Glossary and Vocabulary for Mahāmāyūrīvidyārājñī (Kongque Jing Zhenyan Deng Fan Ben) 孔雀經真言等梵本

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 7 ya 十二行即界二十四降可得也
2 6 jiàng to descend; to fall; to drop 十二行即界二十四降可得也
3 6 jiàng to degrade 十二行即界二十四降可得也
4 6 jiàng Jiang [jupiter station] 十二行即界二十四降可得也
5 6 jiàng to confer; to bestow; to give 十二行即界二十四降可得也
6 6 jiàng to reduce; to decline 十二行即界二十四降可得也
7 6 jiàng to condescend 十二行即界二十四降可得也
8 6 jiàng to surrender 十二行即界二十四降可得也
9 6 jiàng Jiang 十二行即界二十四降可得也
10 6 xiáng to surrender 十二行即界二十四降可得也
11 6 xiáng to conquer; to subdue 十二行即界二十四降可得也
12 4 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 十二行即界二十四降可得也
13 4 děi to want to; to need to 十二行即界二十四降可得也
14 4 děi must; ought to 十二行即界二十四降可得也
15 4 de 十二行即界二十四降可得也
16 4 de infix potential marker 十二行即界二十四降可得也
17 4 to result in 十二行即界二十四降可得也
18 4 to be proper; to fit; to suit 十二行即界二十四降可得也
19 4 to be satisfied 十二行即界二十四降可得也
20 4 to be finished 十二行即界二十四降可得也
21 4 děi satisfying 十二行即界二十四降可得也
22 4 to contract 十二行即界二十四降可得也
23 4 to hear 十二行即界二十四降可得也
24 4 to have; there is 十二行即界二十四降可得也
25 4 marks time passed 十二行即界二十四降可得也
26 4 obtain; attain; prāpta 十二行即界二十四降可得也
27 4 xíng to walk 十二行即界二十四降可得也
28 4 xíng capable; competent 十二行即界二十四降可得也
29 4 háng profession 十二行即界二十四降可得也
30 4 xíng Kangxi radical 144 十二行即界二十四降可得也
31 4 xíng to travel 十二行即界二十四降可得也
32 4 xìng actions; conduct 十二行即界二十四降可得也
33 4 xíng to do; to act; to practice 十二行即界二十四降可得也
34 4 xíng all right; OK; okay 十二行即界二十四降可得也
35 4 háng horizontal line 十二行即界二十四降可得也
36 4 héng virtuous deeds 十二行即界二十四降可得也
37 4 hàng a line of trees 十二行即界二十四降可得也
38 4 hàng bold; steadfast 十二行即界二十四降可得也
39 4 xíng to move 十二行即界二十四降可得也
40 4 xíng to put into effect; to implement 十二行即界二十四降可得也
41 4 xíng travel 十二行即界二十四降可得也
42 4 xíng to circulate 十二行即界二十四降可得也
43 4 xíng running script; running script 十二行即界二十四降可得也
44 4 xíng temporary 十二行即界二十四降可得也
45 4 háng rank; order 十二行即界二十四降可得也
46 4 háng a business; a shop 十二行即界二十四降可得也
47 4 xíng to depart; to leave 十二行即界二十四降可得也
48 4 xíng to experience 十二行即界二十四降可得也
49 4 xíng path; way 十二行即界二十四降可得也
50 4 xíng xing; ballad 十二行即界二十四降可得也
51 4 xíng Xing 十二行即界二十四降可得也
52 4 xíng Practice 十二行即界二十四降可得也
53 4 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 十二行即界二十四降可得也
54 4 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 十二行即界二十四降可得也
55 4 孔雀經 kǒngquè jīng Peahen Sutra 孔雀經上
56 4 jiè border; boundary 十二行即界二十四降可得也
57 4 jiè kingdom 十二行即界二十四降可得也
58 4 jiè territory; region 十二行即界二十四降可得也
59 4 jiè the world 十二行即界二十四降可得也
60 4 jiè scope; extent 十二行即界二十四降可得也
61 4 jiè erathem; stratigraphic unit 十二行即界二十四降可得也
62 4 jiè to divide; to define a boundary 十二行即界二十四降可得也
63 4 jiè to adjoin 十二行即界二十四降可得也
64 4 jiè dhatu; realm; field; domain 十二行即界二十四降可得也
65 3 to be near by; to be close to 十二行即界二十四降可得也
66 3 at that time 十二行即界二十四降可得也
67 3 to be exactly the same as; to be thus 十二行即界二十四降可得也
68 3 supposed; so-called 十二行即界二十四降可得也
69 3 to arrive at; to ascend 十二行即界二十四降可得也
70 3 十二 shí èr twelve 十二行即界二十四降可得也
71 3 十二 shí èr twelve; dvadasa 十二行即界二十四降可得也
72 3 can; may; permissible 十二行即界二十四降可得也
73 3 to approve; to permit 十二行即界二十四降可得也
74 3 to be worth 十二行即界二十四降可得也
75 3 to suit; to fit 十二行即界二十四降可得也
76 3 khan 十二行即界二十四降可得也
77 3 to recover 十二行即界二十四降可得也
78 3 to act as 十二行即界二十四降可得也
79 3 to be worth; to deserve 十二行即界二十四降可得也
80 3 used to add emphasis 十二行即界二十四降可得也
81 3 beautiful 十二行即界二十四降可得也
82 3 Ke 十二行即界二十四降可得也
83 3 can; may; śakta 十二行即界二十四降可得也
84 3 běn to be one's own 南嶽金剛峯寺沙門本初
85 3 běn origin; source; root; foundation; basis 南嶽金剛峯寺沙門本初
86 3 běn the roots of a plant 南嶽金剛峯寺沙門本初
87 3 běn capital 南嶽金剛峯寺沙門本初
88 3 běn main; central; primary 南嶽金剛峯寺沙門本初
89 3 běn according to 南嶽金剛峯寺沙門本初
90 3 běn a version; an edition 南嶽金剛峯寺沙門本初
91 3 běn a memorial [presented to the emperor] 南嶽金剛峯寺沙門本初
92 3 běn a book 南嶽金剛峯寺沙門本初
93 3 běn trunk of a tree 南嶽金剛峯寺沙門本初
94 3 běn to investigate the root of 南嶽金剛峯寺沙門本初
95 3 běn a manuscript for a play 南嶽金剛峯寺沙門本初
96 3 běn Ben 南嶽金剛峯寺沙門本初
97 3 běn root; origin; mula 南嶽金剛峯寺沙門本初
98 3 běn becoming, being, existing; bhava 南嶽金剛峯寺沙門本初
99 3 běn former; previous; pūrva 南嶽金剛峯寺沙門本初
100 2 day of the month; a certain day 歲三月日令沙門王開書寫焉
101 2 Kangxi radical 72 歲三月日令沙門王開書寫焉
102 2 a day 歲三月日令沙門王開書寫焉
103 2 Japan 歲三月日令沙門王開書寫焉
104 2 sun 歲三月日令沙門王開書寫焉
105 2 daytime 歲三月日令沙門王開書寫焉
106 2 sunlight 歲三月日令沙門王開書寫焉
107 2 everyday 歲三月日令沙門王開書寫焉
108 2 season 歲三月日令沙門王開書寫焉
109 2 available time 歲三月日令沙門王開書寫焉
110 2 in the past 歲三月日令沙門王開書寫焉
111 2 mi 歲三月日令沙門王開書寫焉
112 2 sun; sūrya 歲三月日令沙門王開書寫焉
113 2 a day; divasa 歲三月日令沙門王開書寫焉
114 2 èr two 宛二
115 2 èr Kangxi radical 7 宛二
116 2 èr second 宛二
117 2 èr twice; double; di- 宛二
118 2 èr more than one kind 宛二
119 2 èr two; dvā; dvi 宛二
120 2 wǎn crooked; winding 三十六句宛
121 2 wǎn to be similar; as if 三十六句宛
122 2 wǎn Wan 三十六句宛
123 2 wǎn supple 三十六句宛
124 2 wǎn yielding 三十六句宛
125 2 wǎn tiny; very small 三十六句宛
126 2 yuān Ferghana 三十六句宛
127 2 wǎn crooked; valita 三十六句宛
128 2 孔雀經真言等梵本 kǒngquè jīng zhēnyán děng fànběn Great Peahen Queen of Spells Sanskrit Text; Kongque Jing Zhenyan Deng Fan Ben 孔雀經真言等梵本
129 2 suì age 歲三月日令沙門王開書寫焉
130 2 suì years 歲三月日令沙門王開書寫焉
131 2 suì time 歲三月日令沙門王開書寫焉
132 2 suì annual harvest 歲三月日令沙門王開書寫焉
133 2 suì year; varṣa 歲三月日令沙門王開書寫焉
134 2 nián year 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
135 2 nián New Year festival 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
136 2 nián age 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
137 2 nián life span; life expectancy 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
138 2 nián an era; a period 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
139 2 nián a date 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
140 2 nián time; years 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
141 2 nián harvest 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
142 2 nián annual; every year 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
143 2 nián year; varṣa 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
144 2 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 歲三月日令沙門王開書寫焉
145 2 沙門 shāmén sramana 歲三月日令沙門王開書寫焉
146 2 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 歲三月日令沙門王開書寫焉
147 2 wén writing; text 文二十行即界四
148 2 wén Kangxi radical 67 文二十行即界四
149 2 wén Wen 文二十行即界四
150 2 wén lines or grain on an object 文二十行即界四
151 2 wén culture 文二十行即界四
152 2 wén refined writings 文二十行即界四
153 2 wén civil; non-military 文二十行即界四
154 2 wén to conceal a fault; gloss over 文二十行即界四
155 2 wén wen 文二十行即界四
156 2 wén ornamentation; adornment 文二十行即界四
157 2 wén to ornament; to adorn 文二十行即界四
158 2 wén beautiful 文二十行即界四
159 2 wén a text; a manuscript 文二十行即界四
160 2 wén a group responsible for ritual and music 文二十行即界四
161 2 wén the text of an imperial order 文二十行即界四
162 2 wén liberal arts 文二十行即界四
163 2 wén a rite; a ritual 文二十行即界四
164 2 wén a tattoo 文二十行即界四
165 2 wén a classifier for copper coins 文二十行即界四
166 2 wén text; grantha 文二十行即界四
167 1 liàng bright; brilliant; radiant 末資亮瑞
168 1 liàng light 末資亮瑞
169 1 liàng to reveal 末資亮瑞
170 1 liàng clear 末資亮瑞
171 1 liàng load and clear 末資亮瑞
172 1 liàng intelligent 末資亮瑞
173 1 liàng to trust; to believe 末資亮瑞
174 1 liàng ray of light; aṃśu 末資亮瑞
175 1 ér Kangxi radical 126 違多在之追而可校耳
176 1 ér as if; to seem like 違多在之追而可校耳
177 1 néng can; able 違多在之追而可校耳
178 1 ér whiskers on the cheeks; sideburns 違多在之追而可校耳
179 1 ér to arrive; up to 違多在之追而可校耳
180 1 七十六 qīshíliù 76 即可得七十六降也加漢語八十六降也
181 1 seven 言七也
182 1 a genre of poetry 言七也
183 1 seventh day memorial ceremony 言七也
184 1 seven; sapta 言七也
185 1 wáng Wang 歲三月日令沙門王開書寫焉
186 1 wáng a king 歲三月日令沙門王開書寫焉
187 1 wáng Kangxi radical 96 歲三月日令沙門王開書寫焉
188 1 wàng to be king; to rule 歲三月日令沙門王開書寫焉
189 1 wáng a prince; a duke 歲三月日令沙門王開書寫焉
190 1 wáng grand; great 歲三月日令沙門王開書寫焉
191 1 wáng to treat with the ceremony due to a king 歲三月日令沙門王開書寫焉
192 1 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 歲三月日令沙門王開書寫焉
193 1 wáng the head of a group or gang 歲三月日令沙門王開書寫焉
194 1 wáng the biggest or best of a group 歲三月日令沙門王開書寫焉
195 1 wáng king; best of a kind; rāja 歲三月日令沙門王開書寫焉
196 1 廿 niàn twenty 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
197 1 圓通寺 Yuántōng Sì Yuantong Temple 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
198 1 mén door; gate; doorway; gateway 密門
199 1 mén phylum; division 密門
200 1 mén sect; school 密門
201 1 mén Kangxi radical 169 密門
202 1 mén a door-like object 密門
203 1 mén an opening 密門
204 1 mén an access point; a border entrance 密門
205 1 mén a household; a clan 密門
206 1 mén a kind; a category 密門
207 1 mén to guard a gate 密門
208 1 mén Men 密門
209 1 mén a turning point 密門
210 1 mén a method 密門
211 1 mén a sense organ 密門
212 1 mén door; gate; dvara 密門
213 1 suǒ a few; various; some 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
214 1 suǒ a place; a location 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
215 1 suǒ indicates a passive voice 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
216 1 suǒ an ordinal number 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
217 1 suǒ meaning 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
218 1 suǒ garrison 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
219 1 suǒ place; pradeśa 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
220 1 end; final stage; latter part 末資亮瑞
221 1 to not have 末資亮瑞
222 1 insignificant 末資亮瑞
223 1 ma 末資亮瑞
224 1 future; anāgata 末資亮瑞
225 1 end; anta 末資亮瑞
226 1 一部 yībù radical one 孔雀經一部真言
227 1 ruì auspicious 末資亮瑞
228 1 ruì a jade charm; a jade talisman 末資亮瑞
229 1 ruì an auspicious sign; a good omen 末資亮瑞
230 1 ruì Auspicious 末資亮瑞
231 1 ruì a miracle; prātihārya 末資亮瑞
232 1 wéi to disobey; to violate; to defy 違多在之追而可校耳
233 1 wéi to be apart from 違多在之追而可校耳
234 1 xīn new; fresh; modern 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
235 1 xīn xinjiang 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
236 1 xīn to renew; to refresh 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
237 1 xīn new people or things 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
238 1 xīn Xin 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
239 1 xīn Xin 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
240 1 xīn new; nava 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
241 1 Kangxi radical 132 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
242 1 Zi 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
243 1 a nose 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
244 1 the beginning; the start 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
245 1 origin 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
246 1 to employ; to use 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
247 1 to be 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
248 1 self; soul; ātman 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
249 1 to go
250 1 to remove; to wipe off; to eliminate
251 1 to be distant
252 1 to leave
253 1 to play a part
254 1 to abandon; to give up
255 1 to die
256 1 previous; past
257 1 to send out; to issue; to drive away
258 1 falling tone
259 1 to lose
260 1 Qu
261 1 go; gati
262 1 qiū fall; autumn 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
263 1 qiū year 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
264 1 qiū a time 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
265 1 qiū Qiu 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
266 1 qiū old and feeble 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
267 1 四十三 sìshísān 43; forty-three 生年四十三歲
268 1 真言 zhēnyán true words 孔雀經一部真言
269 1 真言 zhēnyán an incantation 孔雀經一部真言
270 1 真言 zhēnyán a mantra; a dharani 孔雀經一部真言
271 1 to use; to grasp 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
272 1 to rely on 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
273 1 to regard 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
274 1 to be able to 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
275 1 to order; to command 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
276 1 used after a verb 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
277 1 a reason; a cause 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
278 1 Israel 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
279 1 Yi 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
280 1 use; yogena 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
281 1 shí ten 十降也
282 1 shí Kangxi radical 24 十降也
283 1 shí tenth 十降也
284 1 shí complete; perfect 十降也
285 1 shí ten; daśa 十降也
286 1 三十八 sānshíbā 38 文三十八行界
287 1 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 違多在之追而可校耳
288 1 duó many; much 違多在之追而可校耳
289 1 duō more 違多在之追而可校耳
290 1 duō excessive 違多在之追而可校耳
291 1 duō abundant 違多在之追而可校耳
292 1 duō to multiply; to acrue 違多在之追而可校耳
293 1 duō Duo 違多在之追而可校耳
294 1 duō ta 違多在之追而可校耳
295 1 八十六 bāshíliù 86 即可得七十六降也加漢語八十六降也
296 1 to give 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
297 1 to accompany 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
298 1 to particate in 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
299 1 of the same kind 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
300 1 to help 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
301 1 for 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
302 1 yán to speak; to say; said 言七也
303 1 yán language; talk; words; utterance; speech 言七也
304 1 yán Kangxi radical 149 言七也
305 1 yán phrase; sentence 言七也
306 1 yán a word; a syllable 言七也
307 1 yán a theory; a doctrine 言七也
308 1 yán to regard as 言七也
309 1 yán to act as 言七也
310 1 yán speech; vāc 言七也
311 1 yán speak; vad 言七也
312 1 xiào school 違多在之追而可校耳
313 1 jiào to compare; to collate; to proofread 違多在之追而可校耳
314 1 jiào fetters 違多在之追而可校耳
315 1 jiào to consider 違多在之追而可校耳
316 1 jiào railing; an enclosure for animals 違多在之追而可校耳
317 1 jiào a proof 違多在之追而可校耳
318 1 jiào a horsekeeper 違多在之追而可校耳
319 1 jiào a barrack; a military camp 違多在之追而可校耳
320 1 jiào to check; to inspect 違多在之追而可校耳
321 1 jiào to compete with; to haggle; to quibble 違多在之追而可校耳
322 1 jiào to oppose; to criticize 違多在之追而可校耳
323 1 jiào to decorate 違多在之追而可校耳
324 1 jiào to count; to calculate; to compute 違多在之追而可校耳
325 1 xiào lieutenant; mid-ranking officer 違多在之追而可校耳
326 1 xiào Xiao 違多在之追而可校耳
327 1 xiào a military unit of 500 men 違多在之追而可校耳
328 1 xiào to recover; to heal 違多在之追而可校耳
329 1 xiào palace construction officer 違多在之追而可校耳
330 1 xiào bound; udgrāhita 違多在之追而可校耳
331 1 wealth; capital; money; expenses 末資亮瑞
332 1 goods 末資亮瑞
333 1 qualifications; experience; seniority 末資亮瑞
334 1 a gift; an innate skill 末資亮瑞
335 1 Zi 末資亮瑞
336 1 data; material; information 末資亮瑞
337 1 grains 末資亮瑞
338 1 capability; ability; use 末資亮瑞
339 1 to subsidize; to help 末資亮瑞
340 1 to accord; to give; to show 末資亮瑞
341 1 to store up; to save up 末資亮瑞
342 1 to access; to make use of 末資亮瑞
343 1 sharp 末資亮瑞
344 1 to provide 末資亮瑞
345 1 to examine; to consult 末資亮瑞
346 1 a capitalist 末資亮瑞
347 1 cáng to hide 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
348 1 zàng canon; a collection of scriptures 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
349 1 cáng to store 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
350 1 zàng Tibet 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
351 1 zàng a treasure 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
352 1 zàng a store 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
353 1 zāng Zang 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
354 1 zāng good 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
355 1 zāng a male slave 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
356 1 zāng booty 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
357 1 zàng an internal organ 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
358 1 zàng to bury 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
359 1 zàng piṭaka; canon 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
360 1 zàng garba; matrix; embryo 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
361 1 zàng kośa; kosa 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
362 1 zàng alaya; dwelling; residence 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
363 1 二十四 èrshísì 24; twenty-four 十二行即界二十四降可得也
364 1 二十四 èrshísì twenty-four; caturviṃśati 十二行即界二十四降可得也
365 1 shēng to be born; to give birth 生年四十三歲
366 1 shēng to live 生年四十三歲
367 1 shēng raw 生年四十三歲
368 1 shēng a student 生年四十三歲
369 1 shēng life 生年四十三歲
370 1 shēng to produce; to give rise 生年四十三歲
371 1 shēng alive 生年四十三歲
372 1 shēng a lifetime 生年四十三歲
373 1 shēng to initiate; to become 生年四十三歲
374 1 shēng to grow 生年四十三歲
375 1 shēng unfamiliar 生年四十三歲
376 1 shēng not experienced 生年四十三歲
377 1 shēng hard; stiff; strong 生年四十三歲
378 1 shēng having academic or professional knowledge 生年四十三歲
379 1 shēng a male role in traditional theatre 生年四十三歲
380 1 shēng gender 生年四十三歲
381 1 shēng to develop; to grow 生年四十三歲
382 1 shēng to set up 生年四十三歲
383 1 shēng a prostitute 生年四十三歲
384 1 shēng a captive 生年四十三歲
385 1 shēng a gentleman 生年四十三歲
386 1 shēng Kangxi radical 100 生年四十三歲
387 1 shēng unripe 生年四十三歲
388 1 shēng nature 生年四十三歲
389 1 shēng to inherit; to succeed 生年四十三歲
390 1 shēng destiny 生年四十三歲
391 1 shēng birth 生年四十三歲
392 1 chū rudimentary; elementary 南嶽金剛峯寺沙門本初
393 1 chū original 南嶽金剛峯寺沙門本初
394 1 chū foremost, first; prathama 南嶽金剛峯寺沙門本初
395 1 zhī to go 違多在之追而可校耳
396 1 zhī to arrive; to go 違多在之追而可校耳
397 1 zhī is 違多在之追而可校耳
398 1 zhī to use 違多在之追而可校耳
399 1 zhī Zhi 違多在之追而可校耳
400 1 kāi to open 歲三月日令沙門王開書寫焉
401 1 kāi Kai 歲三月日令沙門王開書寫焉
402 1 kāi to hold an event 歲三月日令沙門王開書寫焉
403 1 kāi to drive; to operate 歲三月日令沙門王開書寫焉
404 1 kāi to boil 歲三月日令沙門王開書寫焉
405 1 kāi to melt 歲三月日令沙門王開書寫焉
406 1 kāi to come loose; to break open 歲三月日令沙門王開書寫焉
407 1 kāi to depart; to move 歲三月日令沙門王開書寫焉
408 1 kāi to write 歲三月日令沙門王開書寫焉
409 1 kāi to issue 歲三月日令沙門王開書寫焉
410 1 kāi to lift restrictions 歲三月日令沙門王開書寫焉
411 1 kāi indicates expansion or continuation of a process 歲三月日令沙門王開書寫焉
412 1 kāi to switch on 歲三月日令沙門王開書寫焉
413 1 kāi to run; to set up 歲三月日令沙門王開書寫焉
414 1 kāi to fire 歲三月日令沙門王開書寫焉
415 1 kāi to eat 歲三月日令沙門王開書寫焉
416 1 kāi to clear 歲三月日令沙門王開書寫焉
417 1 kāi to divide 歲三月日令沙門王開書寫焉
418 1 kāi a division of standard size paper 歲三月日令沙門王開書寫焉
419 1 kāi to develop land; to reclaim land 歲三月日令沙門王開書寫焉
420 1 kāi to reveal; to display 歲三月日令沙門王開書寫焉
421 1 kāi to inspire 歲三月日令沙門王開書寫焉
422 1 kāi open 歲三月日令沙門王開書寫焉
423 1 xiàn to appear; to manifest; to become visible 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
424 1 xiàn at present 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
425 1 xiàn existing at the present time 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
426 1 xiàn cash 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
427 1 shàng top; a high position 孔雀經上
428 1 shang top; the position on or above something 孔雀經上
429 1 shàng to go up; to go forward 孔雀經上
430 1 shàng shang 孔雀經上
431 1 shàng previous; last 孔雀經上
432 1 shàng high; higher 孔雀經上
433 1 shàng advanced 孔雀經上
434 1 shàng a monarch; a sovereign 孔雀經上
435 1 shàng time 孔雀經上
436 1 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 孔雀經上
437 1 shàng far 孔雀經上
438 1 shàng big; as big as 孔雀經上
439 1 shàng abundant; plentiful 孔雀經上
440 1 shàng to report 孔雀經上
441 1 shàng to offer 孔雀經上
442 1 shàng to go on stage 孔雀經上
443 1 shàng to take office; to assume a post 孔雀經上
444 1 shàng to install; to erect 孔雀經上
445 1 shàng to suffer; to sustain 孔雀經上
446 1 shàng to burn 孔雀經上
447 1 shàng to remember 孔雀經上
448 1 shàng to add 孔雀經上
449 1 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 孔雀經上
450 1 shàng to meet 孔雀經上
451 1 shàng falling then rising (4th) tone 孔雀經上
452 1 shang used after a verb indicating a result 孔雀經上
453 1 shàng a musical note 孔雀經上
454 1 shàng higher, superior; uttara 孔雀經上
455 1 bǎi one hundred 得百二降也
456 1 bǎi many 得百二降也
457 1 bǎi Bai 得百二降也
458 1 bǎi all 得百二降也
459 1 bǎi hundred; sata 得百二降也
460 1 戊寅 wùyín fifteenth year E3 of the 60 year cycle 戊寅
461 1 zhēn real; true; genuine 此真
462 1 zhēn sincere 此真
463 1 zhēn Zhen 此真
464 1 zhēn regular script 此真
465 1 zhēn a portrait 此真
466 1 zhēn natural state 此真
467 1 zhēn perfect 此真
468 1 zhēn ideal 此真
469 1 zhēn an immortal 此真
470 1 zhēn a true official appointment 此真
471 1 zhēn True 此真
472 1 zhēn true 此真
473 1 書寫 shūxiě to write 歲三月日令沙門王開書寫焉
474 1 書寫 shūxiě to copy 歲三月日令沙門王開書寫焉
475 1 三十六 sān shí liù thirty six 三十六句宛
476 1 bǎo to defend; to protect 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
477 1 bǎo insurance 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
478 1 bǎo to insure or guarantee; to maintain 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
479 1 bǎo persevering; sthāyin 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
480 1 zài in; at 違多在之追而可校耳
481 1 zài to exist; to be living 違多在之追而可校耳
482 1 zài to consist of 違多在之追而可校耳
483 1 zài to be at a post 違多在之追而可校耳
484 1 zài in; bhū 違多在之追而可校耳
485 1 八月 bāyuè August; the Eighth Month 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
486 1 八月 bāyuè eighth lunar month; kārttika 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
487 1 xiě to write 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
488 1 xiě writing 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
489 1 xiě to move; to shift; to place 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
490 1 xiě to pour out; to vent; to confess 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
491 1 xiě to copy; to transcribe 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
492 1 xiě to resemble; to seem like 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
493 1 xiè to remove 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
494 1 xiě to agree upon 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
495 1 xiě to compose; to describe 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
496 1 xiě to draw; to sketch 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
497 1 xiě write 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
498 1 fēng peak; summit 南嶽金剛峯寺沙門本初
499 1 fēng hump of camel 南嶽金剛峯寺沙門本初
500 1 xiàng to observe; to assess 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相

Frequencies of all Words

Top 909

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 7 also; too 十二行即界二十四降可得也
2 7 a final modal particle indicating certainy or decision 十二行即界二十四降可得也
3 7 either 十二行即界二十四降可得也
4 7 even 十二行即界二十四降可得也
5 7 used to soften the tone 十二行即界二十四降可得也
6 7 used for emphasis 十二行即界二十四降可得也
7 7 used to mark contrast 十二行即界二十四降可得也
8 7 used to mark compromise 十二行即界二十四降可得也
9 7 ya 十二行即界二十四降可得也
10 6 jiàng to descend; to fall; to drop 十二行即界二十四降可得也
11 6 jiàng to degrade 十二行即界二十四降可得也
12 6 jiàng Jiang [jupiter station] 十二行即界二十四降可得也
13 6 jiàng to confer; to bestow; to give 十二行即界二十四降可得也
14 6 jiàng to reduce; to decline 十二行即界二十四降可得也
15 6 jiàng to condescend 十二行即界二十四降可得也
16 6 jiàng to surrender 十二行即界二十四降可得也
17 6 jiàng Jiang 十二行即界二十四降可得也
18 6 xiáng to surrender 十二行即界二十四降可得也
19 6 xiáng to conquer; to subdue 十二行即界二十四降可得也
20 4 de potential marker 十二行即界二十四降可得也
21 4 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 十二行即界二十四降可得也
22 4 děi must; ought to 十二行即界二十四降可得也
23 4 děi to want to; to need to 十二行即界二十四降可得也
24 4 děi must; ought to 十二行即界二十四降可得也
25 4 de 十二行即界二十四降可得也
26 4 de infix potential marker 十二行即界二十四降可得也
27 4 to result in 十二行即界二十四降可得也
28 4 to be proper; to fit; to suit 十二行即界二十四降可得也
29 4 to be satisfied 十二行即界二十四降可得也
30 4 to be finished 十二行即界二十四降可得也
31 4 de result of degree 十二行即界二十四降可得也
32 4 de marks completion of an action 十二行即界二十四降可得也
33 4 děi satisfying 十二行即界二十四降可得也
34 4 to contract 十二行即界二十四降可得也
35 4 marks permission or possibility 十二行即界二十四降可得也
36 4 expressing frustration 十二行即界二十四降可得也
37 4 to hear 十二行即界二十四降可得也
38 4 to have; there is 十二行即界二十四降可得也
39 4 marks time passed 十二行即界二十四降可得也
40 4 obtain; attain; prāpta 十二行即界二十四降可得也
41 4 xíng to walk 十二行即界二十四降可得也
42 4 xíng capable; competent 十二行即界二十四降可得也
43 4 háng profession 十二行即界二十四降可得也
44 4 háng line; row 十二行即界二十四降可得也
45 4 xíng Kangxi radical 144 十二行即界二十四降可得也
46 4 xíng to travel 十二行即界二十四降可得也
47 4 xìng actions; conduct 十二行即界二十四降可得也
48 4 xíng to do; to act; to practice 十二行即界二十四降可得也
49 4 xíng all right; OK; okay 十二行即界二十四降可得也
50 4 háng horizontal line 十二行即界二十四降可得也
51 4 héng virtuous deeds 十二行即界二十四降可得也
52 4 hàng a line of trees 十二行即界二十四降可得也
53 4 hàng bold; steadfast 十二行即界二十四降可得也
54 4 xíng to move 十二行即界二十四降可得也
55 4 xíng to put into effect; to implement 十二行即界二十四降可得也
56 4 xíng travel 十二行即界二十四降可得也
57 4 xíng to circulate 十二行即界二十四降可得也
58 4 xíng running script; running script 十二行即界二十四降可得也
59 4 xíng temporary 十二行即界二十四降可得也
60 4 xíng soon 十二行即界二十四降可得也
61 4 háng rank; order 十二行即界二十四降可得也
62 4 háng a business; a shop 十二行即界二十四降可得也
63 4 xíng to depart; to leave 十二行即界二十四降可得也
64 4 xíng to experience 十二行即界二十四降可得也
65 4 xíng path; way 十二行即界二十四降可得也
66 4 xíng xing; ballad 十二行即界二十四降可得也
67 4 xíng a round [of drinks] 十二行即界二十四降可得也
68 4 xíng Xing 十二行即界二十四降可得也
69 4 xíng moreover; also 十二行即界二十四降可得也
70 4 xíng Practice 十二行即界二十四降可得也
71 4 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 十二行即界二十四降可得也
72 4 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 十二行即界二十四降可得也
73 4 孔雀經 kǒngquè jīng Peahen Sutra 孔雀經上
74 4 jiè border; boundary 十二行即界二十四降可得也
75 4 jiè kingdom 十二行即界二十四降可得也
76 4 jiè circle; society 十二行即界二十四降可得也
77 4 jiè territory; region 十二行即界二十四降可得也
78 4 jiè the world 十二行即界二十四降可得也
79 4 jiè scope; extent 十二行即界二十四降可得也
80 4 jiè erathem; stratigraphic unit 十二行即界二十四降可得也
81 4 jiè to divide; to define a boundary 十二行即界二十四降可得也
82 4 jiè to adjoin 十二行即界二十四降可得也
83 4 jiè dhatu; realm; field; domain 十二行即界二十四降可得也
84 3 promptly; right away; immediately 十二行即界二十四降可得也
85 3 to be near by; to be close to 十二行即界二十四降可得也
86 3 at that time 十二行即界二十四降可得也
87 3 to be exactly the same as; to be thus 十二行即界二十四降可得也
88 3 supposed; so-called 十二行即界二十四降可得也
89 3 if; but 十二行即界二十四降可得也
90 3 to arrive at; to ascend 十二行即界二十四降可得也
91 3 then; following 十二行即界二十四降可得也
92 3 so; just so; eva 十二行即界二十四降可得也
93 3 十二 shí èr twelve 十二行即界二十四降可得也
94 3 十二 shí èr twelve; dvadasa 十二行即界二十四降可得也
95 3 can; may; permissible 十二行即界二十四降可得也
96 3 but 十二行即界二十四降可得也
97 3 such; so 十二行即界二十四降可得也
98 3 able to; possibly 十二行即界二十四降可得也
99 3 to approve; to permit 十二行即界二十四降可得也
100 3 to be worth 十二行即界二十四降可得也
101 3 to suit; to fit 十二行即界二十四降可得也
102 3 khan 十二行即界二十四降可得也
103 3 to recover 十二行即界二十四降可得也
104 3 to act as 十二行即界二十四降可得也
105 3 to be worth; to deserve 十二行即界二十四降可得也
106 3 approximately; probably 十二行即界二十四降可得也
107 3 expresses doubt 十二行即界二十四降可得也
108 3 really; truely 十二行即界二十四降可得也
109 3 used to add emphasis 十二行即界二十四降可得也
110 3 beautiful 十二行即界二十四降可得也
111 3 Ke 十二行即界二十四降可得也
112 3 used to ask a question 十二行即界二十四降可得也
113 3 can; may; śakta 十二行即界二十四降可得也
114 3 běn measure word for books 南嶽金剛峯寺沙門本初
115 3 běn this (city, week, etc) 南嶽金剛峯寺沙門本初
116 3 běn originally; formerly 南嶽金剛峯寺沙門本初
117 3 běn to be one's own 南嶽金剛峯寺沙門本初
118 3 běn origin; source; root; foundation; basis 南嶽金剛峯寺沙門本初
119 3 běn the roots of a plant 南嶽金剛峯寺沙門本初
120 3 běn self 南嶽金剛峯寺沙門本初
121 3 běn measure word for flowering plants 南嶽金剛峯寺沙門本初
122 3 běn capital 南嶽金剛峯寺沙門本初
123 3 běn main; central; primary 南嶽金剛峯寺沙門本初
124 3 běn according to 南嶽金剛峯寺沙門本初
125 3 běn a version; an edition 南嶽金剛峯寺沙門本初
126 3 běn a memorial [presented to the emperor] 南嶽金剛峯寺沙門本初
127 3 běn a book 南嶽金剛峯寺沙門本初
128 3 běn trunk of a tree 南嶽金剛峯寺沙門本初
129 3 běn to investigate the root of 南嶽金剛峯寺沙門本初
130 3 běn a manuscript for a play 南嶽金剛峯寺沙門本初
131 3 běn Ben 南嶽金剛峯寺沙門本初
132 3 běn root; origin; mula 南嶽金剛峯寺沙門本初
133 3 běn becoming, being, existing; bhava 南嶽金剛峯寺沙門本初
134 3 běn former; previous; pūrva 南嶽金剛峯寺沙門本初
135 2 day of the month; a certain day 歲三月日令沙門王開書寫焉
136 2 Kangxi radical 72 歲三月日令沙門王開書寫焉
137 2 a day 歲三月日令沙門王開書寫焉
138 2 Japan 歲三月日令沙門王開書寫焉
139 2 sun 歲三月日令沙門王開書寫焉
140 2 daytime 歲三月日令沙門王開書寫焉
141 2 sunlight 歲三月日令沙門王開書寫焉
142 2 everyday 歲三月日令沙門王開書寫焉
143 2 season 歲三月日令沙門王開書寫焉
144 2 available time 歲三月日令沙門王開書寫焉
145 2 a day 歲三月日令沙門王開書寫焉
146 2 in the past 歲三月日令沙門王開書寫焉
147 2 mi 歲三月日令沙門王開書寫焉
148 2 sun; sūrya 歲三月日令沙門王開書寫焉
149 2 a day; divasa 歲三月日令沙門王開書寫焉
150 2 this; these 此真
151 2 in this way 此真
152 2 otherwise; but; however; so 此真
153 2 at this time; now; here 此真
154 2 this; here; etad 此真
155 2 èr two 宛二
156 2 èr Kangxi radical 7 宛二
157 2 èr second 宛二
158 2 èr twice; double; di- 宛二
159 2 èr another; the other 宛二
160 2 èr more than one kind 宛二
161 2 èr two; dvā; dvi 宛二
162 2 wǎn crooked; winding 三十六句宛
163 2 wǎn to be similar; as if 三十六句宛
164 2 wǎn Wan 三十六句宛
165 2 wǎn supple 三十六句宛
166 2 wǎn yielding 三十六句宛
167 2 wǎn tiny; very small 三十六句宛
168 2 yuān Ferghana 三十六句宛
169 2 wǎn crooked; valita 三十六句宛
170 2 孔雀經真言等梵本 kǒngquè jīng zhēnyán děng fànběn Great Peahen Queen of Spells Sanskrit Text; Kongque Jing Zhenyan Deng Fan Ben 孔雀經真言等梵本
171 2 suì age 歲三月日令沙門王開書寫焉
172 2 suì years 歲三月日令沙門王開書寫焉
173 2 suì time 歲三月日令沙門王開書寫焉
174 2 suì annual harvest 歲三月日令沙門王開書寫焉
175 2 suì age 歲三月日令沙門王開書寫焉
176 2 suì year; varṣa 歲三月日令沙門王開書寫焉
177 2 nián year 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
178 2 nián New Year festival 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
179 2 nián age 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
180 2 nián life span; life expectancy 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
181 2 nián an era; a period 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
182 2 nián a date 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
183 2 nián time; years 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
184 2 nián harvest 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
185 2 nián annual; every year 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
186 2 nián year; varṣa 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
187 2 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 歲三月日令沙門王開書寫焉
188 2 沙門 shāmén sramana 歲三月日令沙門王開書寫焉
189 2 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 歲三月日令沙門王開書寫焉
190 2 wén writing; text 文二十行即界四
191 2 wén Kangxi radical 67 文二十行即界四
192 2 wén Wen 文二十行即界四
193 2 wén lines or grain on an object 文二十行即界四
194 2 wén culture 文二十行即界四
195 2 wén refined writings 文二十行即界四
196 2 wén civil; non-military 文二十行即界四
197 2 wén to conceal a fault; gloss over 文二十行即界四
198 2 wén wen 文二十行即界四
199 2 wén ornamentation; adornment 文二十行即界四
200 2 wén to ornament; to adorn 文二十行即界四
201 2 wén beautiful 文二十行即界四
202 2 wén a text; a manuscript 文二十行即界四
203 2 wén a group responsible for ritual and music 文二十行即界四
204 2 wén the text of an imperial order 文二十行即界四
205 2 wén liberal arts 文二十行即界四
206 2 wén a rite; a ritual 文二十行即界四
207 2 wén a tattoo 文二十行即界四
208 2 wén a classifier for copper coins 文二十行即界四
209 2 wén text; grantha 文二十行即界四
210 1 liàng bright; brilliant; radiant 末資亮瑞
211 1 liàng light 末資亮瑞
212 1 liàng to reveal 末資亮瑞
213 1 liàng clear 末資亮瑞
214 1 liàng load and clear 末資亮瑞
215 1 liàng intelligent 末資亮瑞
216 1 liàng to trust; to believe 末資亮瑞
217 1 liàng ray of light; aṃśu 末資亮瑞
218 1 ér and; as well as; but (not); yet (not) 違多在之追而可校耳
219 1 ér Kangxi radical 126 違多在之追而可校耳
220 1 ér you 違多在之追而可校耳
221 1 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 違多在之追而可校耳
222 1 ér right away; then 違多在之追而可校耳
223 1 ér but; yet; however; while; nevertheless 違多在之追而可校耳
224 1 ér if; in case; in the event that 違多在之追而可校耳
225 1 ér therefore; as a result; thus 違多在之追而可校耳
226 1 ér how can it be that? 違多在之追而可校耳
227 1 ér so as to 違多在之追而可校耳
228 1 ér only then 違多在之追而可校耳
229 1 ér as if; to seem like 違多在之追而可校耳
230 1 néng can; able 違多在之追而可校耳
231 1 ér whiskers on the cheeks; sideburns 違多在之追而可校耳
232 1 ér me 違多在之追而可校耳
233 1 ér to arrive; up to 違多在之追而可校耳
234 1 ér possessive 違多在之追而可校耳
235 1 七十六 qīshíliù 76 即可得七十六降也加漢語八十六降也
236 1 seven 言七也
237 1 a genre of poetry 言七也
238 1 seventh day memorial ceremony 言七也
239 1 seven; sapta 言七也
240 1 wáng Wang 歲三月日令沙門王開書寫焉
241 1 wáng a king 歲三月日令沙門王開書寫焉
242 1 wáng Kangxi radical 96 歲三月日令沙門王開書寫焉
243 1 wàng to be king; to rule 歲三月日令沙門王開書寫焉
244 1 wáng a prince; a duke 歲三月日令沙門王開書寫焉
245 1 wáng grand; great 歲三月日令沙門王開書寫焉
246 1 wáng to treat with the ceremony due to a king 歲三月日令沙門王開書寫焉
247 1 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 歲三月日令沙門王開書寫焉
248 1 wáng the head of a group or gang 歲三月日令沙門王開書寫焉
249 1 wáng the biggest or best of a group 歲三月日令沙門王開書寫焉
250 1 wáng king; best of a kind; rāja 歲三月日令沙門王開書寫焉
251 1 廿 niàn twenty 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
252 1 圓通寺 Yuántōng Sì Yuantong Temple 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
253 1 mén door; gate; doorway; gateway 密門
254 1 mén phylum; division 密門
255 1 mén sect; school 密門
256 1 mén Kangxi radical 169 密門
257 1 mén measure word for lessons, subjects, large guns, etc 密門
258 1 mén a door-like object 密門
259 1 mén an opening 密門
260 1 mén an access point; a border entrance 密門
261 1 mén a household; a clan 密門
262 1 mén a kind; a category 密門
263 1 mén to guard a gate 密門
264 1 mén Men 密門
265 1 mén a turning point 密門
266 1 mén a method 密門
267 1 mén a sense organ 密門
268 1 mén door; gate; dvara 密門
269 1 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
270 1 suǒ an office; an institute 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
271 1 suǒ introduces a relative clause 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
272 1 suǒ it 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
273 1 suǒ if; supposing 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
274 1 suǒ a few; various; some 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
275 1 suǒ a place; a location 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
276 1 suǒ indicates a passive voice 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
277 1 suǒ that which 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
278 1 suǒ an ordinal number 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
279 1 suǒ meaning 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
280 1 suǒ garrison 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
281 1 suǒ place; pradeśa 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
282 1 suǒ that which; yad 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
283 1 end; final stage; latter part 末資亮瑞
284 1 to not have 末資亮瑞
285 1 insignificant 末資亮瑞
286 1 ma 末資亮瑞
287 1 not; no; na 末資亮瑞
288 1 future; anāgata 末資亮瑞
289 1 end; anta 末資亮瑞
290 1 一部 yībù radical one 孔雀經一部真言
291 1 ruì auspicious 末資亮瑞
292 1 ruì a jade charm; a jade talisman 末資亮瑞
293 1 ruì an auspicious sign; a good omen 末資亮瑞
294 1 ruì Auspicious 末資亮瑞
295 1 ruì a miracle; prātihārya 末資亮瑞
296 1 wéi to disobey; to violate; to defy 違多在之追而可校耳
297 1 wéi to be apart from 違多在之追而可校耳
298 1 xīn new; fresh; modern 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
299 1 xīn xinjiang 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
300 1 xīn to renew; to refresh 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
301 1 xīn recently 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
302 1 xīn new people or things 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
303 1 xīn Xin 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
304 1 xīn Xin 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
305 1 xīn new; nava 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
306 1 naturally; of course; certainly 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
307 1 from; since 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
308 1 self; oneself; itself 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
309 1 Kangxi radical 132 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
310 1 Zi 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
311 1 a nose 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
312 1 the beginning; the start 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
313 1 origin 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
314 1 originally 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
315 1 still; to remain 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
316 1 in person; personally 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
317 1 in addition; besides 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
318 1 if; even if 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
319 1 but 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
320 1 because 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
321 1 to employ; to use 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
322 1 to be 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
323 1 own; one's own; oneself 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
324 1 self; soul; ātman 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
325 1 to go
326 1 to remove; to wipe off; to eliminate
327 1 to be distant
328 1 to leave
329 1 to play a part
330 1 to abandon; to give up
331 1 to die
332 1 previous; past
333 1 to send out; to issue; to drive away
334 1 expresses a tendency
335 1 falling tone
336 1 to lose
337 1 Qu
338 1 go; gati
339 1 qiū fall; autumn 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
340 1 qiū year 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
341 1 qiū a time 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
342 1 qiū Qiu 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
343 1 qiū old and feeble 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
344 1 四十三 sìshísān 43; forty-three 生年四十三歲
345 1 真言 zhēnyán true words 孔雀經一部真言
346 1 真言 zhēnyán an incantation 孔雀經一部真言
347 1 真言 zhēnyán a mantra; a dharani 孔雀經一部真言
348 1 so as to; in order to 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
349 1 to use; to regard as 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
350 1 to use; to grasp 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
351 1 according to 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
352 1 because of 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
353 1 on a certain date 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
354 1 and; as well as 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
355 1 to rely on 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
356 1 to regard 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
357 1 to be able to 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
358 1 to order; to command 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
359 1 further; moreover 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
360 1 used after a verb 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
361 1 very 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
362 1 already 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
363 1 increasingly 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
364 1 a reason; a cause 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
365 1 Israel 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
366 1 Yi 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
367 1 use; yogena 天保十二年辛丑秋八月廿三日以新別所
368 1 shí ten 十降也
369 1 shí Kangxi radical 24 十降也
370 1 shí tenth 十降也
371 1 shí complete; perfect 十降也
372 1 shí ten; daśa 十降也
373 1 三十八 sānshíbā 38 文三十八行界
374 1 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 違多在之追而可校耳
375 1 duó many; much 違多在之追而可校耳
376 1 duō more 違多在之追而可校耳
377 1 duō an unspecified extent 違多在之追而可校耳
378 1 duō used in exclamations 違多在之追而可校耳
379 1 duō excessive 違多在之追而可校耳
380 1 duō to what extent 違多在之追而可校耳
381 1 duō abundant 違多在之追而可校耳
382 1 duō to multiply; to acrue 違多在之追而可校耳
383 1 duō mostly 違多在之追而可校耳
384 1 duō simply; merely 違多在之追而可校耳
385 1 duō frequently 違多在之追而可校耳
386 1 duō very 違多在之追而可校耳
387 1 duō Duo 違多在之追而可校耳
388 1 duō ta 違多在之追而可校耳
389 1 duō many; bahu 違多在之追而可校耳
390 1 八十六 bāshíliù 86 即可得七十六降也加漢語八十六降也
391 1 and 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
392 1 to give 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
393 1 together with 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
394 1 interrogative particle 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
395 1 to accompany 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
396 1 to particate in 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
397 1 of the same kind 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
398 1 to help 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
399 1 for 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
400 1 yán to speak; to say; said 言七也
401 1 yán language; talk; words; utterance; speech 言七也
402 1 yán Kangxi radical 149 言七也
403 1 yán a particle with no meaning 言七也
404 1 yán phrase; sentence 言七也
405 1 yán a word; a syllable 言七也
406 1 yán a theory; a doctrine 言七也
407 1 yán to regard as 言七也
408 1 yán to act as 言七也
409 1 yán speech; vāc 言七也
410 1 yán speak; vad 言七也
411 1 xiào school 違多在之追而可校耳
412 1 jiào to compare; to collate; to proofread 違多在之追而可校耳
413 1 jiào fetters 違多在之追而可校耳
414 1 jiào to consider 違多在之追而可校耳
415 1 jiào railing; an enclosure for animals 違多在之追而可校耳
416 1 jiào a proof 違多在之追而可校耳
417 1 jiào a horsekeeper 違多在之追而可校耳
418 1 jiào a barrack; a military camp 違多在之追而可校耳
419 1 jiào to check; to inspect 違多在之追而可校耳
420 1 jiào to compete with; to haggle; to quibble 違多在之追而可校耳
421 1 jiào to oppose; to criticize 違多在之追而可校耳
422 1 jiào to decorate 違多在之追而可校耳
423 1 jiào to count; to calculate; to compute 違多在之追而可校耳
424 1 xiào lieutenant; mid-ranking officer 違多在之追而可校耳
425 1 xiào Xiao 違多在之追而可校耳
426 1 xiào a military unit of 500 men 違多在之追而可校耳
427 1 xiào to recover; to heal 違多在之追而可校耳
428 1 xiào palace construction officer 違多在之追而可校耳
429 1 xiào bound; udgrāhita 違多在之追而可校耳
430 1 wealth; capital; money; expenses 末資亮瑞
431 1 goods 末資亮瑞
432 1 qualifications; experience; seniority 末資亮瑞
433 1 a gift; an innate skill 末資亮瑞
434 1 Zi 末資亮瑞
435 1 data; material; information 末資亮瑞
436 1 grains 末資亮瑞
437 1 capability; ability; use 末資亮瑞
438 1 to subsidize; to help 末資亮瑞
439 1 to accord; to give; to show 末資亮瑞
440 1 to store up; to save up 末資亮瑞
441 1 to access; to make use of 末資亮瑞
442 1 sharp 末資亮瑞
443 1 to provide 末資亮瑞
444 1 to examine; to consult 末資亮瑞
445 1 a capitalist 末資亮瑞
446 1 cáng to hide 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
447 1 zàng canon; a collection of scriptures 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
448 1 cáng to store 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
449 1 zàng Tibet 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
450 1 zàng a treasure 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
451 1 zàng a store 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
452 1 zāng Zang 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
453 1 zāng good 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
454 1 zāng a male slave 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
455 1 zāng booty 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
456 1 zàng an internal organ 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
457 1 zàng to bury 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
458 1 zàng piṭaka; canon 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
459 1 zàng garba; matrix; embryo 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
460 1 zàng kośa; kosa 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
461 1 zàng alaya; dwelling; residence 圓通寺藏本自手書寫訖此本與現本經相
462 1 二十四 èrshísì 24; twenty-four 十二行即界二十四降可得也
463 1 二十四 èrshísì twenty-four; caturviṃśati 十二行即界二十四降可得也
464 1 shēng to be born; to give birth 生年四十三歲
465 1 shēng to live 生年四十三歲
466 1 shēng raw 生年四十三歲
467 1 shēng a student 生年四十三歲
468 1 shēng life 生年四十三歲
469 1 shēng to produce; to give rise 生年四十三歲
470 1 shēng alive 生年四十三歲
471 1 shēng a lifetime 生年四十三歲
472 1 shēng to initiate; to become 生年四十三歲
473 1 shēng to grow 生年四十三歲
474 1 shēng unfamiliar 生年四十三歲
475 1 shēng not experienced 生年四十三歲
476 1 shēng hard; stiff; strong 生年四十三歲
477 1 shēng very; extremely 生年四十三歲
478 1 shēng having academic or professional knowledge 生年四十三歲
479 1 shēng a male role in traditional theatre 生年四十三歲
480 1 shēng gender 生年四十三歲
481 1 shēng to develop; to grow 生年四十三歲
482 1 shēng to set up 生年四十三歲
483 1 shēng a prostitute 生年四十三歲
484 1 shēng a captive 生年四十三歲
485 1 shēng a gentleman 生年四十三歲
486 1 shēng Kangxi radical 100 生年四十三歲
487 1 shēng unripe 生年四十三歲
488 1 shēng nature 生年四十三歲
489 1 shēng to inherit; to succeed 生年四十三歲
490 1 shēng destiny 生年四十三歲
491 1 shēng birth 生年四十三歲
492 1 chū at first; at the beginning; initially 南嶽金剛峯寺沙門本初
493 1 chū used to prefix numbers 南嶽金剛峯寺沙門本初
494 1 chū used as a prefix incidating the first time or part of something 南嶽金剛峯寺沙門本初
495 1 chū just now 南嶽金剛峯寺沙門本初
496 1 chū thereupon 南嶽金剛峯寺沙門本初
497 1 chū an intensifying adverb 南嶽金剛峯寺沙門本初
498 1 chū rudimentary; elementary 南嶽金剛峯寺沙門本初
499 1 chū original 南嶽金剛峯寺沙門本初
500 1 chū foremost, first; prathama 南嶽金剛峯寺沙門本初

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
ya
obtain; attain; prāpta
 1. xíng
 2. xìng
 3. xíng
 1. Practice
 2. mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
 3. practice; carita; carya; conduct; behavior
孔雀经 孔雀經 kǒngquè jīng Peahen Sutra
jiè dhatu; realm; field; domain
so; just so; eva
十二 shí èr twelve; dvadasa
can; may; śakta
 1. běn
 2. běn
 3. běn
 1. root; origin; mula
 2. becoming, being, existing; bhava
 3. former; previous; pūrva
 1. sun; sūrya
 2. a day; divasa

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
宝历 寶曆 98 Baoli
八月 98
 1. August; the Eighth Month
 2. eighth lunar month; kārttika
孔雀经 孔雀經 107 Peahen Sutra
孔雀经真言等梵本 孔雀經真言等梵本 107 Great Peahen Queen of Spells Sanskrit Text; Kongque Jing Zhenyan Deng Fan Ben
南岳 南嶽 110
 1. Mount Heng
 2. Nanyue
 3. Hui Si; Nan Yue Hui Si
三月 115
 1. March; the Third Month
 2. three months
 3. third lunar month; jyeṣṭa
圆通寺 圓通寺 89 Yuantong Temple

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English