Glossary and Vocabulary for Zhangzhe Shi Bao Jing (Velāma) 長者施報經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 210 shī to give; to grant 或自手施
2 210 shī to act; to do; to execute; to carry out 或自手施
3 210 shī to deploy; to set up 或自手施
4 210 shī to relate to 或自手施
5 210 shī to move slowly 或自手施
6 210 shī to exert 或自手施
7 210 shī to apply; to spread 或自手施
8 210 shī Shi 或自手施
9 210 shī the practice of selfless giving; dāna 或自手施
10 171 不如 bùrú not equal to; not as good as 不如有人以其飲食施一正見人
11 125 bǎi one hundred 一正見人不如施百正見人
12 125 bǎi many 一正見人不如施百正見人
13 125 bǎi Bai 一正見人不如施百正見人
14 125 bǎi all 一正見人不如施百正見人
15 125 bǎi hundred; sata 一正見人不如施百正見人
16 116 one 不如有人以其飲食施一正見人
17 116 Kangxi radical 1 不如有人以其飲食施一正見人
18 116 pure; concentrated 不如有人以其飲食施一正見人
19 116 first 不如有人以其飲食施一正見人
20 116 the same 不如有人以其飲食施一正見人
21 116 sole; single 不如有人以其飲食施一正見人
22 116 a very small amount 不如有人以其飲食施一正見人
23 116 Yi 不如有人以其飲食施一正見人
24 116 other 不如有人以其飲食施一正見人
25 116 to unify 不如有人以其飲食施一正見人
26 116 accidentally; coincidentally 不如有人以其飲食施一正見人
27 116 abruptly; suddenly 不如有人以其飲食施一正見人
28 116 one; eka 不如有人以其飲食施一正見人
29 68 正見人 zhèng jiàn rén Right Viewer 不如有人以其飲食施一正見人
30 60 須陀洹 xūtuóhuán Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer 百正見人不如施一須陀洹
31 52 阿那含 Anàhán 1 anāgāmin; 2.non-returner 百須陀洹不如施一阿那含
32 52 阿那含 anàhán Anagāmin; Anagami; Non-Returner 百須陀洹不如施一阿那含
33 44 阿羅漢 āluóhàn Arhat 百阿那含不如施一阿羅漢
34 44 阿羅漢 Āluóhàn arhat 百阿那含不如施一阿羅漢
35 44 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 百阿那含不如施一阿羅漢
36 36 果報 guǒbào vipāka; the result of karma; indirect effect 所得果報勝前果報
37 32 to use; to grasp 以其彼人心求富貴及快樂故
38 32 to rely on 以其彼人心求富貴及快樂故
39 32 to regard 以其彼人心求富貴及快樂故
40 32 to be able to 以其彼人心求富貴及快樂故
41 32 to order; to command 以其彼人心求富貴及快樂故
42 32 used after a verb 以其彼人心求富貴及快樂故
43 32 a reason; a cause 以其彼人心求富貴及快樂故
44 32 Israel 以其彼人心求富貴及快樂故
45 32 Yi 以其彼人心求富貴及快樂故
46 32 use; yogena 以其彼人心求富貴及快樂故
47 31 xíng to walk 以其彼人為諸有情而行布施
48 31 xíng capable; competent 以其彼人為諸有情而行布施
49 31 háng profession 以其彼人為諸有情而行布施
50 31 xíng Kangxi radical 144 以其彼人為諸有情而行布施
51 31 xíng to travel 以其彼人為諸有情而行布施
52 31 xìng actions; conduct 以其彼人為諸有情而行布施
53 31 xíng to do; to act; to practice 以其彼人為諸有情而行布施
54 31 xíng all right; OK; okay 以其彼人為諸有情而行布施
55 31 háng horizontal line 以其彼人為諸有情而行布施
56 31 héng virtuous deeds 以其彼人為諸有情而行布施
57 31 hàng a line of trees 以其彼人為諸有情而行布施
58 31 hàng bold; steadfast 以其彼人為諸有情而行布施
59 31 xíng to move 以其彼人為諸有情而行布施
60 31 xíng to put into effect; to implement 以其彼人為諸有情而行布施
61 31 xíng travel 以其彼人為諸有情而行布施
62 31 xíng to circulate 以其彼人為諸有情而行布施
63 31 xíng running script; running script 以其彼人為諸有情而行布施
64 31 xíng temporary 以其彼人為諸有情而行布施
65 31 háng rank; order 以其彼人為諸有情而行布施
66 31 háng a business; a shop 以其彼人為諸有情而行布施
67 31 xíng to depart; to leave 以其彼人為諸有情而行布施
68 31 xíng to experience 以其彼人為諸有情而行布施
69 31 xíng path; way 以其彼人為諸有情而行布施
70 31 xíng xing; ballad 以其彼人為諸有情而行布施
71 31 xíng Xing 以其彼人為諸有情而行布施
72 31 xíng Practice 以其彼人為諸有情而行布施
73 31 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 以其彼人為諸有情而行布施
74 31 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 以其彼人為諸有情而行布施
75 29 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
76 29 relating to Buddhism 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
77 29 a statue or image of a Buddha 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
78 29 a Buddhist text 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
79 29 to touch; to stroke 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
80 29 Buddha 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
81 29 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
82 27 一切 yīqiè temporary 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
83 27 一切 yīqiè the same 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
84 27 四方 sì fāng north, south, east, and west; all sides 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
85 27 四方 sì fāng neighboring states on all borders 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
86 27 四方 sì fāng a rectangle 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
87 27 四方 sì fāng four quarters 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
88 23 長者 zhǎngzhě the elderly 有長者名給孤獨
89 23 長者 zhǎngzhě an elder 有長者名給孤獨
90 23 長者 zhǎngzhě a dignitary; a distinguished person; a senior 有長者名給孤獨
91 21 飲食 yǐn shí food and drink 若復有人以上妙飲食
92 21 飲食 yǐn shí to eat and drink 若復有人以上妙飲食
93 21 sēng a Buddhist monk 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
94 21 sēng a person with dark skin 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
95 21 sēng Seng 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
96 21 sēng Sangha; monastic community 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
97 21 Qi 以其彼人心求富貴及快樂故
98 20 extensive; full 名彌羅摩
99 20 to fill; to permeate; to pervade 名彌羅摩
100 20 to join 名彌羅摩
101 20 to spread 名彌羅摩
102 20 Mi 名彌羅摩
103 20 to restrain 名彌羅摩
104 20 to complete; to be full 名彌羅摩
105 20 羅摩 luómó Rāma 名彌羅摩
106 19 jué to awake 百阿羅漢不如施一緣覺
107 19 jiào sleep 百阿羅漢不如施一緣覺
108 19 jué to realize 百阿羅漢不如施一緣覺
109 19 jué to know; to understand; to sense; to perceive 百阿羅漢不如施一緣覺
110 19 jué to enlighten; to inspire 百阿羅漢不如施一緣覺
111 19 jué perception; feeling 百阿羅漢不如施一緣覺
112 19 jué a person with foresight 百阿羅漢不如施一緣覺
113 19 jué Awaken 百阿羅漢不如施一緣覺
114 19 jué bodhi; enlightenment; awakening 百阿羅漢不如施一緣覺
115 19 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
116 19 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
117 19 一緣 yī yuán one fate; shared destiny 百阿羅漢不如施一緣覺
118 18 所得 suǒdé what one acquires; one's gains 所得果報勝前果報
119 18 所得 suǒdé acquire 所得果報勝前果報
120 18 shèng to beat; to win; to conquer 所得果報勝前果報
121 18 shèng victory; success 所得果報勝前果報
122 18 shèng wonderful; supurb; superior 所得果報勝前果報
123 18 shèng to surpass 所得果報勝前果報
124 18 shèng triumphant 所得果報勝前果報
125 18 shèng a scenic view 所得果報勝前果報
126 18 shèng a woman's hair decoration 所得果報勝前果報
127 18 shèng Sheng 所得果報勝前果報
128 18 shèng conquering; victorious; jaya 所得果報勝前果報
129 18 shèng superior; agra 所得果報勝前果報
130 18 qián front 所得果報勝前果報
131 18 qián former; the past 所得果報勝前果報
132 18 qián to go forward 所得果報勝前果報
133 18 qián preceding 所得果報勝前果報
134 18 qián before; earlier; prior 所得果報勝前果報
135 18 qián to appear before 所得果報勝前果報
136 18 qián future 所得果報勝前果報
137 18 qián top; first 所得果報勝前果報
138 18 qián battlefront 所得果報勝前果報
139 18 qián before; former; pūrva 所得果報勝前果報
140 18 qián facing; mukha 所得果報勝前果報
141 17 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 一緣覺不如施百緣覺
142 17 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 一緣覺不如施百緣覺
143 16 to reach 以其彼人心求富貴及快樂故
144 16 to attain 以其彼人心求富貴及快樂故
145 16 to understand 以其彼人心求富貴及快樂故
146 16 able to be compared to; to catch up with 以其彼人心求富貴及快樂故
147 16 to be involved with; to associate with 以其彼人心求富貴及快樂故
148 16 passing of a feudal title from elder to younger brother 以其彼人心求富貴及快樂故
149 16 and; ca; api 以其彼人心求富貴及快樂故
150 15 yìng to answer; to respond
151 15 yìng to confirm; to verify
152 15 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable
153 15 yìng to accept
154 15 yìng to permit; to allow
155 15 yìng to echo
156 15 yìng to handle; to deal with
157 15 yìng Ying
158 15 正等覺 zhèng děngjué Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness 正等覺
159 14 big; huge; large 當得大富
160 14 Kangxi radical 37 當得大富
161 14 great; major; important 當得大富
162 14 size 當得大富
163 14 old 當得大富
164 14 oldest; earliest 當得大富
165 14 adult 當得大富
166 14 dài an important person 當得大富
167 14 senior 當得大富
168 14 an element 當得大富
169 14 great; mahā 當得大富
170 14 如來 rúlái Tathagata 百緣覺不如施如來
171 14 如來 Rúlái Tathagata 百緣覺不如施如來
172 14 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 百緣覺不如施如來
173 13 suí to follow 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
174 13 suí to listen to 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
175 13 suí to submit to; to comply with 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
176 13 suí to be obsequious 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
177 13 suí 17th hexagram 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
178 13 suí let somebody do what they like 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
179 13 suí to resemble; to look like 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
180 13 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
181 13 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
182 13 zhòng many; numerous 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
183 13 zhòng masses; people; multitude; crowd 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
184 13 zhòng general; common; public 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
185 12 布施 bùshī generosity 如法布施
186 12 布施 bùshī dana; giving; generosity 如法布施
187 11 shí food; food and drink 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
188 11 shí Kangxi radical 184 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
189 11 shí to eat 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
190 11 to feed 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
191 11 shí meal; cooked cereals 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
192 11 to raise; to nourish 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
193 11 shí to receive; to accept 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
194 11 shí to receive an official salary 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
195 11 shí an eclipse 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
196 11 shí food; bhakṣa 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
197 11 a bowl; an alms bowl 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
198 11 a bowl 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
199 11 an alms bowl; an earthenware basin 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
200 11 an earthenware basin 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
201 11 Alms bowl 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
202 11 a bowl; an alms bowl; patra 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
203 11 an alms bowl; patra; patta 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
204 11 an alms bowl; patra 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
205 11 chí to grasp; to hold 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
206 11 chí to resist; to oppose 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
207 11 chí to uphold 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
208 11 chí to sustain; to keep; to uphold 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
209 11 chí to administer; to manage 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
210 11 chí to control 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
211 11 chí to be cautious 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
212 11 chí to remember 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
213 11 chí to assist 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
214 11 chí to hold; dhara 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
215 11 chí with; using 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
216 10 ér Kangxi radical 126 以其彼人為諸有情而行布施
217 10 ér as if; to seem like 以其彼人為諸有情而行布施
218 10 néng can; able 以其彼人為諸有情而行布施
219 10 ér whiskers on the cheeks; sideburns 以其彼人為諸有情而行布施
220 10 ér to arrive; up to 以其彼人為諸有情而行布施
221 10 to go back; to return 若復有人以上妙飲食
222 10 to resume; to restart 若復有人以上妙飲食
223 10 to do in detail 若復有人以上妙飲食
224 10 to restore 若復有人以上妙飲食
225 10 to respond; to reply to 若復有人以上妙飲食
226 10 Fu; Return 若復有人以上妙飲食
227 10 to retaliate; to reciprocate 若復有人以上妙飲食
228 10 to avoid forced labor or tax 若復有人以上妙飲食
229 10 Fu 若復有人以上妙飲食
230 10 doubled; to overlapping; folded 若復有人以上妙飲食
231 10 a lined garment with doubled thickness 若復有人以上妙飲食
232 9 eight 以八萬金盤滿盛金屑
233 9 Kangxi radical 12 以八萬金盤滿盛金屑
234 9 eighth 以八萬金盤滿盛金屑
235 9 all around; all sides 以八萬金盤滿盛金屑
236 9 eight; aṣṭa 以八萬金盤滿盛金屑
237 9 僧園 sēngyuán Buddhist temple 施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林
238 9 lín a wood; a forest; a grove 施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林
239 9 lín Lin 施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林
240 9 lín a group of people or tall things resembling a forest 施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林
241 9 lín forest; vana 施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林
242 8 xíng appearance 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
243 8 xíng adjective 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
244 8 xíng a shape; a form 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
245 8 xíng terrain 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
246 8 xíng circumstances; situation 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
247 8 xíng to form; to become 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
248 8 xíng to appear; to manifest 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
249 8 xíng to contrast; to compare 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
250 8 xíng to describe 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
251 8 jìn to the greatest extent; utmost 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
252 8 jìn perfect; flawless 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
253 8 jìn to give priority to; to do one's utmost 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
254 8 jìn to vanish 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
255 8 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
256 8 jìn to die 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
257 7 精舍 jīngshè vihara 施四方一切僧園林不如施四方一切僧精舍
258 7 精舍 jīngshè vihara; hermitage 施四方一切僧園林不如施四方一切僧精舍
259 6 to go; to 於一面坐
260 6 to rely on; to depend on 於一面坐
261 6 Yu 於一面坐
262 6 a crow 於一面坐
263 6 wàn ten thousand 復以八萬銀盤滿盛銀屑
264 6 wàn many; myriad; innumerable 復以八萬銀盤滿盛銀屑
265 6 wàn Wan 復以八萬銀盤滿盛銀屑
266 6 Mo 復以八萬銀盤滿盛銀屑
267 6 wàn scorpion dance 復以八萬銀盤滿盛銀屑
268 6 wàn ten thousand; myriad; ayuta 復以八萬銀盤滿盛銀屑
269 5 chéng to fill 以八萬金盤滿盛金屑
270 5 shèng Sheng 以八萬金盤滿盛金屑
271 5 shèng abundant; flourishing 以八萬金盤滿盛金屑
272 5 chéng to contain 以八萬金盤滿盛金屑
273 5 chéng a grain offering 以八萬金盤滿盛金屑
274 5 shèng dense 以八萬金盤滿盛金屑
275 5 shèng large scale 以八萬金盤滿盛金屑
276 5 shèng extremely 以八萬金盤滿盛金屑
277 5 miào wonderful; fantastic 若復有人以上妙飲食
278 5 miào clever 若復有人以上妙飲食
279 5 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 若復有人以上妙飲食
280 5 miào fine; delicate 若復有人以上妙飲食
281 5 miào young 若復有人以上妙飲食
282 5 miào interesting 若復有人以上妙飲食
283 5 miào profound reasoning 若復有人以上妙飲食
284 5 miào Miao 若復有人以上妙飲食
285 5 miào Wonderful 若復有人以上妙飲食
286 5 miào wonderful; beautiful; suksma 若復有人以上妙飲食
287 5 志心 zhì xīn intention; motive; state of mind; ambition; aspiration; heart 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
288 5 志心 zhì xīn concentration; sincerity; wholeheartedness 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
289 5 歸依佛 guīyī fó to take refuge in the Buddha 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
290 5 滿 mǎn full 以八萬金盤滿盛金屑
291 5 滿 mǎn to be satisfied 以八萬金盤滿盛金屑
292 5 滿 mǎn to fill 以八萬金盤滿盛金屑
293 5 滿 mǎn conceited 以八萬金盤滿盛金屑
294 5 滿 mǎn to reach (a time); to expire 以八萬金盤滿盛金屑
295 5 滿 mǎn whole; entire 以八萬金盤滿盛金屑
296 5 滿 mǎn Manchu 以八萬金盤滿盛金屑
297 5 滿 mǎn Man 以八萬金盤滿盛金屑
298 5 滿 mǎn Full 以八萬金盤滿盛金屑
299 5 滿 mǎn to fulfill; to satisfy; paripurna 以八萬金盤滿盛金屑
300 4 chuáng bed 復以八萬金床銀床象牙床木床
301 4 chuáng a bench; a couch 復以八萬金床銀床象牙床木床
302 4 chuáng a thing shaped like bed 復以八萬金床銀床象牙床木床
303 4 chuáng a chassis 復以八萬金床銀床象牙床木床
304 4 chuáng bed; mañca 復以八萬金床銀床象牙床木床
305 4 chuáng seat; pīṭha 復以八萬金床銀床象牙床木床
306 4 infix potential marker 以其此人不墮邪見故
307 3 idea 於意云何
308 3 Italy (abbreviation) 於意云何
309 3 a wish; a desire; intention 於意云何
310 3 mood; feeling 於意云何
311 3 will; willpower; determination 於意云何
312 3 bearing; spirit 於意云何
313 3 to think of; to long for; to miss 於意云何
314 3 to anticipate; to expect 於意云何
315 3 to doubt; to suspect 於意云何
316 3 meaning 於意云何
317 3 a suggestion; a hint 於意云何
318 3 an understanding; a point of view 於意云何
319 3 Yi 於意云何
320 3 manas; mind; mentation 於意云何
321 3 不殺生 bù shā shēng Refrain from killing 盡形志心歸依佛法僧不如盡形不殺生
322 3 shí time; a point or period of time 或恒時施
323 3 shí a season; a quarter of a year 或恒時施
324 3 shí one of the 12 two-hour periods of the day 或恒時施
325 3 shí fashionable 或恒時施
326 3 shí fate; destiny; luck 或恒時施
327 3 shí occasion; opportunity; chance 或恒時施
328 3 shí tense 或恒時施
329 3 shí particular; special 或恒時施
330 3 shí to plant; to cultivate 或恒時施
331 3 shí an era; a dynasty 或恒時施
332 3 shí time [abstract] 或恒時施
333 3 shí seasonal 或恒時施
334 3 shí to wait upon 或恒時施
335 3 shí hour 或恒時施
336 3 shí appropriate; proper; timely 或恒時施
337 3 shí Shi 或恒時施
338 3 shí a present; currentlt 或恒時施
339 3 shí time; kāla 或恒時施
340 3 shí at that time; samaya 或恒時施
341 3 不飲酒 bù yǐn jiǔ Refrain from consuming intoxicants 不飲酒
342 3 佛說 Fó shuō buddhavacana; as spoken by the Buddha 佛說長者施報經
343 3 萬金 wàn jīn a lot of money 以八萬金盤滿盛金屑
344 3 萬金 wàn jīn respected; honorable 以八萬金盤滿盛金屑
345 3 pán a plate; a shallow dish 以八萬金盤滿盛金屑
346 3 pán to examine 以八萬金盤滿盛金屑
347 3 pán crooked 以八萬金盤滿盛金屑
348 3 pán a bronze plate 以八萬金盤滿盛金屑
349 3 pán a tray; a board 以八萬金盤滿盛金屑
350 3 pán trading price 以八萬金盤滿盛金屑
351 3 pán home area 以八萬金盤滿盛金屑
352 3 pán Pan 以八萬金盤滿盛金屑
353 3 pán to coil around 以八萬金盤滿盛金屑
354 3 pán to circle around 以八萬金盤滿盛金屑
355 3 pán to cross askew 以八萬金盤滿盛金屑
356 3 pán to plan; to calculate 以八萬金盤滿盛金屑
357 3 婬欲 yín yù sexual desire 不婬欲
358 3 method; way
359 3 France
360 3 the law; rules; regulations
361 3 the teachings of the Buddha; Dharma
362 3 a standard; a norm
363 3 an institution
364 3 to emulate
365 3 magic; a magic trick
366 3 punishment
367 3 Fa
368 3 a precedent
369 3 a classification of some kinds of Han texts
370 3 relating to a ceremony or rite
371 3 Dharma
372 3 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
373 3 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
374 3 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
375 3 quality; characteristic
376 3 不妄語 bù wàng yǔ Refrain from lying 不妄語
377 3 不妄語 bù wàng yǔ not lying 不妄語
378 3 長者施報經 Zhǎngzhě shī Bào jīng Zhangzhe Shi Bao Jing; Velāma 佛說長者施報經
379 3 不偷盜 bù tōu dào refrain from stealing 不偷盜
380 3 婆羅門 póluómén Brahmin; 過去世時有長者婆羅門
381 3 婆羅門 póluómén Brahmin; Brahman 過去世時有長者婆羅門
382 2 gào to tell; to say; said; told 佛告長者
383 2 gào to request 佛告長者
384 2 gào to report; to inform 佛告長者
385 2 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告長者
386 2 gào to accuse; to sue 佛告長者
387 2 gào to reach 佛告長者
388 2 gào an announcement 佛告長者
389 2 gào a party 佛告長者
390 2 gào a vacation 佛告長者
391 2 gào Gao 佛告長者
392 2 gào to tell; jalp 佛告長者
393 2 xīn heart [organ] 徧一切處行大慈心饒益眾生
394 2 xīn Kangxi radical 61 徧一切處行大慈心饒益眾生
395 2 xīn mind; consciousness 徧一切處行大慈心饒益眾生
396 2 xīn the center; the core; the middle 徧一切處行大慈心饒益眾生
397 2 xīn one of the 28 star constellations 徧一切處行大慈心饒益眾生
398 2 xīn heart 徧一切處行大慈心饒益眾生
399 2 xīn emotion 徧一切處行大慈心饒益眾生
400 2 xīn intention; consideration 徧一切處行大慈心饒益眾生
401 2 xīn disposition; temperament 徧一切處行大慈心饒益眾生
402 2 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 徧一切處行大慈心饒益眾生
403 2 míng fame; renown; reputation 有長者名給孤獨
404 2 míng a name; personal name; designation 有長者名給孤獨
405 2 míng rank; position 有長者名給孤獨
406 2 míng an excuse 有長者名給孤獨
407 2 míng life 有長者名給孤獨
408 2 míng to name; to call 有長者名給孤獨
409 2 míng to express; to describe 有長者名給孤獨
410 2 míng to be called; to have the name 有長者名給孤獨
411 2 míng to own; to possess 有長者名給孤獨
412 2 míng famous; renowned 有長者名給孤獨
413 2 míng moral 有長者名給孤獨
414 2 míng name; naman 有長者名給孤獨
415 2 míng fame; renown; yasas 有長者名給孤獨
416 2 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 當得大富
417 2 děi to want to; to need to 當得大富
418 2 děi must; ought to 當得大富
419 2 de 當得大富
420 2 de infix potential marker 當得大富
421 2 to result in 當得大富
422 2 to be proper; to fit; to suit 當得大富
423 2 to be satisfied 當得大富
424 2 to be finished 當得大富
425 2 děi satisfying 當得大富
426 2 to contract 當得大富
427 2 to hear 當得大富
428 2 to have; there is 當得大富
429 2 marks time passed 當得大富
430 2 obtain; attain; prāpta 當得大富
431 2 大施會 dàshīhuì great gathering for almsgiving 行大施會
432 2 快樂 kuàilè happy; merry 以其彼人心求富貴及快樂故
433 2 lái to come 來詣佛所
434 2 lái please 來詣佛所
435 2 lái used to substitute for another verb 來詣佛所
436 2 lái used between two word groups to express purpose and effect 來詣佛所
437 2 lái wheat 來詣佛所
438 2 lái next; future 來詣佛所
439 2 lái a simple complement of direction 來詣佛所
440 2 lái to occur; to arise 來詣佛所
441 2 lái to earn 來詣佛所
442 2 lái to come; āgata 來詣佛所
443 2 爾時 ěr shí at that time 爾時
444 2 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
445 2 銀盤 yínpán silver plate; galactic disc 復以八萬銀盤滿盛銀屑
446 2 以上 yǐshàng more than; above; over; the above-mentioned 若復有人以上妙飲食
447 2 jīn gold 以八萬金盤滿盛金屑
448 2 jīn money 以八萬金盤滿盛金屑
449 2 jīn Jin; Kim 以八萬金盤滿盛金屑
450 2 jīn Kangxi radical 167 以八萬金盤滿盛金屑
451 2 jīn Later Jin Dynasty; Jin Dynasty 以八萬金盤滿盛金屑
452 2 jīn metal 以八萬金盤滿盛金屑
453 2 jīn hard 以八萬金盤滿盛金屑
454 2 jīn a unit of money in China in historic times 以八萬金盤滿盛金屑
455 2 jīn golden; gold colored 以八萬金盤滿盛金屑
456 2 jīn a weapon 以八萬金盤滿盛金屑
457 2 jīn valuable 以八萬金盤滿盛金屑
458 2 jīn metal agent 以八萬金盤滿盛金屑
459 2 jīn cymbals 以八萬金盤滿盛金屑
460 2 jīn Venus 以八萬金盤滿盛金屑
461 2 jīn gold; hiranya 以八萬金盤滿盛金屑
462 2 jīn golden, bright in color; suvarna; hema; kanaka; kancana 以八萬金盤滿盛金屑
463 2 Kangxi radical 49 爾時世尊說此語已
464 2 to bring to an end; to stop 爾時世尊說此語已
465 2 to complete 爾時世尊說此語已
466 2 to demote; to dismiss 爾時世尊說此語已
467 2 to recover from an illness 爾時世尊說此語已
468 2 former; pūrvaka 爾時世尊說此語已
469 2 xiè scraps; fragments 以八萬金盤滿盛金屑
470 2 xiè to think something worthwhile 以八萬金盤滿盛金屑
471 2 thin; slender 復以八萬銅盤滿盛種種細妙珍味飲食
472 2 trifling 復以八萬銅盤滿盛種種細妙珍味飲食
473 2 tiny; miniature 復以八萬銅盤滿盛種種細妙珍味飲食
474 2 tender; delicate 復以八萬銅盤滿盛種種細妙珍味飲食
475 2 銀屑 yínxiè silver chloride 復以八萬銀盤滿盛銀屑
476 2 富貴 fùguì to be rich and have honor 以其彼人心求富貴及快樂故
477 2 富貴 fùguì beautiful 以其彼人心求富貴及快樂故
478 2 富貴 fùguì wealth 以其彼人心求富貴及快樂故
479 2 如法 rú fǎ In Accord With 如法布施
480 2 法僧 fǎ sēng a monk who recites mantras 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
481 1 rén person; people; a human being 以其此人不墮邪見故
482 1 rén Kangxi radical 9 以其此人不墮邪見故
483 1 rén a kind of person 以其此人不墮邪見故
484 1 rén everybody 以其此人不墮邪見故
485 1 rén adult 以其此人不墮邪見故
486 1 rén somebody; others 以其此人不墮邪見故
487 1 rén an upright person 以其此人不墮邪見故
488 1 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 以其此人不墮邪見故
489 1 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊說此語已
490 1 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 爾時世尊說此語已
491 1 心得 xīndé experience or skill gained through study or work 心得清淨
492 1 to apprehend; to realize; to become aware 悟寂滅忍
493 1 to inspire; to enlighten [other people] 悟寂滅忍
494 1 Wu 悟寂滅忍
495 1 Enlightenment 悟寂滅忍
496 1 waking; bodha 悟寂滅忍
497 1 象牙 xiàngyá ivory 復以八萬金床銀床象牙床木床
498 1 妻子 qīzi wife 及得妻子男女僕從眷屬孝順侍養
499 1 妻子 qī zǐ wife and children 及得妻子男女僕從眷屬孝順侍養
500 1 舍衛國 shèwèi guó Sravasti; Savatthi 佛在舍衛國祇樹給孤獨園

Frequencies of all Words

Top 689

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 210 shī to give; to grant 或自手施
2 210 shī to act; to do; to execute; to carry out 或自手施
3 210 shī to deploy; to set up 或自手施
4 210 shī to relate to 或自手施
5 210 shī to move slowly 或自手施
6 210 shī to exert 或自手施
7 210 shī to apply; to spread 或自手施
8 210 shī Shi 或自手施
9 210 shī the practice of selfless giving; dāna 或自手施
10 171 不如 bùrú not equal to; not as good as 不如有人以其飲食施一正見人
11 171 不如 bùrú inferior to; it would be better to 不如有人以其飲食施一正見人
12 125 bǎi one hundred 一正見人不如施百正見人
13 125 bǎi many 一正見人不如施百正見人
14 125 bǎi Bai 一正見人不如施百正見人
15 125 bǎi all 一正見人不如施百正見人
16 125 bǎi hundred; sata 一正見人不如施百正見人
17 116 one 不如有人以其飲食施一正見人
18 116 Kangxi radical 1 不如有人以其飲食施一正見人
19 116 as soon as; all at once 不如有人以其飲食施一正見人
20 116 pure; concentrated 不如有人以其飲食施一正見人
21 116 whole; all 不如有人以其飲食施一正見人
22 116 first 不如有人以其飲食施一正見人
23 116 the same 不如有人以其飲食施一正見人
24 116 each 不如有人以其飲食施一正見人
25 116 certain 不如有人以其飲食施一正見人
26 116 throughout 不如有人以其飲食施一正見人
27 116 used in between a reduplicated verb 不如有人以其飲食施一正見人
28 116 sole; single 不如有人以其飲食施一正見人
29 116 a very small amount 不如有人以其飲食施一正見人
30 116 Yi 不如有人以其飲食施一正見人
31 116 other 不如有人以其飲食施一正見人
32 116 to unify 不如有人以其飲食施一正見人
33 116 accidentally; coincidentally 不如有人以其飲食施一正見人
34 116 abruptly; suddenly 不如有人以其飲食施一正見人
35 116 or 不如有人以其飲食施一正見人
36 116 one; eka 不如有人以其飲食施一正見人
37 68 正見人 zhèng jiàn rén Right Viewer 不如有人以其飲食施一正見人
38 60 須陀洹 xūtuóhuán Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer 百正見人不如施一須陀洹
39 52 阿那含 Anàhán 1 anāgāmin; 2.non-returner 百須陀洹不如施一阿那含
40 52 阿那含 anàhán Anagāmin; Anagami; Non-Returner 百須陀洹不如施一阿那含
41 44 阿羅漢 āluóhàn Arhat 百阿那含不如施一阿羅漢
42 44 阿羅漢 Āluóhàn arhat 百阿那含不如施一阿羅漢
43 44 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 百阿那含不如施一阿羅漢
44 36 果報 guǒbào vipāka; the result of karma; indirect effect 所得果報勝前果報
45 32 so as to; in order to 以其彼人心求富貴及快樂故
46 32 to use; to regard as 以其彼人心求富貴及快樂故
47 32 to use; to grasp 以其彼人心求富貴及快樂故
48 32 according to 以其彼人心求富貴及快樂故
49 32 because of 以其彼人心求富貴及快樂故
50 32 on a certain date 以其彼人心求富貴及快樂故
51 32 and; as well as 以其彼人心求富貴及快樂故
52 32 to rely on 以其彼人心求富貴及快樂故
53 32 to regard 以其彼人心求富貴及快樂故
54 32 to be able to 以其彼人心求富貴及快樂故
55 32 to order; to command 以其彼人心求富貴及快樂故
56 32 further; moreover 以其彼人心求富貴及快樂故
57 32 used after a verb 以其彼人心求富貴及快樂故
58 32 very 以其彼人心求富貴及快樂故
59 32 already 以其彼人心求富貴及快樂故
60 32 increasingly 以其彼人心求富貴及快樂故
61 32 a reason; a cause 以其彼人心求富貴及快樂故
62 32 Israel 以其彼人心求富貴及快樂故
63 32 Yi 以其彼人心求富貴及快樂故
64 32 use; yogena 以其彼人心求富貴及快樂故
65 31 xíng to walk 以其彼人為諸有情而行布施
66 31 xíng capable; competent 以其彼人為諸有情而行布施
67 31 háng profession 以其彼人為諸有情而行布施
68 31 háng line; row 以其彼人為諸有情而行布施
69 31 xíng Kangxi radical 144 以其彼人為諸有情而行布施
70 31 xíng to travel 以其彼人為諸有情而行布施
71 31 xìng actions; conduct 以其彼人為諸有情而行布施
72 31 xíng to do; to act; to practice 以其彼人為諸有情而行布施
73 31 xíng all right; OK; okay 以其彼人為諸有情而行布施
74 31 háng horizontal line 以其彼人為諸有情而行布施
75 31 héng virtuous deeds 以其彼人為諸有情而行布施
76 31 hàng a line of trees 以其彼人為諸有情而行布施
77 31 hàng bold; steadfast 以其彼人為諸有情而行布施
78 31 xíng to move 以其彼人為諸有情而行布施
79 31 xíng to put into effect; to implement 以其彼人為諸有情而行布施
80 31 xíng travel 以其彼人為諸有情而行布施
81 31 xíng to circulate 以其彼人為諸有情而行布施
82 31 xíng running script; running script 以其彼人為諸有情而行布施
83 31 xíng temporary 以其彼人為諸有情而行布施
84 31 xíng soon 以其彼人為諸有情而行布施
85 31 háng rank; order 以其彼人為諸有情而行布施
86 31 háng a business; a shop 以其彼人為諸有情而行布施
87 31 xíng to depart; to leave 以其彼人為諸有情而行布施
88 31 xíng to experience 以其彼人為諸有情而行布施
89 31 xíng path; way 以其彼人為諸有情而行布施
90 31 xíng xing; ballad 以其彼人為諸有情而行布施
91 31 xíng a round [of drinks] 以其彼人為諸有情而行布施
92 31 xíng Xing 以其彼人為諸有情而行布施
93 31 xíng moreover; also 以其彼人為諸有情而行布施
94 31 xíng Practice 以其彼人為諸有情而行布施
95 31 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 以其彼人為諸有情而行布施
96 31 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 以其彼人為諸有情而行布施
97 29 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
98 29 relating to Buddhism 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
99 29 a statue or image of a Buddha 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
100 29 a Buddhist text 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
101 29 to touch; to stroke 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
102 29 Buddha 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
103 29 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
104 27 一切 yīqiè all; every; everything 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
105 27 一切 yīqiè temporary 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
106 27 一切 yīqiè the same 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
107 27 一切 yīqiè generally 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
108 27 一切 yīqiè all, everything 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
109 27 一切 yīqiè all; sarva 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
110 27 四方 sì fāng north, south, east, and west; all sides 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
111 27 四方 sì fāng neighboring states on all borders 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
112 27 四方 sì fāng a rectangle 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
113 27 四方 sì fāng four quarters 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
114 23 長者 zhǎngzhě the elderly 有長者名給孤獨
115 23 長者 zhǎngzhě an elder 有長者名給孤獨
116 23 長者 zhǎngzhě a dignitary; a distinguished person; a senior 有長者名給孤獨
117 21 有人 yǒurén a person; anyone; someone 若復有人以上妙飲食
118 21 飲食 yǐn shí food and drink 若復有人以上妙飲食
119 21 飲食 yǐn shí to eat and drink 若復有人以上妙飲食
120 21 sēng a Buddhist monk 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
121 21 sēng a person with dark skin 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
122 21 sēng Seng 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
123 21 sēng Sangha; monastic community 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
124 21 his; hers; its; theirs 以其彼人心求富貴及快樂故
125 21 to add emphasis 以其彼人心求富貴及快樂故
126 21 used when asking a question in reply to a question 以其彼人心求富貴及快樂故
127 21 used when making a request or giving an order 以其彼人心求富貴及快樂故
128 21 he; her; it; them 以其彼人心求富貴及快樂故
129 21 probably; likely 以其彼人心求富貴及快樂故
130 21 will 以其彼人心求富貴及快樂故
131 21 may 以其彼人心求富貴及快樂故
132 21 if 以其彼人心求富貴及快樂故
133 21 or 以其彼人心求富貴及快樂故
134 21 Qi 以其彼人心求富貴及快樂故
135 21 he; her; it; saḥ; sā; tad 以其彼人心求富貴及快樂故
136 20 extensive; full 名彌羅摩
137 20 to fill; to permeate; to pervade 名彌羅摩
138 20 to join 名彌羅摩
139 20 to spread 名彌羅摩
140 20 more 名彌羅摩
141 20 Mi 名彌羅摩
142 20 over a long time 名彌羅摩
143 20 to restrain 名彌羅摩
144 20 to complete; to be full 名彌羅摩
145 20 fully; pari 名彌羅摩
146 20 羅摩 luómó Rāma 名彌羅摩
147 20 that; those 以其彼人心求富貴及快樂故
148 20 another; the other 以其彼人心求富貴及快樂故
149 19 jué to awake 百阿羅漢不如施一緣覺
150 19 jiào sleep 百阿羅漢不如施一緣覺
151 19 jué to realize 百阿羅漢不如施一緣覺
152 19 jué to know; to understand; to sense; to perceive 百阿羅漢不如施一緣覺
153 19 jué to enlighten; to inspire 百阿羅漢不如施一緣覺
154 19 jué perception; feeling 百阿羅漢不如施一緣覺
155 19 jué a person with foresight 百阿羅漢不如施一緣覺
156 19 jiào a sleep; a nap 百阿羅漢不如施一緣覺
157 19 jué Awaken 百阿羅漢不如施一緣覺
158 19 jué bodhi; enlightenment; awakening 百阿羅漢不如施一緣覺
159 19 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
160 19 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
161 19 一緣 yī yuán one fate; shared destiny 百阿羅漢不如施一緣覺
162 18 所得 suǒdé what one acquires; one's gains 所得果報勝前果報
163 18 所得 suǒdé acquire 所得果報勝前果報
164 18 如是 rúshì thus; so 彼彌羅摩如是行施
165 18 如是 rúshì thus, so 彼彌羅摩如是行施
166 18 shèng to beat; to win; to conquer 所得果報勝前果報
167 18 shèng victory; success 所得果報勝前果報
168 18 shèng wonderful; supurb; superior 所得果報勝前果報
169 18 shèng to surpass 所得果報勝前果報
170 18 shèng triumphant 所得果報勝前果報
171 18 shèng a scenic view 所得果報勝前果報
172 18 shèng a woman's hair decoration 所得果報勝前果報
173 18 shèng Sheng 所得果報勝前果報
174 18 shèng completely; fully 所得果報勝前果報
175 18 shèng conquering; victorious; jaya 所得果報勝前果報
176 18 shèng superior; agra 所得果報勝前果報
177 18 qián front 所得果報勝前果報
178 18 qián former; the past 所得果報勝前果報
179 18 qián to go forward 所得果報勝前果報
180 18 qián preceding 所得果報勝前果報
181 18 qián before; earlier; prior 所得果報勝前果報
182 18 qián to appear before 所得果報勝前果報
183 18 qián future 所得果報勝前果報
184 18 qián top; first 所得果報勝前果報
185 18 qián battlefront 所得果報勝前果報
186 18 qián pre- 所得果報勝前果報
187 18 qián before; former; pūrva 所得果報勝前果報
188 18 qián facing; mukha 所得果報勝前果報
189 17 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 一緣覺不如施百緣覺
190 17 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 一緣覺不如施百緣覺
191 16 to reach 以其彼人心求富貴及快樂故
192 16 and 以其彼人心求富貴及快樂故
193 16 coming to; when 以其彼人心求富貴及快樂故
194 16 to attain 以其彼人心求富貴及快樂故
195 16 to understand 以其彼人心求富貴及快樂故
196 16 able to be compared to; to catch up with 以其彼人心求富貴及快樂故
197 16 to be involved with; to associate with 以其彼人心求富貴及快樂故
198 16 passing of a feudal title from elder to younger brother 以其彼人心求富貴及快樂故
199 16 and; ca; api 以其彼人心求富貴及快樂故
200 15 yīng should; ought
201 15 yìng to answer; to respond
202 15 yìng to confirm; to verify
203 15 yīng soon; immediately
204 15 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable
205 15 yìng to accept
206 15 yīng or; either
207 15 yìng to permit; to allow
208 15 yìng to echo
209 15 yìng to handle; to deal with
210 15 yìng Ying
211 15 yīng suitable; yukta
212 15 正等覺 zhèng děngjué Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness 正等覺
213 14 big; huge; large 當得大富
214 14 Kangxi radical 37 當得大富
215 14 great; major; important 當得大富
216 14 size 當得大富
217 14 old 當得大富
218 14 greatly; very 當得大富
219 14 oldest; earliest 當得大富
220 14 adult 當得大富
221 14 tài greatest; grand 當得大富
222 14 dài an important person 當得大富
223 14 senior 當得大富
224 14 approximately 當得大富
225 14 tài greatest; grand 當得大富
226 14 an element 當得大富
227 14 great; mahā 當得大富
228 14 如來 rúlái Tathagata 百緣覺不如施如來
229 14 如來 Rúlái Tathagata 百緣覺不如施如來
230 14 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 百緣覺不如施如來
231 13 suí to follow 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
232 13 suí to listen to 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
233 13 suí to submit to; to comply with 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
234 13 suí with; to accompany 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
235 13 suí in due course; subsequently; then 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
236 13 suí to the extent that 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
237 13 suí to be obsequious 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
238 13 suí everywhere 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
239 13 suí 17th hexagram 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
240 13 suí in passing 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
241 13 suí let somebody do what they like 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
242 13 suí to resemble; to look like 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
243 13 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
244 13 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
245 13 zhòng many; numerous 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
246 13 zhòng masses; people; multitude; crowd 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
247 13 zhòng general; common; public 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
248 13 zhòng many; all; sarva 正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾
249 12 布施 bùshī generosity 如法布施
250 12 布施 bùshī dana; giving; generosity 如法布施
251 11 shí food; food and drink 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
252 11 shí Kangxi radical 184 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
253 11 shí to eat 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
254 11 to feed 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
255 11 shí meal; cooked cereals 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
256 11 to raise; to nourish 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
257 11 shí to receive; to accept 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
258 11 shí to receive an official salary 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
259 11 shí an eclipse 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
260 11 shí food; bhakṣa 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
261 11 a bowl; an alms bowl 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
262 11 a bowl 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
263 11 an alms bowl; an earthenware basin 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
264 11 an earthenware basin 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
265 11 Alms bowl 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
266 11 a bowl; an alms bowl; patra 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
267 11 an alms bowl; patra; patta 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
268 11 an alms bowl; patra 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
269 11 chí to grasp; to hold 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
270 11 chí to resist; to oppose 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
271 11 chí to uphold 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
272 11 chí to sustain; to keep; to uphold 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
273 11 chí to administer; to manage 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
274 11 chí to control 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
275 11 chí to be cautious 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
276 11 chí to remember 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
277 11 chí to assist 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
278 11 chí to hold; dhara 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
279 11 chí with; using 施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食
280 10 ér and; as well as; but (not); yet (not) 以其彼人為諸有情而行布施
281 10 ér Kangxi radical 126 以其彼人為諸有情而行布施
282 10 ér you 以其彼人為諸有情而行布施
283 10 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 以其彼人為諸有情而行布施
284 10 ér right away; then 以其彼人為諸有情而行布施
285 10 ér but; yet; however; while; nevertheless 以其彼人為諸有情而行布施
286 10 ér if; in case; in the event that 以其彼人為諸有情而行布施
287 10 ér therefore; as a result; thus 以其彼人為諸有情而行布施
288 10 ér how can it be that? 以其彼人為諸有情而行布施
289 10 ér so as to 以其彼人為諸有情而行布施
290 10 ér only then 以其彼人為諸有情而行布施
291 10 ér as if; to seem like 以其彼人為諸有情而行布施
292 10 néng can; able 以其彼人為諸有情而行布施
293 10 ér whiskers on the cheeks; sideburns 以其彼人為諸有情而行布施
294 10 ér me 以其彼人為諸有情而行布施
295 10 ér to arrive; up to 以其彼人為諸有情而行布施
296 10 ér possessive 以其彼人為諸有情而行布施
297 10 again; more; repeatedly 若復有人以上妙飲食
298 10 to go back; to return 若復有人以上妙飲食
299 10 to resume; to restart 若復有人以上妙飲食
300 10 to do in detail 若復有人以上妙飲食
301 10 to restore 若復有人以上妙飲食
302 10 to respond; to reply to 若復有人以上妙飲食
303 10 after all; and then 若復有人以上妙飲食
304 10 even if; although 若復有人以上妙飲食
305 10 Fu; Return 若復有人以上妙飲食
306 10 to retaliate; to reciprocate 若復有人以上妙飲食
307 10 to avoid forced labor or tax 若復有人以上妙飲食
308 10 particle without meaing 若復有人以上妙飲食
309 10 Fu 若復有人以上妙飲食
310 10 repeated; again 若復有人以上妙飲食
311 10 doubled; to overlapping; folded 若復有人以上妙飲食
312 10 a lined garment with doubled thickness 若復有人以上妙飲食
313 9 eight 以八萬金盤滿盛金屑
314 9 Kangxi radical 12 以八萬金盤滿盛金屑
315 9 eighth 以八萬金盤滿盛金屑
316 9 all around; all sides 以八萬金盤滿盛金屑
317 9 eight; aṣṭa 以八萬金盤滿盛金屑
318 9 僧園 sēngyuán Buddhist temple 施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林
319 9 lín a wood; a forest; a grove 施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林
320 9 lín Lin 施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林
321 9 lín a group of people or tall things resembling a forest 施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林
322 9 lín many 施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林
323 9 lín forest; vana 施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林
324 8 xíng appearance 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
325 8 xíng adjective 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
326 8 xíng a shape; a form 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
327 8 xíng terrain 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
328 8 xíng circumstances; situation 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
329 8 xíng to form; to become 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
330 8 xíng to appear; to manifest 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
331 8 xíng to contrast; to compare 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
332 8 xíng to describe 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
333 8 jìn to the greatest extent; utmost 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
334 8 jìn all; every 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
335 8 jìn perfect; flawless 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
336 8 jìn to give priority to; to do one's utmost 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
337 8 jìn furthest; extreme 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
338 8 jìn to vanish 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
339 8 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
340 8 jìn to be within the limit 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
341 8 jìn all; every 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
342 8 jìn to die 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
343 7 精舍 jīngshè vihara 施四方一切僧園林不如施四方一切僧精舍
344 7 精舍 jīngshè vihara; hermitage 施四方一切僧園林不如施四方一切僧精舍
345 6 in; at 於一面坐
346 6 in; at 於一面坐
347 6 in; at; to; from 於一面坐
348 6 to go; to 於一面坐
349 6 to rely on; to depend on 於一面坐
350 6 to go to; to arrive at 於一面坐
351 6 from 於一面坐
352 6 give 於一面坐
353 6 oppposing 於一面坐
354 6 and 於一面坐
355 6 compared to 於一面坐
356 6 by 於一面坐
357 6 and; as well as 於一面坐
358 6 for 於一面坐
359 6 Yu 於一面坐
360 6 a crow 於一面坐
361 6 whew; wow 於一面坐
362 6 wàn ten thousand 復以八萬銀盤滿盛銀屑
363 6 wàn absolutely 復以八萬銀盤滿盛銀屑
364 6 wàn many; myriad; innumerable 復以八萬銀盤滿盛銀屑
365 6 wàn Wan 復以八萬銀盤滿盛銀屑
366 6 Mo 復以八萬銀盤滿盛銀屑
367 6 wàn scorpion dance 復以八萬銀盤滿盛銀屑
368 6 wàn ten thousand; myriad; ayuta 復以八萬銀盤滿盛銀屑
369 5 chéng to fill 以八萬金盤滿盛金屑
370 5 shèng Sheng 以八萬金盤滿盛金屑
371 5 shèng abundant; flourishing 以八萬金盤滿盛金屑
372 5 chéng to contain 以八萬金盤滿盛金屑
373 5 chéng a grain offering 以八萬金盤滿盛金屑
374 5 shèng dense 以八萬金盤滿盛金屑
375 5 shèng large scale 以八萬金盤滿盛金屑
376 5 shèng extremely 以八萬金盤滿盛金屑
377 5 miào wonderful; fantastic 若復有人以上妙飲食
378 5 miào clever 若復有人以上妙飲食
379 5 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 若復有人以上妙飲食
380 5 miào fine; delicate 若復有人以上妙飲食
381 5 miào young 若復有人以上妙飲食
382 5 miào interesting 若復有人以上妙飲食
383 5 miào profound reasoning 若復有人以上妙飲食
384 5 miào Miao 若復有人以上妙飲食
385 5 miào Wonderful 若復有人以上妙飲食
386 5 miào wonderful; beautiful; suksma 若復有人以上妙飲食
387 5 志心 zhì xīn intention; motive; state of mind; ambition; aspiration; heart 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
388 5 志心 zhì xīn concentration; sincerity; wholeheartedness 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
389 5 歸依佛 guīyī fó to take refuge in the Buddha 施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
390 5 滿 mǎn full 以八萬金盤滿盛金屑
391 5 滿 mǎn to be satisfied 以八萬金盤滿盛金屑
392 5 滿 mǎn to fill 以八萬金盤滿盛金屑
393 5 滿 mǎn conceited 以八萬金盤滿盛金屑
394 5 滿 mǎn to reach (a time); to expire 以八萬金盤滿盛金屑
395 5 滿 mǎn whole; entire 以八萬金盤滿盛金屑
396 5 滿 mǎn completely 以八萬金盤滿盛金屑
397 5 滿 mǎn Manchu 以八萬金盤滿盛金屑
398 5 滿 mǎn very 以八萬金盤滿盛金屑
399 5 滿 mǎn Man 以八萬金盤滿盛金屑
400 5 滿 mǎn Full 以八萬金盤滿盛金屑
401 5 滿 mǎn to fulfill; to satisfy; paripurna 以八萬金盤滿盛金屑
402 4 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 復以八萬銅盤滿盛種種細妙珍味飲食
403 4 chuáng bed 復以八萬金床銀床象牙床木床
404 4 chuáng a bench; a couch 復以八萬金床銀床象牙床木床
405 4 chuáng a thing shaped like bed 復以八萬金床銀床象牙床木床
406 4 chuáng a chassis 復以八萬金床銀床象牙床木床
407 4 chuáng a set [of sheets] 復以八萬金床銀床象牙床木床
408 4 chuáng bed; mañca 復以八萬金床銀床象牙床木床
409 4 chuáng seat; pīṭha 復以八萬金床銀床象牙床木床
410 4 not; no 以其此人不墮邪見故
411 4 expresses that a certain condition cannot be acheived 以其此人不墮邪見故
412 4 as a correlative 以其此人不墮邪見故
413 4 no (answering a question) 以其此人不墮邪見故
414 4 forms a negative adjective from a noun 以其此人不墮邪見故
415 4 at the end of a sentence to form a question 以其此人不墮邪見故
416 4 to form a yes or no question 以其此人不墮邪見故
417 4 infix potential marker 以其此人不墮邪見故
418 4 no; na 以其此人不墮邪見故
419 3 idea 於意云何
420 3 Italy (abbreviation) 於意云何
421 3 a wish; a desire; intention 於意云何
422 3 mood; feeling 於意云何
423 3 will; willpower; determination 於意云何
424 3 bearing; spirit 於意云何
425 3 to think of; to long for; to miss 於意云何
426 3 to anticipate; to expect 於意云何
427 3 to doubt; to suspect 於意云何
428 3 meaning 於意云何
429 3 a suggestion; a hint 於意云何
430 3 an understanding; a point of view 於意云何
431 3 or 於意云何
432 3 Yi 於意云何
433 3 manas; mind; mentation 於意云何
434 3 不殺生 bù shā shēng Refrain from killing 盡形志心歸依佛法僧不如盡形不殺生
435 3 shí time; a point or period of time 或恒時施
436 3 shí a season; a quarter of a year 或恒時施
437 3 shí one of the 12 two-hour periods of the day 或恒時施
438 3 shí at that time 或恒時施
439 3 shí fashionable 或恒時施
440 3 shí fate; destiny; luck 或恒時施
441 3 shí occasion; opportunity; chance 或恒時施
442 3 shí tense 或恒時施
443 3 shí particular; special 或恒時施
444 3 shí to plant; to cultivate 或恒時施
445 3 shí hour (measure word) 或恒時施
446 3 shí an era; a dynasty 或恒時施
447 3 shí time [abstract] 或恒時施
448 3 shí seasonal 或恒時施
449 3 shí frequently; often 或恒時施
450 3 shí occasionally; sometimes 或恒時施
451 3 shí on time 或恒時施
452 3 shí this; that 或恒時施
453 3 shí to wait upon 或恒時施
454 3 shí hour 或恒時施
455 3 shí appropriate; proper; timely 或恒時施
456 3 shí Shi 或恒時施
457 3 shí a present; currentlt 或恒時施
458 3 shí time; kāla 或恒時施
459 3 shí at that time; samaya 或恒時施
460 3 不飲酒 bù yǐn jiǔ Refrain from consuming intoxicants 不飲酒
461 3 佛說 Fó shuō buddhavacana; as spoken by the Buddha 佛說長者施報經
462 3 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 以其彼人心求富貴及快樂故
463 3 old; ancient; former; past 以其彼人心求富貴及快樂故
464 3 reason; cause; purpose 以其彼人心求富貴及快樂故
465 3 to die 以其彼人心求富貴及快樂故
466 3 so; therefore; hence 以其彼人心求富貴及快樂故
467 3 original 以其彼人心求富貴及快樂故
468 3 accident; happening; instance 以其彼人心求富貴及快樂故
469 3 a friend; an acquaintance; friendship 以其彼人心求富貴及快樂故
470 3 something in the past 以其彼人心求富貴及快樂故
471 3 deceased; dead 以其彼人心求富貴及快樂故
472 3 still; yet 以其彼人心求富貴及快樂故
473 3 萬金 wàn jīn a lot of money 以八萬金盤滿盛金屑
474 3 萬金 wàn jīn respected; honorable 以八萬金盤滿盛金屑
475 3 pán a plate; a shallow dish 以八萬金盤滿盛金屑
476 3 pán to examine 以八萬金盤滿盛金屑
477 3 pán used for dishes of food or coils 以八萬金盤滿盛金屑
478 3 pán crooked 以八萬金盤滿盛金屑
479 3 pán a bronze plate 以八萬金盤滿盛金屑
480 3 pán a tray; a board 以八萬金盤滿盛金屑
481 3 pán trading price 以八萬金盤滿盛金屑
482 3 pán home area 以八萬金盤滿盛金屑
483 3 pán Pan 以八萬金盤滿盛金屑
484 3 pán to coil around 以八萬金盤滿盛金屑
485 3 pán to circle around 以八萬金盤滿盛金屑
486 3 pán to cross askew 以八萬金盤滿盛金屑
487 3 pán to plan; to calculate 以八萬金盤滿盛金屑
488 3 云何 yúnhé why 於意云何
489 3 婬欲 yín yù sexual desire 不婬欲
490 3 method; way
491 3 France
492 3 the law; rules; regulations
493 3 the teachings of the Buddha; Dharma
494 3 a standard; a norm
495 3 an institution
496 3 to emulate
497 3 magic; a magic trick
498 3 punishment
499 3 Fa
500 3 a precedent

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
shī the practice of selfless giving; dāna
bǎi hundred; sata
one; eka
正见人 正見人 zhèng jiàn rén Right Viewer
须陀洹 須陀洹 xūtuóhuán Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
阿那含
 1. Anàhán
 2. anàhán
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿罗汉 阿羅漢
 1. Āluóhàn
 2. Āluóhàn
 1. arhat
 2. Arhat
果报 果報 guǒbào vipāka; the result of karma; indirect effect
use; yogena
 1. xíng
 2. xìng
 3. xíng
 1. Practice
 2. mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
 3. practice; carita; carya; conduct; behavior

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
传教大师 傳教大師 99 Dengyō Daishi
法天 102 Dharmadeva; Fatian
给孤独 給孤獨 103 Anāthapiṇḍada
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
给孤独长者 給孤獨長者 106 Anāthapiṇḍada
罗摩 羅摩 108 Rāma
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 81 Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
西天 88 India; Indian continent
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
长者施报经 長者施報經 90 Zhangzhe Shi Bao Jing; Velāma
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 34.

Simplified Traditional Pinyin English
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
不杀生 不殺生 98 Refrain from killing
不偷盗 不偷盜 98 refrain from stealing
不妄语 不妄語 98
 1. Refrain from lying
 2. not lying
不饮酒 不飲酒 98 Refrain from consuming intoxicants
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大施会 大施會 100 great gathering for almsgiving
堕邪见 墮邪見 100 fall into wrong views
法僧 102 a monk who recites mantras
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
福报 福報 102 a blessed reward
归依佛 歸依佛 103 to take refuge in the Buddha
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
寂灭忍 寂滅忍 106 patience that leads to complete Nirvāṇa
精舍 106
 1. vihara
 2. vihara; hermitage
人见 人見 114 the view of a person; view of a self
如法 114 In Accord With
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
僧园 僧園 115 Buddhist temple
十方世界 115 the worlds in all ten directions
寿者见 壽者見 115 the view of a lifespan
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
我身 119 I; myself
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一缘 一緣 121 one fate; shared destiny
婬欲 121 sexual desire
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
正见人 正見人 122 Right Viewer
众生见 眾生見 122 the view of a being