Glossary and Vocabulary for Ku Yin Yin Shi Jing (Cuḷadukkhakkhandhasutta) 苦陰因事經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 48 yín lascivious 婬意著結瞋恚
2 48 yín lewd; obscene 婬意著結瞋恚
3 48 yín sexual intercourse; maithuna 婬意著結瞋恚
4 35 大力士 dà lì shì a great warrior 釋大力士却坐一面已白世尊曰
5 35 大力士 dà Lì shì Hercules 釋大力士却坐一面已白世尊曰
6 27 to use; to grasp 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
7 27 to rely on 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
8 27 to regard 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
9 27 to be able to 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
10 27 to order; to command 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
11 27 used after a verb 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
12 27 a reason; a cause 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
13 27 Israel 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
14 27 Yi 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
15 27 use; yogena 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
16 26 wéi to act as; to serve 善為說法謂見法令疑盡
17 26 wéi to change into; to become 善為說法謂見法令疑盡
18 26 wéi to be; is 善為說法謂見法令疑盡
19 26 wéi to do 善為說法謂見法令疑盡
20 26 wèi to support; to help 善為說法謂見法令疑盡
21 26 wéi to govern 善為說法謂見法令疑盡
22 26 wèi to be; bhū 善為說法謂見法令疑盡
23 26 zuò to do 我作是念
24 26 zuò to act as; to serve as 我作是念
25 26 zuò to start 我作是念
26 26 zuò a writing; a work 我作是念
27 26 zuò to dress as; to be disguised as 我作是念
28 26 zuō to create; to make 我作是念
29 26 zuō a workshop 我作是念
30 26 zuō to write; to compose 我作是念
31 26 zuò to rise 我作是念
32 26 zuò to be aroused 我作是念
33 26 zuò activity; action; undertaking 我作是念
34 26 zuò to regard as 我作是念
35 26 zuò action; kāraṇa 我作是念
36 25 infix potential marker 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
37 24 self 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
38 24 [my] dear 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
39 24 Wo 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
40 24 self; atman; attan 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
41 24 ga 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
42 21 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
43 21 zhù outstanding 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
44 21 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
45 21 zhuó to wear (clothes) 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
46 21 zhe expresses a command 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
47 21 zháo to attach; to grasp 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
48 21 zhāo to add; to put 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
49 21 zhuó a chess move 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
50 21 zhāo a trick; a move; a method 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
51 21 zhāo OK 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
52 21 zháo to fall into [a trap] 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
53 21 zháo to ignite 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
54 21 zháo to fall asleep 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
55 21 zhuó whereabouts; end result 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
56 21 zhù to appear; to manifest 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
57 21 zhù to show 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
58 21 zhù to indicate; to be distinguished by 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
59 21 zhù to write 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
60 21 zhù to record 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
61 21 zhù a document; writings 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
62 21 zhù Zhu 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
63 21 zháo expresses that a continuing process has a result 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
64 21 zhuó to arrive 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
65 21 zhuó to result in 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
66 21 zhuó to command 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
67 21 zhuó a strategy 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
68 21 zhāo to happen; to occur 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
69 21 zhù space between main doorwary and a screen 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
70 21 zhuó somebody attached to a place; a local 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
71 21 zhe attachment to 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
72 21 Ru River 汝大力士
73 21 Ru 汝大力士
74 21 zhōng middle 尼拘蔞園中
75 21 zhōng medium; medium sized 尼拘蔞園中
76 21 zhōng China 尼拘蔞園中
77 21 zhòng to hit the mark 尼拘蔞園中
78 21 zhōng midday 尼拘蔞園中
79 21 zhōng inside 尼拘蔞園中
80 21 zhōng during 尼拘蔞園中
81 21 zhōng Zhong 尼拘蔞園中
82 21 zhōng intermediary 尼拘蔞園中
83 21 zhōng half 尼拘蔞園中
84 21 zhòng to reach; to attain 尼拘蔞園中
85 21 zhòng to suffer; to infect 尼拘蔞園中
86 21 zhòng to obtain 尼拘蔞園中
87 21 zhòng to pass an exam 尼拘蔞園中
88 21 zhōng middle 尼拘蔞園中
89 20 to go; to 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
90 20 to rely on; to depend on 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
91 20 Yu 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
92 20 a crow 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
93 20 zhì Kangxi radical 133 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
94 20 zhì to arrive 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
95 20 zhì approach; upagama 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
96 19 苦行 kǔxíng austerity 驅使作種種苦行或截其手
97 19 苦行 kǔxíng ascetism; tapas 驅使作種種苦行或截其手
98 18 尼乾 nígàn nirgrantha 從下晡起我至止右脇邊我於中遙見諸尼乾
99 17 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 聞如是
100 17 yīn cause; reason 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
101 17 yīn to accord with 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
102 17 yīn to follow 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
103 17 yīn to rely on 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
104 17 yīn via; through 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
105 17 yīn to continue 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
106 17 yīn to receive 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
107 17 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
108 17 yīn to seize an opportunity 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
109 17 yīn to be like 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
110 17 yīn a standrd; a criterion 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
111 17 yīn cause; hetu 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
112 16 bitterness; bitter flavor 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
113 16 hardship; suffering 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
114 16 to make things difficult for 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
115 16 to train; to practice 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
116 16 to suffer from a misfortune 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
117 16 bitter 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
118 16 grieved; facing hardship 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
119 16 in low spirits; depressed 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
120 16 painful 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
121 16 suffering; duḥkha; dukkha 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
122 16 idea 婬意著結瞋恚
123 16 Italy (abbreviation) 婬意著結瞋恚
124 16 a wish; a desire; intention 婬意著結瞋恚
125 16 mood; feeling 婬意著結瞋恚
126 16 will; willpower; determination 婬意著結瞋恚
127 16 bearing; spirit 婬意著結瞋恚
128 16 to think of; to long for; to miss 婬意著結瞋恚
129 16 to anticipate; to expect 婬意著結瞋恚
130 16 to doubt; to suspect 婬意著結瞋恚
131 16 meaning 婬意著結瞋恚
132 16 a suggestion; a hint 婬意著結瞋恚
133 16 an understanding; a point of view 婬意著結瞋恚
134 16 Yi 婬意著結瞋恚
135 16 manas; mind; mentation 婬意著結瞋恚
136 15 增上 zēngshàng additional; increased; superior 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
137 15 瞿曇 qútán Gautama; Gotama 瞿曇
138 14 zhù to dwell; to live; to reside 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
139 14 zhù to stop; to halt 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
140 14 zhù to retain; to remain 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
141 14 zhù to lodge at [temporarily] 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
142 14 zhù verb complement 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
143 14 zhù attaching; abiding; dwelling on 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
144 14 wáng Wang 若應王募彼寒寒所逼
145 14 wáng a king 若應王募彼寒寒所逼
146 14 wáng Kangxi radical 96 若應王募彼寒寒所逼
147 14 wàng to be king; to rule 若應王募彼寒寒所逼
148 14 wáng a prince; a duke 若應王募彼寒寒所逼
149 14 wáng grand; great 若應王募彼寒寒所逼
150 14 wáng to treat with the ceremony due to a king 若應王募彼寒寒所逼
151 14 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 若應王募彼寒寒所逼
152 14 wáng the head of a group or gang 若應王募彼寒寒所逼
153 14 wáng the biggest or best of a group 若應王募彼寒寒所逼
154 14 wáng king; best of a kind; rāja 若應王募彼寒寒所逼
155 14 child; son 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
156 14 egg; newborn 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
157 14 first earthly branch 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
158 14 11 p.m.-1 a.m. 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
159 14 Kangxi radical 39 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
160 14 pellet; something small and hard 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
161 14 master 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
162 14 viscount 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
163 14 zi you; your honor 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
164 14 masters 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
165 14 person 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
166 14 young 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
167 14 seed 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
168 14 subordinate; subsidiary 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
169 14 a copper coin 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
170 14 female dragonfly 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
171 14 constituent 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
172 14 offspring; descendants 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
173 14 dear 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
174 14 little one 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
175 14 son; putra 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
176 14 offspring; tanaya 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
177 14 Qi 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
178 13 zhèng to criticize; to remonstrate; to admonish 母共子諍
179 13 zhèng to advise frankly 母共子諍
180 13 zhèng to dispute 母共子諍
181 13 zhèng quarrel; vigraha 母共子諍
182 13 gòng to share 母共子諍
183 13 gòng Communist 母共子諍
184 13 gòng to connect; to join; to combine 母共子諍
185 13 gòng to include 母共子諍
186 13 gòng same; in common 母共子諍
187 13 gǒng to cup one fist in the other hand 母共子諍
188 13 gǒng to surround; to circle 母共子諍
189 13 gōng to provide 母共子諍
190 13 gōng respectfully 母共子諍
191 13 gōng Gong 母共子諍
192 13 suǒ a few; various; some 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
193 13 suǒ a place; a location 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
194 13 suǒ indicates a passive voice 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
195 13 suǒ an ordinal number 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
196 13 suǒ meaning 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
197 13 suǒ garrison 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
198 13 suǒ place; pradeśa 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
199 13 ér Kangxi radical 126 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
200 13 ér as if; to seem like 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
201 13 néng can; able 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
202 13 ér whiskers on the cheeks; sideburns 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
203 13 ér to arrive; up to 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
204 13 wèi to call 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
205 13 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
206 13 wèi to speak to; to address 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
207 13 wèi to treat as; to regard as 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
208 13 wèi introducing a condition situation 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
209 13 wèi to speak to; to address 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
210 13 wèi to think 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
211 13 wèi for; is to be 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
212 13 wèi to make; to cause 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
213 13 wèi principle; reason 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
214 13 wèi Wei 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
215 13 kǒu Kangxi radical 30 或著草上或著鐵驢口中
216 13 kǒu mouth 或著草上或著鐵驢口中
217 13 kǒu an opening; a hole 或著草上或著鐵驢口中
218 13 kǒu eloquence 或著草上或著鐵驢口中
219 13 kǒu the edge of a blade 或著草上或著鐵驢口中
220 13 kǒu edge; border 或著草上或著鐵驢口中
221 13 kǒu verbal; oral 或著草上或著鐵驢口中
222 13 kǒu taste 或著草上或著鐵驢口中
223 13 kǒu population; people 或著草上或著鐵驢口中
224 13 kǒu an entrance; an exit; a pass 或著草上或著鐵驢口中
225 13 kǒu mouth; eopening; entrance; mukha 或著草上或著鐵驢口中
226 13 安樂 ānlè peaceful and happy; content 知是敗壞謂我知見如真亦不於婬作惡不善法住於護安樂謂無上息
227 13 安樂 ānlè Anle 知是敗壞謂我知見如真亦不於婬作惡不善法住於護安樂謂無上息
228 13 安樂 ānlè Anle district 知是敗壞謂我知見如真亦不於婬作惡不善法住於護安樂謂無上息
229 13 安樂 ānlè Stability and Happiness 知是敗壞謂我知見如真亦不於婬作惡不善法住於護安樂謂無上息
230 13 安樂 ānlè condition of ease; sparśavihāra 知是敗壞謂我知見如真亦不於婬作惡不善法住於護安樂謂無上息
231 11 世尊 shìzūn World-Honored One 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
232 11 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
233 11 shēn human body; torso 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
234 11 shēn Kangxi radical 158 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
235 11 shēn self 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
236 11 shēn life 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
237 11 shēn an object 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
238 11 shēn a lifetime 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
239 11 shēn moral character 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
240 11 shēn status; identity; position 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
241 11 shēn pregnancy 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
242 11 juān India 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
243 11 shēn body; kāya 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
244 10 lìng to make; to cause to be; to lead 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
245 10 lìng to issue a command 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
246 10 lìng rules of behavior; customs 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
247 10 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
248 10 lìng a season 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
249 10 lìng respected; good reputation 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
250 10 lìng good 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
251 10 lìng pretentious 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
252 10 lìng a transcending state of existence 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
253 10 lìng a commander 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
254 10 lìng a commanding quality; an impressive character 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
255 10 lìng lyrics 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
256 10 lìng Ling 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
257 10 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
258 10 method; way 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
259 10 France 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
260 10 the law; rules; regulations 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
261 10 the teachings of the Buddha; Dharma 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
262 10 a standard; a norm 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
263 10 an institution 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
264 10 to emulate 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
265 10 magic; a magic trick 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
266 10 punishment 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
267 10 Fa 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
268 10 a precedent 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
269 10 a classification of some kinds of Han texts 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
270 10 relating to a ceremony or rite 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
271 10 Dharma 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
272 10 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
273 10 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
274 10 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
275 10 quality; characteristic 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
276 10 jié cut off; to stop; to intercept 眾生因婬故至增上婬故至王城邑或穿牆破藏或盜他物或截他道
277 10 jié cut; to sever 眾生因婬故至增上婬故至王城邑或穿牆破藏或盜他物或截他道
278 10 jié well balanced; even 眾生因婬故至增上婬故至王城邑或穿牆破藏或盜他物或截他道
279 10 jié cut off; chid 眾生因婬故至增上婬故至王城邑或穿牆破藏或盜他物或截他道
280 9 cháng Chang 常不坐
281 9 cháng common; general; ordinary 常不坐
282 9 cháng a principle; a rule 常不坐
283 9 cháng eternal; nitya 常不坐
284 9 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 西晉沙門法炬譯
285 9 沙門 shāmén sramana 西晉沙門法炬譯
286 9 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 西晉沙門法炬譯
287 9 fēi Kangxi radical 175 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
288 9 fēi wrong; bad; untruthful 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
289 9 fēi different 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
290 9 fēi to not be; to not have 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
291 9 fēi to violate; to be contrary to 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
292 9 fēi Africa 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
293 9 fēi to slander 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
294 9 fěi to avoid 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
295 9 fēi must 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
296 9 fēi an error 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
297 9 fēi a problem; a question 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
298 9 fēi evil 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
299 9 Kangxi radical 49 到已禮世尊足
300 9 to bring to an end; to stop 到已禮世尊足
301 9 to complete 到已禮世尊足
302 9 to demote; to dismiss 到已禮世尊足
303 9 to recover from an illness 到已禮世尊足
304 9 former; pūrvaka 到已禮世尊足
305 9 頻浮婆 pínfúpó Bimbisara 不從善行得善報彼王頻浮婆安樂住汝沙門瞿曇不能爾
306 9 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
307 9 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
308 9 shuì to persuade 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
309 9 shuō to teach; to recite; to explain 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
310 9 shuō a doctrine; a theory 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
311 9 shuō to claim; to assert 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
312 9 shuō allocution 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
313 9 shuō to criticize; to scold 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
314 9 shuō to indicate; to refer to 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
315 9 shuō speach; vāda 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
316 9 shuō to speak; bhāṣate 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
317 9 shuō to instruct 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
318 8 zhī to know 鼻知香
319 8 zhī to comprehend 鼻知香
320 8 zhī to inform; to tell 鼻知香
321 8 zhī to administer 鼻知香
322 8 zhī to distinguish; to discern 鼻知香
323 8 zhī to be close friends 鼻知香
324 8 zhī to feel; to sense; to perceive 鼻知香
325 8 zhī to receive; to entertain 鼻知香
326 8 zhī knowledge 鼻知香
327 8 zhī consciousness; perception 鼻知香
328 8 zhī a close friend 鼻知香
329 8 zhì wisdom 鼻知香
330 8 zhì Zhi 鼻知香
331 8 zhī Understanding 鼻知香
332 8 zhī know; jña 鼻知香
333 8 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 善為說法謂見法令疑盡
334 8 shàn happy 善為說法謂見法令疑盡
335 8 shàn good 善為說法謂見法令疑盡
336 8 shàn kind-hearted 善為說法謂見法令疑盡
337 8 shàn to be skilled at something 善為說法謂見法令疑盡
338 8 shàn familiar 善為說法謂見法令疑盡
339 8 shàn to repair 善為說法謂見法令疑盡
340 8 shàn to admire 善為說法謂見法令疑盡
341 8 shàn to praise 善為說法謂見法令疑盡
342 8 shàn Shan 善為說法謂見法令疑盡
343 8 shàn wholesome; virtuous 善為說法謂見法令疑盡
344 8 Yi 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
345 8 happy; glad; cheerful; joyful 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
346 8 to take joy in; to be happy; to be cheerful 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
347 8 Le 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
348 8 yuè music 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
349 8 yuè a musical instrument 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
350 8 yuè tone [of voice]; expression 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
351 8 yuè a musician 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
352 8 joy; pleasure 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
353 8 yuè the Book of Music 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
354 8 lào Lao 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
355 8 to laugh 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
356 8 Joy 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
357 8 joy; delight; sukhā 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
358 8 yán to speak; to say; said 到已作如是言
359 8 yán language; talk; words; utterance; speech 到已作如是言
360 8 yán Kangxi radical 149 到已作如是言
361 8 yán phrase; sentence 到已作如是言
362 8 yán a word; a syllable 到已作如是言
363 8 yán a theory; a doctrine 到已作如是言
364 8 yán to regard as 到已作如是言
365 8 yán to act as 到已作如是言
366 8 yán word; vacana 到已作如是言
367 8 yán speak; vad 到已作如是言
368 8 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
369 8 děi to want to; to need to 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
370 8 děi must; ought to 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
371 8 de 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
372 8 de infix potential marker 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
373 8 to result in 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
374 8 to be proper; to fit; to suit 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
375 8 to be satisfied 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
376 8 to be finished 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
377 8 děi satisfying 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
378 8 to contract 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
379 8 to hear 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
380 8 to have; there is 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
381 8 marks time passed 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
382 8 obtain; attain; prāpta 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
383 8 ye 妹說兄非況人人耶
384 8 ya 妹說兄非況人人耶
385 8 yīn cloudy; overcast 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
386 8 yīn Yin 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
387 8 yīn negative 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
388 8 yīn female principle 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
389 8 yīn northside of a hill; the southside of a river 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
390 8 yīn shady 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
391 8 yīn reproductive organ; genitals 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
392 8 yīn the backside 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
393 8 yīn a dark place; darkness 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
394 8 yīn Yin 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
395 8 yīn the moon 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
396 8 yīn a shadow 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
397 8 yīn feminine 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
398 8 yīn sinister; insidious 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
399 8 yīn supernatural 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
400 8 yīn secretly 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
401 8 yīn dark 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
402 8 yīn secret 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
403 8 yìn to cover; to hide from view; to obstruct 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
404 8 yìn to bury 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
405 8 yīn cold 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
406 8 yīn to weaken; to decline 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
407 8 yīn broken lines in a hexagram 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
408 8 yīn to suggest 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
409 8 yìn to protect; to shelter 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
410 8 yīn an aggregate; a group 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
411 8 敗壞 bàihuài to ruin; to corrupt; to undermine 於中多有敗壞
412 8 zhī to go 如是勤行彼便得錢財得錢財已便守護之
413 8 zhī to arrive; to go 如是勤行彼便得錢財得錢財已便守護之
414 8 zhī is 如是勤行彼便得錢財得錢財已便守護之
415 8 zhī to use 如是勤行彼便得錢財得錢財已便守護之
416 8 zhī Zhi 如是勤行彼便得錢財得錢財已便守護之
417 8 jīn today; present; now 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
418 8 jīn Jin 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
419 8 jīn modern 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
420 8 jīn now; adhunā 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
421 8 xíng to walk 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
422 8 xíng capable; competent 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
423 8 háng profession 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
424 8 xíng Kangxi radical 144 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
425 8 xíng to travel 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
426 8 xìng actions; conduct 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
427 8 xíng to do; to act; to practice 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
428 8 xíng all right; OK; okay 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
429 8 háng horizontal line 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
430 8 héng virtuous deeds 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
431 8 hàng a line of trees 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
432 8 hàng bold; steadfast 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
433 8 xíng to move 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
434 8 xíng to put into effect; to implement 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
435 8 xíng travel 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
436 8 xíng to circulate 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
437 8 xíng running script; running script 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
438 8 xíng temporary 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
439 8 háng rank; order 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
440 8 háng a business; a shop 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
441 8 xíng to depart; to leave 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
442 8 xíng to experience 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
443 8 xíng path; way 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
444 8 xíng xing; ballad 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
445 8 xíng Xing 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
446 8 xíng Practice 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
447 8 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
448 8 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
449 7 便 biàn convenient; handy; easy 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
450 7 便 biàn advantageous 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
451 7 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
452 7 便 pián fat; obese 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
453 7 便 biàn to make easy 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
454 7 便 biàn an unearned advantage 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
455 7 便 biàn ordinary; plain 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
456 7 便 biàn in passing 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
457 7 便 biàn informal 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
458 7 便 biàn appropriate; suitable 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
459 7 便 biàn an advantageous occasion 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
460 7 便 biàn stool 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
461 7 便 pián quiet; quiet and comfortable 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
462 7 便 biàn proficient; skilled 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
463 7 便 pián shrewd; slick; good with words 如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打
464 7 不善 bù shàn akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious 終亦不善
465 7 extremity 便執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚鬪
466 7 ridge-beam of a roof 便執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚鬪
467 7 to exhaust 便執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚鬪
468 7 a standard principle 便執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚鬪
469 7 pinnacle; summit; highpoint 便執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚鬪
470 7 pole 便執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚鬪
471 7 throne 便執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚鬪
472 7 urgent 便執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚鬪
473 7 an electrical pole; a node 便執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚鬪
474 7 highest point; parama 便執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚鬪
475 7 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 於中多有敗壞
476 7 duó many; much 於中多有敗壞
477 7 duō more 於中多有敗壞
478 7 duō excessive 於中多有敗壞
479 7 duō abundant 於中多有敗壞
480 7 duō to multiply; to acrue 於中多有敗壞
481 7 duō Duo 於中多有敗壞
482 7 duō ta 於中多有敗壞
483 6 shēng to be born; to give birth 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
484 6 shēng to live 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
485 6 shēng raw 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
486 6 shēng a student 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
487 6 shēng life 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
488 6 shēng to produce; to give rise 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
489 6 shēng alive 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
490 6 shēng a lifetime 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
491 6 shēng to initiate; to become 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
492 6 shēng to grow 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
493 6 shēng unfamiliar 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
494 6 shēng not experienced 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
495 6 shēng hard; stiff; strong 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
496 6 shēng having academic or professional knowledge 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
497 6 shēng a male role in traditional theatre 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
498 6 shēng gender 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
499 6 shēng to develop; to grow 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
500 6 shēng to set up 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚

Frequencies of all Words

Top 1017

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 48 yín lascivious 婬意著結瞋恚
2 48 yín lewd; obscene 婬意著結瞋恚
3 48 yín sexual intercourse; maithuna 婬意著結瞋恚
4 47 huò or; either; else 工師工師共諍彼各各共鬪諍作種種鬪具或以拳
5 47 huò maybe; perhaps; might; possibly 工師工師共諍彼各各共鬪諍作種種鬪具或以拳
6 47 huò some; someone 工師工師共諍彼各各共鬪諍作種種鬪具或以拳
7 47 míngnián suddenly 工師工師共諍彼各各共鬪諍作種種鬪具或以拳
8 47 huò or; vā 工師工師共諍彼各各共鬪諍作種種鬪具或以拳
9 42 that; those 彼法未盡故而令汝在家不信樂出家棄家學道
10 42 another; the other 彼法未盡故而令汝在家不信樂出家棄家學道
11 42 that; tad 彼法未盡故而令汝在家不信樂出家棄家學道
12 35 大力士 dà lì shì a great warrior 釋大力士却坐一面已白世尊曰
13 35 大力士 dà Lì shì Hercules 釋大力士却坐一面已白世尊曰
14 29 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
15 29 old; ancient; former; past 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
16 29 reason; cause; purpose 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
17 29 to die 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
18 29 so; therefore; hence 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
19 29 original 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
20 29 accident; happening; instance 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
21 29 a friend; an acquaintance; friendship 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
22 29 something in the past 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
23 29 deceased; dead 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
24 29 still; yet 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
25 29 therefore; tasmāt 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
26 27 this; these 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
27 27 in this way 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
28 27 otherwise; but; however; so 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
29 27 at this time; now; here 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
30 27 this; here; etad 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
31 27 so as to; in order to 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
32 27 to use; to regard as 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
33 27 to use; to grasp 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
34 27 according to 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
35 27 because of 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
36 27 on a certain date 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
37 27 and; as well as 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
38 27 to rely on 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
39 27 to regard 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
40 27 to be able to 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
41 27 to order; to command 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
42 27 further; moreover 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
43 27 used after a verb 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
44 27 very 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
45 27 already 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
46 27 increasingly 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
47 27 a reason; a cause 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
48 27 Israel 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
49 27 Yi 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
50 27 use; yogena 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
51 26 wèi for; to 善為說法謂見法令疑盡
52 26 wèi because of 善為說法謂見法令疑盡
53 26 wéi to act as; to serve 善為說法謂見法令疑盡
54 26 wéi to change into; to become 善為說法謂見法令疑盡
55 26 wéi to be; is 善為說法謂見法令疑盡
56 26 wéi to do 善為說法謂見法令疑盡
57 26 wèi for 善為說法謂見法令疑盡
58 26 wèi because of; for; to 善為說法謂見法令疑盡
59 26 wèi to 善為說法謂見法令疑盡
60 26 wéi in a passive construction 善為說法謂見法令疑盡
61 26 wéi forming a rehetorical question 善為說法謂見法令疑盡
62 26 wéi forming an adverb 善為說法謂見法令疑盡
63 26 wéi to add emphasis 善為說法謂見法令疑盡
64 26 wèi to support; to help 善為說法謂見法令疑盡
65 26 wéi to govern 善為說法謂見法令疑盡
66 26 wèi to be; bhū 善為說法謂見法令疑盡
67 26 zuò to do 我作是念
68 26 zuò to act as; to serve as 我作是念
69 26 zuò to start 我作是念
70 26 zuò a writing; a work 我作是念
71 26 zuò to dress as; to be disguised as 我作是念
72 26 zuō to create; to make 我作是念
73 26 zuō a workshop 我作是念
74 26 zuō to write; to compose 我作是念
75 26 zuò to rise 我作是念
76 26 zuò to be aroused 我作是念
77 26 zuò activity; action; undertaking 我作是念
78 26 zuò to regard as 我作是念
79 26 zuò action; kāraṇa 我作是念
80 25 not; no 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
81 25 expresses that a certain condition cannot be acheived 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
82 25 as a correlative 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
83 25 no (answering a question) 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
84 25 forms a negative adjective from a noun 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
85 25 at the end of a sentence to form a question 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
86 25 to form a yes or no question 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
87 25 infix potential marker 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
88 25 no; na 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
89 24 I; me; my 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
90 24 self 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
91 24 we; our 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
92 24 [my] dear 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
93 24 Wo 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
94 24 self; atman; attan 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
95 24 ga 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
96 24 I; aham 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
97 22 shì is; are; am; to be 我作是念
98 22 shì is exactly 我作是念
99 22 shì is suitable; is in contrast 我作是念
100 22 shì this; that; those 我作是念
101 22 shì really; certainly 我作是念
102 22 shì correct; yes; affirmative 我作是念
103 22 shì true 我作是念
104 22 shì is; has; exists 我作是念
105 22 shì used between repetitions of a word 我作是念
106 22 shì a matter; an affair 我作是念
107 22 shì Shi 我作是念
108 22 shì is; bhū 我作是念
109 22 shì this; idam 我作是念
110 21 zhe indicates that an action is continuing 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
111 21 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
112 21 zhù outstanding 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
113 21 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
114 21 zhuó to wear (clothes) 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
115 21 zhe expresses a command 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
116 21 zháo to attach; to grasp 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
117 21 zhe indicates an accompanying action 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
118 21 zhāo to add; to put 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
119 21 zhuó a chess move 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
120 21 zhāo a trick; a move; a method 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
121 21 zhāo OK 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
122 21 zháo to fall into [a trap] 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
123 21 zháo to ignite 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
124 21 zháo to fall asleep 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
125 21 zhuó whereabouts; end result 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
126 21 zhù to appear; to manifest 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
127 21 zhù to show 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
128 21 zhù to indicate; to be distinguished by 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
129 21 zhù to write 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
130 21 zhù to record 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
131 21 zhù a document; writings 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
132 21 zhù Zhu 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
133 21 zháo expresses that a continuing process has a result 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
134 21 zháo as it turns out; coincidentally 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
135 21 zhuó to arrive 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
136 21 zhuó to result in 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
137 21 zhuó to command 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
138 21 zhuó a strategy 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
139 21 zhāo to happen; to occur 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
140 21 zhù space between main doorwary and a screen 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
141 21 zhuó somebody attached to a place; a local 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
142 21 zhe attachment to 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
143 21 you; thou 汝大力士
144 21 Ru River 汝大力士
145 21 Ru 汝大力士
146 21 you; tvam; bhavat 汝大力士
147 21 zhōng middle 尼拘蔞園中
148 21 zhōng medium; medium sized 尼拘蔞園中
149 21 zhōng China 尼拘蔞園中
150 21 zhòng to hit the mark 尼拘蔞園中
151 21 zhōng in; amongst 尼拘蔞園中
152 21 zhōng midday 尼拘蔞園中
153 21 zhōng inside 尼拘蔞園中
154 21 zhōng during 尼拘蔞園中
155 21 zhōng Zhong 尼拘蔞園中
156 21 zhōng intermediary 尼拘蔞園中
157 21 zhōng half 尼拘蔞園中
158 21 zhōng just right; suitably 尼拘蔞園中
159 21 zhōng while 尼拘蔞園中
160 21 zhòng to reach; to attain 尼拘蔞園中
161 21 zhòng to suffer; to infect 尼拘蔞園中
162 21 zhòng to obtain 尼拘蔞園中
163 21 zhòng to pass an exam 尼拘蔞園中
164 21 zhōng middle 尼拘蔞園中
165 20 in; at 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
166 20 in; at 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
167 20 in; at; to; from 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
168 20 to go; to 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
169 20 to rely on; to depend on 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
170 20 to go to; to arrive at 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
171 20 from 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
172 20 give 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
173 20 oppposing 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
174 20 and 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
175 20 compared to 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
176 20 by 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
177 20 and; as well as 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
178 20 for 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
179 20 Yu 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
180 20 a crow 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
181 20 whew; wow 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
182 20 near to; antike 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
183 20 zhì to; until 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
184 20 zhì Kangxi radical 133 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
185 20 zhì extremely; very; most 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
186 20 zhì to arrive 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
187 20 zhì approach; upagama 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
188 19 ruò to seem; to be like; as 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
189 19 ruò seemingly 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
190 19 ruò if 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
191 19 ruò you 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
192 19 ruò this; that 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
193 19 ruò and; or 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
194 19 ruò as for; pertaining to 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
195 19 pomegranite 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
196 19 ruò to choose 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
197 19 ruò to agree; to accord with; to conform to 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
198 19 ruò thus 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
199 19 ruò pollia 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
200 19 ruò Ruo 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
201 19 ruò only then 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
202 19 ja 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
203 19 jñā 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
204 19 ruò if; yadi 若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道
205 19 苦行 kǔxíng austerity 驅使作種種苦行或截其手
206 19 苦行 kǔxíng ascetism; tapas 驅使作種種苦行或截其手
207 18 尼乾 nígàn nirgrantha 從下晡起我至止右脇邊我於中遙見諸尼乾
208 18 yǒu is; are; to exist 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
209 18 yǒu to have; to possess 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
210 18 yǒu indicates an estimate 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
211 18 yǒu indicates a large quantity 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
212 18 yǒu indicates an affirmative response 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
213 18 yǒu a certain; used before a person, time, or place 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
214 18 yǒu used to compare two things 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
215 18 yǒu used in a polite formula before certain verbs 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
216 18 yǒu used before the names of dynasties 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
217 18 yǒu a certain thing; what exists 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
218 18 yǒu multiple of ten and ... 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
219 18 yǒu abundant 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
220 18 yǒu purposeful 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
221 18 yǒu You 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
222 18 yǒu 1. existence; 2. becoming 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
223 18 yǒu becoming; bhava 如是我今於世尊有信樂唯願世尊
224 17 如是 rúshì thus; so 聞如是
225 17 如是 rúshì thus, so 聞如是
226 17 如是 rúshì thus; evam 聞如是
227 17 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 聞如是
228 17 yīn because 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
229 17 yīn cause; reason 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
230 17 yīn to accord with 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
231 17 yīn to follow 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
232 17 yīn to rely on 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
233 17 yīn via; through 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
234 17 yīn to continue 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
235 17 yīn to receive 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
236 17 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
237 17 yīn to seize an opportunity 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
238 17 yīn to be like 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
239 17 yīn from; because of 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
240 17 yīn thereupon; as a result; consequently; thus; hence 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
241 17 yīn a standrd; a criterion 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
242 17 yīn Cause 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
243 17 yīn cause; hetu 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
244 16 bitterness; bitter flavor 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
245 16 hardship; suffering 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
246 16 to make things difficult for 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
247 16 to train; to practice 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
248 16 to suffer from a misfortune 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
249 16 bitter 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
250 16 grieved; facing hardship 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
251 16 in low spirits; depressed 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
252 16 assiduously; to do one's best; to strive as much as possible 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
253 16 painful 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
254 16 suffering; duḥkha; dukkha 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
255 16 idea 婬意著結瞋恚
256 16 Italy (abbreviation) 婬意著結瞋恚
257 16 a wish; a desire; intention 婬意著結瞋恚
258 16 mood; feeling 婬意著結瞋恚
259 16 will; willpower; determination 婬意著結瞋恚
260 16 bearing; spirit 婬意著結瞋恚
261 16 to think of; to long for; to miss 婬意著結瞋恚
262 16 to anticipate; to expect 婬意著結瞋恚
263 16 to doubt; to suspect 婬意著結瞋恚
264 16 meaning 婬意著結瞋恚
265 16 a suggestion; a hint 婬意著結瞋恚
266 16 an understanding; a point of view 婬意著結瞋恚
267 16 or 婬意著結瞋恚
268 16 Yi 婬意著結瞋恚
269 16 manas; mind; mentation 婬意著結瞋恚
270 15 增上 zēngshàng additional; increased; superior 此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣
271 15 瞿曇 qútán Gautama; Gotama 瞿曇
272 14 zhù to dwell; to live; to reside 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
273 14 zhù to stop; to halt 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
274 14 zhù to retain; to remain 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
275 14 zhù to lodge at [temporarily] 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
276 14 zhù firmly; securely 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
277 14 zhù verb complement 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
278 14 zhù attaching; abiding; dwelling on 法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家
279 14 wáng Wang 若應王募彼寒寒所逼
280 14 wáng a king 若應王募彼寒寒所逼
281 14 wáng Kangxi radical 96 若應王募彼寒寒所逼
282 14 wàng to be king; to rule 若應王募彼寒寒所逼
283 14 wáng a prince; a duke 若應王募彼寒寒所逼
284 14 wáng grand; great 若應王募彼寒寒所逼
285 14 wáng to treat with the ceremony due to a king 若應王募彼寒寒所逼
286 14 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 若應王募彼寒寒所逼
287 14 wáng the head of a group or gang 若應王募彼寒寒所逼
288 14 wáng the biggest or best of a group 若應王募彼寒寒所逼
289 14 wáng king; best of a kind; rāja 若應王募彼寒寒所逼
290 14 child; son 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
291 14 egg; newborn 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
292 14 first earthly branch 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
293 14 11 p.m.-1 a.m. 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
294 14 Kangxi radical 39 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
295 14 zi indicates that the the word is used as a noun 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
296 14 pellet; something small and hard 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
297 14 master 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
298 14 viscount 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
299 14 zi you; your honor 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
300 14 masters 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
301 14 person 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
302 14 young 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
303 14 seed 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
304 14 subordinate; subsidiary 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
305 14 a copper coin 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
306 14 bundle 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
307 14 female dragonfly 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
308 14 constituent 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
309 14 offspring; descendants 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
310 14 dear 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
311 14 little one 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
312 14 son; putra 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
313 14 offspring; tanaya 若族姓子若學工巧以自存命若耕田
314 14 his; hers; its; theirs 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
315 14 to add emphasis 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
316 14 used when asking a question in reply to a question 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
317 14 used when making a request or giving an order 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
318 14 he; her; it; them 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
319 14 probably; likely 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
320 14 will 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
321 14 may 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
322 14 if 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
323 14 or 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
324 14 Qi 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
325 14 he; her; it; saḥ; sā; tad 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
326 13 zhèng to criticize; to remonstrate; to admonish 母共子諍
327 13 zhèng to advise frankly 母共子諍
328 13 zhèng to dispute 母共子諍
329 13 zhèng quarrel; vigraha 母共子諍
330 13 gòng together 母共子諍
331 13 gòng to share 母共子諍
332 13 gòng Communist 母共子諍
333 13 gòng to connect; to join; to combine 母共子諍
334 13 gòng to include 母共子諍
335 13 gòng all together; in total 母共子諍
336 13 gòng same; in common 母共子諍
337 13 gòng and 母共子諍
338 13 gǒng to cup one fist in the other hand 母共子諍
339 13 gǒng to surround; to circle 母共子諍
340 13 gōng to provide 母共子諍
341 13 gōng respectfully 母共子諍
342 13 gōng Gong 母共子諍
343 13 gòng together; saha 母共子諍
344 13 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
345 13 suǒ an office; an institute 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
346 13 suǒ introduces a relative clause 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
347 13 suǒ it 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
348 13 suǒ if; supposing 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
349 13 suǒ a few; various; some 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
350 13 suǒ a place; a location 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
351 13 suǒ indicates a passive voice 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
352 13 suǒ that which 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
353 13 suǒ an ordinal number 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
354 13 suǒ meaning 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
355 13 suǒ garrison 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
356 13 suǒ place; pradeśa 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
357 13 suǒ that which; yad 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
358 13 ér and; as well as; but (not); yet (not) 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
359 13 ér Kangxi radical 126 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
360 13 ér you 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
361 13 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
362 13 ér right away; then 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
363 13 ér but; yet; however; while; nevertheless 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
364 13 ér if; in case; in the event that 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
365 13 ér therefore; as a result; thus 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
366 13 ér how can it be that? 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
367 13 ér so as to 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
368 13 ér only then 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
369 13 ér as if; to seem like 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
370 13 néng can; able 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
371 13 ér whiskers on the cheeks; sideburns 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
372 13 ér me 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
373 13 ér to arrive; up to 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
374 13 ér possessive 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
375 13 ér and; ca 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
376 13 wèi to call 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
377 13 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
378 13 wèi to speak to; to address 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
379 13 wèi to treat as; to regard as 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
380 13 wèi introducing a condition situation 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
381 13 wèi to speak to; to address 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
382 13 wèi to think 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
383 13 wèi for; is to be 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
384 13 wèi to make; to cause 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
385 13 wèi and 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
386 13 wèi principle; reason 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
387 13 wèi Wei 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
388 13 wèi which; what; yad 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
389 13 wèi to say; iti 如世尊所說法我悉知謂三意念著結
390 13 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 或著草上或著鐵驢口中
391 13 kǒu Kangxi radical 30 或著草上或著鐵驢口中
392 13 kǒu mouth 或著草上或著鐵驢口中
393 13 kǒu an opening; a hole 或著草上或著鐵驢口中
394 13 kǒu eloquence 或著草上或著鐵驢口中
395 13 kǒu the edge of a blade 或著草上或著鐵驢口中
396 13 kǒu edge; border 或著草上或著鐵驢口中
397 13 kǒu verbal; oral 或著草上或著鐵驢口中
398 13 kǒu taste 或著草上或著鐵驢口中
399 13 kǒu population; people 或著草上或著鐵驢口中
400 13 kǒu an entrance; an exit; a pass 或著草上或著鐵驢口中
401 13 kǒu mouth; eopening; entrance; mukha 或著草上或著鐵驢口中
402 13 安樂 ānlè peaceful and happy; content 知是敗壞謂我知見如真亦不於婬作惡不善法住於護安樂謂無上息
403 13 安樂 ānlè Anle 知是敗壞謂我知見如真亦不於婬作惡不善法住於護安樂謂無上息
404 13 安樂 ānlè Anle district 知是敗壞謂我知見如真亦不於婬作惡不善法住於護安樂謂無上息
405 13 安樂 ānlè Stability and Happiness 知是敗壞謂我知見如真亦不於婬作惡不善法住於護安樂謂無上息
406 13 安樂 ānlè condition of ease; sparśavihāra 知是敗壞謂我知見如真亦不於婬作惡不善法住於護安樂謂無上息
407 11 世尊 shìzūn World-Honored One 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
408 11 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所
409 11 shēn human body; torso 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
410 11 shēn Kangxi radical 158 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
411 11 shēn measure word for clothes 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
412 11 shēn self 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
413 11 shēn life 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
414 11 shēn an object 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
415 11 shēn a lifetime 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
416 11 shēn personally 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
417 11 shēn moral character 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
418 11 shēn status; identity; position 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
419 11 shēn pregnancy 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
420 11 juān India 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
421 11 shēn body; kāya 身知細滑染著眾中而自娛樂愛樂氣味於中樂
422 10 lìng to make; to cause to be; to lead 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
423 10 lìng to issue a command 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
424 10 lìng rules of behavior; customs 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
425 10 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
426 10 lìng a season 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
427 10 lìng respected; good reputation 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
428 10 lìng good 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
429 10 lìng pretentious 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
430 10 lìng a transcending state of existence 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
431 10 lìng a commander 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
432 10 lìng a commanding quality; an impressive character 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
433 10 lìng lyrics 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
434 10 lìng Ling 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
435 10 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 我有何法未盡而令生婬欲而著其意
436 10 method; way 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
437 10 France 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
438 10 the law; rules; regulations 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
439 10 the teachings of the Buddha; Dharma 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
440 10 a standard; a norm 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
441 10 an institution 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
442 10 to emulate 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
443 10 magic; a magic trick 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
444 10 punishment 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
445 10 Fa 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
446 10 a precedent 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
447 10 a classification of some kinds of Han texts 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
448 10 relating to a ceremony or rite 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
449 10 Dharma 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
450 10 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
451 10 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
452 10 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
453 10 quality; characteristic 唯世尊所說法我悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚
454 10 jié cut off; to stop; to intercept 眾生因婬故至增上婬故至王城邑或穿牆破藏或盜他物或截他道
455 10 jié section 眾生因婬故至增上婬故至王城邑或穿牆破藏或盜他物或截他道
456 10 jié cut; to sever 眾生因婬故至增上婬故至王城邑或穿牆破藏或盜他物或截他道
457 10 jié clearly; evidently; obviously 眾生因婬故至增上婬故至王城邑或穿牆破藏或盜他物或截他道
458 10 jié well balanced; even 眾生因婬故至增上婬故至王城邑或穿牆破藏或盜他物或截他道
459 10 jié cut off; chid 眾生因婬故至增上婬故至王城邑或穿牆破藏或盜他物或截他道
460 9 cháng always; ever; often; frequently; constantly 常不坐
461 9 cháng Chang 常不坐
462 9 cháng long-lasting 常不坐
463 9 cháng common; general; ordinary 常不坐
464 9 cháng a principle; a rule 常不坐
465 9 cháng eternal; nitya 常不坐
466 9 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 西晉沙門法炬譯
467 9 沙門 shāmén sramana 西晉沙門法炬譯
468 9 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 西晉沙門法炬譯
469 9 fēi not; non-; un- 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
470 9 fēi Kangxi radical 175 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
471 9 fēi wrong; bad; untruthful 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
472 9 fēi different 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
473 9 fēi to not be; to not have 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
474 9 fēi to violate; to be contrary to 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
475 9 fēi Africa 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
476 9 fēi to slander 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
477 9 fěi to avoid 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
478 9 fēi must 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
479 9 fēi an error 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
480 9 fēi a problem; a question 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
481 9 fēi evil 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
482 9 fēi besides; except; unless 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
483 9 already 到已禮世尊足
484 9 Kangxi radical 49 到已禮世尊足
485 9 from 到已禮世尊足
486 9 to bring to an end; to stop 到已禮世尊足
487 9 final aspectual particle 到已禮世尊足
488 9 afterwards; thereafter 到已禮世尊足
489 9 too; very; excessively 到已禮世尊足
490 9 to complete 到已禮世尊足
491 9 to demote; to dismiss 到已禮世尊足
492 9 to recover from an illness 到已禮世尊足
493 9 certainly 到已禮世尊足
494 9 an interjection of surprise 到已禮世尊足
495 9 this 到已禮世尊足
496 9 former; pūrvaka 到已禮世尊足
497 9 former; pūrvaka 到已禮世尊足
498 9 頻浮婆 pínfúpó Bimbisara 不從善行得善報彼王頻浮婆安樂住汝沙門瞿曇不能爾
499 9 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非
500 9 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 妹共兄諍彼共鬪諍母說子非

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
yín sexual intercourse; maithuna
huò or; vā
that; tad
therefore; tasmāt
this; here; etad
use; yogena
wèi to be; bhū
zuò action; kāraṇa
no; na
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
鞞陀 98 Veda
法炬 102
 1. Dharma Torch
 2. the torch of Dharma
 3. dharma torch
 4. Fa Ju
高城 103
 1. Goseong
 2. Gao Cheng
 3. high walls
苦阴因事经 苦陰因事經 75 Ku Yin Yin Shi Jing; Cuḷadukkhakkhandhasutta; Cula-dukkhakkhandha Sutta
罗阅只 羅閱祇 108 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
频浮婆 頻浮婆 112 Bimbisara
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
七叶窟 七葉窟 81 Saptaparni Cave
瞿昙 瞿曇 113 Gautama; Gotama
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
西晋 西晉 120 Western Jin Dynasty
学道 學道 120
 1. examiner
 2. Learning the Way

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 38.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱念 愛念 195 to miss
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
等智 100 secular knowledge
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二三 195 six non-Buddhist philosophers
耳知声 耳知聲 196 sounds cognizable via the ear
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
凡愚 102 common and ignorant
法住 102 dharma abode
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
福行 102 actions that product merit
后身 後身 104 last body; next body; last rebirth
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
苦痛 107 the sensation of pain
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
罗婆 羅婆 108 an instant; lava
摩竭 109 makara
能信 110 able to believe
尼干 尼乾 110 nirgrantha
泥犁 110 hell; niraya
勤行 113 diligent practice
勤修 113 cultivated; caritāvin
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
善报 善報 115 wholesome retribution
身业 身業 115 physical karma
圣弟子 聖弟子 115 a disciple of the noble ones
我有 119 the illusion of the existence of self
我语 我語 119 atmavada; notions of a self
信乐 信樂 120 joy of believing
眼知色 121 forms cognizable via the eye
一日一夜 121 one day and one night
婬欲 121 sexual desire
增上 122 additional; increased; superior
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
诸比丘 諸比丘 122 monks
作善 122 to do good deeds