Glossary and Vocabulary for The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經, Scroll 318

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 412 真如 zhēnrú True Thusness 真如
2 412 真如 zhēnrú suchness; true nature; tathata 真如
3 286 一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta; sarvajña-jñāta 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
4 126 Kangxi radical 71 無願
5 126 to not have; without 無願
6 126 mo 無願
7 126 to not have 無願
8 126 Wu 無願
9 126 mo 無願
10 124 善現 shànxiàn Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā 具壽善現白佛言
11 103 one 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
12 103 Kangxi radical 1 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
13 103 pure; concentrated 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
14 103 first 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
15 103 the same 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
16 103 sole; single 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
17 103 a very small amount 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
18 103 Yi 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
19 103 other 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
20 103 to unify 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
21 103 accidentally; coincidentally 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
22 103 abruptly; suddenly 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
23 103 one; eka 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
24 101 無二 wú èr advaya; nonduality; not two 皆一真如無二無別
25 101 bié other 皆一真如無二無別
26 101 bié special 皆一真如無二無別
27 101 bié to leave 皆一真如無二無別
28 101 bié to distinguish 皆一真如無二無別
29 101 bié to pin 皆一真如無二無別
30 101 bié to insert; to jam 皆一真如無二無別
31 101 bié to turn 皆一真如無二無別
32 101 bié Bie 皆一真如無二無別
33 101 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 若一切法真如
34 101 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 若一切法真如
35 64 wéi to act as; to serve 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
36 64 wéi to change into; to become 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
37 64 wéi to be; is 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
38 64 wéi to do 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
39 64 wèi to support; to help 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
40 64 wéi to govern 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
41 64 wèi to be; bhū 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
42 61 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空
43 61 xíng to walk 行深般若波羅蜜多
44 61 xíng capable; competent 行深般若波羅蜜多
45 61 háng profession 行深般若波羅蜜多
46 61 xíng Kangxi radical 144 行深般若波羅蜜多
47 61 xíng to travel 行深般若波羅蜜多
48 61 xìng actions; conduct 行深般若波羅蜜多
49 61 xíng to do; to act; to practice 行深般若波羅蜜多
50 61 xíng all right; OK; okay 行深般若波羅蜜多
51 61 háng horizontal line 行深般若波羅蜜多
52 61 héng virtuous deeds 行深般若波羅蜜多
53 61 hàng a line of trees 行深般若波羅蜜多
54 61 hàng bold; steadfast 行深般若波羅蜜多
55 61 xíng to move 行深般若波羅蜜多
56 61 xíng to put into effect; to implement 行深般若波羅蜜多
57 61 xíng travel 行深般若波羅蜜多
58 61 xíng to circulate 行深般若波羅蜜多
59 61 xíng running script; running script 行深般若波羅蜜多
60 61 xíng temporary 行深般若波羅蜜多
61 61 háng rank; order 行深般若波羅蜜多
62 61 háng a business; a shop 行深般若波羅蜜多
63 61 xíng to depart; to leave 行深般若波羅蜜多
64 61 xíng to experience 行深般若波羅蜜多
65 61 xíng path; way 行深般若波羅蜜多
66 61 xíng xing; ballad 行深般若波羅蜜多
67 61 xíng Xing 行深般若波羅蜜多
68 61 xíng Practice 行深般若波羅蜜多
69 61 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 行深般若波羅蜜多
70 61 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 行深般若波羅蜜多
71 54 chù to touch; to feel
72 54 chù to butt; to ram; to gore
73 54 chù touch; contact; sparśa
74 54 chù tangible; spraṣṭavya
75 53 Yi 亦無所住
76 51 無窮盡 wúqióngjìn inexhaustible 亦無窮盡
77 50 kōng empty; void; hollow
78 50 kòng free time
79 50 kòng to empty; to clean out
80 50 kōng the sky; the air
81 50 kōng in vain; for nothing
82 50 kòng vacant; unoccupied
83 50 kòng empty space
84 50 kōng without substance
85 50 kōng to not have
86 50 kòng opportunity; chance
87 50 kōng vast and high
88 50 kōng impractical; ficticious
89 50 kòng blank
90 50 kòng expansive
91 50 kòng lacking
92 50 kōng plain; nothing else
93 50 kōng Emptiness
94 50 kōng emptiness; emptiness of inherent existence; sunyata
95 49 zhèng proof 亦無能證
96 49 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 亦無能證
97 49 zhèng to advise against 亦無能證
98 49 zhèng certificate 亦無能證
99 49 zhèng an illness 亦無能證
100 49 zhèng to accuse 亦無能證
101 49 zhèng realization; adhigama 亦無能證
102 49 zhèng obtaining; prāpti 亦無能證
103 48 不可以 bù kě yǐ may not 不可以色證
104 47 infix potential marker 是菩薩摩訶薩為行色不
105 47 不行 bùxíng will not do; will not work 是菩薩摩訶薩不行色
106 47 不行 bùxíng not good; not capable of 是菩薩摩訶薩不行色
107 47 不行 bùxíng not acceptable; not permissible 是菩薩摩訶薩不行色
108 47 不行 bùxíng failing; dying 是菩薩摩訶薩不行色
109 47 不行 bùxíng to not go; to not move forward 是菩薩摩訶薩不行色
110 47 不行 bùxíng impossible 是菩薩摩訶薩不行色
111 40 nose
112 40 Kangxi radical 209
113 40 to smell
114 40 a grommet; an eyelet
115 40 to make a hole in an animal's nose
116 40 a handle
117 40 cape; promontory
118 40 first
119 40 nose; ghrāṇa
120 40 shé tongue
121 40 shé Kangxi radical 135
122 40 shé a tongue-shaped object
123 40 shé tongue; jihva
124 40 shēn human body; torso
125 40 shēn Kangxi radical 158
126 40 shēn self
127 40 shēn life
128 40 shēn an object
129 40 shēn a lifetime
130 40 shēn moral character
131 40 shēn status; identity; position
132 40 shēn pregnancy
133 40 juān India
134 40 shēn body; kāya
135 40 ěr ear 為行耳
136 40 ěr Kangxi radical 128 為行耳
137 40 ěr an ear-shaped object 為行耳
138 40 ěr on both sides 為行耳
139 40 ěr a vessel handle 為行耳
140 40 ěr ear; śrotra 為行耳
141 32 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是一切智智
142 32 shòu to suffer; to be subjected to 為行受
143 32 shòu to transfer; to confer 為行受
144 32 shòu to receive; to accept 為行受
145 32 shòu to tolerate 為行受
146 32 shòu feelings; sensations 為行受
147 31 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
148 31 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
149 24 yǎn eye 是菩薩摩訶薩為行眼處不
150 24 yǎn eyeball 是菩薩摩訶薩為行眼處不
151 24 yǎn sight 是菩薩摩訶薩為行眼處不
152 24 yǎn the present moment 是菩薩摩訶薩為行眼處不
153 24 yǎn an opening; a small hole 是菩薩摩訶薩為行眼處不
154 24 yǎn a trap 是菩薩摩訶薩為行眼處不
155 24 yǎn insight 是菩薩摩訶薩為行眼處不
156 24 yǎn a salitent point 是菩薩摩訶薩為行眼處不
157 24 yǎn a beat with no accent 是菩薩摩訶薩為行眼處不
158 24 yǎn to look; to glance 是菩薩摩訶薩為行眼處不
159 24 yǎn to see proof 是菩薩摩訶薩為行眼處不
160 24 yǎn eye; cakṣus 是菩薩摩訶薩為行眼處不
161 24 idea 意界不
162 24 Italy (abbreviation) 意界不
163 24 a wish; a desire; intention 意界不
164 24 mood; feeling 意界不
165 24 will; willpower; determination 意界不
166 24 bearing; spirit 意界不
167 24 to think of; to long for; to miss 意界不
168 24 to anticipate; to expect 意界不
169 24 to doubt; to suspect 意界不
170 24 meaning 意界不
171 24 a suggestion; a hint 意界不
172 24 an understanding; a point of view 意界不
173 24 Yi 意界不
174 24 manas; mind; mentation 意界不
175 18 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented
176 18 xiāng incense
177 18 xiāng Kangxi radical 186
178 18 xiāng fragrance; scent
179 18 xiāng a female
180 18 xiāng Xiang
181 18 xiāng to kiss
182 18 xiāng feminine
183 18 xiāng incense
184 18 xiāng fragrance; gandha
185 16 所生 suǒshēng parents (father and mother) 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
186 16 yuán fate; predestined affinity 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
187 16 yuán hem 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
188 16 yuán to revolve around 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
189 16 yuán to climb up 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
190 16 yuán cause; origin; reason 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
191 16 yuán along; to follow 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
192 16 yuán to depend on 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
193 16 yuán margin; edge; rim 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
194 16 yuán Condition 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
195 16 yuán conditions; pratyaya; paccaya 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
196 15 無性 wúxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無性空
197 15 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
198 15 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
199 15 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
200 15 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature 自性空
201 15 shí knowledge; understanding 識不
202 15 shí to know; to be familiar with 識不
203 15 zhì to record 識不
204 15 shí thought; cognition 識不
205 15 shí to understand 識不
206 15 shí experience; common sense 識不
207 15 shí a good friend 識不
208 15 zhì to remember; to memorize 識不
209 15 zhì a label; a mark 識不
210 15 zhì an inscription 識不
211 15 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識不
212 15 wèi taste; flavor
213 15 wèi significance
214 15 wèi to taste
215 15 wèi to ruminate; to mull over
216 15 wèi smell; odor
217 15 wèi a delicacy
218 15 wèi taste; rasa
219 15 shēng sound 為行聲
220 15 shēng sheng 為行聲
221 15 shēng voice 為行聲
222 15 shēng music 為行聲
223 15 shēng language 為行聲
224 15 shēng fame; reputation; honor 為行聲
225 15 shēng a message 為行聲
226 15 shēng a consonant 為行聲
227 15 shēng a tone 為行聲
228 15 shēng to announce 為行聲
229 15 shēng sound 為行聲
230 13 法界 fǎjiè Dharma Realm 法界
231 13 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 法界
232 13 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 法界
233 12 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 行深般若波羅蜜多
234 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment 不可以獨覺菩提證
235 10 菩提 pútí bodhi 不可以獨覺菩提證
236 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 不可以獨覺菩提證
237 9 無相 wúxiāng Formless 無相
238 9 無相 wúxiāng animitta; signlessness; without an appearance 無相
239 9 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu; the realm beyond thought and words 不思議界
240 9 jiè border; boundary 意界不
241 9 jiè kingdom 意界不
242 9 jiè territory; region 意界不
243 9 jiè the world 意界不
244 9 jiè scope; extent 意界不
245 9 jiè erathem; stratigraphic unit 意界不
246 9 jiè to divide; to define a boundary 意界不
247 9 jiè to adjoin 意界不
248 9 jiè dhatu; realm; field; domain 意界不
249 9 yuàn to hope; to wish; to desire 無願
250 9 yuàn hope 無願
251 9 yuàn to be ready; to be willing 無願
252 9 yuàn to ask for; to solicit 無願
253 9 yuàn a vow 無願
254 9 yuàn diligent; attentive 無願
255 9 yuàn to prefer; to select 無願
256 9 yuàn to admire 無願
257 9 yuàn a vow; pranidhana 無願
258 8 不虛 bù xū not false 不虛妄性
259 8 不虛 bù xū not in vain 不虛妄性
260 8 不虛 bù xū not false 不虛妄性
261 8 big; huge; large 大捨
262 8 Kangxi radical 37 大捨
263 8 great; major; important 大捨
264 8 size 大捨
265 8 old 大捨
266 8 oldest; earliest 大捨
267 8 adult 大捨
268 8 dài an important person 大捨
269 8 senior 大捨
270 8 an element 大捨
271 8 great; mahā 大捨
272 8 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 是菩薩摩訶薩為行四無色定不
273 8 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 是菩薩摩訶薩為行四無色定不
274 8 fēng wind
275 8 fēng Kangxi radical 182
276 8 fēng demeanor; style; appearance
277 8 fēng prana
278 8 fēng a scene
279 8 fēng a custom; a tradition
280 8 fēng news
281 8 fēng a disturbance /an incident
282 8 fēng a fetish
283 8 fēng a popular folk song
284 8 fēng an illness; internal wind as the cause of illness
285 8 fēng Feng
286 8 fēng to blow away
287 8 fēng sexual interaction of animals
288 8 fēng from folklore without a basis
289 8 fèng fashion; vogue
290 8 fèng to tacfully admonish
291 8 fēng weather
292 8 fēng quick
293 8 fēng prevailing conditions; general sentiment
294 8 fēng wind element
295 8 fēng wind; vayu
296 8 不變 bùbiàn unchanging; constant 不變異性
297 8 法處 fǎchù mental objects 法處不
298 8 一切相智 yīqiè xiāng zhì knowledge of all bases; vastujñāna 一切相智不
299 8 無明 wúmíng fury 是菩薩摩訶薩為行無明不
300 8 無明 wúmíng ignorance 是菩薩摩訶薩為行無明不
301 8 無明 wúmíng ignorance; avidyā; avijjā 是菩薩摩訶薩為行無明不
302 8 空解脫門 kōng jiětuōmén the door of deliverance of emptiness 是菩薩摩訶薩為行空解脫門不
303 8 平等性 píngděng xìng universal nature 平等性
304 8 布施波羅蜜多 bùshī bōluómìduō dāna-pāramitā; the paramita of generosity 是菩薩摩訶薩為行布施波羅蜜多不
305 8 老死 lǎo sǐ old age and death 老死不
306 8 老死 lǎo sǐ old age and death; jaramarana 老死不
307 8 十遍處 shí biàn chù Ten Kasinas 是菩薩摩訶薩為行十遍處不
308 8 外空 wàikōng emptiness external to the body 為行外空
309 8 一切智 yīqiè zhì wisdom of all 是菩薩摩訶薩為行一切智不
310 8 一切智 yīqiè zhì sarvajñatā; all-knowledge; omniscience 是菩薩摩訶薩為行一切智不
311 8 虛空界 xūkōng jiè visible space 虛空界
312 8 chù a place; location; a spot; a point 是菩薩摩訶薩為行眼處不
313 8 chǔ to reside; to live; to dwell 是菩薩摩訶薩為行眼處不
314 8 chù an office; a department; a bureau 是菩薩摩訶薩為行眼處不
315 8 chù a part; an aspect 是菩薩摩訶薩為行眼處不
316 8 chǔ to be in; to be in a position of 是菩薩摩訶薩為行眼處不
317 8 chǔ to get along with 是菩薩摩訶薩為行眼處不
318 8 chǔ to deal with; to manage 是菩薩摩訶薩為行眼處不
319 8 chǔ to punish; to sentence 是菩薩摩訶薩為行眼處不
320 8 chǔ to stop; to pause 是菩薩摩訶薩為行眼處不
321 8 chǔ to be associated with 是菩薩摩訶薩為行眼處不
322 8 chǔ to situate; to fix a place for 是菩薩摩訶薩為行眼處不
323 8 chǔ to occupy; to control 是菩薩摩訶薩為行眼處不
324 8 chù circumstances; situation 是菩薩摩訶薩為行眼處不
325 8 chù an occasion; a time 是菩薩摩訶薩為行眼處不
326 8 chù position; sthāna 是菩薩摩訶薩為行眼處不
327 8 內空 nèikōng empty within 是菩薩摩訶薩為行內空不
328 8 眼識界 yǎn shí jiè visual consciousness element 是菩薩摩訶薩為行眼識界不
329 8 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 是菩薩摩訶薩為行三摩地門不
330 8 huǒ fire; flame
331 8 huǒ to start a fire; to burn
332 8 huǒ Kangxi radical 86
333 8 huǒ anger; rage
334 8 huǒ fire element
335 8 huǒ Antares
336 8 huǒ radiance
337 8 huǒ lightning
338 8 huǒ a torch
339 8 huǒ red
340 8 huǒ urgent
341 8 huǒ a cause of disease
342 8 huǒ huo
343 8 huǒ companion; comrade
344 8 huǒ Huo
345 8 huǒ fire; agni
346 8 huǒ fire element
347 8 huǒ Gode of Fire; Anala
348 8 color 是菩薩摩訶薩為行色不
349 8 form; matter 是菩薩摩訶薩為行色不
350 8 shǎi dice 是菩薩摩訶薩為行色不
351 8 Kangxi radical 139 是菩薩摩訶薩為行色不
352 8 countenance 是菩薩摩訶薩為行色不
353 8 scene; sight 是菩薩摩訶薩為行色不
354 8 feminine charm; female beauty 是菩薩摩訶薩為行色不
355 8 kind; type 是菩薩摩訶薩為行色不
356 8 quality 是菩薩摩訶薩為行色不
357 8 to be angry 是菩薩摩訶薩為行色不
358 8 to seek; to search for 是菩薩摩訶薩為行色不
359 8 lust; sexual desire 是菩薩摩訶薩為行色不
360 8 form; rupa 是菩薩摩訶薩為行色不
361 8 sàn to scatter 散空
362 8 sàn to spread 散空
363 8 sàn to dispel 散空
364 8 sàn to fire; to discharge 散空
365 8 sǎn relaxed; idle 散空
366 8 sǎn scattered 散空
367 8 sǎn powder; powdered medicine 散空
368 8 sàn to squander 散空
369 8 sàn to give up 散空
370 8 sàn to be distracted 散空
371 8 sǎn not regulated; lax 散空
372 8 sǎn not systematic; chaotic 散空
373 8 sǎn to grind into powder 散空
374 8 sǎn a melody 散空
375 8 sàn to flee; to escape 散空
376 8 sǎn San 散空
377 8 sàn scatter; vikiraṇa 散空
378 8 sàn sa 散空
379 8 八勝處 bā shèng chù eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana 是菩薩摩訶薩為行八勝處不
380 8 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path 道聖諦不
381 8 淨戒 jìngjiè Pure Precepts 為行淨戒
382 8 淨戒 jìngjiè perfect observance 為行淨戒
383 8 淨戒 jìngjiè Jing Jie 為行淨戒
384 8 法住 fǎzhù dharma abode 法住
385 8 離生性 lí shēng xìng the nature of leaving the cycle of birth and death 離生性
386 8 十八佛不共法 shíbā fó bù gòng fǎ eighteen characterisitics unique to Buddhas 十八佛不共法不
387 8 異性 yìxìng different in nature 不變異性
388 8 異性 yìxìng of the opposite sex; heterosexual 不變異性
389 8 法定 fǎdìng legal; statutory; rightful 法定
390 8 意識界 yìshí jiè realm of consciousness 意識界不
391 8 地界 dìjiè territorial boundary 是菩薩摩訶薩為行地界不
392 8 地界 dìjiè earth element 是菩薩摩訶薩為行地界不
393 8 四無所畏 sì wú suǒ wèi four kinds of fearlessness 為行四無所畏
394 8 shuǐ water 為行水
395 8 shuǐ Kangxi radical 85 為行水
396 8 shuǐ a river 為行水
397 8 shuǐ liquid; lotion; juice 為行水
398 8 shuǐ a flood 為行水
399 8 shuǐ to swim 為行水
400 8 shuǐ a body of water 為行水
401 8 shuǐ Shui 為行水
402 8 shuǐ water element 為行水
403 8 shuǐ water 為行水
404 8 九次第定 jiǔ cì dì dìng nine graduated concentrations 是菩薩摩訶薩為行九次第定不
405 8 xiàng to observe; to assess 為行道相智
406 8 xiàng appearance; portrait; picture 為行道相智
407 8 xiàng countenance; personage; character; disposition 為行道相智
408 8 xiàng to aid; to help 為行道相智
409 8 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 為行道相智
410 8 xiàng a sign; a mark; appearance 為行道相智
411 8 xiāng alternately; in turn 為行道相智
412 8 xiāng Xiang 為行道相智
413 8 xiāng form substance 為行道相智
414 8 xiāng to express 為行道相智
415 8 xiàng to choose 為行道相智
416 8 xiāng Xiang 為行道相智
417 8 xiāng an ancient musical instrument 為行道相智
418 8 xiāng the seventh lunar month 為行道相智
419 8 xiāng to compare 為行道相智
420 8 xiàng to divine 為行道相智
421 8 xiàng to administer 為行道相智
422 8 xiàng helper for a blind person 為行道相智
423 8 xiāng rhythm [music] 為行道相智
424 8 xiāng the upper frets of a pipa 為行道相智
425 8 xiāng coralwood 為行道相智
426 8 xiàng ministry 為行道相智
427 8 xiàng to supplement; to enhance 為行道相智
428 8 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 為行道相智
429 8 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 為行道相智
430 8 xiàng sign; mark; liṅga 為行道相智
431 8 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 為行道相智
432 8 八聖道支 bā Shèng dào zhī The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way 八聖道支不
433 8 實際 shíjì reality; in truth 實際
434 8 實際 shíjì to make every effort 實際
435 8 實際 shíjì actual 實際
436 8 實際 shí jì bhūtakoṭi; reality-limit; apex of reality 實際
437 8 實際 shíjì tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 實際
438 8 四念住 sì niàn zhù four foundations of mindfulness; satipatthana 是菩薩摩訶薩為行四念住不
439 8 解脫門 jiětuō mén Gate of Perfect Ease 無願解脫門不
440 8 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance; vimokṣadvāra 無願解脫門不
441 8 zhì wisdom; knowledge; understanding 為行道相智
442 8 zhì care; prudence 為行道相智
443 8 zhì Zhi 為行道相智
444 8 zhì clever 為行道相智
445 8 zhì Wisdom 為行道相智
446 8 zhì jnana; knowing 為行道相智
447 8 色處 sèchù the visible realm 是菩薩摩訶薩為行色處不
448 8 wàng absurd; fantastic; presumptuous 不虛妄性
449 8 wàng irregular (behavior) 不虛妄性
450 8 wàng arrogant 不虛妄性
451 8 wàng falsely; mithyā 不虛妄性
452 8 to gather; to collect 為行集
453 8 collected works; collection 為行集
454 8 to stablize; to settle 為行集
455 8 used in place names 為行集
456 8 to mix; to blend 為行集
457 8 to hit the mark 為行集
458 8 to compile 為行集
459 8 to finish; to accomplish 為行集
460 8 to rest; to perch 為行集
461 8 a market 為行集
462 8 the origin of suffering 為行集
463 8 八解脫 bā jiětuō the eight liberations; astavimoksa 是菩薩摩訶薩為行八解脫不
464 8 六神通 liù shéntōng the six supernatural powers 是菩薩摩訶薩為行六神通不
465 8 意處 yìchù mental basis of cognition 意處不
466 8 mén door; gate; doorway; gateway 是菩薩摩訶薩為行三摩地門不
467 8 mén phylum; division 是菩薩摩訶薩為行三摩地門不
468 8 mén sect; school 是菩薩摩訶薩為行三摩地門不
469 8 mén Kangxi radical 169 是菩薩摩訶薩為行三摩地門不
470 8 mén a door-like object 是菩薩摩訶薩為行三摩地門不
471 8 mén an opening 是菩薩摩訶薩為行三摩地門不
472 8 mén an access point; a border entrance 是菩薩摩訶薩為行三摩地門不
473 8 mén a household; a clan 是菩薩摩訶薩為行三摩地門不
474 8 mén a kind; a category 是菩薩摩訶薩為行三摩地門不
475 8 mén to guard a gate 是菩薩摩訶薩為行三摩地門不
476 8 mén Men 是菩薩摩訶薩為行三摩地門不
477 8 mén a turning point 是菩薩摩訶薩為行三摩地門不
478 8 mén a method 是菩薩摩訶薩為行三摩地門不
479 8 mén a sense organ 是菩薩摩訶薩為行三摩地門不
480 8 mén door; gate; dvara 是菩薩摩訶薩為行三摩地門不
481 8 miè to destroy; to wipe out; to exterminate
482 8 miè to submerge
483 8 miè to extinguish; to put out
484 8 miè to eliminate
485 8 miè to disappear; to fade away
486 8 miè the cessation of suffering
487 8 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
488 8 xiǎng to think
489 8 xiǎng to speculate; to suppose; to consider
490 8 xiǎng to want
491 8 xiǎng to remember; to miss; to long for
492 8 xiǎng to plan
493 8 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
494 8 四靜慮 sì jìnglǜ four jhanas; four stages of meditative concentration 是菩薩摩訶薩為行四靜慮不
495 8 xìng gender 不虛妄性
496 8 xìng nature; disposition 不虛妄性
497 8 xìng grammatical gender 不虛妄性
498 8 xìng a property; a quality 不虛妄性
499 8 xìng life; destiny 不虛妄性
500 8 xìng sexual desire 不虛妄性

Frequencies of all Words

Top 608

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 412 真如 zhēnrú True Thusness 真如
2 412 真如 zhēnrú suchness; true nature; tathata 真如
3 302 ruò to seem; to be like; as 若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空
4 302 ruò seemingly 若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空
5 302 ruò if 若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空
6 302 ruò you 若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空
7 302 ruò this; that 若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空
8 302 ruò and; or 若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空
9 302 ruò as for; pertaining to 若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空
10 302 pomegranite 若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空
11 302 ruò to choose 若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空
12 302 ruò to agree; to accord with; to conform to 若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空
13 302 ruò thus 若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空
14 302 ruò pollia 若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空
15 302 ruò Ruo 若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空
16 302 ruò only then 若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空
17 302 ja 若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空
18 302 jñā 若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空
19 302 ruò if; yadi 若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空
20 286 一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta; sarvajña-jñāta 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
21 152 即是 jíshì namely; exactly 色即是一切智智
22 152 即是 jíshì such as; in this way 色即是一切智智
23 152 即是 jíshì thus; in this way; tathā 色即是一切智智
24 126 no 無願
25 126 Kangxi radical 71 無願
26 126 to not have; without 無願
27 126 has not yet 無願
28 126 mo 無願
29 126 do not 無願
30 126 not; -less; un- 無願
31 126 regardless of 無願
32 126 to not have 無願
33 126 um 無願
34 126 Wu 無願
35 126 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無願
36 126 not; non- 無願
37 126 mo 無願
38 124 善現 shànxiàn Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā 具壽善現白佛言
39 103 one 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
40 103 Kangxi radical 1 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
41 103 as soon as; all at once 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
42 103 pure; concentrated 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
43 103 whole; all 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
44 103 first 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
45 103 the same 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
46 103 each 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
47 103 certain 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
48 103 throughout 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
49 103 used in between a reduplicated verb 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
50 103 sole; single 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
51 103 a very small amount 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
52 103 Yi 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
53 103 other 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
54 103 to unify 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
55 103 accidentally; coincidentally 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
56 103 abruptly; suddenly 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
57 103 or 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
58 103 one; eka 大般若波羅蜜多經卷第三百一十八
59 102 jiē all; each and every; in all cases 皆一真如無二無別
60 102 jiē same; equally 皆一真如無二無別
61 102 jiē all; sarva 皆一真如無二無別
62 101 無二 wú èr advaya; nonduality; not two 皆一真如無二無別
63 101 bié do not; must not 皆一真如無二無別
64 101 bié other 皆一真如無二無別
65 101 bié special 皆一真如無二無別
66 101 bié to leave 皆一真如無二無別
67 101 bié besides; moreover; furthermore; in addition 皆一真如無二無別
68 101 bié to distinguish 皆一真如無二無別
69 101 bié to pin 皆一真如無二無別
70 101 bié to insert; to jam 皆一真如無二無別
71 101 bié to turn 皆一真如無二無別
72 101 bié Bie 皆一真如無二無別
73 101 bié other; anya 皆一真如無二無別
74 101 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 若一切法真如
75 101 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 若一切法真如
76 64 wèi for; to 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
77 64 wèi because of 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
78 64 wéi to act as; to serve 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
79 64 wéi to change into; to become 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
80 64 wéi to be; is 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
81 64 wéi to do 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
82 64 wèi for 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
83 64 wèi because of; for; to 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
84 64 wèi to 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
85 64 wéi in a passive construction 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
86 64 wéi forming a rehetorical question 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
87 64 wéi forming an adverb 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
88 64 wéi to add emphasis 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
89 64 wèi to support; to help 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
90 64 wéi to govern 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
91 64 wèi to be; bhū 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
92 61 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空
93 61 shì is; are; am; to be 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
94 61 shì is exactly 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
95 61 shì is suitable; is in contrast 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
96 61 shì this; that; those 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
97 61 shì really; certainly 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
98 61 shì correct; yes; affirmative 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
99 61 shì true 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
100 61 shì is; has; exists 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
101 61 shì used between repetitions of a word 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
102 61 shì a matter; an affair 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
103 61 shì Shi 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
104 61 shì is; bhū 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
105 61 shì this; idam 是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智
106 61 xíng to walk 行深般若波羅蜜多
107 61 xíng capable; competent 行深般若波羅蜜多
108 61 háng profession 行深般若波羅蜜多
109 61 háng line; row 行深般若波羅蜜多
110 61 xíng Kangxi radical 144 行深般若波羅蜜多
111 61 xíng to travel 行深般若波羅蜜多
112 61 xìng actions; conduct 行深般若波羅蜜多
113 61 xíng to do; to act; to practice 行深般若波羅蜜多
114 61 xíng all right; OK; okay 行深般若波羅蜜多
115 61 háng horizontal line 行深般若波羅蜜多
116 61 héng virtuous deeds 行深般若波羅蜜多
117 61 hàng a line of trees 行深般若波羅蜜多
118 61 hàng bold; steadfast 行深般若波羅蜜多
119 61 xíng to move 行深般若波羅蜜多
120 61 xíng to put into effect; to implement 行深般若波羅蜜多
121 61 xíng travel 行深般若波羅蜜多
122 61 xíng to circulate 行深般若波羅蜜多
123 61 xíng running script; running script 行深般若波羅蜜多
124 61 xíng temporary 行深般若波羅蜜多
125 61 xíng soon 行深般若波羅蜜多
126 61 háng rank; order 行深般若波羅蜜多
127 61 háng a business; a shop 行深般若波羅蜜多
128 61 xíng to depart; to leave 行深般若波羅蜜多
129 61 xíng to experience 行深般若波羅蜜多
130 61 xíng path; way 行深般若波羅蜜多
131 61 xíng xing; ballad 行深般若波羅蜜多
132 61 xíng a round [of drinks] 行深般若波羅蜜多
133 61 xíng Xing 行深般若波羅蜜多
134 61 xíng moreover; also 行深般若波羅蜜多
135 61 xíng Practice 行深般若波羅蜜多
136 61 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 行深般若波羅蜜多
137 61 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 行深般若波羅蜜多
138 54 chù to touch; to feel
139 54 chù to butt; to ram; to gore
140 54 chù touch; contact; sparśa
141 54 chù tangible; spraṣṭavya
142 53 also; too 亦無所住
143 53 but 亦無所住
144 53 this; he; she 亦無所住
145 53 although; even though 亦無所住
146 53 already 亦無所住
147 53 particle with no meaning 亦無所住
148 53 Yi 亦無所住
149 51 無窮盡 wúqióngjìn inexhaustible 亦無窮盡
150 50 kōng empty; void; hollow
151 50 kòng free time
152 50 kòng to empty; to clean out
153 50 kōng the sky; the air
154 50 kōng in vain; for nothing
155 50 kòng vacant; unoccupied
156 50 kòng empty space
157 50 kōng without substance
158 50 kōng to not have
159 50 kòng opportunity; chance
160 50 kōng vast and high
161 50 kōng impractical; ficticious
162 50 kòng blank
163 50 kòng expansive
164 50 kòng lacking
165 50 kōng plain; nothing else
166 50 kōng Emptiness
167 50 kōng emptiness; emptiness of inherent existence; sunyata
168 49 zhèng proof 亦無能證
169 49 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 亦無能證
170 49 zhèng to advise against 亦無能證
171 49 zhèng certificate 亦無能證
172 49 zhèng an illness 亦無能證
173 49 zhèng to accuse 亦無能證
174 49 zhèng realization; adhigama 亦無能證
175 49 zhèng obtaining; prāpti 亦無能證
176 48 不可以 bù kě yǐ may not 不可以色證
177 47 not; no 是菩薩摩訶薩為行色不
178 47 expresses that a certain condition cannot be acheived 是菩薩摩訶薩為行色不
179 47 as a correlative 是菩薩摩訶薩為行色不
180 47 no (answering a question) 是菩薩摩訶薩為行色不
181 47 forms a negative adjective from a noun 是菩薩摩訶薩為行色不
182 47 at the end of a sentence to form a question 是菩薩摩訶薩為行色不
183 47 to form a yes or no question 是菩薩摩訶薩為行色不
184 47 infix potential marker 是菩薩摩訶薩為行色不
185 47 no; na 是菩薩摩訶薩為行色不
186 47 不行 bùxíng will not do; will not work 是菩薩摩訶薩不行色
187 47 不行 bùxíng not good; not capable of 是菩薩摩訶薩不行色
188 47 不行 bùxíng not acceptable; not permissible 是菩薩摩訶薩不行色
189 47 不行 bùxíng failing; dying 是菩薩摩訶薩不行色
190 47 不行 bùxíng extremely 是菩薩摩訶薩不行色
191 47 不行 bùxíng to not go; to not move forward 是菩薩摩訶薩不行色
192 47 不行 bùxíng impossible 是菩薩摩訶薩不行色
193 40 nose
194 40 Kangxi radical 209
195 40 to smell
196 40 a grommet; an eyelet
197 40 to make a hole in an animal's nose
198 40 a handle
199 40 cape; promontory
200 40 first
201 40 nose; ghrāṇa
202 40 shé tongue
203 40 shé Kangxi radical 135
204 40 shé a tongue-shaped object
205 40 shé tongue; jihva
206 40 shēn human body; torso
207 40 shēn Kangxi radical 158
208 40 shēn measure word for clothes
209 40 shēn self
210 40 shēn life
211 40 shēn an object
212 40 shēn a lifetime
213 40 shēn personally
214 40 shēn moral character
215 40 shēn status; identity; position
216 40 shēn pregnancy
217 40 juān India
218 40 shēn body; kāya
219 40 ěr ear 為行耳
220 40 ěr Kangxi radical 128 為行耳
221 40 ěr and that is all 為行耳
222 40 ěr an ear-shaped object 為行耳
223 40 ěr on both sides 為行耳
224 40 ěr a vessel handle 為行耳
225 40 ěr ear; śrotra 為行耳
226 32 如是 rúshì thus; so 如是一切智智
227 32 如是 rúshì thus, so 如是一切智智
228 32 如是 rúshì thus; evam 如是一切智智
229 32 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是一切智智
230 32 shòu to suffer; to be subjected to 為行受
231 32 shòu to transfer; to confer 為行受
232 32 shòu to receive; to accept 為行受
233 32 shòu to tolerate 為行受
234 32 shòu suitably 為行受
235 32 shòu feelings; sensations 為行受
236 31 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
237 31 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
238 24 yǎn eye 是菩薩摩訶薩為行眼處不
239 24 yǎn measure word for wells 是菩薩摩訶薩為行眼處不
240 24 yǎn eyeball 是菩薩摩訶薩為行眼處不
241 24 yǎn sight 是菩薩摩訶薩為行眼處不
242 24 yǎn the present moment 是菩薩摩訶薩為行眼處不
243 24 yǎn an opening; a small hole 是菩薩摩訶薩為行眼處不
244 24 yǎn a trap 是菩薩摩訶薩為行眼處不
245 24 yǎn insight 是菩薩摩訶薩為行眼處不
246 24 yǎn a salitent point 是菩薩摩訶薩為行眼處不
247 24 yǎn a beat with no accent 是菩薩摩訶薩為行眼處不
248 24 yǎn to look; to glance 是菩薩摩訶薩為行眼處不
249 24 yǎn to see proof 是菩薩摩訶薩為行眼處不
250 24 yǎn eye; cakṣus 是菩薩摩訶薩為行眼處不
251 24 idea 意界不
252 24 Italy (abbreviation) 意界不
253 24 a wish; a desire; intention 意界不
254 24 mood; feeling 意界不
255 24 will; willpower; determination 意界不
256 24 bearing; spirit 意界不
257 24 to think of; to long for; to miss 意界不
258 24 to anticipate; to expect 意界不
259 24 to doubt; to suspect 意界不
260 24 meaning 意界不
261 24 a suggestion; a hint 意界不
262 24 an understanding; a point of view 意界不
263 24 or 意界不
264 24 Yi 意界不
265 24 manas; mind; mentation 意界不
266 18 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented
267 18 xiāng incense
268 18 xiāng Kangxi radical 186
269 18 xiāng fragrance; scent
270 18 xiāng a female
271 18 xiāng Xiang
272 18 xiāng to kiss
273 18 xiāng feminine
274 18 xiāng unrestrainedly
275 18 xiāng incense
276 18 xiāng fragrance; gandha
277 16 所生 suǒshēng parents (father and mother) 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
278 16 zhū all; many; various 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
279 16 zhū Zhu 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
280 16 zhū all; members of the class 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
281 16 zhū interrogative particle 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
282 16 zhū him; her; them; it 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
283 16 zhū of; in 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
284 16 zhū all; many; sarva 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
285 16 yuán fate; predestined affinity 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
286 16 yuán hem 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
287 16 yuán to revolve around 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
288 16 yuán because 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
289 16 yuán to climb up 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
290 16 yuán cause; origin; reason 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
291 16 yuán along; to follow 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
292 16 yuán to depend on 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
293 16 yuán margin; edge; rim 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
294 16 yuán Condition 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
295 16 yuán conditions; pratyaya; paccaya 是菩薩摩訶薩為行眼觸為緣所生諸受不
296 15 無性 wúxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無性空
297 15 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
298 15 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
299 15 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
300 15 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature 自性空
301 15 shí knowledge; understanding 識不
302 15 shí to know; to be familiar with 識不
303 15 zhì to record 識不
304 15 shí thought; cognition 識不
305 15 shí to understand 識不
306 15 shí experience; common sense 識不
307 15 shí a good friend 識不
308 15 zhì to remember; to memorize 識不
309 15 zhì a label; a mark 識不
310 15 zhì an inscription 識不
311 15 zhì just now 識不
312 15 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識不
313 15 wèi taste; flavor
314 15 wèi measure word for ingredients in Chinese medicine
315 15 wèi significance
316 15 wèi to taste
317 15 wèi to ruminate; to mull over
318 15 wèi smell; odor
319 15 wèi a delicacy
320 15 wèi taste; rasa
321 15 shēng sound 為行聲
322 15 shēng a measure word for sound (times) 為行聲
323 15 shēng sheng 為行聲
324 15 shēng voice 為行聲
325 15 shēng music 為行聲
326 15 shēng language 為行聲
327 15 shēng fame; reputation; honor 為行聲
328 15 shēng a message 為行聲
329 15 shēng an utterance 為行聲
330 15 shēng a consonant 為行聲
331 15 shēng a tone 為行聲
332 15 shēng to announce 為行聲
333 15 shēng sound 為行聲
334 13 法界 fǎjiè Dharma Realm 法界
335 13 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 法界
336 13 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 法界
337 12 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 行深般若波羅蜜多
338 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment 不可以獨覺菩提證
339 10 菩提 pútí bodhi 不可以獨覺菩提證
340 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 不可以獨覺菩提證
341 9 無相 wúxiāng Formless 無相
342 9 無相 wúxiāng animitta; signlessness; without an appearance 無相
343 9 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu; the realm beyond thought and words 不思議界
344 9 jiè border; boundary 意界不
345 9 jiè kingdom 意界不
346 9 jiè circle; society 意界不
347 9 jiè territory; region 意界不
348 9 jiè the world 意界不
349 9 jiè scope; extent 意界不
350 9 jiè erathem; stratigraphic unit 意界不
351 9 jiè to divide; to define a boundary 意界不
352 9 jiè to adjoin 意界不
353 9 jiè dhatu; realm; field; domain 意界不
354 9 yuàn to hope; to wish; to desire 無願
355 9 yuàn hope 無願
356 9 yuàn to be ready; to be willing 無願
357 9 yuàn to ask for; to solicit 無願
358 9 yuàn a vow 無願
359 9 yuàn diligent; attentive 無願
360 9 yuàn to prefer; to select 無願
361 9 yuàn to admire 無願
362 9 yuàn a vow; pranidhana 無願
363 8 不虛 bù xū not false 不虛妄性
364 8 不虛 bù xū not in vain 不虛妄性
365 8 不虛 bù xū not false 不虛妄性
366 8 big; huge; large 大捨
367 8 Kangxi radical 37 大捨
368 8 great; major; important 大捨
369 8 size 大捨
370 8 old 大捨
371 8 greatly; very 大捨
372 8 oldest; earliest 大捨
373 8 adult 大捨
374 8 tài greatest; grand 大捨
375 8 dài an important person 大捨
376 8 senior 大捨
377 8 approximately 大捨
378 8 tài greatest; grand 大捨
379 8 an element 大捨
380 8 great; mahā 大捨
381 8 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 是菩薩摩訶薩為行四無色定不
382 8 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 是菩薩摩訶薩為行四無色定不
383 8 fēng wind
384 8 fēng Kangxi radical 182
385 8 fēng demeanor; style; appearance
386 8 fēng prana
387 8 fēng a scene
388 8 fēng a custom; a tradition
389 8 fēng news
390 8 fēng a disturbance /an incident
391 8 fēng a fetish
392 8 fēng a popular folk song
393 8 fēng an illness; internal wind as the cause of illness
394 8 fēng Feng
395 8 fēng to blow away
396 8 fēng sexual interaction of animals
397 8 fēng from folklore without a basis
398 8 fèng fashion; vogue
399 8 fèng to tacfully admonish
400 8 fēng weather
401 8 fēng quick
402 8 fēng prevailing conditions; general sentiment
403 8 fēng wind element
404 8 fēng wind; vayu
405 8 不變 bùbiàn unchanging; constant 不變異性
406 8 法處 fǎchù mental objects 法處不
407 8 一切相智 yīqiè xiāng zhì knowledge of all bases; vastujñāna 一切相智不
408 8 無明 wúmíng fury 是菩薩摩訶薩為行無明不
409 8 無明 wúmíng ignorance 是菩薩摩訶薩為行無明不
410 8 無明 wúmíng ignorance; avidyā; avijjā 是菩薩摩訶薩為行無明不
411 8 空解脫門 kōng jiětuōmén the door of deliverance of emptiness 是菩薩摩訶薩為行空解脫門不
412 8 平等性 píngděng xìng universal nature 平等性
413 8 布施波羅蜜多 bùshī bōluómìduō dāna-pāramitā; the paramita of generosity 是菩薩摩訶薩為行布施波羅蜜多不
414 8 老死 lǎo sǐ old age and death 老死不
415 8 老死 lǎo sǐ old age and death; jaramarana 老死不
416 8 十遍處 shí biàn chù Ten Kasinas 是菩薩摩訶薩為行十遍處不
417 8 外空 wàikōng emptiness external to the body 為行外空
418 8 一切智 yīqiè zhì wisdom of all 是菩薩摩訶薩為行一切智不
419 8 一切智 yīqiè zhì sarvajñatā; all-knowledge; omniscience 是菩薩摩訶薩為行一切智不
420 8 虛空界 xūkōng jiè visible space 虛空界
421 8 chù a place; location; a spot; a point 是菩薩摩訶薩為行眼處不
422 8 chǔ to reside; to live; to dwell 是菩薩摩訶薩為行眼處不
423 8 chù location 是菩薩摩訶薩為行眼處不
424 8 chù an office; a department; a bureau 是菩薩摩訶薩為行眼處不
425 8 chù a part; an aspect 是菩薩摩訶薩為行眼處不
426 8 chǔ to be in; to be in a position of 是菩薩摩訶薩為行眼處不
427 8 chǔ to get along with 是菩薩摩訶薩為行眼處不
428 8 chǔ to deal with; to manage 是菩薩摩訶薩為行眼處不
429 8 chǔ to punish; to sentence 是菩薩摩訶薩為行眼處不
430 8 chǔ to stop; to pause 是菩薩摩訶薩為行眼處不
431 8 chǔ to be associated with 是菩薩摩訶薩為行眼處不
432 8 chǔ to situate; to fix a place for 是菩薩摩訶薩為行眼處不
433 8 chǔ to occupy; to control 是菩薩摩訶薩為行眼處不
434 8 chù circumstances; situation 是菩薩摩訶薩為行眼處不
435 8 chù an occasion; a time 是菩薩摩訶薩為行眼處不
436 8 chù position; sthāna 是菩薩摩訶薩為行眼處不
437 8 內空 nèikōng empty within 是菩薩摩訶薩為行內空不
438 8 眼識界 yǎn shí jiè visual consciousness element 是菩薩摩訶薩為行眼識界不
439 8 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 是菩薩摩訶薩為行三摩地門不
440 8 huǒ fire; flame
441 8 huǒ to start a fire; to burn
442 8 huǒ Kangxi radical 86
443 8 huǒ anger; rage
444 8 huǒ fire element
445 8 huǒ Antares
446 8 huǒ radiance
447 8 huǒ lightning
448 8 huǒ a torch
449 8 huǒ red
450 8 huǒ urgent
451 8 huǒ a cause of disease
452 8 huǒ huo
453 8 huǒ companion; comrade
454 8 huǒ Huo
455 8 huǒ fire; agni
456 8 huǒ fire element
457 8 huǒ Gode of Fire; Anala
458 8 color 是菩薩摩訶薩為行色不
459 8 form; matter 是菩薩摩訶薩為行色不
460 8 shǎi dice 是菩薩摩訶薩為行色不
461 8 Kangxi radical 139 是菩薩摩訶薩為行色不
462 8 countenance 是菩薩摩訶薩為行色不
463 8 scene; sight 是菩薩摩訶薩為行色不
464 8 feminine charm; female beauty 是菩薩摩訶薩為行色不
465 8 kind; type 是菩薩摩訶薩為行色不
466 8 quality 是菩薩摩訶薩為行色不
467 8 to be angry 是菩薩摩訶薩為行色不
468 8 to seek; to search for 是菩薩摩訶薩為行色不
469 8 lust; sexual desire 是菩薩摩訶薩為行色不
470 8 form; rupa 是菩薩摩訶薩為行色不
471 8 sàn to scatter 散空
472 8 sàn to spread 散空
473 8 sàn to dispel 散空
474 8 sàn to fire; to discharge 散空
475 8 sǎn relaxed; idle 散空
476 8 sǎn scattered 散空
477 8 sǎn powder; powdered medicine 散空
478 8 sàn to squander 散空
479 8 sàn to give up 散空
480 8 sàn to be distracted 散空
481 8 sǎn not regulated; lax 散空
482 8 sǎn not systematic; chaotic 散空
483 8 sǎn to grind into powder 散空
484 8 sǎn a melody 散空
485 8 sàn to flee; to escape 散空
486 8 sǎn San 散空
487 8 sàn scatter; vikiraṇa 散空
488 8 sàn sa 散空
489 8 八勝處 bā shèng chù eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana 是菩薩摩訶薩為行八勝處不
490 8 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path 道聖諦不
491 8 淨戒 jìngjiè Pure Precepts 為行淨戒
492 8 淨戒 jìngjiè perfect observance 為行淨戒
493 8 淨戒 jìngjiè Jing Jie 為行淨戒
494 8 法住 fǎzhù dharma abode 法住
495 8 離生性 lí shēng xìng the nature of leaving the cycle of birth and death 離生性
496 8 十八佛不共法 shíbā fó bù gòng fǎ eighteen characterisitics unique to Buddhas 十八佛不共法不
497 8 異性 yìxìng different in nature 不變異性
498 8 異性 yìxìng of the opposite sex; heterosexual 不變異性
499 8 法定 fǎdìng legal; statutory; rightful 法定
500 8 意識界 yìshí jiè realm of consciousness 意識界不

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
真如
 1. zhēnrú
 2. zhēnrú
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta; sarvajña-jñāta
即是 jíshì thus; in this way; tathā
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
善现 善現 shànxiàn Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
one; eka
jiē all; sarva
无二 無二 wú èr advaya; nonduality; not two
bié other; anya

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 100 The Large Sutra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛十力 102 the ten powers of the Buddha
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
善现 善現 115 Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
十遍处 十遍處 115 Ten Kasinas
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 98.

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
安忍 196
 1. Patience
 2. to bear adversity with calmness
 3. Abiding Patience
 4. tolerance
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
八胜处 八勝處 98 eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana
八圣道支 八聖道支 98 The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
本性空 98 emptiness of essential original nature
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
钵特摩 鉢特摩 98 padma
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu; the realm beyond thought and words
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大空 100 the great void
道圣谛 道聖諦 100 the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
多摩罗 多摩羅 100 Cinnamomum tamala; Indian bay leaf
法界真如 102 Dharma Realm, True Thusness
法处 法處 102 mental objects
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法住 102 dharma abode
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
九次第定 106 nine graduated concentrations
卷第三 106 scroll 3
具寿 具壽 106 friend; brother; venerable; āyuṣman
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
苦圣谛 苦聖諦 107 the noble truth of the existence of suffering
兰若 蘭若 108
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
 3. temple; monastery
离生性 離生性 108 the nature of leaving the cycle of birth and death
六处 六處 108 the six sense organs; sadayatana
六神通 108 the six supernatural powers
内外空 內外空 110 inside and outside are empty; intrinsically empty
内空 內空 110 empty within
能信 110 able to believe
平等性 112 universal nature
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
七等觉支 七等覺支 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
入空 114 to have an experiential understanding of the truth
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色界 115
 1. realm of form; rupadhatu
 2. dwelling in the realm of form; rūpāvacara
色处 色處 115 the visible realm
圣谛 聖諦 115 noble truth; absolute truth; supreme truth
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十八佛不共法 115 eighteen characterisitics unique to Buddhas
识界 識界 115 vijñāna-dhātu; the realm of consciousness
四静虑 四靜慮 115 four jhanas; four stages of meditative concentration
四念住 115 four foundations of mindfulness; satipatthana
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
所以者何 115 Why is that?
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
外空 119 emptiness external to the body
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无际空 無際空 119 emptiness without without beginning or end
五力 119 pañcabala; the five powers
无生无灭 無生無滅 119 without origination or cessation
无所有 無所有 119 nothingness
无染 無染 119 undefiled
无为空 無為空 119 emptiness of the unconditioned
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
行佛 120 Practice the Buddha's Way
行苦 120 suffering as a consequence of action
行法 120 cultivation method
虚空界 虛空界 120 visible space
寻香城 尋香城 120 city of the gandharvas
眼识界 眼識界 121 visual consciousness element
阳焰 陽焰 121 a mirage; a particle of light; marīci
意处 意處 121 mental basis of cognition
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切相智 121 knowledge of all bases; vastujñāna
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
意识界 意識界 121 realm of consciousness
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena
预流果 預流果 121 fruit of stream entry
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
智品 122 teaching of the one Spirit; jñānakāṇḍa
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
自相空 122 emptiness of essence
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature