Glossary and Vocabulary for Quotations from Abbot Yangqi Fanghui 楊岐方會和尚後錄

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 147 yún cloud 師云
2 147 yún Yunnan 師云
3 147 yún Yun 師云
4 147 yún to say 師云
5 147 yún to have 師云
6 147 yún cloud; megha 師云
7 147 yún to say; iti 師云
8 84 shī teacher
9 84 shī multitude
10 84 shī a host; a leader
11 84 shī an expert
12 84 shī an example; a model
13 84 shī master
14 84 shī a capital city; a well protected place
15 84 shī Shi
16 84 shī to imitate
17 84 shī troops
18 84 shī shi
19 84 shī an army division
20 84 shī the 7th hexagram
21 84 shī a lion
22 84 shī spiritual guide; teacher; ācārya
23 44 sēng a Buddhist monk 僧問
24 44 sēng a person with dark skin 僧問
25 44 sēng Seng 僧問
26 44 sēng Sangha; monastic community 僧問
27 34 上堂 shàng táng ascend to the [Dharma] hall 上堂
28 34 上堂 shàng táng to eat a communinal meal in a temple hall 上堂
29 34 上堂 shàng táng superior rooms 上堂
30 32 dào way; road; path 所以道
31 32 dào principle; a moral; morality 所以道
32 32 dào Tao; the Way 所以道
33 32 dào to say; to speak; to talk 所以道
34 32 dào to think 所以道
35 32 dào circuit; a province 所以道
36 32 dào a course; a channel 所以道
37 32 dào a method; a way of doing something 所以道
38 32 dào a doctrine 所以道
39 32 dào Taoism; Daoism 所以道
40 32 dào a skill 所以道
41 32 dào a sect 所以道
42 32 dào a line 所以道
43 32 dào Way 所以道
44 32 dào way; path; marga 所以道
45 26 infix potential marker 如不散去
46 26 one 一瓣香
47 26 Kangxi radical 1 一瓣香
48 26 pure; concentrated 一瓣香
49 26 first 一瓣香
50 26 the same 一瓣香
51 26 sole; single 一瓣香
52 26 a very small amount 一瓣香
53 26 Yi 一瓣香
54 26 other 一瓣香
55 26 to unify 一瓣香
56 26 accidentally; coincidentally 一瓣香
57 26 abruptly; suddenly 一瓣香
58 26 one; eka 一瓣香
59 24 ya
60 24 rén person; people; a human being 底人
61 24 rén Kangxi radical 9 底人
62 24 rén a kind of person 底人
63 24 rén everybody 底人
64 24 rén adult 底人
65 24 rén somebody; others 底人
66 24 rén an upright person 底人
67 24 rén person; manuṣya 底人
68 22 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 若也知得落處
69 22 děi to want to; to need to 若也知得落處
70 22 děi must; ought to 若也知得落處
71 22 de 若也知得落處
72 22 de infix potential marker 若也知得落處
73 22 to result in 若也知得落處
74 22 to be proper; to fit; to suit 若也知得落處
75 22 to be satisfied 若也知得落處
76 22 to be finished 若也知得落處
77 22 děi satisfying 若也知得落處
78 22 to contract 若也知得落處
79 22 to hear 若也知得落處
80 22 to have; there is 若也知得落處
81 22 marks time passed 若也知得落處
82 22 obtain; attain; prāpta 若也知得落處
83 20 xià bottom 總在諸人脚跟下
84 20 xià to fall; to drop; to go down; to descend 總在諸人脚跟下
85 20 xià to announce 總在諸人脚跟下
86 20 xià to do 總在諸人脚跟下
87 20 xià to withdraw; to leave; to exit 總在諸人脚跟下
88 20 xià the lower class; a member of the lower class 總在諸人脚跟下
89 20 xià inside 總在諸人脚跟下
90 20 xià an aspect 總在諸人脚跟下
91 20 xià a certain time 總在諸人脚跟下
92 20 xià to capture; to take 總在諸人脚跟下
93 20 xià to put in 總在諸人脚跟下
94 20 xià to enter 總在諸人脚跟下
95 20 xià to eliminate; to remove; to get off 總在諸人脚跟下
96 20 xià to finish work or school 總在諸人脚跟下
97 20 xià to go 總在諸人脚跟下
98 20 xià to scorn; to look down on 總在諸人脚跟下
99 20 xià to modestly decline 總在諸人脚跟下
100 20 xià to produce 總在諸人脚跟下
101 20 xià to stay at; to lodge at 總在諸人脚跟下
102 20 xià to decide 總在諸人脚跟下
103 20 xià to be less than 總在諸人脚跟下
104 20 xià humble; lowly 總在諸人脚跟下
105 20 xià below; adhara 總在諸人脚跟下
106 20 xià lower; inferior; hina 總在諸人脚跟下
107 17 wèn to ask 僧問
108 17 wèn to inquire after 僧問
109 17 wèn to interrogate 僧問
110 17 wèn to hold responsible 僧問
111 17 wèn to request something 僧問
112 17 wèn to rebuke 僧問
113 17 wèn to send an official mission bearing gifts 僧問
114 17 wèn news 僧問
115 17 wèn to propose marriage 僧問
116 17 wén to inform 僧問
117 17 wèn to research 僧問
118 17 wèn Wen 僧問
119 17 wèn a question 僧問
120 17 wèn ask; prccha 僧問
121 17 to go 大家散去
122 17 to remove; to wipe off; to eliminate 大家散去
123 17 to be distant 大家散去
124 17 to leave 大家散去
125 17 to play a part 大家散去
126 17 to abandon; to give up 大家散去
127 17 to die 大家散去
128 17 previous; past 大家散去
129 17 to send out; to issue; to drive away 大家散去
130 17 falling tone 大家散去
131 17 to lose 大家散去
132 17 Qu 大家散去
133 17 go; gati 大家散去
134 17 insignificant; small; tiny 諸人還知落處麼
135 17 yāo one 諸人還知落處麼
136 17 yāo small; tiny 諸人還知落處麼
137 17 yāo small; tiny 諸人還知落處麼
138 17 yāo smallest 諸人還知落處麼
139 17 yāo one 諸人還知落處麼
140 17 yāo Yao 諸人還知落處麼
141 17 ma ba 諸人還知落處麼
142 17 ma ma 諸人還知落處麼
143 17 楊岐 yángqí Yangqi School 楊岐未免
144 17 拄杖 zhǔzhàng staff; walking staff 起拄杖
145 16 Sixth Month 爾且
146 16 dignified 爾且
147 16 to use; to grasp 皆以直
148 16 to rely on 皆以直
149 16 to regard 皆以直
150 16 to be able to 皆以直
151 16 to order; to command 皆以直
152 16 used after a verb 皆以直
153 16 a reason; a cause 皆以直
154 16 Israel 皆以直
155 16 Yi 皆以直
156 16 use; yogena 皆以直
157 15 chù a place; location; a spot; a point 諸人還知落處麼
158 15 chǔ to reside; to live; to dwell 諸人還知落處麼
159 15 chù an office; a department; a bureau 諸人還知落處麼
160 15 chù a part; an aspect 諸人還知落處麼
161 15 chǔ to be in; to be in a position of 諸人還知落處麼
162 15 chǔ to get along with 諸人還知落處麼
163 15 chǔ to deal with; to manage 諸人還知落處麼
164 15 chǔ to punish; to sentence 諸人還知落處麼
165 15 chǔ to stop; to pause 諸人還知落處麼
166 15 chǔ to be associated with 諸人還知落處麼
167 15 chǔ to situate; to fix a place for 諸人還知落處麼
168 15 chǔ to occupy; to control 諸人還知落處麼
169 15 chù circumstances; situation 諸人還知落處麼
170 15 chù an occasion; a time 諸人還知落處麼
171 15 chù position; sthāna 諸人還知落處麼
172 15 諸人 zhū rén people; jana 今日熱瞞諸人去
173 15 yún cloud 俾欲深雲隱拙
174 15 yún Yunnan 俾欲深雲隱拙
175 15 yún Yun 俾欲深雲隱拙
176 15 yún to say 俾欲深雲隱拙
177 15 yún to have 俾欲深雲隱拙
178 15 yún cloud; megha 俾欲深雲隱拙
179 15 yún to say; iti 俾欲深雲隱拙
180 14 zài in; at 來年更有新條在
181 14 zài to exist; to be living 來年更有新條在
182 14 zài to consist of 來年更有新條在
183 14 zài to be at a post 來年更有新條在
184 14 zài in; bhū 來年更有新條在
185 14 suì to comply with; to follow along 遂陞座
186 14 suì to advance 遂陞座
187 14 suì to follow through; to achieve 遂陞座
188 14 suì to follow smoothly 遂陞座
189 14 suì an area the capital 遂陞座
190 14 suì a dish underneath a chime; a ditch 遂陞座
191 14 suì a flint 遂陞座
192 14 suì to satisfy 遂陞座
193 14 suì to propose; to nominate 遂陞座
194 14 suì to grow 遂陞座
195 14 suì to use up; to stop 遂陞座
196 14 suì sleeve used in archery 遂陞座
197 14 suì satisfy; pūraṇa 遂陞座
198 14 nǎi to be 師乃云
199 14 作麼生 zuòmashēng to do what? 作麼生道
200 14 作麼生 zuò me shēng why, how 作麼生道
201 13 to lift; to hold up; to raise 乃舉外道問佛
202 13 to move 乃舉外道問佛
203 13 to originate; to initiate; to start (a fire) 乃舉外道問佛
204 13 to recommend; to elect 乃舉外道問佛
205 13 to suggest 乃舉外道問佛
206 13 to fly 乃舉外道問佛
207 13 to bear; to give birth 乃舉外道問佛
208 13 actions; conduct 乃舉外道問佛
209 13 a successful candidate 乃舉外道問佛
210 13 to raise an example 乃舉外道問佛
211 13 to raise; utkṣepa 乃舉外道問佛
212 13 今日 jīnrì today 今日熱瞞諸人去
213 13 今日 jīnrì at present 今日熱瞞諸人去
214 13 to give 盡與百
215 13 to accompany 盡與百
216 13 to particate in 盡與百
217 13 of the same kind 盡與百
218 13 to help 盡與百
219 13 for 盡與百
220 12 inside; interior 若向者裏明得去
221 12 interior; antar 若向者裏明得去
222 12 Kangxi radical 71 如無
223 12 to not have; without 如無
224 12 mo 如無
225 12 to not have 如無
226 12 Wu 如無
227 12 mo 如無
228 12 zhě ca 問話者麼
229 12 wéi to act as; to serve 奉為今上皇帝
230 12 wéi to change into; to become 奉為今上皇帝
231 12 wéi to be; is 奉為今上皇帝
232 12 wéi to do 奉為今上皇帝
233 12 wèi to support; to help 奉為今上皇帝
234 12 wéi to govern 奉為今上皇帝
235 12 wèi to be; bhū 奉為今上皇帝
236 12 gài a lid; top; cover 蓋為諸人頭抵麵袋
237 12 gài to build 蓋為諸人頭抵麵袋
238 12 Ge 蓋為諸人頭抵麵袋
239 12 gài probably; about 蓋為諸人頭抵麵袋
240 12 gài to cover; to hide; to protect 蓋為諸人頭抵麵袋
241 12 gài an umbrella; a canopy 蓋為諸人頭抵麵袋
242 12 gài a shell 蓋為諸人頭抵麵袋
243 12 gài sogon grass 蓋為諸人頭抵麵袋
244 12 gài to add to 蓋為諸人頭抵麵袋
245 12 gài to surpass; to overshadow; to overarch 蓋為諸人頭抵麵袋
246 12 gài to chatter 蓋為諸人頭抵麵袋
247 12 Ge 蓋為諸人頭抵麵袋
248 12 gài a roof; thatched roofing 蓋為諸人頭抵麵袋
249 12 gài to respect; to uphold 蓋為諸人頭抵麵袋
250 12 gài a crest 蓋為諸人頭抵麵袋
251 12 gài a hindrance; an obstacle; nivāraṇa; nīvaraṇāni 蓋為諸人頭抵麵袋
252 12 良久 liáng jiǔ a long time 良久云
253 12 lái to come 句來
254 12 lái please 句來
255 12 lái used to substitute for another verb 句來
256 12 lái used between two word groups to express purpose and effect 句來
257 12 lái wheat 句來
258 12 lái next; future 句來
259 12 lái a simple complement of direction 句來
260 12 lái to occur; to arise 句來
261 12 lái to earn 句來
262 12 lái to come; āgata 句來
263 11 nián to pick up with fingers
264 11 nián to fiddle
265 11 diān to put; to place
266 11 niǎn to rub with the hands
267 11 niān to draw lots
268 11 qián front 前諸法
269 11 qián former; the past 前諸法
270 11 qián to go forward 前諸法
271 11 qián preceding 前諸法
272 11 qián before; earlier; prior 前諸法
273 11 qián to appear before 前諸法
274 11 qián future 前諸法
275 11 qián top; first 前諸法
276 11 qián battlefront 前諸法
277 11 qián before; former; pūrva 前諸法
278 11 qián facing; mukha 前諸法
279 11 zhī to know 諸人還知落處麼
280 11 zhī to comprehend 諸人還知落處麼
281 11 zhī to inform; to tell 諸人還知落處麼
282 11 zhī to administer 諸人還知落處麼
283 11 zhī to distinguish; to discern 諸人還知落處麼
284 11 zhī to be close friends 諸人還知落處麼
285 11 zhī to feel; to sense; to perceive 諸人還知落處麼
286 11 zhī to receive; to entertain 諸人還知落處麼
287 11 zhī knowledge 諸人還知落處麼
288 11 zhī consciousness; perception 諸人還知落處麼
289 11 zhī a close friend 諸人還知落處麼
290 11 zhì wisdom 諸人還知落處麼
291 11 zhì Zhi 諸人還知落處麼
292 11 zhī Understanding 諸人還知落處麼
293 11 zhī know; jña 諸人還知落處麼
294 10 一句 yījù a sentence 靈山末後一句
295 10 一句 yījù a single verse; a single word 靈山末後一句
296 10 彌勒 mílè Maitreya [Bodhisattva] 今彌勒不後
297 10 彌勒 Mílè Maitreya 今彌勒不後
298 10 彌勒 mílè Maitreya [Bodhisattva] 今彌勒不後
299 10 shí time; a point or period of time 隨眾延時
300 10 shí a season; a quarter of a year 隨眾延時
301 10 shí one of the 12 two-hour periods of the day 隨眾延時
302 10 shí fashionable 隨眾延時
303 10 shí fate; destiny; luck 隨眾延時
304 10 shí occasion; opportunity; chance 隨眾延時
305 10 shí tense 隨眾延時
306 10 shí particular; special 隨眾延時
307 10 shí to plant; to cultivate 隨眾延時
308 10 shí an era; a dynasty 隨眾延時
309 10 shí time [abstract] 隨眾延時
310 10 shí seasonal 隨眾延時
311 10 shí to wait upon 隨眾延時
312 10 shí hour 隨眾延時
313 10 shí appropriate; proper; timely 隨眾延時
314 10 shí Shi 隨眾延時
315 10 shí a present; currentlt 隨眾延時
316 10 shí time; kāla 隨眾延時
317 10 shí at that time; samaya 隨眾延時
318 10 hòu after; later 今彌勒不後
319 10 hòu empress; queen 今彌勒不後
320 10 hòu sovereign 今彌勒不後
321 10 hòu the god of the earth 今彌勒不後
322 10 hòu late; later 今彌勒不後
323 10 hòu offspring; descendents 今彌勒不後
324 10 hòu to fall behind; to lag 今彌勒不後
325 10 hòu behind; back 今彌勒不後
326 10 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 今彌勒不後
327 10 hòu Hou 今彌勒不後
328 10 hòu after; behind 今彌勒不後
329 10 hòu following 今彌勒不後
330 10 hòu to be delayed 今彌勒不後
331 10 hòu to abandon; to discard 今彌勒不後
332 10 hòu feudal lords 今彌勒不後
333 10 hòu Hou 今彌勒不後
334 10 hòu woman of high rank; female deity; mahiṣī 今彌勒不後
335 10 hòu rear; paścāt 今彌勒不後
336 10 hòu later; paścima 今彌勒不後
337 9 xiàng direction 向香積世界
338 9 xiàng to face 向香積世界
339 9 xiàng previous; former; earlier 向香積世界
340 9 xiàng a north facing window 向香積世界
341 9 xiàng a trend 向香積世界
342 9 xiàng Xiang 向香積世界
343 9 xiàng Xiang 向香積世界
344 9 xiàng to move towards 向香積世界
345 9 xiàng to respect; to admire; to look up to 向香積世界
346 9 xiàng to favor; to be partial to 向香積世界
347 9 xiàng to approximate 向香積世界
348 9 xiàng presuming 向香積世界
349 9 xiàng to attack 向香積世界
350 9 xiàng echo 向香積世界
351 9 xiàng to make clear 向香積世界
352 9 xiàng facing towards; abhimukha 向香積世界
353 9 jiàng a general; a high ranking officer 道將一
354 9 jiāng to progress; to transmit; to convey; to send 道將一
355 9 jiàng to command; to lead 道將一
356 9 qiāng to request 道將一
357 9 jiāng to bring; to take; to use; to hold 道將一
358 9 jiāng to support; to wait upon; to take care of 道將一
359 9 jiāng to checkmate 道將一
360 9 jiāng to goad; to incite; to provoke 道將一
361 9 jiāng to do; to handle 道將一
362 9 jiàng backbone 道將一
363 9 jiàng king 道將一
364 9 jiāng to rest 道將一
365 9 jiàng a senior member of an organization 道將一
366 9 jiāng large; great 道將一
367 9 wèi Eighth earthly branch 惱亂春風卒未休
368 9 wèi 1-3 p.m. 惱亂春風卒未休
369 9 wèi to taste 惱亂春風卒未休
370 9 wèi future; anāgata 惱亂春風卒未休
371 9 yòu Kangxi radical 29 又拍禪床一下云
372 9 zuò to sit 師以兩手捺膝坐
373 9 zuò to ride 師以兩手捺膝坐
374 9 zuò to visit 師以兩手捺膝坐
375 9 zuò a seat 師以兩手捺膝坐
376 9 zuò to hold fast to; to stick to 師以兩手捺膝坐
377 9 zuò to be in a position 師以兩手捺膝坐
378 9 zuò to convict; to try 師以兩手捺膝坐
379 9 zuò to stay 師以兩手捺膝坐
380 9 zuò to kneel 師以兩手捺膝坐
381 9 zuò to violate 師以兩手捺膝坐
382 9 zuò to sit; niṣad 師以兩手捺膝坐
383 9 zuò to sit cross-legged in meditation; paryaṅka 師以兩手捺膝坐
384 9 ministry; department 師訪孫比部
385 9 section; part 師訪孫比部
386 9 troops 師訪孫比部
387 9 a category; a kind 師訪孫比部
388 9 to command; to control 師訪孫比部
389 9 radical 師訪孫比部
390 9 headquarters 師訪孫比部
391 9 unit 師訪孫比部
392 9 to put in order; to arrange 師訪孫比部
393 9 group; nikāya 師訪孫比部
394 8 to arise; to get up 起拄杖
395 8 to rise; to raise 起拄杖
396 8 to grow out of; to bring forth; to emerge 起拄杖
397 8 to appoint (to an official post); to take up a post 起拄杖
398 8 to start 起拄杖
399 8 to establish; to build 起拄杖
400 8 to draft; to draw up (a plan) 起拄杖
401 8 opening sentence; opening verse 起拄杖
402 8 to get out of bed 起拄杖
403 8 to recover; to heal 起拄杖
404 8 to take out; to extract 起拄杖
405 8 marks the beginning of an action 起拄杖
406 8 marks the sufficiency of an action 起拄杖
407 8 to call back from mourning 起拄杖
408 8 to take place; to occur 起拄杖
409 8 to conjecture 起拄杖
410 8 stand up; utthāna 起拄杖
411 8 arising; utpāda 起拄杖
412 8 tóu head 早落二頭三首
413 8 tóu top 早落二頭三首
414 8 tóu a piece; an aspect 早落二頭三首
415 8 tóu a leader 早落二頭三首
416 8 tóu first 早落二頭三首
417 8 tóu hair 早落二頭三首
418 8 tóu start; end 早落二頭三首
419 8 tóu a commission 早落二頭三首
420 8 tóu a person 早落二頭三首
421 8 tóu direction; bearing 早落二頭三首
422 8 tóu previous 早落二頭三首
423 8 tóu head; śiras 早落二頭三首
424 8 lìng to make; to cause to be; to lead
425 8 lìng to issue a command
426 8 lìng rules of behavior; customs
427 8 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute
428 8 lìng a season
429 8 lìng respected; good reputation
430 8 lìng good
431 8 lìng pretentious
432 8 lìng a transcending state of existence
433 8 lìng a commander
434 8 lìng a commanding quality; an impressive character
435 8 lìng lyrics
436 8 lìng Ling
437 8 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa
438 8 禪床 chán chuáng meditation mat 遂拍禪床一
439 8 gēng to change; to ammend 更不須
440 8 gēng a watch; a measure of time 更不須
441 8 gēng to experience 更不須
442 8 gēng to improve 更不須
443 8 gēng to replace; to substitute 更不須
444 8 gēng to compensate 更不須
445 8 gèng to increase 更不須
446 8 gēng forced military service 更不須
447 8 gēng Geng 更不須
448 8 jīng to experience 更不須
449 8 gēng contacts 更不須
450 8 to associate with; be near 師訪孫比部
451 8 to compare; to contrast 師訪孫比部
452 8 Kangxi radical 81 師訪孫比部
453 8 to gesture (with hands) 師訪孫比部
454 8 to make an analogy 師訪孫比部
455 8 an analogy 師訪孫比部
456 8 an example 師訪孫比部
457 8 comparison; upamā 師訪孫比部
458 8 pāi to clap; to pat; to beat; to hit; to slap 遂拍禪床一
459 8 pāi to take a photograph 遂拍禪床一
460 8 pāi a bat; a racket 遂拍禪床一
461 8 pāi to flatter; to fawn on 遂拍禪床一
462 8 pāi to send; to dispatch 遂拍禪床一
463 8 pāi rhythm 遂拍禪床一
464 8 pāi to clap; tāla 遂拍禪床一
465 8 ka 者箇
466 8 釋迦 shìjiā Sakya 謂古釋迦不前
467 8 to drink 喝一喝
468 8 to intimidate; to threaten 喝一喝
469 8 to yell; to shout loudly 喝一喝
470 8 to weep; to sob; to wail 喝一喝
471 8 to be hoarse 喝一喝
472 8 to drink alcoholic beverages 喝一喝
473 8 to berate 喝一喝
474 8 to shout 喝一喝
475 8 tiān day 今日天晴
476 8 tiān heaven 今日天晴
477 8 tiān nature 今日天晴
478 8 tiān sky 今日天晴
479 8 tiān weather 今日天晴
480 8 tiān father; husband 今日天晴
481 8 tiān a necessity 今日天晴
482 8 tiān season 今日天晴
483 8 tiān destiny 今日天晴
484 8 tiān very high; sky high [prices] 今日天晴
485 8 tiān a deva; a god 今日天晴
486 8 tiān Heaven 今日天晴
487 8 脚跟 jiǎogēn heel 總在諸人脚跟下
488 8 脚跟 jiǎogēn whereabouts 總在諸人脚跟下
489 8 脚跟 jiǎogēn base; lower part 總在諸人脚跟下
490 8 大眾 dàzhòng assembly; people; public; masses; audience 大眾
491 8 大眾 dàzhòng Volkswagen 大眾
492 8 大眾 dàzhòng Assembly 大眾
493 8 大眾 dàzhòng assembly; saṃgha 大眾
494 8 huán to go back; to turn around; to return 諸人還知落處麼
495 8 huán to pay back; to give back 諸人還知落處麼
496 8 huán to do in return 諸人還知落處麼
497 8 huán Huan 諸人還知落處麼
498 8 huán to revert 諸人還知落處麼
499 8 huán to turn one's head; to look back 諸人還知落處麼
500 8 huán to encircle 諸人還知落處麼

Frequencies of all Words

Top 1075

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 147 yún cloud 師云
2 147 yún Yunnan 師云
3 147 yún Yun 師云
4 147 yún to say 師云
5 147 yún to have 師云
6 147 yún a particle with no meaning 師云
7 147 yún in this way 師云
8 147 yún cloud; megha 師云
9 147 yún to say; iti 師云
10 84 shī teacher
11 84 shī multitude
12 84 shī a host; a leader
13 84 shī an expert
14 84 shī an example; a model
15 84 shī master
16 84 shī a capital city; a well protected place
17 84 shī Shi
18 84 shī to imitate
19 84 shī troops
20 84 shī shi
21 84 shī an army division
22 84 shī the 7th hexagram
23 84 shī a lion
24 84 shī spiritual guide; teacher; ācārya
25 44 sēng a Buddhist monk 僧問
26 44 sēng a person with dark skin 僧問
27 44 sēng Seng 僧問
28 44 sēng Sangha; monastic community 僧問
29 34 上堂 shàng táng ascend to the [Dharma] hall 上堂
30 34 上堂 shàng táng to eat a communinal meal in a temple hall 上堂
31 34 上堂 shàng táng superior rooms 上堂
32 32 dào way; road; path 所以道
33 32 dào principle; a moral; morality 所以道
34 32 dào Tao; the Way 所以道
35 32 dào measure word for long things 所以道
36 32 dào to say; to speak; to talk 所以道
37 32 dào to think 所以道
38 32 dào times 所以道
39 32 dào circuit; a province 所以道
40 32 dào a course; a channel 所以道
41 32 dào a method; a way of doing something 所以道
42 32 dào measure word for doors and walls 所以道
43 32 dào measure word for courses of a meal 所以道
44 32 dào a centimeter 所以道
45 32 dào a doctrine 所以道
46 32 dào Taoism; Daoism 所以道
47 32 dào a skill 所以道
48 32 dào a sect 所以道
49 32 dào a line 所以道
50 32 dào Way 所以道
51 32 dào way; path; marga 所以道
52 26 not; no 如不散去
53 26 expresses that a certain condition cannot be acheived 如不散去
54 26 as a correlative 如不散去
55 26 no (answering a question) 如不散去
56 26 forms a negative adjective from a noun 如不散去
57 26 at the end of a sentence to form a question 如不散去
58 26 to form a yes or no question 如不散去
59 26 infix potential marker 如不散去
60 26 no; na 如不散去
61 26 one 一瓣香
62 26 Kangxi radical 1 一瓣香
63 26 as soon as; all at once 一瓣香
64 26 pure; concentrated 一瓣香
65 26 whole; all 一瓣香
66 26 first 一瓣香
67 26 the same 一瓣香
68 26 each 一瓣香
69 26 certain 一瓣香
70 26 throughout 一瓣香
71 26 used in between a reduplicated verb 一瓣香
72 26 sole; single 一瓣香
73 26 a very small amount 一瓣香
74 26 Yi 一瓣香
75 26 other 一瓣香
76 26 to unify 一瓣香
77 26 accidentally; coincidentally 一瓣香
78 26 abruptly; suddenly 一瓣香
79 26 or 一瓣香
80 26 one; eka 一瓣香
81 24 also; too
82 24 a final modal particle indicating certainy or decision
83 24 either
84 24 even
85 24 used to soften the tone
86 24 used for emphasis
87 24 used to mark contrast
88 24 used to mark compromise
89 24 ya
90 24 rén person; people; a human being 底人
91 24 rén Kangxi radical 9 底人
92 24 rén a kind of person 底人
93 24 rén everybody 底人
94 24 rén adult 底人
95 24 rén somebody; others 底人
96 24 rén an upright person 底人
97 24 rén person; manuṣya 底人
98 23 shì is; are; am; to be 如何是祖師西來意
99 23 shì is exactly 如何是祖師西來意
100 23 shì is suitable; is in contrast 如何是祖師西來意
101 23 shì this; that; those 如何是祖師西來意
102 23 shì really; certainly 如何是祖師西來意
103 23 shì correct; yes; affirmative 如何是祖師西來意
104 23 shì true 如何是祖師西來意
105 23 shì is; has; exists 如何是祖師西來意
106 23 shì used between repetitions of a word 如何是祖師西來意
107 23 shì a matter; an affair 如何是祖師西來意
108 23 shì Shi 如何是祖師西來意
109 23 shì is; bhū 如何是祖師西來意
110 23 shì this; idam 如何是祖師西來意
111 22 de potential marker 若也知得落處
112 22 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 若也知得落處
113 22 děi must; ought to 若也知得落處
114 22 děi to want to; to need to 若也知得落處
115 22 děi must; ought to 若也知得落處
116 22 de 若也知得落處
117 22 de infix potential marker 若也知得落處
118 22 to result in 若也知得落處
119 22 to be proper; to fit; to suit 若也知得落處
120 22 to be satisfied 若也知得落處
121 22 to be finished 若也知得落處
122 22 de result of degree 若也知得落處
123 22 de marks completion of an action 若也知得落處
124 22 děi satisfying 若也知得落處
125 22 to contract 若也知得落處
126 22 marks permission or possibility 若也知得落處
127 22 expressing frustration 若也知得落處
128 22 to hear 若也知得落處
129 22 to have; there is 若也知得落處
130 22 marks time passed 若也知得落處
131 22 obtain; attain; prāpta 若也知得落處
132 20 xià next 總在諸人脚跟下
133 20 xià bottom 總在諸人脚跟下
134 20 xià to fall; to drop; to go down; to descend 總在諸人脚跟下
135 20 xià measure word for time 總在諸人脚跟下
136 20 xià expresses completion of an action 總在諸人脚跟下
137 20 xià to announce 總在諸人脚跟下
138 20 xià to do 總在諸人脚跟下
139 20 xià to withdraw; to leave; to exit 總在諸人脚跟下
140 20 xià under; below 總在諸人脚跟下
141 20 xià the lower class; a member of the lower class 總在諸人脚跟下
142 20 xià inside 總在諸人脚跟下
143 20 xià an aspect 總在諸人脚跟下
144 20 xià a certain time 總在諸人脚跟下
145 20 xià a time; an instance 總在諸人脚跟下
146 20 xià to capture; to take 總在諸人脚跟下
147 20 xià to put in 總在諸人脚跟下
148 20 xià to enter 總在諸人脚跟下
149 20 xià to eliminate; to remove; to get off 總在諸人脚跟下
150 20 xià to finish work or school 總在諸人脚跟下
151 20 xià to go 總在諸人脚跟下
152 20 xià to scorn; to look down on 總在諸人脚跟下
153 20 xià to modestly decline 總在諸人脚跟下
154 20 xià to produce 總在諸人脚跟下
155 20 xià to stay at; to lodge at 總在諸人脚跟下
156 20 xià to decide 總在諸人脚跟下
157 20 xià to be less than 總在諸人脚跟下
158 20 xià humble; lowly 總在諸人脚跟下
159 20 xià below; adhara 總在諸人脚跟下
160 20 xià lower; inferior; hina 總在諸人脚跟下
161 17 wèn to ask 僧問
162 17 wèn to inquire after 僧問
163 17 wèn to interrogate 僧問
164 17 wèn to hold responsible 僧問
165 17 wèn to request something 僧問
166 17 wèn to rebuke 僧問
167 17 wèn to send an official mission bearing gifts 僧問
168 17 wèn news 僧問
169 17 wèn to propose marriage 僧問
170 17 wén to inform 僧問
171 17 wèn to research 僧問
172 17 wèn Wen 僧問
173 17 wèn to 僧問
174 17 wèn a question 僧問
175 17 wèn ask; prccha 僧問
176 17 to go 大家散去
177 17 to remove; to wipe off; to eliminate 大家散去
178 17 to be distant 大家散去
179 17 to leave 大家散去
180 17 to play a part 大家散去
181 17 to abandon; to give up 大家散去
182 17 to die 大家散去
183 17 previous; past 大家散去
184 17 to send out; to issue; to drive away 大家散去
185 17 expresses a tendency 大家散去
186 17 falling tone 大家散去
187 17 to lose 大家散去
188 17 Qu 大家散去
189 17 go; gati 大家散去
190 17 ma final interrogative particle 諸人還知落處麼
191 17 insignificant; small; tiny 諸人還知落處麼
192 17 final interrogative particle 諸人還知落處麼
193 17 me final expresses to some extent 諸人還知落處麼
194 17 yāo one 諸人還知落處麼
195 17 yāo small; tiny 諸人還知落處麼
196 17 yāo small; tiny 諸人還知落處麼
197 17 yāo smallest 諸人還知落處麼
198 17 yāo one 諸人還知落處麼
199 17 yāo Yao 諸人還知落處麼
200 17 ma ba 諸人還知落處麼
201 17 ma ma 諸人還知落處麼
202 17 楊岐 yángqí Yangqi School 楊岐未免
203 17 拄杖 zhǔzhàng staff; walking staff 起拄杖
204 16 qiě moreover 爾且
205 16 qiě shall; tentative future marker 爾且
206 16 qiě even; only 爾且
207 16 qiě also; as well as 爾且
208 16 qiě about to 爾且
209 16 qiě temporarily 爾且
210 16 qiě or 爾且
211 16 qiě simultaneously 爾且
212 16 Sixth Month 爾且
213 16 final particle with no meaning 爾且
214 16 dignified 爾且
215 16 qiě moreover; tavat 爾且
216 16 so as to; in order to 皆以直
217 16 to use; to regard as 皆以直
218 16 to use; to grasp 皆以直
219 16 according to 皆以直
220 16 because of 皆以直
221 16 on a certain date 皆以直
222 16 and; as well as 皆以直
223 16 to rely on 皆以直
224 16 to regard 皆以直
225 16 to be able to 皆以直
226 16 to order; to command 皆以直
227 16 further; moreover 皆以直
228 16 used after a verb 皆以直
229 16 very 皆以直
230 16 already 皆以直
231 16 increasingly 皆以直
232 16 a reason; a cause 皆以直
233 16 Israel 皆以直
234 16 Yi 皆以直
235 16 use; yogena 皆以直
236 15 ruò to seem; to be like; as 若也知得落處
237 15 ruò seemingly 若也知得落處
238 15 ruò if 若也知得落處
239 15 ruò you 若也知得落處
240 15 ruò this; that 若也知得落處
241 15 ruò and; or 若也知得落處
242 15 ruò as for; pertaining to 若也知得落處
243 15 pomegranite 若也知得落處
244 15 ruò to choose 若也知得落處
245 15 ruò to agree; to accord with; to conform to 若也知得落處
246 15 ruò thus 若也知得落處
247 15 ruò pollia 若也知得落處
248 15 ruò Ruo 若也知得落處
249 15 ruò only then 若也知得落處
250 15 ja 若也知得落處
251 15 jñā 若也知得落處
252 15 ruò if; yadi 若也知得落處
253 15 yǒu is; are; to exist 有疑請問
254 15 yǒu to have; to possess 有疑請問
255 15 yǒu indicates an estimate 有疑請問
256 15 yǒu indicates a large quantity 有疑請問
257 15 yǒu indicates an affirmative response 有疑請問
258 15 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有疑請問
259 15 yǒu used to compare two things 有疑請問
260 15 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有疑請問
261 15 yǒu used before the names of dynasties 有疑請問
262 15 yǒu a certain thing; what exists 有疑請問
263 15 yǒu multiple of ten and ... 有疑請問
264 15 yǒu abundant 有疑請問
265 15 yǒu purposeful 有疑請問
266 15 yǒu You 有疑請問
267 15 yǒu 1. existence; 2. becoming 有疑請問
268 15 yǒu becoming; bhava 有疑請問
269 15 chù a place; location; a spot; a point 諸人還知落處麼
270 15 chǔ to reside; to live; to dwell 諸人還知落處麼
271 15 chù location 諸人還知落處麼
272 15 chù an office; a department; a bureau 諸人還知落處麼
273 15 chù a part; an aspect 諸人還知落處麼
274 15 chǔ to be in; to be in a position of 諸人還知落處麼
275 15 chǔ to get along with 諸人還知落處麼
276 15 chǔ to deal with; to manage 諸人還知落處麼
277 15 chǔ to punish; to sentence 諸人還知落處麼
278 15 chǔ to stop; to pause 諸人還知落處麼
279 15 chǔ to be associated with 諸人還知落處麼
280 15 chǔ to situate; to fix a place for 諸人還知落處麼
281 15 chǔ to occupy; to control 諸人還知落處麼
282 15 chù circumstances; situation 諸人還知落處麼
283 15 chù an occasion; a time 諸人還知落處麼
284 15 chù position; sthāna 諸人還知落處麼
285 15 諸人 zhū rén people; jana 今日熱瞞諸人去
286 15 yún cloud 俾欲深雲隱拙
287 15 yún Yunnan 俾欲深雲隱拙
288 15 yún Yun 俾欲深雲隱拙
289 15 yún to say 俾欲深雲隱拙
290 15 yún to have 俾欲深雲隱拙
291 15 yún a particle with no meaning 俾欲深雲隱拙
292 15 yún in this way 俾欲深雲隱拙
293 15 yún cloud; megha 俾欲深雲隱拙
294 15 yún to say; iti 俾欲深雲隱拙
295 14 zài in; at 來年更有新條在
296 14 zài at 來年更有新條在
297 14 zài when; indicates that someone or something is in the process of doing something 來年更有新條在
298 14 zài to exist; to be living 來年更有新條在
299 14 zài to consist of 來年更有新條在
300 14 zài to be at a post 來年更有新條在
301 14 zài in; bhū 來年更有新條在
302 14 suì to comply with; to follow along 遂陞座
303 14 suì thereupon 遂陞座
304 14 suì to advance 遂陞座
305 14 suì to follow through; to achieve 遂陞座
306 14 suì to follow smoothly 遂陞座
307 14 suì an area the capital 遂陞座
308 14 suì a dish underneath a chime; a ditch 遂陞座
309 14 suì a flint 遂陞座
310 14 suì to satisfy 遂陞座
311 14 suì to propose; to nominate 遂陞座
312 14 suì to grow 遂陞座
313 14 suì to use up; to stop 遂陞座
314 14 suì sleeve used in archery 遂陞座
315 14 suì satisfy; pūraṇa 遂陞座
316 14 nǎi thus; so; therefore; then; only; thereupon 師乃云
317 14 nǎi to be 師乃云
318 14 nǎi you; yours 師乃云
319 14 nǎi also; moreover 師乃云
320 14 nǎi however; but 師乃云
321 14 nǎi if 師乃云
322 14 作麼生 zuòmashēng to do what? 作麼生道
323 14 作麼生 zuò me shēng why, how 作麼生道
324 13 to lift; to hold up; to raise 乃舉外道問佛
325 13 to move 乃舉外道問佛
326 13 to originate; to initiate; to start (a fire) 乃舉外道問佛
327 13 to recommend; to elect 乃舉外道問佛
328 13 all; entire 乃舉外道問佛
329 13 to suggest 乃舉外道問佛
330 13 to fly 乃舉外道問佛
331 13 to bear; to give birth 乃舉外道問佛
332 13 actions; conduct 乃舉外道問佛
333 13 a successful candidate 乃舉外道問佛
334 13 to raise an example 乃舉外道問佛
335 13 to raise; utkṣepa 乃舉外道問佛
336 13 一下 yīxià one time; once; for a short time 卓一下云
337 13 今日 jīnrì today 今日熱瞞諸人去
338 13 今日 jīnrì at present 今日熱瞞諸人去
339 13 and 盡與百
340 13 to give 盡與百
341 13 together with 盡與百
342 13 interrogative particle 盡與百
343 13 to accompany 盡與百
344 13 to particate in 盡與百
345 13 of the same kind 盡與百
346 13 to help 盡與百
347 13 for 盡與百
348 13 and; ca 盡與百
349 12 inside; interior 若向者裏明得去
350 12 interior; antar 若向者裏明得去
351 12 no 如無
352 12 Kangxi radical 71 如無
353 12 to not have; without 如無
354 12 has not yet 如無
355 12 mo 如無
356 12 do not 如無
357 12 not; -less; un- 如無
358 12 regardless of 如無
359 12 to not have 如無
360 12 um 如無
361 12 Wu 如無
362 12 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 如無
363 12 not; non- 如無
364 12 mo 如無
365 12 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 問話者麼
366 12 zhě that 問話者麼
367 12 zhě nominalizing function word 問話者麼
368 12 zhě used to mark a definition 問話者麼
369 12 zhě used to mark a pause 問話者麼
370 12 zhě topic marker; that; it 問話者麼
371 12 zhuó according to 問話者麼
372 12 zhě ca 問話者麼
373 12 wèi for; to 奉為今上皇帝
374 12 wèi because of 奉為今上皇帝
375 12 wéi to act as; to serve 奉為今上皇帝
376 12 wéi to change into; to become 奉為今上皇帝
377 12 wéi to be; is 奉為今上皇帝
378 12 wéi to do 奉為今上皇帝
379 12 wèi for 奉為今上皇帝
380 12 wèi because of; for; to 奉為今上皇帝
381 12 wèi to 奉為今上皇帝
382 12 wéi in a passive construction 奉為今上皇帝
383 12 wéi forming a rehetorical question 奉為今上皇帝
384 12 wéi forming an adverb 奉為今上皇帝
385 12 wéi to add emphasis 奉為今上皇帝
386 12 wèi to support; to help 奉為今上皇帝
387 12 wéi to govern 奉為今上皇帝
388 12 wèi to be; bhū 奉為今上皇帝
389 12 gài a lid; top; cover 蓋為諸人頭抵麵袋
390 12 gài to build 蓋為諸人頭抵麵袋
391 12 Ge 蓋為諸人頭抵麵袋
392 12 gài because 蓋為諸人頭抵麵袋
393 12 gài roughly; approximately 蓋為諸人頭抵麵袋
394 12 gài but; yet 蓋為諸人頭抵麵袋
395 12 gài probably; about 蓋為諸人頭抵麵袋
396 12 gài to cover; to hide; to protect 蓋為諸人頭抵麵袋
397 12 gài an umbrella; a canopy 蓋為諸人頭抵麵袋
398 12 gài a shell 蓋為諸人頭抵麵袋
399 12 gài sogon grass 蓋為諸人頭抵麵袋
400 12 gài to add to 蓋為諸人頭抵麵袋
401 12 gài to surpass; to overshadow; to overarch 蓋為諸人頭抵麵袋
402 12 gài to chatter 蓋為諸人頭抵麵袋
403 12 why 蓋為諸人頭抵麵袋
404 12 why not 蓋為諸人頭抵麵袋
405 12 Ge 蓋為諸人頭抵麵袋
406 12 gài a roof; thatched roofing 蓋為諸人頭抵麵袋
407 12 gài to respect; to uphold 蓋為諸人頭抵麵袋
408 12 gài a crest 蓋為諸人頭抵麵袋
409 12 gài a hindrance; an obstacle; nivāraṇa; nīvaraṇāni 蓋為諸人頭抵麵袋
410 12 良久 liáng jiǔ a long time 良久云
411 12 lái to come 句來
412 12 lái indicates an approximate quantity 句來
413 12 lái please 句來
414 12 lái used to substitute for another verb 句來
415 12 lái used between two word groups to express purpose and effect 句來
416 12 lái ever since 句來
417 12 lái wheat 句來
418 12 lái next; future 句來
419 12 lái a simple complement of direction 句來
420 12 lái to occur; to arise 句來
421 12 lái to earn 句來
422 12 lái to come; āgata 句來
423 11 nián to pick up with fingers
424 11 nián to fiddle
425 11 diān to put; to place
426 11 niǎn to rub with the hands
427 11 niān to draw lots
428 11 qián front 前諸法
429 11 qián former; the past 前諸法
430 11 qián to go forward 前諸法
431 11 qián preceding 前諸法
432 11 qián before; earlier; prior 前諸法
433 11 qián to appear before 前諸法
434 11 qián future 前諸法
435 11 qián top; first 前諸法
436 11 qián battlefront 前諸法
437 11 qián pre- 前諸法
438 11 qián before; former; pūrva 前諸法
439 11 qián facing; mukha 前諸法
440 11 zhī to know 諸人還知落處麼
441 11 zhī to comprehend 諸人還知落處麼
442 11 zhī to inform; to tell 諸人還知落處麼
443 11 zhī to administer 諸人還知落處麼
444 11 zhī to distinguish; to discern 諸人還知落處麼
445 11 zhī to be close friends 諸人還知落處麼
446 11 zhī to feel; to sense; to perceive 諸人還知落處麼
447 11 zhī to receive; to entertain 諸人還知落處麼
448 11 zhī knowledge 諸人還知落處麼
449 11 zhī consciousness; perception 諸人還知落處麼
450 11 zhī a close friend 諸人還知落處麼
451 11 zhì wisdom 諸人還知落處麼
452 11 zhì Zhi 諸人還知落處麼
453 11 zhī Understanding 諸人還知落處麼
454 11 zhī know; jña 諸人還知落處麼
455 10 一句 yījù a sentence 靈山末後一句
456 10 一句 yījù a single verse; a single word 靈山末後一句
457 10 彌勒 mílè Maitreya [Bodhisattva] 今彌勒不後
458 10 彌勒 Mílè Maitreya 今彌勒不後
459 10 彌勒 mílè Maitreya [Bodhisattva] 今彌勒不後
460 10 shí time; a point or period of time 隨眾延時
461 10 shí a season; a quarter of a year 隨眾延時
462 10 shí one of the 12 two-hour periods of the day 隨眾延時
463 10 shí at that time 隨眾延時
464 10 shí fashionable 隨眾延時
465 10 shí fate; destiny; luck 隨眾延時
466 10 shí occasion; opportunity; chance 隨眾延時
467 10 shí tense 隨眾延時
468 10 shí particular; special 隨眾延時
469 10 shí to plant; to cultivate 隨眾延時
470 10 shí hour (measure word) 隨眾延時
471 10 shí an era; a dynasty 隨眾延時
472 10 shí time [abstract] 隨眾延時
473 10 shí seasonal 隨眾延時
474 10 shí frequently; often 隨眾延時
475 10 shí occasionally; sometimes 隨眾延時
476 10 shí on time 隨眾延時
477 10 shí this; that 隨眾延時
478 10 shí to wait upon 隨眾延時
479 10 shí hour 隨眾延時
480 10 shí appropriate; proper; timely 隨眾延時
481 10 shí Shi 隨眾延時
482 10 shí a present; currentlt 隨眾延時
483 10 shí time; kāla 隨眾延時
484 10 shí at that time; samaya 隨眾延時
485 10 shí then; atha 隨眾延時
486 10 hòu after; later 今彌勒不後
487 10 hòu empress; queen 今彌勒不後
488 10 hòu sovereign 今彌勒不後
489 10 hòu behind 今彌勒不後
490 10 hòu the god of the earth 今彌勒不後
491 10 hòu late; later 今彌勒不後
492 10 hòu arriving late 今彌勒不後
493 10 hòu offspring; descendents 今彌勒不後
494 10 hòu to fall behind; to lag 今彌勒不後
495 10 hòu behind; back 今彌勒不後
496 10 hòu then 今彌勒不後
497 10 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 今彌勒不後
498 10 hòu Hou 今彌勒不後
499 10 hòu after; behind 今彌勒不後
500 10 hòu following 今彌勒不後

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yún
 2. yún
 1. cloud; megha
 2. to say; iti
shī spiritual guide; teacher; ācārya
sēng Sangha; monastic community
上堂
 1. shàng táng
 2. shàng táng
 3. shàng táng
 1. ascend to the [Dharma] hall
 2. to eat a communinal meal in a temple hall
 3. superior rooms
 1. dào
 2. dào
 1. Way
 2. way; path; marga
no; na
one; eka
ya
rén person; manuṣya
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
不动尊 不動尊 98
 1. Acala
 2. Acalanatha
达磨 達磨 100 Bodhidharma
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
公事 103 public affairs; official (matters, duties etc)
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
 8. Chinese; cīna
虎符 72 Hufu
106
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
 6. river; nadī
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
灵山 靈山 108
 1. Spiritual Mountain
 2. Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
临济 臨濟 108 Linji School
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
南山 110 Nanshan; Daoxuan
普贤 普賢 112 Samantabhadra
瞿昙 瞿曇 113 Gautama; Gotama
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三月 115
 1. March; the Third Month
 2. three months
 3. third lunar month; jyeṣṭa
山上 115 Shanshang
释迦 釋迦 115 Sakya
石霜 115
 1. Shishuang
 2. Shishuang
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
数人 數人 115 Sarvāstivāda
维摩 維摩 87
 1. Vimalakirti
 2. Vimalakirti
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
香灯 香燈 120
 1. Shrine Attendant
 2. Shrine Attendant
兴化 興化 120 Xinghua
西天 120 India; Indian continent
秀水 120 Hsiushui
杨岐 楊岐 121 Yangqi School
杨岐方会和尚后录 楊岐方會和尚後錄 121 Quotations from Abbot Yangqi Fanghui
宜阳 宜陽 121 Yiyang
永昌 121
 1. Yongchang
 2. Yongchang
园头 園頭 121 Head Gardener
雨势 雨勢 121 Vassakāra; Varṣākāra

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 83.

Simplified Traditional Pinyin English
八万四千法门 八萬四千法門 98 eighty-four thousand methods of practice
悲愿 悲願 98
 1. Compassionate Vow
 2. the great compassionate vow
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
禅床 禪床 99 meditation mat
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
持斋 持齋 99 to keep a fast
付嘱 付囑 99 to entrust; to empower
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大千世界 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
二义 二義 195 the two meanings; the two explanations; two teachings
法供养 法供養 102 serving the Dharma; dharmapūjā
法灭 法滅 102 the extinction of the teachings of the Buddha
凡圣 凡聖 102
 1. Ordinary and Sagely
 2. the ordinary and the divine
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
法住 102 dharma abode
佛殿 102 a Buddhist shrine; a Buddha hall
何似生 104 Compared to what?
化导 化導 104 instruct and guide
见性成佛 見性成佛 106 to see their original nature and attain Buddhahood
见谛 見諦 106 realization of the truth
口业 口業 107
 1. Verbal Karma
 2. verbal karma
老和尚 108 Elder Most Venerable
灵山会上 靈山會上 108 Vulture Peak Assembly
迷悟 109
 1. Ignorance and Enlightenment
 2. delusion and enlightenment
衲僧 110 a patch-robed monk; a Chan monastic
衲衣 110 monastic robes
拈花 110 Holding a Flower
群生 113 all living beings
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人王 114 king; nṛpa
如镜上痕 如鏡上痕 114 lke a mark on a mirror
三生 115
 1. Three Lifetimes
 2. three lives; three rebirths
僧堂 115 monastic hall
僧祇 115 asamkhyeya
上堂 115
 1. ascend to the [Dharma] hall
 2. to eat a communinal meal in a temple hall
 3. superior rooms
山僧 115 mountain monastic
阇梨 闍梨 115 acarya; teacher
陞座 115 to address the assembly; to give a lecture
十信 115 the ten grades of faith
世间相 世間相 115 the characteristics of the world
首楞严 首楞嚴 115
 1. śūraṅgama; heroic; resolute
 2. Śūraṅgama sūtra; Surangama Sutra
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
檀那 116
 1. Dana
 2. dana; the practice of giving; generosity
同参 同參 116 fellow students
退屈 116 to yield; to retreat; to regress
外道问佛 外道問佛 119 a non-Buddhist questions the Buddha
万法 萬法 119 myriad phenomena; all things
唯我独尊 唯我獨尊 119 I alone am the honored one
维那 維那 119
 1. karmadana
 2. weinuo; karmadana; vinaya master; discipline master
无障碍 無障礙 119
 1. without obstruction
 2. Asaṅga
下生 120 for a bodhisattva for descend to the human world
香积 香積 120
 1. Fragrance Accumulation
 2. accumulated fragrance
 3. Gandhasugandha
心法 120 mental objects
心灭 心滅 120 cessation of the deluded mind
行脚僧 行腳僧 120
 1. wandering mendicant
 2. a wandering mendicant; a roaming monk
心行 120 mental activity
一尘 一塵 121 a grain of dust; a single particle
一喝 121 a call; a shout
一智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
亿劫 億劫 121 a kalpa
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
应现 應現 121 for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法皆是佛法 121 All dharmas are Buddha Dharma.
一切即一 121 all is one
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
有言 121 speaker; orator; talkative; vaktṛ
猿捉影 121 a monkey grasps at reflections
云天 雲天 121 Cloud in the Sky
云心 雲心 121 a clouded heart
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸人 諸人 122 people; jana
诸缘 諸緣 122 karmic conditions
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
拄杖 122 staff; walking staff
自悟 122 self realization
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
宗风 宗風 122
 1. FGS Philosophy
 2. the customs and traditions of one of the schools of Chan
祖师西来意 祖師西來意 122
 1. Bodhidharma coming from the West
 2. the patriarch's purpose of coming from the West
坐具 122
 1. Sitting Mat
 2. a mat for sitting on