Glossary and Vocabulary for Fo Shuo Shui Mo Suo Piao Jing (Phena Sutta) 佛說水沫所漂經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 22 Kangxi radical 71 無來無往
2 22 to not have; without 無來無往
3 22 mo 無來無往
4 22 to not have 無來無往
5 22 Wu 無來無往
6 22 mo 無來無往
7 21 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 諦觀察之思惟分別
8 21 思惟 sīwéi thinking; tought 諦觀察之思惟分別
9 21 思惟 sīwéi Contemplate 諦觀察之思惟分別
10 21 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 諦觀察之思惟分別
11 21 分別 fēnbié to differentiate; to distinguish 諦觀察之思惟分別
12 21 分別 fēnbié to leave; to part; to separate 諦觀察之思惟分別
13 21 分別 fēnbié difference 諦觀察之思惟分別
14 21 分別 fēnbié discrimination 諦觀察之思惟分別
15 21 分別 fēnbié thought; imagination; kalpanā 諦觀察之思惟分別
16 21 分別 fēnbié vikalpa; discrimination; conception 諦觀察之思惟分別
17 21 堅固 jiāngù solid; firm; hard; stable; steadfast 亦不堅固
18 21 堅固 jiāngù sāla 亦不堅固
19 21 堅固 jiāngù Kevaṭṭạ 亦不堅固
20 12 Yi 亦不堅固
21 12 zhī to go 諦觀察之思惟分別
22 12 zhī to arrive; to go 諦觀察之思惟分別
23 12 zhī is 諦觀察之思惟分別
24 12 zhī to use 諦觀察之思惟分別
25 12 zhī Zhi 諦觀察之思惟分別
26 11 空無所有 kōngwú suǒyǒu having nothing; utterly destitute; without two sticks to rub together 空無所有
27 11 空無所有 kōngwú suǒyǒu empty and without a substantial self 空無所有
28 11 infix potential marker 汝等頗見此沫聚為恒水所漂不
29 11 Kangxi radical 49 世尊見已告諸比丘
30 11 to bring to an end; to stop 世尊見已告諸比丘
31 11 to complete 世尊見已告諸比丘
32 11 to demote; to dismiss 世尊見已告諸比丘
33 11 to recover from an illness 世尊見已告諸比丘
34 11 former; pūrvaka 世尊見已告諸比丘
35 11 chá to examine; to inquire; to inspect 諦觀察之思惟分別
36 11 chá to observe; to notice 諦觀察之思惟分別
37 11 chá to understand 諦觀察之思惟分別
38 11 chá to evaluate and promote 諦觀察之思惟分別
39 11 chá Cha 諦觀察之思惟分別
40 11 chá clean 諦觀察之思惟分別
41 11 chá searched; understood; vicita 諦觀察之思惟分別
42 11 觀察 guānchá to observe; to look carefully 彼人已見諦觀察之思惟分別
43 11 觀察 guānchá Surveillence Commissioner 彼人已見諦觀察之思惟分別
44 11 觀察 guānchá clear perception 彼人已見諦觀察之思惟分別
45 11 wǎng to go (in a direction) 無來無往
46 11 wǎng in the past 無來無往
47 11 wǎng to turn toward 無來無往
48 11 wǎng to be friends with; to have a social connection with 無來無往
49 11 wǎng to send a gift 無來無往
50 11 wǎng former times 無來無往
51 11 wǎng someone who has passed away 無來無往
52 11 wǎng to go; gam 無來無往
53 10 shì a gentleman; a knight 若有目士
54 10 shì Kangxi radical 33 若有目士
55 10 shì a soldier 若有目士
56 10 shì a social stratum 若有目士
57 10 shì an unmarried man; a man 若有目士
58 10 shì somebody trained in a specialized field 若有目士
59 10 shì a scholar 若有目士
60 10 shì a respectful term for a person 若有目士
61 10 shì corporal; sergeant 若有目士
62 10 shì Shi 若有目士
63 10 shì gentleman; puruṣa 若有目士
64 10 to carry on the shoulder 此水聚沫何可依怙
65 10 what 此水聚沫何可依怙
66 10 He 此水聚沫何可依怙
67 10 an item 若有目士
68 10 Kangxi radical 109 若有目士
69 10 to look; to stare 若有目士
70 10 an eye 若有目士
71 10 an order 若有目士
72 10 a title 若有目士
73 10 mesh 若有目士
74 10 list; catalog; table of contents 若有目士
75 10 goal 若有目士
76 10 knot on a tree 若有目士
77 10 a section; a clause 若有目士
78 10 a name 若有目士
79 10 Mu 若有目士
80 10 eye 若有目士
81 10 諦觀 dìguān to observe closely 諦觀察之思惟分別
82 10 諦觀 dìguān Chegwan 諦觀察之思惟分別
83 10 lái to come 無來無往
84 10 lái please 無來無往
85 10 lái used to substitute for another verb 無來無往
86 10 lái used between two word groups to express purpose and effect 無來無往
87 10 lái wheat 無來無往
88 10 lái next; future 無來無往
89 10 lái a simple complement of direction 無來無往
90 10 lái to occur; to arise 無來無往
91 10 lái to earn 無來無往
92 10 lái to come; āgata 無來無往
93 6 suǒ a few; various; some 波斯匿王所造觀也
94 6 suǒ a place; a location 波斯匿王所造觀也
95 6 suǒ indicates a passive voice 波斯匿王所造觀也
96 6 suǒ an ordinal number 波斯匿王所造觀也
97 6 suǒ meaning 波斯匿王所造觀也
98 6 suǒ garrison 波斯匿王所造觀也
99 6 suǒ place; pradeśa 波斯匿王所造觀也
100 5 yuǎn far; distant 若遠
101 5 yuǎn far-reaching 若遠
102 5 yuǎn separated from 若遠
103 5 yuàn estranged from 若遠
104 5 yuǎn milkwort 若遠
105 5 yuǎn long ago 若遠
106 5 yuǎn long-range 若遠
107 5 yuǎn a remote area 若遠
108 5 yuǎn Yuan 若遠
109 5 yuàn to leave 若遠
110 5 yuàn to violate; to be contrary to 若遠
111 5 yuǎn distant; dura 若遠
112 5 hǎo good 若好
113 5 hào to be fond of; to be friendly 若好
114 5 hǎo indicates disatisfaction or sarcasm 若好
115 5 hǎo easy; convenient 若好
116 5 hǎo so as to 若好
117 5 hǎo friendly; kind 若好
118 5 hào to be likely to 若好
119 5 hǎo beautiful 若好
120 5 hǎo to be healthy; to be recovered 若好
121 5 hǎo remarkable; excellent 若好
122 5 hǎo suitable 若好
123 5 hào a hole in a coin or jade disk 若好
124 5 hào a fond object 若好
125 5 hǎo Good 若好
126 5 hǎo good; sādhu 若好
127 5 ér Kangxi radical 126 彼有目士而觀察之思惟分別
128 5 ér as if; to seem like 彼有目士而觀察之思惟分別
129 5 néng can; able 彼有目士而觀察之思惟分別
130 5 ér whiskers on the cheeks; sideburns 彼有目士而觀察之思惟分別
131 5 ér to arrive; up to 彼有目士而觀察之思惟分別
132 5 jìn nearby 若近
133 5 jìn to approach; to be near; to draw close to 若近
134 5 jìn simple; ordinary 若近
135 5 jìn to be intimate 若近
136 5 jìn Jin 若近
137 5 thin; slender 若細
138 5 trifling 若細
139 5 tiny; miniature 若細
140 5 tender; delicate 若細
141 5 coarse; rough 若麁
142 5 coarse; sthūla 若麁
143 5 過去 guòqù past; previous/ former 過去
144 5 過去 guòqu to go over; to pass by 過去
145 5 過去 guòqu to die 過去
146 5 過去 guòqu already past 過去
147 5 過去 guòqu to go forward 過去
148 5 過去 guòqu to turn one's back 過去
149 5 過去 guòqù past 過去
150 5 當來 dānglái future 當來
151 4 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊見已告諸比丘
152 4 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊見已告諸比丘
153 4 所有 suǒyǒu to belong to 如是諸所有色
154 4 shù tree 便往大叢樹中
155 4 shù to plant 便往大叢樹中
156 4 shù to establish 便往大叢樹中
157 4 shù a door screen 便往大叢樹中
158 4 shù a door screen 便往大叢樹中
159 4 shù tree; vṛkṣa 便往大叢樹中
160 4 chǒu ugly 若醜
161 4 chǒu clown 若醜
162 4 chǒu Chou 若醜
163 4 chǒu Second Earthly Branch 若醜
164 4 chǒu shameful; disgraceful 若醜
165 4 chǒu 1 am to 3 am 若醜
166 4 chǒu ugly; durvarṇa 若醜
167 3 諸比丘 zhū bǐqiū monks 世尊見已告諸比丘
168 3 zài in; at 婆伽婆在阿迎闍
169 3 zài to exist; to be living 婆伽婆在阿迎闍
170 3 zài to consist of 婆伽婆在阿迎闍
171 3 zài to be at a post 婆伽婆在阿迎闍
172 3 zài in; bhū 婆伽婆在阿迎闍
173 3 水沫所漂經 Shuǐ Mò Suǒ Piāo jīng Fo Shuo Shui Mo Suo Piao Jing; Phena Sutta 佛說水沫所漂經
174 3 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 最勝之所說
175 3 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 最勝之所說
176 3 shuì to persuade 最勝之所說
177 3 shuō to teach; to recite; to explain 最勝之所說
178 3 shuō a doctrine; a theory 最勝之所說
179 3 shuō to claim; to assert 最勝之所說
180 3 shuō allocution 最勝之所說
181 3 shuō to criticize; to scold 最勝之所說
182 3 shuō to indicate; to refer to 最勝之所說
183 3 shuō speach; vāda 最勝之所說
184 3 shuō to speak; bhāṣate 最勝之所說
185 3 佛說 Fó shuō buddhavacana; as spoken by the Buddha 佛說水沫所漂經
186 3 人見 rén jiàn the view of a person; view of a self 彼人見已諦觀察之思惟分別
187 3 野馬 yěmǎ feral horse; free-roaming horse; wild horse 野馬熾盛
188 3 野馬 yěmǎ a mirage; scattered light; marīci 野馬熾盛
189 3 color 如是諸所有色
190 3 form; matter 如是諸所有色
191 3 shǎi dice 如是諸所有色
192 3 Kangxi radical 139 如是諸所有色
193 3 countenance 如是諸所有色
194 3 scene; sight 如是諸所有色
195 3 feminine charm; female beauty 如是諸所有色
196 3 kind; type 如是諸所有色
197 3 quality 如是諸所有色
198 3 to be angry 如是諸所有色
199 3 to seek; to search for 如是諸所有色
200 3 lust; sexual desire 如是諸所有色
201 3 form; rupa 如是諸所有色
202 3 tòng to feel pain; to ache 此身中痛
203 3 tòng to be sorry; to be sad 此身中痛
204 3 tòng to be bitter 此身中痛
205 3 tòng anguish; sadness 此身中痛
206 3 tòng to suffer injury 此身中痛
207 3 tòng to pity 此身中痛
208 3 zhě ca 或有生者
209 3 xiǎng to think 諸所有想
210 3 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 諸所有想
211 3 xiǎng to want 諸所有想
212 3 xiǎng to remember; to miss; to long for 諸所有想
213 3 xiǎng to plan 諸所有想
214 3 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 諸所有想
215 3 幻術 huànshù the art of illusion; magic 在眾人前自現幻術
216 3 譬如 pìrú for examlpe 譬如夏雨有泡現
217 3 譬如 pìrú better than; surpassing 譬如夏雨有泡現
218 3 幻師 huànshī magician 譬如黠慧幻師及幻師弟子
219 3 幻師 huànshī an illusionist; a conjurer 譬如黠慧幻師及幻師弟子
220 3 zhōng middle 此身中痛
221 3 zhōng medium; medium sized 此身中痛
222 3 zhōng China 此身中痛
223 3 zhòng to hit the mark 此身中痛
224 3 zhōng midday 此身中痛
225 3 zhōng inside 此身中痛
226 3 zhōng during 此身中痛
227 3 zhōng Zhong 此身中痛
228 3 zhōng intermediary 此身中痛
229 3 zhōng half 此身中痛
230 3 zhòng to reach; to attain 此身中痛
231 3 zhòng to suffer; to infect 此身中痛
232 3 zhòng to obtain 此身中痛
233 3 zhòng to pass an exam 此身中痛
234 3 zhōng middle 此身中痛
235 3 芭蕉 bājiāo Japanese banana; Japanese fibre banana; hardy banana 若見芭蕉樹生茂盛好
236 3 néng can; able 若能諦觀察
237 3 néng ability; capacity 若能諦觀察
238 3 néng a mythical bear-like beast 若能諦觀察
239 3 néng energy 若能諦觀察
240 3 néng function; use 若能諦觀察
241 3 néng talent 若能諦觀察
242 3 néng expert at 若能諦觀察
243 3 néng to be in harmony 若能諦觀察
244 3 néng to tend to; to care for 若能諦觀察
245 3 néng to reach; to arrive at 若能諦觀察
246 3 néng to be able; śak 若能諦觀察
247 3 聚沫 jùmò foam; phena 有大聚沫為水所漂
248 3 xíng to walk 諸所有行
249 3 xíng capable; competent 諸所有行
250 3 háng profession 諸所有行
251 3 xíng Kangxi radical 144 諸所有行
252 3 xíng to travel 諸所有行
253 3 xìng actions; conduct 諸所有行
254 3 xíng to do; to act; to practice 諸所有行
255 3 xíng all right; OK; okay 諸所有行
256 3 háng horizontal line 諸所有行
257 3 héng virtuous deeds 諸所有行
258 3 hàng a line of trees 諸所有行
259 3 hàng bold; steadfast 諸所有行
260 3 xíng to move 諸所有行
261 3 xíng to put into effect; to implement 諸所有行
262 3 xíng travel 諸所有行
263 3 xíng to circulate 諸所有行
264 3 xíng running script; running script 諸所有行
265 3 xíng temporary 諸所有行
266 3 háng rank; order 諸所有行
267 3 háng a business; a shop 諸所有行
268 3 xíng to depart; to leave 諸所有行
269 3 xíng to experience 諸所有行
270 3 xíng path; way 諸所有行
271 3 xíng xing; ballad 諸所有行
272 3 xíng Xing 諸所有行
273 3 xíng Practice 諸所有行
274 3 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 諸所有行
275 3 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 諸所有行
276 3 jiàn to see 世尊見已告諸比丘
277 3 jiàn opinion; view; understanding 世尊見已告諸比丘
278 3 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 世尊見已告諸比丘
279 3 jiàn refer to; for details see 世尊見已告諸比丘
280 3 jiàn to appear 世尊見已告諸比丘
281 3 jiàn to listen to 世尊見已告諸比丘
282 3 jiàn to meet 世尊見已告諸比丘
283 3 jiàn to receive (a guest) 世尊見已告諸比丘
284 3 jiàn let me; kindly 世尊見已告諸比丘
285 3 jiàn Jian 世尊見已告諸比丘
286 3 xiàn to appear 世尊見已告諸比丘
287 3 xiàn to introduce 世尊見已告諸比丘
288 3 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 世尊見已告諸比丘
289 3 xià summer 譬如夏雨有泡現
290 3 xià Xia 譬如夏雨有泡現
291 3 xià Xia Dynasty 譬如夏雨有泡現
292 3 jiǎ a historic form of punishment with a whip 譬如夏雨有泡現
293 3 xià great; grand; big 譬如夏雨有泡現
294 3 xià China 譬如夏雨有泡現
295 3 xià the five colors 譬如夏雨有泡現
296 3 xià a tall building 譬如夏雨有泡現
297 3 xià summer; varṣā 譬如夏雨有泡現
298 3 覺知 juézhī awareness 覺知空無所有
299 3 覺知 juézhī Awareness 覺知空無所有
300 2 恒水 Héng Shuǐ Ganges River 恒水側
301 2 rén person; people; a human being 與大比丘眾五百人俱
302 2 rén Kangxi radical 9 與大比丘眾五百人俱
303 2 rén a kind of person 與大比丘眾五百人俱
304 2 rén everybody 與大比丘眾五百人俱
305 2 rén adult 與大比丘眾五百人俱
306 2 rén somebody; others 與大比丘眾五百人俱
307 2 rén an upright person 與大比丘眾五百人俱
308 2 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 與大比丘眾五百人俱
309 2 便 biàn convenient; handy; easy 便往大叢樹中
310 2 便 biàn advantageous 便往大叢樹中
311 2 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便往大叢樹中
312 2 便 pián fat; obese 便往大叢樹中
313 2 便 biàn to make easy 便往大叢樹中
314 2 便 biàn an unearned advantage 便往大叢樹中
315 2 便 biàn ordinary; plain 便往大叢樹中
316 2 便 biàn in passing 便往大叢樹中
317 2 便 biàn informal 便往大叢樹中
318 2 便 biàn appropriate; suitable 便往大叢樹中
319 2 便 biàn an advantageous occasion 便往大叢樹中
320 2 便 biàn stool 便往大叢樹中
321 2 便 pián quiet; quiet and comfortable 便往大叢樹中
322 2 便 biàn proficient; skilled 便往大叢樹中
323 2 便 pián shrewd; slick; good with words 便往大叢樹中
324 2 to assemble; to meet together 汝等頗見此沫聚為恒水所漂不
325 2 to store up; to collect; to amass 汝等頗見此沫聚為恒水所漂不
326 2 to levy; to impose [a tax] 汝等頗見此沫聚為恒水所漂不
327 2 a village 汝等頗見此沫聚為恒水所漂不
328 2 a crowd 汝等頗見此沫聚為恒水所漂不
329 2 savings 汝等頗見此沫聚為恒水所漂不
330 2 yīn cloudy; overcast 此痛陰中有何堅固
331 2 yīn Yin 此痛陰中有何堅固
332 2 yīn negative 此痛陰中有何堅固
333 2 yīn female principle 此痛陰中有何堅固
334 2 yīn northside of a hill; the southside of a river 此痛陰中有何堅固
335 2 yīn shady 此痛陰中有何堅固
336 2 yīn reproductive organ; genitals 此痛陰中有何堅固
337 2 yīn the backside 此痛陰中有何堅固
338 2 yīn a dark place; darkness 此痛陰中有何堅固
339 2 yīn Yin 此痛陰中有何堅固
340 2 yīn the moon 此痛陰中有何堅固
341 2 yīn a shadow 此痛陰中有何堅固
342 2 yīn feminine 此痛陰中有何堅固
343 2 yīn sinister; insidious 此痛陰中有何堅固
344 2 yīn supernatural 此痛陰中有何堅固
345 2 yīn secretly 此痛陰中有何堅固
346 2 yīn dark 此痛陰中有何堅固
347 2 yīn secret 此痛陰中有何堅固
348 2 yìn to cover; to hide from view; to obstruct 此痛陰中有何堅固
349 2 yìn to bury 此痛陰中有何堅固
350 2 yīn cold 此痛陰中有何堅固
351 2 yīn to weaken; to decline 此痛陰中有何堅固
352 2 yīn broken lines in a hexagram 此痛陰中有何堅固
353 2 yīn to suggest 此痛陰中有何堅固
354 2 yìn to protect; to shelter 此痛陰中有何堅固
355 2 yīn an aggregate; a group 此痛陰中有何堅固
356 2 xiàn to appear; to manifest; to become visible 譬如夏雨有泡現
357 2 xiàn at present 譬如夏雨有泡現
358 2 xiàn existing at the present time 譬如夏雨有泡現
359 2 xiàn cash 譬如夏雨有泡現
360 2 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 此痛陰中有何堅固
361 2 爾時 ěr shí at that time 爾時
362 2 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
363 2 big; huge; large 有大聚沫為水所漂
364 2 Kangxi radical 37 有大聚沫為水所漂
365 2 great; major; important 有大聚沫為水所漂
366 2 size 有大聚沫為水所漂
367 2 old 有大聚沫為水所漂
368 2 oldest; earliest 有大聚沫為水所漂
369 2 adult 有大聚沫為水所漂
370 2 dài an important person 有大聚沫為水所漂
371 2 senior 有大聚沫為水所漂
372 2 an element 有大聚沫為水所漂
373 2 great; mahā 有大聚沫為水所漂
374 2 shuǐ water 有大聚沫為水所漂
375 2 shuǐ Kangxi radical 85 有大聚沫為水所漂
376 2 shuǐ a river 有大聚沫為水所漂
377 2 shuǐ liquid; lotion; juice 有大聚沫為水所漂
378 2 shuǐ a flood 有大聚沫為水所漂
379 2 shuǐ to swim 有大聚沫為水所漂
380 2 shuǐ a body of water 有大聚沫為水所漂
381 2 shuǐ Shui 有大聚沫為水所漂
382 2 shuǐ water element 有大聚沫為水所漂
383 2 shuǐ water 有大聚沫為水所漂
384 2 chù a place; location; a spot; a point 在處皮處皮剝却
385 2 chǔ to reside; to live; to dwell 在處皮處皮剝却
386 2 chù an office; a department; a bureau 在處皮處皮剝却
387 2 chù a part; an aspect 在處皮處皮剝却
388 2 chǔ to be in; to be in a position of 在處皮處皮剝却
389 2 chǔ to get along with 在處皮處皮剝却
390 2 chǔ to deal with; to manage 在處皮處皮剝却
391 2 chǔ to punish; to sentence 在處皮處皮剝却
392 2 chǔ to stop; to pause 在處皮處皮剝却
393 2 chǔ to be associated with 在處皮處皮剝却
394 2 chǔ to situate; to fix a place for 在處皮處皮剝却
395 2 chǔ to occupy; to control 在處皮處皮剝却
396 2 chù circumstances; situation 在處皮處皮剝却
397 2 chù an occasion; a time 在處皮處皮剝却
398 2 zuò to do 若斷其根作三四段
399 2 zuò to act as; to serve as 若斷其根作三四段
400 2 zuò to start 若斷其根作三四段
401 2 zuò a writing; a work 若斷其根作三四段
402 2 zuò to dress as; to be disguised as 若斷其根作三四段
403 2 zuō to create; to make 若斷其根作三四段
404 2 zuō a workshop 若斷其根作三四段
405 2 zuō to write; to compose 若斷其根作三四段
406 2 zuò to rise 若斷其根作三四段
407 2 zuò to be aroused 若斷其根作三四段
408 2 zuò activity; action; undertaking 若斷其根作三四段
409 2 zuò to regard as 若斷其根作三四段
410 2 zuò action; kāraṇa 若斷其根作三四段
411 2 piāo to float; to drift 有大聚沫為水所漂
412 2 piǎo to bleach 有大聚沫為水所漂
413 2 piào to avoid paying a bill 有大聚沫為水所漂
414 2 piào to be suddenly defeated 有大聚沫為水所漂
415 2 piào pretty 有大聚沫為水所漂
416 2 piǎo to rinse 有大聚沫為水所漂
417 2 piǎo to soak 有大聚沫為水所漂
418 2 piāo to wander; bhram 有大聚沫為水所漂
419 2 wéi to act as; to serve 有大聚沫為水所漂
420 2 wéi to change into; to become 有大聚沫為水所漂
421 2 wéi to be; is 有大聚沫為水所漂
422 2 wéi to do 有大聚沫為水所漂
423 2 wèi to support; to help 有大聚沫為水所漂
424 2 wéi to govern 有大聚沫為水所漂
425 2 shēn human body; torso 此身中痛
426 2 shēn Kangxi radical 158 此身中痛
427 2 shēn self 此身中痛
428 2 shēn life 此身中痛
429 2 shēn an object 此身中痛
430 2 shēn a lifetime 此身中痛
431 2 shēn moral character 此身中痛
432 2 shēn status; identity; position 此身中痛
433 2 shēn pregnancy 此身中痛
434 2 juān India 此身中痛
435 2 shēn body; kāya 此身中痛
436 2 歡喜 huānxǐ joyful 人見者歡喜
437 2 歡喜 huānxǐ to like 人見者歡喜
438 2 歡喜 huānxǐ joy 人見者歡喜
439 2 歡喜 huānxǐ Nandi 人見者歡喜
440 2 歡喜 huānxǐ Ānanda; Ananda 人見者歡喜
441 2 shí knowledge; understanding 諸所有識
442 2 shí to know; to be familiar with 諸所有識
443 2 zhì to record 諸所有識
444 2 shí thought; cognition 諸所有識
445 2 shí to understand 諸所有識
446 2 shí experience; common sense 諸所有識
447 2 shí a good friend 諸所有識
448 2 zhì to remember; to memorize 諸所有識
449 2 zhì a label; a mark 諸所有識
450 2 zhì an inscription 諸所有識
451 2 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 諸所有識
452 2 miè to destroy; to wipe out; to exterminate 或有滅者
453 2 miè to submerge 或有滅者
454 2 miè to extinguish; to put out 或有滅者
455 2 miè to eliminate 或有滅者
456 2 miè to disappear; to fade away 或有滅者
457 2 miè the cessation of suffering 或有滅者
458 2 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 或有滅者
459 2 guān to look at; to watch; to observe 波斯匿王所造觀也
460 2 guàn Taoist monastery; monastery 波斯匿王所造觀也
461 2 guān to display; to show; to make visible 波斯匿王所造觀也
462 2 guān Guan 波斯匿王所造觀也
463 2 guān appearance; looks 波斯匿王所造觀也
464 2 guān a sight; a view; a vista 波斯匿王所造觀也
465 2 guān a concept; a viewpoint; a perspective 波斯匿王所造觀也
466 2 guān to appreciate; to enjoy; to admire 波斯匿王所造觀也
467 2 guàn an announcement 波斯匿王所造觀也
468 2 guàn a high tower; a watchtower 波斯匿王所造觀也
469 2 guān Surview 波斯匿王所造觀也
470 2 guān Observe 波斯匿王所造觀也
471 2 guàn insight; vipasyana; vipassana 波斯匿王所造觀也
472 2 guān mindfulness; contemplation; smrti 波斯匿王所造觀也
473 2 guān recollection; anusmrti 波斯匿王所造觀也
474 2 guān viewing; avaloka 波斯匿王所造觀也
475 2 gào to tell; to say; said; told 世尊見已告諸比丘
476 2 gào to request 世尊見已告諸比丘
477 2 gào to report; to inform 世尊見已告諸比丘
478 2 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 世尊見已告諸比丘
479 2 gào to accuse; to sue 世尊見已告諸比丘
480 2 gào to reach 世尊見已告諸比丘
481 2 gào an announcement 世尊見已告諸比丘
482 2 gào a party 世尊見已告諸比丘
483 2 gào a vacation 世尊見已告諸比丘
484 2 gào Gao 世尊見已告諸比丘
485 2 gào to tell; jalp 世尊見已告諸比丘
486 2 skin; hide; fur; feather 在處皮處皮剝却
487 2 Pi 在處皮處皮剝却
488 2 Kangxi radical 107 在處皮處皮剝却
489 2 outer 在處皮處皮剝却
490 2 outer layer 在處皮處皮剝却
491 2 a sheet; a thin layer 在處皮處皮剝却
492 2 a cover 在處皮處皮剝却
493 2 shameless 在處皮處皮剝却
494 2 stubborn; disobedient 在處皮處皮剝却
495 2 flexible; elastic 在處皮處皮剝却
496 2 shēng to be born; to give birth 或有生者
497 2 shēng to live 或有生者
498 2 shēng raw 或有生者
499 2 shēng a student 或有生者
500 2 shēng life 或有生者

Frequencies of all Words

Top 806

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 35 ruò to seem; to be like; as 若有目士
2 35 ruò seemingly 若有目士
3 35 ruò if 若有目士
4 35 ruò you 若有目士
5 35 ruò this; that 若有目士
6 35 ruò and; or 若有目士
7 35 ruò as for; pertaining to 若有目士
8 35 pomegranite 若有目士
9 35 ruò to choose 若有目士
10 35 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有目士
11 35 ruò thus 若有目士
12 35 ruò pollia 若有目士
13 35 ruò Ruo 若有目士
14 35 ruò only then 若有目士
15 35 ja 若有目士
16 35 jñā 若有目士
17 22 no 無來無往
18 22 Kangxi radical 71 無來無往
19 22 to not have; without 無來無往
20 22 has not yet 無來無往
21 22 mo 無來無往
22 22 do not 無來無往
23 22 not; -less; un- 無來無往
24 22 regardless of 無來無往
25 22 to not have 無來無往
26 22 um 無來無往
27 22 Wu 無來無往
28 22 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無來無往
29 22 not; non- 無來無往
30 22 mo 無來無往
31 22 that; those 彼人見已諦觀察之思惟分別
32 22 another; the other 彼人見已諦觀察之思惟分別
33 22 that; tad 彼人見已諦觀察之思惟分別
34 21 yǒu is; are; to exist 有大聚沫為水所漂
35 21 yǒu to have; to possess 有大聚沫為水所漂
36 21 yǒu indicates an estimate 有大聚沫為水所漂
37 21 yǒu indicates a large quantity 有大聚沫為水所漂
38 21 yǒu indicates an affirmative response 有大聚沫為水所漂
39 21 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有大聚沫為水所漂
40 21 yǒu used to compare two things 有大聚沫為水所漂
41 21 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有大聚沫為水所漂
42 21 yǒu used before the names of dynasties 有大聚沫為水所漂
43 21 yǒu a certain thing; what exists 有大聚沫為水所漂
44 21 yǒu multiple of ten and ... 有大聚沫為水所漂
45 21 yǒu abundant 有大聚沫為水所漂
46 21 yǒu purposeful 有大聚沫為水所漂
47 21 yǒu You 有大聚沫為水所漂
48 21 yǒu 1. existence; 2. becoming 有大聚沫為水所漂
49 21 yǒu becoming; bhava 有大聚沫為水所漂
50 21 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 諦觀察之思惟分別
51 21 思惟 sīwéi thinking; tought 諦觀察之思惟分別
52 21 思惟 sīwéi Contemplate 諦觀察之思惟分別
53 21 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 諦觀察之思惟分別
54 21 分別 fēnbié to differentiate; to distinguish 諦觀察之思惟分別
55 21 分別 fēnbié differently 諦觀察之思惟分別
56 21 分別 fēnbié to leave; to part; to separate 諦觀察之思惟分別
57 21 分別 fēnbié difference 諦觀察之思惟分別
58 21 分別 fēnbié respectively 諦觀察之思惟分別
59 21 分別 fēnbié discrimination 諦觀察之思惟分別
60 21 分別 fēnbié thought; imagination; kalpanā 諦觀察之思惟分別
61 21 分別 fēnbié vikalpa; discrimination; conception 諦觀察之思惟分別
62 21 堅固 jiāngù solid; firm; hard; stable; steadfast 亦不堅固
63 21 堅固 jiāngù sāla 亦不堅固
64 21 堅固 jiāngù Kevaṭṭạ 亦不堅固
65 16 this; these 汝等頗見此沫聚為恒水所漂不
66 16 in this way 汝等頗見此沫聚為恒水所漂不
67 16 otherwise; but; however; so 汝等頗見此沫聚為恒水所漂不
68 16 at this time; now; here 汝等頗見此沫聚為恒水所漂不
69 16 this; here; etad 汝等頗見此沫聚為恒水所漂不
70 12 also; too 亦不堅固
71 12 but 亦不堅固
72 12 this; he; she 亦不堅固
73 12 although; even though 亦不堅固
74 12 already 亦不堅固
75 12 particle with no meaning 亦不堅固
76 12 Yi 亦不堅固
77 12 zhī him; her; them; that 諦觀察之思惟分別
78 12 zhī used between a modifier and a word to form a word group 諦觀察之思惟分別
79 12 zhī to go 諦觀察之思惟分別
80 12 zhī this; that 諦觀察之思惟分別
81 12 zhī genetive marker 諦觀察之思惟分別
82 12 zhī it 諦觀察之思惟分別
83 12 zhī in 諦觀察之思惟分別
84 12 zhī all 諦觀察之思惟分別
85 12 zhī and 諦觀察之思惟分別
86 12 zhī however 諦觀察之思惟分別
87 12 zhī if 諦觀察之思惟分別
88 12 zhī then 諦觀察之思惟分別
89 12 zhī to arrive; to go 諦觀察之思惟分別
90 12 zhī is 諦觀察之思惟分別
91 12 zhī to use 諦觀察之思惟分別
92 12 zhī Zhi 諦觀察之思惟分別
93 11 空無所有 kōngwú suǒyǒu having nothing; utterly destitute; without two sticks to rub together 空無所有
94 11 空無所有 kōngwú suǒyǒu empty and without a substantial self 空無所有
95 11 not; no 汝等頗見此沫聚為恒水所漂不
96 11 expresses that a certain condition cannot be acheived 汝等頗見此沫聚為恒水所漂不
97 11 as a correlative 汝等頗見此沫聚為恒水所漂不
98 11 no (answering a question) 汝等頗見此沫聚為恒水所漂不
99 11 forms a negative adjective from a noun 汝等頗見此沫聚為恒水所漂不
100 11 at the end of a sentence to form a question 汝等頗見此沫聚為恒水所漂不
101 11 to form a yes or no question 汝等頗見此沫聚為恒水所漂不
102 11 infix potential marker 汝等頗見此沫聚為恒水所漂不
103 11 no; na 汝等頗見此沫聚為恒水所漂不
104 11 already 世尊見已告諸比丘
105 11 Kangxi radical 49 世尊見已告諸比丘
106 11 from 世尊見已告諸比丘
107 11 to bring to an end; to stop 世尊見已告諸比丘
108 11 final aspectual particle 世尊見已告諸比丘
109 11 afterwards; thereafter 世尊見已告諸比丘
110 11 too; very; excessively 世尊見已告諸比丘
111 11 to complete 世尊見已告諸比丘
112 11 to demote; to dismiss 世尊見已告諸比丘
113 11 to recover from an illness 世尊見已告諸比丘
114 11 certainly 世尊見已告諸比丘
115 11 an interjection of surprise 世尊見已告諸比丘
116 11 this 世尊見已告諸比丘
117 11 former; pūrvaka 世尊見已告諸比丘
118 11 former; pūrvaka 世尊見已告諸比丘
119 11 chá to examine; to inquire; to inspect 諦觀察之思惟分別
120 11 chá to observe; to notice 諦觀察之思惟分別
121 11 chá to understand 諦觀察之思惟分別
122 11 chá to evaluate and promote 諦觀察之思惟分別
123 11 chá Cha 諦觀察之思惟分別
124 11 chá clean 諦觀察之思惟分別
125 11 chá searched; understood; vicita 諦觀察之思惟分別
126 11 觀察 guānchá to observe; to look carefully 彼人已見諦觀察之思惟分別
127 11 觀察 guānchá Surveillence Commissioner 彼人已見諦觀察之思惟分別
128 11 觀察 guānchá clear perception 彼人已見諦觀察之思惟分別
129 11 wǎng to go (in a direction) 無來無往
130 11 wǎng in the direction of 無來無往
131 11 wǎng in the past 無來無往
132 11 wǎng to turn toward 無來無往
133 11 wǎng to be friends with; to have a social connection with 無來無往
134 11 wǎng to send a gift 無來無往
135 11 wǎng former times 無來無往
136 11 wǎng someone who has passed away 無來無往
137 11 wǎng to go; gam 無來無往
138 10 shì a gentleman; a knight 若有目士
139 10 shì Kangxi radical 33 若有目士
140 10 shì a soldier 若有目士
141 10 shì a social stratum 若有目士
142 10 shì an unmarried man; a man 若有目士
143 10 shì somebody trained in a specialized field 若有目士
144 10 shì a scholar 若有目士
145 10 shì a respectful term for a person 若有目士
146 10 shì corporal; sergeant 若有目士
147 10 shì Shi 若有目士
148 10 shì gentleman; puruṣa 若有目士
149 10 what; where; which 此水聚沫何可依怙
150 10 to carry on the shoulder 此水聚沫何可依怙
151 10 who 此水聚沫何可依怙
152 10 what 此水聚沫何可依怙
153 10 why 此水聚沫何可依怙
154 10 how 此水聚沫何可依怙
155 10 how much 此水聚沫何可依怙
156 10 He 此水聚沫何可依怙
157 10 what; kim 此水聚沫何可依怙
158 10 an item 若有目士
159 10 Kangxi radical 109 若有目士
160 10 to look; to stare 若有目士
161 10 an eye 若有目士
162 10 an order 若有目士
163 10 a title 若有目士
164 10 mesh 若有目士
165 10 list; catalog; table of contents 若有目士
166 10 goal 若有目士
167 10 knot on a tree 若有目士
168 10 a section; a clause 若有目士
169 10 a name 若有目士
170 10 Mu 若有目士
171 10 eye 若有目士
172 10 諦觀 dìguān to observe closely 諦觀察之思惟分別
173 10 諦觀 dìguān Chegwan 諦觀察之思惟分別
174 10 lái to come 無來無往
175 10 lái indicates an approximate quantity 無來無往
176 10 lái please 無來無往
177 10 lái used to substitute for another verb 無來無往
178 10 lái used between two word groups to express purpose and effect 無來無往
179 10 lái ever since 無來無往
180 10 lái wheat 無來無往
181 10 lái next; future 無來無往
182 10 lái a simple complement of direction 無來無往
183 10 lái to occur; to arise 無來無往
184 10 lái to earn 無來無往
185 10 lái to come; āgata 無來無往
186 8 如是 rúshì thus; so 聞如是
187 8 如是 rúshì thus, so 聞如是
188 6 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 波斯匿王所造觀也
189 6 suǒ an office; an institute 波斯匿王所造觀也
190 6 suǒ introduces a relative clause 波斯匿王所造觀也
191 6 suǒ it 波斯匿王所造觀也
192 6 suǒ if; supposing 波斯匿王所造觀也
193 6 suǒ a few; various; some 波斯匿王所造觀也
194 6 suǒ a place; a location 波斯匿王所造觀也
195 6 suǒ indicates a passive voice 波斯匿王所造觀也
196 6 suǒ that which 波斯匿王所造觀也
197 6 suǒ an ordinal number 波斯匿王所造觀也
198 6 suǒ meaning 波斯匿王所造觀也
199 6 suǒ garrison 波斯匿王所造觀也
200 6 suǒ place; pradeśa 波斯匿王所造觀也
201 6 suǒ that which; yad 波斯匿王所造觀也
202 5 yuǎn far; distant 若遠
203 5 yuǎn far-reaching 若遠
204 5 yuǎn separated from 若遠
205 5 yuàn estranged from 若遠
206 5 yuǎn milkwort 若遠
207 5 yuǎn long ago 若遠
208 5 yuǎn long-range 若遠
209 5 yuǎn a remote area 若遠
210 5 yuǎn Yuan 若遠
211 5 yuàn to leave 若遠
212 5 yuàn to violate; to be contrary to 若遠
213 5 yuǎn distant; dura 若遠
214 5 such as; for example; for instance 色如彼聚沫
215 5 if 色如彼聚沫
216 5 in accordance with 色如彼聚沫
217 5 to be appropriate; should; with regard to 色如彼聚沫
218 5 this 色如彼聚沫
219 5 it is so; it is thus; can be compared with 色如彼聚沫
220 5 to go to 色如彼聚沫
221 5 to meet 色如彼聚沫
222 5 to appear; to seem; to be like 色如彼聚沫
223 5 at least as good as 色如彼聚沫
224 5 and 色如彼聚沫
225 5 or 色如彼聚沫
226 5 but 色如彼聚沫
227 5 then 色如彼聚沫
228 5 naturally 色如彼聚沫
229 5 expresses a question or doubt 色如彼聚沫
230 5 you 色如彼聚沫
231 5 the second lunar month 色如彼聚沫
232 5 in; at 色如彼聚沫
233 5 Ru 色如彼聚沫
234 5 Thus 色如彼聚沫
235 5 thus; tathā 色如彼聚沫
236 5 like; iva 色如彼聚沫
237 5 hǎo good 若好
238 5 hǎo indicates completion or readiness 若好
239 5 hào to be fond of; to be friendly 若好
240 5 hǎo indicates agreement 若好
241 5 hǎo indicates disatisfaction or sarcasm 若好
242 5 hǎo easy; convenient 若好
243 5 hǎo very; quite 若好
244 5 hǎo many; long 若好
245 5 hǎo so as to 若好
246 5 hǎo friendly; kind 若好
247 5 hào to be likely to 若好
248 5 hǎo beautiful 若好
249 5 hǎo to be healthy; to be recovered 若好
250 5 hǎo remarkable; excellent 若好
251 5 hǎo suitable 若好
252 5 hào a hole in a coin or jade disk 若好
253 5 hào a fond object 若好
254 5 hǎo Good 若好
255 5 hǎo good; sādhu 若好
256 5 ér and; as well as; but (not); yet (not) 彼有目士而觀察之思惟分別
257 5 ér Kangxi radical 126 彼有目士而觀察之思惟分別
258 5 ér you 彼有目士而觀察之思惟分別
259 5 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 彼有目士而觀察之思惟分別
260 5 ér right away; then 彼有目士而觀察之思惟分別
261 5 ér but; yet; however; while; nevertheless 彼有目士而觀察之思惟分別
262 5 ér if; in case; in the event that 彼有目士而觀察之思惟分別
263 5 ér therefore; as a result; thus 彼有目士而觀察之思惟分別
264 5 ér how can it be that? 彼有目士而觀察之思惟分別
265 5 ér so as to 彼有目士而觀察之思惟分別
266 5 ér only then 彼有目士而觀察之思惟分別
267 5 ér as if; to seem like 彼有目士而觀察之思惟分別
268 5 néng can; able 彼有目士而觀察之思惟分別
269 5 ér whiskers on the cheeks; sideburns 彼有目士而觀察之思惟分別
270 5 ér me 彼有目士而觀察之思惟分別
271 5 ér to arrive; up to 彼有目士而觀察之思惟分別
272 5 ér possessive 彼有目士而觀察之思惟分別
273 5 jìn nearby 若近
274 5 jìn recently 若近
275 5 jìn to approach; to be near; to draw close to 若近
276 5 jìn nearly 若近
277 5 jìn simple; ordinary 若近
278 5 jìn to be intimate 若近
279 5 jìn Jin 若近
280 5 a modal particle 若近
281 5 thin; slender 若細
282 5 trifling 若細
283 5 tiny; miniature 若細
284 5 tender; delicate 若細
285 5 carefully; attentively; cautiously 若細
286 5 coarse; rough 若麁
287 5 coarse; sthūla 若麁
288 5 現在 xiànzài at present; in the process of 現在
289 5 現在 xiànzài now, present 現在
290 5 過去 guòqù past; previous/ former 過去
291 5 過去 guòqu to go over; to pass by 過去
292 5 過去 guòqu to die 過去
293 5 過去 guòqu already past 過去
294 5 過去 guòqu to go forward 過去
295 5 過去 guòqu to turn one's back 過去
296 5 過去 guòqù past 過去
297 5 當來 dānglái future 當來
298 4 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊見已告諸比丘
299 4 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊見已告諸比丘
300 4 zhū all; many; various 如是諸所有色
301 4 zhū Zhu 如是諸所有色
302 4 zhū all; members of the class 如是諸所有色
303 4 zhū interrogative particle 如是諸所有色
304 4 zhū him; her; them; it 如是諸所有色
305 4 zhū of; in 如是諸所有色
306 4 zhū all; many; sarva 如是諸所有色
307 4 所有 suǒyǒu all 如是諸所有色
308 4 所有 suǒyǒu to belong to 如是諸所有色
309 4 shù tree 便往大叢樹中
310 4 shù to plant 便往大叢樹中
311 4 shù to establish 便往大叢樹中
312 4 shù a door screen 便往大叢樹中
313 4 shù a door screen 便往大叢樹中
314 4 shù tree; vṛkṣa 便往大叢樹中
315 4 chǒu ugly 若醜
316 4 chǒu clown 若醜
317 4 chǒu Chou 若醜
318 4 chǒu Second Earthly Branch 若醜
319 4 chǒu shameful; disgraceful 若醜
320 4 chǒu 1 am to 3 am 若醜
321 4 chǒu ugly; durvarṇa 若醜
322 3 諸比丘 zhū bǐqiū monks 世尊見已告諸比丘
323 3 zài in; at 婆伽婆在阿迎闍
324 3 zài at 婆伽婆在阿迎闍
325 3 zài when; indicates that someone or something is in the process of doing something 婆伽婆在阿迎闍
326 3 zài to exist; to be living 婆伽婆在阿迎闍
327 3 zài to consist of 婆伽婆在阿迎闍
328 3 zài to be at a post 婆伽婆在阿迎闍
329 3 zài in; bhū 婆伽婆在阿迎闍
330 3 水沫所漂經 Shuǐ Mò Suǒ Piāo jīng Fo Shuo Shui Mo Suo Piao Jing; Phena Sutta 佛說水沫所漂經
331 3 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 最勝之所說
332 3 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 最勝之所說
333 3 shuì to persuade 最勝之所說
334 3 shuō to teach; to recite; to explain 最勝之所說
335 3 shuō a doctrine; a theory 最勝之所說
336 3 shuō to claim; to assert 最勝之所說
337 3 shuō allocution 最勝之所說
338 3 shuō to criticize; to scold 最勝之所說
339 3 shuō to indicate; to refer to 最勝之所說
340 3 shuō speach; vāda 最勝之所說
341 3 shuō to speak; bhāṣate 最勝之所說
342 3 佛說 Fó shuō buddhavacana; as spoken by the Buddha 佛說水沫所漂經
343 3 人見 rén jiàn the view of a person; view of a self 彼人見已諦觀察之思惟分別
344 3 野馬 yěmǎ feral horse; free-roaming horse; wild horse 野馬熾盛
345 3 野馬 yěmǎ a mirage; scattered light; marīci 野馬熾盛
346 3 color 如是諸所有色
347 3 form; matter 如是諸所有色
348 3 shǎi dice 如是諸所有色
349 3 Kangxi radical 139 如是諸所有色
350 3 countenance 如是諸所有色
351 3 scene; sight 如是諸所有色
352 3 feminine charm; female beauty 如是諸所有色
353 3 kind; type 如是諸所有色
354 3 quality 如是諸所有色
355 3 to be angry 如是諸所有色
356 3 to seek; to search for 如是諸所有色
357 3 lust; sexual desire 如是諸所有色
358 3 form; rupa 如是諸所有色
359 3 tòng to feel pain; to ache 此身中痛
360 3 tòng to be sorry; to be sad 此身中痛
361 3 tòng to be bitter 此身中痛
362 3 tòng anguish; sadness 此身中痛
363 3 tòng to suffer injury 此身中痛
364 3 tòng painstakingly 此身中痛
365 3 tòng very; intensely 此身中痛
366 3 tòng to pity 此身中痛
367 3 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 或有生者
368 3 zhě that 或有生者
369 3 zhě nominalizing function word 或有生者
370 3 zhě used to mark a definition 或有生者
371 3 zhě used to mark a pause 或有生者
372 3 zhě topic marker; that; it 或有生者
373 3 zhuó according to 或有生者
374 3 zhě ca 或有生者
375 3 xiǎng to think 諸所有想
376 3 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 諸所有想
377 3 xiǎng to want 諸所有想
378 3 xiǎng to remember; to miss; to long for 諸所有想
379 3 xiǎng to plan 諸所有想
380 3 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 諸所有想
381 3 幻術 huànshù the art of illusion; magic 在眾人前自現幻術
382 3 譬如 pìrú for examlpe 譬如夏雨有泡現
383 3 譬如 pìrú better than; surpassing 譬如夏雨有泡現
384 3 幻師 huànshī magician 譬如黠慧幻師及幻師弟子
385 3 幻師 huànshī an illusionist; a conjurer 譬如黠慧幻師及幻師弟子
386 3 zhōng middle 此身中痛
387 3 zhōng medium; medium sized 此身中痛
388 3 zhōng China 此身中痛
389 3 zhòng to hit the mark 此身中痛
390 3 zhōng in; amongst 此身中痛
391 3 zhōng midday 此身中痛
392 3 zhōng inside 此身中痛
393 3 zhōng during 此身中痛
394 3 zhōng Zhong 此身中痛
395 3 zhōng intermediary 此身中痛
396 3 zhōng half 此身中痛
397 3 zhōng just right; suitably 此身中痛
398 3 zhōng while 此身中痛
399 3 zhòng to reach; to attain 此身中痛
400 3 zhòng to suffer; to infect 此身中痛
401 3 zhòng to obtain 此身中痛
402 3 zhòng to pass an exam 此身中痛
403 3 zhōng middle 此身中痛
404 3 芭蕉 bājiāo Japanese banana; Japanese fibre banana; hardy banana 若見芭蕉樹生茂盛好
405 3 néng can; able 若能諦觀察
406 3 néng ability; capacity 若能諦觀察
407 3 néng a mythical bear-like beast 若能諦觀察
408 3 néng energy 若能諦觀察
409 3 néng function; use 若能諦觀察
410 3 néng may; should; permitted to 若能諦觀察
411 3 néng talent 若能諦觀察
412 3 néng expert at 若能諦觀察
413 3 néng to be in harmony 若能諦觀察
414 3 néng to tend to; to care for 若能諦觀察
415 3 néng to reach; to arrive at 若能諦觀察
416 3 néng as long as; only 若能諦觀察
417 3 néng even if 若能諦觀察
418 3 néng but 若能諦觀察
419 3 néng in this way 若能諦觀察
420 3 néng to be able; śak 若能諦觀察
421 3 聚沫 jùmò foam; phena 有大聚沫為水所漂
422 3 xíng to walk 諸所有行
423 3 xíng capable; competent 諸所有行
424 3 háng profession 諸所有行
425 3 háng line; row 諸所有行
426 3 xíng Kangxi radical 144 諸所有行
427 3 xíng to travel 諸所有行
428 3 xìng actions; conduct 諸所有行
429 3 xíng to do; to act; to practice 諸所有行
430 3 xíng all right; OK; okay 諸所有行
431 3 háng horizontal line 諸所有行
432 3 héng virtuous deeds 諸所有行
433 3 hàng a line of trees 諸所有行
434 3 hàng bold; steadfast 諸所有行
435 3 xíng to move 諸所有行
436 3 xíng to put into effect; to implement 諸所有行
437 3 xíng travel 諸所有行
438 3 xíng to circulate 諸所有行
439 3 xíng running script; running script 諸所有行
440 3 xíng temporary 諸所有行
441 3 xíng soon 諸所有行
442 3 háng rank; order 諸所有行
443 3 háng a business; a shop 諸所有行
444 3 xíng to depart; to leave 諸所有行
445 3 xíng to experience 諸所有行
446 3 xíng path; way 諸所有行
447 3 xíng xing; ballad 諸所有行
448 3 xíng a round [of drinks] 諸所有行
449 3 xíng Xing 諸所有行
450 3 xíng moreover; also 諸所有行
451 3 xíng Practice 諸所有行
452 3 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 諸所有行
453 3 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 諸所有行
454 3 jiàn to see 世尊見已告諸比丘
455 3 jiàn opinion; view; understanding 世尊見已告諸比丘
456 3 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 世尊見已告諸比丘
457 3 jiàn refer to; for details see 世尊見已告諸比丘
458 3 jiàn to appear 世尊見已告諸比丘
459 3 jiàn passive marker 世尊見已告諸比丘
460 3 jiàn to listen to 世尊見已告諸比丘
461 3 jiàn to meet 世尊見已告諸比丘
462 3 jiàn to receive (a guest) 世尊見已告諸比丘
463 3 jiàn let me; kindly 世尊見已告諸比丘
464 3 jiàn Jian 世尊見已告諸比丘
465 3 xiàn to appear 世尊見已告諸比丘
466 3 xiàn to introduce 世尊見已告諸比丘
467 3 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 世尊見已告諸比丘
468 3 xià summer 譬如夏雨有泡現
469 3 xià Xia 譬如夏雨有泡現
470 3 xià Xia Dynasty 譬如夏雨有泡現
471 3 jiǎ a historic form of punishment with a whip 譬如夏雨有泡現
472 3 xià great; grand; big 譬如夏雨有泡現
473 3 xià China 譬如夏雨有泡現
474 3 xià the five colors 譬如夏雨有泡現
475 3 xià a tall building 譬如夏雨有泡現
476 3 xià summer; varṣā 譬如夏雨有泡現
477 3 覺知 juézhī awareness 覺知空無所有
478 3 覺知 juézhī Awareness 覺知空無所有
479 2 恒水 Héng Shuǐ Ganges River 恒水側
480 2 rén person; people; a human being 與大比丘眾五百人俱
481 2 rén Kangxi radical 9 與大比丘眾五百人俱
482 2 rén a kind of person 與大比丘眾五百人俱
483 2 rén everybody 與大比丘眾五百人俱
484 2 rén adult 與大比丘眾五百人俱
485 2 rén somebody; others 與大比丘眾五百人俱
486 2 rén an upright person 與大比丘眾五百人俱
487 2 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 與大比丘眾五百人俱
488 2 便 biàn convenient; handy; easy 便往大叢樹中
489 2 便 biàn advantageous 便往大叢樹中
490 2 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便往大叢樹中
491 2 便 pián fat; obese 便往大叢樹中
492 2 便 biàn to make easy 便往大叢樹中
493 2 便 biàn an unearned advantage 便往大叢樹中
494 2 便 biàn ordinary; plain 便往大叢樹中
495 2 便 biàn if only; so long as; to the contrary 便往大叢樹中
496 2 便 biàn in passing 便往大叢樹中
497 2 便 biàn informal 便往大叢樹中
498 2 便 biàn right away; then; right after 便往大叢樹中
499 2 便 biàn appropriate; suitable 便往大叢樹中
500 2 便 biàn an advantageous occasion 便往大叢樹中

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. ja
 2. jñā
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
that; tad
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
思惟
 1. sīwéi
 2. sīwéi
 1. Contemplate
 2. reflection; consideration; cintana
分别 分別
 1. fēnbié
 2. fēnbié
 3. fēnbié
 1. discrimination
 2. thought; imagination; kalpanā
 3. vikalpa; discrimination; conception
坚固 堅固
 1. jiāngù
 2. jiāngù
 1. sāla
 2. Kevaṭṭạ
this; here; etad
空无所有 空無所有 kōngwú suǒyǒu empty and without a substantial self
no; na

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
波斯匿王 66 King Prasenajit; Pasenadi
东晋 東晉 100 Eastern Jin Dynasty
恒水 恆水 72 Ganges River
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
水沫所漂经 水沫所漂經 83 Fo Shuo Shui Mo Suo Piao Jing; Phena Sutta
西域 120 Western Regions
竺昙无兰 竺曇無蘭 90 Tan Wulan

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 17.

Simplified Traditional Pinyin English
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
谛观 諦觀 100
 1. to observe closely
 2. Chegwan
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
幻师 幻師 104
 1. magician
 2. an illusionist; a conjurer
见谛 見諦 106 realization of the truth
聚沫 106 foam; phena
人见 人見 114 the view of a person; view of a self
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
三法 115
 1. three dharmas
 2. three aspects of the Dharma
色阴 色陰 115 the aggregate of form; rūpaskandha
识阴 識陰 115 consciousness aggregate; vijñānaskandha; viññāṇakhandha
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
无所有 無所有 119 nothingness
行阴 行陰 120 the aggregate of volition
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘 諸比丘 122 monks
最胜 最勝 122 jina; conqueror