Glossary and Vocabulary for The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經, Scroll 336

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 314 infix potential marker 不堅實性能行般若波羅蜜多不
2 156 善現 shànxiàn Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā 善現
3 144 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
4 144 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
5 141 ya 不也
6 137 wéi to act as; to serve 為即五眼空虛
7 137 wéi to change into; to become 為即五眼空虛
8 137 wéi to be; is 為即五眼空虛
9 137 wéi to do 為即五眼空虛
10 137 wèi to support; to help 為即五眼空虛
11 137 wéi to govern 為即五眼空虛
12 137 wèi to be; bhū 為即五眼空虛
13 134 xìng gender 不自在性
14 134 xìng nature; disposition 不自在性
15 134 xìng grammatical gender 不自在性
16 134 xìng a property; a quality 不自在性
17 134 xìng life; destiny 不自在性
18 134 xìng sexual desire 不自在性
19 134 xìng scope 不自在性
20 134 xìng nature 不自在性
21 109 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 不思議界能行般若波羅蜜多不
22 104 能行 néngxíng ability to act 不思議界能行般若波羅蜜多不
23 102 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu; the realm beyond thought and words 不思議界能行般若波羅蜜多不
24 102 平等性 píngděng xìng universal nature 平等性
25 102 法性 fǎxìng dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata 法性
26 102 法界 fǎjiè Dharma Realm 法界
27 102 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 法界
28 102 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 法界
29 102 wàng absurd; fantastic; presumptuous 不虛妄性
30 102 wàng irregular (behavior) 不虛妄性
31 102 wàng arrogant 不虛妄性
32 102 wàng falsely; mithyā 不虛妄性
33 102 異性 yìxìng different in nature 不變異性
34 102 異性 yìxìng of the opposite sex; heterosexual 不變異性
35 102 虛空界 xūkōng jiè visible space 虛空界
36 102 法定 fǎdìng legal; statutory; rightful 法定
37 102 不變 bùbiàn unchanging; constant 不變異性
38 102 離生性 lí shēng xìng the nature of leaving the cycle of birth and death 離生性
39 102 法住 fǎzhù dharma abode 法住
40 102 實際 shíjì reality; in truth 實際
41 102 實際 shíjì to make every effort 實際
42 102 實際 shíjì actual 實際
43 102 實際 shí jì bhūtakoṭi; reality-limit; apex of reality 實際
44 102 實際 shíjì tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 實際
45 102 不虛 bù xū not false 不虛妄性
46 102 不虛 bù xū not in vain 不虛妄性
47 102 不虛 bù xū not false 不虛妄性
48 100 真如 zhēnrú True Thusness 為即色真如
49 100 真如 zhēnrú suchness; true nature; tathata 為即色真如
50 65 to be near by; to be close to 為即五眼空虛
51 65 at that time 為即五眼空虛
52 65 to be exactly the same as; to be thus 為即五眼空虛
53 65 supposed; so-called 為即五眼空虛
54 65 to arrive at; to ascend 為即五眼空虛
55 63 to leave; to depart; to go away; to part 為離五眼空虛
56 63 a mythical bird 為離五眼空虛
57 63 li; one of the eight divinatory trigrams 為離五眼空虛
58 63 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 為離五眼空虛
59 63 chī a dragon with horns not yet grown 為離五眼空虛
60 63 a mountain ash 為離五眼空虛
61 63 vanilla; a vanilla-like herb 為離五眼空虛
62 63 to be scattered; to be separated 為離五眼空虛
63 63 to cut off 為離五眼空虛
64 63 to violate; to be contrary to 為離五眼空虛
65 63 to be distant from 為離五眼空虛
66 63 two 為離五眼空虛
67 63 to array; to align 為離五眼空虛
68 63 to pass through; to experience 為離五眼空虛
69 63 transcendence 為離五眼空虛
70 63 to avoid; to abstain from; viramaṇa 為離五眼空虛
71 31 行般若波羅蜜 xíng bānruòbōluómì course in perfect wisdom 不堅實性能行般若波羅蜜多不
72 31 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 不堅實性能行般若波羅蜜多不
73 31 duó many; much 不堅實性能行般若波羅蜜多不
74 31 duō more 不堅實性能行般若波羅蜜多不
75 31 duō excessive 不堅實性能行般若波羅蜜多不
76 31 duō abundant 不堅實性能行般若波羅蜜多不
77 31 duō to multiply; to acrue 不堅實性能行般若波羅蜜多不
78 31 duō Duo 不堅實性能行般若波羅蜜多不
79 31 duō ta 不堅實性能行般若波羅蜜多不
80 30 性能 xìngnéng function; performance 不堅實性能行般若波羅蜜多不
81 30 非有 fēiyǒu does not exist; is not real 非有
82 30 堅實 jiānshí firm and substantial; solid 不堅實性能行般若波羅蜜多不
83 30 堅實 jiānshí secure 不堅實性能行般若波羅蜜多不
84 30 堅實 jiānshí established 不堅實性能行般若波羅蜜多不
85 30 不自在 bùzìzài uneasiness; feel uncomfortable 不自在性
86 30 不自在 bù zì zài not in perfect ease 不自在性
87 26 空虛 kōngxū empty 為即五眼空虛
88 26 空虛 kōngxū emptiness; emptiness of inherent existence 為即五眼空虛
89 22 菩提 pútí bodhi; enlightenment 為即獨覺菩提空虛
90 22 菩提 pútí bodhi 為即獨覺菩提空虛
91 22 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 為即獨覺菩提空虛
92 20 děng et cetera; and so on 為即諸佛無上正等菩提空虛
93 20 děng to wait 為即諸佛無上正等菩提空虛
94 20 děng to be equal 為即諸佛無上正等菩提空虛
95 20 děng degree; level 為即諸佛無上正等菩提空虛
96 20 děng to compare 為即諸佛無上正等菩提空虛
97 20 děng same; equal; sama 為即諸佛無上正等菩提空虛
98 18 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 為即諸佛無上正等菩提空虛
99 18 zhèng upright; straight 為即諸佛無上正等菩提空虛
100 18 zhèng to straighten; to correct 為即諸佛無上正等菩提空虛
101 18 zhèng main; central; primary 為即諸佛無上正等菩提空虛
102 18 zhèng fundamental; original 為即諸佛無上正等菩提空虛
103 18 zhèng precise; exact; accurate 為即諸佛無上正等菩提空虛
104 18 zhèng at right angles 為即諸佛無上正等菩提空虛
105 18 zhèng unbiased; impartial 為即諸佛無上正等菩提空虛
106 18 zhèng true; correct; orthodox 為即諸佛無上正等菩提空虛
107 18 zhèng unmixed; pure 為即諸佛無上正等菩提空虛
108 18 zhèng positive (charge) 為即諸佛無上正等菩提空虛
109 18 zhèng positive (number) 為即諸佛無上正等菩提空虛
110 18 zhèng standard 為即諸佛無上正等菩提空虛
111 18 zhèng chief; principal; primary 為即諸佛無上正等菩提空虛
112 18 zhèng honest 為即諸佛無上正等菩提空虛
113 18 zhèng to execute; to carry out 為即諸佛無上正等菩提空虛
114 18 zhèng accepted; conventional 為即諸佛無上正等菩提空虛
115 18 zhèng to govern 為即諸佛無上正等菩提空虛
116 18 zhēng first month 為即諸佛無上正等菩提空虛
117 18 zhēng center of a target 為即諸佛無上正等菩提空虛
118 18 zhèng Righteous 為即諸佛無上正等菩提空虛
119 18 zhèng right manner; nyāya 為即諸佛無上正等菩提空虛
120 18 kōng empty; void; hollow
121 18 kòng free time
122 18 kòng to empty; to clean out
123 18 kōng the sky; the air
124 18 kōng in vain; for nothing
125 18 kòng vacant; unoccupied
126 18 kòng empty space
127 18 kōng without substance
128 18 kōng to not have
129 18 kòng opportunity; chance
130 18 kōng vast and high
131 18 kōng impractical; ficticious
132 18 kòng blank
133 18 kòng expansive
134 18 kòng lacking
135 18 kōng plain; nothing else
136 18 kōng Emptiness
137 18 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence
138 14 chù to touch; to feel
139 14 chù to butt; to ram; to gore
140 14 chù touch; contact; sparśa
141 14 chù tangible; spraṣṭavya
142 13 一切 yīqiè temporary 為即一切陀羅尼門空虛
143 13 一切 yīqiè the same 為即一切陀羅尼門空虛
144 12 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
145 12 to go; to 於意云何
146 12 to rely on; to depend on 於意云何
147 12 Yu 於意云何
148 12 a crow 於意云何
149 11 idea 意界真如
150 11 Italy (abbreviation) 意界真如
151 11 a wish; a desire; intention 意界真如
152 11 mood; feeling 意界真如
153 11 will; willpower; determination 意界真如
154 11 bearing; spirit 意界真如
155 11 to think of; to long for; to miss 意界真如
156 11 to anticipate; to expect 意界真如
157 11 to doubt; to suspect 意界真如
158 11 meaning 意界真如
159 11 a suggestion; a hint 意界真如
160 11 an understanding; a point of view 意界真如
161 11 Yi 意界真如
162 11 manas; mind; mentation 意界真如
163 11 Kangxi radical 71 為即無忘失法空虛
164 11 to not have; without 為即無忘失法空虛
165 11 mo 為即無忘失法空虛
166 11 to not have 為即無忘失法空虛
167 11 Wu 為即無忘失法空虛
168 11 mo 為即無忘失法空虛
169 10 shēn human body; torso
170 10 shēn Kangxi radical 158
171 10 shēn self
172 10 shēn life
173 10 shēn an object
174 10 shēn a lifetime
175 10 shēn moral character
176 10 shēn status; identity; position
177 10 shēn pregnancy
178 10 juān India
179 10 shēn body; kāya
180 10 method; way 為即無忘失法真如
181 10 France 為即無忘失法真如
182 10 the law; rules; regulations 為即無忘失法真如
183 10 the teachings of the Buddha; Dharma 為即無忘失法真如
184 10 a standard; a norm 為即無忘失法真如
185 10 an institution 為即無忘失法真如
186 10 to emulate 為即無忘失法真如
187 10 magic; a magic trick 為即無忘失法真如
188 10 punishment 為即無忘失法真如
189 10 Fa 為即無忘失法真如
190 10 a precedent 為即無忘失法真如
191 10 a classification of some kinds of Han texts 為即無忘失法真如
192 10 relating to a ceremony or rite 為即無忘失法真如
193 10 Dharma 為即無忘失法真如
194 10 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 為即無忘失法真如
195 10 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 為即無忘失法真如
196 10 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 為即無忘失法真如
197 10 quality; characteristic 為即無忘失法真如
198 10 nose
199 10 Kangxi radical 209
200 10 to smell
201 10 a grommet; an eyelet
202 10 to make a hole in an animal's nose
203 10 a handle
204 10 cape; promontory
205 10 first
206 10 nose; ghrāṇa
207 10 shé tongue
208 10 shé Kangxi radical 135
209 10 shé a tongue-shaped object
210 10 shé tongue; jihva
211 10 ěr ear 為即耳
212 10 ěr Kangxi radical 128 為即耳
213 10 ěr an ear-shaped object 為即耳
214 10 ěr on both sides 為即耳
215 10 ěr a vessel handle 為即耳
216 10 ěr ear; śrotra 為即耳
217 8 xíng to walk 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
218 8 xíng capable; competent 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
219 8 háng profession 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
220 8 xíng Kangxi radical 144 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
221 8 xíng to travel 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
222 8 xìng actions; conduct 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
223 8 xíng to do; to act; to practice 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
224 8 xíng all right; OK; okay 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
225 8 háng horizontal line 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
226 8 héng virtuous deeds 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
227 8 hàng a line of trees 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
228 8 hàng bold; steadfast 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
229 8 xíng to move 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
230 8 xíng to put into effect; to implement 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
231 8 xíng travel 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
232 8 xíng to circulate 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
233 8 xíng running script; running script 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
234 8 xíng temporary 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
235 8 háng rank; order 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
236 8 háng a business; a shop 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
237 8 xíng to depart; to leave 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
238 8 xíng to experience 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
239 8 xíng path; way 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
240 8 xíng xing; ballad 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
241 8 xíng Xing 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
242 8 xíng Practice 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
243 8 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
244 8 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
245 8 to remember; to memorize; to bear in mind 正等覺授與無上正等菩提不退轉記
246 8 to record; to note 正等覺授與無上正等菩提不退轉記
247 8 notes; a record 正等覺授與無上正等菩提不退轉記
248 8 a sign; a mark 正等覺授與無上正等菩提不退轉記
249 8 a birthmark 正等覺授與無上正等菩提不退轉記
250 8 a memorandum 正等覺授與無上正等菩提不退轉記
251 8 an account of a topic, person, or incident 正等覺授與無上正等菩提不退轉記
252 8 a prediction; a prophecy; vyakarana 正等覺授與無上正等菩提不退轉記
253 8 shòu to suffer; to be subjected to 為即受
254 8 shòu to transfer; to confer 為即受
255 8 shòu to receive; to accept 為即受
256 8 shòu to tolerate 為即受
257 8 shòu feelings; sensations 為即受
258 8 不退轉 bùtuìzhuàn never regress or change 正等覺授與無上正等菩提不退轉記
259 8 不退轉 bù tuì zhuàn avaivartika; non-retrogression 正等覺授與無上正等菩提不退轉記
260 7 得佛 dé fó to become a Buddha 得佛無上正等菩提不退轉記不
261 7 Buddha; Awakened One 佛告善現
262 7 relating to Buddhism 佛告善現
263 7 a statue or image of a Buddha 佛告善現
264 7 a Buddhist text 佛告善現
265 7 to touch; to stroke 佛告善現
266 7 Buddha 佛告善現
267 7 Buddha; Awakened One 佛告善現
268 7 gào to tell; to say; said; told 佛告善現
269 7 gào to request 佛告善現
270 7 gào to report; to inform 佛告善現
271 7 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告善現
272 7 gào to accuse; to sue 佛告善現
273 7 gào to reach 佛告善現
274 7 gào an announcement 佛告善現
275 7 gào a party 佛告善現
276 7 gào a vacation 佛告善現
277 7 gào Gao 佛告善現
278 7 gào to tell; jalp 佛告善現
279 6 yǎn eye 為即眼處真如
280 6 yǎn eyeball 為即眼處真如
281 6 yǎn sight 為即眼處真如
282 6 yǎn the present moment 為即眼處真如
283 6 yǎn an opening; a small hole 為即眼處真如
284 6 yǎn a trap 為即眼處真如
285 6 yǎn insight 為即眼處真如
286 6 yǎn a salitent point 為即眼處真如
287 6 yǎn a beat with no accent 為即眼處真如
288 6 yǎn to look; to glance 為即眼處真如
289 6 yǎn to see proof 為即眼處真如
290 6 yǎn eye; cakṣus 為即眼處真如
291 6 chù a place; location; a spot; a point 為即眼處真如
292 6 chǔ to reside; to live; to dwell 為即眼處真如
293 6 chù an office; a department; a bureau 為即眼處真如
294 6 chù a part; an aspect 為即眼處真如
295 6 chǔ to be in; to be in a position of 為即眼處真如
296 6 chǔ to get along with 為即眼處真如
297 6 chǔ to deal with; to manage 為即眼處真如
298 6 chǔ to punish; to sentence 為即眼處真如
299 6 chǔ to stop; to pause 為即眼處真如
300 6 chǔ to be associated with 為即眼處真如
301 6 chǔ to situate; to fix a place for 為即眼處真如
302 6 chǔ to occupy; to control 為即眼處真如
303 6 chù circumstances; situation 為即眼處真如
304 6 chù an occasion; a time 為即眼處真如
305 6 chù position; sthāna 為即眼處真如
306 6 Ru River 汝見有法能行般若波羅蜜多不
307 6 Ru 汝見有法能行般若波羅蜜多不
308 5 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 諸菩薩摩訶薩以一切法無生性
309 5 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 諸菩薩摩訶薩以一切法無生性
310 5 佛十力 Fó shí lì the ten powers of the Buddha 為即佛十力空虛
311 5 摩訶薩 móhēsà mahasattva 諸菩薩摩訶薩以一切法無生性
312 5 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 諸菩薩摩訶薩以一切法無生性
313 5 big; huge; large 大捨
314 5 Kangxi radical 37 大捨
315 5 great; major; important 大捨
316 5 size 大捨
317 5 old 大捨
318 5 oldest; earliest 大捨
319 5 adult 大捨
320 5 dài an important person 大捨
321 5 senior 大捨
322 5 an element 大捨
323 5 great; mahā 大捨
324 5 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 諸菩薩摩訶薩以一切法無生性
325 5 shí time; a point or period of time
326 5 shí a season; a quarter of a year
327 5 shí one of the 12 two-hour periods of the day
328 5 shí fashionable
329 5 shí fate; destiny; luck
330 5 shí occasion; opportunity; chance
331 5 shí tense
332 5 shí particular; special
333 5 shí to plant; to cultivate
334 5 shí an era; a dynasty
335 5 shí time [abstract]
336 5 shí seasonal
337 5 shí to wait upon
338 5 shí hour
339 5 shí appropriate; proper; timely
340 5 shí Shi
341 5 shí a present; currentlt
342 5 shí time; kāla
343 5 shí at that time; samaya
344 5 大喜 dàxǐ exultation 大喜
345 5 大悲 dàbēi mahākaruṇā; great compassion 大悲
346 5 大慈 dà cí great great compassion; mahākāruṇika 大慈
347 5 shě to give 大捨
348 5 shě to give up; to abandon 大捨
349 5 shě a house; a home; an abode 大捨
350 5 shè my 大捨
351 5 shě equanimity 大捨
352 5 shè my house 大捨
353 5 shě to to shoot; to fire; to launch 大捨
354 5 shè to leave 大捨
355 5 shě She 大捨
356 5 shè disciple 大捨
357 5 shè a barn; a pen 大捨
358 5 shè to reside 大捨
359 5 shè to stop; to halt; to cease 大捨
360 5 shè to find a place for; to arrange 大捨
361 5 shě Give 大捨
362 5 shě abandoning; prahāṇa 大捨
363 5 shě house; gṛha 大捨
364 5 shě equanimity; upeksa 大捨
365 5 十八佛不共法 shíbā fó bù gòng fǎ eighteen characterisitics unique to Buddhas 十八佛不共法空虛
366 5 zhèng proof 不證無上正等菩提
367 5 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 不證無上正等菩提
368 5 zhèng to advise against 不證無上正等菩提
369 5 zhèng certificate 不證無上正等菩提
370 5 zhèng an illness 不證無上正等菩提
371 5 zhèng to accuse 不證無上正等菩提
372 5 zhèng realization; adhigama 不證無上正等菩提
373 5 zhèng obtaining; prāpti 不證無上正等菩提
374 5 答言 dá yán to reply 善現答言
375 5 四無礙解 sì wúàijiě the four unhindered powers of understanding 四無礙解
376 5 四無所畏 sì wú suǒ wèi four kinds of fearlessness 為即四無所畏
377 4 yuán fate; predestined affinity 為即眼觸為緣所生諸受真如
378 4 yuán hem 為即眼觸為緣所生諸受真如
379 4 yuán to revolve around 為即眼觸為緣所生諸受真如
380 4 yuán to climb up 為即眼觸為緣所生諸受真如
381 4 yuán cause; origin; reason 為即眼觸為緣所生諸受真如
382 4 yuán along; to follow 為即眼觸為緣所生諸受真如
383 4 yuán to depend on 為即眼觸為緣所生諸受真如
384 4 yuán margin; edge; rim 為即眼觸為緣所生諸受真如
385 4 yuán Condition 為即眼觸為緣所生諸受真如
386 4 yuán conditions; pratyaya; paccaya 為即眼觸為緣所生諸受真如
387 4 五眼 wǔyǎn the five eyes; pañcacakṣūs 為即五眼空虛
388 4 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance 為即一切陀羅尼門空虛
389 4 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 為即一切三摩地門空虛
390 4 empty; devoid of content; void 為即無忘失法空虛
391 4 false 為即無忘失法空虛
392 4 hill; mound 為即無忘失法空虛
393 4 Xu; Barrens 為即無忘失法空虛
394 4 ruins 為即無忘失法空虛
395 4 empty space 為即無忘失法空虛
396 4 a hole; a void 為即無忘失法空虛
397 4 the sky 為即無忘失法空虛
398 4 weakness 為即無忘失法空虛
399 4 sparse; rare 為即無忘失法空虛
400 4 weak; not substantial 為即無忘失法空虛
401 4 a direction 為即無忘失法空虛
402 4 flustered 為即無忘失法空虛
403 4 modest 為即無忘失法空虛
404 4 to empty 為即無忘失法空虛
405 4 death 為即無忘失法空虛
406 4 false; mithya 為即無忘失法空虛
407 4 empty; in vain; tuccha 為即無忘失法空虛
408 4 無性 wúxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無性空
409 4 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
410 4 預流果 yùliúguǒ fruit of stream entry 為即預流果空虛
411 4 dào way; road; path 為即道相智
412 4 dào principle; a moral; morality 為即道相智
413 4 dào Tao; the Way 為即道相智
414 4 dào to say; to speak; to talk 為即道相智
415 4 dào to think 為即道相智
416 4 dào circuit; a province 為即道相智
417 4 dào a course; a channel 為即道相智
418 4 dào a method; a way of doing something 為即道相智
419 4 dào a doctrine 為即道相智
420 4 dào Taoism; Daoism 為即道相智
421 4 dào a skill 為即道相智
422 4 dào a sect 為即道相智
423 4 dào a line 為即道相智
424 4 dào Way 為即道相智
425 4 dào way; path; marga 為即道相智
426 4 xiàng to observe; to assess 為即道相智
427 4 xiàng appearance; portrait; picture 為即道相智
428 4 xiàng countenance; personage; character; disposition 為即道相智
429 4 xiàng to aid; to help 為即道相智
430 4 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 為即道相智
431 4 xiàng a sign; a mark; appearance 為即道相智
432 4 xiāng alternately; in turn 為即道相智
433 4 xiāng Xiang 為即道相智
434 4 xiāng form substance 為即道相智
435 4 xiāng to express 為即道相智
436 4 xiàng to choose 為即道相智
437 4 xiāng Xiang 為即道相智
438 4 xiāng an ancient musical instrument 為即道相智
439 4 xiāng the seventh lunar month 為即道相智
440 4 xiāng to compare 為即道相智
441 4 xiàng to divine 為即道相智
442 4 xiàng to administer 為即道相智
443 4 xiàng helper for a blind person 為即道相智
444 4 xiāng rhythm [music] 為即道相智
445 4 xiāng the upper frets of a pipa 為即道相智
446 4 xiāng coralwood 為即道相智
447 4 xiàng ministry 為即道相智
448 4 xiàng to supplement; to enhance 為即道相智
449 4 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 為即道相智
450 4 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 為即道相智
451 4 xiàng sign; mark; liṅga 為即道相智
452 4 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 為即道相智
453 4 六神通 liù shéntōng the six supernatural powers 為即六神通空虛
454 4 shēng to be born; to give birth 生老死真如
455 4 shēng to live 生老死真如
456 4 shēng raw 生老死真如
457 4 shēng a student 生老死真如
458 4 shēng life 生老死真如
459 4 shēng to produce; to give rise 生老死真如
460 4 shēng alive 生老死真如
461 4 shēng a lifetime 生老死真如
462 4 shēng to initiate; to become 生老死真如
463 4 shēng to grow 生老死真如
464 4 shēng unfamiliar 生老死真如
465 4 shēng not experienced 生老死真如
466 4 shēng hard; stiff; strong 生老死真如
467 4 shēng having academic or professional knowledge 生老死真如
468 4 shēng a male role in traditional theatre 生老死真如
469 4 shēng gender 生老死真如
470 4 shēng to develop; to grow 生老死真如
471 4 shēng to set up 生老死真如
472 4 shēng a prostitute 生老死真如
473 4 shēng a captive 生老死真如
474 4 shēng a gentleman 生老死真如
475 4 shēng Kangxi radical 100 生老死真如
476 4 shēng unripe 生老死真如
477 4 shēng nature 生老死真如
478 4 shēng to inherit; to succeed 生老死真如
479 4 shēng destiny 生老死真如
480 4 shēng birth 生老死真如
481 4 一切相智 yīqiè xiāng zhì knowledge of all bases; vastujñāna 一切相智空虛
482 4 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented
483 4 xiāng incense
484 4 xiāng Kangxi radical 186
485 4 xiāng fragrance; scent
486 4 xiāng a female
487 4 xiāng Xiang
488 4 xiāng to kiss
489 4 xiāng feminine
490 4 xiāng incense
491 4 xiāng fragrance; gandha
492 4 yán to speak; to say; said 具壽善現白佛言
493 4 yán language; talk; words; utterance; speech 具壽善現白佛言
494 4 yán Kangxi radical 149 具壽善現白佛言
495 4 yán phrase; sentence 具壽善現白佛言
496 4 yán a word; a syllable 具壽善現白佛言
497 4 yán a theory; a doctrine 具壽善現白佛言
498 4 yán to regard as 具壽善現白佛言
499 4 yán to act as 具壽善現白佛言
500 4 yán word; vacana 具壽善現白佛言

Frequencies of all Words

Top 713

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 314 not; no 不堅實性能行般若波羅蜜多不
2 314 expresses that a certain condition cannot be acheived 不堅實性能行般若波羅蜜多不
3 314 as a correlative 不堅實性能行般若波羅蜜多不
4 314 no (answering a question) 不堅實性能行般若波羅蜜多不
5 314 forms a negative adjective from a noun 不堅實性能行般若波羅蜜多不
6 314 at the end of a sentence to form a question 不堅實性能行般若波羅蜜多不
7 314 to form a yes or no question 不堅實性能行般若波羅蜜多不
8 314 infix potential marker 不堅實性能行般若波羅蜜多不
9 314 no; na 不堅實性能行般若波羅蜜多不
10 156 善現 shànxiàn Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā 善現
11 144 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
12 144 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
13 141 also; too 不也
14 141 a final modal particle indicating certainy or decision 不也
15 141 either 不也
16 141 even 不也
17 141 used to soften the tone 不也
18 141 used for emphasis 不也
19 141 used to mark contrast 不也
20 141 used to mark compromise 不也
21 141 ya 不也
22 137 wèi for; to 為即五眼空虛
23 137 wèi because of 為即五眼空虛
24 137 wéi to act as; to serve 為即五眼空虛
25 137 wéi to change into; to become 為即五眼空虛
26 137 wéi to be; is 為即五眼空虛
27 137 wéi to do 為即五眼空虛
28 137 wèi for 為即五眼空虛
29 137 wèi because of; for; to 為即五眼空虛
30 137 wèi to 為即五眼空虛
31 137 wéi in a passive construction 為即五眼空虛
32 137 wéi forming a rehetorical question 為即五眼空虛
33 137 wéi forming an adverb 為即五眼空虛
34 137 wéi to add emphasis 為即五眼空虛
35 137 wèi to support; to help 為即五眼空虛
36 137 wéi to govern 為即五眼空虛
37 137 wèi to be; bhū 為即五眼空虛
38 134 xìng gender 不自在性
39 134 xìng suffix corresponding to -ness 不自在性
40 134 xìng nature; disposition 不自在性
41 134 xìng a suffix corresponding to -ness 不自在性
42 134 xìng grammatical gender 不自在性
43 134 xìng a property; a quality 不自在性
44 134 xìng life; destiny 不自在性
45 134 xìng sexual desire 不自在性
46 134 xìng scope 不自在性
47 134 xìng nature 不自在性
48 109 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 不思議界能行般若波羅蜜多不
49 104 能行 néngxíng ability to act 不思議界能行般若波羅蜜多不
50 102 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu; the realm beyond thought and words 不思議界能行般若波羅蜜多不
51 102 平等性 píngděng xìng universal nature 平等性
52 102 法性 fǎxìng dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata 法性
53 102 法界 fǎjiè Dharma Realm 法界
54 102 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 法界
55 102 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 法界
56 102 wàng absurd; fantastic; presumptuous 不虛妄性
57 102 wàng rashly; recklessly 不虛妄性
58 102 wàng irregular (behavior) 不虛妄性
59 102 wàng arrogant 不虛妄性
60 102 wàng falsely; mithyā 不虛妄性
61 102 異性 yìxìng different in nature 不變異性
62 102 異性 yìxìng of the opposite sex; heterosexual 不變異性
63 102 虛空界 xūkōng jiè visible space 虛空界
64 102 法定 fǎdìng legal; statutory; rightful 法定
65 102 不變 bùbiàn unchanging; constant 不變異性
66 102 離生性 lí shēng xìng the nature of leaving the cycle of birth and death 離生性
67 102 法住 fǎzhù dharma abode 法住
68 102 實際 shíjì reality; in truth 實際
69 102 實際 shíjì to make every effort 實際
70 102 實際 shíjì actual 實際
71 102 實際 shí jì bhūtakoṭi; reality-limit; apex of reality 實際
72 102 實際 shíjì tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 實際
73 102 不虛 bù xū not false 不虛妄性
74 102 不虛 bù xū not in vain 不虛妄性
75 102 不虛 bù xū not false 不虛妄性
76 100 真如 zhēnrú True Thusness 為即色真如
77 100 真如 zhēnrú suchness; true nature; tathata 為即色真如
78 65 promptly; right away; immediately 為即五眼空虛
79 65 to be near by; to be close to 為即五眼空虛
80 65 at that time 為即五眼空虛
81 65 to be exactly the same as; to be thus 為即五眼空虛
82 65 supposed; so-called 為即五眼空虛
83 65 if; but 為即五眼空虛
84 65 to arrive at; to ascend 為即五眼空虛
85 65 then; following 為即五眼空虛
86 65 so; just so; eva 為即五眼空虛
87 63 to leave; to depart; to go away; to part 為離五眼空虛
88 63 a mythical bird 為離五眼空虛
89 63 li; one of the eight divinatory trigrams 為離五眼空虛
90 63 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 為離五眼空虛
91 63 chī a dragon with horns not yet grown 為離五眼空虛
92 63 a mountain ash 為離五眼空虛
93 63 vanilla; a vanilla-like herb 為離五眼空虛
94 63 to be scattered; to be separated 為離五眼空虛
95 63 to cut off 為離五眼空虛
96 63 to violate; to be contrary to 為離五眼空虛
97 63 to be distant from 為離五眼空虛
98 63 two 為離五眼空虛
99 63 to array; to align 為離五眼空虛
100 63 to pass through; to experience 為離五眼空虛
101 63 transcendence 為離五眼空虛
102 63 to avoid; to abstain from; viramaṇa 為離五眼空虛
103 31 行般若波羅蜜 xíng bānruòbōluómì course in perfect wisdom 不堅實性能行般若波羅蜜多不
104 31 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 不堅實性能行般若波羅蜜多不
105 31 duó many; much 不堅實性能行般若波羅蜜多不
106 31 duō more 不堅實性能行般若波羅蜜多不
107 31 duō an unspecified extent 不堅實性能行般若波羅蜜多不
108 31 duō used in exclamations 不堅實性能行般若波羅蜜多不
109 31 duō excessive 不堅實性能行般若波羅蜜多不
110 31 duō to what extent 不堅實性能行般若波羅蜜多不
111 31 duō abundant 不堅實性能行般若波羅蜜多不
112 31 duō to multiply; to acrue 不堅實性能行般若波羅蜜多不
113 31 duō mostly 不堅實性能行般若波羅蜜多不
114 31 duō simply; merely 不堅實性能行般若波羅蜜多不
115 31 duō frequently 不堅實性能行般若波羅蜜多不
116 31 duō very 不堅實性能行般若波羅蜜多不
117 31 duō Duo 不堅實性能行般若波羅蜜多不
118 31 duō ta 不堅實性能行般若波羅蜜多不
119 31 duō many; bahu 不堅實性能行般若波羅蜜多不
120 30 性能 xìngnéng function; performance 不堅實性能行般若波羅蜜多不
121 30 非有 fēiyǒu does not exist; is not real 非有
122 30 堅實 jiānshí firm and substantial; solid 不堅實性能行般若波羅蜜多不
123 30 堅實 jiānshí secure 不堅實性能行般若波羅蜜多不
124 30 堅實 jiānshí established 不堅實性能行般若波羅蜜多不
125 30 不自在 bùzìzài uneasiness; feel uncomfortable 不自在性
126 30 不自在 bù zì zài not in perfect ease 不自在性
127 26 空虛 kōngxū empty 為即五眼空虛
128 26 空虛 kōngxū emptiness; emptiness of inherent existence 為即五眼空虛
129 22 菩提 pútí bodhi; enlightenment 為即獨覺菩提空虛
130 22 菩提 pútí bodhi 為即獨覺菩提空虛
131 22 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 為即獨覺菩提空虛
132 20 děng et cetera; and so on 為即諸佛無上正等菩提空虛
133 20 děng to wait 為即諸佛無上正等菩提空虛
134 20 děng degree; kind 為即諸佛無上正等菩提空虛
135 20 děng plural 為即諸佛無上正等菩提空虛
136 20 děng to be equal 為即諸佛無上正等菩提空虛
137 20 děng degree; level 為即諸佛無上正等菩提空虛
138 20 děng to compare 為即諸佛無上正等菩提空虛
139 20 děng same; equal; sama 為即諸佛無上正等菩提空虛
140 18 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 為即諸佛無上正等菩提空虛
141 18 zhèng upright; straight 為即諸佛無上正等菩提空虛
142 18 zhèng just doing something; just now 為即諸佛無上正等菩提空虛
143 18 zhèng to straighten; to correct 為即諸佛無上正等菩提空虛
144 18 zhèng main; central; primary 為即諸佛無上正等菩提空虛
145 18 zhèng fundamental; original 為即諸佛無上正等菩提空虛
146 18 zhèng precise; exact; accurate 為即諸佛無上正等菩提空虛
147 18 zhèng at right angles 為即諸佛無上正等菩提空虛
148 18 zhèng unbiased; impartial 為即諸佛無上正等菩提空虛
149 18 zhèng true; correct; orthodox 為即諸佛無上正等菩提空虛
150 18 zhèng unmixed; pure 為即諸佛無上正等菩提空虛
151 18 zhèng positive (charge) 為即諸佛無上正等菩提空虛
152 18 zhèng positive (number) 為即諸佛無上正等菩提空虛
153 18 zhèng standard 為即諸佛無上正等菩提空虛
154 18 zhèng chief; principal; primary 為即諸佛無上正等菩提空虛
155 18 zhèng honest 為即諸佛無上正等菩提空虛
156 18 zhèng to execute; to carry out 為即諸佛無上正等菩提空虛
157 18 zhèng precisely 為即諸佛無上正等菩提空虛
158 18 zhèng accepted; conventional 為即諸佛無上正等菩提空虛
159 18 zhèng to govern 為即諸佛無上正等菩提空虛
160 18 zhèng only; just 為即諸佛無上正等菩提空虛
161 18 zhēng first month 為即諸佛無上正等菩提空虛
162 18 zhēng center of a target 為即諸佛無上正等菩提空虛
163 18 zhèng Righteous 為即諸佛無上正等菩提空虛
164 18 zhèng right manner; nyāya 為即諸佛無上正等菩提空虛
165 18 kōng empty; void; hollow
166 18 kòng free time
167 18 kòng to empty; to clean out
168 18 kōng the sky; the air
169 18 kōng in vain; for nothing
170 18 kòng vacant; unoccupied
171 18 kòng empty space
172 18 kōng without substance
173 18 kōng to not have
174 18 kòng opportunity; chance
175 18 kōng vast and high
176 18 kōng impractical; ficticious
177 18 kòng blank
178 18 kòng expansive
179 18 kòng lacking
180 18 kōng plain; nothing else
181 18 kōng Emptiness
182 18 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence
183 14 chù to touch; to feel
184 14 chù to butt; to ram; to gore
185 14 chù touch; contact; sparśa
186 14 chù tangible; spraṣṭavya
187 13 一切 yīqiè all; every; everything 為即一切陀羅尼門空虛
188 13 一切 yīqiè temporary 為即一切陀羅尼門空虛
189 13 一切 yīqiè the same 為即一切陀羅尼門空虛
190 13 一切 yīqiè generally 為即一切陀羅尼門空虛
191 13 一切 yīqiè all, everything 為即一切陀羅尼門空虛
192 13 一切 yīqiè all; sarva 為即一切陀羅尼門空虛
193 12 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
194 12 in; at 於意云何
195 12 in; at 於意云何
196 12 in; at; to; from 於意云何
197 12 to go; to 於意云何
198 12 to rely on; to depend on 於意云何
199 12 to go to; to arrive at 於意云何
200 12 from 於意云何
201 12 give 於意云何
202 12 oppposing 於意云何
203 12 and 於意云何
204 12 compared to 於意云何
205 12 by 於意云何
206 12 and; as well as 於意云何
207 12 for 於意云何
208 12 Yu 於意云何
209 12 a crow 於意云何
210 12 whew; wow 於意云何
211 12 near to; antike 於意云何
212 11 idea 意界真如
213 11 Italy (abbreviation) 意界真如
214 11 a wish; a desire; intention 意界真如
215 11 mood; feeling 意界真如
216 11 will; willpower; determination 意界真如
217 11 bearing; spirit 意界真如
218 11 to think of; to long for; to miss 意界真如
219 11 to anticipate; to expect 意界真如
220 11 to doubt; to suspect 意界真如
221 11 meaning 意界真如
222 11 a suggestion; a hint 意界真如
223 11 an understanding; a point of view 意界真如
224 11 or 意界真如
225 11 Yi 意界真如
226 11 manas; mind; mentation 意界真如
227 11 no 為即無忘失法空虛
228 11 Kangxi radical 71 為即無忘失法空虛
229 11 to not have; without 為即無忘失法空虛
230 11 has not yet 為即無忘失法空虛
231 11 mo 為即無忘失法空虛
232 11 do not 為即無忘失法空虛
233 11 not; -less; un- 為即無忘失法空虛
234 11 regardless of 為即無忘失法空虛
235 11 to not have 為即無忘失法空虛
236 11 um 為即無忘失法空虛
237 11 Wu 為即無忘失法空虛
238 11 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 為即無忘失法空虛
239 11 not; non- 為即無忘失法空虛
240 11 mo 為即無忘失法空虛
241 10 shēn human body; torso
242 10 shēn Kangxi radical 158
243 10 shēn measure word for clothes
244 10 shēn self
245 10 shēn life
246 10 shēn an object
247 10 shēn a lifetime
248 10 shēn personally
249 10 shēn moral character
250 10 shēn status; identity; position
251 10 shēn pregnancy
252 10 juān India
253 10 shēn body; kāya
254 10 method; way 為即無忘失法真如
255 10 France 為即無忘失法真如
256 10 the law; rules; regulations 為即無忘失法真如
257 10 the teachings of the Buddha; Dharma 為即無忘失法真如
258 10 a standard; a norm 為即無忘失法真如
259 10 an institution 為即無忘失法真如
260 10 to emulate 為即無忘失法真如
261 10 magic; a magic trick 為即無忘失法真如
262 10 punishment 為即無忘失法真如
263 10 Fa 為即無忘失法真如
264 10 a precedent 為即無忘失法真如
265 10 a classification of some kinds of Han texts 為即無忘失法真如
266 10 relating to a ceremony or rite 為即無忘失法真如
267 10 Dharma 為即無忘失法真如
268 10 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 為即無忘失法真如
269 10 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 為即無忘失法真如
270 10 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 為即無忘失法真如
271 10 quality; characteristic 為即無忘失法真如
272 10 nose
273 10 Kangxi radical 209
274 10 to smell
275 10 a grommet; an eyelet
276 10 to make a hole in an animal's nose
277 10 a handle
278 10 cape; promontory
279 10 first
280 10 nose; ghrāṇa
281 10 shé tongue
282 10 shé Kangxi radical 135
283 10 shé a tongue-shaped object
284 10 shé tongue; jihva
285 10 ěr ear 為即耳
286 10 ěr Kangxi radical 128 為即耳
287 10 ěr and that is all 為即耳
288 10 ěr an ear-shaped object 為即耳
289 10 ěr on both sides 為即耳
290 10 ěr a vessel handle 為即耳
291 10 ěr ear; śrotra 為即耳
292 8 xíng to walk 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
293 8 xíng capable; competent 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
294 8 háng profession 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
295 8 háng line; row 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
296 8 xíng Kangxi radical 144 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
297 8 xíng to travel 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
298 8 xìng actions; conduct 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
299 8 xíng to do; to act; to practice 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
300 8 xíng all right; OK; okay 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
301 8 háng horizontal line 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
302 8 héng virtuous deeds 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
303 8 hàng a line of trees 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
304 8 hàng bold; steadfast 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
305 8 xíng to move 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
306 8 xíng to put into effect; to implement 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
307 8 xíng travel 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
308 8 xíng to circulate 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
309 8 xíng running script; running script 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
310 8 xíng temporary 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
311 8 xíng soon 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
312 8 háng rank; order 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
313 8 háng a business; a shop 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
314 8 xíng to depart; to leave 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
315 8 xíng to experience 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
316 8 xíng path; way 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
317 8 xíng xing; ballad 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
318 8 xíng a round [of drinks] 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
319 8 xíng Xing 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
320 8 xíng moreover; also 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
321 8 xíng Practice 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
322 8 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
323 8 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 為即一切菩薩摩訶薩行空虛
324 8 to remember; to memorize; to bear in mind 正等覺授與無上正等菩提不退轉記
325 8 measure word for striking actions 正等覺授與無上正等菩提不退轉記
326 8 to record; to note 正等覺授與無上正等菩提不退轉記
327 8 notes; a record 正等覺授與無上正等菩提不退轉記
328 8 a sign; a mark 正等覺授與無上正等菩提不退轉記
329 8 a birthmark 正等覺授與無上正等菩提不退轉記
330 8 a memorandum 正等覺授與無上正等菩提不退轉記
331 8 an account of a topic, person, or incident 正等覺授與無上正等菩提不退轉記
332 8 a prediction; a prophecy; vyakarana 正等覺授與無上正等菩提不退轉記
333 8 shòu to suffer; to be subjected to 為即受
334 8 shòu to transfer; to confer 為即受
335 8 shòu to receive; to accept 為即受
336 8 shòu to tolerate 為即受
337 8 shòu suitably 為即受
338 8 shòu feelings; sensations 為即受
339 8 不退轉 bùtuìzhuàn never regress or change 正等覺授與無上正等菩提不退轉記
340 8 不退轉 bù tuì zhuàn avaivartika; non-retrogression 正等覺授與無上正等菩提不退轉記
341 7 云何 yúnhé why; how 云何菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多
342 7 云何 yúnhé how; katham 云何菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多
343 7 如是 rúshì thus; so 若如是諸法皆不能行般若波羅蜜多者
344 7 如是 rúshì thus, so 若如是諸法皆不能行般若波羅蜜多者
345 7 如是 rúshì thus; evam 若如是諸法皆不能行般若波羅蜜多者
346 7 如是 rúshì thus; evam 若如是諸法皆不能行般若波羅蜜多者
347 7 得佛 dé fó to become a Buddha 得佛無上正等菩提不退轉記不
348 7 Buddha; Awakened One 佛告善現
349 7 relating to Buddhism 佛告善現
350 7 a statue or image of a Buddha 佛告善現
351 7 a Buddhist text 佛告善現
352 7 to touch; to stroke 佛告善現
353 7 Buddha 佛告善現
354 7 Buddha; Awakened One 佛告善現
355 7 gào to tell; to say; said; told 佛告善現
356 7 gào to request 佛告善現
357 7 gào to report; to inform 佛告善現
358 7 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告善現
359 7 gào to accuse; to sue 佛告善現
360 7 gào to reach 佛告善現
361 7 gào an announcement 佛告善現
362 7 gào a party 佛告善現
363 7 gào a vacation 佛告善現
364 7 gào Gao 佛告善現
365 7 gào to tell; jalp 佛告善現
366 6 yǎn eye 為即眼處真如
367 6 yǎn measure word for wells 為即眼處真如
368 6 yǎn eyeball 為即眼處真如
369 6 yǎn sight 為即眼處真如
370 6 yǎn the present moment 為即眼處真如
371 6 yǎn an opening; a small hole 為即眼處真如
372 6 yǎn a trap 為即眼處真如
373 6 yǎn insight 為即眼處真如
374 6 yǎn a salitent point 為即眼處真如
375 6 yǎn a beat with no accent 為即眼處真如
376 6 yǎn to look; to glance 為即眼處真如
377 6 yǎn to see proof 為即眼處真如
378 6 yǎn eye; cakṣus 為即眼處真如
379 6 chù a place; location; a spot; a point 為即眼處真如
380 6 chǔ to reside; to live; to dwell 為即眼處真如
381 6 chù location 為即眼處真如
382 6 chù an office; a department; a bureau 為即眼處真如
383 6 chù a part; an aspect 為即眼處真如
384 6 chǔ to be in; to be in a position of 為即眼處真如
385 6 chǔ to get along with 為即眼處真如
386 6 chǔ to deal with; to manage 為即眼處真如
387 6 chǔ to punish; to sentence 為即眼處真如
388 6 chǔ to stop; to pause 為即眼處真如
389 6 chǔ to be associated with 為即眼處真如
390 6 chǔ to situate; to fix a place for 為即眼處真如
391 6 chǔ to occupy; to control 為即眼處真如
392 6 chù circumstances; situation 為即眼處真如
393 6 chù an occasion; a time 為即眼處真如
394 6 chù position; sthāna 為即眼處真如
395 6 you; thou 汝見有法能行般若波羅蜜多不
396 6 Ru River 汝見有法能行般若波羅蜜多不
397 6 Ru 汝見有法能行般若波羅蜜多不
398 6 you; tvam; bhavat 汝見有法能行般若波羅蜜多不
399 6 shì is; are; am; to be 汝見般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩所行處不
400 6 shì is exactly 汝見般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩所行處不
401 6 shì is suitable; is in contrast 汝見般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩所行處不
402 6 shì this; that; those 汝見般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩所行處不
403 6 shì really; certainly 汝見般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩所行處不
404 6 shì correct; yes; affirmative 汝見般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩所行處不
405 6 shì true 汝見般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩所行處不
406 6 shì is; has; exists 汝見般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩所行處不
407 6 shì used between repetitions of a word 汝見般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩所行處不
408 6 shì a matter; an affair 汝見般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩所行處不
409 6 shì Shi 汝見般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩所行處不
410 6 shì is; bhū 汝見般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩所行處不
411 6 shì this; idam 汝見般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩所行處不
412 5 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 諸菩薩摩訶薩以一切法無生性
413 5 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 諸菩薩摩訶薩以一切法無生性
414 5 佛十力 Fó shí lì the ten powers of the Buddha 為即佛十力空虛
415 5 摩訶薩 móhēsà mahasattva 諸菩薩摩訶薩以一切法無生性
416 5 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 諸菩薩摩訶薩以一切法無生性
417 5 big; huge; large 大捨
418 5 Kangxi radical 37 大捨
419 5 great; major; important 大捨
420 5 size 大捨
421 5 old 大捨
422 5 greatly; very 大捨
423 5 oldest; earliest 大捨
424 5 adult 大捨
425 5 tài greatest; grand 大捨
426 5 dài an important person 大捨
427 5 senior 大捨
428 5 approximately 大捨
429 5 tài greatest; grand 大捨
430 5 an element 大捨
431 5 great; mahā 大捨
432 5 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 諸菩薩摩訶薩以一切法無生性
433 5 shí time; a point or period of time
434 5 shí a season; a quarter of a year
435 5 shí one of the 12 two-hour periods of the day
436 5 shí at that time
437 5 shí fashionable
438 5 shí fate; destiny; luck
439 5 shí occasion; opportunity; chance
440 5 shí tense
441 5 shí particular; special
442 5 shí to plant; to cultivate
443 5 shí hour (measure word)
444 5 shí an era; a dynasty
445 5 shí time [abstract]
446 5 shí seasonal
447 5 shí frequently; often
448 5 shí occasionally; sometimes
449 5 shí on time
450 5 shí this; that
451 5 shí to wait upon
452 5 shí hour
453 5 shí appropriate; proper; timely
454 5 shí Shi
455 5 shí a present; currentlt
456 5 shí time; kāla
457 5 shí at that time; samaya
458 5 shí then; atha
459 5 大喜 dàxǐ exultation 大喜
460 5 大悲 dàbēi mahākaruṇā; great compassion 大悲
461 5 大慈 dà cí great great compassion; mahākāruṇika 大慈
462 5 shě to give 大捨
463 5 shě to give up; to abandon 大捨
464 5 shě a house; a home; an abode 大捨
465 5 shè my 大捨
466 5 shè a unit of length equal to 30 li 大捨
467 5 shě equanimity 大捨
468 5 shè my house 大捨
469 5 shě to to shoot; to fire; to launch 大捨
470 5 shè to leave 大捨
471 5 shě She 大捨
472 5 shè disciple 大捨
473 5 shè a barn; a pen 大捨
474 5 shè to reside 大捨
475 5 shè to stop; to halt; to cease 大捨
476 5 shè to find a place for; to arrange 大捨
477 5 shě Give 大捨
478 5 shě abandoning; prahāṇa 大捨
479 5 shě house; gṛha 大捨
480 5 shě equanimity; upeksa 大捨
481 5 十八佛不共法 shíbā fó bù gòng fǎ eighteen characterisitics unique to Buddhas 十八佛不共法空虛
482 5 zhèng proof 不證無上正等菩提
483 5 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 不證無上正等菩提
484 5 zhèng to advise against 不證無上正等菩提
485 5 zhèng certificate 不證無上正等菩提
486 5 zhèng an illness 不證無上正等菩提
487 5 zhèng to accuse 不證無上正等菩提
488 5 zhèng realization; adhigama 不證無上正等菩提
489 5 zhèng obtaining; prāpti 不證無上正等菩提
490 5 答言 dá yán to reply 善現答言
491 5 四無礙解 sì wúàijiě the four unhindered powers of understanding 四無礙解
492 5 四無所畏 sì wú suǒ wèi four kinds of fearlessness 為即四無所畏
493 4 yuán fate; predestined affinity 為即眼觸為緣所生諸受真如
494 4 yuán hem 為即眼觸為緣所生諸受真如
495 4 yuán to revolve around 為即眼觸為緣所生諸受真如
496 4 yuán because 為即眼觸為緣所生諸受真如
497 4 yuán to climb up 為即眼觸為緣所生諸受真如
498 4 yuán cause; origin; reason 為即眼觸為緣所生諸受真如
499 4 yuán along; to follow 為即眼觸為緣所生諸受真如
500 4 yuán to depend on 為即眼觸為緣所生諸受真如

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
no; na
善现 善現 shànxiàn Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
ya
wèi to be; bhū
xìng nature
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
能行 néngxíng ability to act
不思议界 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu; the realm beyond thought and words
平等性 píngděng xìng universal nature

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 100 The Large Sutra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛十力 70 the ten powers of the Buddha
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
善现 善現 115 Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
十遍处 十遍處 115 Ten Kasinas
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 105.

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
安忍 196
 1. tolerance
 2. Patience
 3. to bear adversity with calmness
 4. Abiding Patience
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
八胜处 八勝處 98 eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana
八圣道支 八聖道支 98 The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu; the realm beyond thought and words
不动地 不動地 98 the ground of attaining calm
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大空 100 the great void
道圣谛 道聖諦 100 the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
得佛 100 to become a Buddha
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
法界真如 102 Dharma Realm, True Thusness
法空 102 inherent emptiness of dharmas; dharmanairātmya
法云地 法雲地 102 Ground of the Dharma Cloud
法处 法處 102 mental objects
发光地 發光地 102 the ground of radiance
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法住 102 dharma abode
非有 102 does not exist; is not real
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
九次第定 106 nine graduated concentrations
卷第三 106 scroll 3
具寿 具壽 106 friend; brother; venerable; āyuṣman
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
苦圣谛 苦聖諦 107 the noble truth of the existence of suffering
兰若 蘭若 108
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
 3. temple; monastery
离垢地 離垢地 108 the ground of freedom from defilement
离生性 離生性 108 the nature of leaving the cycle of birth and death
离苦 離苦 108 to transcend suffering
六处 六處 108 the six sense organs; sadayatana
六神通 108 the six supernatural powers
妙智 109 wonderful Buddha-wisdom
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
难胜地 難勝地 110 the ground of mastery of final difficulties
内外空 內外空 110 inside and outside are empty; intrinsically empty
内空 內空 110 empty within
能行 110 ability to act
平等性 112 universal nature
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
七等觉支 七等覺支 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色界 115
 1. realm of form; rupadhatu
 2. dwelling in the realm of form; rūpāvacara
色处 色處 115 the visible realm
善慧地 115 the ground of finest discriminatory wisdom
圣谛 聖諦 115 noble truth; absolute truth; supreme truth
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十八佛不共法 115 eighteen characterisitics unique to Buddhas
识界 識界 115 vijñāna-dhātu; the realm of consciousness
四静虑 四靜慮 115 four jhanas; four stages of meditative concentration
四念住 115 four foundations of mindfulness; satipatthana
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
所以者何 115 Why is that?
所行 115 actions; practice
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
外空 119 emptiness external to the body
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无生性 無生性 119 non-nature of dependent arising
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无为空 無為空 119 emptiness of the unconditioned
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
现前地 現前地 120 the ground of manifesting prajna-wisdom
行般若波罗蜜 行般若波羅蜜 120 course in perfect wisdom
性空 120 inherently empty; empty in nature
虚空界 虛空界 120 visible space
眼识界 眼識界 121 visual consciousness element
焰慧地 121 stage of flaming wisdom
意处 意處 121 mental basis of cognition
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切相智 121 knowledge of all bases; vastujñāna
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
意识界 意識界 121 realm of consciousness
有法 121 something that exists
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena
远行地 遠行地 121 the ground of proceeding afar
预流果 預流果 121 fruit of stream entry
证得 證得 122 realize; prāpti
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
自相空 122 emptiness of essence
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature