Glossary and Vocabulary for Mahāmāyūrīvidyārājñī (Kongque Jing Zhenyan Deng Fan Ben) 孔雀經真言等梵本, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 7 ya 十二行即界二十四降可得也
2 6 jiàng to descend; to fall; to drop 十二行即界二十四降可得也
3 6 jiàng to degrade 十二行即界二十四降可得也
4 6 jiàng Jiang [jupiter station] 十二行即界二十四降可得也
5 6 jiàng to confer; to bestow; to give 十二行即界二十四降可得也
6 6 jiàng to reduce; to decline 十二行即界二十四降可得也
7 6 jiàng to condescend 十二行即界二十四降可得也
8 6 jiàng to surrender 十二行即界二十四降可得也
9 6 jiàng Jiang 十二行即界二十四降可得也
10 6 xiáng to surrender 十二行即界二十四降可得也
11 6 xiáng to conquer; to subdue 十二行即界二十四降可得也
12 4 jiè border; boundary 十二行即界二十四降可得也
13 4 jiè kingdom 十二行即界二十四降可得也
14 4 jiè territory; region 十二行即界二十四降可得也
15 4 jiè the world 十二行即界二十四降可得也
16 4 jiè scope; extent 十二行即界二十四降可得也
17 4 jiè erathem; stratigraphic unit 十二行即界二十四降可得也
18 4 jiè to divide; to define a boundary 十二行即界二十四降可得也
19 4 jiè to adjoin 十二行即界二十四降可得也
20 4 jiè dhatu; realm; field; domain 十二行即界二十四降可得也
21 4 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 十二行即界二十四降可得也
22 4 děi to want to; to need to 十二行即界二十四降可得也
23 4 děi must; ought to 十二行即界二十四降可得也
24 4 de 十二行即界二十四降可得也
25 4 de infix potential marker 十二行即界二十四降可得也
26 4 to result in 十二行即界二十四降可得也
27 4 to be proper; to fit; to suit 十二行即界二十四降可得也
28 4 to be satisfied 十二行即界二十四降可得也
29 4 to be finished 十二行即界二十四降可得也
30 4 děi satisfying 十二行即界二十四降可得也
31 4 to contract 十二行即界二十四降可得也
32 4 to hear 十二行即界二十四降可得也
33 4 to have; there is 十二行即界二十四降可得也
34 4 marks time passed 十二行即界二十四降可得也
35 4 obtain; attain; prāpta 十二行即界二十四降可得也
36 4 xíng to walk 十二行即界二十四降可得也
37 4 xíng capable; competent 十二行即界二十四降可得也
38 4 háng profession 十二行即界二十四降可得也
39 4 xíng Kangxi radical 144 十二行即界二十四降可得也
40 4 xíng to travel 十二行即界二十四降可得也
41 4 xìng actions; conduct 十二行即界二十四降可得也
42 4 xíng to do; to act; to practice 十二行即界二十四降可得也
43 4 xíng all right; OK; okay 十二行即界二十四降可得也
44 4 háng horizontal line 十二行即界二十四降可得也
45 4 héng virtuous deeds 十二行即界二十四降可得也
46 4 hàng a line of trees 十二行即界二十四降可得也
47 4 hàng bold; steadfast 十二行即界二十四降可得也
48 4 xíng to move 十二行即界二十四降可得也
49 4 xíng to put into effect; to implement 十二行即界二十四降可得也
50 4 xíng travel 十二行即界二十四降可得也
51 4 xíng to circulate 十二行即界二十四降可得也
52 4 xíng running script; running script 十二行即界二十四降可得也
53 4 xíng temporary 十二行即界二十四降可得也
54 4 háng rank; order 十二行即界二十四降可得也
55 4 háng a business; a shop 十二行即界二十四降可得也
56 4 xíng to depart; to leave 十二行即界二十四降可得也
57 4 xíng to experience 十二行即界二十四降可得也
58 4 xíng path; way 十二行即界二十四降可得也
59 4 xíng xing; ballad 十二行即界二十四降可得也
60 4 xíng Xing 十二行即界二十四降可得也
61 4 xíng Practice 十二行即界二十四降可得也
62 4 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 十二行即界二十四降可得也
63 4 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 十二行即界二十四降可得也
64 4 孔雀經 kǒngquè jīng Peahen Sutra 孔雀經上
65 3 can; may; permissible 十二行即界二十四降可得也
66 3 to approve; to permit 十二行即界二十四降可得也
67 3 to be worth 十二行即界二十四降可得也
68 3 to suit; to fit 十二行即界二十四降可得也
69 3 khan 十二行即界二十四降可得也
70 3 to recover 十二行即界二十四降可得也
71 3 to act as 十二行即界二十四降可得也
72 3 to be worth; to deserve 十二行即界二十四降可得也
73 3 used to add emphasis 十二行即界二十四降可得也
74 3 beautiful 十二行即界二十四降可得也
75 3 Ke 十二行即界二十四降可得也
76 3 can; may; śakta 十二行即界二十四降可得也
77 3 十二 shí èr twelve 十二行即界二十四降可得也
78 3 十二 shí èr twelve; dvadasa 十二行即界二十四降可得也
79 3 běn to be one's own 南嶽金剛峯寺沙門本初
80 3 běn origin; source; root; foundation; basis 南嶽金剛峯寺沙門本初
81 3 běn the roots of a plant 南嶽金剛峯寺沙門本初
82 3 běn capital 南嶽金剛峯寺沙門本初
83 3 běn main; central; primary 南嶽金剛峯寺沙門本初
84 3 běn according to 南嶽金剛峯寺沙門本初
85 3 běn a version; an edition 南嶽金剛峯寺沙門本初
86 3 běn a memorial [presented to the emperor] 南嶽金剛峯寺沙門本初
87 3 běn a book 南嶽金剛峯寺沙門本初
88 3 běn trunk of a tree 南嶽金剛峯寺沙門本初
89 3 běn to investigate the root of 南嶽金剛峯寺沙門本初
90 3 běn a manuscript for a play 南嶽金剛峯寺沙門本初
91 3 běn Ben 南嶽金剛峯寺沙門本初
92 3 běn root; origin; mula 南嶽金剛峯寺沙門本初
93 3 běn becoming, being, existing; bhava 南嶽金剛峯寺沙門本初
94 3 běn former; previous; pūrva 南嶽金剛峯寺沙門本初
95 3 to be near by; to be close to 十二行即界二十四降可得也
96 3 at that time 十二行即界二十四降可得也
97 3 to be exactly the same as; to be thus 十二行即界二十四降可得也
98 3 supposed; so-called 十二行即界二十四降可得也
99 3 to arrive at; to ascend 十二行即界二十四降可得也
100 2 suì age 歲三月日令沙門王開書寫焉
101 2 suì years 歲三月日令沙門王開書寫焉
102 2 suì time 歲三月日令沙門王開書寫焉
103 2 suì annual harvest 歲三月日令沙門王開書寫焉
104 2 suì year; varṣa 歲三月日令沙門王開書寫焉
105 2 nián year 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
106 2 nián New Year festival 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
107 2 nián age 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
108 2 nián life span; life expectancy 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
109 2 nián an era; a period 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
110 2 nián a date 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
111 2 nián time; years 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
112 2 nián harvest 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
113 2 nián annual; every year 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
114 2 nián year; varṣa 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
115 2 èr two 宛二
116 2 èr Kangxi radical 7 宛二
117 2 èr second 宛二
118 2 èr twice; double; di- 宛二
119 2 èr more than one kind 宛二
120 2 èr two; dvā; dvi 宛二
121 2 day of the month; a certain day 歲三月日令沙門王開書寫焉
122 2 Kangxi radical 72 歲三月日令沙門王開書寫焉
123 2 a day 歲三月日令沙門王開書寫焉
124 2 Japan 歲三月日令沙門王開書寫焉
125 2 sun 歲三月日令沙門王開書寫焉
126 2 daytime 歲三月日令沙門王開書寫焉
127 2 sunlight 歲三月日令沙門王開書寫焉
128 2 everyday 歲三月日令沙門王開書寫焉
129 2 season 歲三月日令沙門王開書寫焉
130 2 available time 歲三月日令沙門王開書寫焉
131 2 in the past 歲三月日令沙門王開書寫焉
132 2 mi 歲三月日令沙門王開書寫焉
133 2 sun; sūrya 歲三月日令沙門王開書寫焉
134 2 a day; divasa 歲三月日令沙門王開書寫焉
135 2 wǎn crooked; winding 三十六句宛
136 2 wǎn to be similar; as if 三十六句宛
137 2 wǎn Wan 三十六句宛
138 2 wǎn supple 三十六句宛
139 2 wǎn yielding 三十六句宛
140 2 wǎn tiny; very small 三十六句宛
141 2 yuān Ferghana 三十六句宛
142 2 wǎn crooked; valita 三十六句宛
143 2 wén writing; text 文二十行即界四
144 2 wén Kangxi radical 67 文二十行即界四
145 2 wén Wen 文二十行即界四
146 2 wén lines or grain on an object 文二十行即界四
147 2 wén culture 文二十行即界四
148 2 wén refined writings 文二十行即界四
149 2 wén civil; non-military 文二十行即界四
150 2 wén to conceal a fault; gloss over 文二十行即界四
151 2 wén wen 文二十行即界四
152 2 wén ornamentation; adornment 文二十行即界四
153 2 wén to ornament; to adorn 文二十行即界四
154 2 wén beautiful 文二十行即界四
155 2 wén a text; a manuscript 文二十行即界四
156 2 wén a group responsible for ritual and music 文二十行即界四
157 2 wén the text of an imperial order 文二十行即界四
158 2 wén liberal arts 文二十行即界四
159 2 wén a rite; a ritual 文二十行即界四
160 2 wén a tattoo 文二十行即界四
161 2 wén a classifier for copper coins 文二十行即界四
162 2 wén text; grantha 文二十行即界四
163 2 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 歲三月日令沙門王開書寫焉
164 2 沙門 shāmén sramana 歲三月日令沙門王開書寫焉
165 2 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 歲三月日令沙門王開書寫焉
166 2 孔雀經真言等梵本 kǒngquè jīng zhēnyán děng fànběn Great Peahen Queen of Spells Sanskrit Text; Kongque Jing Zhenyan Deng Fan Ben 孔雀經真言等梵本
167 1 Kangxi radical 132 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
168 1 Zi 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
169 1 a nose 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
170 1 the beginning; the start 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
171 1 origin 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
172 1 to employ; to use 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
173 1 to be 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
174 1 self; soul; ātman 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
175 1 bǎo to defend; to protect 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
176 1 bǎo insurance 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
177 1 bǎo to insure or guarantee; to maintain 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
178 1 bǎo persevering; sthāyin 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
179 1 真言 zhēnyán true words 孔雀經一部真言
180 1 真言 zhēnyán an incantation 孔雀經一部真言
181 1 真言 zhēnyán a mantra; a dharani 孔雀經一部真言
182 1 eight 寶曆八
183 1 Kangxi radical 12 寶曆八
184 1 eighth 寶曆八
185 1 all around; all sides 寶曆八
186 1 eight; aṣṭa 寶曆八
187 1 Buddhist temple; monastery; mosque 南嶽金剛峯寺沙門本初
188 1 a government office 南嶽金剛峯寺沙門本初
189 1 a eunuch 南嶽金剛峯寺沙門本初
190 1 Buddhist temple; vihāra 南嶽金剛峯寺沙門本初
191 1 zhōng middle 孔雀經中
192 1 zhōng medium; medium sized 孔雀經中
193 1 zhōng China 孔雀經中
194 1 zhòng to hit the mark 孔雀經中
195 1 zhōng midday 孔雀經中
196 1 zhōng inside 孔雀經中
197 1 zhōng during 孔雀經中
198 1 zhōng Zhong 孔雀經中
199 1 zhōng intermediary 孔雀經中
200 1 zhōng half 孔雀經中
201 1 zhòng to reach; to attain 孔雀經中
202 1 zhòng to suffer; to infect 孔雀經中
203 1 zhòng to obtain 孔雀經中
204 1 zhòng to pass an exam 孔雀經中
205 1 zhōng middle 孔雀經中
206 1 chū rudimentary; elementary 南嶽金剛峯寺沙門本初
207 1 chū original 南嶽金剛峯寺沙門本初
208 1 chū foremost, first; prathama 南嶽金剛峯寺沙門本初
209 1 廿 niàn twenty 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
210 1 tiān day 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
211 1 tiān heaven 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
212 1 tiān nature 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
213 1 tiān sky 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
214 1 tiān weather 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
215 1 tiān father; husband 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
216 1 tiān a necessity 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
217 1 tiān season 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
218 1 tiān destiny 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
219 1 tiān very high; sky high [prices] 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
220 1 tiān a deva; a god 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
221 1 tiān Heavenly Realm 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
222 1 secret; hidden; confidential 密門
223 1 retired 密門
224 1 stable; calm 密門
225 1 close; thick; dense 密門
226 1 intimate 密門
227 1 slight; subtle 密門
228 1 a secret 密門
229 1 Mi 密門
230 1 secret; esoteric; guhya 密門
231 1 to go
232 1 to remove; to wipe off; to eliminate
233 1 to be distant
234 1 to leave
235 1 to play a part
236 1 to abandon; to give up
237 1 to die
238 1 previous; past
239 1 to send out; to issue; to drive away
240 1 falling tone
241 1 to lose
242 1 Qu
243 1 go; gati
244 1 seven 言七也
245 1 a genre of poetry 言七也
246 1 seventh day memorial ceremony 言七也
247 1 seven; sapta 言七也
248 1 zhì a sign; a mark; a flag; a banner
249 1 zhì to write down; to record
250 1 zhì Zhi
251 1 zhì a written record; a treatise
252 1 zhì to remember
253 1 zhì annals; a treatise; a gazetteer
254 1 zhì a birthmark; a mole
255 1 zhì determination; will
256 1 zhì a magazine
257 1 zhì to measure; to weigh
258 1 zhì aspiration
259 1 zhì Aspiration
260 1 zhì resolve; determination; adhyāśaya
261 1 wáng Wang 歲三月日令沙門王開書寫焉
262 1 wáng a king 歲三月日令沙門王開書寫焉
263 1 wáng Kangxi radical 96 歲三月日令沙門王開書寫焉
264 1 wàng to be king; to rule 歲三月日令沙門王開書寫焉
265 1 wáng a prince; a duke 歲三月日令沙門王開書寫焉
266 1 wáng grand; great 歲三月日令沙門王開書寫焉
267 1 wáng to treat with the ceremony due to a king 歲三月日令沙門王開書寫焉
268 1 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 歲三月日令沙門王開書寫焉
269 1 wáng the head of a group or gang 歲三月日令沙門王開書寫焉
270 1 wáng the biggest or best of a group 歲三月日令沙門王開書寫焉
271 1 wáng king; best of a kind; rāja 歲三月日令沙門王開書寫焉
272 1 戊寅 wùyín fifteenth year E3 of the 60 year cycle 戊寅
273 1 wealth; capital; money; expenses 末資亮瑞
274 1 goods 末資亮瑞
275 1 qualifications; experience; seniority 末資亮瑞
276 1 a gift; an innate skill 末資亮瑞
277 1 Zi 末資亮瑞
278 1 data; material; information 末資亮瑞
279 1 grains 末資亮瑞
280 1 capability; ability; use 末資亮瑞
281 1 to subsidize; to help 末資亮瑞
282 1 to accord; to give; to show 末資亮瑞
283 1 to store up; to save up 末資亮瑞
284 1 to access; to make use of 末資亮瑞
285 1 sharp 末資亮瑞
286 1 to provide 末資亮瑞
287 1 to examine; to consult 末資亮瑞
288 1 a capitalist 末資亮瑞
289 1 八月 bāyuè August; the Eighth Month 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
290 1 八月 bāyuè eighth lunar month; kārttika 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
291 1 xiàn to appear; to manifest; to become visible 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
292 1 xiàn at present 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
293 1 xiàn existing at the present time 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
294 1 xiàn cash 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
295 1 xiàn to manifest; prādur 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
296 1 xiàn to manifest; prādur 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
297 1 xiàn the present time 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
298 1 to give 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
299 1 to accompany 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
300 1 to particate in 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
301 1 of the same kind 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
302 1 to help 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
303 1 for 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
304 1 mén door; gate; doorway; gateway 密門
305 1 mén phylum; division 密門
306 1 mén sect; school 密門
307 1 mén Kangxi radical 169 密門
308 1 mén a door-like object 密門
309 1 mén an opening 密門
310 1 mén an access point; a border entrance 密門
311 1 mén a household; a clan 密門
312 1 mén a kind; a category 密門
313 1 mén to guard a gate 密門
314 1 mén Men 密門
315 1 mén a turning point 密門
316 1 mén a method 密門
317 1 mén a sense organ 密門
318 1 mén door; gate; dvara 密門
319 1 bié other 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
320 1 bié special 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
321 1 bié to leave 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
322 1 bié to distinguish 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
323 1 bié to pin 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
324 1 bié to insert; to jam 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
325 1 bié to turn 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
326 1 bié Bie 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
327 1 to stop 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
328 1 up until; until now; arrive at 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
329 1 to settle [an account] 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
330 1 intent on; niṣṭha 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
331 1 ér Kangxi radical 126 違多在之追而可校耳
332 1 ér as if; to seem like 違多在之追而可校耳
333 1 néng can; able 違多在之追而可校耳
334 1 ér whiskers on the cheeks; sideburns 違多在之追而可校耳
335 1 ér to arrive; up to 違多在之追而可校耳
336 1 辛丑 xīnchǒu thirty-eighth year H2 of the 60 year cycle, e.g. 1961 or 2021 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
337 1 一部 yībù radical one 孔雀經一部真言
338 1 三月 sānyuè March; the Third Month 歲三月日令沙門王開書寫焉
339 1 三月 sān yuè three months 歲三月日令沙門王開書寫焉
340 1 三月 sānyuè third lunar month; jyeṣṭa 歲三月日令沙門王開書寫焉
341 1 金剛 jīngāng a diamond 南嶽金剛峯寺沙門本初
342 1 金剛 jīngāng King Kong 南嶽金剛峯寺沙門本初
343 1 金剛 jīngāng a hard object 南嶽金剛峯寺沙門本初
344 1 金剛 jīngāng gorilla 南嶽金剛峯寺沙門本初
345 1 金剛 jīngāng diamond 南嶽金剛峯寺沙門本初
346 1 金剛 jīngāng vajra 南嶽金剛峯寺沙門本初
347 1 xiàng to observe; to assess 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
348 1 xiàng appearance; portrait; picture 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
349 1 xiàng countenance; personage; character; disposition 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
350 1 xiàng to aid; to help 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
351 1 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
352 1 xiàng a sign; a mark; appearance 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
353 1 xiāng alternately; in turn 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
354 1 xiāng Xiang 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
355 1 xiāng form substance 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
356 1 xiāng to express 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
357 1 xiàng to choose 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
358 1 xiāng Xiang 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
359 1 xiāng an ancient musical instrument 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
360 1 xiāng the seventh lunar month 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
361 1 xiāng to compare 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
362 1 xiàng to divine 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
363 1 xiàng to administer 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
364 1 xiàng helper for a blind person 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
365 1 xiāng rhythm [music] 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
366 1 xiāng the upper frets of a pipa 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
367 1 xiāng coralwood 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
368 1 xiàng ministry 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
369 1 xiàng to supplement; to enhance 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
370 1 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
371 1 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
372 1 xiàng sign; mark; liṅga 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
373 1 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
374 1 wéi to disobey; to violate; to defy 違多在之追而可校耳
375 1 wéi to be apart from 違多在之追而可校耳
376 1 end; final stage; latter part 末資亮瑞
377 1 to not have 末資亮瑞
378 1 insignificant 末資亮瑞
379 1 ma 末資亮瑞
380 1 future; anāgata 末資亮瑞
381 1 end; anta 末資亮瑞
382 1 四十三 sìshísān 43; forty-three 生年四十三歲
383 1 八十六 bāshíliù 86 即可得七十六降也加漢語八十六降也
384 1 zhēn real; true; genuine 此真
385 1 zhēn sincere 此真
386 1 zhēn Zhen 此真
387 1 zhēn regular script 此真
388 1 zhēn a portrait 此真
389 1 zhēn natural state 此真
390 1 zhēn perfect 此真
391 1 zhēn ideal 此真
392 1 zhēn an immortal 此真
393 1 zhēn a true official appointment 此真
394 1 zhēn True 此真
395 1 zhēn true 此真
396 1 寶曆 bǎolì Baoli 寶曆八
397 1 zài in; at 違多在之追而可校耳
398 1 zài to exist; to be living 違多在之追而可校耳
399 1 zài to consist of 違多在之追而可校耳
400 1 zài to be at a post 違多在之追而可校耳
401 1 zài in; bhū 違多在之追而可校耳
402 1 zhuī to pursue; to chase 違多在之追而可校耳
403 1 zhuī to expel 違多在之追而可校耳
404 1 zhuī to date from 違多在之追而可校耳
405 1 zhuī to seek 違多在之追而可校耳
406 1 zhuī to accompany 違多在之追而可校耳
407 1 zhuī to trace to the beginning 違多在之追而可校耳
408 1 zhuī to remember; to recall 違多在之追而可校耳
409 1 zhuī to correct; to remedy 違多在之追而可校耳
410 1 duī to engrave 違多在之追而可校耳
411 1 zhuī to pursue romantically 違多在之追而可校耳
412 1 duī a button 違多在之追而可校耳
413 1 二十 èrshí twenty 文二十行即界四
414 1 二十 èrshí twenty; vimsati 文二十行即界四
415 1 本經 běnjīng classic book; sutra 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
416 1 本經 běnjīng scriptural story 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
417 1 手書 shǒushū to write personally; personal letter 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
418 1 shí ten 十降也
419 1 shí Kangxi radical 24 十降也
420 1 shí tenth 十降也
421 1 shí complete; perfect 十降也
422 1 shí ten; daśa 十降也
423 1 即可 jíkě can then 即可得七十六降也加漢語八十六降也
424 1 yán to speak; to say; said 言七也
425 1 yán language; talk; words; utterance; speech 言七也
426 1 yán Kangxi radical 149 言七也
427 1 yán phrase; sentence 言七也
428 1 yán a word; a syllable 言七也
429 1 yán a theory; a doctrine 言七也
430 1 yán to regard as 言七也
431 1 yán to act as 言七也
432 1 yán speech; vāc 言七也
433 1 yán speak; vad 言七也
434 1 南嶽 nányuè Mount Heng 南嶽金剛峯寺沙門本初
435 1 南嶽 nányuè Nanyue 南嶽金剛峯寺沙門本初
436 1 南嶽 nán Yuè Hui Si; Nan Yue Hui Si 南嶽金剛峯寺沙門本初
437 1 sān three 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
438 1 sān third 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
439 1 sān more than two 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
440 1 sān very few 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
441 1 sān San 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
442 1 sān three; tri 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
443 1 sān sa 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
444 1 shàng top; a high position 孔雀經上
445 1 shang top; the position on or above something 孔雀經上
446 1 shàng to go up; to go forward 孔雀經上
447 1 shàng shang 孔雀經上
448 1 shàng previous; last 孔雀經上
449 1 shàng high; higher 孔雀經上
450 1 shàng advanced 孔雀經上
451 1 shàng a monarch; a sovereign 孔雀經上
452 1 shàng time 孔雀經上
453 1 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 孔雀經上
454 1 shàng far 孔雀經上
455 1 shàng big; as big as 孔雀經上
456 1 shàng abundant; plentiful 孔雀經上
457 1 shàng to report 孔雀經上
458 1 shàng to offer 孔雀經上
459 1 shàng to go on stage 孔雀經上
460 1 shàng to take office; to assume a post 孔雀經上
461 1 shàng to install; to erect 孔雀經上
462 1 shàng to suffer; to sustain 孔雀經上
463 1 shàng to burn 孔雀經上
464 1 shàng to remember 孔雀經上
465 1 shàng to add 孔雀經上
466 1 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 孔雀經上
467 1 shàng to meet 孔雀經上
468 1 shàng falling then rising (4th) tone 孔雀經上
469 1 shang used after a verb indicating a result 孔雀經上
470 1 shàng a musical note 孔雀經上
471 1 shàng higher, superior; uttara 孔雀經上
472 1 jǐn to be cautious; to be careful
473 1 jǐn sincere; solemn
474 1 jǐn taciturn; reticent
475 1 jǐn to strictly prohibit
476 1 fēng peak; summit 南嶽金剛峯寺沙門本初
477 1 fēng hump of camel 南嶽金剛峯寺沙門本初
478 1 xiào school 違多在之追而可校耳
479 1 jiào to compare; to collate; to proofread 違多在之追而可校耳
480 1 jiào fetters 違多在之追而可校耳
481 1 jiào to consider 違多在之追而可校耳
482 1 jiào railing; an enclosure for animals 違多在之追而可校耳
483 1 jiào a proof 違多在之追而可校耳
484 1 jiào a horsekeeper 違多在之追而可校耳
485 1 jiào a barrack; a military camp 違多在之追而可校耳
486 1 jiào to check; to inspect 違多在之追而可校耳
487 1 jiào to compete with; to haggle; to quibble 違多在之追而可校耳
488 1 jiào to oppose; to criticize 違多在之追而可校耳
489 1 jiào to decorate 違多在之追而可校耳
490 1 jiào to count; to calculate; to compute 違多在之追而可校耳
491 1 xiào lieutenant; mid-ranking officer 違多在之追而可校耳
492 1 xiào Xiao 違多在之追而可校耳
493 1 xiào a military unit of 500 men 違多在之追而可校耳
494 1 xiào to recover; to heal 違多在之追而可校耳
495 1 xiào palace construction officer 違多在之追而可校耳
496 1 xiào bound; udgrāhita 違多在之追而可校耳
497 1 ruì auspicious 末資亮瑞
498 1 ruì a jade charm; a jade talisman 末資亮瑞
499 1 ruì an auspicious sign; a good omen 末資亮瑞
500 1 ruì Auspicious 末資亮瑞

Frequencies of all Words

Top 913

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 7 also; too 十二行即界二十四降可得也
2 7 a final modal particle indicating certainy or decision 十二行即界二十四降可得也
3 7 either 十二行即界二十四降可得也
4 7 even 十二行即界二十四降可得也
5 7 used to soften the tone 十二行即界二十四降可得也
6 7 used for emphasis 十二行即界二十四降可得也
7 7 used to mark contrast 十二行即界二十四降可得也
8 7 used to mark compromise 十二行即界二十四降可得也
9 7 ya 十二行即界二十四降可得也
10 6 jiàng to descend; to fall; to drop 十二行即界二十四降可得也
11 6 jiàng to degrade 十二行即界二十四降可得也
12 6 jiàng Jiang [jupiter station] 十二行即界二十四降可得也
13 6 jiàng to confer; to bestow; to give 十二行即界二十四降可得也
14 6 jiàng to reduce; to decline 十二行即界二十四降可得也
15 6 jiàng to condescend 十二行即界二十四降可得也
16 6 jiàng to surrender 十二行即界二十四降可得也
17 6 jiàng Jiang 十二行即界二十四降可得也
18 6 xiáng to surrender 十二行即界二十四降可得也
19 6 xiáng to conquer; to subdue 十二行即界二十四降可得也
20 4 jiè border; boundary 十二行即界二十四降可得也
21 4 jiè kingdom 十二行即界二十四降可得也
22 4 jiè circle; society 十二行即界二十四降可得也
23 4 jiè territory; region 十二行即界二十四降可得也
24 4 jiè the world 十二行即界二十四降可得也
25 4 jiè scope; extent 十二行即界二十四降可得也
26 4 jiè erathem; stratigraphic unit 十二行即界二十四降可得也
27 4 jiè to divide; to define a boundary 十二行即界二十四降可得也
28 4 jiè to adjoin 十二行即界二十四降可得也
29 4 jiè dhatu; realm; field; domain 十二行即界二十四降可得也
30 4 de potential marker 十二行即界二十四降可得也
31 4 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 十二行即界二十四降可得也
32 4 děi must; ought to 十二行即界二十四降可得也
33 4 děi to want to; to need to 十二行即界二十四降可得也
34 4 děi must; ought to 十二行即界二十四降可得也
35 4 de 十二行即界二十四降可得也
36 4 de infix potential marker 十二行即界二十四降可得也
37 4 to result in 十二行即界二十四降可得也
38 4 to be proper; to fit; to suit 十二行即界二十四降可得也
39 4 to be satisfied 十二行即界二十四降可得也
40 4 to be finished 十二行即界二十四降可得也
41 4 de result of degree 十二行即界二十四降可得也
42 4 de marks completion of an action 十二行即界二十四降可得也
43 4 děi satisfying 十二行即界二十四降可得也
44 4 to contract 十二行即界二十四降可得也
45 4 marks permission or possibility 十二行即界二十四降可得也
46 4 expressing frustration 十二行即界二十四降可得也
47 4 to hear 十二行即界二十四降可得也
48 4 to have; there is 十二行即界二十四降可得也
49 4 marks time passed 十二行即界二十四降可得也
50 4 obtain; attain; prāpta 十二行即界二十四降可得也
51 4 xíng to walk 十二行即界二十四降可得也
52 4 xíng capable; competent 十二行即界二十四降可得也
53 4 háng profession 十二行即界二十四降可得也
54 4 háng line; row 十二行即界二十四降可得也
55 4 xíng Kangxi radical 144 十二行即界二十四降可得也
56 4 xíng to travel 十二行即界二十四降可得也
57 4 xìng actions; conduct 十二行即界二十四降可得也
58 4 xíng to do; to act; to practice 十二行即界二十四降可得也
59 4 xíng all right; OK; okay 十二行即界二十四降可得也
60 4 háng horizontal line 十二行即界二十四降可得也
61 4 héng virtuous deeds 十二行即界二十四降可得也
62 4 hàng a line of trees 十二行即界二十四降可得也
63 4 hàng bold; steadfast 十二行即界二十四降可得也
64 4 xíng to move 十二行即界二十四降可得也
65 4 xíng to put into effect; to implement 十二行即界二十四降可得也
66 4 xíng travel 十二行即界二十四降可得也
67 4 xíng to circulate 十二行即界二十四降可得也
68 4 xíng running script; running script 十二行即界二十四降可得也
69 4 xíng temporary 十二行即界二十四降可得也
70 4 xíng soon 十二行即界二十四降可得也
71 4 háng rank; order 十二行即界二十四降可得也
72 4 háng a business; a shop 十二行即界二十四降可得也
73 4 xíng to depart; to leave 十二行即界二十四降可得也
74 4 xíng to experience 十二行即界二十四降可得也
75 4 xíng path; way 十二行即界二十四降可得也
76 4 xíng xing; ballad 十二行即界二十四降可得也
77 4 xíng a round [of drinks] 十二行即界二十四降可得也
78 4 xíng Xing 十二行即界二十四降可得也
79 4 xíng moreover; also 十二行即界二十四降可得也
80 4 xíng Practice 十二行即界二十四降可得也
81 4 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 十二行即界二十四降可得也
82 4 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 十二行即界二十四降可得也
83 4 孔雀經 kǒngquè jīng Peahen Sutra 孔雀經上
84 3 can; may; permissible 十二行即界二十四降可得也
85 3 but 十二行即界二十四降可得也
86 3 such; so 十二行即界二十四降可得也
87 3 able to; possibly 十二行即界二十四降可得也
88 3 to approve; to permit 十二行即界二十四降可得也
89 3 to be worth 十二行即界二十四降可得也
90 3 to suit; to fit 十二行即界二十四降可得也
91 3 khan 十二行即界二十四降可得也
92 3 to recover 十二行即界二十四降可得也
93 3 to act as 十二行即界二十四降可得也
94 3 to be worth; to deserve 十二行即界二十四降可得也
95 3 approximately; probably 十二行即界二十四降可得也
96 3 expresses doubt 十二行即界二十四降可得也
97 3 really; truely 十二行即界二十四降可得也
98 3 used to add emphasis 十二行即界二十四降可得也
99 3 beautiful 十二行即界二十四降可得也
100 3 Ke 十二行即界二十四降可得也
101 3 used to ask a question 十二行即界二十四降可得也
102 3 can; may; śakta 十二行即界二十四降可得也
103 3 十二 shí èr twelve 十二行即界二十四降可得也
104 3 十二 shí èr twelve; dvadasa 十二行即界二十四降可得也
105 3 běn measure word for books 南嶽金剛峯寺沙門本初
106 3 běn this (city, week, etc) 南嶽金剛峯寺沙門本初
107 3 běn originally; formerly 南嶽金剛峯寺沙門本初
108 3 běn to be one's own 南嶽金剛峯寺沙門本初
109 3 běn origin; source; root; foundation; basis 南嶽金剛峯寺沙門本初
110 3 běn the roots of a plant 南嶽金剛峯寺沙門本初
111 3 běn self 南嶽金剛峯寺沙門本初
112 3 běn measure word for flowering plants 南嶽金剛峯寺沙門本初
113 3 běn capital 南嶽金剛峯寺沙門本初
114 3 běn main; central; primary 南嶽金剛峯寺沙門本初
115 3 běn according to 南嶽金剛峯寺沙門本初
116 3 běn a version; an edition 南嶽金剛峯寺沙門本初
117 3 běn a memorial [presented to the emperor] 南嶽金剛峯寺沙門本初
118 3 běn a book 南嶽金剛峯寺沙門本初
119 3 běn trunk of a tree 南嶽金剛峯寺沙門本初
120 3 běn to investigate the root of 南嶽金剛峯寺沙門本初
121 3 běn a manuscript for a play 南嶽金剛峯寺沙門本初
122 3 běn Ben 南嶽金剛峯寺沙門本初
123 3 běn root; origin; mula 南嶽金剛峯寺沙門本初
124 3 běn becoming, being, existing; bhava 南嶽金剛峯寺沙門本初
125 3 běn former; previous; pūrva 南嶽金剛峯寺沙門本初
126 3 promptly; right away; immediately 十二行即界二十四降可得也
127 3 to be near by; to be close to 十二行即界二十四降可得也
128 3 at that time 十二行即界二十四降可得也
129 3 to be exactly the same as; to be thus 十二行即界二十四降可得也
130 3 supposed; so-called 十二行即界二十四降可得也
131 3 if; but 十二行即界二十四降可得也
132 3 to arrive at; to ascend 十二行即界二十四降可得也
133 3 then; following 十二行即界二十四降可得也
134 3 so; just so; eva 十二行即界二十四降可得也
135 2 suì age 歲三月日令沙門王開書寫焉
136 2 suì years 歲三月日令沙門王開書寫焉
137 2 suì time 歲三月日令沙門王開書寫焉
138 2 suì annual harvest 歲三月日令沙門王開書寫焉
139 2 suì age 歲三月日令沙門王開書寫焉
140 2 suì year; varṣa 歲三月日令沙門王開書寫焉
141 2 nián year 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
142 2 nián New Year festival 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
143 2 nián age 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
144 2 nián life span; life expectancy 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
145 2 nián an era; a period 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
146 2 nián a date 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
147 2 nián time; years 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
148 2 nián harvest 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
149 2 nián annual; every year 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
150 2 nián year; varṣa 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
151 2 èr two 宛二
152 2 èr Kangxi radical 7 宛二
153 2 èr second 宛二
154 2 èr twice; double; di- 宛二
155 2 èr another; the other 宛二
156 2 èr more than one kind 宛二
157 2 èr two; dvā; dvi 宛二
158 2 day of the month; a certain day 歲三月日令沙門王開書寫焉
159 2 Kangxi radical 72 歲三月日令沙門王開書寫焉
160 2 a day 歲三月日令沙門王開書寫焉
161 2 Japan 歲三月日令沙門王開書寫焉
162 2 sun 歲三月日令沙門王開書寫焉
163 2 daytime 歲三月日令沙門王開書寫焉
164 2 sunlight 歲三月日令沙門王開書寫焉
165 2 everyday 歲三月日令沙門王開書寫焉
166 2 season 歲三月日令沙門王開書寫焉
167 2 available time 歲三月日令沙門王開書寫焉
168 2 a day 歲三月日令沙門王開書寫焉
169 2 in the past 歲三月日令沙門王開書寫焉
170 2 mi 歲三月日令沙門王開書寫焉
171 2 sun; sūrya 歲三月日令沙門王開書寫焉
172 2 a day; divasa 歲三月日令沙門王開書寫焉
173 2 wǎn crooked; winding 三十六句宛
174 2 wǎn to be similar; as if 三十六句宛
175 2 wǎn Wan 三十六句宛
176 2 wǎn supple 三十六句宛
177 2 wǎn yielding 三十六句宛
178 2 wǎn tiny; very small 三十六句宛
179 2 yuān Ferghana 三十六句宛
180 2 wǎn crooked; valita 三十六句宛
181 2 wén writing; text 文二十行即界四
182 2 wén Kangxi radical 67 文二十行即界四
183 2 wén Wen 文二十行即界四
184 2 wén lines or grain on an object 文二十行即界四
185 2 wén culture 文二十行即界四
186 2 wén refined writings 文二十行即界四
187 2 wén civil; non-military 文二十行即界四
188 2 wén to conceal a fault; gloss over 文二十行即界四
189 2 wén wen 文二十行即界四
190 2 wén ornamentation; adornment 文二十行即界四
191 2 wén to ornament; to adorn 文二十行即界四
192 2 wén beautiful 文二十行即界四
193 2 wén a text; a manuscript 文二十行即界四
194 2 wén a group responsible for ritual and music 文二十行即界四
195 2 wén the text of an imperial order 文二十行即界四
196 2 wén liberal arts 文二十行即界四
197 2 wén a rite; a ritual 文二十行即界四
198 2 wén a tattoo 文二十行即界四
199 2 wén a classifier for copper coins 文二十行即界四
200 2 wén text; grantha 文二十行即界四
201 2 this; these 此真
202 2 in this way 此真
203 2 otherwise; but; however; so 此真
204 2 at this time; now; here 此真
205 2 this; here; etad 此真
206 2 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 歲三月日令沙門王開書寫焉
207 2 沙門 shāmén sramana 歲三月日令沙門王開書寫焉
208 2 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 歲三月日令沙門王開書寫焉
209 2 孔雀經真言等梵本 kǒngquè jīng zhēnyán děng fànběn Great Peahen Queen of Spells Sanskrit Text; Kongque Jing Zhenyan Deng Fan Ben 孔雀經真言等梵本
210 1 naturally; of course; certainly 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
211 1 from; since 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
212 1 self; oneself; itself 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
213 1 Kangxi radical 132 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
214 1 Zi 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
215 1 a nose 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
216 1 the beginning; the start 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
217 1 origin 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
218 1 originally 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
219 1 still; to remain 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
220 1 in person; personally 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
221 1 in addition; besides 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
222 1 if; even if 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
223 1 but 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
224 1 because 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
225 1 to employ; to use 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
226 1 to be 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
227 1 own; one's own; oneself 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
228 1 self; soul; ātman 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
229 1 bǎo to defend; to protect 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
230 1 bǎo insurance 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
231 1 bǎo to insure or guarantee; to maintain 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
232 1 bǎo persevering; sthāyin 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
233 1 真言 zhēnyán true words 孔雀經一部真言
234 1 真言 zhēnyán an incantation 孔雀經一部真言
235 1 真言 zhēnyán a mantra; a dharani 孔雀經一部真言
236 1 eight 寶曆八
237 1 Kangxi radical 12 寶曆八
238 1 eighth 寶曆八
239 1 all around; all sides 寶曆八
240 1 eight; aṣṭa 寶曆八
241 1 Buddhist temple; monastery; mosque 南嶽金剛峯寺沙門本初
242 1 a government office 南嶽金剛峯寺沙門本初
243 1 a eunuch 南嶽金剛峯寺沙門本初
244 1 Buddhist temple; vihāra 南嶽金剛峯寺沙門本初
245 1 zhōng middle 孔雀經中
246 1 zhōng medium; medium sized 孔雀經中
247 1 zhōng China 孔雀經中
248 1 zhòng to hit the mark 孔雀經中
249 1 zhōng in; amongst 孔雀經中
250 1 zhōng midday 孔雀經中
251 1 zhōng inside 孔雀經中
252 1 zhōng during 孔雀經中
253 1 zhōng Zhong 孔雀經中
254 1 zhōng intermediary 孔雀經中
255 1 zhōng half 孔雀經中
256 1 zhōng just right; suitably 孔雀經中
257 1 zhōng while 孔雀經中
258 1 zhòng to reach; to attain 孔雀經中
259 1 zhòng to suffer; to infect 孔雀經中
260 1 zhòng to obtain 孔雀經中
261 1 zhòng to pass an exam 孔雀經中
262 1 zhōng middle 孔雀經中
263 1 chū at first; at the beginning; initially 南嶽金剛峯寺沙門本初
264 1 chū used to prefix numbers 南嶽金剛峯寺沙門本初
265 1 chū used as a prefix incidating the first time or part of something 南嶽金剛峯寺沙門本初
266 1 chū just now 南嶽金剛峯寺沙門本初
267 1 chū thereupon 南嶽金剛峯寺沙門本初
268 1 chū an intensifying adverb 南嶽金剛峯寺沙門本初
269 1 chū rudimentary; elementary 南嶽金剛峯寺沙門本初
270 1 chū original 南嶽金剛峯寺沙門本初
271 1 chū foremost, first; prathama 南嶽金剛峯寺沙門本初
272 1 廿 niàn twenty 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
273 1 tiān day 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
274 1 tiān day 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
275 1 tiān heaven 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
276 1 tiān nature 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
277 1 tiān sky 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
278 1 tiān weather 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
279 1 tiān father; husband 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
280 1 tiān a necessity 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
281 1 tiān season 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
282 1 tiān destiny 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
283 1 tiān very high; sky high [prices] 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
284 1 tiān very 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
285 1 tiān a deva; a god 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
286 1 tiān Heavenly Realm 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
287 1 secret; hidden; confidential 密門
288 1 retired 密門
289 1 stable; calm 密門
290 1 close; thick; dense 密門
291 1 intimate 密門
292 1 slight; subtle 密門
293 1 a secret 密門
294 1 Mi 密門
295 1 secretly 密門
296 1 secret; esoteric; guhya 密門
297 1 to go
298 1 to remove; to wipe off; to eliminate
299 1 to be distant
300 1 to leave
301 1 to play a part
302 1 to abandon; to give up
303 1 to die
304 1 previous; past
305 1 to send out; to issue; to drive away
306 1 expresses a tendency
307 1 falling tone
308 1 to lose
309 1 Qu
310 1 go; gati
311 1 seven 言七也
312 1 a genre of poetry 言七也
313 1 seventh day memorial ceremony 言七也
314 1 seven; sapta 言七也
315 1 zhì a sign; a mark; a flag; a banner
316 1 zhì to write down; to record
317 1 zhì Zhi
318 1 zhì a written record; a treatise
319 1 zhì to remember
320 1 zhì annals; a treatise; a gazetteer
321 1 zhì a birthmark; a mole
322 1 zhì determination; will
323 1 zhì a magazine
324 1 zhì to measure; to weigh
325 1 zhì aspiration
326 1 zhì Aspiration
327 1 zhì resolve; determination; adhyāśaya
328 1 wáng Wang 歲三月日令沙門王開書寫焉
329 1 wáng a king 歲三月日令沙門王開書寫焉
330 1 wáng Kangxi radical 96 歲三月日令沙門王開書寫焉
331 1 wàng to be king; to rule 歲三月日令沙門王開書寫焉
332 1 wáng a prince; a duke 歲三月日令沙門王開書寫焉
333 1 wáng grand; great 歲三月日令沙門王開書寫焉
334 1 wáng to treat with the ceremony due to a king 歲三月日令沙門王開書寫焉
335 1 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 歲三月日令沙門王開書寫焉
336 1 wáng the head of a group or gang 歲三月日令沙門王開書寫焉
337 1 wáng the biggest or best of a group 歲三月日令沙門王開書寫焉
338 1 wáng king; best of a kind; rāja 歲三月日令沙門王開書寫焉
339 1 戊寅 wùyín fifteenth year E3 of the 60 year cycle 戊寅
340 1 wealth; capital; money; expenses 末資亮瑞
341 1 goods 末資亮瑞
342 1 qualifications; experience; seniority 末資亮瑞
343 1 a gift; an innate skill 末資亮瑞
344 1 Zi 末資亮瑞
345 1 data; material; information 末資亮瑞
346 1 grains 末資亮瑞
347 1 capability; ability; use 末資亮瑞
348 1 to subsidize; to help 末資亮瑞
349 1 to accord; to give; to show 末資亮瑞
350 1 to store up; to save up 末資亮瑞
351 1 to access; to make use of 末資亮瑞
352 1 sharp 末資亮瑞
353 1 to provide 末資亮瑞
354 1 to examine; to consult 末資亮瑞
355 1 a capitalist 末資亮瑞
356 1 八月 bāyuè August; the Eighth Month 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
357 1 八月 bāyuè eighth lunar month; kārttika 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
358 1 xiàn to appear; to manifest; to become visible 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
359 1 xiàn then; at that time; while 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
360 1 xiàn at present 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
361 1 xiàn existing at the present time 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
362 1 xiàn cash 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
363 1 xiàn to manifest; prādur 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
364 1 xiàn to manifest; prādur 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
365 1 xiàn the present time 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
366 1 and 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
367 1 to give 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
368 1 together with 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
369 1 interrogative particle 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
370 1 to accompany 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
371 1 to particate in 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
372 1 of the same kind 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
373 1 to help 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
374 1 for 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
375 1 mén door; gate; doorway; gateway 密門
376 1 mén phylum; division 密門
377 1 mén sect; school 密門
378 1 mén Kangxi radical 169 密門
379 1 mén measure word for lessons, subjects, large guns, etc 密門
380 1 mén a door-like object 密門
381 1 mén an opening 密門
382 1 mén an access point; a border entrance 密門
383 1 mén a household; a clan 密門
384 1 mén a kind; a category 密門
385 1 mén to guard a gate 密門
386 1 mén Men 密門
387 1 mén a turning point 密門
388 1 mén a method 密門
389 1 mén a sense organ 密門
390 1 mén door; gate; dvara 密門
391 1 bié do not; must not 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
392 1 bié other 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
393 1 bié special 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
394 1 bié to leave 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
395 1 bié besides; moreover; furthermore; in addition 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
396 1 bié to distinguish 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
397 1 bié to pin 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
398 1 bié to insert; to jam 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
399 1 bié to turn 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
400 1 bié Bie 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
401 1 bié other; anya 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
402 1 to stop 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
403 1 up until; until now; arrive at 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
404 1 all 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
405 1 completed 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
406 1 to settle [an account] 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
407 1 intent on; niṣṭha 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
408 1 ér and; as well as; but (not); yet (not) 違多在之追而可校耳
409 1 ér Kangxi radical 126 違多在之追而可校耳
410 1 ér you 違多在之追而可校耳
411 1 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 違多在之追而可校耳
412 1 ér right away; then 違多在之追而可校耳
413 1 ér but; yet; however; while; nevertheless 違多在之追而可校耳
414 1 ér if; in case; in the event that 違多在之追而可校耳
415 1 ér therefore; as a result; thus 違多在之追而可校耳
416 1 ér how can it be that? 違多在之追而可校耳
417 1 ér so as to 違多在之追而可校耳
418 1 ér only then 違多在之追而可校耳
419 1 ér as if; to seem like 違多在之追而可校耳
420 1 néng can; able 違多在之追而可校耳
421 1 ér whiskers on the cheeks; sideburns 違多在之追而可校耳
422 1 ér me 違多在之追而可校耳
423 1 ér to arrive; up to 違多在之追而可校耳
424 1 ér possessive 違多在之追而可校耳
425 1 辛丑 xīnchǒu thirty-eighth year H2 of the 60 year cycle, e.g. 1961 or 2021 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
426 1 一部 yībù radical one 孔雀經一部真言
427 1 三月 sānyuè March; the Third Month 歲三月日令沙門王開書寫焉
428 1 三月 sān yuè three months 歲三月日令沙門王開書寫焉
429 1 三月 sānyuè third lunar month; jyeṣṭa 歲三月日令沙門王開書寫焉
430 1 金剛 jīngāng a diamond 南嶽金剛峯寺沙門本初
431 1 金剛 jīngāng King Kong 南嶽金剛峯寺沙門本初
432 1 金剛 jīngāng a hard object 南嶽金剛峯寺沙門本初
433 1 金剛 jīngāng gorilla 南嶽金剛峯寺沙門本初
434 1 金剛 jīngāng diamond 南嶽金剛峯寺沙門本初
435 1 金剛 jīngāng vajra 南嶽金剛峯寺沙門本初
436 1 xiāng each other; one another; mutually 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
437 1 xiàng to observe; to assess 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
438 1 xiàng appearance; portrait; picture 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
439 1 xiàng countenance; personage; character; disposition 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
440 1 xiàng to aid; to help 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
441 1 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
442 1 xiàng a sign; a mark; appearance 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
443 1 xiāng alternately; in turn 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
444 1 xiāng Xiang 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
445 1 xiāng form substance 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
446 1 xiāng to express 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
447 1 xiàng to choose 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
448 1 xiāng Xiang 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
449 1 xiāng an ancient musical instrument 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
450 1 xiāng the seventh lunar month 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
451 1 xiāng to compare 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
452 1 xiàng to divine 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
453 1 xiàng to administer 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
454 1 xiàng helper for a blind person 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
455 1 xiāng rhythm [music] 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
456 1 xiāng the upper frets of a pipa 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
457 1 xiāng coralwood 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
458 1 xiàng ministry 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
459 1 xiàng to supplement; to enhance 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
460 1 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
461 1 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
462 1 xiàng sign; mark; liṅga 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
463 1 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
464 1 wéi to disobey; to violate; to defy 違多在之追而可校耳
465 1 wéi to be apart from 違多在之追而可校耳
466 1 end; final stage; latter part 末資亮瑞
467 1 to not have 末資亮瑞
468 1 insignificant 末資亮瑞
469 1 ma 末資亮瑞
470 1 not; no; na 末資亮瑞
471 1 future; anāgata 末資亮瑞
472 1 end; anta 末資亮瑞
473 1 四十三 sìshísān 43; forty-three 生年四十三歲
474 1 八十六 bāshíliù 86 即可得七十六降也加漢語八十六降也
475 1 zhēn real; true; genuine 此真
476 1 zhēn really; indeed; genuinely 此真
477 1 zhēn sincere 此真
478 1 zhēn Zhen 此真
479 1 zhēn clearly; unmistakably 此真
480 1 zhēn regular script 此真
481 1 zhēn a portrait 此真
482 1 zhēn natural state 此真
483 1 zhēn perfect 此真
484 1 zhēn ideal 此真
485 1 zhēn an immortal 此真
486 1 zhēn a true official appointment 此真
487 1 zhēn True 此真
488 1 zhēn true 此真
489 1 寶曆 bǎolì Baoli 寶曆八
490 1 zài in; at 違多在之追而可校耳
491 1 zài at 違多在之追而可校耳
492 1 zài when; indicates that someone or something is in the process of doing something 違多在之追而可校耳
493 1 zài to exist; to be living 違多在之追而可校耳
494 1 zài to consist of 違多在之追而可校耳
495 1 zài to be at a post 違多在之追而可校耳
496 1 zài in; bhū 違多在之追而可校耳
497 1 zhuī to pursue; to chase 違多在之追而可校耳
498 1 zhuī to expel 違多在之追而可校耳
499 1 zhuī to date from 違多在之追而可校耳
500 1 zhuī to seek 違多在之追而可校耳

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
ya
jiè dhatu; realm; field; domain
obtain; attain; prāpta
 1. xíng
 2. xìng
 3. xíng
 1. Practice
 2. mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
 3. practice; carita; carya; conduct; behavior
孔雀经 孔雀經 kǒngquè jīng Peahen Sutra
can; may; śakta
十二 shí èr twelve; dvadasa
 1. běn
 2. běn
 3. běn
 1. root; origin; mula
 2. becoming, being, existing; bhava
 3. former; previous; pūrva
so; just so; eva
suì year; varṣa

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
宝历 寶曆 98 Baoli
八月 98
 1. August; the Eighth Month
 2. eighth lunar month; kārttika
孔雀经 孔雀經 107 Peahen Sutra
孔雀经真言等梵本 孔雀經真言等梵本 107 Great Peahen Queen of Spells Sanskrit Text; Kongque Jing Zhenyan Deng Fan Ben
南岳 南嶽 110
 1. Mount Heng
 2. Nanyue
 3. Hui Si; Nan Yue Hui Si
三月 115
 1. March; the Third Month
 2. three months
 3. third lunar month; jyeṣṭa
圆通寺 圓通寺 89 Yuantong Temple

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English