Glossary and Vocabulary for The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經, Scroll 120

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 279 wéi to act as; to serve 云何以布施波羅蜜多無二為方便
2 279 wéi to change into; to become 云何以布施波羅蜜多無二為方便
3 279 wéi to be; is 云何以布施波羅蜜多無二為方便
4 279 wéi to do 云何以布施波羅蜜多無二為方便
5 279 wèi to support; to help 云何以布施波羅蜜多無二為方便
6 279 wéi to govern 云何以布施波羅蜜多無二為方便
7 279 方便 fāngbiàn convenient 云何以布施波羅蜜多無二為方便
8 279 方便 fāngbiàn to to the toilet 云何以布施波羅蜜多無二為方便
9 279 方便 fāngbiàn to have money to lend 云何以布施波羅蜜多無二為方便
10 279 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 云何以布施波羅蜜多無二為方便
11 279 方便 fāngbiàn to do somebody a favor 云何以布施波羅蜜多無二為方便
12 279 方便 fāngbiàn appropriate 云何以布施波羅蜜多無二為方便
13 279 方便 fāngbiàn Convenience 云何以布施波羅蜜多無二為方便
14 279 方便 fāngbiàn expedient means 云何以布施波羅蜜多無二為方便
15 279 方便 fāngbiàn Skillful Means 云何以布施波羅蜜多無二為方便
16 279 方便 fāngbiàn upāya; skillful means; expedient means 云何以布施波羅蜜多無二為方便
17 217 無二 wú èr advaya; nonduality; not two 云何以布施波羅蜜多無二為方便
18 155 to use; to grasp 云何以布施波羅蜜多無二為方便
19 155 to rely on 云何以布施波羅蜜多無二為方便
20 155 to regard 云何以布施波羅蜜多無二為方便
21 155 to be able to 云何以布施波羅蜜多無二為方便
22 155 to order; to command 云何以布施波羅蜜多無二為方便
23 155 used after a verb 云何以布施波羅蜜多無二為方便
24 155 a reason; a cause 云何以布施波羅蜜多無二為方便
25 155 Israel 云何以布施波羅蜜多無二為方便
26 155 Yi 云何以布施波羅蜜多無二為方便
27 155 use; yogena 云何以布施波羅蜜多無二為方便
28 124 性空 xìngkōng inherently empty; empty in nature 布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空
29 93 慶喜 qìngxǐ Ānanda; Ananda 慶喜
30 93 無生 wúshēng No-Birth 無生為方便
31 93 無生 wúshēng anutpāda; unproduced; non-arising 無生為方便
32 93 迴向 huíxiàng to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā 迴向一切智智
33 93 一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta; sarvajña-jñāta 迴向一切智智
34 93 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 無所得為方便
35 85 四靜慮 sì jìnglǜ four jhanas; four stages of meditative concentration 云何以四靜慮無二為方便
36 75 修習 xiūxí to practice; to cultivate 修習佛十力
37 75 修習 xiūxí bhāvanā; spiritual cultivation 修習佛十力
38 70 四無量 sì wúliàng four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa 云何以四無量
39 70 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定無二為方便
40 70 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定無二為方便
41 62 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
42 62 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
43 62 to give 以布施波羅蜜多性空與佛十力
44 62 to accompany 以布施波羅蜜多性空與佛十力
45 62 to particate in 以布施波羅蜜多性空與佛十力
46 62 of the same kind 以布施波羅蜜多性空與佛十力
47 62 to help 以布施波羅蜜多性空與佛十力
48 62 for 以布施波羅蜜多性空與佛十力
49 62 fēn to separate; to divide into parts 十八佛不共法無二無二分故
50 62 fēn a part; a section; a division; a portion 十八佛不共法無二無二分故
51 62 fēn to distribute; to share; to assign; to allot 十八佛不共法無二無二分故
52 62 fēn to differentiate; to distinguish 十八佛不共法無二無二分故
53 62 fēn a fraction 十八佛不共法無二無二分故
54 62 fēn to express as a fraction 十八佛不共法無二無二分故
55 62 fēn one tenth 十八佛不共法無二無二分故
56 62 fèn a component; an ingredient 十八佛不共法無二無二分故
57 62 fèn the limit of an obligation 十八佛不共法無二無二分故
58 62 fèn affection; goodwill 十八佛不共法無二無二分故
59 62 fèn a role; a responsibility 十八佛不共法無二無二分故
60 62 fēn equinox 十八佛不共法無二無二分故
61 62 fèn a characteristic 十八佛不共法無二無二分故
62 62 fèn to assume; to deduce 十八佛不共法無二無二分故
63 62 fēn to share 十八佛不共法無二無二分故
64 62 fēn branch [office] 十八佛不共法無二無二分故
65 62 fēn clear; distinct 十八佛不共法無二無二分故
66 62 fēn a difference 十八佛不共法無二無二分故
67 62 fēn a score 十八佛不共法無二無二分故
68 62 fèn identity 十八佛不共法無二無二分故
69 62 fèn a part; a portion 十八佛不共法無二無二分故
70 62 fēn part; avayava 十八佛不共法無二無二分故
71 60 八解脫 bā jiětuō the eight liberations; astavimoksa 修習八解脫
72 50 八勝處 bā shèng chù eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana 八勝處
73 50 九次第定 jiǔ cì dì dìng nine graduated concentrations 九次第定
74 50 十遍處 shí biàn chù Ten Kasinas 十遍處
75 41 děng et cetera; and so on 以布施波羅蜜多等無二為方便
76 41 děng to wait 以布施波羅蜜多等無二為方便
77 41 děng to be equal 以布施波羅蜜多等無二為方便
78 41 děng degree; level 以布施波羅蜜多等無二為方便
79 41 děng to compare 以布施波羅蜜多等無二為方便
80 34 淨戒 jìngjiè Pure Precepts 云何以淨戒
81 34 淨戒 jìngjiè perfect observance 云何以淨戒
82 34 淨戒 jìngjiè Jing Jie 云何以淨戒
83 34 安忍 ānrěn tolerance 安忍
84 34 安忍 ānrěn Patience 安忍
85 34 安忍 ānrěn to bear adversity with calmness 安忍
86 34 安忍 ānrěn Abiding Patience 安忍
87 34 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 般若波羅蜜多無二為方便
88 34 精進 jīngjìn to be diligent 精進
89 34 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 精進
90 34 精進 jīngjìn Be Diligent 精進
91 34 精進 jīngjìn diligence 精進
92 34 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 精進
93 34 靜慮 jìnglǜ Quiet Contemplation 靜慮
94 34 靜慮 jìnglǜ dhyana; calm contemplation 靜慮
95 32 kōng empty; void; hollow 畢竟空
96 32 kòng free time 畢竟空
97 32 kòng to empty; to clean out 畢竟空
98 32 kōng the sky; the air 畢竟空
99 32 kōng in vain; for nothing 畢竟空
100 32 kòng vacant; unoccupied 畢竟空
101 32 kòng empty space 畢竟空
102 32 kōng without substance 畢竟空
103 32 kōng to not have 畢竟空
104 32 kòng opportunity; chance 畢竟空
105 32 kōng vast and high 畢竟空
106 32 kōng impractical; ficticious 畢竟空
107 32 kòng blank 畢竟空
108 32 kòng expansive 畢竟空
109 32 kòng lacking 畢竟空
110 32 kōng plain; nothing else 畢竟空
111 32 kōng Emptiness 畢竟空
112 32 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 畢竟空
113 31 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 由此故說
114 31 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 由此故說
115 31 shuì to persuade 由此故說
116 31 shuō to teach; to recite; to explain 由此故說
117 31 shuō a doctrine; a theory 由此故說
118 31 shuō to claim; to assert 由此故說
119 31 shuō allocution 由此故說
120 31 shuō to criticize; to scold 由此故說
121 31 shuō to indicate; to refer to 由此故說
122 31 shuō speach; vāda 由此故說
123 31 shuō to speak; bhāṣate 由此故說
124 31 由此 yóucǐ hereby; from this 由此故說
125 30 布施波羅蜜多 bùshī bōluómìduō dāna-pāramitā; the paramita of generosity 云何以布施波羅蜜多無二為方便
126 25 shě to give 大捨
127 25 shě to give up; to abandon 大捨
128 25 shě a house; a home; an abode 大捨
129 25 shè my 大捨
130 25 shě equanimity 大捨
131 25 shè my house 大捨
132 25 shě to to shoot; to fire; to launch 大捨
133 25 shè to leave 大捨
134 25 shě She 大捨
135 25 shè disciple 大捨
136 25 shè a barn; a pen 大捨
137 25 shè to reside 大捨
138 25 shè to stop; to halt; to cease 大捨
139 25 shè to find a place for; to arrange 大捨
140 25 shě Give 大捨
141 25 shě equanimity; upeksa 大捨
142 24 Kangxi radical 71 修習無忘失法
143 24 to not have; without 修習無忘失法
144 24 mo 修習無忘失法
145 24 to not have 修習無忘失法
146 24 Wu 修習無忘失法
147 24 mo 修習無忘失法
148 21 一切 yīqiè temporary 修習一切陀羅尼門
149 21 一切 yīqiè the same 修習一切陀羅尼門
150 18 安住 ānzhù to reside; to dwell 安住內空
151 18 安住 ānzhù Settled and at Ease 安住內空
152 18 安住 ānzhù to settle 安住內空
153 18 安住 ānzhù Abide 安住內空
154 18 安住 ānzhù standing firm; supratiṣṭhita 安住內空
155 15 佛十力 Fó shí lì the ten powers of the Buddha 修習佛十力
156 15 大悲 dàbēi mahākaruṇā; great compassion 大悲
157 15 四無礙解 sì wúàijiě the four unhindered powers of understanding 四無礙解
158 15 大喜 dàxǐ exultation 大喜
159 15 大慈 dà cí great great compassion; mahākāruṇika 大慈
160 15 big; huge; large 大捨
161 15 Kangxi radical 37 大捨
162 15 great; major; important 大捨
163 15 size 大捨
164 15 old 大捨
165 15 oldest; earliest 大捨
166 15 adult 大捨
167 15 dài an important person 大捨
168 15 senior 大捨
169 15 an element 大捨
170 15 great; mahā 大捨
171 15 四無所畏 sì wú suǒ wèi four kinds of fearlessness 四無所畏
172 15 十八佛不共法 shíbā fó bù gòng fǎ eighteen characterisitics unique to Buddhas 十八佛不共法
173 14 xìng gender 恒住捨性
174 14 xìng nature; disposition 恒住捨性
175 14 xìng grammatical gender 恒住捨性
176 14 xìng a property; a quality 恒住捨性
177 14 xìng life; destiny 恒住捨性
178 14 xìng sexual desire 恒住捨性
179 14 xìng scope 恒住捨性
180 14 xìng nature 恒住捨性
181 14 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
182 14 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
183 14 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature 自性空
184 14 無性 wúxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無性空
185 14 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
186 10 zhù to dwell; to live; to reside 恒住捨性
187 10 zhù to stop; to halt 恒住捨性
188 10 zhù to retain; to remain 恒住捨性
189 10 zhù to lodge at [temporarily] 恒住捨性
190 10 zhù verb complement 恒住捨性
191 10 zhù attaching; abiding; dwelling on 恒住捨性
192 10 四神足 sì shénzú the four kinds of teleportation 四神足
193 10 四念住 sì niàn zhù four foundations of mindfulness; satipatthana 修習四念住
194 10 mén door; gate; doorway; gateway 一切三摩地門
195 10 mén phylum; division 一切三摩地門
196 10 mén sect; school 一切三摩地門
197 10 mén Kangxi radical 169 一切三摩地門
198 10 mén a door-like object 一切三摩地門
199 10 mén an opening 一切三摩地門
200 10 mén an access point; a border entrance 一切三摩地門
201 10 mén a household; a clan 一切三摩地門
202 10 mén a kind; a category 一切三摩地門
203 10 mén to guard a gate 一切三摩地門
204 10 mén Men 一切三摩地門
205 10 mén a turning point 一切三摩地門
206 10 mén a method 一切三摩地門
207 10 mén a sense organ 一切三摩地門
208 10 mén door; gate; dvara 一切三摩地門
209 10 wàng to forget 修習無忘失法
210 10 wàng to ignore; neglect 修習無忘失法
211 10 wàng to abandon 修習無忘失法
212 10 wàng forget; vismṛ 修習無忘失法
213 10 真如 zhēnrú True Thusness 安住真如
214 10 真如 zhēnrú suchness; true nature; tathata 安住真如
215 10 yuàn to hope; to wish; to desire 無願解脫門
216 10 yuàn hope 無願解脫門
217 10 yuàn to be ready; to be willing 無願解脫門
218 10 yuàn to ask for; to solicit 無願解脫門
219 10 yuàn a vow 無願解脫門
220 10 yuàn diligent; attentive 無願解脫門
221 10 yuàn to prefer; to select 無願解脫門
222 10 yuàn to admire 無願解脫門
223 10 yuàn a vow; pranidhana 無願解脫門
224 10 to gather; to collect
225 10 collected works; collection
226 10 to stablize; to settle
227 10 used in place names
228 10 to mix; to blend
229 10 to hit the mark
230 10 to compile
231 10 to finish; to accomplish
232 10 to rest; to perch
233 10 a market
234 10 the origin of suffering
235 10 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 修習無上正等菩提
236 10 shī to lose 修習無忘失法
237 10 shī to violate; to go against the norm 修習無忘失法
238 10 shī to fail; to miss out 修習無忘失法
239 10 shī to be lost 修習無忘失法
240 10 shī to make a mistake 修習無忘失法
241 10 shī to let go of 修習無忘失法
242 10 shī loss; nāśa 修習無忘失法
243 10 空解脫門 kōng jiětuōmén the door of deliverance of emptiness 修習空解脫門
244 10 五根 wǔ gēn pañcendriya; five sense organs; five senses 五根
245 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment 修習無上正等菩提
246 10 菩提 pútí bodhi 修習無上正等菩提
247 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 修習無上正等菩提
248 10 解脫門 jiětuō mén Gate of Perfect Ease 無願解脫門
249 10 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance; vimokṣadvāra 無願解脫門
250 10 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 修習菩薩摩訶薩行
251 10 八聖道支 bā Shèng dào zhī The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way 八聖道支
252 10 內空 nèikōng empty within 安住內空
253 10 四正斷 sì zhèng duàn four right efforts; four right exertions 四正斷
254 10 五力 wǔ lì pañcabala; the five powers 五力
255 10 布施 bùshī generosity 修習布施
256 10 布施 bùshī dana; giving; generosity 修習布施
257 10 zhèng upright; straight 修習無上正等菩提
258 10 zhèng to straighten; to correct 修習無上正等菩提
259 10 zhèng main; central; primary 修習無上正等菩提
260 10 zhèng fundamental; original 修習無上正等菩提
261 10 zhèng precise; exact; accurate 修習無上正等菩提
262 10 zhèng at right angles 修習無上正等菩提
263 10 zhèng unbiased; impartial 修習無上正等菩提
264 10 zhèng true; correct; orthodox 修習無上正等菩提
265 10 zhèng unmixed; pure 修習無上正等菩提
266 10 zhèng positive (charge) 修習無上正等菩提
267 10 zhèng positive (number) 修習無上正等菩提
268 10 zhèng standard 修習無上正等菩提
269 10 zhèng chief; principal; primary 修習無上正等菩提
270 10 zhèng honest 修習無上正等菩提
271 10 zhèng to execute; to carry out 修習無上正等菩提
272 10 zhèng accepted; conventional 修習無上正等菩提
273 10 zhèng to govern 修習無上正等菩提
274 10 zhēng first month 修習無上正等菩提
275 10 zhēng center of a target 修習無上正等菩提
276 10 zhèng Righteous 修習無上正等菩提
277 10 zhèng right manner; nyāya 修習無上正等菩提
278 10 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu; the realm beyond thought and words 不思議界
279 10 xíng to walk 修習菩薩摩訶薩行
280 10 xíng capable; competent 修習菩薩摩訶薩行
281 10 háng profession 修習菩薩摩訶薩行
282 10 xíng Kangxi radical 144 修習菩薩摩訶薩行
283 10 xíng to travel 修習菩薩摩訶薩行
284 10 xìng actions; conduct 修習菩薩摩訶薩行
285 10 xíng to do; to act; to practice 修習菩薩摩訶薩行
286 10 xíng all right; OK; okay 修習菩薩摩訶薩行
287 10 háng horizontal line 修習菩薩摩訶薩行
288 10 héng virtuous deeds 修習菩薩摩訶薩行
289 10 hàng a line of trees 修習菩薩摩訶薩行
290 10 hàng bold; steadfast 修習菩薩摩訶薩行
291 10 xíng to move 修習菩薩摩訶薩行
292 10 xíng to put into effect; to implement 修習菩薩摩訶薩行
293 10 xíng travel 修習菩薩摩訶薩行
294 10 xíng to circulate 修習菩薩摩訶薩行
295 10 xíng running script; running script 修習菩薩摩訶薩行
296 10 xíng temporary 修習菩薩摩訶薩行
297 10 háng rank; order 修習菩薩摩訶薩行
298 10 háng a business; a shop 修習菩薩摩訶薩行
299 10 xíng to depart; to leave 修習菩薩摩訶薩行
300 10 xíng to experience 修習菩薩摩訶薩行
301 10 xíng path; way 修習菩薩摩訶薩行
302 10 xíng xing; ballad 修習菩薩摩訶薩行
303 10 xíng Xing 修習菩薩摩訶薩行
304 10 xíng Practice 修習菩薩摩訶薩行
305 10 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 修習菩薩摩訶薩行
306 10 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 修習菩薩摩訶薩行
307 10 method; way 修習無忘失法
308 10 France 修習無忘失法
309 10 the law; rules; regulations 修習無忘失法
310 10 the teachings of the Buddha; Dharma 修習無忘失法
311 10 a standard; a norm 修習無忘失法
312 10 an institution 修習無忘失法
313 10 to emulate 修習無忘失法
314 10 magic; a magic trick 修習無忘失法
315 10 punishment 修習無忘失法
316 10 Fa 修習無忘失法
317 10 a precedent 修習無忘失法
318 10 a classification of some kinds of Han texts 修習無忘失法
319 10 relating to a ceremony or rite 修習無忘失法
320 10 Dharma 修習無忘失法
321 10 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 修習無忘失法
322 10 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 修習無忘失法
323 10 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 修習無忘失法
324 10 quality; characteristic 修習無忘失法
325 10 miè to destroy; to wipe out; to exterminate
326 10 miè to submerge
327 10 miè to extinguish; to put out
328 10 miè to eliminate
329 10 miè to disappear; to fade away
330 10 miè the cessation of suffering
331 10 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
332 10 héng constant; regular 恒住捨性
333 10 héng permanent; lasting; perpetual 恒住捨性
334 10 héng perseverance 恒住捨性
335 10 héng ordinary; common 恒住捨性
336 10 héng Constancy [hexagram] 恒住捨性
337 10 gèng crescent moon 恒住捨性
338 10 gèng to spread; to expand 恒住捨性
339 10 héng Heng 恒住捨性
340 10 héng Eternity 恒住捨性
341 10 héng eternal 恒住捨性
342 10 gèng Ganges 恒住捨性
343 10 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance 修習一切陀羅尼門
344 10 dào way; road; path 道相智
345 10 dào principle; a moral; morality 道相智
346 10 dào Tao; the Way 道相智
347 10 dào to say; to speak; to talk 道相智
348 10 dào to think 道相智
349 10 dào circuit; a province 道相智
350 10 dào a course; a channel 道相智
351 10 dào a method; a way of doing something 道相智
352 10 dào a doctrine 道相智
353 10 dào Taoism; Daoism 道相智
354 10 dào a skill 道相智
355 10 dào a sect 道相智
356 10 dào a line 道相智
357 10 dào Way 道相智
358 10 dào way; path; marga 道相智
359 10 六神通 liù shéntōng the six supernatural powers 六神通
360 10 七等覺支 qī děng juézhī seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga 七等覺支
361 10 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 一切三摩地門
362 10 無相解脫門 wúxiāng jiětuō mén signless doors of deliverance 無相解脫門
363 10 一切智 yīqiè zhì wisdom of all 修習一切智
364 10 一切智 yīqiè zhì sarvajñatā; all-knowledge; omniscience 修習一切智
365 10 zhì wisdom; knowledge; understanding 道相智
366 10 zhì care; prudence 道相智
367 10 zhì Zhi 道相智
368 10 zhì clever 道相智
369 10 zhì Wisdom 道相智
370 10 zhì jnana; knowing 道相智
371 10 五眼 wǔyǎn the five eyes; pañcacakṣūs 修習五眼
372 10 一切相智 yīqiè xiāng zhì knowledge of all bases; vastujñāna 一切相智
373 10 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path 道聖諦
374 10 xiàng to observe; to assess 道相智
375 10 xiàng appearance; portrait; picture 道相智
376 10 xiàng countenance; personage; character; disposition 道相智
377 10 xiàng to aid; to help 道相智
378 10 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 道相智
379 10 xiàng a sign; a mark; appearance 道相智
380 10 xiāng alternately; in turn 道相智
381 10 xiāng Xiang 道相智
382 10 xiāng form substance 道相智
383 10 xiāng to express 道相智
384 10 xiàng to choose 道相智
385 10 xiāng Xiang 道相智
386 10 xiāng an ancient musical instrument 道相智
387 10 xiāng the seventh lunar month 道相智
388 10 xiāng to compare 道相智
389 10 xiàng to divine 道相智
390 10 xiàng to administer 道相智
391 10 xiàng helper for a blind person 道相智
392 10 xiāng rhythm [music] 道相智
393 10 xiāng the upper frets of a pipa 道相智
394 10 xiāng coralwood 道相智
395 10 xiàng ministry 道相智
396 10 xiàng to supplement; to enhance 道相智
397 10 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 道相智
398 10 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 道相智
399 10 xiàng sign; mark; liṅga 道相智
400 10 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 道相智
401 10 bitterness; bitter flavor 安住苦
402 10 hardship; suffering 安住苦
403 10 to make things difficult for 安住苦
404 10 to train; to practice 安住苦
405 10 to suffer from a misfortune 安住苦
406 10 bitter 安住苦
407 10 grieved; facing hardship 安住苦
408 10 in low spirits; depressed 安住苦
409 10 painful 安住苦
410 10 suffering; duḥkha; dukkha 安住苦
411 4 平等性 píngděng xìng universal nature 平等性
412 4 wàng absurd; fantastic; presumptuous 不虛妄性
413 4 wàng irregular (behavior) 不虛妄性
414 4 wàng arrogant 不虛妄性
415 4 wàng falsely; mithyā 不虛妄性
416 4 一切法空 yīqiè fǎ kōng the emptiness of all dharmas 一切法空
417 4 離生性 lí shēng xìng the nature of leaving the cycle of birth and death 離生性
418 4 異性 yìxìng different in nature 不變異性
419 4 異性 yìxìng of the opposite sex; heterosexual 不變異性
420 4 實際 shíjì reality; in truth 實際
421 4 實際 shíjì to make every effort 實際
422 4 實際 shíjì actual 實際
423 4 實際 shíjì bhūtakoṭi; reality-limit; apex of reality 實際
424 4 實際 shíjì tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 實際
425 4 共相 gòng xiāng common characteristics 共相空
426 4 共相 gòng xiāng totality 共相空
427 4 法性 fǎxìng dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata 法性
428 4 外空 wàikōng emptiness external to the body 外空
429 4 虛空界 xūkōng jiè visible space 虛空界
430 4 勝義空 shèngyìkōng transcendental emptiness; unsurpassed emptiness 勝義空
431 4 內外空 nèi wài kōng inside and outside are empty; intrinsically empty 內外空
432 4 無際 wújì limitless; boundless 無際空
433 4 自相空 zì xiāng kōng emptiness of essence 自相空
434 4 不可得 bù kě dé cannot be obtained 不可得空
435 4 不可得 bù kě dé unobtainable 不可得空
436 4 不可得 bù kě dé unattainable 不可得空
437 4 空空 kōng kōng the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness 空空
438 4 不虛 bù xū not false 不虛妄性
439 4 不虛 bù xū not in vain 不虛妄性
440 4 無為空 wúwèi kōng emptiness of the unconditioned 無為空
441 4 法住 fǎzhù dharma abode 法住
442 4 法界 fǎjiè Dharma Realm 法界
443 4 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 法界
444 4 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 法界
445 4 大空 dàkōng the great void 大空
446 4 不變 bùbiàn unchanging; constant 不變異性
447 4 變異 biànyì to change; to transform 無變異空
448 4 有為空 yǒuwèi kōng emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena 有為空
449 4 sàn to scatter 散空
450 4 sàn to spread 散空
451 4 sàn to dispel 散空
452 4 sàn to fire; to discharge 散空
453 4 sǎn relaxed; idle 散空
454 4 sǎn scattered 散空
455 4 sǎn powder; powdered medicine 散空
456 4 sàn to squander 散空
457 4 sàn to give up 散空
458 4 sàn to be distracted 散空
459 4 sǎn not regulated; lax 散空
460 4 sǎn not systematic; chaotic 散空
461 4 sǎn to grind into powder 散空
462 4 sǎn a melody 散空
463 4 sàn to flee; to escape 散空
464 4 sǎn San 散空
465 4 sàn scatter; vikiraṇa 散空
466 4 sàn sa 散空
467 4 本性 běnxìng inherent nature 本性空
468 4 法定 fǎdìng legal; statutory; rightful 法定
469 3 提供 tígōng to supply; to provide 妙雲蘭若提供
470 3 大般若波羅蜜多經 dà bōrěluómìduō jīng The Large Sutra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra 大般若波羅蜜多經卷第一百二十
471 2 卷第一 juǎn dì yī scroll 1 大般若波羅蜜多經卷第一百二十
472 2 sequence; order
473 2 grade; degree
474 2 to put in order; to arrange
475 2 a mansion; a manor; a state residence
476 2 juǎn to coil; to roll
477 2 juǎn a coil; a roll; a scroll
478 2 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll
479 2 juǎn to sweep up; to carry away
480 2 juǎn to involve; to embroil
481 2 juǎn a break roll
482 2 juàn an examination paper
483 2 juàn a file
484 2 quán crinkled; curled
485 2 juǎn to include
486 2 juǎn to store away
487 2 juǎn to sever; to break off
488 2 juǎn Juan
489 2 juàn tired
490 2 quán beautiful
491 2 juǎn wrapped
492 2 眾生 zhòngshēng all living things 眾生出版社提供
493 2 眾生 zhòngshēng living things other than people 眾生出版社提供
494 2 眾生 zhòngshēng sentient beings 眾生出版社提供
495 2 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 眾生出版社提供
496 2 出版社 chūbǎn shè publisher; publishing house; press 眾生出版社提供
497 2 bǎi one hundred 大般若波羅蜜多經卷第一百二十
498 2 bǎi many 大般若波羅蜜多經卷第一百二十
499 2 bǎi Bai 大般若波羅蜜多經卷第一百二十
500 2 bǎi all 大般若波羅蜜多經卷第一百二十

Frequencies of all Words

Top 516

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 279 wèi for; to 云何以布施波羅蜜多無二為方便
2 279 wèi because of 云何以布施波羅蜜多無二為方便
3 279 wéi to act as; to serve 云何以布施波羅蜜多無二為方便
4 279 wéi to change into; to become 云何以布施波羅蜜多無二為方便
5 279 wéi to be; is 云何以布施波羅蜜多無二為方便
6 279 wéi to do 云何以布施波羅蜜多無二為方便
7 279 wèi for 云何以布施波羅蜜多無二為方便
8 279 wèi because of; for; to 云何以布施波羅蜜多無二為方便
9 279 wèi to 云何以布施波羅蜜多無二為方便
10 279 wéi in a passive construction 云何以布施波羅蜜多無二為方便
11 279 wéi forming a rehetorical question 云何以布施波羅蜜多無二為方便
12 279 wéi forming an adverb 云何以布施波羅蜜多無二為方便
13 279 wéi to add emphasis 云何以布施波羅蜜多無二為方便
14 279 wèi to support; to help 云何以布施波羅蜜多無二為方便
15 279 wéi to govern 云何以布施波羅蜜多無二為方便
16 279 方便 fāngbiàn convenient 云何以布施波羅蜜多無二為方便
17 279 方便 fāngbiàn to to the toilet 云何以布施波羅蜜多無二為方便
18 279 方便 fāngbiàn to have money to lend 云何以布施波羅蜜多無二為方便
19 279 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 云何以布施波羅蜜多無二為方便
20 279 方便 fāngbiàn to do somebody a favor 云何以布施波羅蜜多無二為方便
21 279 方便 fāngbiàn appropriate 云何以布施波羅蜜多無二為方便
22 279 方便 fāngbiàn Convenience 云何以布施波羅蜜多無二為方便
23 279 方便 fāngbiàn expedient means 云何以布施波羅蜜多無二為方便
24 279 方便 fāngbiàn Skillful Means 云何以布施波羅蜜多無二為方便
25 279 方便 fāngbiàn upāya; skillful means; expedient means 云何以布施波羅蜜多無二為方便
26 217 無二 wú èr advaya; nonduality; not two 云何以布施波羅蜜多無二為方便
27 155 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
28 155 old; ancient; former; past 何以故
29 155 reason; cause; purpose 何以故
30 155 to die 何以故
31 155 so; therefore; hence 何以故
32 155 original 何以故
33 155 accident; happening; instance 何以故
34 155 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
35 155 something in the past 何以故
36 155 deceased; dead 何以故
37 155 still; yet 何以故
38 155 therefore; tasmāt 何以故
39 155 so as to; in order to 云何以布施波羅蜜多無二為方便
40 155 to use; to regard as 云何以布施波羅蜜多無二為方便
41 155 to use; to grasp 云何以布施波羅蜜多無二為方便
42 155 according to 云何以布施波羅蜜多無二為方便
43 155 because of 云何以布施波羅蜜多無二為方便
44 155 on a certain date 云何以布施波羅蜜多無二為方便
45 155 and; as well as 云何以布施波羅蜜多無二為方便
46 155 to rely on 云何以布施波羅蜜多無二為方便
47 155 to regard 云何以布施波羅蜜多無二為方便
48 155 to be able to 云何以布施波羅蜜多無二為方便
49 155 to order; to command 云何以布施波羅蜜多無二為方便
50 155 further; moreover 云何以布施波羅蜜多無二為方便
51 155 used after a verb 云何以布施波羅蜜多無二為方便
52 155 very 云何以布施波羅蜜多無二為方便
53 155 already 云何以布施波羅蜜多無二為方便
54 155 increasingly 云何以布施波羅蜜多無二為方便
55 155 a reason; a cause 云何以布施波羅蜜多無二為方便
56 155 Israel 云何以布施波羅蜜多無二為方便
57 155 Yi 云何以布施波羅蜜多無二為方便
58 155 use; yogena 云何以布施波羅蜜多無二為方便
59 124 性空 xìngkōng inherently empty; empty in nature 布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空
60 93 慶喜 qìngxǐ Ānanda; Ananda 慶喜
61 93 無生 wúshēng No-Birth 無生為方便
62 93 無生 wúshēng anutpāda; unproduced; non-arising 無生為方便
63 93 迴向 huíxiàng to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā 迴向一切智智
64 93 一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta; sarvajña-jñāta 迴向一切智智
65 93 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 無所得為方便
66 85 四靜慮 sì jìnglǜ four jhanas; four stages of meditative concentration 云何以四靜慮無二為方便
67 75 修習 xiūxí to practice; to cultivate 修習佛十力
68 75 修習 xiūxí bhāvanā; spiritual cultivation 修習佛十力
69 70 四無量 sì wúliàng four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa 云何以四無量
70 70 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定無二為方便
71 70 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定無二為方便
72 62 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
73 62 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
74 62 何以 héyǐ why 何以故
75 62 何以 héyǐ how 何以故
76 62 何以 héyǐ how is that? 何以故
77 62 and 以布施波羅蜜多性空與佛十力
78 62 to give 以布施波羅蜜多性空與佛十力
79 62 together with 以布施波羅蜜多性空與佛十力
80 62 interrogative particle 以布施波羅蜜多性空與佛十力
81 62 to accompany 以布施波羅蜜多性空與佛十力
82 62 to particate in 以布施波羅蜜多性空與佛十力
83 62 of the same kind 以布施波羅蜜多性空與佛十力
84 62 to help 以布施波羅蜜多性空與佛十力
85 62 for 以布施波羅蜜多性空與佛十力
86 62 fēn to separate; to divide into parts 十八佛不共法無二無二分故
87 62 fēn a monetary unit equal to one hundredth of a yuan; a cent 十八佛不共法無二無二分故
88 62 fēn a part; a section; a division; a portion 十八佛不共法無二無二分故
89 62 fēn a minute; a 15 second unit of time 十八佛不共法無二無二分故
90 62 fēn a unit of length equivalent to 0.33 cm; a unit of area equal to six square zhang 十八佛不共法無二無二分故
91 62 fēn to distribute; to share; to assign; to allot 十八佛不共法無二無二分故
92 62 fēn to differentiate; to distinguish 十八佛不共法無二無二分故
93 62 fēn a fraction 十八佛不共法無二無二分故
94 62 fēn to express as a fraction 十八佛不共法無二無二分故
95 62 fēn one tenth 十八佛不共法無二無二分故
96 62 fēn a centimeter 十八佛不共法無二無二分故
97 62 fèn a component; an ingredient 十八佛不共法無二無二分故
98 62 fèn the limit of an obligation 十八佛不共法無二無二分故
99 62 fèn affection; goodwill 十八佛不共法無二無二分故
100 62 fèn a role; a responsibility 十八佛不共法無二無二分故
101 62 fēn equinox 十八佛不共法無二無二分故
102 62 fèn a characteristic 十八佛不共法無二無二分故
103 62 fèn to assume; to deduce 十八佛不共法無二無二分故
104 62 fēn to share 十八佛不共法無二無二分故
105 62 fēn branch [office] 十八佛不共法無二無二分故
106 62 fēn clear; distinct 十八佛不共法無二無二分故
107 62 fēn a difference 十八佛不共法無二無二分故
108 62 fēn a score 十八佛不共法無二無二分故
109 62 fèn identity 十八佛不共法無二無二分故
110 62 fèn a part; a portion 十八佛不共法無二無二分故
111 62 fēn part; avayava 十八佛不共法無二無二分故
112 62 云何 yúnhé why 云何以布施波羅蜜多無二為方便
113 60 八解脫 bā jiětuō the eight liberations; astavimoksa 修習八解脫
114 50 八勝處 bā shèng chù eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana 八勝處
115 50 九次第定 jiǔ cì dì dìng nine graduated concentrations 九次第定
116 50 十遍處 shí biàn chù Ten Kasinas 十遍處
117 41 děng et cetera; and so on 以布施波羅蜜多等無二為方便
118 41 děng to wait 以布施波羅蜜多等無二為方便
119 41 děng degree; kind 以布施波羅蜜多等無二為方便
120 41 děng plural 以布施波羅蜜多等無二為方便
121 41 děng to be equal 以布施波羅蜜多等無二為方便
122 41 děng degree; level 以布施波羅蜜多等無二為方便
123 41 děng to compare 以布施波羅蜜多等無二為方便
124 34 淨戒 jìngjiè Pure Precepts 云何以淨戒
125 34 淨戒 jìngjiè perfect observance 云何以淨戒
126 34 淨戒 jìngjiè Jing Jie 云何以淨戒
127 34 安忍 ānrěn tolerance 安忍
128 34 安忍 ānrěn Patience 安忍
129 34 安忍 ānrěn to bear adversity with calmness 安忍
130 34 安忍 ānrěn Abiding Patience 安忍
131 34 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 般若波羅蜜多無二為方便
132 34 精進 jīngjìn to be diligent 精進
133 34 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 精進
134 34 精進 jīngjìn Be Diligent 精進
135 34 精進 jīngjìn diligence 精進
136 34 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 精進
137 34 靜慮 jìnglǜ Quiet Contemplation 靜慮
138 34 靜慮 jìnglǜ dhyana; calm contemplation 靜慮
139 32 kōng empty; void; hollow 畢竟空
140 32 kòng free time 畢竟空
141 32 kòng to empty; to clean out 畢竟空
142 32 kōng the sky; the air 畢竟空
143 32 kōng in vain; for nothing 畢竟空
144 32 kòng vacant; unoccupied 畢竟空
145 32 kòng empty space 畢竟空
146 32 kōng without substance 畢竟空
147 32 kōng to not have 畢竟空
148 32 kòng opportunity; chance 畢竟空
149 32 kōng vast and high 畢竟空
150 32 kōng impractical; ficticious 畢竟空
151 32 kòng blank 畢竟空
152 32 kòng expansive 畢竟空
153 32 kòng lacking 畢竟空
154 32 kōng plain; nothing else 畢竟空
155 32 kōng Emptiness 畢竟空
156 32 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 畢竟空
157 31 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 由此故說
158 31 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 由此故說
159 31 shuì to persuade 由此故說
160 31 shuō to teach; to recite; to explain 由此故說
161 31 shuō a doctrine; a theory 由此故說
162 31 shuō to claim; to assert 由此故說
163 31 shuō allocution 由此故說
164 31 shuō to criticize; to scold 由此故說
165 31 shuō to indicate; to refer to 由此故說
166 31 shuō speach; vāda 由此故說
167 31 shuō to speak; bhāṣate 由此故說
168 31 由此 yóucǐ hereby; from this 由此故說
169 30 布施波羅蜜多 bùshī bōluómìduō dāna-pāramitā; the paramita of generosity 云何以布施波羅蜜多無二為方便
170 25 shě to give 大捨
171 25 shě to give up; to abandon 大捨
172 25 shě a house; a home; an abode 大捨
173 25 shè my 大捨
174 25 shè a unit of length equal to 30 li 大捨
175 25 shě equanimity 大捨
176 25 shè my house 大捨
177 25 shě to to shoot; to fire; to launch 大捨
178 25 shè to leave 大捨
179 25 shě She 大捨
180 25 shè disciple 大捨
181 25 shè a barn; a pen 大捨
182 25 shè to reside 大捨
183 25 shè to stop; to halt; to cease 大捨
184 25 shè to find a place for; to arrange 大捨
185 25 shě Give 大捨
186 25 shě equanimity; upeksa 大捨
187 24 no 修習無忘失法
188 24 Kangxi radical 71 修習無忘失法
189 24 to not have; without 修習無忘失法
190 24 has not yet 修習無忘失法
191 24 mo 修習無忘失法
192 24 do not 修習無忘失法
193 24 not; -less; un- 修習無忘失法
194 24 regardless of 修習無忘失法
195 24 to not have 修習無忘失法
196 24 um 修習無忘失法
197 24 Wu 修習無忘失法
198 24 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 修習無忘失法
199 24 not; non- 修習無忘失法
200 24 mo 修習無忘失法
201 21 一切 yīqiè all; every; everything 修習一切陀羅尼門
202 21 一切 yīqiè temporary 修習一切陀羅尼門
203 21 一切 yīqiè the same 修習一切陀羅尼門
204 21 一切 yīqiè generally 修習一切陀羅尼門
205 21 一切 yīqiè all, everything 修習一切陀羅尼門
206 21 一切 yīqiè all; sarva 修習一切陀羅尼門
207 20 that; those 以布施波羅蜜多性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故
208 20 another; the other 以布施波羅蜜多性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故
209 20 that; tad 以布施波羅蜜多性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故
210 18 安住 ānzhù to reside; to dwell 安住內空
211 18 安住 ānzhù Settled and at Ease 安住內空
212 18 安住 ānzhù to settle 安住內空
213 18 安住 ānzhù Abide 安住內空
214 18 安住 ānzhù standing firm; supratiṣṭhita 安住內空
215 15 佛十力 Fó shí lì the ten powers of the Buddha 修習佛十力
216 15 大悲 dàbēi mahākaruṇā; great compassion 大悲
217 15 四無礙解 sì wúàijiě the four unhindered powers of understanding 四無礙解
218 15 大喜 dàxǐ exultation 大喜
219 15 大慈 dà cí great great compassion; mahākāruṇika 大慈
220 15 big; huge; large 大捨
221 15 Kangxi radical 37 大捨
222 15 great; major; important 大捨
223 15 size 大捨
224 15 old 大捨
225 15 greatly; very 大捨
226 15 oldest; earliest 大捨
227 15 adult 大捨
228 15 tài greatest; grand 大捨
229 15 dài an important person 大捨
230 15 senior 大捨
231 15 approximately 大捨
232 15 tài greatest; grand 大捨
233 15 an element 大捨
234 15 great; mahā 大捨
235 15 四無所畏 sì wú suǒ wèi four kinds of fearlessness 四無所畏
236 15 十八佛不共法 shíbā fó bù gòng fǎ eighteen characterisitics unique to Buddhas 十八佛不共法
237 14 xìng gender 恒住捨性
238 14 xìng suffix corresponding to -ness 恒住捨性
239 14 xìng nature; disposition 恒住捨性
240 14 xìng a suffix corresponding to -ness 恒住捨性
241 14 xìng grammatical gender 恒住捨性
242 14 xìng a property; a quality 恒住捨性
243 14 xìng life; destiny 恒住捨性
244 14 xìng sexual desire 恒住捨性
245 14 xìng scope 恒住捨性
246 14 xìng nature 恒住捨性
247 14 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
248 14 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
249 14 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature 自性空
250 14 無性 wúxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無性空
251 14 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
252 12 乃至 nǎizhì and even 以四靜慮性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故
253 12 乃至 nǎizhì as much as; yavat 以四靜慮性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故
254 10 zhù to dwell; to live; to reside 恒住捨性
255 10 zhù to stop; to halt 恒住捨性
256 10 zhù to retain; to remain 恒住捨性
257 10 zhù to lodge at [temporarily] 恒住捨性
258 10 zhù firmly; securely 恒住捨性
259 10 zhù verb complement 恒住捨性
260 10 zhù attaching; abiding; dwelling on 恒住捨性
261 10 四神足 sì shénzú the four kinds of teleportation 四神足
262 10 四念住 sì niàn zhù four foundations of mindfulness; satipatthana 修習四念住
263 10 mén door; gate; doorway; gateway 一切三摩地門
264 10 mén phylum; division 一切三摩地門
265 10 mén sect; school 一切三摩地門
266 10 mén Kangxi radical 169 一切三摩地門
267 10 mén measure word for lessons, subjects, large guns, etc 一切三摩地門
268 10 mén a door-like object 一切三摩地門
269 10 mén an opening 一切三摩地門
270 10 mén an access point; a border entrance 一切三摩地門
271 10 mén a household; a clan 一切三摩地門
272 10 mén a kind; a category 一切三摩地門
273 10 mén to guard a gate 一切三摩地門
274 10 mén Men 一切三摩地門
275 10 mén a turning point 一切三摩地門
276 10 mén a method 一切三摩地門
277 10 mén a sense organ 一切三摩地門
278 10 mén door; gate; dvara 一切三摩地門
279 10 wàng to forget 修習無忘失法
280 10 wàng to ignore; neglect 修習無忘失法
281 10 wàng to abandon 修習無忘失法
282 10 wàng forget; vismṛ 修習無忘失法
283 10 真如 zhēnrú True Thusness 安住真如
284 10 真如 zhēnrú suchness; true nature; tathata 安住真如
285 10 yuàn to hope; to wish; to desire 無願解脫門
286 10 yuàn hope 無願解脫門
287 10 yuàn to be ready; to be willing 無願解脫門
288 10 yuàn to ask for; to solicit 無願解脫門
289 10 yuàn a vow 無願解脫門
290 10 yuàn diligent; attentive 無願解脫門
291 10 yuàn to prefer; to select 無願解脫門
292 10 yuàn to admire 無願解脫門
293 10 yuàn a vow; pranidhana 無願解脫門
294 10 to gather; to collect
295 10 collected works; collection
296 10 volume; part
297 10 to stablize; to settle
298 10 used in place names
299 10 to mix; to blend
300 10 to hit the mark
301 10 to compile
302 10 to finish; to accomplish
303 10 to rest; to perch
304 10 a market
305 10 the origin of suffering
306 10 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 修習無上正等菩提
307 10 shī to lose 修習無忘失法
308 10 shī to violate; to go against the norm 修習無忘失法
309 10 shī to fail; to miss out 修習無忘失法
310 10 shī to be lost 修習無忘失法
311 10 shī to make a mistake 修習無忘失法
312 10 shī to let go of 修習無忘失法
313 10 shī loss; nāśa 修習無忘失法
314 10 空解脫門 kōng jiětuōmén the door of deliverance of emptiness 修習空解脫門
315 10 五根 wǔ gēn pañcendriya; five sense organs; five senses 五根
316 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment 修習無上正等菩提
317 10 菩提 pútí bodhi 修習無上正等菩提
318 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 修習無上正等菩提
319 10 解脫門 jiětuō mén Gate of Perfect Ease 無願解脫門
320 10 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance; vimokṣadvāra 無願解脫門
321 10 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 修習菩薩摩訶薩行
322 10 八聖道支 bā Shèng dào zhī The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way 八聖道支
323 10 內空 nèikōng empty within 安住內空
324 10 四正斷 sì zhèng duàn four right efforts; four right exertions 四正斷
325 10 五力 wǔ lì pañcabala; the five powers 五力
326 10 布施 bùshī generosity 修習布施
327 10 布施 bùshī dana; giving; generosity 修習布施
328 10 zhèng upright; straight 修習無上正等菩提
329 10 zhèng just doing something; just now 修習無上正等菩提
330 10 zhèng to straighten; to correct 修習無上正等菩提
331 10 zhèng main; central; primary 修習無上正等菩提
332 10 zhèng fundamental; original 修習無上正等菩提
333 10 zhèng precise; exact; accurate 修習無上正等菩提
334 10 zhèng at right angles 修習無上正等菩提
335 10 zhèng unbiased; impartial 修習無上正等菩提
336 10 zhèng true; correct; orthodox 修習無上正等菩提
337 10 zhèng unmixed; pure 修習無上正等菩提
338 10 zhèng positive (charge) 修習無上正等菩提
339 10 zhèng positive (number) 修習無上正等菩提
340 10 zhèng standard 修習無上正等菩提
341 10 zhèng chief; principal; primary 修習無上正等菩提
342 10 zhèng honest 修習無上正等菩提
343 10 zhèng to execute; to carry out 修習無上正等菩提
344 10 zhèng precisely 修習無上正等菩提
345 10 zhèng accepted; conventional 修習無上正等菩提
346 10 zhèng to govern 修習無上正等菩提
347 10 zhèng only; just 修習無上正等菩提
348 10 zhēng first month 修習無上正等菩提
349 10 zhēng center of a target 修習無上正等菩提
350 10 zhèng Righteous 修習無上正等菩提
351 10 zhèng right manner; nyāya 修習無上正等菩提
352 10 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu; the realm beyond thought and words 不思議界
353 10 xíng to walk 修習菩薩摩訶薩行
354 10 xíng capable; competent 修習菩薩摩訶薩行
355 10 háng profession 修習菩薩摩訶薩行
356 10 háng line; row 修習菩薩摩訶薩行
357 10 xíng Kangxi radical 144 修習菩薩摩訶薩行
358 10 xíng to travel 修習菩薩摩訶薩行
359 10 xìng actions; conduct 修習菩薩摩訶薩行
360 10 xíng to do; to act; to practice 修習菩薩摩訶薩行
361 10 xíng all right; OK; okay 修習菩薩摩訶薩行
362 10 háng horizontal line 修習菩薩摩訶薩行
363 10 héng virtuous deeds 修習菩薩摩訶薩行
364 10 hàng a line of trees 修習菩薩摩訶薩行
365 10 hàng bold; steadfast 修習菩薩摩訶薩行
366 10 xíng to move 修習菩薩摩訶薩行
367 10 xíng to put into effect; to implement 修習菩薩摩訶薩行
368 10 xíng travel 修習菩薩摩訶薩行
369 10 xíng to circulate 修習菩薩摩訶薩行
370 10 xíng running script; running script 修習菩薩摩訶薩行
371 10 xíng temporary 修習菩薩摩訶薩行
372 10 xíng soon 修習菩薩摩訶薩行
373 10 háng rank; order 修習菩薩摩訶薩行
374 10 háng a business; a shop 修習菩薩摩訶薩行
375 10 xíng to depart; to leave 修習菩薩摩訶薩行
376 10 xíng to experience 修習菩薩摩訶薩行
377 10 xíng path; way 修習菩薩摩訶薩行
378 10 xíng xing; ballad 修習菩薩摩訶薩行
379 10 xíng a round [of drinks] 修習菩薩摩訶薩行
380 10 xíng Xing 修習菩薩摩訶薩行
381 10 xíng moreover; also 修習菩薩摩訶薩行
382 10 xíng Practice 修習菩薩摩訶薩行
383 10 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 修習菩薩摩訶薩行
384 10 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 修習菩薩摩訶薩行
385 10 method; way 修習無忘失法
386 10 France 修習無忘失法
387 10 the law; rules; regulations 修習無忘失法
388 10 the teachings of the Buddha; Dharma 修習無忘失法
389 10 a standard; a norm 修習無忘失法
390 10 an institution 修習無忘失法
391 10 to emulate 修習無忘失法
392 10 magic; a magic trick 修習無忘失法
393 10 punishment 修習無忘失法
394 10 Fa 修習無忘失法
395 10 a precedent 修習無忘失法
396 10 a classification of some kinds of Han texts 修習無忘失法
397 10 relating to a ceremony or rite 修習無忘失法
398 10 Dharma 修習無忘失法
399 10 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 修習無忘失法
400 10 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 修習無忘失法
401 10 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 修習無忘失法
402 10 quality; characteristic 修習無忘失法
403 10 miè to destroy; to wipe out; to exterminate
404 10 miè to submerge
405 10 miè to extinguish; to put out
406 10 miè to eliminate
407 10 miè to disappear; to fade away
408 10 miè the cessation of suffering
409 10 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
410 10 héng constant; regular 恒住捨性
411 10 héng permanent; lasting; perpetual 恒住捨性
412 10 héng perseverance 恒住捨性
413 10 héng ordinary; common 恒住捨性
414 10 héng Constancy [hexagram] 恒住捨性
415 10 gèng crescent moon 恒住捨性
416 10 gèng to spread; to expand 恒住捨性
417 10 héng Heng 恒住捨性
418 10 héng frequently 恒住捨性
419 10 héng Eternity 恒住捨性
420 10 héng eternal 恒住捨性
421 10 gèng Ganges 恒住捨性
422 10 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance 修習一切陀羅尼門
423 10 dào way; road; path 道相智
424 10 dào principle; a moral; morality 道相智
425 10 dào Tao; the Way 道相智
426 10 dào measure word for long things 道相智
427 10 dào to say; to speak; to talk 道相智
428 10 dào to think 道相智
429 10 dào times 道相智
430 10 dào circuit; a province 道相智
431 10 dào a course; a channel 道相智
432 10 dào a method; a way of doing something 道相智
433 10 dào measure word for doors and walls 道相智
434 10 dào measure word for courses of a meal 道相智
435 10 dào a centimeter 道相智
436 10 dào a doctrine 道相智
437 10 dào Taoism; Daoism 道相智
438 10 dào a skill 道相智
439 10 dào a sect 道相智
440 10 dào a line 道相智
441 10 dào Way 道相智
442 10 dào way; path; marga 道相智
443 10 六神通 liù shéntōng the six supernatural powers 六神通
444 10 七等覺支 qī děng juézhī seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga 七等覺支
445 10 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 一切三摩地門
446 10 無相解脫門 wúxiāng jiětuō mén signless doors of deliverance 無相解脫門
447 10 一切智 yīqiè zhì wisdom of all 修習一切智
448 10 一切智 yīqiè zhì sarvajñatā; all-knowledge; omniscience 修習一切智
449 10 zhì wisdom; knowledge; understanding 道相智
450 10 zhì care; prudence 道相智
451 10 zhì Zhi 道相智
452 10 zhì clever 道相智
453 10 zhì Wisdom 道相智
454 10 zhì jnana; knowing 道相智
455 10 五眼 wǔyǎn the five eyes; pañcacakṣūs 修習五眼
456 10 一切相智 yīqiè xiāng zhì knowledge of all bases; vastujñāna 一切相智
457 10 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path 道聖諦
458 10 xiāng each other; one another; mutually 道相智
459 10 xiàng to observe; to assess 道相智
460 10 xiàng appearance; portrait; picture 道相智
461 10 xiàng countenance; personage; character; disposition 道相智
462 10 xiàng to aid; to help 道相智
463 10 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 道相智
464 10 xiàng a sign; a mark; appearance 道相智
465 10 xiāng alternately; in turn 道相智
466 10 xiāng Xiang 道相智
467 10 xiāng form substance 道相智
468 10 xiāng to express 道相智
469 10 xiàng to choose 道相智
470 10 xiāng Xiang 道相智
471 10 xiāng an ancient musical instrument 道相智
472 10 xiāng the seventh lunar month 道相智
473 10 xiāng to compare 道相智
474 10 xiàng to divine 道相智
475 10 xiàng to administer 道相智
476 10 xiàng helper for a blind person 道相智
477 10 xiāng rhythm [music] 道相智
478 10 xiāng the upper frets of a pipa 道相智
479 10 xiāng coralwood 道相智
480 10 xiàng ministry 道相智
481 10 xiàng to supplement; to enhance 道相智
482 10 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 道相智
483 10 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 道相智
484 10 xiàng sign; mark; liṅga 道相智
485 10 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 道相智
486 10 bitterness; bitter flavor 安住苦
487 10 hardship; suffering 安住苦
488 10 to make things difficult for 安住苦
489 10 to train; to practice 安住苦
490 10 to suffer from a misfortune 安住苦
491 10 bitter 安住苦
492 10 grieved; facing hardship 安住苦
493 10 in low spirits; depressed 安住苦
494 10 assiduously; to do one's best; to strive as much as possible 安住苦
495 10 painful 安住苦
496 10 suffering; duḥkha; dukkha 安住苦
497 4 平等性 píngděng xìng universal nature 平等性
498 4 wàng absurd; fantastic; presumptuous 不虛妄性
499 4 wàng rashly; recklessly 不虛妄性
500 4 wàng irregular (behavior) 不虛妄性

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
方便
 1. fāngbiàn
 2. fāngbiàn
 3. fāngbiàn
 4. fāngbiàn
 1. Convenience
 2. expedient means
 3. Skillful Means
 4. upāya; skillful means; expedient means
无二 無二 wú èr advaya; nonduality; not two
therefore; tasmāt
use; yogena
性空 xìngkōng inherently empty; empty in nature
庆喜 慶喜 qìngxǐ Ānanda; Ananda
无生 無生
 1. wúshēng
 2. wúshēng
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
迴向 huíxiàng to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta; sarvajña-jñāta
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 100 The Large Sutra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛十力 70 the ten powers of the Buddha
庆喜 慶喜 113 Ānanda; Ananda
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
十遍处 十遍處 115 Ten Kasinas
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 61.

Simplified Traditional Pinyin English
安忍 196
 1. tolerance
 2. Patience
 3. to bear adversity with calmness
 4. Abiding Patience
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
八胜处 八勝處 98 eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana
八圣道支 八聖道支 98 The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu; the realm beyond thought and words
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大空 100 the great void
道圣谛 道聖諦 100 the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法住 102 dharma abode
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
九次第定 106 nine graduated concentrations
卷第一 106 scroll 1
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
兰若 蘭若 108
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
 3. temple; monastery
离生性 離生性 108 the nature of leaving the cycle of birth and death
六神通 108 the six supernatural powers
内外空 內外空 110 inside and outside are empty; intrinsically empty
内空 內空 110 empty within
平等性 112 universal nature
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
七等觉支 七等覺支 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
十八佛不共法 115 eighteen characterisitics unique to Buddhas
四静虑 四靜慮 115 four jhanas; four stages of meditative concentration
四念住 115 four foundations of mindfulness; satipatthana
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
外空 119 emptiness external to the body
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无为空 無為空 119 emptiness of the unconditioned
无相解脱门 無相解脫門 119 signless doors of deliverance
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
性空 120 inherently empty; empty in nature
虚空界 虛空界 120 visible space
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切相智 121 knowledge of all bases; vastujñāna
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
自相空 122 emptiness of essence
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature