 sharp 維衛佛剎利種
341 4 to benefit; to serve 維衛佛剎利種
342 4 Li 維衛佛剎利種
343 4 to be useful 維衛佛剎利種
344 4 smooth; without a hitch 維衛佛剎利種
345 4 benefit; hita 維衛佛剎利種
346 4 yuè at a high pitch 母字波羅呵越提
347 4 yuè to exceed; to leap; to skip 母字波羅呵越提
348 4 yuè to cross; to go past; to jump over 母字波羅呵越提
349 4 yuè to grab; to plunder; to snatch 母字波羅呵越提
350 4 yuè Yue [state] 母字波羅呵越提
351 4 yuè to transcend 母字波羅呵越提
352 4 yuè distant; far away 母字波羅呵越提
353 4 yuè impractical; not realistic 母字波羅呵越提
354 4 yuè to dissipate; to disperse 母字波羅呵越提
355 4 yuè to spread widely 母字波羅呵越提
356 4 yuè to decline; to fall 母字波羅呵越提
357 4 yuè Yue [peoples] 母字波羅呵越提
358 4 yuè superior 母字波羅呵越提
359 4 yuè Yue [region] 母字波羅呵越提
360 4 yuè to publicise 母字波羅呵越提
361 4 yuè Yue [surname] 母字波羅呵越提
362 4 ye 父字耶睒鉢多
363 4 ya 父字耶睒鉢多
364 4 to capture; to arrest 維衛佛姓拘隣
365 4 to restrict; to restrain; to limit 維衛佛姓拘隣
366 4 strictly adhering [to regulations]; inflexible 維衛佛姓拘隣
367 4 to grasp 維衛佛姓拘隣
368 4 gōu bent 維衛佛姓拘隣
369 4 to block 維衛佛姓拘隣
370 4 to capture; dharṣayati 維衛佛姓拘隣
371 4 治國 zhìguó to rule a country 所治國名剎末提
372 4 父母 fùmǔ parents; mother and father 父母
373 4 父母 fùmǔ prefects and county magistrates 父母
374 4 Kangxi radical 49 飯已
375 4 to bring to an end; to stop 飯已
376 4 to complete 飯已
377 4 to demote; to dismiss 飯已
378 4 to recover from an illness 飯已
379 4 former; pūrvaka 飯已
380 4 jié to coerce; to threaten; to menace 般泥洹已來九十一劫
381 4 jié take by force; to plunder 般泥洹已來九十一劫
382 4 jié a disaster; catastrophe 般泥洹已來九十一劫
383 4 jié a strategy in weiqi 般泥洹已來九十一劫
384 4 jié a kalpa; an eon 般泥洹已來九十一劫
385 4 lún a wheel 父字阿輪拏剎利王
386 4 lún a disk; a ring 父字阿輪拏剎利王
387 4 lún a revolution 父字阿輪拏剎利王
388 4 lún to revolve; to turn; to recur 父字阿輪拏剎利王
389 4 lún to take turns; in turn 父字阿輪拏剎利王
390 4 lún a steamer; a steamboat 父字阿輪拏剎利王
391 4 lún a 12 year cycle 父字阿輪拏剎利王
392 4 lún a vehicle with wheels 父字阿輪拏剎利王
393 4 lún a north-south measurement 父字阿輪拏剎利王
394 4 lún perimeter; circumference 父字阿輪拏剎利王
395 4 lún high soaring 父字阿輪拏剎利王
396 4 lún cakra 父字阿輪拏剎利王
397 4 lún Lun 父字阿輪拏剎利王
398 4 beard; whiskers 父字須波羅提惒剎利王
399 4 must 父字須波羅提惒剎利王
400 4 to wait 父字須波羅提惒剎利王
401 4 moment 父字須波羅提惒剎利王
402 4 whiskers 父字須波羅提惒剎利王
403 4 Xu 父字須波羅提惒剎利王
404 4 to be slow 父字須波羅提惒剎利王
405 4 to stop 父字須波羅提惒剎利王
406 4 to use 父字須波羅提惒剎利王
407 4 to be; is 父字須波羅提惒剎利王
408 4 tentacles; feelers; antennae 父字須波羅提惒剎利王
409 4 a fine stem 父字須波羅提惒剎利王
410 4 fine; slender; whisker-like 父字須波羅提惒剎利王
411 4 to rub 所治國名阿耨憂摩
412 4 to approach; to press in 所治國名阿耨憂摩
413 4 to sharpen; to grind 所治國名阿耨憂摩
414 4 to obliterate; to erase 所治國名阿耨憂摩
415 4 to compare notes; to learn by interaction 所治國名阿耨憂摩
416 4 friction 所治國名阿耨憂摩
417 4 ma 所治國名阿耨憂摩
418 4 Māyā 所治國名阿耨憂摩
419 4 luxuriant; dense; thick; moody 母字欝多羅
420 4 一會 yī huì one assembly; one meeting 拘樓秦佛一會說經
421 4 波羅 bōluó pineapple 母字波羅呵越提
422 3 undulations 於波陀羅樹下
423 3 waves; breakers 於波陀羅樹下
424 3 wavelength 於波陀羅樹下
425 3 pa 於波陀羅樹下
426 3 wave; taraṅga 於波陀羅樹下
427 3 idea 佛自在意變化
428 3 Italy (abbreviation) 佛自在意變化
429 3 a wish; a desire; intention 佛自在意變化
430 3 mood; feeling 佛自在意變化
431 3 will; willpower; determination 佛自在意變化
432 3 bearing; spirit 佛自在意變化
433 3 to think of; to long for; to miss 佛自在意變化
434 3 to anticipate; to expect 佛自在意變化
435 3 to doubt; to suspect 佛自在意變化
436 3 meaning 佛自在意變化
437 3 a suggestion; a hint 佛自在意變化
438 3 an understanding; a point of view 佛自在意變化
439 3 Yi 佛自在意變化
440 3 manas; mind; mentation 佛自在意變化
441 3 cáo Cao 屬者若曹共議語何等
442 3 cáo a companion 屬者若曹共議語何等
443 3 cáo a government department; a government office 屬者若曹共議語何等
444 3 cáo a a party to a law suit 屬者若曹共議語何等
445 3 cáo Cao 屬者若曹共議語何等
446 3 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 佛智不可計量亦不可稱
447 3 不可 bù kě improbable 佛智不可計量亦不可稱
448 3 infix potential marker 何等不作知已去佛及當來佛年紀
449 3 sān three 第二弟子字三參
450 3 sān third 第二弟子字三參
451 3 sān more than two 第二弟子字三參
452 3 sān very few 第二弟子字三參
453 3 sān San 第二弟子字三參
454 3 sān three; tri 第二弟子字三參
455 3 sān sa 第二弟子字三參
456 3 sān three kinds; trividha 第二弟子字三參
457 3 to attain; to reach 我思念佛最神道德妙達所知高遠
458 3 Da 我思念佛最神道德妙達所知高遠
459 3 intelligent proficient 我思念佛最神道德妙達所知高遠
460 3 to be open; to be connected 我思念佛最神道德妙達所知高遠
461 3 to realize; to complete; to accomplish 我思念佛最神道德妙達所知高遠
462 3 to display; to manifest 我思念佛最神道德妙達所知高遠
463 3 to tell; to inform; to say 我思念佛最神道德妙達所知高遠
464 3 illustrious; influential; prestigious 我思念佛最神道德妙達所知高遠
465 3 everlasting; constant; unchanging 我思念佛最神道德妙達所知高遠
466 3 generous; magnanimous 我思念佛最神道德妙達所知高遠
467 3 arbitrary; freely come and go 我思念佛最神道德妙達所知高遠
468 3 dha 我思念佛最神道德妙達所知高遠
469 3 Kangxi radical 71 子字無延
470 3 to not have; without 子字無延
471 3 mo 子字無延
472 3 to not have 子字無延
473 3 Wu 子字無延
474 3 mo 子字無延
475 3 seven 式佛在世壽七萬歲
476 3 a genre of poetry 式佛在世壽七萬歲
477 3 seventh day memorial ceremony 式佛在世壽七萬歲
478 3 seven; sapta 式佛在世壽七萬歲
479 3 姓字 xìngzì surname and given name 姓字
480 3 第三 dì sān third 第三佛字隨葉佛
481 3 第三 dì sān third; tṛtīya 第三佛字隨葉佛
482 3 zhī to know 何等不作知已去佛及當來佛年紀
483 3 zhī to comprehend 何等不作知已去佛及當來佛年紀
484 3 zhī to inform; to tell 何等不作知已去佛及當來佛年紀
485 3 zhī to administer 何等不作知已去佛及當來佛年紀
486 3 zhī to distinguish; to discern 何等不作知已去佛及當來佛年紀
487 3 zhī to be close friends 何等不作知已去佛及當來佛年紀
488 3 zhī to feel; to sense; to perceive 何等不作知已去佛及當來佛年紀
489 3 zhī to receive; to entertain 何等不作知已去佛及當來佛年紀
490 3 zhī knowledge 何等不作知已去佛及當來佛年紀
491 3 zhī consciousness; perception 何等不作知已去佛及當來佛年紀
492 3 zhī a close friend 何等不作知已去佛及當來佛年紀
493 3 zhì wisdom 何等不作知已去佛及當來佛年紀
494 3 zhì Zhi 何等不作知已去佛及當來佛年紀
495 3 zhī Understanding 何等不作知已去佛及當來佛年紀
496 3 zhī know; jña 何等不作知已去佛及當來佛年紀
497 3 eight 維衛佛在世壽八萬歲
498 3 Kangxi radical 12 維衛佛在世壽八萬歲
499 3 eighth 維衛佛在世壽八萬歲
500 3 all around; all sides 維衛佛在世壽八萬歲

Frequencies of all Words

Top 844

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 49 letter; symbol; character 子字無延
2 49 Zi 子字無延
3 49 to love 子字無延
4 49 to teach; to educate 子字無延
5 49 to be allowed to marry 子字無延
6 49 courtesy name; style name; scholarly or literary name 子字無延
7 49 diction; wording 子字無延
8 49 handwriting 子字無延
9 49 calligraphy; a work of calligraphy 子字無延
10 49 a written pledge; a letter; a contract 子字無延
11 49 a font; a calligraphic style 子字無延
12 49 the phonetic value of a character; the pronunciation of a character 子字無延
13 43 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國
14 43 relating to Buddhism 佛在舍衛國
15 43 a statue or image of a Buddha 佛在舍衛國
16 43 a Buddhist text 佛在舍衛國
17 43 to touch; to stroke 佛在舍衛國
18 43 Buddha 佛在舍衛國
19 43 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國
20 17 弟子 dìzi disciple; follower; student 弟子幾人
21 17 弟子 dìzi youngster 弟子幾人
22 17 弟子 dìzi prostitute 弟子幾人
23 17 弟子 dìzi believer 弟子幾人
24 17 弟子 dìzi disciple 弟子幾人
25 17 弟子 dìzi disciple; śiṣya; śrāvaka 弟子幾人
26 15 jiē all; each and every; in all cases 皆聽
27 15 jiē same; equally 皆聽
28 15 jiē all; sarva 皆聽
29 15 yǒu is; are; to exist 國中有婦人
30 15 yǒu to have; to possess 國中有婦人
31 15 yǒu indicates an estimate 國中有婦人
32 15 yǒu indicates a large quantity 國中有婦人
33 15 yǒu indicates an affirmative response 國中有婦人
34 15 yǒu a certain; used before a person, time, or place 國中有婦人
35 15 yǒu used to compare two things 國中有婦人
36 15 yǒu used in a polite formula before certain verbs 國中有婦人
37 15 yǒu used before the names of dynasties 國中有婦人
38 15 yǒu a certain thing; what exists 國中有婦人
39 15 yǒu multiple of ten and ... 國中有婦人
40 15 yǒu abundant 國中有婦人
41 15 yǒu purposeful 國中有婦人
42 15 yǒu You 國中有婦人
43 15 yǒu 1. existence; 2. becoming 國中有婦人
44 15 yǒu becoming; bhava 國中有婦人
45 15 說經 shuō jīng to explain a sūtra; to expound the classics 維衛佛前後三會為諸比丘說經
46 14 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 佛將五百比丘
47 14 比丘 bǐqiū bhiksu 佛將五百比丘
48 14 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 佛將五百比丘
49 13 de potential marker 有十萬比丘皆得阿羅漢
50 13 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 有十萬比丘皆得阿羅漢
51 13 děi must; ought to 有十萬比丘皆得阿羅漢
52 13 děi to want to; to need to 有十萬比丘皆得阿羅漢
53 13 děi must; ought to 有十萬比丘皆得阿羅漢
54 13 de 有十萬比丘皆得阿羅漢
55 13 de infix potential marker 有十萬比丘皆得阿羅漢
56 13 to result in 有十萬比丘皆得阿羅漢
57 13 to be proper; to fit; to suit 有十萬比丘皆得阿羅漢
58 13 to be satisfied 有十萬比丘皆得阿羅漢
59 13 to be finished 有十萬比丘皆得阿羅漢
60 13 de result of degree 有十萬比丘皆得阿羅漢
61 13 de marks completion of an action 有十萬比丘皆得阿羅漢
62 13 děi satisfying 有十萬比丘皆得阿羅漢
63 13 to contract 有十萬比丘皆得阿羅漢
64 13 marks permission or possibility 有十萬比丘皆得阿羅漢
65 13 expressing frustration 有十萬比丘皆得阿羅漢
66 13 to hear 有十萬比丘皆得阿羅漢
67 13 to have; there is 有十萬比丘皆得阿羅漢
68 13 marks time passed 有十萬比丘皆得阿羅漢
69 13 obtain; attain; prāpta 有十萬比丘皆得阿羅漢
70 12 第二 dì èr second 第二佛字式佛
71 12 第二 dì èr second; dvitīya 第二佛字式佛
72 12 to carry 所治國名剎末提
73 12 a flick up and rightwards in a character 所治國名剎末提
74 12 to lift; to raise 所治國名剎末提
75 12 to move forward [in time] 所治國名剎末提
76 12 to get; to fetch 所治國名剎末提
77 12 to mention; to raise [in discussion] 所治國名剎末提
78 12 to cheer up 所治國名剎末提
79 12 to be on guard 所治國名剎末提
80 12 a ladle 所治國名剎末提
81 12 Ti 所治國名剎末提
82 12 to to hurl; to pass 所治國名剎末提
83 12 to bring; cud 所治國名剎末提
84 12 阿羅漢 āluóhàn Arhat 有十萬比丘皆得阿羅漢
85 12 阿羅漢 Āluóhàn arhat 有十萬比丘皆得阿羅漢
86 12 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 有十萬比丘皆得阿羅漢
87 12 第一 dì yī first 第一佛字維衛佛
88 12 第一 dì yī foremost; first 第一佛字維衛佛
89 12 第一 dì yī first; prathama 第一佛字維衛佛
90 12 第一 dì yī foremost; parama 第一佛字維衛佛
91 12 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 屬者若曹共議語何等
92 12 zhě that 屬者若曹共議語何等
93 12 zhě nominalizing function word 屬者若曹共議語何等
94 12 zhě used to mark a definition 屬者若曹共議語何等
95 12 zhě used to mark a pause 屬者若曹共議語何等
96 12 zhě topic marker; that; it 屬者若曹共議語何等
97 12 zhuó according to 屬者若曹共議語何等
98 12 zhě ca 屬者若曹共議語何等
99 11 also; too 式佛亦姓拘隣
100 11 but 式佛亦姓拘隣
101 11 this; he; she 式佛亦姓拘隣
102 11 although; even though 式佛亦姓拘隣
103 11 already 式佛亦姓拘隣
104 11 particle with no meaning 式佛亦姓拘隣
105 11 Yi 式佛亦姓拘隣
106 11 I; me; my 我思念佛最神道德妙達所知高遠
107 11 self 我思念佛最神道德妙達所知高遠
108 11 we; our 我思念佛最神道德妙達所知高遠
109 11 [my] dear 我思念佛最神道德妙達所知高遠
110 11 Wo 我思念佛最神道德妙達所知高遠
111 11 self; atman; attan 我思念佛最神道德妙達所知高遠
112 11 ga 我思念佛最神道德妙達所知高遠
113 11 I; aham 我思念佛最神道德妙達所知高遠
114 11 wéi to preserve; to maintain 第一佛字維衛佛
115 11 wéi dimension 第一佛字維衛佛
116 11 wéi a restraining rope 第一佛字維衛佛
117 11 wéi a rule; a law 第一佛字維衛佛
118 11 wéi a thin object 第一佛字維衛佛
119 11 wéi to tie up 第一佛字維衛佛
120 11 wéi to connect; to hold together 第一佛字維衛佛
121 11 wéi only; merely 第一佛字維衛佛
122 11 wéi a modal particle with no meaning 第一佛字維衛佛
123 11 wéi an intermediate point of the compass; vidiś 第一佛字維衛佛
124 10 wèi to guard; to protect; to defend 第一佛字維衛佛
125 10 wèi a guard 第一佛字維衛佛
126 10 wèi feathering in arrows 第一佛字維衛佛
127 10 wèi a border area; a defended area 第一佛字維衛佛
128 10 wèi donkey 第一佛字維衛佛
129 10 wèi Wei 第一佛字維衛佛
130 10 wèi Wei 第一佛字維衛佛
131 10 wèi defend; ārakṣa 第一佛字維衛佛
132 10 wèi guard; rakṣaṇa 第一佛字維衛佛
133 10 huì can; be able to 維衛佛前後三會為諸比丘說經
134 10 huì able to 維衛佛前後三會為諸比丘說經
135 10 huì a meeting; a conference; an assembly 維衛佛前後三會為諸比丘說經
136 10 kuài to balance an account 維衛佛前後三會為諸比丘說經
137 10 huì to assemble 維衛佛前後三會為諸比丘說經
138 10 huì to meet 維衛佛前後三會為諸比丘說經
139 10 huì a temple fair 維衛佛前後三會為諸比丘說經
140 10 huì a religious assembly 維衛佛前後三會為諸比丘說經
141 10 huì an association; a society 維衛佛前後三會為諸比丘說經
142 10 huì a national or provincial capital 維衛佛前後三會為諸比丘說經
143 10 huì an opportunity 維衛佛前後三會為諸比丘說經
144 10 huì to understand 維衛佛前後三會為諸比丘說經
145 10 huì to be familiar with; to know 維衛佛前後三會為諸比丘說經
146 10 huì to be possible; to be likely 維衛佛前後三會為諸比丘說經
147 10 huì to be good at 維衛佛前後三會為諸比丘說經
148 10 huì a moment 維衛佛前後三會為諸比丘說經
149 10 huì to happen to 維衛佛前後三會為諸比丘說經
150 10 huì to pay 維衛佛前後三會為諸比丘說經
151 10 huì a meeting place 維衛佛前後三會為諸比丘說經
152 10 kuài the seam of a cap 維衛佛前後三會為諸比丘說經
153 10 huì in accordance with 維衛佛前後三會為諸比丘說經
154 10 huì imperial civil service examination 維衛佛前後三會為諸比丘說經
155 10 huì to have sexual intercourse 維衛佛前後三會為諸比丘說經
156 10 huì Hui 維衛佛前後三會為諸比丘說經
157 10 huì combining; samsarga 維衛佛前後三會為諸比丘說經
158 10 zhǒng kind; type 維衛佛剎利種
159 10 zhòng to plant; to grow; to cultivate 維衛佛剎利種
160 10 zhǒng kind; type 維衛佛剎利種
161 10 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 維衛佛剎利種
162 10 zhǒng seed; strain 維衛佛剎利種
163 10 zhǒng offspring 維衛佛剎利種
164 10 zhǒng breed 維衛佛剎利種
165 10 zhǒng race 維衛佛剎利種
166 10 zhǒng species 維衛佛剎利種
167 10 zhǒng root; source; origin 維衛佛剎利種
168 10 zhǒng grit; guts 維衛佛剎利種
169 10 zhǒng seed; bīja 維衛佛剎利種
170 10 迦葉佛 jiāyè fó Kasyapa Buddha; Kassapa Buddha 第三者迦葉佛
171 10 zuò to do 何等不作知已去佛及當來佛年紀
172 10 zuò to act as; to serve as 何等不作知已去佛及當來佛年紀
173 10 zuò to start 何等不作知已去佛及當來佛年紀
174 10 zuò a writing; a work 何等不作知已去佛及當來佛年紀
175 10 zuò to dress as; to be disguised as 何等不作知已去佛及當來佛年紀
176 10 zuō to create; to make 何等不作知已去佛及當來佛年紀
177 10 zuō a workshop 何等不作知已去佛及當來佛年紀
178 10 zuō to write; to compose 何等不作知已去佛及當來佛年紀
179 10 zuò to rise 何等不作知已去佛及當來佛年紀
180 10 zuò to be aroused 何等不作知已去佛及當來佛年紀
181 10 zuò activity; action; undertaking 何等不作知已去佛及當來佛年紀
182 10 zuò to regard as 何等不作知已去佛及當來佛年紀
183 10 zuò action; kāraṇa 何等不作知已去佛及當來佛年紀
184 10 式佛 shì fó Sikhin Buddha; Śikhin Buddha 第二佛字式佛
185 10 隨葉佛 suíyè fó Visvabhu Buddha; Viśvabhu Buddha 第三佛字隨葉佛
186 10 拘樓秦佛 jūlóuqín fó Krakucchanda Buddha 第一者拘樓秦佛
187 9 釋迦文尼 shìjiāwénní Sakyamuni; Śākyamuni 第四者我字釋迦文尼佛
188 9 拘那含牟尼佛 jūnàhánmóuní fó Kanakamuni Buddha 第二佛者拘那含牟尼佛
189 9 jīn today; present; now 今我作釋迦文尼佛姓瞿曇
190 9 jīn Jin 今我作釋迦文尼佛姓瞿曇
191 9 jīn modern 今我作釋迦文尼佛姓瞿曇
192 9 jīn now; adhunā 今我作釋迦文尼佛姓瞿曇
193 9 mother 因號無延母
194 9 Kangxi radical 80 因號無延母
195 9 female 因號無延母
196 9 female elders; older female relatives 因號無延母
197 9 parent; source; origin 因號無延母
198 9 all women 因號無延母
199 9 to foster; to nurture 因號無延母
200 9 a large proportion of currency 因號無延母
201 9 investment capital 因號無延母
202 9 mother; maternal deity 因號無延母
203 9 wàn ten thousand 有九萬比丘皆得阿羅漢
204 9 wàn absolutely 有九萬比丘皆得阿羅漢
205 9 wàn many; myriad; innumerable 有九萬比丘皆得阿羅漢
206 9 wàn Wan 有九萬比丘皆得阿羅漢
207 9 Mo 有九萬比丘皆得阿羅漢
208 9 wàn scorpion dance 有九萬比丘皆得阿羅漢
209 9 wàn ten thousand; myriad; ayuta 有九萬比丘皆得阿羅漢
210 9 wèi for; to 維衛佛得道為佛時
211 9 wèi because of 維衛佛得道為佛時
212 9 wéi to act as; to serve 維衛佛得道為佛時
213 9 wéi to change into; to become 維衛佛得道為佛時
214 9 wéi to be; is 維衛佛得道為佛時
215 9 wéi to do 維衛佛得道為佛時
216 9 wèi for 維衛佛得道為佛時
217 9 wèi because of; for; to 維衛佛得道為佛時
218 9 wèi to 維衛佛得道為佛時
219 9 wéi in a passive construction 維衛佛得道為佛時
220 9 wéi forming a rehetorical question 維衛佛得道為佛時
221 9 wéi forming an adverb 維衛佛得道為佛時
222 9 wéi to add emphasis 維衛佛得道為佛時
223 9 wèi to support; to help 維衛佛得道為佛時
224 9 wéi to govern 維衛佛得道為佛時
225 9 wèi to be; bhū 維衛佛得道為佛時
226 8 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所施行志意教令
227 8 suǒ an office; an institute 所施行志意教令
228 8 suǒ introduces a relative clause 所施行志意教令
229 8 suǒ it 所施行志意教令
230 8 suǒ if; supposing 所施行志意教令
231 8 suǒ a few; various; some 所施行志意教令
232 8 suǒ a place; a location 所施行志意教令
233 8 suǒ indicates a passive voice 所施行志意教令
234 8 suǒ that which 所施行志意教令
235 8 suǒ an ordinal number 所施行志意教令
236 8 suǒ meaning 所施行志意教令
237 8 suǒ garrison 所施行志意教令
238 8 suǒ place; pradeśa 所施行志意教令
239 8 suǒ that which; yad 所施行志意教令
240 8 in; at 於屏處相與共語言
241 8 in; at 於屏處相與共語言
242 8 in; at; to; from 於屏處相與共語言
243 8 to go; to 於屏處相與共語言
244 8 to rely on; to depend on 於屏處相與共語言
245 8 to go to; to arrive at 於屏處相與共語言
246 8 from 於屏處相與共語言
247 8 give 於屏處相與共語言
248 8 oppposing 於屏處相與共語言
249 8 and 於屏處相與共語言
250 8 compared to 於屏處相與共語言
251 8 by 於屏處相與共語言
252 8 and; as well as 於屏處相與共語言
253 8 for 於屏處相與共語言
254 8 Yu 於屏處相與共語言
255 8 a crow 於屏處相與共語言
256 8 whew; wow 於屏處相與共語言
257 8 near to; antike 於屏處相與共語言
258 8 諸比丘 zhū bǐqiū monks 佛以天耳聞諸比丘共說是事
259 7 shí time; a point or period of time 維衛佛得道為佛時
260 7 shí a season; a quarter of a year 維衛佛得道為佛時
261 7 shí one of the 12 two-hour periods of the day 維衛佛得道為佛時
262 7 shí at that time 維衛佛得道為佛時
263 7 shí fashionable 維衛佛得道為佛時
264 7 shí fate; destiny; luck 維衛佛得道為佛時
265 7 shí occasion; opportunity; chance 維衛佛得道為佛時
266 7 shí tense 維衛佛得道為佛時
267 7 shí particular; special 維衛佛得道為佛時
268 7 shí to plant; to cultivate 維衛佛得道為佛時
269 7 shí hour (measure word) 維衛佛得道為佛時
270 7 shí an era; a dynasty 維衛佛得道為佛時
271 7 shí time [abstract] 維衛佛得道為佛時
272 7 shí seasonal 維衛佛得道為佛時
273 7 shí frequently; often 維衛佛得道為佛時
274 7 shí occasionally; sometimes 維衛佛得道為佛時
275 7 shí on time 維衛佛得道為佛時
276 7 shí this; that 維衛佛得道為佛時
277 7 shí to wait upon 維衛佛得道為佛時
278 7 shí hour 維衛佛得道為佛時
279 7 shí appropriate; proper; timely 維衛佛得道為佛時
280 7 shí Shi 維衛佛得道為佛時
281 7 shí a present; currentlt 維衛佛得道為佛時
282 7 shí time; kāla 維衛佛得道為佛時
283 7 shí at that time; samaya 維衛佛得道為佛時
284 7 shí then; atha 維衛佛得道為佛時
285 7 xià next 於波陀羅樹下
286 7 xià bottom 於波陀羅樹下
287 7 xià to fall; to drop; to go down; to descend 於波陀羅樹下
288 7 xià measure word for time 於波陀羅樹下
289 7 xià expresses completion of an action 於波陀羅樹下
290 7 xià to announce 於波陀羅樹下
291 7 xià to do 於波陀羅樹下
292 7 xià to withdraw; to leave; to exit 於波陀羅樹下
293 7 xià under; below 於波陀羅樹下
294 7 xià the lower class; a member of the lower class 於波陀羅樹下
295 7 xià inside 於波陀羅樹下
296 7 xià an aspect 於波陀羅樹下
297 7 xià a certain time 於波陀羅樹下
298 7 xià a time; an instance 於波陀羅樹下
299 7 xià to capture; to take 於波陀羅樹下
300 7 xià to put in 於波陀羅樹下
301 7 xià to enter 於波陀羅樹下
302 7 xià to eliminate; to remove; to get off 於波陀羅樹下
303 7 xià to finish work or school 於波陀羅樹下
304 7 xià to go 於波陀羅樹下
305 7 xià to scorn; to look down on 於波陀羅樹下
306 7 xià to modestly decline 於波陀羅樹下
307 7 xià to produce 於波陀羅樹下
308 7 xià to stay at; to lodge at 於波陀羅樹下
309 7 xià to decide 於波陀羅樹下
310 7 xià to be less than 於波陀羅樹下
311 7 xià humble; lowly 於波陀羅樹下
312 7 xià below; adhara 於波陀羅樹下
313 7 xià lower; inferior; hina 於波陀羅樹下
314 7 得道 dé dào to attain enlightenment 維衛佛得道為佛時
315 7 father 父字槃裱剎利王
316 7 Kangxi radical 88 父字槃裱剎利王
317 7 a male of an older generation 父字槃裱剎利王
318 7 a polite form of address for an older male 父字槃裱剎利王
319 7 worker 父字槃裱剎利王
320 7 father; pitṛ 父字槃裱剎利王
321 7 wáng Wang 父字槃裱剎利王
322 7 wáng a king 父字槃裱剎利王
323 7 wáng Kangxi radical 96 父字槃裱剎利王
324 7 wàng to be king; to rule 父字槃裱剎利王
325 7 wáng a prince; a duke 父字槃裱剎利王
326 7 wáng grand; great 父字槃裱剎利王
327 7 wáng to treat with the ceremony due to a king 父字槃裱剎利王
328 7 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 父字槃裱剎利王
329 7 wáng the head of a group or gang 父字槃裱剎利王
330 7 wáng the biggest or best of a group 父字槃裱剎利王
331 7 wáng king; best of a kind; rāja 父字槃裱剎利王
332 7 shòu old age; long life 維衛佛在世壽八萬歲
333 7 shòu lifespan 維衛佛在世壽八萬歲
334 7 shòu age 維衛佛在世壽八萬歲
335 7 shòu birthday 維衛佛在世壽八萬歲
336 7 shòu Shou 維衛佛在世壽八萬歲
337 7 shòu to give gold or silk in congratulations 維衛佛在世壽八萬歲
338 7 shòu used in preparation for death 維衛佛在世壽八萬歲
339 7 shòu long life; āyus 維衛佛在世壽八萬歲
340 6 child; son 子字無延
341 6 egg; newborn 子字無延
342 6 first earthly branch 子字無延
343 6 11 p.m.-1 a.m. 子字無延
344 6 Kangxi radical 39 子字無延
345 6 zi indicates that the the word is used as a noun 子字無延
346 6 pellet; something small and hard 子字無延
347 6 master 子字無延
348 6 viscount 子字無延
349 6 zi you; your honor 子字無延
350 6 masters 子字無延
351 6 person 子字無延
352 6 young 子字無延
353 6 seed 子字無延
354 6 subordinate; subsidiary 子字無延
355 6 a copper coin 子字無延
356 6 bundle 子字無延
357 6 female dragonfly 子字無延
358 6 constituent 子字無延
359 6 offspring; descendants 子字無延
360 6 dear 子字無延
361 6 little one 子字無延
362 6 son; putra 子字無延
363 6 offspring; tanaya 子字無延
364 6 shù tree 於波陀羅樹下
365 6 shù to plant 於波陀羅樹下
366 6 shù to establish 於波陀羅樹下
367 6 shù a door screen 於波陀羅樹下
368 6 shù a door screen 於波陀羅樹下
369 6 shù tree; vṛkṣa 於波陀羅樹下
370 6 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 父字耶睒鉢多
371 6 duó many; much 父字耶睒鉢多
372 6 duō more 父字耶睒鉢多
373 6 duō an unspecified extent 父字耶睒鉢多
374 6 duō used in exclamations 父字耶睒鉢多
375 6 duō excessive 父字耶睒鉢多
376 6 duō to what extent 父字耶睒鉢多
377 6 duō abundant 父字耶睒鉢多
378 6 duō to multiply; to acrue 父字耶睒鉢多
379 6 duō mostly 父字耶睒鉢多
380 6 duō simply; merely 父字耶睒鉢多
381 6 duō frequently 父字耶睒鉢多
382 6 duō very 父字耶睒鉢多
383 6 duō Duo 父字耶睒鉢多
384 6 duō ta 父字耶睒鉢多
385 6 duō many; bahu 父字耶睒鉢多
386 6 míng measure word for people 所治國名剎末提
387 6 míng fame; renown; reputation 所治國名剎末提
388 6 míng a name; personal name; designation 所治國名剎末提
389 6 míng rank; position 所治國名剎末提
390 6 míng an excuse 所治國名剎末提
391 6 míng life 所治國名剎末提
392 6 míng to name; to call 所治國名剎末提
393 6 míng to express; to describe 所治國名剎末提
394 6 míng to be called; to have the name 所治國名剎末提
395 6 míng to own; to possess 所治國名剎末提
396 6 míng famous; renowned 所治國名剎末提
397 6 míng moral 所治國名剎末提
398 6 míng name; naman 所治國名剎末提
399 6 míng fame; renown; yasas 所治國名剎末提
400 6 剎利 shālì Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah 式佛亦剎利種
401 6 在世 zài shì to live in the world 維衛佛在世壽八萬歲
402 6 shì to attend on 侍維衛佛者字阿輪
403 6 shì to accompany 侍維衛佛者字阿輪
404 6 shì a concubine 侍維衛佛者字阿輪
405 6 shì Shi 侍維衛佛者字阿輪
406 6 shì an attendant 侍維衛佛者字阿輪
407 6 shì bound to; anubaddha 侍維衛佛者字阿輪
408 6 婆羅門 póluómén Brahmin; 拘樓秦佛婆羅門種
409 6 婆羅門 póluómén Brahmin; Brahman 拘樓秦佛婆羅門種
410 6 ā prefix to names of people 父字阿輪拏剎利王
411 6 ā to groan 父字阿輪拏剎利王
412 6 ā a 父字阿輪拏剎利王
413 6 ē to flatter 父字阿輪拏剎利王
414 6 ā expresses doubt 父字阿輪拏剎利王
415 6 ē river bank 父字阿輪拏剎利王
416 6 ē beam; pillar 父字阿輪拏剎利王
417 6 ē a hillslope; a mound 父字阿輪拏剎利王
418 6 ē a turning point; a turn; a bend in a river 父字阿輪拏剎利王
419 6 ē E 父字阿輪拏剎利王
420 6 ē to depend on 父字阿輪拏剎利王
421 6 ā a final particle 父字阿輪拏剎利王
422 6 ē e 父字阿輪拏剎利王
423 6 ē a buttress 父字阿輪拏剎利王
424 6 ē be partial to 父字阿輪拏剎利王
425 6 ē thick silk 父字阿輪拏剎利王
426 6 ā this; these 父字阿輪拏剎利王
427 6 ē e 父字阿輪拏剎利王
428 5 xìng family name; surname 式佛亦姓拘隣
429 5 xìng to have the surname 式佛亦姓拘隣
430 5 xìng life 式佛亦姓拘隣
431 5 xìng a government official 式佛亦姓拘隣
432 5 xìng common people 式佛亦姓拘隣
433 5 xìng descendents 式佛亦姓拘隣
434 5 xìng a household; a clan 式佛亦姓拘隣
435 5 xìng family name; lineage; gotra 式佛亦姓拘隣
436 5 萬歲 wàn suì ten thousand years 維衛佛在世壽八萬歲
437 5 萬歲 wàn suì Your Majesty 維衛佛在世壽八萬歲
438 5 萬歲 wàn suì for a ruler to due 維衛佛在世壽八萬歲
439 5 萬歲 wàn suì to wish long life 維衛佛在世壽八萬歲
440 4 gain; advantage; benefit 維衛佛剎利種
441 4 profit 維衛佛剎利種
442 4 sharp 維衛佛剎利種
443 4 to benefit; to serve 維衛佛剎利種
444 4 Li 維衛佛剎利種
445 4 to be useful 維衛佛剎利種
446 4 smooth; without a hitch 維衛佛剎利種
447 4 benefit; hita 維衛佛剎利種
448 4 yuè more 母字波羅呵越提
449 4 yuè at a high pitch 母字波羅呵越提
450 4 yuè to exceed; to leap; to skip 母字波羅呵越提
451 4 yuè to cross; to go past; to jump over 母字波羅呵越提
452 4 yuè to grab; to plunder; to snatch 母字波羅呵越提
453 4 yuè Yue [state] 母字波羅呵越提
454 4 yuè to transcend 母字波羅呵越提
455 4 yuè distant; far away 母字波羅呵越提
456 4 yuè impractical; not realistic 母字波羅呵越提
457 4 yuè to dissipate; to disperse 母字波羅呵越提
458 4 yuè to spread widely 母字波羅呵越提
459 4 yuè to decline; to fall 母字波羅呵越提
460 4 yuè Yue [peoples] 母字波羅呵越提
461 4 yuè superior 母字波羅呵越提
462 4 yuè Yue [region] 母字波羅呵越提
463 4 yuè to publicise 母字波羅呵越提
464 4 yuè Yue [surname] 母字波羅呵越提
465 4 yuè a particle with no meaning 母字波羅呵越提
466 4 final interogative 父字耶睒鉢多
467 4 ye 父字耶睒鉢多
468 4 ya 父字耶睒鉢多
469 4 to capture; to arrest 維衛佛姓拘隣
470 4 to restrict; to restrain; to limit 維衛佛姓拘隣
471 4 strictly adhering [to regulations]; inflexible 維衛佛姓拘隣
472 4 to grasp 維衛佛姓拘隣
473 4 gōu bent 維衛佛姓拘隣
474 4 to block 維衛佛姓拘隣
475 4 to capture; dharṣayati 維衛佛姓拘隣
476 4 治國 zhìguó to rule a country 所治國名剎末提
477 4 父母 fùmǔ parents; mother and father 父母
478 4 父母 fùmǔ prefects and county magistrates 父母
479 4 already 飯已
480 4 Kangxi radical 49 飯已
481 4 from 飯已
482 4 to bring to an end; to stop 飯已
483 4 final aspectual particle 飯已
484 4 afterwards; thereafter 飯已
485 4 too; very; excessively 飯已
486 4 to complete 飯已
487 4 to demote; to dismiss 飯已
488 4 to recover from an illness 飯已
489 4 certainly 飯已
490 4 an interjection of surprise 飯已
491 4 this 飯已
492 4 former; pūrvaka 飯已
493 4 former; pūrvaka 飯已
494 4 shì is; are; am; to be 佛是我所尊事神無極
495 4 shì is exactly 佛是我所尊事神無極
496 4 shì is suitable; is in contrast 佛是我所尊事神無極
497 4 shì this; that; those 佛是我所尊事神無極
498 4 shì really; certainly 佛是我所尊事神無極
499 4 shì correct; yes; affirmative 佛是我所尊事神無極
500 4 shì true 佛是我所尊事神無極

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
弟子
 1. dìzi
 2. dìzi
 1. disciple
 2. disciple; śiṣya; śrāvaka
jiē all; sarva
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
说经 說經 shuō jīng to explain a sūtra; to expound the classics
比丘
 1. bǐqiū
 2. bǐqiū
 1. bhiksu
 2. bhiksu; a monk; bhikkhu
obtain; attain; prāpta
第二 dì èr second; dvitīya
to bring; cud
阿罗汉 阿羅漢
 1. Āluóhàn
 2. Āluóhàn
 1. arhat
 2. Arhat

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿耨 阿耨 196 Anavatapta
般泥洹 98 Parinirvāṇa
多罗 多羅 100 Tara
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
迦维罗卫 迦維羅衛 106 Kapilavastu; Kapilavatthu
迦叶佛 迦葉佛 106 Kasyapa Buddha; Kassapa Buddha
拘楼秦佛 拘樓秦佛 106 Krakucchanda Buddha
拘那含牟尼佛 106 Kanakamuni Buddha
罗云 羅雲 108
 1. Rahula
 2. Luoyun
 3. Rāhula
摩诃摩耶 摩訶摩耶 109 Maya; Queen Maya of Sakya
目干连 目乾連 109 Maudgalyāyana
槃头 槃頭 112 Bandhumā; Pāṇḍu
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
七佛父母姓字经 七佛父母姓字經 113 Sutra on the Names of the Fathers and Mothers of the Seven Buddhas; Qi Fo Fumu Xing Zi Jing
瞿昙 瞿曇 113 Gautama; Gotama
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
舍利弗罗 舍利弗羅 115 Śariputra; Sariputta
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
式佛 115 Sikhin Buddha; Śikhin Buddha
释迦文佛 釋迦文佛 115 Sakyamuni Buddha
释迦文尼 釋迦文尼 115 Sakyamuni; Śākyamuni
随叶佛 隨葉佛 115 Visvabhu Buddha; Viśvabhu Buddha
陀罗 陀羅 116 Tārā
耶舍 121
 1. Yaśa
 2. Narendrayaśas
阅头檀 閱頭檀 121 Shuddhodana; Suddhodana; śuddhodana

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 22.

Simplified Traditional Pinyin English
阿楼那 阿樓那 196 aruṇa; reddish-brown
船师 船師 99 captain
得道 100 to attain enlightenment
度世 100 to pass through life
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛姓 102 Buddha's Family Name
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
摩竭 109 makara
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
尼拘类 尼拘類 110 Indian banyan; nyagrodha tree
七佛 81 Seven Buddhas; Seven Past Buddhas; Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata
萨罗树 薩羅樹 115 sala tree; sal tree; shala tree; śāla
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
说经 說經 115 to explain a sūtra; to expound the classics
檀那 116
 1. Dana
 2. dana; the practice of giving; generosity
天耳 116 celestial ear; divine ear; divyaśrotra
闻经 聞經 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
姓字 120 surname and given name
一会 一會 121 one assembly; one meeting
诸比丘 諸比丘 122 monks