Glossary and Vocabulary for The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經, Scroll 119

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 270 wéi to act as; to serve 云何以真如無二為方便
2 270 wéi to change into; to become 云何以真如無二為方便
3 270 wéi to be; is 云何以真如無二為方便
4 270 wéi to do 云何以真如無二為方便
5 270 wèi to support; to help 云何以真如無二為方便
6 270 wéi to govern 云何以真如無二為方便
7 270 方便 fāngbiàn convenient 云何以真如無二為方便
8 270 方便 fāngbiàn to to the toilet 云何以真如無二為方便
9 270 方便 fāngbiàn to have money to lend 云何以真如無二為方便
10 270 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 云何以真如無二為方便
11 270 方便 fāngbiàn to do somebody a favor 云何以真如無二為方便
12 270 方便 fāngbiàn appropriate 云何以真如無二為方便
13 270 方便 fāngbiàn Convenience 云何以真如無二為方便
14 270 方便 fāngbiàn expedient means 云何以真如無二為方便
15 270 方便 fāngbiàn Skillful Means 云何以真如無二為方便
16 270 方便 fāngbiàn upāya; skillful means; expedient means 云何以真如無二為方便
17 210 無二 wú èr advaya; nonduality; not two 云何以真如無二為方便
18 150 to use; to grasp 云何以真如無二為方便
19 150 to rely on 云何以真如無二為方便
20 150 to regard 云何以真如無二為方便
21 150 to be able to 云何以真如無二為方便
22 150 to order; to command 云何以真如無二為方便
23 150 used after a verb 云何以真如無二為方便
24 150 a reason; a cause 云何以真如無二為方便
25 150 Israel 云何以真如無二為方便
26 150 Yi 云何以真如無二為方便
27 150 use; yogena 云何以真如無二為方便
28 120 性空 xìngkōng inherently empty; empty in nature 真如真如性空
29 90 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 無所得為方便
30 90 一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta; sarvajña-jñāta 迴向一切智智
31 90 無生 wúshēng No-Birth 無生為方便
32 90 無生 wúshēng anutpāda; unproduced; non-arising 無生為方便
33 90 慶喜 qìngxǐ Ānanda; Ananda 慶喜
34 90 迴向 huíxiàng to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā 迴向一切智智
35 75 苦聖諦 kǔ shèng dì the noble truth of the existence of suffering 云何以苦聖諦無二為方便
36 72 修習 xiūxí to practice; to cultivate 修習佛十力
37 72 修習 xiūxí bhāvanā; spiritual cultivation 修習佛十力
38 70 to gather; to collect 云何以集
39 70 collected works; collection 云何以集
40 70 to stablize; to settle 云何以集
41 70 used in place names 云何以集
42 70 to mix; to blend 云何以集
43 70 to hit the mark 云何以集
44 70 to compile 云何以集
45 70 to finish; to accomplish 云何以集
46 70 to rest; to perch 云何以集
47 70 a market 云何以集
48 70 the origin of suffering 云何以集
49 70 miè to destroy; to wipe out; to exterminate
50 70 miè to submerge
51 70 miè to extinguish; to put out
52 70 miè to eliminate
53 70 miè to disappear; to fade away
54 70 miè the cessation of suffering
55 70 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
56 70 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path 道聖諦無二為方便
57 60 to give 以真如性空與佛十力
58 60 to accompany 以真如性空與佛十力
59 60 to particate in 以真如性空與佛十力
60 60 of the same kind 以真如性空與佛十力
61 60 to help 以真如性空與佛十力
62 60 for 以真如性空與佛十力
63 60 fēn to separate; to divide into parts 十八佛不共法無二無二分故
64 60 fēn a part; a section; a division; a portion 十八佛不共法無二無二分故
65 60 fēn to distribute; to share; to assign; to allot 十八佛不共法無二無二分故
66 60 fēn to differentiate; to distinguish 十八佛不共法無二無二分故
67 60 fēn a fraction 十八佛不共法無二無二分故
68 60 fēn to express as a fraction 十八佛不共法無二無二分故
69 60 fēn one tenth 十八佛不共法無二無二分故
70 60 fèn a component; an ingredient 十八佛不共法無二無二分故
71 60 fèn the limit of an obligation 十八佛不共法無二無二分故
72 60 fèn affection; goodwill 十八佛不共法無二無二分故
73 60 fèn a role; a responsibility 十八佛不共法無二無二分故
74 60 fēn equinox 十八佛不共法無二無二分故
75 60 fèn a characteristic 十八佛不共法無二無二分故
76 60 fèn to assume; to deduce 十八佛不共法無二無二分故
77 60 fēn to share 十八佛不共法無二無二分故
78 60 fēn branch [office] 十八佛不共法無二無二分故
79 60 fēn clear; distinct 十八佛不共法無二無二分故
80 60 fēn a difference 十八佛不共法無二無二分故
81 60 fēn a score 十八佛不共法無二無二分故
82 60 fèn identity 十八佛不共法無二無二分故
83 60 fèn a part; a portion 十八佛不共法無二無二分故
84 60 fēn part; avayava 十八佛不共法無二無二分故
85 60 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
86 60 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
87 46 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 般若波羅蜜多
88 46 淨戒 jìngjiè Pure Precepts 淨戒
89 46 淨戒 jìngjiè perfect observance 淨戒
90 46 淨戒 jìngjiè Jing Jie 淨戒
91 46 靜慮 jìnglǜ Quiet Contemplation 靜慮
92 46 靜慮 jìnglǜ dhyana; calm contemplation 靜慮
93 46 精進 jīngjìn to be diligent 精進
94 46 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 精進
95 46 精進 jīngjìn Be Diligent 精進
96 46 精進 jīngjìn diligence 精進
97 46 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 精進
98 46 安忍 ānrěn tolerance 安忍
99 46 安忍 ānrěn Patience 安忍
100 46 安忍 ānrěn to bear adversity with calmness 安忍
101 46 安忍 ānrěn Abiding Patience 安忍
102 45 布施波羅蜜多 bùshī bōluómìduō dāna-pāramitā; the paramita of generosity 云何以布施波羅蜜多無二為方便
103 40 děng et cetera; and so on 以真如等無二為方便
104 40 děng to wait 以真如等無二為方便
105 40 děng to be equal 以真如等無二為方便
106 40 děng degree; level 以真如等無二為方便
107 40 děng to compare 以真如等無二為方便
108 40 真如 zhēnrú True Thusness 云何以真如無二為方便
109 40 真如 zhēnrú suchness; true nature; tathata 云何以真如無二為方便
110 34 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu; the realm beyond thought and words 不思議界無二為方便
111 32 kōng empty; void; hollow 畢竟空
112 32 kòng free time 畢竟空
113 32 kòng to empty; to clean out 畢竟空
114 32 kōng the sky; the air 畢竟空
115 32 kōng in vain; for nothing 畢竟空
116 32 kòng vacant; unoccupied 畢竟空
117 32 kòng empty space 畢竟空
118 32 kōng without substance 畢竟空
119 32 kōng to not have 畢竟空
120 32 kòng opportunity; chance 畢竟空
121 32 kōng vast and high 畢竟空
122 32 kōng impractical; ficticious 畢竟空
123 32 kòng blank 畢竟空
124 32 kòng expansive 畢竟空
125 32 kòng lacking 畢竟空
126 32 kōng plain; nothing else 畢竟空
127 32 kōng Emptiness 畢竟空
128 32 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 畢竟空
129 30 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 由此故說
130 30 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 由此故說
131 30 shuì to persuade 由此故說
132 30 shuō to teach; to recite; to explain 由此故說
133 30 shuō a doctrine; a theory 由此故說
134 30 shuō to claim; to assert 由此故說
135 30 shuō allocution 由此故說
136 30 shuō to criticize; to scold 由此故說
137 30 shuō to indicate; to refer to 由此故說
138 30 shuō speach; vāda 由此故說
139 30 shuō to speak; bhāṣate 由此故說
140 30 由此 yóucǐ hereby; from this 由此故說
141 28 法界 fǎjiè Dharma Realm 云何以法界
142 28 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 云何以法界
143 28 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 云何以法界
144 26 xìng gender 不虛妄性
145 26 xìng nature; disposition 不虛妄性
146 26 xìng grammatical gender 不虛妄性
147 26 xìng a property; a quality 不虛妄性
148 26 xìng life; destiny 不虛妄性
149 26 xìng sexual desire 不虛妄性
150 26 xìng scope 不虛妄性
151 26 xìng nature 不虛妄性
152 24 Kangxi radical 71 修習無忘失法
153 24 to not have; without 修習無忘失法
154 24 mo 修習無忘失法
155 24 to not have 修習無忘失法
156 24 Wu 修習無忘失法
157 24 mo 修習無忘失法
158 20 shě to give 大捨
159 20 shě to give up; to abandon 大捨
160 20 shě a house; a home; an abode 大捨
161 20 shè my 大捨
162 20 shě equanimity 大捨
163 20 shè my house 大捨
164 20 shě to to shoot; to fire; to launch 大捨
165 20 shè to leave 大捨
166 20 shě She 大捨
167 20 shè disciple 大捨
168 20 shè a barn; a pen 大捨
169 20 shè to reside 大捨
170 20 shè to stop; to halt; to cease 大捨
171 20 shè to find a place for; to arrange 大捨
172 20 shě Give 大捨
173 20 shě equanimity; upeksa 大捨
174 20 一切 yīqiè temporary 修習一切陀羅尼門
175 20 一切 yīqiè the same 修習一切陀羅尼門
176 18 安住 ānzhù to reside; to dwell 安住內空
177 18 安住 ānzhù Settled and at Ease 安住內空
178 18 安住 ānzhù to settle 安住內空
179 18 安住 ānzhù Abide 安住內空
180 18 安住 ānzhù standing firm; supratiṣṭhita 安住內空
181 16 虛空界 xūkōng jiè visible space 虛空界
182 16 異性 yìxìng different in nature 不變異性
183 16 異性 yìxìng of the opposite sex; heterosexual 不變異性
184 16 wàng absurd; fantastic; presumptuous 不虛妄性
185 16 wàng irregular (behavior) 不虛妄性
186 16 wàng arrogant 不虛妄性
187 16 wàng falsely; mithyā 不虛妄性
188 16 平等性 píngděng xìng universal nature 平等性
189 16 不虛 bù xū not false 不虛妄性
190 16 不虛 bù xū not in vain 不虛妄性
191 16 法性 fǎxìng dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata 法性
192 16 離生性 lí shēng xìng the nature of leaving the cycle of birth and death 離生性
193 16 法住 fǎzhù dharma abode 法住
194 16 不變 bùbiàn unchanging; constant 不變異性
195 16 法定 fǎdìng legal; statutory; rightful 法定
196 16 實際 shíjì reality; in truth 實際
197 16 實際 shíjì to make every effort 實際
198 16 實際 shíjì actual 實際
199 16 實際 shíjì bhūtakoṭi; reality-limit; apex of reality 實際
200 16 實際 shíjì tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 實際
201 14 無性 wúxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無性空
202 14 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
203 14 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
204 14 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
205 14 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature 自性空
206 10 五眼 wǔyǎn the five eyes; pañcacakṣūs 修習五眼
207 10 大悲 dàbēi mahākaruṇā; great compassion 大悲
208 10 五力 wǔ lì pañcabala; the five powers 五力
209 10 dào way; road; path 道相智
210 10 dào principle; a moral; morality 道相智
211 10 dào Tao; the Way 道相智
212 10 dào to say; to speak; to talk 道相智
213 10 dào to think 道相智
214 10 dào circuit; a province 道相智
215 10 dào a course; a channel 道相智
216 10 dào a method; a way of doing something 道相智
217 10 dào a doctrine 道相智
218 10 dào Taoism; Daoism 道相智
219 10 dào a skill 道相智
220 10 dào a sect 道相智
221 10 dào a line 道相智
222 10 dào Way 道相智
223 10 dào way; path; marga 道相智
224 10 佛十力 Fó shí lì the ten powers of the Buddha 修習佛十力
225 10 八解脫 bā jiětuō the eight liberations; astavimoksa 修習八解脫
226 10 xiàng to observe; to assess 道相智
227 10 xiàng appearance; portrait; picture 道相智
228 10 xiàng countenance; personage; character; disposition 道相智
229 10 xiàng to aid; to help 道相智
230 10 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 道相智
231 10 xiàng a sign; a mark; appearance 道相智
232 10 xiāng alternately; in turn 道相智
233 10 xiāng Xiang 道相智
234 10 xiāng form substance 道相智
235 10 xiāng to express 道相智
236 10 xiàng to choose 道相智
237 10 xiāng Xiang 道相智
238 10 xiāng an ancient musical instrument 道相智
239 10 xiāng the seventh lunar month 道相智
240 10 xiāng to compare 道相智
241 10 xiàng to divine 道相智
242 10 xiàng to administer 道相智
243 10 xiàng helper for a blind person 道相智
244 10 xiāng rhythm [music] 道相智
245 10 xiāng the upper frets of a pipa 道相智
246 10 xiāng coralwood 道相智
247 10 xiàng ministry 道相智
248 10 xiàng to supplement; to enhance 道相智
249 10 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 道相智
250 10 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 道相智
251 10 xiàng sign; mark; liṅga 道相智
252 10 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 道相智
253 10 四靜慮 sì jìnglǜ four jhanas; four stages of meditative concentration 修習四靜慮
254 10 zhèng upright; straight 修習無上正等菩提
255 10 zhèng to straighten; to correct 修習無上正等菩提
256 10 zhèng main; central; primary 修習無上正等菩提
257 10 zhèng fundamental; original 修習無上正等菩提
258 10 zhèng precise; exact; accurate 修習無上正等菩提
259 10 zhèng at right angles 修習無上正等菩提
260 10 zhèng unbiased; impartial 修習無上正等菩提
261 10 zhèng true; correct; orthodox 修習無上正等菩提
262 10 zhèng unmixed; pure 修習無上正等菩提
263 10 zhèng positive (charge) 修習無上正等菩提
264 10 zhèng positive (number) 修習無上正等菩提
265 10 zhèng standard 修習無上正等菩提
266 10 zhèng chief; principal; primary 修習無上正等菩提
267 10 zhèng honest 修習無上正等菩提
268 10 zhèng to execute; to carry out 修習無上正等菩提
269 10 zhèng accepted; conventional 修習無上正等菩提
270 10 zhèng to govern 修習無上正等菩提
271 10 zhēng first month 修習無上正等菩提
272 10 zhēng center of a target 修習無上正等菩提
273 10 zhèng Righteous 修習無上正等菩提
274 10 zhèng right manner; nyāya 修習無上正等菩提
275 10 一切相智 yīqiè xiāng zhì knowledge of all bases; vastujñāna 一切相智
276 10 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 修習無上正等菩提
277 10 method; way 修習無忘失法
278 10 France 修習無忘失法
279 10 the law; rules; regulations 修習無忘失法
280 10 the teachings of the Buddha; Dharma 修習無忘失法
281 10 a standard; a norm 修習無忘失法
282 10 an institution 修習無忘失法
283 10 to emulate 修習無忘失法
284 10 magic; a magic trick 修習無忘失法
285 10 punishment 修習無忘失法
286 10 Fa 修習無忘失法
287 10 a precedent 修習無忘失法
288 10 a classification of some kinds of Han texts 修習無忘失法
289 10 relating to a ceremony or rite 修習無忘失法
290 10 Dharma 修習無忘失法
291 10 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 修習無忘失法
292 10 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 修習無忘失法
293 10 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 修習無忘失法
294 10 quality; characteristic 修習無忘失法
295 10 四正斷 sì zhèng duàn four right efforts; four right exertions 四正斷
296 10 四無所畏 sì wú suǒ wèi four kinds of fearlessness 四無所畏
297 10 四無量 sì wúliàng four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa 四無量
298 10 解脫門 jiětuō mén Gate of Perfect Ease 無願解脫門
299 10 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance; vimokṣadvāra 無願解脫門
300 10 九次第定 jiǔ cì dì dìng nine graduated concentrations 九次第定
301 10 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 修習菩薩摩訶薩行
302 10 mén door; gate; doorway; gateway 一切三摩地門
303 10 mén phylum; division 一切三摩地門
304 10 mén sect; school 一切三摩地門
305 10 mén Kangxi radical 169 一切三摩地門
306 10 mén a door-like object 一切三摩地門
307 10 mén an opening 一切三摩地門
308 10 mén an access point; a border entrance 一切三摩地門
309 10 mén a household; a clan 一切三摩地門
310 10 mén a kind; a category 一切三摩地門
311 10 mén to guard a gate 一切三摩地門
312 10 mén Men 一切三摩地門
313 10 mén a turning point 一切三摩地門
314 10 mén a method 一切三摩地門
315 10 mén a sense organ 一切三摩地門
316 10 mén door; gate; dvara 一切三摩地門
317 10 zhì wisdom; knowledge; understanding 道相智
318 10 zhì care; prudence 道相智
319 10 zhì Zhi 道相智
320 10 zhì clever 道相智
321 10 zhì Wisdom 道相智
322 10 zhì jnana; knowing 道相智
323 10 大慈 dà cí great great compassion; mahākāruṇika 大慈
324 10 wàng to forget 修習無忘失法
325 10 wàng to ignore; neglect 修習無忘失法
326 10 wàng to abandon 修習無忘失法
327 10 wàng forget; vismṛ 修習無忘失法
328 10 內空 nèikōng empty within 安住內空
329 10 héng constant; regular 恒住捨性
330 10 héng permanent; lasting; perpetual 恒住捨性
331 10 héng perseverance 恒住捨性
332 10 héng ordinary; common 恒住捨性
333 10 héng Constancy [hexagram] 恒住捨性
334 10 gèng crescent moon 恒住捨性
335 10 gèng to spread; to expand 恒住捨性
336 10 héng Heng 恒住捨性
337 10 héng Eternity 恒住捨性
338 10 héng eternal 恒住捨性
339 10 gèng Ganges 恒住捨性
340 10 七等覺支 qī děng juézhī seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga 七等覺支
341 10 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance 修習一切陀羅尼門
342 10 yuàn to hope; to wish; to desire 無願解脫門
343 10 yuàn hope 無願解脫門
344 10 yuàn to be ready; to be willing 無願解脫門
345 10 yuàn to ask for; to solicit 無願解脫門
346 10 yuàn a vow 無願解脫門
347 10 yuàn diligent; attentive 無願解脫門
348 10 yuàn to prefer; to select 無願解脫門
349 10 yuàn to admire 無願解脫門
350 10 yuàn a vow; pranidhana 無願解脫門
351 10 八勝處 bā shèng chù eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana 八勝處
352 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment 修習無上正等菩提
353 10 菩提 pútí bodhi 修習無上正等菩提
354 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 修習無上正等菩提
355 10 大喜 dàxǐ exultation 大喜
356 10 六神通 liù shéntōng the six supernatural powers 六神通
357 10 十八佛不共法 shíbā fó bù gòng fǎ eighteen characterisitics unique to Buddhas 十八佛不共法
358 10 十遍處 shí biàn chù Ten Kasinas 十遍處
359 10 布施 bùshī generosity 修習布施
360 10 布施 bùshī dana; giving; generosity 修習布施
361 10 四念住 sì niàn zhù four foundations of mindfulness; satipatthana 修習四念住
362 10 五根 wǔ gēn pañcendriya; five sense organs; five senses 五根
363 10 shī to lose 修習無忘失法
364 10 shī to violate; to go against the norm 修習無忘失法
365 10 shī to fail; to miss out 修習無忘失法
366 10 shī to be lost 修習無忘失法
367 10 shī to make a mistake 修習無忘失法
368 10 shī to let go of 修習無忘失法
369 10 shī loss; nāśa 修習無忘失法
370 10 zhù to dwell; to live; to reside 恒住捨性
371 10 zhù to stop; to halt 恒住捨性
372 10 zhù to retain; to remain 恒住捨性
373 10 zhù to lodge at [temporarily] 恒住捨性
374 10 zhù verb complement 恒住捨性
375 10 zhù attaching; abiding; dwelling on 恒住捨性
376 10 八聖道支 bā Shèng dào zhī The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way 八聖道支
377 10 無相解脫門 wúxiāng jiětuō mén signless doors of deliverance 無相解脫門
378 10 四神足 sì shénzú the four kinds of teleportation 四神足
379 10 xíng to walk 修習菩薩摩訶薩行
380 10 xíng capable; competent 修習菩薩摩訶薩行
381 10 háng profession 修習菩薩摩訶薩行
382 10 xíng Kangxi radical 144 修習菩薩摩訶薩行
383 10 xíng to travel 修習菩薩摩訶薩行
384 10 xìng actions; conduct 修習菩薩摩訶薩行
385 10 xíng to do; to act; to practice 修習菩薩摩訶薩行
386 10 xíng all right; OK; okay 修習菩薩摩訶薩行
387 10 háng horizontal line 修習菩薩摩訶薩行
388 10 héng virtuous deeds 修習菩薩摩訶薩行
389 10 hàng a line of trees 修習菩薩摩訶薩行
390 10 hàng bold; steadfast 修習菩薩摩訶薩行
391 10 xíng to move 修習菩薩摩訶薩行
392 10 xíng to put into effect; to implement 修習菩薩摩訶薩行
393 10 xíng travel 修習菩薩摩訶薩行
394 10 xíng to circulate 修習菩薩摩訶薩行
395 10 xíng running script; running script 修習菩薩摩訶薩行
396 10 xíng temporary 修習菩薩摩訶薩行
397 10 háng rank; order 修習菩薩摩訶薩行
398 10 háng a business; a shop 修習菩薩摩訶薩行
399 10 xíng to depart; to leave 修習菩薩摩訶薩行
400 10 xíng to experience 修習菩薩摩訶薩行
401 10 xíng path; way 修習菩薩摩訶薩行
402 10 xíng xing; ballad 修習菩薩摩訶薩行
403 10 xíng Xing 修習菩薩摩訶薩行
404 10 xíng Practice 修習菩薩摩訶薩行
405 10 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 修習菩薩摩訶薩行
406 10 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 修習菩薩摩訶薩行
407 10 空解脫門 kōng jiětuōmén the door of deliverance of emptiness 修習空解脫門
408 10 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 一切三摩地門
409 10 一切智 yīqiè zhì wisdom of all 修習一切智
410 10 一切智 yīqiè zhì sarvajñatā; all-knowledge; omniscience 修習一切智
411 10 四無礙解 sì wúàijiě the four unhindered powers of understanding 四無礙解
412 10 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
413 10 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
414 10 bitterness; bitter flavor 安住苦
415 10 hardship; suffering 安住苦
416 10 to make things difficult for 安住苦
417 10 to train; to practice 安住苦
418 10 to suffer from a misfortune 安住苦
419 10 bitter 安住苦
420 10 grieved; facing hardship 安住苦
421 10 in low spirits; depressed 安住苦
422 10 painful 安住苦
423 10 suffering; duḥkha; dukkha 安住苦
424 10 big; huge; large 大捨
425 10 Kangxi radical 37 大捨
426 10 great; major; important 大捨
427 10 size 大捨
428 10 old 大捨
429 10 oldest; earliest 大捨
430 10 adult 大捨
431 10 dài an important person 大捨
432 10 senior 大捨
433 10 an element 大捨
434 10 great; mahā 大捨
435 4 無際 wújì limitless; boundless 無際空
436 4 大空 dàkōng the great void 大空
437 4 空空 kōng kōng the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness 空空
438 4 有為空 yǒuwèi kōng emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena 有為空
439 4 本性 běnxìng inherent nature 本性空
440 4 自相空 zì xiāng kōng emptiness of essence 自相空
441 4 sàn to scatter 散空
442 4 sàn to spread 散空
443 4 sàn to dispel 散空
444 4 sàn to fire; to discharge 散空
445 4 sǎn relaxed; idle 散空
446 4 sǎn scattered 散空
447 4 sǎn powder; powdered medicine 散空
448 4 sàn to squander 散空
449 4 sàn to give up 散空
450 4 sàn to be distracted 散空
451 4 sǎn not regulated; lax 散空
452 4 sǎn not systematic; chaotic 散空
453 4 sǎn to grind into powder 散空
454 4 sǎn a melody 散空
455 4 sàn to flee; to escape 散空
456 4 sǎn San 散空
457 4 sàn sa 散空
458 4 一切法空 yīqiè fǎ kōng the emptiness of all dharmas 一切法空
459 4 外空 wàikōng emptiness external to the body 外空
460 4 不可得 bù kě dé cannot be obtained 不可得空
461 4 不可得 bù kě dé unobtainable 不可得空
462 4 不可得 bù kě dé unattainable 不可得空
463 4 變異 biànyì to change; to transform 無變異空
464 4 勝義空 shèngyìkōng transcendental emptiness; unsurpassed emptiness 勝義空
465 4 共相 gòng xiāng common characteristics 共相空
466 4 共相 gòng xiāng totality 共相空
467 4 內外空 nèi wài kōng inside and outside are empty; intrinsically empty 內外空
468 4 無為空 wúwèi kōng emptiness of the unconditioned 無為空
469 3 大般若波羅蜜多經 dà bōrěluómìduō jīng The Large Sutra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
470 3 提供 tígōng to supply; to provide 妙雲蘭若提供
471 2 十九 shíjiǔ nineteen 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
472 2 十九 shíjiǔ nineteen; ekonavimsati 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
473 2 卷第一 juǎn dì yī scroll 1 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
474 2 sequence; order
475 2 grade; degree
476 2 to put in order; to arrange
477 2 a mansion; a manor; a state residence
478 2 bǎi one hundred 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
479 2 bǎi many 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
480 2 bǎi Bai 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
481 2 bǎi all 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
482 2 bǎi hundred; sata 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
483 2 出版社 chūbǎn shè publisher; publishing house; press 眾生出版社提供
484 2 one 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
485 2 Kangxi radical 1 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
486 2 pure; concentrated 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
487 2 first 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
488 2 the same 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
489 2 sole; single 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
490 2 a very small amount 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
491 2 Yi 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
492 2 other 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
493 2 to unify 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
494 2 accidentally; coincidentally 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
495 2 abruptly; suddenly 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
496 2 one; eka 大般若波羅蜜多經卷第一百一十九
497 2 眾生 zhòngshēng all living things 眾生出版社提供
498 2 眾生 zhòngshēng living things other than people 眾生出版社提供
499 2 眾生 zhòngshēng sentient beings 眾生出版社提供
500 2 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 眾生出版社提供

Frequencies of all Words

Top 492

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 270 wèi for; to 云何以真如無二為方便
2 270 wèi because of 云何以真如無二為方便
3 270 wéi to act as; to serve 云何以真如無二為方便
4 270 wéi to change into; to become 云何以真如無二為方便
5 270 wéi to be; is 云何以真如無二為方便
6 270 wéi to do 云何以真如無二為方便
7 270 wèi for 云何以真如無二為方便
8 270 wèi because of; for; to 云何以真如無二為方便
9 270 wèi to 云何以真如無二為方便
10 270 wéi in a passive construction 云何以真如無二為方便
11 270 wéi forming a rehetorical question 云何以真如無二為方便
12 270 wéi forming an adverb 云何以真如無二為方便
13 270 wéi to add emphasis 云何以真如無二為方便
14 270 wèi to support; to help 云何以真如無二為方便
15 270 wéi to govern 云何以真如無二為方便
16 270 方便 fāngbiàn convenient 云何以真如無二為方便
17 270 方便 fāngbiàn to to the toilet 云何以真如無二為方便
18 270 方便 fāngbiàn to have money to lend 云何以真如無二為方便
19 270 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 云何以真如無二為方便
20 270 方便 fāngbiàn to do somebody a favor 云何以真如無二為方便
21 270 方便 fāngbiàn appropriate 云何以真如無二為方便
22 270 方便 fāngbiàn Convenience 云何以真如無二為方便
23 270 方便 fāngbiàn expedient means 云何以真如無二為方便
24 270 方便 fāngbiàn Skillful Means 云何以真如無二為方便
25 270 方便 fāngbiàn upāya; skillful means; expedient means 云何以真如無二為方便
26 210 無二 wú èr advaya; nonduality; not two 云何以真如無二為方便
27 150 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
28 150 old; ancient; former; past 何以故
29 150 reason; cause; purpose 何以故
30 150 to die 何以故
31 150 so; therefore; hence 何以故
32 150 original 何以故
33 150 accident; happening; instance 何以故
34 150 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
35 150 something in the past 何以故
36 150 deceased; dead 何以故
37 150 still; yet 何以故
38 150 so as to; in order to 云何以真如無二為方便
39 150 to use; to regard as 云何以真如無二為方便
40 150 to use; to grasp 云何以真如無二為方便
41 150 according to 云何以真如無二為方便
42 150 because of 云何以真如無二為方便
43 150 on a certain date 云何以真如無二為方便
44 150 and; as well as 云何以真如無二為方便
45 150 to rely on 云何以真如無二為方便
46 150 to regard 云何以真如無二為方便
47 150 to be able to 云何以真如無二為方便
48 150 to order; to command 云何以真如無二為方便
49 150 further; moreover 云何以真如無二為方便
50 150 used after a verb 云何以真如無二為方便
51 150 very 云何以真如無二為方便
52 150 already 云何以真如無二為方便
53 150 increasingly 云何以真如無二為方便
54 150 a reason; a cause 云何以真如無二為方便
55 150 Israel 云何以真如無二為方便
56 150 Yi 云何以真如無二為方便
57 150 use; yogena 云何以真如無二為方便
58 120 性空 xìngkōng inherently empty; empty in nature 真如真如性空
59 90 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 無所得為方便
60 90 一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta; sarvajña-jñāta 迴向一切智智
61 90 無生 wúshēng No-Birth 無生為方便
62 90 無生 wúshēng anutpāda; unproduced; non-arising 無生為方便
63 90 慶喜 qìngxǐ Ānanda; Ananda 慶喜
64 90 迴向 huíxiàng to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā 迴向一切智智
65 75 苦聖諦 kǔ shèng dì the noble truth of the existence of suffering 云何以苦聖諦無二為方便
66 72 修習 xiūxí to practice; to cultivate 修習佛十力
67 72 修習 xiūxí bhāvanā; spiritual cultivation 修習佛十力
68 70 to gather; to collect 云何以集
69 70 collected works; collection 云何以集
70 70 volume; part 云何以集
71 70 to stablize; to settle 云何以集
72 70 used in place names 云何以集
73 70 to mix; to blend 云何以集
74 70 to hit the mark 云何以集
75 70 to compile 云何以集
76 70 to finish; to accomplish 云何以集
77 70 to rest; to perch 云何以集
78 70 a market 云何以集
79 70 the origin of suffering 云何以集
80 70 miè to destroy; to wipe out; to exterminate
81 70 miè to submerge
82 70 miè to extinguish; to put out
83 70 miè to eliminate
84 70 miè to disappear; to fade away
85 70 miè the cessation of suffering
86 70 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
87 70 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path 道聖諦無二為方便
88 60 and 以真如性空與佛十力
89 60 to give 以真如性空與佛十力
90 60 together with 以真如性空與佛十力
91 60 interrogative particle 以真如性空與佛十力
92 60 to accompany 以真如性空與佛十力
93 60 to particate in 以真如性空與佛十力
94 60 of the same kind 以真如性空與佛十力
95 60 to help 以真如性空與佛十力
96 60 for 以真如性空與佛十力
97 60 fēn to separate; to divide into parts 十八佛不共法無二無二分故
98 60 fēn a monetary unit equal to one hundredth of a yuan; a cent 十八佛不共法無二無二分故
99 60 fēn a part; a section; a division; a portion 十八佛不共法無二無二分故
100 60 fēn a minute; a 15 second unit of time 十八佛不共法無二無二分故
101 60 fēn a unit of length equivalent to 0.33 cm; a unit of area equal to six square zhang 十八佛不共法無二無二分故
102 60 fēn to distribute; to share; to assign; to allot 十八佛不共法無二無二分故
103 60 fēn to differentiate; to distinguish 十八佛不共法無二無二分故
104 60 fēn a fraction 十八佛不共法無二無二分故
105 60 fēn to express as a fraction 十八佛不共法無二無二分故
106 60 fēn one tenth 十八佛不共法無二無二分故
107 60 fēn a centimeter 十八佛不共法無二無二分故
108 60 fèn a component; an ingredient 十八佛不共法無二無二分故
109 60 fèn the limit of an obligation 十八佛不共法無二無二分故
110 60 fèn affection; goodwill 十八佛不共法無二無二分故
111 60 fèn a role; a responsibility 十八佛不共法無二無二分故
112 60 fēn equinox 十八佛不共法無二無二分故
113 60 fèn a characteristic 十八佛不共法無二無二分故
114 60 fèn to assume; to deduce 十八佛不共法無二無二分故
115 60 fēn to share 十八佛不共法無二無二分故
116 60 fēn branch [office] 十八佛不共法無二無二分故
117 60 fēn clear; distinct 十八佛不共法無二無二分故
118 60 fēn a difference 十八佛不共法無二無二分故
119 60 fēn a score 十八佛不共法無二無二分故
120 60 fèn identity 十八佛不共法無二無二分故
121 60 fèn a part; a portion 十八佛不共法無二無二分故
122 60 fēn part; avayava 十八佛不共法無二無二分故
123 60 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
124 60 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
125 60 云何 yúnhé why 云何以真如無二為方便
126 60 何以 héyǐ why 何以故
127 60 何以 héyǐ how 何以故
128 60 何以 héyǐ how is that? 何以故
129 46 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 般若波羅蜜多
130 46 淨戒 jìngjiè Pure Precepts 淨戒
131 46 淨戒 jìngjiè perfect observance 淨戒
132 46 淨戒 jìngjiè Jing Jie 淨戒
133 46 靜慮 jìnglǜ Quiet Contemplation 靜慮
134 46 靜慮 jìnglǜ dhyana; calm contemplation 靜慮
135 46 精進 jīngjìn to be diligent 精進
136 46 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 精進
137 46 精進 jīngjìn Be Diligent 精進
138 46 精進 jīngjìn diligence 精進
139 46 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 精進
140 46 安忍 ānrěn tolerance 安忍
141 46 安忍 ānrěn Patience 安忍
142 46 安忍 ānrěn to bear adversity with calmness 安忍
143 46 安忍 ānrěn Abiding Patience 安忍
144 45 布施波羅蜜多 bùshī bōluómìduō dāna-pāramitā; the paramita of generosity 云何以布施波羅蜜多無二為方便
145 40 děng et cetera; and so on 以真如等無二為方便
146 40 děng to wait 以真如等無二為方便
147 40 děng degree; kind 以真如等無二為方便
148 40 děng plural 以真如等無二為方便
149 40 děng to be equal 以真如等無二為方便
150 40 děng degree; level 以真如等無二為方便
151 40 děng to compare 以真如等無二為方便
152 40 真如 zhēnrú True Thusness 云何以真如無二為方便
153 40 真如 zhēnrú suchness; true nature; tathata 云何以真如無二為方便
154 34 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu; the realm beyond thought and words 不思議界無二為方便
155 32 kōng empty; void; hollow 畢竟空
156 32 kòng free time 畢竟空
157 32 kòng to empty; to clean out 畢竟空
158 32 kōng the sky; the air 畢竟空
159 32 kōng in vain; for nothing 畢竟空
160 32 kòng vacant; unoccupied 畢竟空
161 32 kòng empty space 畢竟空
162 32 kōng without substance 畢竟空
163 32 kōng to not have 畢竟空
164 32 kòng opportunity; chance 畢竟空
165 32 kōng vast and high 畢竟空
166 32 kōng impractical; ficticious 畢竟空
167 32 kòng blank 畢竟空
168 32 kòng expansive 畢竟空
169 32 kòng lacking 畢竟空
170 32 kōng plain; nothing else 畢竟空
171 32 kōng Emptiness 畢竟空
172 32 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 畢竟空
173 30 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 由此故說
174 30 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 由此故說
175 30 shuì to persuade 由此故說
176 30 shuō to teach; to recite; to explain 由此故說
177 30 shuō a doctrine; a theory 由此故說
178 30 shuō to claim; to assert 由此故說
179 30 shuō allocution 由此故說
180 30 shuō to criticize; to scold 由此故說
181 30 shuō to indicate; to refer to 由此故說
182 30 shuō speach; vāda 由此故說
183 30 shuō to speak; bhāṣate 由此故說
184 30 由此 yóucǐ hereby; from this 由此故說
185 28 法界 fǎjiè Dharma Realm 云何以法界
186 28 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 云何以法界
187 28 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 云何以法界
188 26 xìng gender 不虛妄性
189 26 xìng suffix corresponding to -ness 不虛妄性
190 26 xìng nature; disposition 不虛妄性
191 26 xìng a suffix corresponding to -ness 不虛妄性
192 26 xìng grammatical gender 不虛妄性
193 26 xìng a property; a quality 不虛妄性
194 26 xìng life; destiny 不虛妄性
195 26 xìng sexual desire 不虛妄性
196 26 xìng scope 不虛妄性
197 26 xìng nature 不虛妄性
198 24 乃至 nǎizhì and even 不思議界法界乃至不思議界性空
199 24 乃至 nǎizhì as much as; yavat 不思議界法界乃至不思議界性空
200 24 no 修習無忘失法
201 24 Kangxi radical 71 修習無忘失法
202 24 to not have; without 修習無忘失法
203 24 has not yet 修習無忘失法
204 24 mo 修習無忘失法
205 24 do not 修習無忘失法
206 24 not; -less; un- 修習無忘失法
207 24 regardless of 修習無忘失法
208 24 to not have 修習無忘失法
209 24 um 修習無忘失法
210 24 Wu 修習無忘失法
211 24 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 修習無忘失法
212 24 not; non- 修習無忘失法
213 24 mo 修習無忘失法
214 20 that; those 以真如性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故
215 20 another; the other 以真如性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故
216 20 that; tad 以真如性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故
217 20 shě to give 大捨
218 20 shě to give up; to abandon 大捨
219 20 shě a house; a home; an abode 大捨
220 20 shè my 大捨
221 20 shè a unit of length equal to 30 li 大捨
222 20 shě equanimity 大捨
223 20 shè my house 大捨
224 20 shě to to shoot; to fire; to launch 大捨
225 20 shè to leave 大捨
226 20 shě She 大捨
227 20 shè disciple 大捨
228 20 shè a barn; a pen 大捨
229 20 shè to reside 大捨
230 20 shè to stop; to halt; to cease 大捨
231 20 shè to find a place for; to arrange 大捨
232 20 shě Give 大捨
233 20 shě equanimity; upeksa 大捨
234 20 一切 yīqiè all; every; everything 修習一切陀羅尼門
235 20 一切 yīqiè temporary 修習一切陀羅尼門
236 20 一切 yīqiè the same 修習一切陀羅尼門
237 20 一切 yīqiè generally 修習一切陀羅尼門
238 20 一切 yīqiè all, everything 修習一切陀羅尼門
239 20 一切 yīqiè all; sarva 修習一切陀羅尼門
240 18 安住 ānzhù to reside; to dwell 安住內空
241 18 安住 ānzhù Settled and at Ease 安住內空
242 18 安住 ānzhù to settle 安住內空
243 18 安住 ānzhù Abide 安住內空
244 18 安住 ānzhù standing firm; supratiṣṭhita 安住內空
245 16 虛空界 xūkōng jiè visible space 虛空界
246 16 異性 yìxìng different in nature 不變異性
247 16 異性 yìxìng of the opposite sex; heterosexual 不變異性
248 16 wàng absurd; fantastic; presumptuous 不虛妄性
249 16 wàng rashly; recklessly 不虛妄性
250 16 wàng irregular (behavior) 不虛妄性
251 16 wàng arrogant 不虛妄性
252 16 wàng falsely; mithyā 不虛妄性
253 16 平等性 píngděng xìng universal nature 平等性
254 16 不虛 bù xū not false 不虛妄性
255 16 不虛 bù xū not in vain 不虛妄性
256 16 法性 fǎxìng dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata 法性
257 16 離生性 lí shēng xìng the nature of leaving the cycle of birth and death 離生性
258 16 法住 fǎzhù dharma abode 法住
259 16 不變 bùbiàn unchanging; constant 不變異性
260 16 法定 fǎdìng legal; statutory; rightful 法定
261 16 實際 shíjì reality; in truth 實際
262 16 實際 shíjì to make every effort 實際
263 16 實際 shíjì actual 實際
264 16 實際 shíjì bhūtakoṭi; reality-limit; apex of reality 實際
265 16 實際 shíjì tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 實際
266 14 無性 wúxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無性空
267 14 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
268 14 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
269 14 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
270 14 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature 自性空
271 10 五眼 wǔyǎn the five eyes; pañcacakṣūs 修習五眼
272 10 大悲 dàbēi mahākaruṇā; great compassion 大悲
273 10 五力 wǔ lì pañcabala; the five powers 五力
274 10 dào way; road; path 道相智
275 10 dào principle; a moral; morality 道相智
276 10 dào Tao; the Way 道相智
277 10 dào measure word for long things 道相智
278 10 dào to say; to speak; to talk 道相智
279 10 dào to think 道相智
280 10 dào times 道相智
281 10 dào circuit; a province 道相智
282 10 dào a course; a channel 道相智
283 10 dào a method; a way of doing something 道相智
284 10 dào measure word for doors and walls 道相智
285 10 dào measure word for courses of a meal 道相智
286 10 dào a centimeter 道相智
287 10 dào a doctrine 道相智
288 10 dào Taoism; Daoism 道相智
289 10 dào a skill 道相智
290 10 dào a sect 道相智
291 10 dào a line 道相智
292 10 dào Way 道相智
293 10 dào way; path; marga 道相智
294 10 佛十力 Fó shí lì the ten powers of the Buddha 修習佛十力
295 10 八解脫 bā jiětuō the eight liberations; astavimoksa 修習八解脫
296 10 xiāng each other; one another; mutually 道相智
297 10 xiàng to observe; to assess 道相智
298 10 xiàng appearance; portrait; picture 道相智
299 10 xiàng countenance; personage; character; disposition 道相智
300 10 xiàng to aid; to help 道相智
301 10 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 道相智
302 10 xiàng a sign; a mark; appearance 道相智
303 10 xiāng alternately; in turn 道相智
304 10 xiāng Xiang 道相智
305 10 xiāng form substance 道相智
306 10 xiāng to express 道相智
307 10 xiàng to choose 道相智
308 10 xiāng Xiang 道相智
309 10 xiāng an ancient musical instrument 道相智
310 10 xiāng the seventh lunar month 道相智
311 10 xiāng to compare 道相智
312 10 xiàng to divine 道相智
313 10 xiàng to administer 道相智
314 10 xiàng helper for a blind person 道相智
315 10 xiāng rhythm [music] 道相智
316 10 xiāng the upper frets of a pipa 道相智
317 10 xiāng coralwood 道相智
318 10 xiàng ministry 道相智
319 10 xiàng to supplement; to enhance 道相智
320 10 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 道相智
321 10 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 道相智
322 10 xiàng sign; mark; liṅga 道相智
323 10 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 道相智
324 10 四靜慮 sì jìnglǜ four jhanas; four stages of meditative concentration 修習四靜慮
325 10 zhèng upright; straight 修習無上正等菩提
326 10 zhèng just doing something; just now 修習無上正等菩提
327 10 zhèng to straighten; to correct 修習無上正等菩提
328 10 zhèng main; central; primary 修習無上正等菩提
329 10 zhèng fundamental; original 修習無上正等菩提
330 10 zhèng precise; exact; accurate 修習無上正等菩提
331 10 zhèng at right angles 修習無上正等菩提
332 10 zhèng unbiased; impartial 修習無上正等菩提
333 10 zhèng true; correct; orthodox 修習無上正等菩提
334 10 zhèng unmixed; pure 修習無上正等菩提
335 10 zhèng positive (charge) 修習無上正等菩提
336 10 zhèng positive (number) 修習無上正等菩提
337 10 zhèng standard 修習無上正等菩提
338 10 zhèng chief; principal; primary 修習無上正等菩提
339 10 zhèng honest 修習無上正等菩提
340 10 zhèng to execute; to carry out 修習無上正等菩提
341 10 zhèng precisely 修習無上正等菩提
342 10 zhèng accepted; conventional 修習無上正等菩提
343 10 zhèng to govern 修習無上正等菩提
344 10 zhèng only; just 修習無上正等菩提
345 10 zhēng first month 修習無上正等菩提
346 10 zhēng center of a target 修習無上正等菩提
347 10 zhèng Righteous 修習無上正等菩提
348 10 zhèng right manner; nyāya 修習無上正等菩提
349 10 一切相智 yīqiè xiāng zhì knowledge of all bases; vastujñāna 一切相智
350 10 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 修習無上正等菩提
351 10 method; way 修習無忘失法
352 10 France 修習無忘失法
353 10 the law; rules; regulations 修習無忘失法
354 10 the teachings of the Buddha; Dharma 修習無忘失法
355 10 a standard; a norm 修習無忘失法
356 10 an institution 修習無忘失法
357 10 to emulate 修習無忘失法
358 10 magic; a magic trick 修習無忘失法
359 10 punishment 修習無忘失法
360 10 Fa 修習無忘失法
361 10 a precedent 修習無忘失法
362 10 a classification of some kinds of Han texts 修習無忘失法
363 10 relating to a ceremony or rite 修習無忘失法
364 10 Dharma 修習無忘失法
365 10 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 修習無忘失法
366 10 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 修習無忘失法
367 10 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 修習無忘失法
368 10 quality; characteristic 修習無忘失法
369 10 四正斷 sì zhèng duàn four right efforts; four right exertions 四正斷
370 10 四無所畏 sì wú suǒ wèi four kinds of fearlessness 四無所畏
371 10 四無量 sì wúliàng four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa 四無量
372 10 解脫門 jiětuō mén Gate of Perfect Ease 無願解脫門
373 10 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance; vimokṣadvāra 無願解脫門
374 10 九次第定 jiǔ cì dì dìng nine graduated concentrations 九次第定
375 10 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 修習菩薩摩訶薩行
376 10 mén door; gate; doorway; gateway 一切三摩地門
377 10 mén phylum; division 一切三摩地門
378 10 mén sect; school 一切三摩地門
379 10 mén Kangxi radical 169 一切三摩地門
380 10 mén measure word for lessons, subjects, large guns, etc 一切三摩地門
381 10 mén a door-like object 一切三摩地門
382 10 mén an opening 一切三摩地門
383 10 mén an access point; a border entrance 一切三摩地門
384 10 mén a household; a clan 一切三摩地門
385 10 mén a kind; a category 一切三摩地門
386 10 mén to guard a gate 一切三摩地門
387 10 mén Men 一切三摩地門
388 10 mén a turning point 一切三摩地門
389 10 mén a method 一切三摩地門
390 10 mén a sense organ 一切三摩地門
391 10 mén door; gate; dvara 一切三摩地門
392 10 zhì wisdom; knowledge; understanding 道相智
393 10 zhì care; prudence 道相智
394 10 zhì Zhi 道相智
395 10 zhì clever 道相智
396 10 zhì Wisdom 道相智
397 10 zhì jnana; knowing 道相智
398 10 大慈 dà cí great great compassion; mahākāruṇika 大慈
399 10 wàng to forget 修習無忘失法
400 10 wàng to ignore; neglect 修習無忘失法
401 10 wàng to abandon 修習無忘失法
402 10 wàng forget; vismṛ 修習無忘失法
403 10 內空 nèikōng empty within 安住內空
404 10 héng constant; regular 恒住捨性
405 10 héng permanent; lasting; perpetual 恒住捨性
406 10 héng perseverance 恒住捨性
407 10 héng ordinary; common 恒住捨性
408 10 héng Constancy [hexagram] 恒住捨性
409 10 gèng crescent moon 恒住捨性
410 10 gèng to spread; to expand 恒住捨性
411 10 héng Heng 恒住捨性
412 10 héng frequently 恒住捨性
413 10 héng Eternity 恒住捨性
414 10 héng eternal 恒住捨性
415 10 gèng Ganges 恒住捨性
416 10 七等覺支 qī děng juézhī seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga 七等覺支
417 10 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance 修習一切陀羅尼門
418 10 yuàn to hope; to wish; to desire 無願解脫門
419 10 yuàn hope 無願解脫門
420 10 yuàn to be ready; to be willing 無願解脫門
421 10 yuàn to ask for; to solicit 無願解脫門
422 10 yuàn a vow 無願解脫門
423 10 yuàn diligent; attentive 無願解脫門
424 10 yuàn to prefer; to select 無願解脫門
425 10 yuàn to admire 無願解脫門
426 10 yuàn a vow; pranidhana 無願解脫門
427 10 八勝處 bā shèng chù eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana 八勝處
428 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment 修習無上正等菩提
429 10 菩提 pútí bodhi 修習無上正等菩提
430 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 修習無上正等菩提
431 10 大喜 dàxǐ exultation 大喜
432 10 六神通 liù shéntōng the six supernatural powers 六神通
433 10 十八佛不共法 shíbā fó bù gòng fǎ eighteen characterisitics unique to Buddhas 十八佛不共法
434 10 十遍處 shí biàn chù Ten Kasinas 十遍處
435 10 布施 bùshī generosity 修習布施
436 10 布施 bùshī dana; giving; generosity 修習布施
437 10 四念住 sì niàn zhù four foundations of mindfulness; satipatthana 修習四念住
438 10 五根 wǔ gēn pañcendriya; five sense organs; five senses 五根
439 10 shī to lose 修習無忘失法
440 10 shī to violate; to go against the norm 修習無忘失法
441 10 shī to fail; to miss out 修習無忘失法
442 10 shī to be lost 修習無忘失法
443 10 shī to make a mistake 修習無忘失法
444 10 shī to let go of 修習無忘失法
445 10 shī loss; nāśa 修習無忘失法
446 10 zhù to dwell; to live; to reside 恒住捨性
447 10 zhù to stop; to halt 恒住捨性
448 10 zhù to retain; to remain 恒住捨性
449 10 zhù to lodge at [temporarily] 恒住捨性
450 10 zhù firmly; securely 恒住捨性
451 10 zhù verb complement 恒住捨性
452 10 zhù attaching; abiding; dwelling on 恒住捨性
453 10 八聖道支 bā Shèng dào zhī The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way 八聖道支
454 10 無相解脫門 wúxiāng jiětuō mén signless doors of deliverance 無相解脫門
455 10 四神足 sì shénzú the four kinds of teleportation 四神足
456 10 xíng to walk 修習菩薩摩訶薩行
457 10 xíng capable; competent 修習菩薩摩訶薩行
458 10 háng profession 修習菩薩摩訶薩行
459 10 háng line; row 修習菩薩摩訶薩行
460 10 xíng Kangxi radical 144 修習菩薩摩訶薩行
461 10 xíng to travel 修習菩薩摩訶薩行
462 10 xìng actions; conduct 修習菩薩摩訶薩行
463 10 xíng to do; to act; to practice 修習菩薩摩訶薩行
464 10 xíng all right; OK; okay 修習菩薩摩訶薩行
465 10 háng horizontal line 修習菩薩摩訶薩行
466 10 héng virtuous deeds 修習菩薩摩訶薩行
467 10 hàng a line of trees 修習菩薩摩訶薩行
468 10 hàng bold; steadfast 修習菩薩摩訶薩行
469 10 xíng to move 修習菩薩摩訶薩行
470 10 xíng to put into effect; to implement 修習菩薩摩訶薩行
471 10 xíng travel 修習菩薩摩訶薩行
472 10 xíng to circulate 修習菩薩摩訶薩行
473 10 xíng running script; running script 修習菩薩摩訶薩行
474 10 xíng temporary 修習菩薩摩訶薩行
475 10 xíng soon 修習菩薩摩訶薩行
476 10 háng rank; order 修習菩薩摩訶薩行
477 10 háng a business; a shop 修習菩薩摩訶薩行
478 10 xíng to depart; to leave 修習菩薩摩訶薩行
479 10 xíng to experience 修習菩薩摩訶薩行
480 10 xíng path; way 修習菩薩摩訶薩行
481 10 xíng xing; ballad 修習菩薩摩訶薩行
482 10 xíng a round [of drinks] 修習菩薩摩訶薩行
483 10 xíng Xing 修習菩薩摩訶薩行
484 10 xíng moreover; also 修習菩薩摩訶薩行
485 10 xíng Practice 修習菩薩摩訶薩行
486 10 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 修習菩薩摩訶薩行
487 10 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 修習菩薩摩訶薩行
488 10 空解脫門 kōng jiětuōmén the door of deliverance of emptiness 修習空解脫門
489 10 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 一切三摩地門
490 10 一切智 yīqiè zhì wisdom of all 修習一切智
491 10 一切智 yīqiè zhì sarvajñatā; all-knowledge; omniscience 修習一切智
492 10 四無礙解 sì wúàijiě the four unhindered powers of understanding 四無礙解

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
方便
 1. fāngbiàn
 2. fāngbiàn
 3. fāngbiàn
 4. fāngbiàn
 1. Convenience
 2. expedient means
 3. Skillful Means
 4. upāya; skillful means; expedient means
无二 無二 wú èr advaya; nonduality; not two
use; yogena
性空 xìngkōng inherently empty; empty in nature
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta; sarvajña-jñāta
无生 無生
 1. wúshēng
 2. wúshēng
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
庆喜 慶喜 qìngxǐ Ānanda; Ananda
迴向 huíxiàng to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
苦圣谛 苦聖諦 kǔ shèng dì the noble truth of the existence of suffering

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 100 The Large Sutra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛十力 70 the ten powers of the Buddha
庆喜 慶喜 113 Ānanda; Ananda
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
十遍处 十遍處 115 Ten Kasinas
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 62.

Simplified Traditional Pinyin English
安忍 196
 1. tolerance
 2. Patience
 3. to bear adversity with calmness
 4. Abiding Patience
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
八胜处 八勝處 98 eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana
八圣道支 八聖道支 98 The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu; the realm beyond thought and words
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大空 100 the great void
道圣谛 道聖諦 100 the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法住 102 dharma abode
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
九次第定 106 nine graduated concentrations
卷第一 106 scroll 1
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
苦圣谛 苦聖諦 107 the noble truth of the existence of suffering
兰若 蘭若 108
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
 3. temple; monastery
离生性 離生性 108 the nature of leaving the cycle of birth and death
六神通 108 the six supernatural powers
内外空 內外空 110 inside and outside are empty; intrinsically empty
内空 內空 110 empty within
平等性 112 universal nature
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
七等觉支 七等覺支 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
十八佛不共法 115 eighteen characterisitics unique to Buddhas
四静虑 四靜慮 115 four jhanas; four stages of meditative concentration
四念住 115 four foundations of mindfulness; satipatthana
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
外空 119 emptiness external to the body
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无为空 無為空 119 emptiness of the unconditioned
无相解脱门 無相解脫門 119 signless doors of deliverance
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
性空 120 inherently empty; empty in nature
虚空界 虛空界 120 visible space
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切相智 121 knowledge of all bases; vastujñāna
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
自相空 122 emptiness of essence
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature