Glossary and Vocabulary for Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 頂生王因緣經, Scroll 5

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 29 Qi 其愛囉嚩拏象王
2 28 ér Kangxi radical 126 又彼象王有八千象而為眷屬
3 28 ér as if; to seem like 又彼象王有八千象而為眷屬
4 28 néng can; able 又彼象王有八千象而為眷屬
5 28 ér whiskers on the cheeks; sideburns 又彼象王有八千象而為眷屬
6 28 ér to arrive; up to 又彼象王有八千象而為眷屬
7 23 zhī to go 帝釋御之
8 23 zhī to arrive; to go 帝釋御之
9 23 zhī is 帝釋御之
10 23 zhī to use 帝釋御之
11 23 zhī Zhi 帝釋御之
12 22 wéi to act as; to serve 又彼象王有八千象而為眷屬
13 22 wéi to change into; to become 又彼象王有八千象而為眷屬
14 22 wéi to be; is 又彼象王有八千象而為眷屬
15 22 wéi to do 又彼象王有八千象而為眷屬
16 22 wèi to support; to help 又彼象王有八千象而為眷屬
17 22 wéi to govern 又彼象王有八千象而為眷屬
18 22 wèi to be; bhū 又彼象王有八千象而為眷屬
19 22 to use; to grasp 乃以神力出現三十二頭
20 22 to rely on 乃以神力出現三十二頭
21 22 to regard 乃以神力出現三十二頭
22 22 to be able to 乃以神力出現三十二頭
23 22 to order; to command 乃以神力出現三十二頭
24 22 used after a verb 乃以神力出現三十二頭
25 22 a reason; a cause 乃以神力出現三十二頭
26 22 Israel 乃以神力出現三十二頭
27 22 Yi 乃以神力出現三十二頭
28 22 use; yogena 乃以神力出現三十二頭
29 22 shù tree 復有種種華樹果樹
30 22 shù to plant 復有種種華樹果樹
31 22 shù to establish 復有種種華樹果樹
32 22 shù a door screen 復有種種華樹果樹
33 22 shù a door screen 復有種種華樹果樹
34 22 shù tree; vṛkṣa 復有種種華樹果樹
35 22 象王 xiàngwáng keeper of elephants 象王頭相最勝妙好內赤外青
36 22 象王 xiàngwáng elephant king; noble elephant 象王頭相最勝妙好內赤外青
37 21 由旬 yóuxún yojana 身長二由旬半
38 20 zhù to dwell; to live; to reside 餘諸天眾隨應而住
39 20 zhù to stop; to halt 餘諸天眾隨應而住
40 20 zhù to retain; to remain 餘諸天眾隨應而住
41 20 zhù to lodge at [temporarily] 餘諸天眾隨應而住
42 20 zhù verb complement 餘諸天眾隨應而住
43 20 zhù attaching; abiding; dwelling on 餘諸天眾隨應而住
44 18 shí time; a point or period of time 若彼天眾思出游賞諸園苑時
45 18 shí a season; a quarter of a year 若彼天眾思出游賞諸園苑時
46 18 shí one of the 12 two-hour periods of the day 若彼天眾思出游賞諸園苑時
47 18 shí fashionable 若彼天眾思出游賞諸園苑時
48 18 shí fate; destiny; luck 若彼天眾思出游賞諸園苑時
49 18 shí occasion; opportunity; chance 若彼天眾思出游賞諸園苑時
50 18 shí tense 若彼天眾思出游賞諸園苑時
51 18 shí particular; special 若彼天眾思出游賞諸園苑時
52 18 shí to plant; to cultivate 若彼天眾思出游賞諸園苑時
53 18 shí an era; a dynasty 若彼天眾思出游賞諸園苑時
54 18 shí time [abstract] 若彼天眾思出游賞諸園苑時
55 18 shí seasonal 若彼天眾思出游賞諸園苑時
56 18 shí to wait upon 若彼天眾思出游賞諸園苑時
57 18 shí hour 若彼天眾思出游賞諸園苑時
58 18 shí appropriate; proper; timely 若彼天眾思出游賞諸園苑時
59 18 shí Shi 若彼天眾思出游賞諸園苑時
60 18 shí a present; currentlt 若彼天眾思出游賞諸園苑時
61 18 shí time; kāla 若彼天眾思出游賞諸園苑時
62 18 shí at that time; samaya 若彼天眾思出游賞諸園苑時
63 18 jīn gold
64 18 jīn money
65 18 jīn Jin; Kim
66 18 jīn Kangxi radical 167
67 18 jīn Later Jin Dynasty; Jin Dynasty
68 18 jīn metal
69 18 jīn hard
70 18 jīn a unit of money in China in historic times
71 18 jīn golden; gold colored
72 18 jīn a weapon
73 18 jīn valuable
74 18 jīn metal agent
75 18 jīn cymbals
76 18 jīn Venus
77 18 jīn gold; hiranya
78 18 jīn golden, bright in color; suvarna; hema; kanaka; kancana
79 17 to be near by; to be close to 即自知時應彼所欲
80 17 at that time 即自知時應彼所欲
81 17 to be exactly the same as; to be thus 即自知時應彼所欲
82 17 supposed; so-called 即自知時應彼所欲
83 17 to arrive at; to ascend 即自知時應彼所欲
84 16 huā Hua 如俱母陀花七支拄地
85 16 huā flower 如俱母陀花七支拄地
86 16 huā to spend (money, time) 如俱母陀花七支拄地
87 16 huā a flower shaped object 如俱母陀花七支拄地
88 16 huā a beautiful female 如俱母陀花七支拄地
89 16 huā having flowers 如俱母陀花七支拄地
90 16 huā having a decorative pattern 如俱母陀花七支拄地
91 16 huā having a a variety 如俱母陀花七支拄地
92 16 huā false; empty 如俱母陀花七支拄地
93 16 huā indistinct; fuzzy 如俱母陀花七支拄地
94 16 huā excited 如俱母陀花七支拄地
95 16 huā to flower 如俱母陀花七支拄地
96 16 huā flower; puṣpa 如俱母陀花七支拄地
97 15 xíng to walk 象王行時迅猶風轉
98 15 xíng capable; competent 象王行時迅猶風轉
99 15 háng profession 象王行時迅猶風轉
100 15 xíng Kangxi radical 144 象王行時迅猶風轉
101 15 xíng to travel 象王行時迅猶風轉
102 15 xìng actions; conduct 象王行時迅猶風轉
103 15 xíng to do; to act; to practice 象王行時迅猶風轉
104 15 xíng all right; OK; okay 象王行時迅猶風轉
105 15 háng horizontal line 象王行時迅猶風轉
106 15 héng virtuous deeds 象王行時迅猶風轉
107 15 hàng a line of trees 象王行時迅猶風轉
108 15 hàng bold; steadfast 象王行時迅猶風轉
109 15 xíng to move 象王行時迅猶風轉
110 15 xíng to put into effect; to implement 象王行時迅猶風轉
111 15 xíng travel 象王行時迅猶風轉
112 15 xíng to circulate 象王行時迅猶風轉
113 15 xíng running script; running script 象王行時迅猶風轉
114 15 xíng temporary 象王行時迅猶風轉
115 15 háng rank; order 象王行時迅猶風轉
116 15 háng a business; a shop 象王行時迅猶風轉
117 15 xíng to depart; to leave 象王行時迅猶風轉
118 15 xíng to experience 象王行時迅猶風轉
119 15 xíng path; way 象王行時迅猶風轉
120 15 xíng xing; ballad 象王行時迅猶風轉
121 15 xíng Xing 象王行時迅猶風轉
122 15 xíng Practice 象王行時迅猶風轉
123 15 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 象王行時迅猶風轉
124 15 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 象王行時迅猶風轉
125 14 阿脩羅 āxiūluó asura 後時彼三十三天眾與阿脩羅而共鬪戰
126 14 to reach 若金為臺即銀為柱及以梁棟
127 14 to attain 若金為臺即銀為柱及以梁棟
128 14 to understand 若金為臺即銀為柱及以梁棟
129 14 able to be compared to; to catch up with 若金為臺即銀為柱及以梁棟
130 14 to be involved with; to associate with 若金為臺即銀為柱及以梁棟
131 14 passing of a feudal title from elder to younger brother 若金為臺即銀為柱及以梁棟
132 14 and; ca; api 若金為臺即銀為柱及以梁棟
133 14 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
134 14 děng to wait 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
135 14 děng to be equal 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
136 14 děng degree; level 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
137 14 děng to compare 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
138 14 děng same; equal; sama 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
139 14 Yi 亦如帝青
140 14 一一 yīyī one or two 一一象頭具足色相
141 14 一一 yīyī a few 一一象頭具足色相
142 14 jiā ka 其善法堂以頗胝迦為地
143 14 jiā ka 其善法堂以頗胝迦為地
144 13 wáng Wang 三十三天有大象王
145 13 wáng a king 三十三天有大象王
146 13 wáng Kangxi radical 96 三十三天有大象王
147 13 wàng to be king; to rule 三十三天有大象王
148 13 wáng a prince; a duke 三十三天有大象王
149 13 wáng grand; great 三十三天有大象王
150 13 wáng to treat with the ceremony due to a king 三十三天有大象王
151 13 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 三十三天有大象王
152 13 wáng the head of a group or gang 三十三天有大象王
153 13 wáng the biggest or best of a group 三十三天有大象王
154 13 wáng king; best of a kind; rāja 三十三天有大象王
155 13 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 名曰善住
156 13 shàn happy 名曰善住
157 13 shàn good 名曰善住
158 13 shàn kind-hearted 名曰善住
159 13 shàn to be skilled at something 名曰善住
160 13 shàn familiar 名曰善住
161 13 shàn to repair 名曰善住
162 13 shàn to admire 名曰善住
163 13 shàn to praise 名曰善住
164 13 shàn Shan 名曰善住
165 13 shàn wholesome; virtuous 名曰善住
166 13 yòu Kangxi radical 29 又彼象王有八千象而為眷屬
167 12 xiàng figure; image; appearance 又彼象王有八千象而為眷屬
168 12 xiàng elephant 又彼象王有八千象而為眷屬
169 12 xiàng ivory 又彼象王有八千象而為眷屬
170 12 xiàng to be like; to seem 又彼象王有八千象而為眷屬
171 12 xiàng premier 又彼象王有八千象而為眷屬
172 12 xiàng a representation; an icon; an effigy 又彼象王有八千象而為眷屬
173 12 xiàng phenomena 又彼象王有八千象而為眷屬
174 12 xiàng a decree; an ordinance; a law 又彼象王有八千象而為眷屬
175 12 xiàng image commentary 又彼象王有八千象而為眷屬
176 12 xiàng a kind of weapon 又彼象王有八千象而為眷屬
177 12 xiàng Xiang 又彼象王有八千象而為眷屬
178 12 xiàng to imitate 又彼象王有八千象而為眷屬
179 12 xiàng elephant; gaja 又彼象王有八千象而為眷屬
180 12 to go back; to return 又復愛囉嚩拏象王
181 12 to resume; to restart 又復愛囉嚩拏象王
182 12 to do in detail 又復愛囉嚩拏象王
183 12 to restore 又復愛囉嚩拏象王
184 12 to respond; to reply to 又復愛囉嚩拏象王
185 12 Fu; Return 又復愛囉嚩拏象王
186 12 to retaliate; to reciprocate 又復愛囉嚩拏象王
187 12 to avoid forced labor or tax 又復愛囉嚩拏象王
188 12 Fu 又復愛囉嚩拏象王
189 12 doubled; to overlapping; folded 又復愛囉嚩拏象王
190 12 a lined garment with doubled thickness 又復愛囉嚩拏象王
191 12 zhòng many; numerous 餘諸天眾隨應而住
192 12 zhòng masses; people; multitude; crowd 餘諸天眾隨應而住
193 12 zhòng general; common; public 餘諸天眾隨應而住
194 12 to go; to 其三十二天於所化頭如次安處
195 12 to rely on; to depend on 其三十二天於所化頭如次安處
196 12 Yu 其三十二天於所化頭如次安處
197 12 a crow 其三十二天於所化頭如次安處
198 12 suǒ a few; various; some 即自知時應彼所欲
199 12 suǒ a place; a location 即自知時應彼所欲
200 12 suǒ indicates a passive voice 即自知時應彼所欲
201 12 suǒ an ordinal number 即自知時應彼所欲
202 12 suǒ meaning 即自知時應彼所欲
203 12 suǒ garrison 即自知時應彼所欲
204 12 suǒ place; pradeśa 即自知時應彼所欲
205 11 zhī a callous 其善法堂以頗胝迦為地
206 11 zhǒng kind; type 復有種種華樹果樹
207 11 zhòng to plant; to grow; to cultivate 復有種種華樹果樹
208 11 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 復有種種華樹果樹
209 11 zhǒng seed; strain 復有種種華樹果樹
210 11 zhǒng offspring 復有種種華樹果樹
211 11 zhǒng breed 復有種種華樹果樹
212 11 zhǒng race 復有種種華樹果樹
213 11 zhǒng species 復有種種華樹果樹
214 11 zhǒng root; source; origin 復有種種華樹果樹
215 11 zhǒng grit; guts 復有種種華樹果樹
216 11 zhǒng seed; bīja 復有種種華樹果樹
217 11 oblique; inclined; slanting; biased 其善法堂以頗胝迦為地
218 11 Po 其善法堂以頗胝迦為地
219 11 pha 其善法堂以頗胝迦為地
220 10 三十三天 sān shí sān tiān Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven 三十三天有大象王
221 10 瑠璃 liúlí lapis lazuli; lazurite 瑠璃
222 10 瑠璃 liúlí cat's-eye gem; vaiḍūrya 瑠璃
223 10 zhōng middle 乘載天眾周行三十三天中
224 10 zhōng medium; medium sized 乘載天眾周行三十三天中
225 10 zhōng China 乘載天眾周行三十三天中
226 10 zhòng to hit the mark 乘載天眾周行三十三天中
227 10 zhōng midday 乘載天眾周行三十三天中
228 10 zhōng inside 乘載天眾周行三十三天中
229 10 zhōng during 乘載天眾周行三十三天中
230 10 zhōng Zhong 乘載天眾周行三十三天中
231 10 zhōng intermediary 乘載天眾周行三十三天中
232 10 zhōng half 乘載天眾周行三十三天中
233 10 zhòng to reach; to attain 乘載天眾周行三十三天中
234 10 zhòng to suffer; to infect 乘載天眾周行三十三天中
235 10 zhòng to obtain 乘載天眾周行三十三天中
236 10 zhòng to pass an exam 乘載天眾周行三十三天中
237 10 zhōng middle 乘載天眾周行三十三天中
238 10 four 有四寶臺
239 10 note a musical scale 有四寶臺
240 10 fourth 有四寶臺
241 10 Si 有四寶臺
242 10 four; catur 有四寶臺
243 10 soil; ground; land 如俱母陀花七支拄地
244 10 floor 如俱母陀花七支拄地
245 10 the earth 如俱母陀花七支拄地
246 10 fields 如俱母陀花七支拄地
247 10 a place 如俱母陀花七支拄地
248 10 a situation; a position 如俱母陀花七支拄地
249 10 background 如俱母陀花七支拄地
250 10 terrain 如俱母陀花七支拄地
251 10 a territory; a region 如俱母陀花七支拄地
252 10 used after a distance measure 如俱母陀花七支拄地
253 10 coming from the same clan 如俱母陀花七支拄地
254 10 earth; pṛthivī 如俱母陀花七支拄地
255 10 stage; ground; level; bhumi 如俱母陀花七支拄地
256 10 xiàng to observe; to assess 身相可觀
257 10 xiàng appearance; portrait; picture 身相可觀
258 10 xiàng countenance; personage; character; disposition 身相可觀
259 10 xiàng to aid; to help 身相可觀
260 10 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 身相可觀
261 10 xiàng a sign; a mark; appearance 身相可觀
262 10 xiāng alternately; in turn 身相可觀
263 10 xiāng Xiang 身相可觀
264 10 xiāng form substance 身相可觀
265 10 xiāng to express 身相可觀
266 10 xiàng to choose 身相可觀
267 10 xiāng Xiang 身相可觀
268 10 xiāng an ancient musical instrument 身相可觀
269 10 xiāng the seventh lunar month 身相可觀
270 10 xiāng to compare 身相可觀
271 10 xiàng to divine 身相可觀
272 10 xiàng to administer 身相可觀
273 10 xiàng helper for a blind person 身相可觀
274 10 xiāng rhythm [music] 身相可觀
275 10 xiāng the upper frets of a pipa 身相可觀
276 10 xiāng coralwood 身相可觀
277 10 xiàng ministry 身相可觀
278 10 xiàng to supplement; to enhance 身相可觀
279 10 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 身相可觀
280 10 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 身相可觀
281 10 xiàng sign; mark; liṅga 身相可觀
282 10 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 身相可觀
283 10 zhù a pillar; a post 若金為臺即銀為柱及以梁棟
284 10 zhù to support 若金為臺即銀為柱及以梁棟
285 10 zhù to lean on 若金為臺即銀為柱及以梁棟
286 10 zhù a pillar; stambha 若金為臺即銀為柱及以梁棟
287 9 yín silver
288 9 yín silver
289 9 yín cash; money
290 9 yín silver apricot; gingko
291 9 yín edge; border
292 9 yín Yin
293 9 yín silver; rūpya
294 9 tóu head 象王頭相最勝妙好內赤外青
295 9 tóu top 象王頭相最勝妙好內赤外青
296 9 tóu a piece; an aspect 象王頭相最勝妙好內赤外青
297 9 tóu a leader 象王頭相最勝妙好內赤外青
298 9 tóu first 象王頭相最勝妙好內赤外青
299 9 tóu hair 象王頭相最勝妙好內赤外青
300 9 tóu start; end 象王頭相最勝妙好內赤外青
301 9 tóu a commission 象王頭相最勝妙好內赤外青
302 9 tóu a person 象王頭相最勝妙好內赤外青
303 9 tóu direction; bearing 象王頭相最勝妙好內赤外青
304 9 tóu previous 象王頭相最勝妙好內赤外青
305 9 tóu head; śiras 象王頭相最勝妙好內赤外青
306 9 tái Taiwan 一一花中有七七臺
307 9 tái desk; platform; terrace 一一花中有七七臺
308 9 tái platform; stage; terrace; stand; support; desk 一一花中有七七臺
309 9 tái typhoon 一一花中有七七臺
310 9 tái desk; platform; terrace 一一花中有七七臺
311 9 tái station; broadcasting station 一一花中有七七臺
312 9 tái official post 一一花中有七七臺
313 9 eminent 一一花中有七七臺
314 9 tái elevated 一一花中有七七臺
315 9 tái tribunal 一一花中有七七臺
316 9 tái capitulum 一一花中有七七臺
317 9 tái terrace; kūṭa 一一花中有七七臺
318 8 zhě ca 彼三十三天中守衛園苑者
319 8 zhé tearing off limbs as punishment 其善住樹王盤根十四磔手
320 8 zhé to slaughter an animal for a sacrifice 其善住樹王盤根十四磔手
321 8 zhé a downward stroke slanting right 其善住樹王盤根十四磔手
322 8 zhé a handspan; vitasti 其善住樹王盤根十四磔手
323 8 七七 qīqī forty-nine 一一牙上有七七池沼
324 8 shǒu hand 其善住樹王盤根十四磔手
325 8 shǒu Kangxi radical 64 其善住樹王盤根十四磔手
326 8 shǒu to hold in one's hand 其善住樹王盤根十四磔手
327 8 shǒu a skill; an ability 其善住樹王盤根十四磔手
328 8 shǒu a person with skill 其善住樹王盤根十四磔手
329 8 shǒu convenient; portable 其善住樹王盤根十四磔手
330 8 shǒu a person doing an activity 其善住樹王盤根十四磔手
331 8 shǒu a method; a technique 其善住樹王盤根十四磔手
332 8 shǒu personally written 其善住樹王盤根十四磔手
333 8 shǒu carried or handled by hand 其善住樹王盤根十四磔手
334 8 shǒu hand; pāṇi; hasta 其善住樹王盤根十四磔手
335 8 眷屬 juànshǔ family members; family dependents 又彼象王有八千象而為眷屬
336 8 眷屬 juànshǔ husband and wife 又彼象王有八千象而為眷屬
337 8 有種 yǒuzhǒng to have guts; to have courage; to be brave 復有種種華樹果樹
338 8 liáng a bridge 若金為臺即銀為柱及以梁棟
339 8 liáng Liang Dynasty 若金為臺即銀為柱及以梁棟
340 8 liáng City of Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
341 8 liáng State of Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
342 8 liáng Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
343 8 liáng a beam; rafters 若金為臺即銀為柱及以梁棟
344 8 liáng a fishing sluice 若金為臺即銀為柱及以梁棟
345 8 liáng to lose footing 若金為臺即銀為柱及以梁棟
346 8 liáng State of Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
347 8 liáng a ridge 若金為臺即銀為柱及以梁棟
348 8 liáng later Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
349 8 liáng a beam; sthūṇā 若金為臺即銀為柱及以梁棟
350 8 bàn half [of] 身長二由旬半
351 8 bàn mid-; in the middle 身長二由旬半
352 8 bàn mostly 身長二由旬半
353 8 bàn one half 身長二由旬半
354 8 bàn half; ardha 身長二由旬半
355 8 bàn pan 身長二由旬半
356 8 to know; to learn about; to comprehend 天子天女皆悉不能瞻其前後
357 8 detailed 天子天女皆悉不能瞻其前後
358 8 to elaborate; to expound 天子天女皆悉不能瞻其前後
359 8 to exhaust; to use up 天子天女皆悉不能瞻其前後
360 8 strongly 天子天女皆悉不能瞻其前後
361 8 Xi 天子天女皆悉不能瞻其前後
362 8 all; kṛtsna 天子天女皆悉不能瞻其前後
363 8 to enter 依次而入
364 8 Kangxi radical 11 依次而入
365 8 radical 依次而入
366 8 income 依次而入
367 8 to conform with 依次而入
368 8 to descend 依次而入
369 8 the entering tone 依次而入
370 8 to pay 依次而入
371 8 to join 依次而入
372 8 entering; praveśa 依次而入
373 8 entered; attained; āpanna 依次而入
374 8 八千 bā qiān eight thousand 又彼象王有八千象而為眷屬
375 8 seven 周匝七由旬
376 8 a genre of poetry 周匝七由旬
377 8 seventh day memorial ceremony 周匝七由旬
378 8 seven; sapta 周匝七由旬
379 8 dòng the main beams supporting a house 若金為臺即銀為柱及以梁棟
380 8 dòng plank; phalaka 若金為臺即銀為柱及以梁棟
381 8 cotton cloth; textiles; linen 清淨嚴飾金沙布地
382 8 to spread 清淨嚴飾金沙布地
383 8 to announce 清淨嚴飾金沙布地
384 8 to arrange 清淨嚴飾金沙布地
385 8 an ancient coin 清淨嚴飾金沙布地
386 8 to bestow 清淨嚴飾金沙布地
387 8 to publish 清淨嚴飾金沙布地
388 8 Bu 清淨嚴飾金沙布地
389 8 to state; to describe 清淨嚴飾金沙布地
390 8 cloth; vastra 清淨嚴飾金沙布地
391 8 to give 而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂
392 8 to accompany 而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂
393 8 to particate in 而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂
394 8 of the same kind 而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂
395 8 to help 而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂
396 8 for 而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂
397 8 chí a pool; a pond 清涼甘美水滿池中
398 8 chí Chi 清涼甘美水滿池中
399 8 chí a moat 清涼甘美水滿池中
400 8 chí a shallow lad depression 清涼甘美水滿池中
401 8 chí a pond; vāpī 清涼甘美水滿池中
402 8 tooth; tusk 如帝青色具有六牙
403 8 Kangxi radical 92 如帝青色具有六牙
404 8 tooth shaped object 如帝青色具有六牙
405 8 a middleman; a broker 如帝青色具有六牙
406 8 to bite 如帝青色具有六牙
407 8 commander's office; local government headquarters 如帝青色具有六牙
408 8 a sprout 如帝青色具有六牙
409 8 ivory 如帝青色具有六牙
410 8 serrated [banner] 如帝青色具有六牙
411 8 tooth; tusk; danta 如帝青色具有六牙
412 7 第一 dì yī first 第一行樹盤根十三磔手
413 7 第一 dì yī foremost; first 第一行樹盤根十三磔手
414 7 第一 dì yī first; prathama 第一行樹盤根十三磔手
415 7 第一 dì yī foremost; parama 第一行樹盤根十三磔手
416 7 chuí to hang ; to suspend; to droop 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
417 7 chuí to hand down; to bequeath 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
418 7 chuí to approach 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
419 7 chuí to descend; to drop; to fall 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
420 7 chuí to condescend; to be so kind to 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
421 7 chuí hanging; depending upon 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
422 7 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 頗胝迦等間錯莊嚴
423 7 莊嚴 zhuāngyán Dignity 頗胝迦等間錯莊嚴
424 7 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 頗胝迦等間錯莊嚴
425 7 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 頗胝迦等間錯莊嚴
426 7 諸天 zhū tiān devas 餘諸天眾隨應而住
427 7 yóu to swim 彼樹復有種種飛鳥游止其上
428 7 yóu to walk; to tour; to roam; to travel 彼樹復有種種飛鳥游止其上
429 7 yóu to have contact with 彼樹復有種種飛鳥游止其上
430 7 yóu roaming; not fixed 彼樹復有種種飛鳥游止其上
431 7 yóu a reach ; a section of a river 彼樹復有種種飛鳥游止其上
432 7 yóu You 彼樹復有種種飛鳥游止其上
433 7 yóu to bathe; avagāh 彼樹復有種種飛鳥游止其上
434 7 shēng sound 出妙音聲
435 7 shēng sheng 出妙音聲
436 7 shēng voice 出妙音聲
437 7 shēng music 出妙音聲
438 7 shēng language 出妙音聲
439 7 shēng fame; reputation; honor 出妙音聲
440 7 shēng a message 出妙音聲
441 7 shēng a consonant 出妙音聲
442 7 shēng a tone 出妙音聲
443 7 shēng to announce 出妙音聲
444 7 shēng sound 出妙音聲
445 7 守護 shǒuhù to guard; to defend 為其象王密以守護
446 7 守護 shǒuhù to guard; rakṣa 為其象王密以守護
447 7 tuó steep bank 如俱母陀花七支拄地
448 7 tuó a spinning top 如俱母陀花七支拄地
449 7 tuó uneven 如俱母陀花七支拄地
450 7 tuó dha 如俱母陀花七支拄地
451 6 qīng green 象王頭相最勝妙好內赤外青
452 6 qīng Qinghai 象王頭相最勝妙好內赤外青
453 6 qīng Qing radical 象王頭相最勝妙好內赤外青
454 6 qīng young 象王頭相最勝妙好內赤外青
455 6 qīng blue; dark blue 象王頭相最勝妙好內赤外青
456 6 qīng black 象王頭相最勝妙好內赤外青
457 6 qīng green vegetation 象王頭相最勝妙好內赤外青
458 6 qīng shimmering; twinkling 象王頭相最勝妙好內赤外青
459 6 qīng black carp 象王頭相最勝妙好內赤外青
460 6 qīng bamboo skin 象王頭相最勝妙好內赤外青
461 6 qīng green; blue 象王頭相最勝妙好內赤外青
462 6 táng main hall; a large room 善見天城西南有善法堂
463 6 táng a court; a government office 善見天城西南有善法堂
464 6 táng a special purpose building 善見天城西南有善法堂
465 6 táng a shrine 善見天城西南有善法堂
466 6 táng a polite way to refer to someone's mother 善見天城西南有善法堂
467 6 táng an open area on a hill 善見天城西南有善法堂
468 6 táng relatives of the same grandfather 善見天城西南有善法堂
469 6 táng imposing 善見天城西南有善法堂
470 6 táng assembly hall; prāsāda 善見天城西南有善法堂
471 6 mother 如俱母陀花七支拄地
472 6 Kangxi radical 80 如俱母陀花七支拄地
473 6 female 如俱母陀花七支拄地
474 6 female elders; older female relatives 如俱母陀花七支拄地
475 6 parent; source; origin 如俱母陀花七支拄地
476 6 all women 如俱母陀花七支拄地
477 6 to foster; to nurture 如俱母陀花七支拄地
478 6 a large proportion of currency 如俱母陀花七支拄地
479 6 investment capital 如俱母陀花七支拄地
480 6 mother; maternal deity 如俱母陀花七支拄地
481 6 a drama; a play; a show 復有種種水鳥游戲出妙音聲
482 6 to play with 復有種種水鳥游戲出妙音聲
483 6 to make fun of; to jest 復有種種水鳥游戲出妙音聲
484 6 to wrestle 復有種種水鳥游戲出妙音聲
485 6 to enjoy 復有種種水鳥游戲出妙音聲
486 6 huī army banner 復有種種水鳥游戲出妙音聲
487 6 Xi 復有種種水鳥游戲出妙音聲
488 6 huī to signal; to direct 復有種種水鳥游戲出妙音聲
489 6 to play; krīḍ 復有種種水鳥游戲出妙音聲
490 6 curiosity; kutūhala 復有種種水鳥游戲出妙音聲
491 6 shēn human body; torso 身相可觀
492 6 shēn Kangxi radical 158 身相可觀
493 6 shēn self 身相可觀
494 6 shēn life 身相可觀
495 6 shēn an object 身相可觀
496 6 shēn a lifetime 身相可觀
497 6 shēn moral character 身相可觀
498 6 shēn status; identity; position 身相可觀
499 6 shēn pregnancy 身相可觀
500 6 juān India 身相可觀

Frequencies of all Words

Top 907

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 31 that; those 又彼象王有八千象而為眷屬
2 31 another; the other 又彼象王有八千象而為眷屬
3 31 that; tad 又彼象王有八千象而為眷屬
4 31 yǒu is; are; to exist 三十三天有大象王
5 31 yǒu to have; to possess 三十三天有大象王
6 31 yǒu indicates an estimate 三十三天有大象王
7 31 yǒu indicates a large quantity 三十三天有大象王
8 31 yǒu indicates an affirmative response 三十三天有大象王
9 31 yǒu a certain; used before a person, time, or place 三十三天有大象王
10 31 yǒu used to compare two things 三十三天有大象王
11 31 yǒu used in a polite formula before certain verbs 三十三天有大象王
12 31 yǒu used before the names of dynasties 三十三天有大象王
13 31 yǒu a certain thing; what exists 三十三天有大象王
14 31 yǒu multiple of ten and ... 三十三天有大象王
15 31 yǒu abundant 三十三天有大象王
16 31 yǒu purposeful 三十三天有大象王
17 31 yǒu You 三十三天有大象王
18 31 yǒu 1. existence; 2. becoming 三十三天有大象王
19 31 yǒu becoming; bhava 三十三天有大象王
20 29 his; hers; its; theirs 其愛囉嚩拏象王
21 29 to add emphasis 其愛囉嚩拏象王
22 29 used when asking a question in reply to a question 其愛囉嚩拏象王
23 29 used when making a request or giving an order 其愛囉嚩拏象王
24 29 he; her; it; them 其愛囉嚩拏象王
25 29 probably; likely 其愛囉嚩拏象王
26 29 will 其愛囉嚩拏象王
27 29 may 其愛囉嚩拏象王
28 29 if 其愛囉嚩拏象王
29 29 or 其愛囉嚩拏象王
30 29 Qi 其愛囉嚩拏象王
31 29 he; her; it; saḥ; sā; tad 其愛囉嚩拏象王
32 28 ér and; as well as; but (not); yet (not) 又彼象王有八千象而為眷屬
33 28 ér Kangxi radical 126 又彼象王有八千象而為眷屬
34 28 ér you 又彼象王有八千象而為眷屬
35 28 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 又彼象王有八千象而為眷屬
36 28 ér right away; then 又彼象王有八千象而為眷屬
37 28 ér but; yet; however; while; nevertheless 又彼象王有八千象而為眷屬
38 28 ér if; in case; in the event that 又彼象王有八千象而為眷屬
39 28 ér therefore; as a result; thus 又彼象王有八千象而為眷屬
40 28 ér how can it be that? 又彼象王有八千象而為眷屬
41 28 ér so as to 又彼象王有八千象而為眷屬
42 28 ér only then 又彼象王有八千象而為眷屬
43 28 ér as if; to seem like 又彼象王有八千象而為眷屬
44 28 néng can; able 又彼象王有八千象而為眷屬
45 28 ér whiskers on the cheeks; sideburns 又彼象王有八千象而為眷屬
46 28 ér me 又彼象王有八千象而為眷屬
47 28 ér to arrive; up to 又彼象王有八千象而為眷屬
48 28 ér possessive 又彼象王有八千象而為眷屬
49 28 ér and; ca 又彼象王有八千象而為眷屬
50 24 ruò to seem; to be like; as 若彼天眾思出游賞諸園苑時
51 24 ruò seemingly 若彼天眾思出游賞諸園苑時
52 24 ruò if 若彼天眾思出游賞諸園苑時
53 24 ruò you 若彼天眾思出游賞諸園苑時
54 24 ruò this; that 若彼天眾思出游賞諸園苑時
55 24 ruò and; or 若彼天眾思出游賞諸園苑時
56 24 ruò as for; pertaining to 若彼天眾思出游賞諸園苑時
57 24 pomegranite 若彼天眾思出游賞諸園苑時
58 24 ruò to choose 若彼天眾思出游賞諸園苑時
59 24 ruò to agree; to accord with; to conform to 若彼天眾思出游賞諸園苑時
60 24 ruò thus 若彼天眾思出游賞諸園苑時
61 24 ruò pollia 若彼天眾思出游賞諸園苑時
62 24 ruò Ruo 若彼天眾思出游賞諸園苑時
63 24 ruò only then 若彼天眾思出游賞諸園苑時
64 24 ja 若彼天眾思出游賞諸園苑時
65 24 jñā 若彼天眾思出游賞諸園苑時
66 24 ruò if; yadi 若彼天眾思出游賞諸園苑時
67 23 zhī him; her; them; that 帝釋御之
68 23 zhī used between a modifier and a word to form a word group 帝釋御之
69 23 zhī to go 帝釋御之
70 23 zhī this; that 帝釋御之
71 23 zhī genetive marker 帝釋御之
72 23 zhī it 帝釋御之
73 23 zhī in 帝釋御之
74 23 zhī all 帝釋御之
75 23 zhī and 帝釋御之
76 23 zhī however 帝釋御之
77 23 zhī if 帝釋御之
78 23 zhī then 帝釋御之
79 23 zhī to arrive; to go 帝釋御之
80 23 zhī is 帝釋御之
81 23 zhī to use 帝釋御之
82 23 zhī Zhi 帝釋御之
83 22 wèi for; to 又彼象王有八千象而為眷屬
84 22 wèi because of 又彼象王有八千象而為眷屬
85 22 wéi to act as; to serve 又彼象王有八千象而為眷屬
86 22 wéi to change into; to become 又彼象王有八千象而為眷屬
87 22 wéi to be; is 又彼象王有八千象而為眷屬
88 22 wéi to do 又彼象王有八千象而為眷屬
89 22 wèi for 又彼象王有八千象而為眷屬
90 22 wèi because of; for; to 又彼象王有八千象而為眷屬
91 22 wèi to 又彼象王有八千象而為眷屬
92 22 wéi in a passive construction 又彼象王有八千象而為眷屬
93 22 wéi forming a rehetorical question 又彼象王有八千象而為眷屬
94 22 wéi forming an adverb 又彼象王有八千象而為眷屬
95 22 wéi to add emphasis 又彼象王有八千象而為眷屬
96 22 wèi to support; to help 又彼象王有八千象而為眷屬
97 22 wéi to govern 又彼象王有八千象而為眷屬
98 22 wèi to be; bhū 又彼象王有八千象而為眷屬
99 22 so as to; in order to 乃以神力出現三十二頭
100 22 to use; to regard as 乃以神力出現三十二頭
101 22 to use; to grasp 乃以神力出現三十二頭
102 22 according to 乃以神力出現三十二頭
103 22 because of 乃以神力出現三十二頭
104 22 on a certain date 乃以神力出現三十二頭
105 22 and; as well as 乃以神力出現三十二頭
106 22 to rely on 乃以神力出現三十二頭
107 22 to regard 乃以神力出現三十二頭
108 22 to be able to 乃以神力出現三十二頭
109 22 to order; to command 乃以神力出現三十二頭
110 22 further; moreover 乃以神力出現三十二頭
111 22 used after a verb 乃以神力出現三十二頭
112 22 very 乃以神力出現三十二頭
113 22 already 乃以神力出現三十二頭
114 22 increasingly 乃以神力出現三十二頭
115 22 a reason; a cause 乃以神力出現三十二頭
116 22 Israel 乃以神力出現三十二頭
117 22 Yi 乃以神力出現三十二頭
118 22 use; yogena 乃以神力出現三十二頭
119 22 shù tree 復有種種華樹果樹
120 22 shù to plant 復有種種華樹果樹
121 22 shù to establish 復有種種華樹果樹
122 22 shù a door screen 復有種種華樹果樹
123 22 shù a door screen 復有種種華樹果樹
124 22 shù tree; vṛkṣa 復有種種華樹果樹
125 22 象王 xiàngwáng keeper of elephants 象王頭相最勝妙好內赤外青
126 22 象王 xiàngwáng elephant king; noble elephant 象王頭相最勝妙好內赤外青
127 21 由旬 yóuxún yojana 身長二由旬半
128 20 zhù to dwell; to live; to reside 餘諸天眾隨應而住
129 20 zhù to stop; to halt 餘諸天眾隨應而住
130 20 zhù to retain; to remain 餘諸天眾隨應而住
131 20 zhù to lodge at [temporarily] 餘諸天眾隨應而住
132 20 zhù firmly; securely 餘諸天眾隨應而住
133 20 zhù verb complement 餘諸天眾隨應而住
134 20 zhù attaching; abiding; dwelling on 餘諸天眾隨應而住
135 18 shí time; a point or period of time 若彼天眾思出游賞諸園苑時
136 18 shí a season; a quarter of a year 若彼天眾思出游賞諸園苑時
137 18 shí one of the 12 two-hour periods of the day 若彼天眾思出游賞諸園苑時
138 18 shí at that time 若彼天眾思出游賞諸園苑時
139 18 shí fashionable 若彼天眾思出游賞諸園苑時
140 18 shí fate; destiny; luck 若彼天眾思出游賞諸園苑時
141 18 shí occasion; opportunity; chance 若彼天眾思出游賞諸園苑時
142 18 shí tense 若彼天眾思出游賞諸園苑時
143 18 shí particular; special 若彼天眾思出游賞諸園苑時
144 18 shí to plant; to cultivate 若彼天眾思出游賞諸園苑時
145 18 shí hour (measure word) 若彼天眾思出游賞諸園苑時
146 18 shí an era; a dynasty 若彼天眾思出游賞諸園苑時
147 18 shí time [abstract] 若彼天眾思出游賞諸園苑時
148 18 shí seasonal 若彼天眾思出游賞諸園苑時
149 18 shí frequently; often 若彼天眾思出游賞諸園苑時
150 18 shí occasionally; sometimes 若彼天眾思出游賞諸園苑時
151 18 shí on time 若彼天眾思出游賞諸園苑時
152 18 shí this; that 若彼天眾思出游賞諸園苑時
153 18 shí to wait upon 若彼天眾思出游賞諸園苑時
154 18 shí hour 若彼天眾思出游賞諸園苑時
155 18 shí appropriate; proper; timely 若彼天眾思出游賞諸園苑時
156 18 shí Shi 若彼天眾思出游賞諸園苑時
157 18 shí a present; currentlt 若彼天眾思出游賞諸園苑時
158 18 shí time; kāla 若彼天眾思出游賞諸園苑時
159 18 shí at that time; samaya 若彼天眾思出游賞諸園苑時
160 18 shí then; atha 若彼天眾思出游賞諸園苑時
161 18 jīn gold
162 18 jīn money
163 18 jīn Jin; Kim
164 18 jīn Kangxi radical 167
165 18 jīn Later Jin Dynasty; Jin Dynasty
166 18 jīn metal
167 18 jīn hard
168 18 jīn a unit of money in China in historic times
169 18 jīn golden; gold colored
170 18 jīn a weapon
171 18 jīn valuable
172 18 jīn metal agent
173 18 jīn cymbals
174 18 jīn Venus
175 18 jīn gold; hiranya
176 18 jīn golden, bright in color; suvarna; hema; kanaka; kancana
177 17 promptly; right away; immediately 即自知時應彼所欲
178 17 to be near by; to be close to 即自知時應彼所欲
179 17 at that time 即自知時應彼所欲
180 17 to be exactly the same as; to be thus 即自知時應彼所欲
181 17 supposed; so-called 即自知時應彼所欲
182 17 if; but 即自知時應彼所欲
183 17 to arrive at; to ascend 即自知時應彼所欲
184 17 then; following 即自知時應彼所欲
185 17 so; just so; eva 即自知時應彼所欲
186 16 huā Hua 如俱母陀花七支拄地
187 16 huā flower 如俱母陀花七支拄地
188 16 huā to spend (money, time) 如俱母陀花七支拄地
189 16 huā a flower shaped object 如俱母陀花七支拄地
190 16 huā a beautiful female 如俱母陀花七支拄地
191 16 huā having flowers 如俱母陀花七支拄地
192 16 huā having a decorative pattern 如俱母陀花七支拄地
193 16 huā having a a variety 如俱母陀花七支拄地
194 16 huā false; empty 如俱母陀花七支拄地
195 16 huā indistinct; fuzzy 如俱母陀花七支拄地
196 16 huā excited 如俱母陀花七支拄地
197 16 huā to flower 如俱母陀花七支拄地
198 16 huā flower; puṣpa 如俱母陀花七支拄地
199 15 such as; for example; for instance 如俱母陀花七支拄地
200 15 if 如俱母陀花七支拄地
201 15 in accordance with 如俱母陀花七支拄地
202 15 to be appropriate; should; with regard to 如俱母陀花七支拄地
203 15 this 如俱母陀花七支拄地
204 15 it is so; it is thus; can be compared with 如俱母陀花七支拄地
205 15 to go to 如俱母陀花七支拄地
206 15 to meet 如俱母陀花七支拄地
207 15 to appear; to seem; to be like 如俱母陀花七支拄地
208 15 at least as good as 如俱母陀花七支拄地
209 15 and 如俱母陀花七支拄地
210 15 or 如俱母陀花七支拄地
211 15 but 如俱母陀花七支拄地
212 15 then 如俱母陀花七支拄地
213 15 naturally 如俱母陀花七支拄地
214 15 expresses a question or doubt 如俱母陀花七支拄地
215 15 you 如俱母陀花七支拄地
216 15 the second lunar month 如俱母陀花七支拄地
217 15 in; at 如俱母陀花七支拄地
218 15 Ru 如俱母陀花七支拄地
219 15 Thus 如俱母陀花七支拄地
220 15 thus; tathā 如俱母陀花七支拄地
221 15 like; iva 如俱母陀花七支拄地
222 15 suchness; tathatā 如俱母陀花七支拄地
223 15 xíng to walk 象王行時迅猶風轉
224 15 xíng capable; competent 象王行時迅猶風轉
225 15 háng profession 象王行時迅猶風轉
226 15 háng line; row 象王行時迅猶風轉
227 15 xíng Kangxi radical 144 象王行時迅猶風轉
228 15 xíng to travel 象王行時迅猶風轉
229 15 xìng actions; conduct 象王行時迅猶風轉
230 15 xíng to do; to act; to practice 象王行時迅猶風轉
231 15 xíng all right; OK; okay 象王行時迅猶風轉
232 15 háng horizontal line 象王行時迅猶風轉
233 15 héng virtuous deeds 象王行時迅猶風轉
234 15 hàng a line of trees 象王行時迅猶風轉
235 15 hàng bold; steadfast 象王行時迅猶風轉
236 15 xíng to move 象王行時迅猶風轉
237 15 xíng to put into effect; to implement 象王行時迅猶風轉
238 15 xíng travel 象王行時迅猶風轉
239 15 xíng to circulate 象王行時迅猶風轉
240 15 xíng running script; running script 象王行時迅猶風轉
241 15 xíng temporary 象王行時迅猶風轉
242 15 xíng soon 象王行時迅猶風轉
243 15 háng rank; order 象王行時迅猶風轉
244 15 háng a business; a shop 象王行時迅猶風轉
245 15 xíng to depart; to leave 象王行時迅猶風轉
246 15 xíng to experience 象王行時迅猶風轉
247 15 xíng path; way 象王行時迅猶風轉
248 15 xíng xing; ballad 象王行時迅猶風轉
249 15 xíng a round [of drinks] 象王行時迅猶風轉
250 15 xíng Xing 象王行時迅猶風轉
251 15 xíng moreover; also 象王行時迅猶風轉
252 15 xíng Practice 象王行時迅猶風轉
253 15 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 象王行時迅猶風轉
254 15 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 象王行時迅猶風轉
255 14 阿脩羅 āxiūluó asura 後時彼三十三天眾與阿脩羅而共鬪戰
256 14 to reach 若金為臺即銀為柱及以梁棟
257 14 and 若金為臺即銀為柱及以梁棟
258 14 coming to; when 若金為臺即銀為柱及以梁棟
259 14 to attain 若金為臺即銀為柱及以梁棟
260 14 to understand 若金為臺即銀為柱及以梁棟
261 14 able to be compared to; to catch up with 若金為臺即銀為柱及以梁棟
262 14 to be involved with; to associate with 若金為臺即銀為柱及以梁棟
263 14 passing of a feudal title from elder to younger brother 若金為臺即銀為柱及以梁棟
264 14 and; ca; api 若金為臺即銀為柱及以梁棟
265 14 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
266 14 děng to wait 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
267 14 děng degree; kind 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
268 14 děng plural 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
269 14 děng to be equal 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
270 14 děng degree; level 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
271 14 děng to compare 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
272 14 děng same; equal; sama 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
273 14 also; too 亦如帝青
274 14 but 亦如帝青
275 14 this; he; she 亦如帝青
276 14 although; even though 亦如帝青
277 14 already 亦如帝青
278 14 particle with no meaning 亦如帝青
279 14 Yi 亦如帝青
280 14 一一 yīyī one by one; one after another 一一象頭具足色相
281 14 一一 yīyī one or two 一一象頭具足色相
282 14 一一 yīyī in order 一一象頭具足色相
283 14 一一 yīyī a few 一一象頭具足色相
284 14 一一 yīyī one by one; ekaika 一一象頭具足色相
285 14 jiā ka 其善法堂以頗胝迦為地
286 14 jiā ka 其善法堂以頗胝迦為地
287 13 wáng Wang 三十三天有大象王
288 13 wáng a king 三十三天有大象王
289 13 wáng Kangxi radical 96 三十三天有大象王
290 13 wàng to be king; to rule 三十三天有大象王
291 13 wáng a prince; a duke 三十三天有大象王
292 13 wáng grand; great 三十三天有大象王
293 13 wáng to treat with the ceremony due to a king 三十三天有大象王
294 13 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 三十三天有大象王
295 13 wáng the head of a group or gang 三十三天有大象王
296 13 wáng the biggest or best of a group 三十三天有大象王
297 13 wáng king; best of a kind; rāja 三十三天有大象王
298 13 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 名曰善住
299 13 shàn happy 名曰善住
300 13 shàn good 名曰善住
301 13 shàn kind-hearted 名曰善住
302 13 shàn to be skilled at something 名曰善住
303 13 shàn familiar 名曰善住
304 13 shàn to repair 名曰善住
305 13 shàn to admire 名曰善住
306 13 shàn to praise 名曰善住
307 13 shàn numerous; frequent; easy 名曰善住
308 13 shàn Shan 名曰善住
309 13 shàn wholesome; virtuous 名曰善住
310 13 yòu again; also 又彼象王有八千象而為眷屬
311 13 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又彼象王有八千象而為眷屬
312 13 yòu Kangxi radical 29 又彼象王有八千象而為眷屬
313 13 yòu and 又彼象王有八千象而為眷屬
314 13 yòu furthermore 又彼象王有八千象而為眷屬
315 13 yòu in addition 又彼象王有八千象而為眷屬
316 13 yòu but 又彼象王有八千象而為眷屬
317 13 yòu again; also; moreover; punar 又彼象王有八千象而為眷屬
318 12 xiàng figure; image; appearance 又彼象王有八千象而為眷屬
319 12 xiàng elephant 又彼象王有八千象而為眷屬
320 12 xiàng ivory 又彼象王有八千象而為眷屬
321 12 xiàng to be like; to seem 又彼象王有八千象而為眷屬
322 12 xiàng premier 又彼象王有八千象而為眷屬
323 12 xiàng a representation; an icon; an effigy 又彼象王有八千象而為眷屬
324 12 xiàng phenomena 又彼象王有八千象而為眷屬
325 12 xiàng a decree; an ordinance; a law 又彼象王有八千象而為眷屬
326 12 xiàng image commentary 又彼象王有八千象而為眷屬
327 12 xiàng a kind of weapon 又彼象王有八千象而為眷屬
328 12 xiàng Xiang 又彼象王有八千象而為眷屬
329 12 xiàng to imitate 又彼象王有八千象而為眷屬
330 12 xiàng elephant; gaja 又彼象王有八千象而為眷屬
331 12 again; more; repeatedly 又復愛囉嚩拏象王
332 12 to go back; to return 又復愛囉嚩拏象王
333 12 to resume; to restart 又復愛囉嚩拏象王
334 12 to do in detail 又復愛囉嚩拏象王
335 12 to restore 又復愛囉嚩拏象王
336 12 to respond; to reply to 又復愛囉嚩拏象王
337 12 after all; and then 又復愛囉嚩拏象王
338 12 even if; although 又復愛囉嚩拏象王
339 12 Fu; Return 又復愛囉嚩拏象王
340 12 to retaliate; to reciprocate 又復愛囉嚩拏象王
341 12 to avoid forced labor or tax 又復愛囉嚩拏象王
342 12 particle without meaing 又復愛囉嚩拏象王
343 12 Fu 又復愛囉嚩拏象王
344 12 repeated; again 又復愛囉嚩拏象王
345 12 doubled; to overlapping; folded 又復愛囉嚩拏象王
346 12 a lined garment with doubled thickness 又復愛囉嚩拏象王
347 12 again; punar 又復愛囉嚩拏象王
348 12 zhòng many; numerous 餘諸天眾隨應而住
349 12 zhòng masses; people; multitude; crowd 餘諸天眾隨應而住
350 12 zhòng general; common; public 餘諸天眾隨應而住
351 12 zhòng many; all; sarva 餘諸天眾隨應而住
352 12 in; at 其三十二天於所化頭如次安處
353 12 in; at 其三十二天於所化頭如次安處
354 12 in; at; to; from 其三十二天於所化頭如次安處
355 12 to go; to 其三十二天於所化頭如次安處
356 12 to rely on; to depend on 其三十二天於所化頭如次安處
357 12 to go to; to arrive at 其三十二天於所化頭如次安處
358 12 from 其三十二天於所化頭如次安處
359 12 give 其三十二天於所化頭如次安處
360 12 oppposing 其三十二天於所化頭如次安處
361 12 and 其三十二天於所化頭如次安處
362 12 compared to 其三十二天於所化頭如次安處
363 12 by 其三十二天於所化頭如次安處
364 12 and; as well as 其三十二天於所化頭如次安處
365 12 for 其三十二天於所化頭如次安處
366 12 Yu 其三十二天於所化頭如次安處
367 12 a crow 其三十二天於所化頭如次安處
368 12 whew; wow 其三十二天於所化頭如次安處
369 12 near to; antike 其三十二天於所化頭如次安處
370 12 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 即自知時應彼所欲
371 12 suǒ an office; an institute 即自知時應彼所欲
372 12 suǒ introduces a relative clause 即自知時應彼所欲
373 12 suǒ it 即自知時應彼所欲
374 12 suǒ if; supposing 即自知時應彼所欲
375 12 suǒ a few; various; some 即自知時應彼所欲
376 12 suǒ a place; a location 即自知時應彼所欲
377 12 suǒ indicates a passive voice 即自知時應彼所欲
378 12 suǒ that which 即自知時應彼所欲
379 12 suǒ an ordinal number 即自知時應彼所欲
380 12 suǒ meaning 即自知時應彼所欲
381 12 suǒ garrison 即自知時應彼所欲
382 12 suǒ place; pradeśa 即自知時應彼所欲
383 12 suǒ that which; yad 即自知時應彼所欲
384 11 zhī a callous 其善法堂以頗胝迦為地
385 11 zhǒng kind; type 復有種種華樹果樹
386 11 zhòng to plant; to grow; to cultivate 復有種種華樹果樹
387 11 zhǒng kind; type 復有種種華樹果樹
388 11 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 復有種種華樹果樹
389 11 zhǒng seed; strain 復有種種華樹果樹
390 11 zhǒng offspring 復有種種華樹果樹
391 11 zhǒng breed 復有種種華樹果樹
392 11 zhǒng race 復有種種華樹果樹
393 11 zhǒng species 復有種種華樹果樹
394 11 zhǒng root; source; origin 復有種種華樹果樹
395 11 zhǒng grit; guts 復有種種華樹果樹
396 11 zhǒng seed; bīja 復有種種華樹果樹
397 11 slightly; rather; quite 其善法堂以頗胝迦為地
398 11 perhaps 其善法堂以頗胝迦為地
399 11 oblique; inclined; slanting; biased 其善法堂以頗胝迦為地
400 11 very; extremely 其善法堂以頗胝迦為地
401 11 should not 其善法堂以頗胝迦為地
402 11 Po 其善法堂以頗胝迦為地
403 11 pha 其善法堂以頗胝迦為地
404 10 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
405 10 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
406 10 三十三天 sān shí sān tiān Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven 三十三天有大象王
407 10 瑠璃 liúlí lapis lazuli; lazurite 瑠璃
408 10 瑠璃 liúlí cat's-eye gem; vaiḍūrya 瑠璃
409 10 zhōng middle 乘載天眾周行三十三天中
410 10 zhōng medium; medium sized 乘載天眾周行三十三天中
411 10 zhōng China 乘載天眾周行三十三天中
412 10 zhòng to hit the mark 乘載天眾周行三十三天中
413 10 zhōng in; amongst 乘載天眾周行三十三天中
414 10 zhōng midday 乘載天眾周行三十三天中
415 10 zhōng inside 乘載天眾周行三十三天中
416 10 zhōng during 乘載天眾周行三十三天中
417 10 zhōng Zhong 乘載天眾周行三十三天中
418 10 zhōng intermediary 乘載天眾周行三十三天中
419 10 zhōng half 乘載天眾周行三十三天中
420 10 zhōng just right; suitably 乘載天眾周行三十三天中
421 10 zhōng while 乘載天眾周行三十三天中
422 10 zhòng to reach; to attain 乘載天眾周行三十三天中
423 10 zhòng to suffer; to infect 乘載天眾周行三十三天中
424 10 zhòng to obtain 乘載天眾周行三十三天中
425 10 zhòng to pass an exam 乘載天眾周行三十三天中
426 10 zhōng middle 乘載天眾周行三十三天中
427 10 four 有四寶臺
428 10 note a musical scale 有四寶臺
429 10 fourth 有四寶臺
430 10 Si 有四寶臺
431 10 four; catur 有四寶臺
432 10 soil; ground; land 如俱母陀花七支拄地
433 10 de subordinate particle 如俱母陀花七支拄地
434 10 floor 如俱母陀花七支拄地
435 10 the earth 如俱母陀花七支拄地
436 10 fields 如俱母陀花七支拄地
437 10 a place 如俱母陀花七支拄地
438 10 a situation; a position 如俱母陀花七支拄地
439 10 background 如俱母陀花七支拄地
440 10 terrain 如俱母陀花七支拄地
441 10 a territory; a region 如俱母陀花七支拄地
442 10 used after a distance measure 如俱母陀花七支拄地
443 10 coming from the same clan 如俱母陀花七支拄地
444 10 earth; pṛthivī 如俱母陀花七支拄地
445 10 stage; ground; level; bhumi 如俱母陀花七支拄地
446 10 huò or; either; else 諸天女眾或處其中安隱而坐
447 10 huò maybe; perhaps; might; possibly 諸天女眾或處其中安隱而坐
448 10 huò some; someone 諸天女眾或處其中安隱而坐
449 10 míngnián suddenly 諸天女眾或處其中安隱而坐
450 10 huò or; vā 諸天女眾或處其中安隱而坐
451 10 xiāng each other; one another; mutually 身相可觀
452 10 xiàng to observe; to assess 身相可觀
453 10 xiàng appearance; portrait; picture 身相可觀
454 10 xiàng countenance; personage; character; disposition 身相可觀
455 10 xiàng to aid; to help 身相可觀
456 10 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 身相可觀
457 10 xiàng a sign; a mark; appearance 身相可觀
458 10 xiāng alternately; in turn 身相可觀
459 10 xiāng Xiang 身相可觀
460 10 xiāng form substance 身相可觀
461 10 xiāng to express 身相可觀
462 10 xiàng to choose 身相可觀
463 10 xiāng Xiang 身相可觀
464 10 xiāng an ancient musical instrument 身相可觀
465 10 xiāng the seventh lunar month 身相可觀
466 10 xiāng to compare 身相可觀
467 10 xiàng to divine 身相可觀
468 10 xiàng to administer 身相可觀
469 10 xiàng helper for a blind person 身相可觀
470 10 xiāng rhythm [music] 身相可觀
471 10 xiāng the upper frets of a pipa 身相可觀
472 10 xiāng coralwood 身相可觀
473 10 xiàng ministry 身相可觀
474 10 xiàng to supplement; to enhance 身相可觀
475 10 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 身相可觀
476 10 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 身相可觀
477 10 xiàng sign; mark; liṅga 身相可觀
478 10 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 身相可觀
479 10 zhù a pillar; a post 若金為臺即銀為柱及以梁棟
480 10 zhù to support 若金為臺即銀為柱及以梁棟
481 10 zhù to lean on 若金為臺即銀為柱及以梁棟
482 10 zhù a pillar; stambha 若金為臺即銀為柱及以梁棟
483 9 yín silver
484 9 yín silver
485 9 yín cash; money
486 9 yín silver apricot; gingko
487 9 yín edge; border
488 9 yín Yin
489 9 yín silver; rūpya
490 9 zhū all; many; various 若彼天眾思出游賞諸園苑時
491 9 zhū Zhu 若彼天眾思出游賞諸園苑時
492 9 zhū all; members of the class 若彼天眾思出游賞諸園苑時
493 9 zhū interrogative particle 若彼天眾思出游賞諸園苑時
494 9 zhū him; her; them; it 若彼天眾思出游賞諸園苑時
495 9 zhū of; in 若彼天眾思出游賞諸園苑時
496 9 zhū all; many; sarva 若彼天眾思出游賞諸園苑時
497 9 tóu head 象王頭相最勝妙好內赤外青
498 9 tóu measure word for heads of cattle, etc 象王頭相最勝妙好內赤外青
499 9 tóu top 象王頭相最勝妙好內赤外青
500 9 tóu a piece; an aspect 象王頭相最勝妙好內赤外青

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
that; tad
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
he; her; it; saḥ; sā; tad
ér and; ca
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
wèi to be; bhū
use; yogena
shù tree; vṛkṣa
象王
 1. xiàngwáng
 2. xiàngwáng
 1. keeper of elephants
 2. elephant king; noble elephant
zhù attaching; abiding; dwelling on

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
赐紫沙门 賜紫沙門 99 Master Ci Zi
大威德 100 Yamantaka
顶生王 頂生王 100 King Mūrdhaga
顶生王因缘经 頂生王因緣經 100 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing; Mandhātāvadāna
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
金沙 74 Jinsha
龙王 龍王 108 Dragon King; Naga King
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善见天 善見天 83 Sudarsana Heaven; The Heaven of Skillful Vision
施护 施護 115 Danapala
四月 115
 1. April; the Fourth Month
 2. fourth lunar month; āṣāḍha
娑罗树 娑羅樹 115 sala tree; sal tree; shala tree; śāla
台中 臺中 84 Taizhong; Taichung
天宫 天宮 116
 1. Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
 2. celestial palace
 3. Indra's palace
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
香醉山 120 Gandha-Madana
西天 120 India; Indian continent
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 43.

Simplified Traditional Pinyin English
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿脩罗 阿脩羅 196 asura
白四 98 to confess a matter
半座 98 half of a seat; make room for someone on one's own seat
宝台 寶臺 98 jewelled terrace
持鬘天 99 mālādhāra deva
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
阏伽 閼伽 195 scented water; argha
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
劫波 106
 1. a kalpa; an eon
 2. a ritual; kalpa
卷第五 106 scroll 5
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
寥廓 108 serene and boundless
满陀 滿陀 109 mota; bundle
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
名曰 109 to be named; to be called
牛王 110 king of bulls
七支 113 seven branches
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
胜果 勝果 115 the wonderful fruit; the surpassing fruit
神通变化 神通變化 115 spritual powers of transformation
十二天 115 twelve devas
四兵 115 four divisions of troups
四兵众 四兵眾 115 four divisions of troups
天鼓 116 divine drum
天众 天眾 116 devas
围遶 圍遶 119 to circumambulate
五欲 五慾 119 the five desires
象王 120
 1. keeper of elephants
 2. elephant king; noble elephant
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一由旬 121 one yojana
音声 音聲 121 sound; noise
优钵罗 優鉢羅 121 utpala; blue lotus
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
中道 122
 1. Middle Way
 2. the middle way
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸天 諸天 122 devas
庄严具 莊嚴具 122 adornment; ornament
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara