Glossary and Vocabulary for Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 頂生王因緣經, Scroll 3

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 42 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
2 42 děng to wait 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
3 42 děng to be equal 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
4 42 děng degree; level 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
5 42 děng to compare 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
6 42 děng same; equal; sama 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
7 34 shù tree 波利質多羅樹及俱毘陀羅樹等
8 34 shù to plant 波利質多羅樹及俱毘陀羅樹等
9 34 shù to establish 波利質多羅樹及俱毘陀羅樹等
10 34 shù a door screen 波利質多羅樹及俱毘陀羅樹等
11 34 shù a door screen 波利質多羅樹及俱毘陀羅樹等
12 34 shù tree; vṛkṣa 波利質多羅樹及俱毘陀羅樹等
13 34 to reach 即各對敵及為震警
14 34 to attain 即各對敵及為震警
15 34 to understand 即各對敵及為震警
16 34 able to be compared to; to catch up with 即各對敵及為震警
17 34 to be involved with; to associate with 即各對敵及為震警
18 34 passing of a feudal title from elder to younger brother 即各對敵及為震警
19 34 and; ca; api 即各對敵及為震警
20 31 wéi to act as; to serve 同為守護三十三天
21 31 wéi to change into; to become 同為守護三十三天
22 31 wéi to be; is 同為守護三十三天
23 31 wéi to do 同為守護三十三天
24 31 wèi to support; to help 同為守護三十三天
25 31 wéi to govern 同為守護三十三天
26 31 wèi to be; bhū 同為守護三十三天
27 30 zhǒng kind; type 金城之上一一復有四種女牆
28 30 zhòng to plant; to grow; to cultivate 金城之上一一復有四種女牆
29 30 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 金城之上一一復有四種女牆
30 30 zhǒng seed; strain 金城之上一一復有四種女牆
31 30 zhǒng offspring 金城之上一一復有四種女牆
32 30 zhǒng breed 金城之上一一復有四種女牆
33 30 zhǒng race 金城之上一一復有四種女牆
34 30 zhǒng species 金城之上一一復有四種女牆
35 30 zhǒng root; source; origin 金城之上一一復有四種女牆
36 30 zhǒng grit; guts 金城之上一一復有四種女牆
37 30 zhǒng seed; bīja 金城之上一一復有四種女牆
38 29 jīn gold
39 29 jīn money
40 29 jīn Jin; Kim
41 29 jīn Kangxi radical 167
42 29 jīn Later Jin Dynasty; Jin Dynasty
43 29 jīn metal
44 29 jīn hard
45 29 jīn a unit of money in China in historic times
46 29 jīn golden; gold colored
47 29 jīn a weapon
48 29 jīn valuable
49 29 jīn metal agent
50 29 jīn cymbals
51 29 jīn Venus
52 29 jīn gold; hiranya
53 29 jīn golden, bright in color; suvarna; hema; kanaka; kancana
54 29 jiā ka 乃問導翼夜叉神禰舞迦言
55 29 jiā ka 乃問導翼夜叉神禰舞迦言
56 28 to go back; to return 頂生王將復前進
57 28 to resume; to restart 頂生王將復前進
58 28 to do in detail 頂生王將復前進
59 28 to restore 頂生王將復前進
60 28 to respond; to reply to 頂生王將復前進
61 28 Fu; Return 頂生王將復前進
62 28 to retaliate; to reciprocate 頂生王將復前進
63 28 to avoid forced labor or tax 頂生王將復前進
64 28 Fu 頂生王將復前進
65 28 doubled; to overlapping; folded 頂生王將復前進
66 28 a lined garment with doubled thickness 頂生王將復前進
67 28 由旬 yóuxún yojana 其城縱廣正等二千五百由旬
68 27 Qi 其上即是三十三天所居之處
69 26 four 金城之上一一復有四種女牆
70 26 note a musical scale 金城之上一一復有四種女牆
71 26 fourth 金城之上一一復有四種女牆
72 26 Si 金城之上一一復有四種女牆
73 26 four; catur 金城之上一一復有四種女牆
74 24 to be near by; to be close to 即各對敵及為震警
75 24 at that time 即各對敵及為震警
76 24 to be exactly the same as; to be thus 即各對敵及為震警
77 24 supposed; so-called 即各對敵及為震警
78 24 to arrive at; to ascend 即各對敵及為震警
79 24 wáng Wang 王乃問言
80 24 wáng a king 王乃問言
81 24 wáng Kangxi radical 96 王乃問言
82 24 wàng to be king; to rule 王乃問言
83 24 wáng a prince; a duke 王乃問言
84 24 wáng grand; great 王乃問言
85 24 wáng to treat with the ceremony due to a king 王乃問言
86 24 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 王乃問言
87 24 wáng the head of a group or gang 王乃問言
88 24 wáng the biggest or best of a group 王乃問言
89 24 wáng king; best of a kind; rāja 王乃問言
90 24 有種 yǒuzhǒng to have guts; to have courage; to be brave 街衢左右復有種種清淨池沼
91 23 huá Chinese 香風時來吹去萎華更雨新者
92 23 huá illustrious; splendid 香風時來吹去萎華更雨新者
93 23 huā a flower 香風時來吹去萎華更雨新者
94 23 huā to flower 香風時來吹去萎華更雨新者
95 23 huá China 香風時來吹去萎華更雨新者
96 23 huá empty; flowery 香風時來吹去萎華更雨新者
97 23 huá brilliance; luster 香風時來吹去萎華更雨新者
98 23 huá elegance; beauty 香風時來吹去萎華更雨新者
99 23 huā a flower 香風時來吹去萎華更雨新者
100 23 huá extravagant; wasteful; flashy 香風時來吹去萎華更雨新者
101 23 huá makeup; face powder 香風時來吹去萎華更雨新者
102 23 huá flourishing 香風時來吹去萎華更雨新者
103 23 huá a corona 香風時來吹去萎華更雨新者
104 23 huá years; time 香風時來吹去萎華更雨新者
105 23 huá your 香風時來吹去萎華更雨新者
106 23 huá essence; best part 香風時來吹去萎華更雨新者
107 23 huá grey 香風時來吹去萎華更雨新者
108 23 huà Hua 香風時來吹去萎華更雨新者
109 23 huá literary talent 香風時來吹去萎華更雨新者
110 23 huá literary talent 香風時來吹去萎華更雨新者
111 23 huá an article; a document 香風時來吹去萎華更雨新者
112 23 huá flower; puṣpa 香風時來吹去萎華更雨新者
113 21 tiān day 是諸龍王與堅首天
114 21 tiān heaven 是諸龍王與堅首天
115 21 tiān nature 是諸龍王與堅首天
116 21 tiān sky 是諸龍王與堅首天
117 21 tiān weather 是諸龍王與堅首天
118 21 tiān father; husband 是諸龍王與堅首天
119 21 tiān a necessity 是諸龍王與堅首天
120 21 tiān season 是諸龍王與堅首天
121 21 tiān destiny 是諸龍王與堅首天
122 21 tiān very high; sky high [prices] 是諸龍王與堅首天
123 21 tiān a deva; a god 是諸龍王與堅首天
124 21 tiān Heaven 是諸龍王與堅首天
125 21 yòu Kangxi radical 29 時頂生王又復前進
126 21 to use; to grasp 皆以牛頭旃檀香木所成
127 21 to rely on 皆以牛頭旃檀香木所成
128 21 to regard 皆以牛頭旃檀香木所成
129 21 to be able to 皆以牛頭旃檀香木所成
130 21 to order; to command 皆以牛頭旃檀香木所成
131 21 used after a verb 皆以牛頭旃檀香木所成
132 21 a reason; a cause 皆以牛頭旃檀香木所成
133 21 Israel 皆以牛頭旃檀香木所成
134 21 Yi 皆以牛頭旃檀香木所成
135 21 use; yogena 皆以牛頭旃檀香木所成
136 19 瑠璃 liúlí lapis lazuli; lazurite 瑠璃
137 19 瑠璃 liúlí cat's-eye gem; vaiḍūrya 瑠璃
138 19 yín silver
139 19 yín silver
140 19 yín cash; money
141 19 yín silver apricot; gingko
142 19 yín edge; border
143 19 yín Yin
144 19 yín silver; rūpya
145 19 zhī a callous 頗胝迦成
146 19 oblique; inclined; slanting; biased 頗胝迦成
147 19 Po 頗胝迦成
148 19 pha 頗胝迦成
149 18 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 頗胝迦寶間錯莊嚴
150 18 莊嚴 zhuāngyán Dignity 頗胝迦寶間錯莊嚴
151 18 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 頗胝迦寶間錯莊嚴
152 18 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 頗胝迦寶間錯莊嚴
153 18 zhī to go 其上即是三十三天所居之處
154 18 zhī to arrive; to go 其上即是三十三天所居之處
155 18 zhī is 其上即是三十三天所居之處
156 18 zhī to use 其上即是三十三天所居之處
157 18 zhī Zhi 其上即是三十三天所居之處
158 18 suǒ a few; various; some 非我所敵
159 18 suǒ a place; a location 非我所敵
160 18 suǒ indicates a passive voice 非我所敵
161 18 suǒ an ordinal number 非我所敵
162 18 suǒ meaning 非我所敵
163 18 suǒ garrison 非我所敵
164 18 suǒ place; pradeśa 非我所敵
165 18 zhòng many; numerous 為諸龍王遮止導翼兵眾
166 18 zhòng masses; people; multitude; crowd 為諸龍王遮止導翼兵眾
167 18 zhòng general; common; public 為諸龍王遮止導翼兵眾
168 18 yuán garden; orchard 有園名寶車
169 18 yuán a park; an enclosure 有園名寶車
170 18 yuán a villa 有園名寶車
171 18 yuán a burial ground 有園名寶車
172 18 yuán garden; ārāma 有園名寶車
173 18 yuán enclosure; prākāra 有園名寶車
174 17 shēng sound 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
175 17 shēng sheng 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
176 17 shēng voice 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
177 17 shēng music 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
178 17 shēng language 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
179 17 shēng fame; reputation; honor 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
180 17 shēng a message 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
181 17 shēng a consonant 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
182 17 shēng a tone 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
183 17 shēng to announce 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
184 17 shēng sound 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
185 16 yán to speak; to say; said 王言
186 16 yán language; talk; words; utterance; speech 王言
187 16 yán Kangxi radical 149 王言
188 16 yán phrase; sentence 王言
189 16 yán a word; a syllable 王言
190 16 yán a theory; a doctrine 王言
191 16 yán to regard as 王言
192 16 yán to act as 王言
193 16 yán word; vacana 王言
194 16 yán speak; vad 王言
195 15 wèi to call 謂諸臣佐言
196 15 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂諸臣佐言
197 15 wèi to speak to; to address 謂諸臣佐言
198 15 wèi to treat as; to regard as 謂諸臣佐言
199 15 wèi introducing a condition situation 謂諸臣佐言
200 15 wèi to speak to; to address 謂諸臣佐言
201 15 wèi to think 謂諸臣佐言
202 15 wèi for; is to be 謂諸臣佐言
203 15 wèi to make; to cause 謂諸臣佐言
204 15 wèi principle; reason 謂諸臣佐言
205 15 wèi Wei 謂諸臣佐言
206 15 miào wonderful; fantastic 即持妙閼伽瓶
207 15 miào clever 即持妙閼伽瓶
208 15 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 即持妙閼伽瓶
209 15 miào fine; delicate 即持妙閼伽瓶
210 15 miào young 即持妙閼伽瓶
211 15 miào interesting 即持妙閼伽瓶
212 15 miào profound reasoning 即持妙閼伽瓶
213 15 miào Miao 即持妙閼伽瓶
214 15 miào Wonderful 即持妙閼伽瓶
215 15 miào wonderful; beautiful; suksma 即持妙閼伽瓶
216 15 漿 jiāng broth; thick liquid 又有四種所飲之漿
217 15 漿 jiāng to starch 又有四種所飲之漿
218 15 漿 jiàng starch paste 又有四種所飲之漿
219 15 漿 jiāng rice water 又有四種所飲之漿
220 15 漿 jiāng gruel; kāñjika 又有四種所飲之漿
221 15 zhě ca 而龍王者
222 15 zhōng middle 此是三十三天中
223 15 zhōng medium; medium sized 此是三十三天中
224 15 zhōng China 此是三十三天中
225 15 zhòng to hit the mark 此是三十三天中
226 15 zhōng midday 此是三十三天中
227 15 zhōng inside 此是三十三天中
228 15 zhōng during 此是三十三天中
229 15 zhōng Zhong 此是三十三天中
230 15 zhōng intermediary 此是三十三天中
231 15 zhōng half 此是三十三天中
232 15 zhòng to reach; to attain 此是三十三天中
233 15 zhòng to suffer; to infect 此是三十三天中
234 15 zhòng to obtain 此是三十三天中
235 15 zhòng to pass an exam 此是三十三天中
236 15 zhōng middle 此是三十三天中
237 14 suí to follow 下足隨陷舉足隨起
238 14 suí to listen to 下足隨陷舉足隨起
239 14 suí to submit to; to comply with 下足隨陷舉足隨起
240 14 suí to be obsequious 下足隨陷舉足隨起
241 14 suí 17th hexagram 下足隨陷舉足隨起
242 14 suí let somebody do what they like 下足隨陷舉足隨起
243 14 suí to resemble; to look like 下足隨陷舉足隨起
244 14 dǎo to lead; to guide; to direct 為諸龍王遮止導翼兵眾
245 14 dǎo to conduct 為諸龍王遮止導翼兵眾
246 14 dǎo to dredge; to clear away 為諸龍王遮止導翼兵眾
247 14 dǎo to extricate 為諸龍王遮止導翼兵眾
248 14 dǎo to coach 為諸龍王遮止導翼兵眾
249 14 dǎo directed towards; abhimukha 為諸龍王遮止導翼兵眾
250 14 dǎo instructing; ādeśana 為諸龍王遮止導翼兵眾
251 14 Yi 此堅首天亦使為我導翼之者
252 13 qián front 諸龍即導王前至堅首天王所
253 13 qián former; the past 諸龍即導王前至堅首天王所
254 13 qián to go forward 諸龍即導王前至堅首天王所
255 13 qián preceding 諸龍即導王前至堅首天王所
256 13 qián before; earlier; prior 諸龍即導王前至堅首天王所
257 13 qián to appear before 諸龍即導王前至堅首天王所
258 13 qián future 諸龍即導王前至堅首天王所
259 13 qián top; first 諸龍即導王前至堅首天王所
260 13 qián battlefront 諸龍即導王前至堅首天王所
261 13 qián before; former; pūrva 諸龍即導王前至堅首天王所
262 13 qián facing; mukha 諸龍即導王前至堅首天王所
263 13 天王 tiānwáng an emperor 諸龍即導王前至堅首天王所
264 13 天王 tiānwáng a god 諸龍即導王前至堅首天王所
265 13 天王 tiānwáng Tianwang 諸龍即導王前至堅首天王所
266 13 天王 tiānwáng a deva king; a lokapala; a heavenly king; a guardian of the directions 諸龍即導王前至堅首天王所
267 13 shí time; a point or period of time 時主兵神答言
268 13 shí a season; a quarter of a year 時主兵神答言
269 13 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時主兵神答言
270 13 shí fashionable 時主兵神答言
271 13 shí fate; destiny; luck 時主兵神答言
272 13 shí occasion; opportunity; chance 時主兵神答言
273 13 shí tense 時主兵神答言
274 13 shí particular; special 時主兵神答言
275 13 shí to plant; to cultivate 時主兵神答言
276 13 shí an era; a dynasty 時主兵神答言
277 13 shí time [abstract] 時主兵神答言
278 13 shí seasonal 時主兵神答言
279 13 shí to wait upon 時主兵神答言
280 13 shí hour 時主兵神答言
281 13 shí appropriate; proper; timely 時主兵神答言
282 13 shí Shi 時主兵神答言
283 13 shí a present; currentlt 時主兵神答言
284 13 shí time; kāla 時主兵神答言
285 13 shí at that time; samaya 時主兵神答言
286 13 天女 tiānnǚ a goddess 若彼天男及天女等思其衣者
287 13 天女 tiānnǚ emperor's daugther 若彼天男及天女等思其衣者
288 13 天女 tiānnǚ Vega 若彼天男及天女等思其衣者
289 13 天女 tiānnǚ a swallow 若彼天男及天女等思其衣者
290 12 liáng a bridge 若金為臺即銀為柱及以梁棟
291 12 liáng Liang Dynasty 若金為臺即銀為柱及以梁棟
292 12 liáng City of Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
293 12 liáng State of Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
294 12 liáng Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
295 12 liáng a beam; rafters 若金為臺即銀為柱及以梁棟
296 12 liáng a fishing sluice 若金為臺即銀為柱及以梁棟
297 12 liáng to lose footing 若金為臺即銀為柱及以梁棟
298 12 liáng State of Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
299 12 liáng a ridge 若金為臺即銀為柱及以梁棟
300 12 liáng later Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
301 12 liáng a beam; sthūṇā 若金為臺即銀為柱及以梁棟
302 12 zhì Kangxi radical 133 諸龍即導王前至堅首天王所
303 12 zhì to arrive 諸龍即導王前至堅首天王所
304 12 zhì approach; upagama 諸龍即導王前至堅首天王所
305 12 答言 dá yán to reply 時主兵神答言
306 12 to arise; to get up 前起承迎
307 12 to rise; to raise 前起承迎
308 12 to grow out of; to bring forth; to emerge 前起承迎
309 12 to appoint (to an official post); to take up a post 前起承迎
310 12 to start 前起承迎
311 12 to establish; to build 前起承迎
312 12 to draft; to draw up (a plan) 前起承迎
313 12 opening sentence; opening verse 前起承迎
314 12 to get out of bed 前起承迎
315 12 to recover; to heal 前起承迎
316 12 to take out; to extract 前起承迎
317 12 marks the beginning of an action 前起承迎
318 12 marks the sufficiency of an action 前起承迎
319 12 to call back from mourning 前起承迎
320 12 to take place; to occur 前起承迎
321 12 to conjecture 前起承迎
322 12 stand up; utthāna 前起承迎
323 12 arising; utpāda 前起承迎
324 12 color 色狀殊麗
325 12 form; matter 色狀殊麗
326 12 shǎi dice 色狀殊麗
327 12 Kangxi radical 139 色狀殊麗
328 12 countenance 色狀殊麗
329 12 scene; sight 色狀殊麗
330 12 feminine charm; female beauty 色狀殊麗
331 12 kind; type 色狀殊麗
332 12 quality 色狀殊麗
333 12 to be angry 色狀殊麗
334 12 to seek; to search for 色狀殊麗
335 12 lust; sexual desire 色狀殊麗
336 12 form; rupa 色狀殊麗
337 12 tái Taiwan 若金為臺即銀為柱及以梁棟
338 12 tái desk; platform; terrace 若金為臺即銀為柱及以梁棟
339 12 tái platform; stage; terrace; stand; support; desk 若金為臺即銀為柱及以梁棟
340 12 tái typhoon 若金為臺即銀為柱及以梁棟
341 12 tái desk; platform; terrace 若金為臺即銀為柱及以梁棟
342 12 tái station; broadcasting station 若金為臺即銀為柱及以梁棟
343 12 tái official post 若金為臺即銀為柱及以梁棟
344 12 eminent 若金為臺即銀為柱及以梁棟
345 12 tái elevated 若金為臺即銀為柱及以梁棟
346 12 tái tribunal 若金為臺即銀為柱及以梁棟
347 12 tái capitulum 若金為臺即銀為柱及以梁棟
348 12 tái terrace; kūṭa 若金為臺即銀為柱及以梁棟
349 12 dòng the main beams supporting a house 若金為臺即銀為柱及以梁棟
350 12 dòng plank; phalaka 若金為臺即銀為柱及以梁棟
351 12 zhù a pillar; a post 若金為臺即銀為柱及以梁棟
352 12 zhù to support 若金為臺即銀為柱及以梁棟
353 12 zhù to lean on 若金為臺即銀為柱及以梁棟
354 12 zhù a pillar; stambha 若金為臺即銀為柱及以梁棟
355 11 soil; ground; land 彼城中地有百一種采繪嚴飾
356 11 floor 彼城中地有百一種采繪嚴飾
357 11 the earth 彼城中地有百一種采繪嚴飾
358 11 fields 彼城中地有百一種采繪嚴飾
359 11 a place 彼城中地有百一種采繪嚴飾
360 11 a situation; a position 彼城中地有百一種采繪嚴飾
361 11 background 彼城中地有百一種采繪嚴飾
362 11 terrain 彼城中地有百一種采繪嚴飾
363 11 a territory; a region 彼城中地有百一種采繪嚴飾
364 11 used after a distance measure 彼城中地有百一種采繪嚴飾
365 11 coming from the same clan 彼城中地有百一種采繪嚴飾
366 11 earth; pṛthivī 彼城中地有百一種采繪嚴飾
367 11 stage; ground; level; bhumi 彼城中地有百一種采繪嚴飾
368 11 chéng to mount; to climb onto 謂象乘
369 11 chéng to multiply 謂象乘
370 11 shèng a vehicle; a chariot; a carriage 謂象乘
371 11 chéng to ride 謂象乘
372 11 chéng to make use of; to take advantage of; to comply with 謂象乘
373 11 chéng to prevail 謂象乘
374 11 chéng to pursue 謂象乘
375 11 chéng to calculate 謂象乘
376 11 chéng a four horse team 謂象乘
377 11 chéng to drive; to control 謂象乘
378 11 chéng Cheng 謂象乘
379 11 shèng historical records 謂象乘
380 11 shèng vehicle; a school of teaching; yana 謂象乘
381 11 chéng mounted; ārūḍha 謂象乘
382 11 妙音 miàoyīn a wonderful sound; ghoṣa 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
383 11 lái to come 若阿修羅來鬪戰時
384 11 lái please 若阿修羅來鬪戰時
385 11 lái used to substitute for another verb 若阿修羅來鬪戰時
386 11 lái used between two word groups to express purpose and effect 若阿修羅來鬪戰時
387 11 lái wheat 若阿修羅來鬪戰時
388 11 lái next; future 若阿修羅來鬪戰時
389 11 lái a simple complement of direction 若阿修羅來鬪戰時
390 11 lái to occur; to arise 若阿修羅來鬪戰時
391 11 lái to earn 若阿修羅來鬪戰時
392 11 lái to come; āgata 若阿修羅來鬪戰時
393 10 Kangxi radical 49 言已
394 10 to bring to an end; to stop 言已
395 10 to complete 言已
396 10 to demote; to dismiss 言已
397 10 to recover from an illness 言已
398 10 former; pūrvaka 言已
399 10 jiān hard; firm 是諸龍王與堅首天
400 10 jiān strong; robust 是諸龍王與堅首天
401 10 jiān stable; secure 是諸龍王與堅首天
402 10 jiān Kirghiz people 是諸龍王與堅首天
403 10 jiān armor 是諸龍王與堅首天
404 10 jiān military stronghold 是諸龍王與堅首天
405 10 jiān core; main body 是諸龍王與堅首天
406 10 jiān Jian 是諸龍王與堅首天
407 10 jiān resolute 是諸龍王與堅首天
408 10 jiān firm; dṛḍha 是諸龍王與堅首天
409 10 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 天子
410 10 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 天子
411 10 天子 tiānzǐ crown prince; yuvarājan 天子
412 10 tool; device; utensil; equipment; instrument 具大福德
413 10 to possess; to have 具大福德
414 10 to prepare 具大福德
415 10 to write; to describe; to state 具大福德
416 10 Ju 具大福德
417 10 talent; ability 具大福德
418 10 a feast; food 具大福德
419 10 to arrange; to provide 具大福德
420 10 furnishings 具大福德
421 10 to understand 具大福德
422 10 a mat for sitting and sleeping on 具大福德
423 9 clothes; clothing 白四色劫波衣樹
424 9 Kangxi radical 145 白四色劫波衣樹
425 9 to wear (clothes); to put on 白四色劫波衣樹
426 9 a cover; a coating 白四色劫波衣樹
427 9 uppergarment; robe 白四色劫波衣樹
428 9 to cover 白四色劫波衣樹
429 9 lichen; moss 白四色劫波衣樹
430 9 peel; skin 白四色劫波衣樹
431 9 Yi 白四色劫波衣樹
432 9 to depend on 白四色劫波衣樹
433 9 robe; cīvara 白四色劫波衣樹
434 9 clothes; attire; vastra 白四色劫波衣樹
435 9 bīng soldier; troops 為諸龍王遮止導翼兵眾
436 9 bīng weapons 為諸龍王遮止導翼兵眾
437 9 bīng military; warfare 為諸龍王遮止導翼兵眾
438 9 bīng warrior; soldier; yodha 為諸龍王遮止導翼兵眾
439 9 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 純金所成
440 9 chéng to become; to turn into 純金所成
441 9 chéng to grow up; to ripen; to mature 純金所成
442 9 chéng to set up; to establish; to develop; to form 純金所成
443 9 chéng a full measure of 純金所成
444 9 chéng whole 純金所成
445 9 chéng set; established 純金所成
446 9 chéng to reache a certain degree; to amount to 純金所成
447 9 chéng to reconcile 純金所成
448 9 chéng to resmble; to be similar to 純金所成
449 9 chéng composed of 純金所成
450 9 chéng a result; a harvest; an achievement 純金所成
451 9 chéng capable; able; accomplished 純金所成
452 9 chéng to help somebody achieve something 純金所成
453 9 chéng Cheng 純金所成
454 9 chéng Become 純金所成
455 9 chéng becoming; bhāva 純金所成
456 9 xīn heart [organ] 纔起心時而自至手
457 9 xīn Kangxi radical 61 纔起心時而自至手
458 9 xīn mind; consciousness 纔起心時而自至手
459 9 xīn the center; the core; the middle 纔起心時而自至手
460 9 xīn one of the 28 star constellations 纔起心時而自至手
461 9 xīn heart 纔起心時而自至手
462 9 xīn emotion 纔起心時而自至手
463 9 xīn intention; consideration 纔起心時而自至手
464 9 xīn disposition; temperament 纔起心時而自至手
465 9 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 纔起心時而自至手
466 9 to think; consider; to ponder 若彼天男及天女等思其衣者
467 9 thinking; consideration 若彼天男及天女等思其衣者
468 9 to miss; to long for 若彼天男及天女等思其衣者
469 9 emotions 若彼天男及天女等思其衣者
470 9 to mourn; to grieve 若彼天男及天女等思其衣者
471 9 Si 若彼天男及天女等思其衣者
472 9 sāi hairy [beard] 若彼天男及天女等思其衣者
473 9 Think 若彼天男及天女等思其衣者
474 9 volition; cetanā 若彼天男及天女等思其衣者
475 9 consciousness, understanding; cetanā 若彼天男及天女等思其衣者
476 9 thought; cintā 若彼天男及天女等思其衣者
477 9 cotton cloth; textiles; linen 種種莊嚴金沙布地
478 9 to spread 種種莊嚴金沙布地
479 9 to announce 種種莊嚴金沙布地
480 9 to arrange 種種莊嚴金沙布地
481 9 an ancient coin 種種莊嚴金沙布地
482 9 to bestow 種種莊嚴金沙布地
483 9 to publish 種種莊嚴金沙布地
484 9 Bu 種種莊嚴金沙布地
485 9 to state; to describe 種種莊嚴金沙布地
486 9 cloth; vastra 種種莊嚴金沙布地
487 9 Kangxi radical 132 纔起心時而自至手
488 9 Zi 纔起心時而自至手
489 9 a nose 纔起心時而自至手
490 9 the beginning; the start 纔起心時而自至手
491 9 origin 纔起心時而自至手
492 9 to employ; to use 纔起心時而自至手
493 9 to be 纔起心時而自至手
494 9 self; soul; ātman 纔起心時而自至手
495 9 sufficient; enough 下足隨陷舉足隨起
496 9 Kangxi radical 157 下足隨陷舉足隨起
497 9 foot 下足隨陷舉足隨起
498 9 to attain; to suffice; to be qualified 下足隨陷舉足隨起
499 9 to satisfy 下足隨陷舉足隨起
500 9 leg 下足隨陷舉足隨起

Frequencies of all Words

Top 938

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 52 yǒu is; are; to exist 彼有龍王住於水際
2 52 yǒu to have; to possess 彼有龍王住於水際
3 52 yǒu indicates an estimate 彼有龍王住於水際
4 52 yǒu indicates a large quantity 彼有龍王住於水際
5 52 yǒu indicates an affirmative response 彼有龍王住於水際
6 52 yǒu a certain; used before a person, time, or place 彼有龍王住於水際
7 52 yǒu used to compare two things 彼有龍王住於水際
8 52 yǒu used in a polite formula before certain verbs 彼有龍王住於水際
9 52 yǒu used before the names of dynasties 彼有龍王住於水際
10 52 yǒu a certain thing; what exists 彼有龍王住於水際
11 52 yǒu multiple of ten and ... 彼有龍王住於水際
12 52 yǒu abundant 彼有龍王住於水際
13 52 yǒu purposeful 彼有龍王住於水際
14 52 yǒu You 彼有龍王住於水際
15 52 yǒu 1. existence; 2. becoming 彼有龍王住於水際
16 52 yǒu becoming; bhava 彼有龍王住於水際
17 46 that; those 彼有龍王住於水際
18 46 another; the other 彼有龍王住於水際
19 46 that; tad 彼有龍王住於水際
20 42 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
21 42 děng to wait 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
22 42 děng degree; kind 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
23 42 děng plural 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
24 42 děng to be equal 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
25 42 děng degree; level 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
26 42 děng to compare 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
27 42 děng same; equal; sama 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
28 34 shù tree 波利質多羅樹及俱毘陀羅樹等
29 34 shù to plant 波利質多羅樹及俱毘陀羅樹等
30 34 shù to establish 波利質多羅樹及俱毘陀羅樹等
31 34 shù a door screen 波利質多羅樹及俱毘陀羅樹等
32 34 shù a door screen 波利質多羅樹及俱毘陀羅樹等
33 34 shù tree; vṛkṣa 波利質多羅樹及俱毘陀羅樹等
34 34 to reach 即各對敵及為震警
35 34 and 即各對敵及為震警
36 34 coming to; when 即各對敵及為震警
37 34 to attain 即各對敵及為震警
38 34 to understand 即各對敵及為震警
39 34 able to be compared to; to catch up with 即各對敵及為震警
40 34 to be involved with; to associate with 即各對敵及為震警
41 34 passing of a feudal title from elder to younger brother 即各對敵及為震警
42 34 and; ca; api 即各對敵及為震警
43 31 wèi for; to 同為守護三十三天
44 31 wèi because of 同為守護三十三天
45 31 wéi to act as; to serve 同為守護三十三天
46 31 wéi to change into; to become 同為守護三十三天
47 31 wéi to be; is 同為守護三十三天
48 31 wéi to do 同為守護三十三天
49 31 wèi for 同為守護三十三天
50 31 wèi because of; for; to 同為守護三十三天
51 31 wèi to 同為守護三十三天
52 31 wéi in a passive construction 同為守護三十三天
53 31 wéi forming a rehetorical question 同為守護三十三天
54 31 wéi forming an adverb 同為守護三十三天
55 31 wéi to add emphasis 同為守護三十三天
56 31 wèi to support; to help 同為守護三十三天
57 31 wéi to govern 同為守護三十三天
58 31 wèi to be; bhū 同為守護三十三天
59 30 ruò to seem; to be like; as 若阿修羅來鬪戰時
60 30 ruò seemingly 若阿修羅來鬪戰時
61 30 ruò if 若阿修羅來鬪戰時
62 30 ruò you 若阿修羅來鬪戰時
63 30 ruò this; that 若阿修羅來鬪戰時
64 30 ruò and; or 若阿修羅來鬪戰時
65 30 ruò as for; pertaining to 若阿修羅來鬪戰時
66 30 pomegranite 若阿修羅來鬪戰時
67 30 ruò to choose 若阿修羅來鬪戰時
68 30 ruò to agree; to accord with; to conform to 若阿修羅來鬪戰時
69 30 ruò thus 若阿修羅來鬪戰時
70 30 ruò pollia 若阿修羅來鬪戰時
71 30 ruò Ruo 若阿修羅來鬪戰時
72 30 ruò only then 若阿修羅來鬪戰時
73 30 ja 若阿修羅來鬪戰時
74 30 jñā 若阿修羅來鬪戰時
75 30 ruò if; yadi 若阿修羅來鬪戰時
76 30 zhǒng kind; type 金城之上一一復有四種女牆
77 30 zhòng to plant; to grow; to cultivate 金城之上一一復有四種女牆
78 30 zhǒng kind; type 金城之上一一復有四種女牆
79 30 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 金城之上一一復有四種女牆
80 30 zhǒng seed; strain 金城之上一一復有四種女牆
81 30 zhǒng offspring 金城之上一一復有四種女牆
82 30 zhǒng breed 金城之上一一復有四種女牆
83 30 zhǒng race 金城之上一一復有四種女牆
84 30 zhǒng species 金城之上一一復有四種女牆
85 30 zhǒng root; source; origin 金城之上一一復有四種女牆
86 30 zhǒng grit; guts 金城之上一一復有四種女牆
87 30 zhǒng seed; bīja 金城之上一一復有四種女牆
88 29 jīn gold
89 29 jīn money
90 29 jīn Jin; Kim
91 29 jīn Kangxi radical 167
92 29 jīn Later Jin Dynasty; Jin Dynasty
93 29 jīn metal
94 29 jīn hard
95 29 jīn a unit of money in China in historic times
96 29 jīn golden; gold colored
97 29 jīn a weapon
98 29 jīn valuable
99 29 jīn metal agent
100 29 jīn cymbals
101 29 jīn Venus
102 29 jīn gold; hiranya
103 29 jīn golden, bright in color; suvarna; hema; kanaka; kancana
104 29 jiā ka 乃問導翼夜叉神禰舞迦言
105 29 jiā ka 乃問導翼夜叉神禰舞迦言
106 28 again; more; repeatedly 頂生王將復前進
107 28 to go back; to return 頂生王將復前進
108 28 to resume; to restart 頂生王將復前進
109 28 to do in detail 頂生王將復前進
110 28 to restore 頂生王將復前進
111 28 to respond; to reply to 頂生王將復前進
112 28 after all; and then 頂生王將復前進
113 28 even if; although 頂生王將復前進
114 28 Fu; Return 頂生王將復前進
115 28 to retaliate; to reciprocate 頂生王將復前進
116 28 to avoid forced labor or tax 頂生王將復前進
117 28 particle without meaing 頂生王將復前進
118 28 Fu 頂生王將復前進
119 28 repeated; again 頂生王將復前進
120 28 doubled; to overlapping; folded 頂生王將復前進
121 28 a lined garment with doubled thickness 頂生王將復前進
122 28 again; punar 頂生王將復前進
123 28 由旬 yóuxún yojana 其城縱廣正等二千五百由旬
124 27 his; hers; its; theirs 其上即是三十三天所居之處
125 27 to add emphasis 其上即是三十三天所居之處
126 27 used when asking a question in reply to a question 其上即是三十三天所居之處
127 27 used when making a request or giving an order 其上即是三十三天所居之處
128 27 he; her; it; them 其上即是三十三天所居之處
129 27 probably; likely 其上即是三十三天所居之處
130 27 will 其上即是三十三天所居之處
131 27 may 其上即是三十三天所居之處
132 27 if 其上即是三十三天所居之處
133 27 or 其上即是三十三天所居之處
134 27 Qi 其上即是三十三天所居之處
135 27 he; her; it; saḥ; sā; tad 其上即是三十三天所居之處
136 26 this; these 此是龍王遮止兵眾
137 26 in this way 此是龍王遮止兵眾
138 26 otherwise; but; however; so 此是龍王遮止兵眾
139 26 at this time; now; here 此是龍王遮止兵眾
140 26 this; here; etad 此是龍王遮止兵眾
141 26 four 金城之上一一復有四種女牆
142 26 note a musical scale 金城之上一一復有四種女牆
143 26 fourth 金城之上一一復有四種女牆
144 26 Si 金城之上一一復有四種女牆
145 26 four; catur 金城之上一一復有四種女牆
146 24 promptly; right away; immediately 即各對敵及為震警
147 24 to be near by; to be close to 即各對敵及為震警
148 24 at that time 即各對敵及為震警
149 24 to be exactly the same as; to be thus 即各對敵及為震警
150 24 supposed; so-called 即各對敵及為震警
151 24 if; but 即各對敵及為震警
152 24 to arrive at; to ascend 即各對敵及為震警
153 24 then; following 即各對敵及為震警
154 24 so; just so; eva 即各對敵及為震警
155 24 wáng Wang 王乃問言
156 24 wáng a king 王乃問言
157 24 wáng Kangxi radical 96 王乃問言
158 24 wàng to be king; to rule 王乃問言
159 24 wáng a prince; a duke 王乃問言
160 24 wáng grand; great 王乃問言
161 24 wáng to treat with the ceremony due to a king 王乃問言
162 24 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 王乃問言
163 24 wáng the head of a group or gang 王乃問言
164 24 wáng the biggest or best of a group 王乃問言
165 24 wáng king; best of a kind; rāja 王乃問言
166 24 有種 yǒuzhǒng to have guts; to have courage; to be brave 街衢左右復有種種清淨池沼
167 23 huá Chinese 香風時來吹去萎華更雨新者
168 23 huá illustrious; splendid 香風時來吹去萎華更雨新者
169 23 huā a flower 香風時來吹去萎華更雨新者
170 23 huā to flower 香風時來吹去萎華更雨新者
171 23 huá China 香風時來吹去萎華更雨新者
172 23 huá empty; flowery 香風時來吹去萎華更雨新者
173 23 huá brilliance; luster 香風時來吹去萎華更雨新者
174 23 huá elegance; beauty 香風時來吹去萎華更雨新者
175 23 huā a flower 香風時來吹去萎華更雨新者
176 23 huá extravagant; wasteful; flashy 香風時來吹去萎華更雨新者
177 23 huá makeup; face powder 香風時來吹去萎華更雨新者
178 23 huá flourishing 香風時來吹去萎華更雨新者
179 23 huá a corona 香風時來吹去萎華更雨新者
180 23 huá years; time 香風時來吹去萎華更雨新者
181 23 huá your 香風時來吹去萎華更雨新者
182 23 huá essence; best part 香風時來吹去萎華更雨新者
183 23 huá grey 香風時來吹去萎華更雨新者
184 23 huà Hua 香風時來吹去萎華更雨新者
185 23 huá literary talent 香風時來吹去萎華更雨新者
186 23 huá literary talent 香風時來吹去萎華更雨新者
187 23 huá an article; a document 香風時來吹去萎華更雨新者
188 23 huá flower; puṣpa 香風時來吹去萎華更雨新者
189 21 tiān day 是諸龍王與堅首天
190 21 tiān day 是諸龍王與堅首天
191 21 tiān heaven 是諸龍王與堅首天
192 21 tiān nature 是諸龍王與堅首天
193 21 tiān sky 是諸龍王與堅首天
194 21 tiān weather 是諸龍王與堅首天
195 21 tiān father; husband 是諸龍王與堅首天
196 21 tiān a necessity 是諸龍王與堅首天
197 21 tiān season 是諸龍王與堅首天
198 21 tiān destiny 是諸龍王與堅首天
199 21 tiān very high; sky high [prices] 是諸龍王與堅首天
200 21 tiān very 是諸龍王與堅首天
201 21 tiān a deva; a god 是諸龍王與堅首天
202 21 tiān Heaven 是諸龍王與堅首天
203 21 yòu again; also 時頂生王又復前進
204 21 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 時頂生王又復前進
205 21 yòu Kangxi radical 29 時頂生王又復前進
206 21 yòu and 時頂生王又復前進
207 21 yòu furthermore 時頂生王又復前進
208 21 yòu in addition 時頂生王又復前進
209 21 yòu but 時頂生王又復前進
210 21 yòu again; also; moreover; punar 時頂生王又復前進
211 21 so as to; in order to 皆以牛頭旃檀香木所成
212 21 to use; to regard as 皆以牛頭旃檀香木所成
213 21 to use; to grasp 皆以牛頭旃檀香木所成
214 21 according to 皆以牛頭旃檀香木所成
215 21 because of 皆以牛頭旃檀香木所成
216 21 on a certain date 皆以牛頭旃檀香木所成
217 21 and; as well as 皆以牛頭旃檀香木所成
218 21 to rely on 皆以牛頭旃檀香木所成
219 21 to regard 皆以牛頭旃檀香木所成
220 21 to be able to 皆以牛頭旃檀香木所成
221 21 to order; to command 皆以牛頭旃檀香木所成
222 21 further; moreover 皆以牛頭旃檀香木所成
223 21 used after a verb 皆以牛頭旃檀香木所成
224 21 very 皆以牛頭旃檀香木所成
225 21 already 皆以牛頭旃檀香木所成
226 21 increasingly 皆以牛頭旃檀香木所成
227 21 a reason; a cause 皆以牛頭旃檀香木所成
228 21 Israel 皆以牛頭旃檀香木所成
229 21 Yi 皆以牛頭旃檀香木所成
230 21 use; yogena 皆以牛頭旃檀香木所成
231 19 瑠璃 liúlí lapis lazuli; lazurite 瑠璃
232 19 瑠璃 liúlí cat's-eye gem; vaiḍūrya 瑠璃
233 19 yín silver
234 19 yín silver
235 19 yín cash; money
236 19 yín silver apricot; gingko
237 19 yín edge; border
238 19 yín Yin
239 19 yín silver; rūpya
240 19 zhī a callous 頗胝迦成
241 19 slightly; rather; quite 頗胝迦成
242 19 perhaps 頗胝迦成
243 19 oblique; inclined; slanting; biased 頗胝迦成
244 19 very; extremely 頗胝迦成
245 19 should not 頗胝迦成
246 19 Po 頗胝迦成
247 19 pha 頗胝迦成
248 18 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 頗胝迦寶間錯莊嚴
249 18 莊嚴 zhuāngyán Dignity 頗胝迦寶間錯莊嚴
250 18 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 頗胝迦寶間錯莊嚴
251 18 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 頗胝迦寶間錯莊嚴
252 18 zhī him; her; them; that 其上即是三十三天所居之處
253 18 zhī used between a modifier and a word to form a word group 其上即是三十三天所居之處
254 18 zhī to go 其上即是三十三天所居之處
255 18 zhī this; that 其上即是三十三天所居之處
256 18 zhī genetive marker 其上即是三十三天所居之處
257 18 zhī it 其上即是三十三天所居之處
258 18 zhī in 其上即是三十三天所居之處
259 18 zhī all 其上即是三十三天所居之處
260 18 zhī and 其上即是三十三天所居之處
261 18 zhī however 其上即是三十三天所居之處
262 18 zhī if 其上即是三十三天所居之處
263 18 zhī then 其上即是三十三天所居之處
264 18 zhī to arrive; to go 其上即是三十三天所居之處
265 18 zhī is 其上即是三十三天所居之處
266 18 zhī to use 其上即是三十三天所居之處
267 18 zhī Zhi 其上即是三十三天所居之處
268 18 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 非我所敵
269 18 suǒ an office; an institute 非我所敵
270 18 suǒ introduces a relative clause 非我所敵
271 18 suǒ it 非我所敵
272 18 suǒ if; supposing 非我所敵
273 18 suǒ a few; various; some 非我所敵
274 18 suǒ a place; a location 非我所敵
275 18 suǒ indicates a passive voice 非我所敵
276 18 suǒ that which 非我所敵
277 18 suǒ an ordinal number 非我所敵
278 18 suǒ meaning 非我所敵
279 18 suǒ garrison 非我所敵
280 18 suǒ place; pradeśa 非我所敵
281 18 suǒ that which; yad 非我所敵
282 18 zhòng many; numerous 為諸龍王遮止導翼兵眾
283 18 zhòng masses; people; multitude; crowd 為諸龍王遮止導翼兵眾
284 18 zhòng general; common; public 為諸龍王遮止導翼兵眾
285 18 zhòng many; all; sarva 為諸龍王遮止導翼兵眾
286 18 zhū all; many; various 是諸龍王與堅首天
287 18 zhū Zhu 是諸龍王與堅首天
288 18 zhū all; members of the class 是諸龍王與堅首天
289 18 zhū interrogative particle 是諸龍王與堅首天
290 18 zhū him; her; them; it 是諸龍王與堅首天
291 18 zhū of; in 是諸龍王與堅首天
292 18 zhū all; many; sarva 是諸龍王與堅首天
293 18 yuán garden; orchard 有園名寶車
294 18 yuán a park; an enclosure 有園名寶車
295 18 yuán a villa 有園名寶車
296 18 yuán a burial ground 有園名寶車
297 18 yuán garden; ārāma 有園名寶車
298 18 yuán enclosure; prākāra 有園名寶車
299 17 shēng sound 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
300 17 shēng a measure word for sound (times) 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
301 17 shēng sheng 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
302 17 shēng voice 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
303 17 shēng music 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
304 17 shēng language 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
305 17 shēng fame; reputation; honor 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
306 17 shēng a message 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
307 17 shēng an utterance 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
308 17 shēng a consonant 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
309 17 shēng a tone 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
310 17 shēng to announce 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
311 17 shēng sound 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
312 16 yán to speak; to say; said 王言
313 16 yán language; talk; words; utterance; speech 王言
314 16 yán Kangxi radical 149 王言
315 16 yán a particle with no meaning 王言
316 16 yán phrase; sentence 王言
317 16 yán a word; a syllable 王言
318 16 yán a theory; a doctrine 王言
319 16 yán to regard as 王言
320 16 yán to act as 王言
321 16 yán word; vacana 王言
322 16 yán speak; vad 王言
323 15 wèi to call 謂諸臣佐言
324 15 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂諸臣佐言
325 15 wèi to speak to; to address 謂諸臣佐言
326 15 wèi to treat as; to regard as 謂諸臣佐言
327 15 wèi introducing a condition situation 謂諸臣佐言
328 15 wèi to speak to; to address 謂諸臣佐言
329 15 wèi to think 謂諸臣佐言
330 15 wèi for; is to be 謂諸臣佐言
331 15 wèi to make; to cause 謂諸臣佐言
332 15 wèi and 謂諸臣佐言
333 15 wèi principle; reason 謂諸臣佐言
334 15 wèi Wei 謂諸臣佐言
335 15 wèi which; what; yad 謂諸臣佐言
336 15 wèi to say; iti 謂諸臣佐言
337 15 miào wonderful; fantastic 即持妙閼伽瓶
338 15 miào clever 即持妙閼伽瓶
339 15 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 即持妙閼伽瓶
340 15 miào fine; delicate 即持妙閼伽瓶
341 15 miào young 即持妙閼伽瓶
342 15 miào interesting 即持妙閼伽瓶
343 15 miào profound reasoning 即持妙閼伽瓶
344 15 miào Miao 即持妙閼伽瓶
345 15 miào Wonderful 即持妙閼伽瓶
346 15 miào wonderful; beautiful; suksma 即持妙閼伽瓶
347 15 漿 jiāng broth; thick liquid 又有四種所飲之漿
348 15 漿 jiāng to starch 又有四種所飲之漿
349 15 漿 jiàng starch paste 又有四種所飲之漿
350 15 漿 jiāng rice water 又有四種所飲之漿
351 15 漿 jiāng gruel; kāñjika 又有四種所飲之漿
352 15 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 而龍王者
353 15 zhě that 而龍王者
354 15 zhě nominalizing function word 而龍王者
355 15 zhě used to mark a definition 而龍王者
356 15 zhě used to mark a pause 而龍王者
357 15 zhě topic marker; that; it 而龍王者
358 15 zhuó according to 而龍王者
359 15 zhě ca 而龍王者
360 15 zhōng middle 此是三十三天中
361 15 zhōng medium; medium sized 此是三十三天中
362 15 zhōng China 此是三十三天中
363 15 zhòng to hit the mark 此是三十三天中
364 15 zhōng in; amongst 此是三十三天中
365 15 zhōng midday 此是三十三天中
366 15 zhōng inside 此是三十三天中
367 15 zhōng during 此是三十三天中
368 15 zhōng Zhong 此是三十三天中
369 15 zhōng intermediary 此是三十三天中
370 15 zhōng half 此是三十三天中
371 15 zhōng just right; suitably 此是三十三天中
372 15 zhōng while 此是三十三天中
373 15 zhòng to reach; to attain 此是三十三天中
374 15 zhòng to suffer; to infect 此是三十三天中
375 15 zhòng to obtain 此是三十三天中
376 15 zhòng to pass an exam 此是三十三天中
377 15 zhōng middle 此是三十三天中
378 14 suí to follow 下足隨陷舉足隨起
379 14 suí to listen to 下足隨陷舉足隨起
380 14 suí to submit to; to comply with 下足隨陷舉足隨起
381 14 suí with; to accompany 下足隨陷舉足隨起
382 14 suí in due course; subsequently; then 下足隨陷舉足隨起
383 14 suí to the extent that 下足隨陷舉足隨起
384 14 suí to be obsequious 下足隨陷舉足隨起
385 14 suí everywhere 下足隨陷舉足隨起
386 14 suí 17th hexagram 下足隨陷舉足隨起
387 14 suí in passing 下足隨陷舉足隨起
388 14 suí let somebody do what they like 下足隨陷舉足隨起
389 14 suí to resemble; to look like 下足隨陷舉足隨起
390 14 dǎo to lead; to guide; to direct 為諸龍王遮止導翼兵眾
391 14 dǎo to conduct 為諸龍王遮止導翼兵眾
392 14 dǎo to dredge; to clear away 為諸龍王遮止導翼兵眾
393 14 dǎo to extricate 為諸龍王遮止導翼兵眾
394 14 dǎo to coach 為諸龍王遮止導翼兵眾
395 14 dǎo directed towards; abhimukha 為諸龍王遮止導翼兵眾
396 14 dǎo instructing; ādeśana 為諸龍王遮止導翼兵眾
397 14 also; too 此堅首天亦使為我導翼之者
398 14 but 此堅首天亦使為我導翼之者
399 14 this; he; she 此堅首天亦使為我導翼之者
400 14 although; even though 此堅首天亦使為我導翼之者
401 14 already 此堅首天亦使為我導翼之者
402 14 particle with no meaning 此堅首天亦使為我導翼之者
403 14 Yi 此堅首天亦使為我導翼之者
404 13 qián front 諸龍即導王前至堅首天王所
405 13 qián former; the past 諸龍即導王前至堅首天王所
406 13 qián to go forward 諸龍即導王前至堅首天王所
407 13 qián preceding 諸龍即導王前至堅首天王所
408 13 qián before; earlier; prior 諸龍即導王前至堅首天王所
409 13 qián to appear before 諸龍即導王前至堅首天王所
410 13 qián future 諸龍即導王前至堅首天王所
411 13 qián top; first 諸龍即導王前至堅首天王所
412 13 qián battlefront 諸龍即導王前至堅首天王所
413 13 qián pre- 諸龍即導王前至堅首天王所
414 13 qián before; former; pūrva 諸龍即導王前至堅首天王所
415 13 qián facing; mukha 諸龍即導王前至堅首天王所
416 13 天王 tiānwáng an emperor 諸龍即導王前至堅首天王所
417 13 天王 tiānwáng a god 諸龍即導王前至堅首天王所
418 13 天王 tiānwáng Tianwang 諸龍即導王前至堅首天王所
419 13 天王 tiānwáng a deva king; a lokapala; a heavenly king; a guardian of the directions 諸龍即導王前至堅首天王所
420 13 shí time; a point or period of time 時主兵神答言
421 13 shí a season; a quarter of a year 時主兵神答言
422 13 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時主兵神答言
423 13 shí at that time 時主兵神答言
424 13 shí fashionable 時主兵神答言
425 13 shí fate; destiny; luck 時主兵神答言
426 13 shí occasion; opportunity; chance 時主兵神答言
427 13 shí tense 時主兵神答言
428 13 shí particular; special 時主兵神答言
429 13 shí to plant; to cultivate 時主兵神答言
430 13 shí hour (measure word) 時主兵神答言
431 13 shí an era; a dynasty 時主兵神答言
432 13 shí time [abstract] 時主兵神答言
433 13 shí seasonal 時主兵神答言
434 13 shí frequently; often 時主兵神答言
435 13 shí occasionally; sometimes 時主兵神答言
436 13 shí on time 時主兵神答言
437 13 shí this; that 時主兵神答言
438 13 shí to wait upon 時主兵神答言
439 13 shí hour 時主兵神答言
440 13 shí appropriate; proper; timely 時主兵神答言
441 13 shí Shi 時主兵神答言
442 13 shí a present; currentlt 時主兵神答言
443 13 shí time; kāla 時主兵神答言
444 13 shí at that time; samaya 時主兵神答言
445 13 shí then; atha 時主兵神答言
446 13 天女 tiānnǚ a goddess 若彼天男及天女等思其衣者
447 13 天女 tiānnǚ emperor's daugther 若彼天男及天女等思其衣者
448 13 天女 tiānnǚ Vega 若彼天男及天女等思其衣者
449 13 天女 tiānnǚ a swallow 若彼天男及天女等思其衣者
450 12 liáng a bridge 若金為臺即銀為柱及以梁棟
451 12 liáng Liang Dynasty 若金為臺即銀為柱及以梁棟
452 12 liáng City of Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
453 12 liáng State of Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
454 12 liáng Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
455 12 liáng a beam; rafters 若金為臺即銀為柱及以梁棟
456 12 liáng a fishing sluice 若金為臺即銀為柱及以梁棟
457 12 liáng to lose footing 若金為臺即銀為柱及以梁棟
458 12 liáng State of Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
459 12 liáng a ridge 若金為臺即銀為柱及以梁棟
460 12 liáng later Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
461 12 liáng a beam; sthūṇā 若金為臺即銀為柱及以梁棟
462 12 zhì to; until 諸龍即導王前至堅首天王所
463 12 zhì Kangxi radical 133 諸龍即導王前至堅首天王所
464 12 zhì extremely; very; most 諸龍即導王前至堅首天王所
465 12 zhì to arrive 諸龍即導王前至堅首天王所
466 12 zhì approach; upagama 諸龍即導王前至堅首天王所
467 12 答言 dá yán to reply 時主兵神答言
468 12 to arise; to get up 前起承迎
469 12 case; instance; batch; group 前起承迎
470 12 to rise; to raise 前起承迎
471 12 to grow out of; to bring forth; to emerge 前起承迎
472 12 to appoint (to an official post); to take up a post 前起承迎
473 12 to start 前起承迎
474 12 to establish; to build 前起承迎
475 12 to draft; to draw up (a plan) 前起承迎
476 12 opening sentence; opening verse 前起承迎
477 12 to get out of bed 前起承迎
478 12 to recover; to heal 前起承迎
479 12 to take out; to extract 前起承迎
480 12 marks the beginning of an action 前起承迎
481 12 marks the sufficiency of an action 前起承迎
482 12 to call back from mourning 前起承迎
483 12 to take place; to occur 前起承迎
484 12 from 前起承迎
485 12 to conjecture 前起承迎
486 12 stand up; utthāna 前起承迎
487 12 arising; utpāda 前起承迎
488 12 color 色狀殊麗
489 12 form; matter 色狀殊麗
490 12 shǎi dice 色狀殊麗
491 12 Kangxi radical 139 色狀殊麗
492 12 countenance 色狀殊麗
493 12 scene; sight 色狀殊麗
494 12 feminine charm; female beauty 色狀殊麗
495 12 kind; type 色狀殊麗
496 12 quality 色狀殊麗
497 12 to be angry 色狀殊麗
498 12 to seek; to search for 色狀殊麗
499 12 lust; sexual desire 色狀殊麗
500 12 form; rupa 色狀殊麗

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
that; tad
děng same; equal; sama
shù tree; vṛkṣa
and; ca; api
wèi to be; bhū
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
zhǒng seed; bīja
 1. jīn
 2. jīn
 1. gold; hiranya
 2. golden, bright in color; suvarna; hema; kanaka; kancana
jiā ka

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
赐紫沙门 賜紫沙門 99 Master Ci Zi
顶生 頂生 100 Mūrdhaga
顶生王 頂生王 100 King Mūrdhaga
顶生王因缘经 頂生王因緣經 100 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing; Mandhātāvadāna
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
金沙 74 Jinsha
龙王 龍王 108 Dragon King; Naga King
摩那斯龙王 摩那斯龍王 109 Manasvin
难陀龙王 難陀龍王 110 Nanda
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
施护 施護 115 Danapala
四大天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四大王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
四月 115
 1. April; the Fourth Month
 2. fourth lunar month; āṣāḍha
西天 120 India; Indian continent
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 39.

Simplified Traditional Pinyin English
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白四 98 to confess a matter
宝台 寶臺 98 jewelled terrace
宝车 寶車 98 jewelled cart
波利质多 波利質多 98 parijata tree; coral tree
持鬘天 99 mālādhāra deva
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
阏伽 閼伽 195 scented water; argha
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
劫波 106
 1. a kalpa; an eon
 2. a ritual; kalpa
卷第三 106 scroll 3
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
曼陀罗华 曼陀羅華 109 mandārava flower; mandāra flower; coral tree flower
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
名曰 109 to be named; to be called
傍生 112 [rebirth as an] animal
毘陀罗 毘陀羅 112 vetāla; vetāḍa
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
善见 善見 115 good for seeing; beautiful
善利 115 great benefit
胜果 勝果 115 the wonderful fruit; the surpassing fruit
天众 天眾 116 devas
五欲 五慾 119 the five desires
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
夜叉 121 yaksa
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一门 一門 121
 1. one gate
 2. one gate
优钵罗华 優鉢羅華 121 utpala; blue lotus
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
中道 122
 1. Middle Way
 2. the middle way
中善 122 admirable in the middle
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸天 諸天 122 devas
庄严具 莊嚴具 122 adornment; ornament