Glossary and Vocabulary for The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經, Scroll 294

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 314 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
2 307 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
3 307 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
4 307 清淨 qīngjìng concise 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
5 307 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
6 307 清淨 qīngjìng pure and clean 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
7 307 清淨 qīngjìng purity 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
8 307 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
9 170 假說 jiàshuō a hypothesis 色唯假說故般若波羅蜜多清淨
10 128 善現 shànxiàn Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā 善現
11 117 不可說 bù kě shuō indescribable; unspeakable 色不可說故般若波羅蜜多清淨
12 117 不可說 bù kě shuō inexplicable 色不可說故般若波羅蜜多清淨
13 92 dirty; filthy; foul; polluted 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
14 92 stagnant water 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
15 92 a bog; a sink 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
16 92 vile 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
17 92 to wipe; to wash 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
18 92 filth; dirt 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
19 92 to defile; to stain 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
20 92 to frame; to plan to harm someone 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
21 92 無染 wúrǎn undefiled 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
22 66 chù to touch; to feel
23 66 chù to butt; to ram; to gore
24 66 chù touch; contact; sparśa
25 66 chù tangible; spraṣṭavya
26 64 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
27 64 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
28 60 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
29 60 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
30 51 jiè border; boundary 耳界唯假說故般若波羅蜜多清淨
31 51 jiè kingdom 耳界唯假說故般若波羅蜜多清淨
32 51 jiè territory; region 耳界唯假說故般若波羅蜜多清淨
33 51 jiè the world 耳界唯假說故般若波羅蜜多清淨
34 51 jiè scope; extent 耳界唯假說故般若波羅蜜多清淨
35 51 jiè erathem; stratigraphic unit 耳界唯假說故般若波羅蜜多清淨
36 51 jiè to divide; to define a boundary 耳界唯假說故般若波羅蜜多清淨
37 51 jiè to adjoin 耳界唯假說故般若波羅蜜多清淨
38 51 jiè dhatu; realm; field; domain 耳界唯假說故般若波羅蜜多清淨
39 49 shòu to suffer; to be subjected to
40 49 shòu to transfer; to confer
41 49 shòu to receive; to accept
42 49 shòu to tolerate
43 49 shòu feelings; sensations
44 42 yuán fate; predestined affinity 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
45 42 yuán hem 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
46 42 yuán to revolve around 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
47 42 yuán to climb up 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
48 42 yuán cause; origin; reason 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
49 42 yuán along; to follow 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
50 42 yuán to depend on 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
51 42 yuán margin; edge; rim 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
52 42 yuán Condition 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
53 42 yuán conditions; pratyaya; paccaya 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
54 42 wéi to act as; to serve 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
55 42 wéi to change into; to become 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
56 42 wéi to be; is 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
57 42 wéi to do 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
58 42 wèi to support; to help 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
59 42 wéi to govern 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
60 42 wèi to be; bhū 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
61 42 所生 suǒshēng parents (father and mother) 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
62 39 無可 wúkě can't 色無可說事故不可說
63 39 事故 shìgù accident 色無可說事故不可說
64 39 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 色無可說事故不可說
65 39 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 色無可說事故不可說
66 39 shuì to persuade 色無可說事故不可說
67 39 shuō to teach; to recite; to explain 色無可說事故不可說
68 39 shuō a doctrine; a theory 色無可說事故不可說
69 39 shuō to claim; to assert 色無可說事故不可說
70 39 shuō allocution 色無可說事故不可說
71 39 shuō to criticize; to scold 色無可說事故不可說
72 39 shuō to indicate; to refer to 色無可說事故不可說
73 39 shuō speach; vāda 色無可說事故不可說
74 39 shuō to speak; bhāṣate 色無可說事故不可說
75 39 shuō to instruct 色無可說事故不可說
76 36 虛空 xūkōng empty space 虛空無染污故般若波羅蜜多清淨
77 36 虛空 xūkōng the sky; space 虛空無染污故般若波羅蜜多清淨
78 36 虛空 xūkōng vast emptiness 虛空無染污故般若波羅蜜多清淨
79 36 虛空 xūkōng Void 虛空無染污故般若波羅蜜多清淨
80 36 虛空 xūkōng the sky; gagana 虛空無染污故般若波羅蜜多清淨
81 36 虛空 xūkōng space; ākāśa 虛空無染污故般若波羅蜜多清淨
82 30 唯有 wěiyǒu only; alone 色乃至識亦復如是唯有假說
83 30 xiǎng to make a sound; to sound 如依虛空二事響現
84 30 xiǎng a message; communication; information 如依虛空二事響現
85 30 xiǎng an echo 如依虛空二事響現
86 30 xiǎng a sound; a noise 如依虛空二事響現
87 30 to depend on; to lean on 如依虛空二事響現
88 30 to comply with; to follow 如依虛空二事響現
89 30 to help 如依虛空二事響現
90 30 flourishing 如依虛空二事響現
91 30 lovable 如依虛空二事響現
92 30 bonds; substratum; upadhi 如依虛空二事響現
93 30 refuge; śaraṇa 如依虛空二事響現
94 30 reliance; pratiśaraṇa 如依虛空二事響現
95 30 二事 èr shì two things 如依虛空二事響現
96 30 xiàn to appear; to manifest; to become visible 如依虛空二事響現
97 30 xiàn at present 如依虛空二事響現
98 30 xiàn existing at the present time 如依虛空二事響現
99 30 xiàn cash 如依虛空二事響現
100 30 xiàn to manifest; prādur 如依虛空二事響現
101 30 xiàn to manifest; prādur 如依虛空二事響現
102 30 xiàn the present time 如依虛空二事響現
103 25 to take; to get; to fetch 八解脫不可取故無染污
104 25 to obtain 八解脫不可取故無染污
105 25 to choose; to select 八解脫不可取故無染污
106 25 to catch; to seize; to capture 八解脫不可取故無染污
107 25 to accept; to receive 八解脫不可取故無染污
108 25 to seek 八解脫不可取故無染污
109 25 to take a bride 八解脫不可取故無染污
110 25 Qu 八解脫不可取故無染污
111 25 clinging; grasping; upādāna 八解脫不可取故無染污
112 24 一切 yīqiè temporary 一切陀羅尼門無染污故般若波羅蜜多清淨
113 24 一切 yīqiè the same 一切陀羅尼門無染污故般若波羅蜜多清淨
114 23 kōng empty; void; hollow
115 23 kòng free time
116 23 kòng to empty; to clean out
117 23 kōng the sky; the air
118 23 kōng in vain; for nothing
119 23 kòng vacant; unoccupied
120 23 kòng empty space
121 23 kōng without substance
122 23 kōng to not have
123 23 kòng opportunity; chance
124 23 kōng vast and high
125 23 kōng impractical; ficticious
126 23 kòng blank
127 23 kòng expansive
128 23 kòng lacking
129 23 kōng plain; nothing else
130 23 kōng Emptiness
131 23 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence
132 23 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 八解脫不可取故無染污
133 23 不可 bù kě improbable 八解脫不可取故無染污
134 21 ěr ear
135 21 ěr Kangxi radical 128
136 21 ěr an ear-shaped object
137 21 ěr on both sides
138 21 ěr a vessel handle
139 21 ěr ear; śrotra
140 21 shé tongue
141 21 shé Kangxi radical 135
142 21 shé a tongue-shaped object
143 21 shé tongue; jihva
144 21 Kangxi radical 71 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
145 21 to not have; without 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
146 21 mo 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
147 21 to not have 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
148 21 Wu 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
149 21 mo 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
150 21 nose
151 21 Kangxi radical 209
152 21 to smell
153 21 a grommet; an eyelet
154 21 to make a hole in an animal's nose
155 21 a handle
156 21 cape; promontory
157 21 first
158 21 nose; ghrāṇa
159 20 由此 yóucǐ hereby; from this 由此般若波羅蜜多清淨
160 18 xíng to walk 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
161 18 xíng capable; competent 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
162 18 háng profession 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
163 18 xíng Kangxi radical 144 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
164 18 xíng to travel 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
165 18 xìng actions; conduct 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
166 18 xíng to do; to act; to practice 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
167 18 xíng all right; OK; okay 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
168 18 háng horizontal line 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
169 18 héng virtuous deeds 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
170 18 hàng a line of trees 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
171 18 hàng bold; steadfast 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
172 18 xíng to move 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
173 18 xíng to put into effect; to implement 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
174 18 xíng travel 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
175 18 xíng to circulate 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
176 18 xíng running script; running script 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
177 18 xíng temporary 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
178 18 háng rank; order 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
179 18 háng a business; a shop 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
180 18 xíng to depart; to leave 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
181 18 xíng to experience 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
182 18 xíng path; way 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
183 18 xíng xing; ballad 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
184 18 xíng Xing 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
185 18 xíng Practice 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
186 18 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
187 18 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
188 16 yǎn eye 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
189 16 yǎn eyeball 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
190 16 yǎn sight 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
191 16 yǎn the present moment 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
192 16 yǎn an opening; a small hole 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
193 16 yǎn a trap 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
194 16 yǎn insight 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
195 16 yǎn a salitent point 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
196 16 yǎn a beat with no accent 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
197 16 yǎn to look; to glance 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
198 16 yǎn to see proof 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
199 16 yǎn eye; cakṣus 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
200 16 idea 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
201 16 Italy (abbreviation) 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
202 16 a wish; a desire; intention 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
203 16 mood; feeling 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
204 16 will; willpower; determination 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
205 16 bearing; spirit 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
206 16 to think of; to long for; to miss 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
207 16 to anticipate; to expect 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
208 16 to doubt; to suspect 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
209 16 meaning 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
210 16 a suggestion; a hint 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
211 16 an understanding; a point of view 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
212 16 Yi 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
213 16 manas; mind; mentation 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
214 16 菩提 pútí bodhi; enlightenment 獨覺菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
215 16 菩提 pútí bodhi 獨覺菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
216 16 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 獨覺菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
217 14 shēn human body; torso
218 14 shēn Kangxi radical 158
219 14 shēn self
220 14 shēn life
221 14 shēn an object
222 14 shēn a lifetime
223 14 shēn moral character
224 14 shēn status; identity; position
225 14 shēn pregnancy
226 14 juān India
227 14 shēn body; kāya
228 12 to reach 眼識界及眼觸
229 12 to attain 眼識界及眼觸
230 12 to understand 眼識界及眼觸
231 12 able to be compared to; to catch up with 眼識界及眼觸
232 12 to be involved with; to associate with 眼識界及眼觸
233 12 passing of a feudal title from elder to younger brother 眼識界及眼觸
234 12 and; ca; api 眼識界及眼觸
235 11 無相 wúxiāng Formless 無相
236 11 無相 wúxiāng animitta; signlessness; without an appearance 無相
237 11 菩薩十地 púsà shí dì the ten grounds of the bodhisattva path; dashabhumi 菩薩十地無染污故般若波羅蜜多清淨
238 11 八聖道支 bā Shèng dào zhī The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way 八聖道支無染污故般若波羅蜜多清淨
239 11 解脫門 jiětuō mén Gate of Perfect Ease 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
240 11 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance; vimokṣadvāra 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
241 11 八解脫 bā jiětuō the eight liberations; astavimoksa 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
242 11 yuàn to hope; to wish; to desire 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
243 11 yuàn hope 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
244 11 yuàn to be ready; to be willing 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
245 11 yuàn to ask for; to solicit 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
246 11 yuàn a vow 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
247 11 yuàn diligent; attentive 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
248 11 yuàn to prefer; to select 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
249 11 yuàn to admire 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
250 11 yuàn a vow; pranidhana 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
251 11 四念住 sì niàn zhù four foundations of mindfulness; satipatthana 四念住無染污故般若波羅蜜多清淨
252 11 九次第定 jiǔ cì dì dìng nine graduated concentrations 九次第定
253 11 八勝處 bā shèng chù eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana 八勝處
254 11 十遍處 shí biàn chù Ten Kasinas 十遍處無染污故般若波羅蜜多清淨
255 10 shēng sound
256 10 shēng sheng
257 10 shēng voice
258 10 shēng music
259 10 shēng language
260 10 shēng fame; reputation; honor
261 10 shēng a message
262 10 shēng a consonant
263 10 shēng a tone
264 10 shēng to announce
265 10 shēng sound
266 10 xìng gender 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
267 10 xìng nature; disposition 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
268 10 xìng grammatical gender 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
269 10 xìng a property; a quality 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
270 10 xìng life; destiny 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
271 10 xìng sexual desire 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
272 10 xìng scope 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
273 10 xìng nature 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
274 10 wèi taste; flavor
275 10 wèi significance
276 10 wèi to taste
277 10 wèi to ruminate; to mull over
278 10 wèi smell; odor
279 10 wèi a delicacy
280 10 wèi taste; rasa
281 10 法界 fǎjiè Dharma Realm 法界
282 10 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 法界
283 10 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 法界
284 9 四正斷 sì zhèng duàn four right efforts; four right exertions 四正斷
285 9 空解脫門 kōng jiětuōmén the door of deliverance of emptiness 空解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
286 9 bitterness; bitter flavor 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
287 9 hardship; suffering 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
288 9 to make things difficult for 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
289 9 to train; to practice 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
290 9 to suffer from a misfortune 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
291 9 bitter 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
292 9 grieved; facing hardship 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
293 9 in low spirits; depressed 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
294 9 painful 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
295 9 suffering; duḥkha; dukkha 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
296 9 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
297 9 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
298 9 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature 自性空
299 9 無性 wúxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無性空
300 9 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
301 9 xiàng to observe; to assess 初分說般若相品第三十七之三
302 9 xiàng appearance; portrait; picture 初分說般若相品第三十七之三
303 9 xiàng countenance; personage; character; disposition 初分說般若相品第三十七之三
304 9 xiàng to aid; to help 初分說般若相品第三十七之三
305 9 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 初分說般若相品第三十七之三
306 9 xiàng a sign; a mark; appearance 初分說般若相品第三十七之三
307 9 xiāng alternately; in turn 初分說般若相品第三十七之三
308 9 xiāng Xiang 初分說般若相品第三十七之三
309 9 xiāng form substance 初分說般若相品第三十七之三
310 9 xiāng to express 初分說般若相品第三十七之三
311 9 xiàng to choose 初分說般若相品第三十七之三
312 9 xiāng Xiang 初分說般若相品第三十七之三
313 9 xiāng an ancient musical instrument 初分說般若相品第三十七之三
314 9 xiāng the seventh lunar month 初分說般若相品第三十七之三
315 9 xiāng to compare 初分說般若相品第三十七之三
316 9 xiàng to divine 初分說般若相品第三十七之三
317 9 xiàng to administer 初分說般若相品第三十七之三
318 9 xiàng helper for a blind person 初分說般若相品第三十七之三
319 9 xiāng rhythm [music] 初分說般若相品第三十七之三
320 9 xiāng the upper frets of a pipa 初分說般若相品第三十七之三
321 9 xiāng coralwood 初分說般若相品第三十七之三
322 9 xiàng ministry 初分說般若相品第三十七之三
323 9 xiàng to supplement; to enhance 初分說般若相品第三十七之三
324 9 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 初分說般若相品第三十七之三
325 9 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 初分說般若相品第三十七之三
326 9 xiàng sign; mark; liṅga 初分說般若相品第三十七之三
327 9 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 初分說般若相品第三十七之三
328 9 shí knowledge; understanding 識唯假說故般若波羅蜜多清淨
329 9 shí to know; to be familiar with 識唯假說故般若波羅蜜多清淨
330 9 zhì to record 識唯假說故般若波羅蜜多清淨
331 9 shí thought; cognition 識唯假說故般若波羅蜜多清淨
332 9 shí to understand 識唯假說故般若波羅蜜多清淨
333 9 shí experience; common sense 識唯假說故般若波羅蜜多清淨
334 9 shí a good friend 識唯假說故般若波羅蜜多清淨
335 9 zhì to remember; to memorize 識唯假說故般若波羅蜜多清淨
336 9 zhì a label; a mark 識唯假說故般若波羅蜜多清淨
337 9 zhì an inscription 識唯假說故般若波羅蜜多清淨
338 9 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識唯假說故般若波羅蜜多清淨
339 8 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
340 8 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
341 8 阿羅漢果 aluóhàn guǒ state of full attainment of arhatship 阿羅漢果無染污故般若波羅蜜多清淨
342 8 阿羅漢果 aluóhàn guǒ the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood 阿羅漢果無染污故般若波羅蜜多清淨
343 8 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
344 8 佛十力 Fó shí lì the ten powers of the Buddha 佛十力無染污故般若波羅蜜多清淨
345 8 mén door; gate; doorway; gateway 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
346 8 mén phylum; division 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
347 8 mén sect; school 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
348 8 mén Kangxi radical 169 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
349 8 mén a door-like object 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
350 8 mén an opening 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
351 8 mén an access point; a border entrance 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
352 8 mén a household; a clan 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
353 8 mén a kind; a category 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
354 8 mén to guard a gate 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
355 8 mén Men 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
356 8 mén a turning point 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
357 8 mén a method 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
358 8 mén a sense organ 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
359 8 mén door; gate; dvara 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
360 8 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
361 8 shī to lose 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
362 8 shī to violate; to go against the norm 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
363 8 shī to fail; to miss out 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
364 8 shī to be lost 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
365 8 shī to make a mistake 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
366 8 shī to let go of 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
367 8 shī loss; nāśa 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
368 8 děng et cetera; and so on 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
369 8 děng to wait 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
370 8 děng to be equal 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
371 8 děng degree; level 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
372 8 děng to compare 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
373 8 děng same; equal; sama 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
374 8 住捨 zhùshè house; residence 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
375 8 住捨 zhùshě equanimous 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
376 8 十八佛不共法 shíbā fó bù gòng fǎ eighteen characterisitics unique to Buddhas 十八佛不共法無染污故般若波羅蜜多清淨
377 8 wàng to forget 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
378 8 wàng to ignore; neglect 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
379 8 wàng to abandon 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
380 8 wàng forget; vismṛ 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
381 8 zhèng upright; straight 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
382 8 zhèng to straighten; to correct 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
383 8 zhèng main; central; primary 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
384 8 zhèng fundamental; original 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
385 8 zhèng precise; exact; accurate 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
386 8 zhèng at right angles 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
387 8 zhèng unbiased; impartial 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
388 8 zhèng true; correct; orthodox 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
389 8 zhèng unmixed; pure 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
390 8 zhèng positive (charge) 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
391 8 zhèng positive (number) 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
392 8 zhèng standard 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
393 8 zhèng chief; principal; primary 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
394 8 zhèng honest 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
395 8 zhèng to execute; to carry out 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
396 8 zhèng accepted; conventional 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
397 8 zhèng to govern 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
398 8 zhēng first month 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
399 8 zhēng center of a target 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
400 8 zhèng Righteous 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
401 8 zhèng right manner; nyāya 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
402 8 method; way 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
403 8 France 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
404 8 the law; rules; regulations 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
405 8 the teachings of the Buddha; Dharma 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
406 8 a standard; a norm 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
407 8 an institution 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
408 8 to emulate 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
409 8 magic; a magic trick 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
410 8 punishment 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
411 8 Fa 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
412 8 a precedent 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
413 8 a classification of some kinds of Han texts 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
414 8 relating to a ceremony or rite 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
415 8 Dharma 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
416 8 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
417 8 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
418 8 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
419 8 quality; characteristic 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
420 8 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance 一切陀羅尼門無染污故般若波羅蜜多清淨
421 8 六神通 liù shéntōng the six supernatural powers 六神通無染污故般若波羅蜜多清淨
422 8 dào way; road; path 道相智
423 8 dào principle; a moral; morality 道相智
424 8 dào Tao; the Way 道相智
425 8 dào to say; to speak; to talk 道相智
426 8 dào to think 道相智
427 8 dào circuit; a province 道相智
428 8 dào a course; a channel 道相智
429 8 dào a method; a way of doing something 道相智
430 8 dào a doctrine 道相智
431 8 dào Taoism; Daoism 道相智
432 8 dào a skill 道相智
433 8 dào a sect 道相智
434 8 dào a line 道相智
435 8 dào Way 道相智
436 8 dào way; path; marga 道相智
437 8 一切相智 yīqiè xiāng zhì knowledge of all bases; vastujñāna 一切相智無染污故般若波羅蜜多清淨
438 8 五眼 wǔyǎn the five eyes; pañcacakṣūs 五眼無染污故般若波羅蜜多清淨
439 8 zhì wisdom; knowledge; understanding 道相智
440 8 zhì care; prudence 道相智
441 8 zhì Zhi 道相智
442 8 zhì clever 道相智
443 8 zhì Wisdom 道相智
444 8 zhì jnana; knowing 道相智
445 8 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha 獨覺菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
446 8 一切智 yīqiè zhì wisdom of all 一切智無染污故般若波羅蜜多清淨
447 8 一切智 yīqiè zhì sarvajñatā; all-knowledge; omniscience 一切智無染污故般若波羅蜜多清淨
448 8 héng constant; regular 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
449 8 héng permanent; lasting; perpetual 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
450 8 héng perseverance 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
451 8 héng ordinary; common 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
452 8 héng Constancy [hexagram] 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
453 8 gèng crescent moon 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
454 8 gèng to spread; to expand 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
455 8 héng Heng 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
456 8 héng Eternity 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
457 8 héng eternal 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
458 8 gèng Ganges 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
459 7 識界 shíjiè vijñāna-dhātu; the realm of consciousness 識界唯假說故般若波羅蜜多清淨
460 7 chóu to worry about 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
461 7 chóu anxiety 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
462 7 chóu affliction 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
463 7 法處 fǎchù mental objects 法處唯假說故般若波羅蜜多清淨
464 7 內空 nèikōng empty within 內空唯假說故般若波羅蜜多清淨
465 7 tàn to sigh 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
466 7 tàn to praise 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
467 7 tàn to lament 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
468 7 tàn to chant; to recite 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
469 7 tàn a chant 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
470 7 tàn praise; abhiṣṭuta 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
471 7 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path 道聖諦唯假說故般若波羅蜜多清淨
472 7 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定唯假說故般若波羅蜜多清淨
473 7 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定唯假說故般若波羅蜜多清淨
474 7 意處 yìchù mental basis of cognition 意處唯假說故般若波羅蜜多清淨
475 7 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu; the realm beyond thought and words 不思議界唯假說故般若波羅蜜多清淨
476 7 色處 sèchù the visible realm 色處唯假說故般若波羅蜜多清淨
477 7 chù a place; location; a spot; a point 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
478 7 chǔ to reside; to live; to dwell 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
479 7 chù an office; a department; a bureau 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
480 7 chù a part; an aspect 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
481 7 chǔ to be in; to be in a position of 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
482 7 chǔ to get along with 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
483 7 chǔ to deal with; to manage 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
484 7 chǔ to punish; to sentence 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
485 7 chǔ to stop; to pause 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
486 7 chǔ to be associated with 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
487 7 chǔ to situate; to fix a place for 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
488 7 chǔ to occupy; to control 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
489 7 chù circumstances; situation 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
490 7 chù an occasion; a time 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
491 7 chù position; sthāna 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
492 7 四無量 sì wúliàng four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa 四無量
493 7 真如 zhēnrú True Thusness 真如唯假說故般若波羅蜜多清淨
494 7 真如 zhēnrú suchness; true nature; tathata 真如唯假說故般若波羅蜜多清淨
495 7 布施波羅蜜多 bùshī bōluómìduō dāna-pāramitā; the paramita of generosity 布施波羅蜜多唯假說故般若波羅蜜多清淨
496 7 miè to destroy; to wipe out; to exterminate
497 7 miè to submerge
498 7 miè to extinguish; to put out
499 7 miè to eliminate
500 7 miè to disappear; to fade away

Frequencies of all Words

Top 600

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 314 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
2 310 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
3 310 old; ancient; former; past 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
4 310 reason; cause; purpose 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
5 310 to die 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
6 310 so; therefore; hence 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
7 310 original 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
8 310 accident; happening; instance 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
9 310 a friend; an acquaintance; friendship 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
10 310 something in the past 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
11 310 deceased; dead 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
12 310 still; yet 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
13 310 therefore; tasmāt 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
14 307 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
15 307 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
16 307 清淨 qīngjìng concise 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
17 307 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
18 307 清淨 qīngjìng pure and clean 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
19 307 清淨 qīngjìng purity 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
20 307 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
21 170 假說 jiàshuō a hypothesis 色唯假說故般若波羅蜜多清淨
22 140 wěi yes 色唯假說故般若波羅蜜多清淨
23 140 wéi only; alone 色唯假說故般若波羅蜜多清淨
24 140 wěi yea 色唯假說故般若波羅蜜多清淨
25 140 wěi obediently 色唯假說故般若波羅蜜多清淨
26 140 wěi hopefully 色唯假說故般若波羅蜜多清淨
27 140 wéi repeatedly 色唯假說故般若波羅蜜多清淨
28 140 wéi still 色唯假說故般若波羅蜜多清淨
29 140 wěi hopefully 色唯假說故般若波羅蜜多清淨
30 140 wěi and 色唯假說故般若波羅蜜多清淨
31 140 wěi then 色唯假說故般若波羅蜜多清淨
32 140 wěi even if 色唯假說故般若波羅蜜多清淨
33 140 wěi because 色唯假說故般若波羅蜜多清淨
34 140 wěi used before year, month, or day 色唯假說故般若波羅蜜多清淨
35 140 wěi only; eva 色唯假說故般若波羅蜜多清淨
36 128 善現 shànxiàn Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā 善現
37 117 不可說 bù kě shuō indescribable; unspeakable 色不可說故般若波羅蜜多清淨
38 117 不可說 bù kě shuō inexplicable 色不可說故般若波羅蜜多清淨
39 92 dirty; filthy; foul; polluted 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
40 92 stagnant water 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
41 92 a bog; a sink 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
42 92 vile 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
43 92 to wipe; to wash 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
44 92 filth; dirt 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
45 92 to defile; to stain 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
46 92 to frame; to plan to harm someone 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
47 92 無染 wúrǎn undefiled 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
48 74 乃至 nǎizhì and even 四正斷乃至八聖道支無染污故般若波羅蜜多清淨
49 74 乃至 nǎizhì as much as; yavat 四正斷乃至八聖道支無染污故般若波羅蜜多清淨
50 66 chù to touch; to feel
51 66 chù to butt; to ram; to gore
52 66 chù touch; contact; sparśa
53 66 chù tangible; spraṣṭavya
54 64 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
55 64 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
56 64 云何 yúnhé why; how 云何八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
57 64 云何 yúnhé how; katham 云何八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
58 60 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
59 60 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
60 51 jiè border; boundary 耳界唯假說故般若波羅蜜多清淨
61 51 jiè kingdom 耳界唯假說故般若波羅蜜多清淨
62 51 jiè circle; society 耳界唯假說故般若波羅蜜多清淨
63 51 jiè territory; region 耳界唯假說故般若波羅蜜多清淨
64 51 jiè the world 耳界唯假說故般若波羅蜜多清淨
65 51 jiè scope; extent 耳界唯假說故般若波羅蜜多清淨
66 51 jiè erathem; stratigraphic unit 耳界唯假說故般若波羅蜜多清淨
67 51 jiè to divide; to define a boundary 耳界唯假說故般若波羅蜜多清淨
68 51 jiè to adjoin 耳界唯假說故般若波羅蜜多清淨
69 51 jiè dhatu; realm; field; domain 耳界唯假說故般若波羅蜜多清淨
70 49 shòu to suffer; to be subjected to
71 49 shòu to transfer; to confer
72 49 shòu to receive; to accept
73 49 shòu to tolerate
74 49 shòu suitably
75 49 shòu feelings; sensations
76 42 yuán fate; predestined affinity 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
77 42 yuán hem 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
78 42 yuán to revolve around 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
79 42 yuán because 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
80 42 yuán to climb up 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
81 42 yuán cause; origin; reason 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
82 42 yuán along; to follow 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
83 42 yuán to depend on 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
84 42 yuán margin; edge; rim 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
85 42 yuán Condition 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
86 42 yuán conditions; pratyaya; paccaya 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
87 42 wèi for; to 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
88 42 wèi because of 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
89 42 wéi to act as; to serve 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
90 42 wéi to change into; to become 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
91 42 wéi to be; is 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
92 42 wéi to do 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
93 42 wèi for 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
94 42 wèi because of; for; to 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
95 42 wèi to 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
96 42 wéi in a passive construction 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
97 42 wéi forming a rehetorical question 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
98 42 wéi forming an adverb 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
99 42 wéi to add emphasis 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
100 42 wèi to support; to help 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
101 42 wéi to govern 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
102 42 wèi to be; bhū 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
103 42 zhū all; many; various 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
104 42 zhū Zhu 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
105 42 zhū all; members of the class 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
106 42 zhū interrogative particle 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
107 42 zhū him; her; them; it 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
108 42 zhū of; in 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
109 42 zhū all; many; sarva 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
110 42 所生 suǒshēng parents (father and mother) 眼觸為緣所生諸受唯假說故般若波羅蜜多清淨
111 39 無可 wúkě can't 色無可說事故不可說
112 39 事故 shìgù accident 色無可說事故不可說
113 39 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 色無可說事故不可說
114 39 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 色無可說事故不可說
115 39 shuì to persuade 色無可說事故不可說
116 39 shuō to teach; to recite; to explain 色無可說事故不可說
117 39 shuō a doctrine; a theory 色無可說事故不可說
118 39 shuō to claim; to assert 色無可說事故不可說
119 39 shuō allocution 色無可說事故不可說
120 39 shuō to criticize; to scold 色無可說事故不可說
121 39 shuō to indicate; to refer to 色無可說事故不可說
122 39 shuō speach; vāda 色無可說事故不可說
123 39 shuō to speak; bhāṣate 色無可說事故不可說
124 39 shuō to instruct 色無可說事故不可說
125 36 虛空 xūkōng empty space 虛空無染污故般若波羅蜜多清淨
126 36 虛空 xūkōng the sky; space 虛空無染污故般若波羅蜜多清淨
127 36 虛空 xūkōng vast emptiness 虛空無染污故般若波羅蜜多清淨
128 36 虛空 xūkōng Void 虛空無染污故般若波羅蜜多清淨
129 36 虛空 xūkōng the sky; gagana 虛空無染污故般若波羅蜜多清淨
130 36 虛空 xūkōng space; ākāśa 虛空無染污故般若波羅蜜多清淨
131 30 唯有 wěiyǒu only; alone 色乃至識亦復如是唯有假說
132 30 xiǎng to make a sound; to sound 如依虛空二事響現
133 30 xiǎng measure word for sounds 如依虛空二事響現
134 30 xiǎng a message; communication; information 如依虛空二事響現
135 30 xiǎng an echo 如依虛空二事響現
136 30 xiǎng a sound; a noise 如依虛空二事響現
137 30 such as; for example; for instance 如依虛空二事響現
138 30 if 如依虛空二事響現
139 30 in accordance with 如依虛空二事響現
140 30 to be appropriate; should; with regard to 如依虛空二事響現
141 30 this 如依虛空二事響現
142 30 it is so; it is thus; can be compared with 如依虛空二事響現
143 30 to go to 如依虛空二事響現
144 30 to meet 如依虛空二事響現
145 30 to appear; to seem; to be like 如依虛空二事響現
146 30 at least as good as 如依虛空二事響現
147 30 and 如依虛空二事響現
148 30 or 如依虛空二事響現
149 30 but 如依虛空二事響現
150 30 then 如依虛空二事響現
151 30 naturally 如依虛空二事響現
152 30 expresses a question or doubt 如依虛空二事響現
153 30 you 如依虛空二事響現
154 30 the second lunar month 如依虛空二事響現
155 30 in; at 如依虛空二事響現
156 30 Ru 如依虛空二事響現
157 30 Thus 如依虛空二事響現
158 30 thus; tathā 如依虛空二事響現
159 30 like; iva 如依虛空二事響現
160 30 suchness; tathatā 如依虛空二事響現
161 30 according to 如依虛空二事響現
162 30 to depend on; to lean on 如依虛空二事響現
163 30 to comply with; to follow 如依虛空二事響現
164 30 to help 如依虛空二事響現
165 30 flourishing 如依虛空二事響現
166 30 lovable 如依虛空二事響現
167 30 bonds; substratum; upadhi 如依虛空二事響現
168 30 refuge; śaraṇa 如依虛空二事響現
169 30 reliance; pratiśaraṇa 如依虛空二事響現
170 30 二事 èr shì two things 如依虛空二事響現
171 30 xiàn to appear; to manifest; to become visible 如依虛空二事響現
172 30 xiàn then; at that time; while 如依虛空二事響現
173 30 xiàn at present 如依虛空二事響現
174 30 xiàn existing at the present time 如依虛空二事響現
175 30 xiàn cash 如依虛空二事響現
176 30 xiàn to manifest; prādur 如依虛空二事響現
177 30 xiàn to manifest; prādur 如依虛空二事響現
178 30 xiàn the present time 如依虛空二事響現
179 29 如是 rúshì thus; so 色乃至識亦復如是唯有假說
180 29 如是 rúshì thus, so 色乃至識亦復如是唯有假說
181 29 如是 rúshì thus; evam 色乃至識亦復如是唯有假說
182 29 如是 rúshì thus; evam 色乃至識亦復如是唯有假說
183 29 亦復 yìfù also 色乃至識亦復如是唯有假說
184 25 to take; to get; to fetch 八解脫不可取故無染污
185 25 to obtain 八解脫不可取故無染污
186 25 to choose; to select 八解脫不可取故無染污
187 25 to catch; to seize; to capture 八解脫不可取故無染污
188 25 to accept; to receive 八解脫不可取故無染污
189 25 to seek 八解脫不可取故無染污
190 25 to take a bride 八解脫不可取故無染污
191 25 placed after a verb to mark an action 八解脫不可取故無染污
192 25 Qu 八解脫不可取故無染污
193 25 clinging; grasping; upādāna 八解脫不可取故無染污
194 24 一切 yīqiè all; every; everything 一切陀羅尼門無染污故般若波羅蜜多清淨
195 24 一切 yīqiè temporary 一切陀羅尼門無染污故般若波羅蜜多清淨
196 24 一切 yīqiè the same 一切陀羅尼門無染污故般若波羅蜜多清淨
197 24 一切 yīqiè generally 一切陀羅尼門無染污故般若波羅蜜多清淨
198 24 一切 yīqiè all, everything 一切陀羅尼門無染污故般若波羅蜜多清淨
199 24 一切 yīqiè all; sarva 一切陀羅尼門無染污故般若波羅蜜多清淨
200 23 kōng empty; void; hollow
201 23 kòng free time
202 23 kòng to empty; to clean out
203 23 kōng the sky; the air
204 23 kōng in vain; for nothing
205 23 kòng vacant; unoccupied
206 23 kòng empty space
207 23 kōng without substance
208 23 kōng to not have
209 23 kòng opportunity; chance
210 23 kōng vast and high
211 23 kōng impractical; ficticious
212 23 kòng blank
213 23 kòng expansive
214 23 kòng lacking
215 23 kōng plain; nothing else
216 23 kōng Emptiness
217 23 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence
218 23 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 八解脫不可取故無染污
219 23 不可 bù kě improbable 八解脫不可取故無染污
220 21 ěr ear
221 21 ěr Kangxi radical 128
222 21 ěr and that is all
223 21 ěr an ear-shaped object
224 21 ěr on both sides
225 21 ěr a vessel handle
226 21 ěr ear; śrotra
227 21 shé tongue
228 21 shé Kangxi radical 135
229 21 shé a tongue-shaped object
230 21 shé tongue; jihva
231 21 no 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
232 21 Kangxi radical 71 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
233 21 to not have; without 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
234 21 has not yet 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
235 21 mo 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
236 21 do not 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
237 21 not; -less; un- 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
238 21 regardless of 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
239 21 to not have 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
240 21 um 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
241 21 Wu 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
242 21 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
243 21 not; non- 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
244 21 mo 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
245 21 nose
246 21 Kangxi radical 209
247 21 to smell
248 21 a grommet; an eyelet
249 21 to make a hole in an animal's nose
250 21 a handle
251 21 cape; promontory
252 21 first
253 21 nose; ghrāṇa
254 20 由此 yóucǐ hereby; from this 由此般若波羅蜜多清淨
255 18 xíng to walk 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
256 18 xíng capable; competent 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
257 18 háng profession 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
258 18 háng line; row 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
259 18 xíng Kangxi radical 144 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
260 18 xíng to travel 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
261 18 xìng actions; conduct 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
262 18 xíng to do; to act; to practice 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
263 18 xíng all right; OK; okay 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
264 18 háng horizontal line 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
265 18 héng virtuous deeds 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
266 18 hàng a line of trees 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
267 18 hàng bold; steadfast 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
268 18 xíng to move 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
269 18 xíng to put into effect; to implement 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
270 18 xíng travel 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
271 18 xíng to circulate 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
272 18 xíng running script; running script 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
273 18 xíng temporary 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
274 18 xíng soon 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
275 18 háng rank; order 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
276 18 háng a business; a shop 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
277 18 xíng to depart; to leave 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
278 18 xíng to experience 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
279 18 xíng path; way 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
280 18 xíng xing; ballad 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
281 18 xíng a round [of drinks] 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
282 18 xíng Xing 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
283 18 xíng moreover; also 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
284 18 xíng Practice 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
285 18 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
286 18 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
287 16 yǎn eye 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
288 16 yǎn measure word for wells 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
289 16 yǎn eyeball 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
290 16 yǎn sight 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
291 16 yǎn the present moment 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
292 16 yǎn an opening; a small hole 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
293 16 yǎn a trap 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
294 16 yǎn insight 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
295 16 yǎn a salitent point 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
296 16 yǎn a beat with no accent 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
297 16 yǎn to look; to glance 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
298 16 yǎn to see proof 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
299 16 yǎn eye; cakṣus 眼處唯假說故般若波羅蜜多清淨
300 16 idea 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
301 16 Italy (abbreviation) 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
302 16 a wish; a desire; intention 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
303 16 mood; feeling 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
304 16 will; willpower; determination 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
305 16 bearing; spirit 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
306 16 to think of; to long for; to miss 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
307 16 to anticipate; to expect 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
308 16 to doubt; to suspect 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
309 16 meaning 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
310 16 a suggestion; a hint 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
311 16 an understanding; a point of view 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
312 16 or 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
313 16 Yi 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
314 16 manas; mind; mentation 意界唯假說故般若波羅蜜多清淨
315 16 菩提 pútí bodhi; enlightenment 獨覺菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
316 16 菩提 pútí bodhi 獨覺菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
317 16 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 獨覺菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
318 14 shēn human body; torso
319 14 shēn Kangxi radical 158
320 14 shēn measure word for clothes
321 14 shēn self
322 14 shēn life
323 14 shēn an object
324 14 shēn a lifetime
325 14 shēn personally
326 14 shēn moral character
327 14 shēn status; identity; position
328 14 shēn pregnancy
329 14 juān India
330 14 shēn body; kāya
331 12 to reach 眼識界及眼觸
332 12 and 眼識界及眼觸
333 12 coming to; when 眼識界及眼觸
334 12 to attain 眼識界及眼觸
335 12 to understand 眼識界及眼觸
336 12 able to be compared to; to catch up with 眼識界及眼觸
337 12 to be involved with; to associate with 眼識界及眼觸
338 12 passing of a feudal title from elder to younger brother 眼識界及眼觸
339 12 and; ca; api 眼識界及眼觸
340 11 無相 wúxiāng Formless 無相
341 11 無相 wúxiāng animitta; signlessness; without an appearance 無相
342 11 菩薩十地 púsà shí dì the ten grounds of the bodhisattva path; dashabhumi 菩薩十地無染污故般若波羅蜜多清淨
343 11 八聖道支 bā Shèng dào zhī The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way 八聖道支無染污故般若波羅蜜多清淨
344 11 解脫門 jiětuō mén Gate of Perfect Ease 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
345 11 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance; vimokṣadvāra 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
346 11 八解脫 bā jiětuō the eight liberations; astavimoksa 八解脫無染污故般若波羅蜜多清淨
347 11 yuàn to hope; to wish; to desire 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
348 11 yuàn hope 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
349 11 yuàn to be ready; to be willing 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
350 11 yuàn to ask for; to solicit 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
351 11 yuàn a vow 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
352 11 yuàn diligent; attentive 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
353 11 yuàn to prefer; to select 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
354 11 yuàn to admire 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
355 11 yuàn a vow; pranidhana 無願解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
356 11 四念住 sì niàn zhù four foundations of mindfulness; satipatthana 四念住無染污故般若波羅蜜多清淨
357 11 九次第定 jiǔ cì dì dìng nine graduated concentrations 九次第定
358 11 八勝處 bā shèng chù eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana 八勝處
359 11 十遍處 shí biàn chù Ten Kasinas 十遍處無染污故般若波羅蜜多清淨
360 10 shēng sound
361 10 shēng a measure word for sound (times)
362 10 shēng sheng
363 10 shēng voice
364 10 shēng music
365 10 shēng language
366 10 shēng fame; reputation; honor
367 10 shēng a message
368 10 shēng an utterance
369 10 shēng a consonant
370 10 shēng a tone
371 10 shēng to announce
372 10 shēng sound
373 10 xìng gender 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
374 10 xìng suffix corresponding to -ness 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
375 10 xìng nature; disposition 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
376 10 xìng a suffix corresponding to -ness 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
377 10 xìng grammatical gender 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
378 10 xìng a property; a quality 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
379 10 xìng life; destiny 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
380 10 xìng sexual desire 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
381 10 xìng scope 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
382 10 xìng nature 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
383 10 wèi taste; flavor
384 10 wèi measure word for ingredients in Chinese medicine
385 10 wèi significance
386 10 wèi to taste
387 10 wèi to ruminate; to mull over
388 10 wèi smell; odor
389 10 wèi a delicacy
390 10 wèi taste; rasa
391 10 法界 fǎjiè Dharma Realm 法界
392 10 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 法界
393 10 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 法界
394 9 四正斷 sì zhèng duàn four right efforts; four right exertions 四正斷
395 9 空解脫門 kōng jiětuōmén the door of deliverance of emptiness 空解脫門無染污故般若波羅蜜多清淨
396 9 bitterness; bitter flavor 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
397 9 hardship; suffering 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
398 9 to make things difficult for 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
399 9 to train; to practice 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
400 9 to suffer from a misfortune 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
401 9 bitter 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
402 9 grieved; facing hardship 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
403 9 in low spirits; depressed 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
404 9 assiduously; to do one's best; to strive as much as possible 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
405 9 painful 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
406 9 suffering; duḥkha; dukkha 老死愁歎苦憂惱唯假說故般若波羅蜜多清淨
407 9 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
408 9 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
409 9 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature 自性空
410 9 無性 wúxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無性空
411 9 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
412 9 xiāng each other; one another; mutually 初分說般若相品第三十七之三
413 9 xiàng to observe; to assess 初分說般若相品第三十七之三
414 9 xiàng appearance; portrait; picture 初分說般若相品第三十七之三
415 9 xiàng countenance; personage; character; disposition 初分說般若相品第三十七之三
416 9 xiàng to aid; to help 初分說般若相品第三十七之三
417 9 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 初分說般若相品第三十七之三
418 9 xiàng a sign; a mark; appearance 初分說般若相品第三十七之三
419 9 xiāng alternately; in turn 初分說般若相品第三十七之三
420 9 xiāng Xiang 初分說般若相品第三十七之三
421 9 xiāng form substance 初分說般若相品第三十七之三
422 9 xiāng to express 初分說般若相品第三十七之三
423 9 xiàng to choose 初分說般若相品第三十七之三
424 9 xiāng Xiang 初分說般若相品第三十七之三
425 9 xiāng an ancient musical instrument 初分說般若相品第三十七之三
426 9 xiāng the seventh lunar month 初分說般若相品第三十七之三
427 9 xiāng to compare 初分說般若相品第三十七之三
428 9 xiàng to divine 初分說般若相品第三十七之三
429 9 xiàng to administer 初分說般若相品第三十七之三
430 9 xiàng helper for a blind person 初分說般若相品第三十七之三
431 9 xiāng rhythm [music] 初分說般若相品第三十七之三
432 9 xiāng the upper frets of a pipa 初分說般若相品第三十七之三
433 9 xiāng coralwood 初分說般若相品第三十七之三
434 9 xiàng ministry 初分說般若相品第三十七之三
435 9 xiàng to supplement; to enhance 初分說般若相品第三十七之三
436 9 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 初分說般若相品第三十七之三
437 9 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 初分說般若相品第三十七之三
438 9 xiàng sign; mark; liṅga 初分說般若相品第三十七之三
439 9 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 初分說般若相品第三十七之三
440 9 shí knowledge; understanding 識唯假說故般若波羅蜜多清淨
441 9 shí to know; to be familiar with 識唯假說故般若波羅蜜多清淨
442 9 zhì to record 識唯假說故般若波羅蜜多清淨
443 9 shí thought; cognition 識唯假說故般若波羅蜜多清淨
444 9 shí to understand 識唯假說故般若波羅蜜多清淨
445 9 shí experience; common sense 識唯假說故般若波羅蜜多清淨
446 9 shí a good friend 識唯假說故般若波羅蜜多清淨
447 9 zhì to remember; to memorize 識唯假說故般若波羅蜜多清淨
448 9 zhì a label; a mark 識唯假說故般若波羅蜜多清淨
449 9 zhì an inscription 識唯假說故般若波羅蜜多清淨
450 9 zhì just now 識唯假說故般若波羅蜜多清淨
451 9 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識唯假說故般若波羅蜜多清淨
452 8 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
453 8 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
454 8 阿羅漢果 aluóhàn guǒ state of full attainment of arhatship 阿羅漢果無染污故般若波羅蜜多清淨
455 8 阿羅漢果 aluóhàn guǒ the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood 阿羅漢果無染污故般若波羅蜜多清淨
456 8 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 一切菩薩摩訶薩行無染污故般若波羅蜜多清淨
457 8 佛十力 Fó shí lì the ten powers of the Buddha 佛十力無染污故般若波羅蜜多清淨
458 8 mén door; gate; doorway; gateway 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
459 8 mén phylum; division 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
460 8 mén sect; school 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
461 8 mén Kangxi radical 169 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
462 8 mén measure word for lessons, subjects, large guns, etc 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
463 8 mén a door-like object 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
464 8 mén an opening 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
465 8 mén an access point; a border entrance 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
466 8 mén a household; a clan 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
467 8 mén a kind; a category 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
468 8 mén to guard a gate 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
469 8 mén Men 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
470 8 mén a turning point 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
471 8 mén a method 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
472 8 mén a sense organ 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
473 8 mén door; gate; dvara 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
474 8 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 一切三摩地門無染污故般若波羅蜜多清淨
475 8 shī to lose 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
476 8 shī to violate; to go against the norm 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
477 8 shī to fail; to miss out 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
478 8 shī to be lost 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
479 8 shī to make a mistake 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
480 8 shī to let go of 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
481 8 shī loss; nāśa 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
482 8 děng et cetera; and so on 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
483 8 děng to wait 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
484 8 děng degree; kind 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
485 8 děng plural 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
486 8 děng to be equal 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
487 8 děng degree; level 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
488 8 děng to compare 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
489 8 děng same; equal; sama 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
490 8 住捨 zhùshè house; residence 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
491 8 住捨 zhùshě equanimous 恒住捨性無染污故般若波羅蜜多清淨
492 8 十八佛不共法 shíbā fó bù gòng fǎ eighteen characterisitics unique to Buddhas 十八佛不共法無染污故般若波羅蜜多清淨
493 8 wàng to forget 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
494 8 wàng to ignore; neglect 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
495 8 wàng to abandon 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
496 8 wàng forget; vismṛ 無忘失法無染污故般若波羅蜜多清淨
497 8 zhèng upright; straight 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
498 8 zhèng just doing something; just now 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
499 8 zhèng to straighten; to correct 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨
500 8 zhèng main; central; primary 諸佛無上正等菩提無染污故般若波羅蜜多清淨

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
therefore; tasmāt
清净 清凈
 1. qīngjìng
 2. qīngjìng
 1. purity
 2. pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi
wěi only; eva
善现 善現 shànxiàn Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
无染 無染 wúrǎn undefiled
乃至 nǎizhì as much as; yavat
 1. chù
 2. chù
 1. touch; contact; sparśa
 2. tangible; spraṣṭavya
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 100 The Large Sutra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛十力 70 the ten powers of the Buddha
菩萨十地 菩薩十地 112 the ten grounds of the bodhisattva path; dashabhumi
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
善现 善現 115 Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
十遍处 十遍處 115 Ten Kasinas
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang
预流 預流 121 Sotapanna; Srotaāpanna; Stream-Enterer

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 77.

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
安忍 196
 1. tolerance
 2. Patience
 3. to bear adversity with calmness
 4. Abiding Patience
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
八胜处 八勝處 98 eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana
八圣道支 八聖道支 98 The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
鼻识 鼻識 98 sense of smell
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu; the realm beyond thought and words
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大空 100 the great void
道圣谛 道聖諦 100 the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
耳识 耳識 196 auditory consciousness; śrotravijñāna
法处 法處 102 mental objects
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法住 102 dharma abode
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
九次第定 106 nine graduated concentrations
卷第二 106 scroll 2
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
苦圣谛 苦聖諦 107 the noble truth of the existence of suffering
兰若 蘭若 108
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
 3. temple; monastery
离生性 離生性 108 the nature of leaving the cycle of birth and death
六处 六處 108 the six sense organs; sadayatana
六神通 108 the six supernatural powers
内外空 內外空 110 inside and outside are empty; intrinsically empty
内空 內空 110 empty within
平等性 112 universal nature
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
七等觉支 七等覺支 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色界 115
 1. realm of form; rupadhatu
 2. dwelling in the realm of form; rūpāvacara
色处 色處 115 the visible realm
身识 身識 115 body consciousness; sense of touch
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
身界 115 ashes or relics after cremation
舌识 舌識 115 sense of taste
十八佛不共法 115 eighteen characterisitics unique to Buddhas
识界 識界 115 vijñāna-dhātu; the realm of consciousness
四静虑 四靜慮 115 four jhanas; four stages of meditative concentration
四念住 115 four foundations of mindfulness; satipatthana
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
外空 119 emptiness external to the body
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
无染 無染 119 undefiled
无为空 無為空 119 emptiness of the unconditioned
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
香界 120 a Buddhist temple
虚空界 虛空界 120 visible space
眼识界 眼識界 121 visual consciousness element
意处 意處 121 mental basis of cognition
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切相智 121 knowledge of all bases; vastujñāna
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
意识界 意識界 121 realm of consciousness
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena
预流果 預流果 121 fruit of stream entry
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
自相空 122 emptiness of essence
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature