Glossary and Vocabulary for Poluomen Bi Si Jing佛說婆羅門避死經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 9 to go; to 於中則無有死
2 9 to rely on; to depend on 於中則無有死
3 9 Yu 於中則無有死
4 9 a crow 於中則無有死
5 8 婆羅門 póluómén Brahmin; 昔有四婆羅門仙人
6 8 婆羅門 póluómén Brahmin; Brahman 昔有四婆羅門仙人
7 8 method; way 精進修善法五通
8 8 France 精進修善法五通
9 8 the law; rules; regulations 精進修善法五通
10 8 the teachings of the Buddha; Dharma 精進修善法五通
11 8 a standard; a norm 精進修善法五通
12 8 an institution 精進修善法五通
13 8 to emulate 精進修善法五通
14 8 magic; a magic trick 精進修善法五通
15 8 punishment 精進修善法五通
16 8 Fa 精進修善法五通
17 8 a precedent 精進修善法五通
18 8 a classification of some kinds of Han texts 精進修善法五通
19 8 relating to a ceremony or rite 精進修善法五通
20 8 Dharma 精進修善法五通
21 8 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 精進修善法五通
22 8 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 精進修善法五通
23 8 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 精進修善法五通
24 8 quality; characteristic 精進修善法五通
25 8 修善 xiū shàn to cultivate goodness 精進修善法五通
26 8 五通 wǔ tōng five supernatural powers; pañca-abhijnā 精進修善法五通
27 8 to die 常恐畏死
28 8 to sever; to break off 常恐畏死
29 8 dead 常恐畏死
30 8 death 常恐畏死
31 8 to sacrifice one's life 常恐畏死
32 8 lost; severed 常恐畏死
33 8 lifeless; not moving 常恐畏死
34 8 stiff; inflexible 常恐畏死
35 8 already fixed; set; established 常恐畏死
36 8 damned 常恐畏死
37 8 to die; maraṇa 常恐畏死
38 8 精進 jīngjìn to be diligent 精進修善法五通
39 8 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 精進修善法五通
40 8 精進 jīngjìn Be Diligent 精進修善法五通
41 8 精進 jīngjìn diligence 精進修善法五通
42 8 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 精進修善法五通
43 7 guò to cross; to go over; to pass 彼入空者便命過
44 7 guò to surpass; to exceed 彼入空者便命過
45 7 guò to experience; to pass time 彼入空者便命過
46 7 guò to go 彼入空者便命過
47 7 guò a mistake 彼入空者便命過
48 7 guō Guo 彼入空者便命過
49 7 guò to die 彼入空者便命過
50 7 guò to shift 彼入空者便命過
51 7 guò to endure 彼入空者便命過
52 7 guò to pay a visit; to call on 彼入空者便命過
53 7 guò gone by, past; atīta 彼入空者便命過
54 7 便 biàn convenient; handy; easy 便作是念
55 7 便 biàn advantageous 便作是念
56 7 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便作是念
57 7 便 pián fat; obese 便作是念
58 7 便 biàn to make easy 便作是念
59 7 便 biàn an unearned advantage 便作是念
60 7 便 biàn ordinary; plain 便作是念
61 7 便 biàn in passing 便作是念
62 7 便 biàn informal 便作是念
63 7 便 biàn appropriate; suitable 便作是念
64 7 便 biàn an advantageous occasion 便作是念
65 7 便 biàn stool 便作是念
66 7 便 pián quiet; quiet and comfortable 便作是念
67 7 便 biàn proficient; skilled 便作是念
68 7 便 pián shrewd; slick; good with words 便作是念
69 7 mìng life 彼入空者便命過
70 7 mìng to order 彼入空者便命過
71 7 mìng destiny; fate; luck 彼入空者便命過
72 7 mìng an order; a command 彼入空者便命過
73 7 mìng to name; to assign 彼入空者便命過
74 7 mìng livelihood 彼入空者便命過
75 7 mìng advice 彼入空者便命過
76 7 mìng to confer a title 彼入空者便命過
77 7 mìng lifespan 彼入空者便命過
78 7 mìng to think 彼入空者便命過
79 7 mìng life; jīva 彼入空者便命過
80 6 zhōng middle 便入空中
81 6 zhōng medium; medium sized 便入空中
82 6 zhōng China 便入空中
83 6 zhòng to hit the mark 便入空中
84 6 zhōng midday 便入空中
85 6 zhōng inside 便入空中
86 6 zhōng during 便入空中
87 6 zhōng Zhong 便入空中
88 6 zhōng intermediary 便入空中
89 6 zhōng half 便入空中
90 6 zhòng to reach; to attain 便入空中
91 6 zhòng to suffer; to infect 便入空中
92 6 zhòng to obtain 便入空中
93 6 zhòng to pass an exam 便入空中
94 6 zhōng middle 便入空中
95 5 one 彼有一婆羅門
96 5 Kangxi radical 1 彼有一婆羅門
97 5 pure; concentrated 彼有一婆羅門
98 5 first 彼有一婆羅門
99 5 the same 彼有一婆羅門
100 5 sole; single 彼有一婆羅門
101 5 a very small amount 彼有一婆羅門
102 5 Yi 彼有一婆羅門
103 5 other 彼有一婆羅門
104 5 to unify 彼有一婆羅門
105 5 accidentally; coincidentally 彼有一婆羅門
106 5 abruptly; suddenly 彼有一婆羅門
107 5 one; eka 彼有一婆羅門
108 5 wèi to fear; to dread 常恐畏死
109 5 wèi to revere; to esteem; to admire 常恐畏死
110 5 wèi fear; bhaya 常恐畏死
111 4 to enter 畏死便入大海中
112 4 Kangxi radical 11 畏死便入大海中
113 4 radical 畏死便入大海中
114 4 income 畏死便入大海中
115 4 to conform with 畏死便入大海中
116 4 to descend 畏死便入大海中
117 4 the entering tone 畏死便入大海中
118 4 to pay 畏死便入大海中
119 4 to join 畏死便入大海中
120 4 entering; praveśa 畏死便入大海中
121 4 entered; attained; āpanna 畏死便入大海中
122 4 威勢 wēishì might; power and influence 有大威勢五通
123 4 four 昔有四婆羅門仙人
124 4 note a musical scale 昔有四婆羅門仙人
125 4 fourth 昔有四婆羅門仙人
126 4 Si 昔有四婆羅門仙人
127 4 four; catur 昔有四婆羅門仙人
128 4 rén person; people; a human being 一人處虛空於彼命過
129 4 rén Kangxi radical 9 一人處虛空於彼命過
130 4 rén a kind of person 一人處虛空於彼命過
131 4 rén everybody 一人處虛空於彼命過
132 4 rén adult 一人處虛空於彼命過
133 4 rén somebody; others 一人處虛空於彼命過
134 4 rén an upright person 一人處虛空於彼命過
135 4 rén person; manuṣya 一人處虛空於彼命過
136 4 hǎi the sea; a sea; the ocean 我於海中則無有死
137 4 hǎi foreign 我於海中則無有死
138 4 hǎi a large lake 我於海中則無有死
139 4 hǎi a large mass 我於海中則無有死
140 4 hǎi having large capacity 我於海中則無有死
141 4 hǎi Hai 我於海中則無有死
142 4 hǎi seawater 我於海中則無有死
143 4 hǎi a field; an area 我於海中則無有死
144 4 hǎi a large and barron area of land 我於海中則無有死
145 4 hǎi a large container 我於海中則無有死
146 4 hǎi sea; sāgara 我於海中則無有死
147 4 big; huge; large 有大威勢五通
148 4 Kangxi radical 37 有大威勢五通
149 4 great; major; important 有大威勢五通
150 4 size 有大威勢五通
151 4 old 有大威勢五通
152 4 oldest; earliest 有大威勢五通
153 4 adult 有大威勢五通
154 4 dài an important person 有大威勢五通
155 4 senior 有大威勢五通
156 4 an element 有大威勢五通
157 4 great; mahā 有大威勢五通
158 3 入山 rùshān to retire to the mountains 畏死便入山腹
159 3 無有 wú yǒu there is not 於中則無有死
160 3 無有 wú yǒu non-existence 於中則無有死
161 3 爾時 ěr shí at that time 爾時
162 3 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
163 3 婆羅門避死經 póluómén bì Sǐ jīng Poluomen Bi Si Jing 佛說婆羅門避死經
164 3 soil; ground; land 畏死便入地
165 3 floor 畏死便入地
166 3 the earth 畏死便入地
167 3 fields 畏死便入地
168 3 a place 畏死便入地
169 3 a situation; a position 畏死便入地
170 3 background 畏死便入地
171 3 terrain 畏死便入地
172 3 a territory; a region 畏死便入地
173 3 used after a distance measure 畏死便入地
174 3 coming from the same clan 畏死便入地
175 3 earth; pṛthivī 畏死便入地
176 3 stage; ground; level; bhumi 畏死便入地
177 3 佛說 fó shuō buddhavacana; as spoken by the Buddha 佛說婆羅門避死經
178 2 shí time; a point or period of time
179 2 shí a season; a quarter of a year
180 2 shí one of the 12 two-hour periods of the day
181 2 shí fashionable
182 2 shí fate; destiny; luck
183 2 shí occasion; opportunity; chance
184 2 shí tense
185 2 shí particular; special
186 2 shí to plant; to cultivate
187 2 shí an era; a dynasty
188 2 shí time [abstract]
189 2 shí seasonal
190 2 shí to wait upon
191 2 shí hour
192 2 shí appropriate; proper; timely
193 2 shí Shi
194 2 shí a present; currentlt
195 2 shí time; kāla
196 2 shí at that time; samaya
197 2 jiàn to see 時世尊以天眼見清淨無瑕
198 2 jiàn opinion; view; understanding 時世尊以天眼見清淨無瑕
199 2 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 時世尊以天眼見清淨無瑕
200 2 jiàn refer to; for details see 時世尊以天眼見清淨無瑕
201 2 jiàn to listen to 時世尊以天眼見清淨無瑕
202 2 jiàn to meet 時世尊以天眼見清淨無瑕
203 2 jiàn to receive (a guest) 時世尊以天眼見清淨無瑕
204 2 jiàn let me; kindly 時世尊以天眼見清淨無瑕
205 2 jiàn Jian 時世尊以天眼見清淨無瑕
206 2 xiàn to appear 時世尊以天眼見清淨無瑕
207 2 xiàn to introduce 時世尊以天眼見清淨無瑕
208 2 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 時世尊以天眼見清淨無瑕
209 2 jiàn seeing; observing; darśana 時世尊以天眼見清淨無瑕
210 2 to be near by; to be close to 彼即於海中命過
211 2 at that time 彼即於海中命過
212 2 to be exactly the same as; to be thus 彼即於海中命過
213 2 supposed; so-called 彼即於海中命過
214 2 to arrive at; to ascend 彼即於海中命過
215 2 tuō to take off 我於彼當脫不死
216 2 tuō to shed; to fall off 我於彼當脫不死
217 2 tuō to depart; to leave; to evade 我於彼當脫不死
218 2 tuō to omit; to overlook 我於彼當脫不死
219 2 tuō to sell 我於彼當脫不死
220 2 tuō rapid 我於彼當脫不死
221 2 tuō unconstrained; free and easy 我於彼當脫不死
222 2 tuì to shed 我於彼當脫不死
223 2 tuì happy; carefree 我於彼當脫不死
224 2 tuō escape; mokṣa 我於彼當脫不死
225 2 self 我於海中則無有死
226 2 [my] dear 我於海中則無有死
227 2 Wo 我於海中則無有死
228 2 self; atman; attan 我於海中則無有死
229 2 ga 我於海中則無有死
230 2 仙人 xiānrén an immortal; a celestial being 昔有四婆羅門仙人
231 2 仙人 xiānrén a sage 昔有四婆羅門仙人
232 2 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊告諸比丘
233 2 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊告諸比丘
234 2 suǒ a few; various; some 無有地方所
235 2 suǒ a place; a location 無有地方所
236 2 suǒ indicates a passive voice 無有地方所
237 2 suǒ an ordinal number 無有地方所
238 2 suǒ meaning 無有地方所
239 2 suǒ garrison 無有地方所
240 2 suǒ place; pradeśa 無有地方所
241 2 fēi Kangxi radical 175 非空非海中
242 2 fēi wrong; bad; untruthful 非空非海中
243 2 fēi different 非空非海中
244 2 fēi to not be; to not have 非空非海中
245 2 fēi to violate; to be contrary to 非空非海中
246 2 fēi Africa 非空非海中
247 2 fēi to slander 非空非海中
248 2 fěi to avoid 非空非海中
249 2 fēi must 非空非海中
250 2 fēi an error 非空非海中
251 2 fēi a problem; a question 非空非海中
252 2 fēi evil 非空非海中
253 2 abdomen; stomach; belly 畏死便入山腹
254 2 core; inside 畏死便入山腹
255 2 inner thought; inner feelings 畏死便入山腹
256 2 thick 畏死便入山腹
257 2 main side 畏死便入山腹
258 2 Fu 畏死便入山腹
259 2 to huge; to embrace 畏死便入山腹
260 2 stomach; udara 畏死便入山腹
261 2 大德 dàdé most virtuous 張文明大德二校
262 2 大德 dàdé Dade reign 張文明大德二校
263 2 大德 dàdé a major festival 張文明大德二校
264 2 大德 dàdé most virtuous; bhadanta 張文明大德二校
265 2 大德 dàdé Great Virtue; Yaññadatta 張文明大德二校
266 2 入空 rù kōng to have an experiential understanding of the truth 便入空中
267 2 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 於中則無有死
268 2 a grade; a level 於中則無有死
269 2 an example; a model 於中則無有死
270 2 a weighing device 於中則無有死
271 2 to grade; to rank 於中則無有死
272 2 to copy; to imitate; to follow 於中則無有死
273 2 to do 於中則無有死
274 2 koan; kōan; gong'an 於中則無有死
275 2 wén to hear 聞如是
276 2 wén Wen 聞如是
277 2 wén sniff at; to smell 聞如是
278 2 wén to be widely known 聞如是
279 2 wén to confirm; to accept 聞如是
280 2 wén information 聞如是
281 2 wèn famous; well known 聞如是
282 2 wén knowledge; learning 聞如是
283 2 wèn popularity; prestige; reputation 聞如是
284 2 wén to question 聞如是
285 2 wén heard; śruta 聞如是
286 2 wén hearing; śruti 聞如是
287 1 非空 fēikōng nonempty (set) 非空非海中
288 1 非空 fēikōng not void 非空非海中
289 1 奉行 fèngxíng to pursue; to practice 歡喜奉行
290 1 奉行 fèngxíng Uphold 歡喜奉行
291 1 地方 dìfāng place 無有地方所
292 1 to use; to grasp 時世尊以天眼見清淨無瑕
293 1 to rely on 時世尊以天眼見清淨無瑕
294 1 to regard 時世尊以天眼見清淨無瑕
295 1 to be able to 時世尊以天眼見清淨無瑕
296 1 to order; to command 時世尊以天眼見清淨無瑕
297 1 used after a verb 時世尊以天眼見清淨無瑕
298 1 a reason; a cause 時世尊以天眼見清淨無瑕
299 1 Israel 時世尊以天眼見清淨無瑕
300 1 Yi 時世尊以天眼見清淨無瑕
301 1 use; yogena 時世尊以天眼見清淨無瑕
302 1 force 有大神力五通
303 1 Kangxi radical 19 有大神力五通
304 1 to exert oneself; to make an effort 有大神力五通
305 1 to force 有大神力五通
306 1 labor; forced labor 有大神力五通
307 1 physical strength 有大神力五通
308 1 power 有大神力五通
309 1 Li 有大神力五通
310 1 ability; capability 有大神力五通
311 1 influence 有大神力五通
312 1 strength; power; bala 有大神力五通
313 1 Buddha; Awakened One 比丘聞佛所說
314 1 relating to Buddhism 比丘聞佛所說
315 1 a statue or image of a Buddha 比丘聞佛所說
316 1 a Buddhist text 比丘聞佛所說
317 1 to touch; to stroke 比丘聞佛所說
318 1 Buddha 比丘聞佛所說
319 1 Buddha; Awakened One 比丘聞佛所說
320 1 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 時世尊以天眼見清淨無瑕
321 1 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 時世尊以天眼見清淨無瑕
322 1 清淨 qīngjìng concise 時世尊以天眼見清淨無瑕
323 1 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 時世尊以天眼見清淨無瑕
324 1 清淨 qīngjìng pure and clean 時世尊以天眼見清淨無瑕
325 1 清淨 qīngjìng purity 時世尊以天眼見清淨無瑕
326 1 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 時世尊以天眼見清淨無瑕
327 1 安息 ānxī to rest; to go to sleep 後漢安息沙門安世高譯
328 1 安息 ānxī Parthia 後漢安息沙門安世高譯
329 1 安息 ānxī to make a safe home; to relax 後漢安息沙門安世高譯
330 1 安息 ānxī to pass away 後漢安息沙門安世高譯
331 1 shí a rock; a stone 非入山石間
332 1 shí Shi 非入山石間
333 1 shí Shijiazhuang 非入山石間
334 1 shí Kangxi radical 112 非入山石間
335 1 shí a stone needle 非入山石間
336 1 shí mineral 非入山石間
337 1 shí a stone tablet 非入山石間
338 1 shí rock; stone; upala 非入山石間
339 1 大神 dàshén deity 有大神力五通
340 1 大神 dàshén guru; expert; whiz 有大神力五通
341 1 zhī to go 脫之不受死
342 1 zhī to arrive; to go 脫之不受死
343 1 zhī is 脫之不受死
344 1 zhī to use 脫之不受死
345 1 zhī Zhi 脫之不受死
346 1 guān to look at; to watch; to observe 觀彼四婆羅門精進修善法
347 1 guàn Taoist monastery; monastery 觀彼四婆羅門精進修善法
348 1 guān to display; to show; to make visible 觀彼四婆羅門精進修善法
349 1 guān Guan 觀彼四婆羅門精進修善法
350 1 guān appearance; looks 觀彼四婆羅門精進修善法
351 1 guān a sight; a view; a vista 觀彼四婆羅門精進修善法
352 1 guān a concept; a viewpoint; a perspective 觀彼四婆羅門精進修善法
353 1 guān to appreciate; to enjoy; to admire 觀彼四婆羅門精進修善法
354 1 guàn an announcement 觀彼四婆羅門精進修善法
355 1 guàn a high tower; a watchtower 觀彼四婆羅門精進修善法
356 1 guān Surview 觀彼四婆羅門精進修善法
357 1 guān Observe 觀彼四婆羅門精進修善法
358 1 guàn insight; vipasyana; vipassana 觀彼四婆羅門精進修善法
359 1 guān mindfulness; contemplation; smrti 觀彼四婆羅門精進修善法
360 1 guān recollection; anusmrti 觀彼四婆羅門精進修善法
361 1 guān viewing; avaloka 觀彼四婆羅門精進修善法
362 1 to fly 維習安大德提供
363 1 to practice; to exercise 維習安大德提供
364 1 to be familiar with 維習安大德提供
365 1 a habit; a custom 維習安大德提供
366 1 a trusted aide; a close acquaintance 維習安大德提供
367 1 to teach 維習安大德提供
368 1 flapping 維習安大德提供
369 1 Xi 維習安大德提供
370 1 cultivated; bhāvita 維習安大德提供
371 1 latent tendencies; predisposition 維習安大德提供
372 1 不死 bùsǐ immortal 我於彼當脫不死
373 1 諸比丘 zhū bǐqiū monks 世尊告諸比丘
374 1 kǒng to fear; to be afraid 常恐畏死
375 1 kǒng to threaten 常恐畏死
376 1 kǒng fear; bhaya 常恐畏死
377 1 安世高 ān shì gāo An Shigao 後漢安息沙門安世高譯
378 1 第四 dì sì fourth 彼第四婆羅門
379 1 第四 dì sì fourth; caturtha 彼第四婆羅門
380 1 zhě ca 彼入空者便命過
381 1 虛空 xūkōng empty space 一人處虛空於彼命過
382 1 虛空 xūkōng the sky; space 一人處虛空於彼命過
383 1 虛空 xūkōng vast emptiness 一人處虛空於彼命過
384 1 虛空 xūkōng Void 一人處虛空於彼命過
385 1 虛空 xūkōng the sky; gagana 一人處虛空於彼命過
386 1 虛空 xūkōng space; ākāśa 一人處虛空於彼命過
387 1 提供 tígōng to supply; to provide 維習安大德提供
388 1 zhāng Zhang 張文明大德二校
389 1 zhāng to open; to draw [a bow] 張文明大德二校
390 1 zhāng idea; thought 張文明大德二校
391 1 zhāng to fix strings 張文明大德二校
392 1 zhāng to unfold; to unroll; to stretch 張文明大德二校
393 1 zhāng to boast; to exaggerate 張文明大德二校
394 1 zhāng to expand; to magnify 張文明大德二校
395 1 zhāng to display; to exhibit; to publish 張文明大德二校
396 1 zhāng to catch animals with a net 張文明大德二校
397 1 zhāng to spy on; to look 張文明大德二校
398 1 zhāng large 張文明大德二校
399 1 zhàng swollen 張文明大德二校
400 1 zhāng Zhang [constellation] 張文明大德二校
401 1 zhāng to open a new business 張文明大德二校
402 1 zhāng to fear 張文明大德二校
403 1 zhāng open; vivṛta 張文明大德二校
404 1 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 聞如是
405 1 book; volume
406 1 a roll of bamboo slips
407 1 a plan; a scheme
408 1 to confer
409 1 chǎi a book with embroidered covers
410 1 patent of enfeoffment
411 1 後漢 Hòu Hàn Later Han 後漢安息沙門安世高譯
412 1 後漢 Hòu Hàn Later Han 後漢安息沙門安世高譯
413 1 婆伽婆 pójiāpó Bhagavat; Bhagavan; Blessed One 婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園
414 1 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 後漢安息沙門安世高譯
415 1 沙門 shāmén sramana 後漢安息沙門安世高譯
416 1 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 後漢安息沙門安世高譯
417 1 文明 wénmíng civilized 張文明大德二校
418 1 文明 wénmíng civilization 張文明大德二校
419 1 文明 wénmíng Wenming 張文明大德二校
420 1 chù a place; location; a spot; a point 一人處虛空於彼命過
421 1 chǔ to reside; to live; to dwell 一人處虛空於彼命過
422 1 chù an office; a department; a bureau 一人處虛空於彼命過
423 1 chù a part; an aspect 一人處虛空於彼命過
424 1 chǔ to be in; to be in a position of 一人處虛空於彼命過
425 1 chǔ to get along with 一人處虛空於彼命過
426 1 chǔ to deal with; to manage 一人處虛空於彼命過
427 1 chǔ to punish; to sentence 一人處虛空於彼命過
428 1 chǔ to stop; to pause 一人處虛空於彼命過
429 1 chǔ to be associated with 一人處虛空於彼命過
430 1 chǔ to situate; to fix a place for 一人處虛空於彼命過
431 1 chǔ to occupy; to control 一人處虛空於彼命過
432 1 chù circumstances; situation 一人處虛空於彼命過
433 1 chù an occasion; a time 一人處虛空於彼命過
434 1 chù position; sthāna 一人處虛空於彼命過
435 1 cháng Chang 常恐畏死
436 1 cháng common; general; ordinary 常恐畏死
437 1 cháng a principle; a rule 常恐畏死
438 1 cháng eternal; nitya 常恐畏死
439 1 zūn to honor; to respect 時世尊以天眼見清淨無瑕
440 1 zūn a zun; an ancient wine vessel 時世尊以天眼見清淨無瑕
441 1 zūn a wine cup 時世尊以天眼見清淨無瑕
442 1 zūn respected; honorable; noble; senior 時世尊以天眼見清淨無瑕
443 1 zūn supreme; high 時世尊以天眼見清淨無瑕
444 1 zūn grave; solemn; dignified 時世尊以天眼見清淨無瑕
445 1 zūn bhagavat; holy one 時世尊以天眼見清淨無瑕
446 1 zūn lord; patron; natha 時世尊以天眼見清淨無瑕
447 1 zūn superior; śreṣṭha 時世尊以天眼見清淨無瑕
448 1 在世 zài shì to live in the world 我等當住何處永存在世
449 1 不受 bùshòu to not accept 脫之不受死
450 1 不受 bùshòu to not meet; to not encounter 脫之不受死
451 1 第三 dì sān third 第三婆羅門
452 1 第三 dì sān third; tṛtīya 第三婆羅門
453 1 xiào school 張文明大德二校
454 1 jiào to compare; to collate; to proofread 張文明大德二校
455 1 jiào fetters 張文明大德二校
456 1 jiào to consider 張文明大德二校
457 1 jiào railing; an enclosure for animals 張文明大德二校
458 1 jiào a proof 張文明大德二校
459 1 jiào a horsekeeper 張文明大德二校
460 1 jiào a barrack; a military camp 張文明大德二校
461 1 jiào to check; to inspect 張文明大德二校
462 1 jiào to compete with; to haggle; to quibble 張文明大德二校
463 1 jiào to oppose; to criticize 張文明大德二校
464 1 jiào to decorate 張文明大德二校
465 1 jiào to count; to calculate; to compute 張文明大德二校
466 1 xiào lieutenant; mid-ranking officer 張文明大德二校
467 1 xiào Xiao 張文明大德二校
468 1 xiào a military unit of 500 men 張文明大德二校
469 1 xiào to recover; to heal 張文明大德二校
470 1 xiào palace construction officer 張文明大德二校
471 1 xiào bound; udgrāhita 張文明大德二校
472 1 說偈言 shuō jìyán uttered the following stanzas 便說偈言
473 1 大海 dàhǎi sea; ocean 畏死便入大海中
474 1 大海 dàhǎi a large bowl or glass 畏死便入大海中
475 1 大海 dàhǎi ocean; sāgara; mahāsamudrā 畏死便入大海中
476 1 永存 yǒngcún everlasting; to endure forever 我等當住何處永存在世
477 1 ān calm; still; quiet; peaceful 維習安大德提供
478 1 ān to calm; to pacify 維習安大德提供
479 1 ān safe; secure 維習安大德提供
480 1 ān comfortable; happy 維習安大德提供
481 1 ān to find a place for 維習安大德提供
482 1 ān to install; to fix; to fit 維習安大德提供
483 1 ān to be content 維習安大德提供
484 1 ān to cherish 維習安大德提供
485 1 ān to bestow; to confer 維習安大德提供
486 1 ān amphetamine 維習安大德提供
487 1 ān ampere 維習安大德提供
488 1 ān to add; to submit 維習安大德提供
489 1 ān to reside; to live at 維習安大德提供
490 1 ān to be used to; to be familiar with 維習安大德提供
491 1 ān an 維習安大德提供
492 1 ān Ease 維習安大德提供
493 1 ān e 維習安大德提供
494 1 ān an 維習安大德提供
495 1 ān peace 維習安大德提供
496 1 gào to tell; to say; said; told 世尊告諸比丘
497 1 gào to request 世尊告諸比丘
498 1 gào to report; to inform 世尊告諸比丘
499 1 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 世尊告諸比丘
500 1 gào to accuse; to sue 世尊告諸比丘

Frequencies of all Words

Top 776

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 12 that; those 彼有一婆羅門
2 12 another; the other 彼有一婆羅門
3 12 that; tad 彼有一婆羅門
4 9 in; at 於中則無有死
5 9 in; at 於中則無有死
6 9 in; at; to; from 於中則無有死
7 9 to go; to 於中則無有死
8 9 to rely on; to depend on 於中則無有死
9 9 to go to; to arrive at 於中則無有死
10 9 from 於中則無有死
11 9 give 於中則無有死
12 9 oppposing 於中則無有死
13 9 and 於中則無有死
14 9 compared to 於中則無有死
15 9 by 於中則無有死
16 9 and; as well as 於中則無有死
17 9 for 於中則無有死
18 9 Yu 於中則無有死
19 9 a crow 於中則無有死
20 9 whew; wow 於中則無有死
21 9 near to; antike 於中則無有死
22 8 婆羅門 póluómén Brahmin; 昔有四婆羅門仙人
23 8 婆羅門 póluómén Brahmin; Brahman 昔有四婆羅門仙人
24 8 method; way 精進修善法五通
25 8 France 精進修善法五通
26 8 the law; rules; regulations 精進修善法五通
27 8 the teachings of the Buddha; Dharma 精進修善法五通
28 8 a standard; a norm 精進修善法五通
29 8 an institution 精進修善法五通
30 8 to emulate 精進修善法五通
31 8 magic; a magic trick 精進修善法五通
32 8 punishment 精進修善法五通
33 8 Fa 精進修善法五通
34 8 a precedent 精進修善法五通
35 8 a classification of some kinds of Han texts 精進修善法五通
36 8 relating to a ceremony or rite 精進修善法五通
37 8 Dharma 精進修善法五通
38 8 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 精進修善法五通
39 8 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 精進修善法五通
40 8 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 精進修善法五通
41 8 quality; characteristic 精進修善法五通
42 8 修善 xiū shàn to cultivate goodness 精進修善法五通
43 8 五通 wǔ tōng five supernatural powers; pañca-abhijnā 精進修善法五通
44 8 to die 常恐畏死
45 8 to sever; to break off 常恐畏死
46 8 extremely; very 常恐畏死
47 8 to do one's utmost 常恐畏死
48 8 dead 常恐畏死
49 8 death 常恐畏死
50 8 to sacrifice one's life 常恐畏死
51 8 lost; severed 常恐畏死
52 8 lifeless; not moving 常恐畏死
53 8 stiff; inflexible 常恐畏死
54 8 already fixed; set; established 常恐畏死
55 8 damned 常恐畏死
56 8 to die; maraṇa 常恐畏死
57 8 精進 jīngjìn to be diligent 精進修善法五通
58 8 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 精進修善法五通
59 8 精進 jīngjìn Be Diligent 精進修善法五通
60 8 精進 jīngjìn diligence 精進修善法五通
61 8 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 精進修善法五通
62 7 guò to cross; to go over; to pass 彼入空者便命過
63 7 guò too 彼入空者便命過
64 7 guò particle to indicate experience 彼入空者便命過
65 7 guò to surpass; to exceed 彼入空者便命過
66 7 guò to experience; to pass time 彼入空者便命過
67 7 guò to go 彼入空者便命過
68 7 guò a mistake 彼入空者便命過
69 7 guò a time; a round 彼入空者便命過
70 7 guō Guo 彼入空者便命過
71 7 guò to die 彼入空者便命過
72 7 guò to shift 彼入空者便命過
73 7 guò to endure 彼入空者便命過
74 7 guò to pay a visit; to call on 彼入空者便命過
75 7 guò gone by, past; atīta 彼入空者便命過
76 7 yǒu is; are; to exist 昔有四婆羅門仙人
77 7 yǒu to have; to possess 昔有四婆羅門仙人
78 7 yǒu indicates an estimate 昔有四婆羅門仙人
79 7 yǒu indicates a large quantity 昔有四婆羅門仙人
80 7 yǒu indicates an affirmative response 昔有四婆羅門仙人
81 7 yǒu a certain; used before a person, time, or place 昔有四婆羅門仙人
82 7 yǒu used to compare two things 昔有四婆羅門仙人
83 7 yǒu used in a polite formula before certain verbs 昔有四婆羅門仙人
84 7 yǒu used before the names of dynasties 昔有四婆羅門仙人
85 7 yǒu a certain thing; what exists 昔有四婆羅門仙人
86 7 yǒu multiple of ten and ... 昔有四婆羅門仙人
87 7 yǒu abundant 昔有四婆羅門仙人
88 7 yǒu purposeful 昔有四婆羅門仙人
89 7 yǒu You 昔有四婆羅門仙人
90 7 yǒu 1. existence; 2. becoming 昔有四婆羅門仙人
91 7 yǒu becoming; bhava 昔有四婆羅門仙人
92 7 便 biàn convenient; handy; easy 便作是念
93 7 便 biàn advantageous 便作是念
94 7 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便作是念
95 7 便 pián fat; obese 便作是念
96 7 便 biàn to make easy 便作是念
97 7 便 biàn an unearned advantage 便作是念
98 7 便 biàn ordinary; plain 便作是念
99 7 便 biàn if only; so long as; to the contrary 便作是念
100 7 便 biàn in passing 便作是念
101 7 便 biàn informal 便作是念
102 7 便 biàn right away; then; right after 便作是念
103 7 便 biàn appropriate; suitable 便作是念
104 7 便 biàn an advantageous occasion 便作是念
105 7 便 biàn stool 便作是念
106 7 便 pián quiet; quiet and comfortable 便作是念
107 7 便 biàn proficient; skilled 便作是念
108 7 便 biàn even if; even though 便作是念
109 7 便 pián shrewd; slick; good with words 便作是念
110 7 便 biàn then; atha 便作是念
111 7 mìng life 彼入空者便命過
112 7 mìng to order 彼入空者便命過
113 7 mìng destiny; fate; luck 彼入空者便命過
114 7 mìng an order; a command 彼入空者便命過
115 7 mìng to name; to assign 彼入空者便命過
116 7 mìng livelihood 彼入空者便命過
117 7 mìng advice 彼入空者便命過
118 7 mìng to confer a title 彼入空者便命過
119 7 mìng lifespan 彼入空者便命過
120 7 mìng to think 彼入空者便命過
121 7 mìng life; jīva 彼入空者便命過
122 6 zhōng middle 便入空中
123 6 zhōng medium; medium sized 便入空中
124 6 zhōng China 便入空中
125 6 zhòng to hit the mark 便入空中
126 6 zhōng in; amongst 便入空中
127 6 zhōng midday 便入空中
128 6 zhōng inside 便入空中
129 6 zhōng during 便入空中
130 6 zhōng Zhong 便入空中
131 6 zhōng intermediary 便入空中
132 6 zhōng half 便入空中
133 6 zhōng just right; suitably 便入空中
134 6 zhōng while 便入空中
135 6 zhòng to reach; to attain 便入空中
136 6 zhòng to suffer; to infect 便入空中
137 6 zhòng to obtain 便入空中
138 6 zhòng to pass an exam 便入空中
139 6 zhōng middle 便入空中
140 5 one 彼有一婆羅門
141 5 Kangxi radical 1 彼有一婆羅門
142 5 as soon as; all at once 彼有一婆羅門
143 5 pure; concentrated 彼有一婆羅門
144 5 whole; all 彼有一婆羅門
145 5 first 彼有一婆羅門
146 5 the same 彼有一婆羅門
147 5 each 彼有一婆羅門
148 5 certain 彼有一婆羅門
149 5 throughout 彼有一婆羅門
150 5 used in between a reduplicated verb 彼有一婆羅門
151 5 sole; single 彼有一婆羅門
152 5 a very small amount 彼有一婆羅門
153 5 Yi 彼有一婆羅門
154 5 other 彼有一婆羅門
155 5 to unify 彼有一婆羅門
156 5 accidentally; coincidentally 彼有一婆羅門
157 5 abruptly; suddenly 彼有一婆羅門
158 5 or 彼有一婆羅門
159 5 one; eka 彼有一婆羅門
160 5 wèi to fear; to dread 常恐畏死
161 5 wèi to revere; to esteem; to admire 常恐畏死
162 5 wèi fear; bhaya 常恐畏死
163 4 to enter 畏死便入大海中
164 4 Kangxi radical 11 畏死便入大海中
165 4 radical 畏死便入大海中
166 4 income 畏死便入大海中
167 4 to conform with 畏死便入大海中
168 4 to descend 畏死便入大海中
169 4 the entering tone 畏死便入大海中
170 4 to pay 畏死便入大海中
171 4 to join 畏死便入大海中
172 4 entering; praveśa 畏死便入大海中
173 4 entered; attained; āpanna 畏死便入大海中
174 4 威勢 wēishì might; power and influence 有大威勢五通
175 4 four 昔有四婆羅門仙人
176 4 note a musical scale 昔有四婆羅門仙人
177 4 fourth 昔有四婆羅門仙人
178 4 Si 昔有四婆羅門仙人
179 4 four; catur 昔有四婆羅門仙人
180 4 rén person; people; a human being 一人處虛空於彼命過
181 4 rén Kangxi radical 9 一人處虛空於彼命過
182 4 rén a kind of person 一人處虛空於彼命過
183 4 rén everybody 一人處虛空於彼命過
184 4 rén adult 一人處虛空於彼命過
185 4 rén somebody; others 一人處虛空於彼命過
186 4 rén an upright person 一人處虛空於彼命過
187 4 rén person; manuṣya 一人處虛空於彼命過
188 4 hǎi the sea; a sea; the ocean 我於海中則無有死
189 4 hǎi foreign 我於海中則無有死
190 4 hǎi a large lake 我於海中則無有死
191 4 hǎi a large mass 我於海中則無有死
192 4 hǎi having large capacity 我於海中則無有死
193 4 hǎi Hai 我於海中則無有死
194 4 hǎi seawater 我於海中則無有死
195 4 hǎi a field; an area 我於海中則無有死
196 4 hǎi a large and barron area of land 我於海中則無有死
197 4 hǎi a large container 我於海中則無有死
198 4 hǎi arbitrarily 我於海中則無有死
199 4 hǎi ruthlessly 我於海中則無有死
200 4 hǎi sea; sāgara 我於海中則無有死
201 4 big; huge; large 有大威勢五通
202 4 Kangxi radical 37 有大威勢五通
203 4 great; major; important 有大威勢五通
204 4 size 有大威勢五通
205 4 old 有大威勢五通
206 4 greatly; very 有大威勢五通
207 4 oldest; earliest 有大威勢五通
208 4 adult 有大威勢五通
209 4 tài greatest; grand 有大威勢五通
210 4 dài an important person 有大威勢五通
211 4 senior 有大威勢五通
212 4 approximately 有大威勢五通
213 4 tài greatest; grand 有大威勢五通
214 4 an element 有大威勢五通
215 4 great; mahā 有大威勢五通
216 3 入山 rùshān to retire to the mountains 畏死便入山腹
217 3 無有 wú yǒu there is not 於中則無有死
218 3 無有 wú yǒu non-existence 於中則無有死
219 3 爾時 ěr shí at that time 爾時
220 3 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
221 3 婆羅門避死經 póluómén bì Sǐ jīng Poluomen Bi Si Jing 佛說婆羅門避死經
222 3 soil; ground; land 畏死便入地
223 3 de subordinate particle 畏死便入地
224 3 floor 畏死便入地
225 3 the earth 畏死便入地
226 3 fields 畏死便入地
227 3 a place 畏死便入地
228 3 a situation; a position 畏死便入地
229 3 background 畏死便入地
230 3 terrain 畏死便入地
231 3 a territory; a region 畏死便入地
232 3 used after a distance measure 畏死便入地
233 3 coming from the same clan 畏死便入地
234 3 earth; pṛthivī 畏死便入地
235 3 stage; ground; level; bhumi 畏死便入地
236 3 佛說 fó shuō buddhavacana; as spoken by the Buddha 佛說婆羅門避死經
237 2 shí time; a point or period of time
238 2 shí a season; a quarter of a year
239 2 shí one of the 12 two-hour periods of the day
240 2 shí at that time
241 2 shí fashionable
242 2 shí fate; destiny; luck
243 2 shí occasion; opportunity; chance
244 2 shí tense
245 2 shí particular; special
246 2 shí to plant; to cultivate
247 2 shí hour (measure word)
248 2 shí an era; a dynasty
249 2 shí time [abstract]
250 2 shí seasonal
251 2 shí frequently; often
252 2 shí occasionally; sometimes
253 2 shí on time
254 2 shí this; that
255 2 shí to wait upon
256 2 shí hour
257 2 shí appropriate; proper; timely
258 2 shí Shi
259 2 shí a present; currentlt
260 2 shí time; kāla
261 2 shí at that time; samaya
262 2 shí then; atha
263 2 jiàn to see 時世尊以天眼見清淨無瑕
264 2 jiàn opinion; view; understanding 時世尊以天眼見清淨無瑕
265 2 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 時世尊以天眼見清淨無瑕
266 2 jiàn refer to; for details see 時世尊以天眼見清淨無瑕
267 2 jiàn passive marker 時世尊以天眼見清淨無瑕
268 2 jiàn to listen to 時世尊以天眼見清淨無瑕
269 2 jiàn to meet 時世尊以天眼見清淨無瑕
270 2 jiàn to receive (a guest) 時世尊以天眼見清淨無瑕
271 2 jiàn let me; kindly 時世尊以天眼見清淨無瑕
272 2 jiàn Jian 時世尊以天眼見清淨無瑕
273 2 xiàn to appear 時世尊以天眼見清淨無瑕
274 2 xiàn to introduce 時世尊以天眼見清淨無瑕
275 2 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 時世尊以天眼見清淨無瑕
276 2 jiàn seeing; observing; darśana 時世尊以天眼見清淨無瑕
277 2 promptly; right away; immediately 彼即於海中命過
278 2 to be near by; to be close to 彼即於海中命過
279 2 at that time 彼即於海中命過
280 2 to be exactly the same as; to be thus 彼即於海中命過
281 2 supposed; so-called 彼即於海中命過
282 2 if; but 彼即於海中命過
283 2 to arrive at; to ascend 彼即於海中命過
284 2 then; following 彼即於海中命過
285 2 so; just so; eva 彼即於海中命過
286 2 tuō to take off 我於彼當脫不死
287 2 tuō to shed; to fall off 我於彼當脫不死
288 2 tuō to depart; to leave; to evade 我於彼當脫不死
289 2 tuō to omit; to overlook 我於彼當脫不死
290 2 tuō to sell 我於彼當脫不死
291 2 tuō rapid 我於彼當脫不死
292 2 tuō unconstrained; free and easy 我於彼當脫不死
293 2 tuō or 我於彼當脫不死
294 2 tuì to shed 我於彼當脫不死
295 2 tuì happy; carefree 我於彼當脫不死
296 2 tuō escape; mokṣa 我於彼當脫不死
297 2 I; me; my 我於海中則無有死
298 2 self 我於海中則無有死
299 2 we; our 我於海中則無有死
300 2 [my] dear 我於海中則無有死
301 2 Wo 我於海中則無有死
302 2 self; atman; attan 我於海中則無有死
303 2 ga 我於海中則無有死
304 2 I; aham 我於海中則無有死
305 2 仙人 xiānrén an immortal; a celestial being 昔有四婆羅門仙人
306 2 仙人 xiānrén a sage 昔有四婆羅門仙人
307 2 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊告諸比丘
308 2 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊告諸比丘
309 2 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 無有地方所
310 2 suǒ an office; an institute 無有地方所
311 2 suǒ introduces a relative clause 無有地方所
312 2 suǒ it 無有地方所
313 2 suǒ if; supposing 無有地方所
314 2 suǒ a few; various; some 無有地方所
315 2 suǒ a place; a location 無有地方所
316 2 suǒ indicates a passive voice 無有地方所
317 2 suǒ that which 無有地方所
318 2 suǒ an ordinal number 無有地方所
319 2 suǒ meaning 無有地方所
320 2 suǒ garrison 無有地方所
321 2 suǒ place; pradeśa 無有地方所
322 2 suǒ that which; yad 無有地方所
323 2 fēi not; non-; un- 非空非海中
324 2 fēi Kangxi radical 175 非空非海中
325 2 fēi wrong; bad; untruthful 非空非海中
326 2 fēi different 非空非海中
327 2 fēi to not be; to not have 非空非海中
328 2 fēi to violate; to be contrary to 非空非海中
329 2 fēi Africa 非空非海中
330 2 fēi to slander 非空非海中
331 2 fěi to avoid 非空非海中
332 2 fēi must 非空非海中
333 2 fēi an error 非空非海中
334 2 fēi a problem; a question 非空非海中
335 2 fēi evil 非空非海中
336 2 fēi besides; except; unless 非空非海中
337 2 abdomen; stomach; belly 畏死便入山腹
338 2 core; inside 畏死便入山腹
339 2 inner thought; inner feelings 畏死便入山腹
340 2 thick 畏死便入山腹
341 2 main side 畏死便入山腹
342 2 Fu 畏死便入山腹
343 2 to huge; to embrace 畏死便入山腹
344 2 stomach; udara 畏死便入山腹
345 2 dāng to be; to act as; to serve as 我等當住何處永存在世
346 2 dāng at or in the very same; be apposite 我等當住何處永存在世
347 2 dāng dang (sound of a bell) 我等當住何處永存在世
348 2 dāng to face 我等當住何處永存在世
349 2 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 我等當住何處永存在世
350 2 dāng to manage; to host 我等當住何處永存在世
351 2 dāng should 我等當住何處永存在世
352 2 dāng to treat; to regard as 我等當住何處永存在世
353 2 dǎng to think 我等當住何處永存在世
354 2 dàng suitable; correspond to 我等當住何處永存在世
355 2 dǎng to be equal 我等當住何處永存在世
356 2 dàng that 我等當住何處永存在世
357 2 dāng an end; top 我等當住何處永存在世
358 2 dàng clang; jingle 我等當住何處永存在世
359 2 dāng to judge 我等當住何處永存在世
360 2 dǎng to bear on one's shoulder 我等當住何處永存在世
361 2 dàng the same 我等當住何處永存在世
362 2 dàng to pawn 我等當住何處永存在世
363 2 dàng to fail [an exam] 我等當住何處永存在世
364 2 dàng a trap 我等當住何處永存在世
365 2 dàng a pawned item 我等當住何處永存在世
366 2 dāng will be; bhaviṣyati 我等當住何處永存在世
367 2 大德 dàdé most virtuous 張文明大德二校
368 2 大德 dàdé Dade reign 張文明大德二校
369 2 大德 dàdé a major festival 張文明大德二校
370 2 大德 dàdé most virtuous; bhadanta 張文明大德二校
371 2 大德 dàdé Great Virtue; Yaññadatta 張文明大德二校
372 2 入空 rù kōng to have an experiential understanding of the truth 便入空中
373 2 otherwise; but; however 於中則無有死
374 2 then 於中則無有死
375 2 measure word for short sections of text 於中則無有死
376 2 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 於中則無有死
377 2 a grade; a level 於中則無有死
378 2 an example; a model 於中則無有死
379 2 a weighing device 於中則無有死
380 2 to grade; to rank 於中則無有死
381 2 to copy; to imitate; to follow 於中則無有死
382 2 to do 於中則無有死
383 2 only 於中則無有死
384 2 immediately 於中則無有死
385 2 then; moreover; atha 於中則無有死
386 2 koan; kōan; gong'an 於中則無有死
387 2 wén to hear 聞如是
388 2 wén Wen 聞如是
389 2 wén sniff at; to smell 聞如是
390 2 wén to be widely known 聞如是
391 2 wén to confirm; to accept 聞如是
392 2 wén information 聞如是
393 2 wèn famous; well known 聞如是
394 2 wén knowledge; learning 聞如是
395 2 wèn popularity; prestige; reputation 聞如是
396 2 wén to question 聞如是
397 2 wén heard; śruta 聞如是
398 2 wén hearing; śruti 聞如是
399 1 非空 fēikōng nonempty (set) 非空非海中
400 1 非空 fēikōng not void 非空非海中
401 1 奉行 fèngxíng to pursue; to practice 歡喜奉行
402 1 奉行 fèngxíng Uphold 歡喜奉行
403 1 地方 dìfāng place 無有地方所
404 1 so as to; in order to 時世尊以天眼見清淨無瑕
405 1 to use; to regard as 時世尊以天眼見清淨無瑕
406 1 to use; to grasp 時世尊以天眼見清淨無瑕
407 1 according to 時世尊以天眼見清淨無瑕
408 1 because of 時世尊以天眼見清淨無瑕
409 1 on a certain date 時世尊以天眼見清淨無瑕
410 1 and; as well as 時世尊以天眼見清淨無瑕
411 1 to rely on 時世尊以天眼見清淨無瑕
412 1 to regard 時世尊以天眼見清淨無瑕
413 1 to be able to 時世尊以天眼見清淨無瑕
414 1 to order; to command 時世尊以天眼見清淨無瑕
415 1 further; moreover 時世尊以天眼見清淨無瑕
416 1 used after a verb 時世尊以天眼見清淨無瑕
417 1 very 時世尊以天眼見清淨無瑕
418 1 already 時世尊以天眼見清淨無瑕
419 1 increasingly 時世尊以天眼見清淨無瑕
420 1 a reason; a cause 時世尊以天眼見清淨無瑕
421 1 Israel 時世尊以天眼見清淨無瑕
422 1 Yi 時世尊以天眼見清淨無瑕
423 1 use; yogena 時世尊以天眼見清淨無瑕
424 1 force 有大神力五通
425 1 Kangxi radical 19 有大神力五通
426 1 to exert oneself; to make an effort 有大神力五通
427 1 to force 有大神力五通
428 1 resolutely; strenuously 有大神力五通
429 1 labor; forced labor 有大神力五通
430 1 physical strength 有大神力五通
431 1 power 有大神力五通
432 1 Li 有大神力五通
433 1 ability; capability 有大神力五通
434 1 influence 有大神力五通
435 1 strength; power; bala 有大神力五通
436 1 Buddha; Awakened One 比丘聞佛所說
437 1 relating to Buddhism 比丘聞佛所說
438 1 a statue or image of a Buddha 比丘聞佛所說
439 1 a Buddhist text 比丘聞佛所說
440 1 to touch; to stroke 比丘聞佛所說
441 1 Buddha 比丘聞佛所說
442 1 Buddha; Awakened One 比丘聞佛所說
443 1 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 時世尊以天眼見清淨無瑕
444 1 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 時世尊以天眼見清淨無瑕
445 1 清淨 qīngjìng concise 時世尊以天眼見清淨無瑕
446 1 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 時世尊以天眼見清淨無瑕
447 1 清淨 qīngjìng pure and clean 時世尊以天眼見清淨無瑕
448 1 清淨 qīngjìng purity 時世尊以天眼見清淨無瑕
449 1 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 時世尊以天眼見清淨無瑕
450 1 安息 ānxī to rest; to go to sleep 後漢安息沙門安世高譯
451 1 安息 ānxī Parthia 後漢安息沙門安世高譯
452 1 安息 ānxī to make a safe home; to relax 後漢安息沙門安世高譯
453 1 安息 ānxī to pass away 後漢安息沙門安世高譯
454 1 shí a rock; a stone 非入山石間
455 1 shí Shi 非入山石間
456 1 dàn dan; one hundred liters; ten pecks; dry measure for grain equal to ten dou 非入山石間
457 1 shí Shijiazhuang 非入山石間
458 1 shí Kangxi radical 112 非入山石間
459 1 shí a stone needle 非入山石間
460 1 shí mineral 非入山石間
461 1 shí a stone tablet 非入山石間
462 1 shí rock; stone; upala 非入山石間
463 1 大神 dàshén deity 有大神力五通
464 1 大神 dàshén guru; expert; whiz 有大神力五通
465 1 zhī him; her; them; that 脫之不受死
466 1 zhī used between a modifier and a word to form a word group 脫之不受死
467 1 zhī to go 脫之不受死
468 1 zhī this; that 脫之不受死
469 1 zhī genetive marker 脫之不受死
470 1 zhī it 脫之不受死
471 1 zhī in 脫之不受死
472 1 zhī all 脫之不受死
473 1 zhī and 脫之不受死
474 1 zhī however 脫之不受死
475 1 zhī if 脫之不受死
476 1 zhī then 脫之不受死
477 1 zhī to arrive; to go 脫之不受死
478 1 zhī is 脫之不受死
479 1 zhī to use 脫之不受死
480 1 zhī Zhi 脫之不受死
481 1 guān to look at; to watch; to observe 觀彼四婆羅門精進修善法
482 1 guàn Taoist monastery; monastery 觀彼四婆羅門精進修善法
483 1 guān to display; to show; to make visible 觀彼四婆羅門精進修善法
484 1 guān Guan 觀彼四婆羅門精進修善法
485 1 guān appearance; looks 觀彼四婆羅門精進修善法
486 1 guān a sight; a view; a vista 觀彼四婆羅門精進修善法
487 1 guān a concept; a viewpoint; a perspective 觀彼四婆羅門精進修善法
488 1 guān to appreciate; to enjoy; to admire 觀彼四婆羅門精進修善法
489 1 guàn an announcement 觀彼四婆羅門精進修善法
490 1 guàn a high tower; a watchtower 觀彼四婆羅門精進修善法
491 1 guān Surview 觀彼四婆羅門精進修善法
492 1 guān Observe 觀彼四婆羅門精進修善法
493 1 guàn insight; vipasyana; vipassana 觀彼四婆羅門精進修善法
494 1 guān mindfulness; contemplation; smrti 觀彼四婆羅門精進修善法
495 1 guān recollection; anusmrti 觀彼四婆羅門精進修善法
496 1 guān viewing; avaloka 觀彼四婆羅門精進修善法
497 1 to fly 維習安大德提供
498 1 to practice; to exercise 維習安大德提供
499 1 to be familiar with 維習安大德提供
500 1 a habit; a custom 維習安大德提供

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
that; tad
near to; antike
婆罗门 婆羅門 póluómén Brahmin; Brahman
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
修善 xiū shàn to cultivate goodness
五通 wǔ tōng five supernatural powers; pañca-abhijnā
to die; maraṇa
精进 精進
 1. jīngjìn
 2. jīngjìn
 3. jīngjìn
 1. Be Diligent
 2. diligence
 3. diligence; perseverance; vīrya
guò gone by, past; atīta
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安世高 196 An Shigao
后汉 後漢 72
 1. Later Han
 2. Later Han
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Blessed One
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
婆罗门避死经 婆羅門避死經 112 Poluomen Bi Si Jing
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 113 Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
舍卫城 舍衛城 115 Sravasti; Savatthi
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 7.

Simplified Traditional Pinyin English
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
入空 114 to have an experiential understanding of the truth
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
修善 120 to cultivate goodness
诸比丘 諸比丘 122 monks