Glossary and Vocabulary for Tiantai Zhizhe Dashi Zhai Ji Lizan Wen 天台智者大師齋忌禮讚文, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 35 一心 yīxīn wholeheartedly 一心奉請天台教主智者大師
2 35 一心 yīxīn having the same mind 一心奉請天台教主智者大師
3 35 一心 yīxīn single-mindedly, wholeheartedly 一心奉請天台教主智者大師
4 35 一心 yīxīn ekacitta; concentrated 一心奉請天台教主智者大師
5 35 一心 yīxīn ekacitta; having the same mind 一心奉請天台教主智者大師
6 35 一心 yīxīn yixin; one mind 一心奉請天台教主智者大師
7 30 zhī to go 皆闕其修禮之法
8 30 zhī to arrive; to go 皆闕其修禮之法
9 30 zhī is 皆闕其修禮之法
10 30 zhī to use 皆闕其修禮之法
11 30 zhī Zhi 皆闕其修禮之法
12 30 天台 tiāntái Tiantai; T'ien-tai 稽首天台教主佛隴禪師
13 21 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 一心頂禮大蘇山內修法華三昧時身天台智
14 21 頂禮 dǐnglǐ Prostration 一心頂禮大蘇山內修法華三昧時身天台智
15 17 shēn human body; torso 他方之身請護遺教
16 17 shēn Kangxi radical 158 他方之身請護遺教
17 17 shēn self 他方之身請護遺教
18 17 shēn life 他方之身請護遺教
19 17 shēn an object 他方之身請護遺教
20 17 shēn a lifetime 他方之身請護遺教
21 17 shēn moral character 他方之身請護遺教
22 17 shēn status; identity; position 他方之身請護遺教
23 17 shēn pregnancy 他方之身請護遺教
24 17 juān India 他方之身請護遺教
25 17 shēn body; kaya 他方之身請護遺教
26 16 尊者 zūnzhě senior monk; honored one 一心奉請天台高祖無畏論師龍樹尊者
27 15 shí time; a point or period of time 或略可濟用稱唱之時
28 15 shí a season; a quarter of a year 或略可濟用稱唱之時
29 15 shí one of the 12 two-hour periods of the day 或略可濟用稱唱之時
30 15 shí fashionable 或略可濟用稱唱之時
31 15 shí fate; destiny; luck 或略可濟用稱唱之時
32 15 shí occasion; opportunity; chance 或略可濟用稱唱之時
33 15 shí tense 或略可濟用稱唱之時
34 15 shí particular; special 或略可濟用稱唱之時
35 15 shí to plant; to cultivate 或略可濟用稱唱之時
36 15 shí an era; a dynasty 或略可濟用稱唱之時
37 15 shí time [abstract] 或略可濟用稱唱之時
38 15 shí seasonal 或略可濟用稱唱之時
39 15 shí to wait upon 或略可濟用稱唱之時
40 15 shí hour 或略可濟用稱唱之時
41 15 shí appropriate; proper; timely 或略可濟用稱唱之時
42 15 shí Shi 或略可濟用稱唱之時
43 15 shí a present; currentlt 或略可濟用稱唱之時
44 15 shí time; kāla 或略可濟用稱唱之時
45 15 shí at that time; samaya 或略可濟用稱唱之時
46 14 祖師 zǔshī patriarch; the founder of a school or sect 一心奉請天台宗教第二祖師北齊尊者
47 14 祖師 zǔshī Patriarch 一心奉請天台宗教第二祖師北齊尊者
48 14 jiāo to teach; to educate; to instruct 余甞見諸處傳山門教迹
49 14 jiào a school of thought; a sect 余甞見諸處傳山門教迹
50 14 jiào to make; to cause 余甞見諸處傳山門教迹
51 14 jiào religion 余甞見諸處傳山門教迹
52 14 jiào instruction; a teaching 余甞見諸處傳山門教迹
53 14 jiào Jiao 余甞見諸處傳山門教迹
54 14 jiào a directive; an order 余甞見諸處傳山門教迹
55 14 jiào to urge; to incite 余甞見諸處傳山門教迹
56 14 jiào to pass on; to convey 余甞見諸處傳山門教迹
57 14 jiào etiquette 余甞見諸處傳山門教迹
58 14 qǐng to ask; to inquire 他方之身請護遺教
59 14 qíng circumstances; state of affairs; situation 他方之身請護遺教
60 14 qǐng to beg; to entreat 他方之身請護遺教
61 14 qǐng please 他方之身請護遺教
62 14 qǐng to request 他方之身請護遺教
63 14 qǐng to hire; to employ; to engage 他方之身請護遺教
64 14 qǐng to make an appointment 他方之身請護遺教
65 14 qǐng to greet 他方之身請護遺教
66 14 qǐng to invite 他方之身請護遺教
67 13 zhì wisdom; knowledge; understanding 實統智定之用耳
68 13 zhì care; prudence 實統智定之用耳
69 13 zhì Zhi 實統智定之用耳
70 13 zhì clever 實統智定之用耳
71 13 zhì Wisdom 實統智定之用耳
72 13 zhì jnana; knowing 實統智定之用耳
73 12 zhě ca 觀者無嫌辭近理寡
74 11 Kangxi radical 49 初時唱已
75 11 to bring to an end; to stop 初時唱已
76 11 to complete 初時唱已
77 11 to demote; to dismiss 初時唱已
78 11 to recover from an illness 初時唱已
79 11 former; pūrvaka 初時唱已
80 10 guān to look at; to watch; to observe 觀者無嫌辭近理寡
81 10 guàn Taoist monastery; monastery 觀者無嫌辭近理寡
82 10 guān to display; to show; to make visible 觀者無嫌辭近理寡
83 10 guān Guan 觀者無嫌辭近理寡
84 10 guān appearance; looks 觀者無嫌辭近理寡
85 10 guān a sight; a view; a vista 觀者無嫌辭近理寡
86 10 guān a concept; a viewpoint; a perspective 觀者無嫌辭近理寡
87 10 guān to appreciate; to enjoy; to admire 觀者無嫌辭近理寡
88 10 guàn an announcement 觀者無嫌辭近理寡
89 10 guàn a high tower; a watchtower 觀者無嫌辭近理寡
90 10 guān Surview 觀者無嫌辭近理寡
91 10 guān Observe 觀者無嫌辭近理寡
92 10 guàn insight; vipasyana; vipassana 觀者無嫌辭近理寡
93 10 guān mindfulness; contemplation; smrti 觀者無嫌辭近理寡
94 10 guān recollection; anusmrti 觀者無嫌辭近理寡
95 10 guān viewing; avaloka 觀者無嫌辭近理寡
96 9 miào wonderful; fantastic 誰知證妙位高
97 9 miào clever 誰知證妙位高
98 9 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 誰知證妙位高
99 9 miào fine; delicate 誰知證妙位高
100 9 miào young 誰知證妙位高
101 9 miào interesting 誰知證妙位高
102 9 miào profound reasoning 誰知證妙位高
103 9 miào Miao 誰知證妙位高
104 9 miào Wonderful 誰知證妙位高
105 9 miào wonderful; beautiful; suksma 誰知證妙位高
106 9 fèng to offer; to present 一心奉請天台教主智者大師
107 9 fèng to receive; to receive with respect 一心奉請天台教主智者大師
108 9 fèng to believe in 一心奉請天台教主智者大師
109 9 fèng a display of respect 一心奉請天台教主智者大師
110 9 fèng to revere 一心奉請天台教主智者大師
111 9 fèng salary 一心奉請天台教主智者大師
112 9 fèng to serve 一心奉請天台教主智者大師
113 9 fèng Feng 一心奉請天台教主智者大師
114 9 fèng to politely request 一心奉請天台教主智者大師
115 9 fèng to offer with both hands 一心奉請天台教主智者大師
116 9 fèng a term of respect 一心奉請天台教主智者大師
117 9 fèng to help 一心奉請天台教主智者大師
118 9 fèng offer; upanī 一心奉請天台教主智者大師
119 9 xīn heart [organ] 遊心法界諸心寂
120 9 xīn Kangxi radical 61 遊心法界諸心寂
121 9 xīn mind; consciousness 遊心法界諸心寂
122 9 xīn the center; the core; the middle 遊心法界諸心寂
123 9 xīn one of the 28 star constellations 遊心法界諸心寂
124 9 xīn heart 遊心法界諸心寂
125 9 xīn emotion 遊心法界諸心寂
126 9 xīn intention; consideration 遊心法界諸心寂
127 9 xīn disposition; temperament 遊心法界諸心寂
128 9 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 遊心法界諸心寂
129 8 wéi to act as; to serve 目為智者齋忌禮讚文云爾
130 8 wéi to change into; to become 目為智者齋忌禮讚文云爾
131 8 wéi to be; is 目為智者齋忌禮讚文云爾
132 8 wéi to do 目為智者齋忌禮讚文云爾
133 8 wèi to support; to help 目為智者齋忌禮讚文云爾
134 8 wéi to govern 目為智者齋忌禮讚文云爾
135 7 yuàn to hope; to wish; to desire 惟願降臨道場受我供養
136 7 yuàn hope 惟願降臨道場受我供養
137 7 yuàn to be ready; to be willing 惟願降臨道場受我供養
138 7 yuàn to ask for; to solicit 惟願降臨道場受我供養
139 7 yuàn a vow 惟願降臨道場受我供養
140 7 yuàn diligent; attentive 惟願降臨道場受我供養
141 7 yuàn to prefer; to select 惟願降臨道場受我供養
142 7 yuàn to admire 惟願降臨道場受我供養
143 7 yuàn a vow; pranidhana 惟願降臨道場受我供養
144 7 Kangxi radical 71 觀者無嫌辭近理寡
145 7 to not have; without 觀者無嫌辭近理寡
146 7 mo 觀者無嫌辭近理寡
147 7 to not have 觀者無嫌辭近理寡
148 7 Wu 觀者無嫌辭近理寡
149 7 mo 觀者無嫌辭近理寡
150 7 歸命 guīmìng to devote one's life 故我一心歸命頂禮
151 7 歸命 guīmìng namo; to pay respect to; homage 故我一心歸命頂禮
152 7 suǒ a few; various; some 坐則如來所
153 7 suǒ a place; a location 坐則如來所
154 7 suǒ indicates a passive voice 坐則如來所
155 7 suǒ an ordinal number 坐則如來所
156 7 suǒ meaning 坐則如來所
157 7 suǒ garrison 坐則如來所
158 7 suǒ place; pradeśa 坐則如來所
159 6 self 惟願降臨道場受我供養
160 6 [my] dear 惟願降臨道場受我供養
161 6 Wo 惟願降臨道場受我供養
162 6 self; atman; attan 惟願降臨道場受我供養
163 6 ga 惟願降臨道場受我供養
164 6 如來 rúlái Tathagata 坐則如來所
165 6 如來 Rúlái Tathagata 坐則如來所
166 6 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 坐則如來所
167 6 lín a wood; a forest; a grove 今則伏值鶴林追遠
168 6 lín Lin 今則伏值鶴林追遠
169 6 lín a group of people or tall things resembling a forest 今則伏值鶴林追遠
170 6 lín forest; vana 今則伏值鶴林追遠
171 6 zhōng middle 人中師子法中龍
172 6 zhōng medium; medium sized 人中師子法中龍
173 6 zhōng China 人中師子法中龍
174 6 zhòng to hit the mark 人中師子法中龍
175 6 zhōng midday 人中師子法中龍
176 6 zhōng inside 人中師子法中龍
177 6 zhōng during 人中師子法中龍
178 6 zhōng Zhong 人中師子法中龍
179 6 zhōng intermediary 人中師子法中龍
180 6 zhōng half 人中師子法中龍
181 6 zhòng to reach; to attain 人中師子法中龍
182 6 zhòng to suffer; to infect 人中師子法中龍
183 6 zhòng to obtain 人中師子法中龍
184 6 zhòng to pass an exam 人中師子法中龍
185 6 zhōng middle 人中師子法中龍
186 6 jīn gold 金爐靄靄對人師
187 6 jīn money 金爐靄靄對人師
188 6 jīn Jin; Kim 金爐靄靄對人師
189 6 jīn Kangxi radical 167 金爐靄靄對人師
190 6 jīn Later Jin Dynasty; Jin Dynasty 金爐靄靄對人師
191 6 jīn metal 金爐靄靄對人師
192 6 jīn hard 金爐靄靄對人師
193 6 jīn a unit of money in China in historic times 金爐靄靄對人師
194 6 jīn golden; gold colored 金爐靄靄對人師
195 6 jīn a weapon 金爐靄靄對人師
196 6 jīn valuable 金爐靄靄對人師
197 6 jīn metal agent 金爐靄靄對人師
198 6 jīn cymbals 金爐靄靄對人師
199 6 jīn Venus 金爐靄靄對人師
200 6 jīn gold; hiranya 金爐靄靄對人師
201 6 jīn golden, bright in color; suvarna; hema; kanaka; kancana 金爐靄靄對人師
202 6 Buddha; Awakened One 稽首天台教主佛隴禪師
203 6 relating to Buddhism 稽首天台教主佛隴禪師
204 6 a statue or image of a Buddha 稽首天台教主佛隴禪師
205 6 a Buddhist text 稽首天台教主佛隴禪師
206 6 to touch; to stroke 稽首天台教主佛隴禪師
207 6 Buddha 稽首天台教主佛隴禪師
208 6 Buddha; Awakened One 稽首天台教主佛隴禪師
209 5 lái to come 應來不忒
210 5 lái please 應來不忒
211 5 lái used to substitute for another verb 應來不忒
212 5 lái used between two word groups to express purpose and effect 應來不忒
213 5 lái wheat 應來不忒
214 5 lái next; future 應來不忒
215 5 lái a simple complement of direction 應來不忒
216 5 lái to occur; to arise 應來不忒
217 5 lái to earn 應來不忒
218 5 lái to come; āgata 應來不忒
219 5 zhòng many; numerous 自天台智者下眾和拜起已讚歎
220 5 zhòng masses; people; multitude; crowd 自天台智者下眾和拜起已讚歎
221 5 zhòng general; common; public 自天台智者下眾和拜起已讚歎
222 5 zhòng heavy 道譽重東林之價
223 5 chóng to repeat 道譽重東林之價
224 5 zhòng significant; serious; important 道譽重東林之價
225 5 chóng layered; folded; tiered 道譽重東林之價
226 5 zhòng to attach importance to; to honor; to respect 道譽重東林之價
227 5 zhòng sad 道譽重東林之價
228 5 zhòng a weight 道譽重東林之價
229 5 zhòng large in amount; valuable 道譽重東林之價
230 5 zhòng thick; dense; strong 道譽重東林之價
231 5 zhòng to prefer 道譽重東林之價
232 5 zhòng to add 道譽重東林之價
233 5 zhòng heavy; guru 道譽重東林之價
234 5 method; way 皆闕其修禮之法
235 5 France 皆闕其修禮之法
236 5 the law; rules; regulations 皆闕其修禮之法
237 5 the teachings of the Buddha; Dharma 皆闕其修禮之法
238 5 a standard; a norm 皆闕其修禮之法
239 5 an institution 皆闕其修禮之法
240 5 to emulate 皆闕其修禮之法
241 5 magic; a magic trick 皆闕其修禮之法
242 5 punishment 皆闕其修禮之法
243 5 Fa 皆闕其修禮之法
244 5 a precedent 皆闕其修禮之法
245 5 a classification of some kinds of Han texts 皆闕其修禮之法
246 5 relating to a ceremony or rite 皆闕其修禮之法
247 5 Dharma 皆闕其修禮之法
248 5 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 皆闕其修禮之法
249 5 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 皆闕其修禮之法
250 5 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 皆闕其修禮之法
251 5 quality; characteristic 皆闕其修禮之法
252 5 chàng to sing; to chant 或略可濟用稱唱之時
253 5 chàng to call 或略可濟用稱唱之時
254 5 chàng to advocate 或略可濟用稱唱之時
255 5 chàng a song 或略可濟用稱唱之時
256 5 chàng lead singer 或略可濟用稱唱之時
257 5 chàng to lead 或略可濟用稱唱之時
258 5 chàng to play an instrument 或略可濟用稱唱之時
259 5 chàng to praise 或略可濟用稱唱之時
260 5 chàng a bowl shaped copper bell 或略可濟用稱唱之時
261 5 chàng to sing; to chant; gai 或略可濟用稱唱之時
262 5 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 外則神通說法
263 5 a grade; a level 外則神通說法
264 5 an example; a model 外則神通說法
265 5 a weighing device 外則神通說法
266 5 to grade; to rank 外則神通說法
267 5 to copy; to imitate; to follow 外則神通說法
268 5 to do 外則神通說法
269 5 koan; kōan; gong'an 外則神通說法
270 5 xíng to walk 行則如來所行
271 5 xíng capable; competent 行則如來所行
272 5 háng profession 行則如來所行
273 5 xíng Kangxi radical 144 行則如來所行
274 5 xíng to travel 行則如來所行
275 5 xìng actions; conduct 行則如來所行
276 5 xíng to do; to act; to practice 行則如來所行
277 5 xíng all right; OK; okay 行則如來所行
278 5 háng horizontal line 行則如來所行
279 5 héng virtuous deeds 行則如來所行
280 5 hàng a line of trees 行則如來所行
281 5 hàng bold; steadfast 行則如來所行
282 5 xíng to move 行則如來所行
283 5 xíng to put into effect; to implement 行則如來所行
284 5 xíng travel 行則如來所行
285 5 xíng to circulate 行則如來所行
286 5 xíng running script; running script 行則如來所行
287 5 xíng temporary 行則如來所行
288 5 háng rank; order 行則如來所行
289 5 háng a business; a shop 行則如來所行
290 5 xíng to depart; to leave 行則如來所行
291 5 xíng to experience 行則如來所行
292 5 xíng path; way 行則如來所行
293 5 xíng xing; ballad 行則如來所行
294 5 xíng Xing 行則如來所行
295 5 xíng Practice 行則如來所行
296 5 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 行則如來所行
297 5 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 行則如來所行
298 5 ān calm; still; quiet; peaceful 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
299 5 ān to calm; to pacify 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
300 5 ān safe; secure 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
301 5 ān comfortable; happy 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
302 5 ān to find a place for 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
303 5 ān to install; to fix; to fit 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
304 5 ān to be content 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
305 5 ān to cherish 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
306 5 ān to bestow; to confer 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
307 5 ān amphetamine 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
308 5 ān ampere 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
309 5 ān to add; to submit 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
310 5 ān to reside; to live at 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
311 5 ān to be used to; to be familiar with 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
312 5 ān an 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
313 5 ān Ease 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
314 5 ān e 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
315 5 ān an 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
316 5 ān peace 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
317 5 jiàn to see 余甞見諸處傳山門教迹
318 5 jiàn opinion; view; understanding 余甞見諸處傳山門教迹
319 5 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 余甞見諸處傳山門教迹
320 5 jiàn refer to; for details see 余甞見諸處傳山門教迹
321 5 jiàn to appear 余甞見諸處傳山門教迹
322 5 jiàn to meet 余甞見諸處傳山門教迹
323 5 jiàn to receive (a guest) 余甞見諸處傳山門教迹
324 5 jiàn let me; kindly 余甞見諸處傳山門教迹
325 5 jiàn Jian 余甞見諸處傳山門教迹
326 5 xiàn to appear 余甞見諸處傳山門教迹
327 5 xiàn to introduce 余甞見諸處傳山門教迹
328 5 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 余甞見諸處傳山門教迹
329 5 至心 zhìxīn sincerity 至心懺悔
330 5 kāi to open 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
331 5 kāi Kai 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
332 5 kāi to hold an event 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
333 5 kāi to drive; to operate 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
334 5 kāi to boil 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
335 5 kāi to melt 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
336 5 kāi to come loose; to break open 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
337 5 kāi to depart; to move 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
338 5 kāi to write 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
339 5 kāi to issue 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
340 5 kāi to lift restrictions 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
341 5 kāi indicates expansion or continuation of a process 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
342 5 kāi to switch on 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
343 5 kāi to run; to set up 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
344 5 kāi to fire 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
345 5 kāi to eat 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
346 5 kāi to clear 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
347 5 kāi to divide 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
348 5 kāi a division of standard size paper 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
349 5 kāi to develop land; to reclaim land 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
350 5 kāi to reveal; to display 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
351 5 kāi to inspire 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
352 5 kāi open 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
353 5 nán difficult; arduous; hard 沒後靈感一偈難盡芳猷
354 5 nán to put someone in a difficult position; to have difficulty 沒後靈感一偈難盡芳猷
355 5 nán hardly possible; unable 沒後靈感一偈難盡芳猷
356 5 nàn disaster; calamity 沒後靈感一偈難盡芳猷
357 5 nàn enemy; foe 沒後靈感一偈難盡芳猷
358 5 nán bad; unpleasant 沒後靈感一偈難盡芳猷
359 5 nàn to blame; to rebuke 沒後靈感一偈難盡芳猷
360 5 nàn to object to; to argue against 沒後靈感一偈難盡芳猷
361 5 nàn to reject; to repudiate 沒後靈感一偈難盡芳猷
362 5 nán inopportune; aksana 沒後靈感一偈難盡芳猷
363 5 infix potential marker 少有不次
364 5 qiān one thousand 忽震千雷動地來
365 5 qiān many; numerous; countless 忽震千雷動地來
366 5 qiān a cheat; swindler 忽震千雷動地來
367 5 shēn deep 秖仰池深華大
368 5 shēn profound; penetrating 秖仰池深華大
369 5 shēn dark; deep in color 秖仰池深華大
370 5 shēn remote in time 秖仰池深華大
371 5 shēn depth 秖仰池深華大
372 5 shēn far 秖仰池深華大
373 5 shēn to withdraw; to recede 秖仰池深華大
374 5 shēn thick; lush 秖仰池深華大
375 5 shēn intimate; close 秖仰池深華大
376 5 shēn late 秖仰池深華大
377 5 shēn great 秖仰池深華大
378 5 shēn grave; serious 秖仰池深華大
379 5 shēn to dig; to go deep into; to be well versed in 秖仰池深華大
380 5 shēn to survey; to probe 秖仰池深華大
381 5 shàng top; a high position 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
382 5 shang top; the position on or above something 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
383 5 shàng to go up; to go forward 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
384 5 shàng shang 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
385 5 shàng previous; last 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
386 5 shàng high; higher 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
387 5 shàng advanced 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
388 5 shàng a monarch; a sovereign 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
389 5 shàng time 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
390 5 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
391 5 shàng far 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
392 5 shàng big; as big as 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
393 5 shàng abundant; plentiful 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
394 5 shàng to report 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
395 5 shàng to offer 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
396 5 shàng to go on stage 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
397 5 shàng to take office; to assume a post 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
398 5 shàng to install; to erect 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
399 5 shàng to suffer; to sustain 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
400 5 shàng to burn 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
401 5 shàng to remember 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
402 5 shàng to add 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
403 5 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
404 5 shàng to meet 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
405 5 shàng falling then rising (4th) tone 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
406 5 shang used after a verb indicating a result 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
407 5 shàng a musical note 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
408 5 shàng higher, superior; uttara 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
409 5 chén Chen 作陳隋兩國之尊師
410 5 chén Chen of the Southern dynasties 作陳隋兩國之尊師
411 5 chén to arrange 作陳隋兩國之尊師
412 5 chén to display; to exhibit 作陳隋兩國之尊師
413 5 chén to narrate; to state; to explain 作陳隋兩國之尊師
414 5 chén stale 作陳隋兩國之尊師
415 5 chén Chen princedom of the Zhou dynasty 作陳隋兩國之尊師
416 5 chén aged [wine]; matured 作陳隋兩國之尊師
417 5 chén a path to a residence 作陳隋兩國之尊師
418 5 zhèn a battle; a battle array 作陳隋兩國之尊師
419 5 míng dark 冥心月樹石房寒
420 5 míng profound; deep 冥心月樹石房寒
421 5 míng obscure 冥心月樹石房寒
422 5 míng the unseen world 冥心月樹石房寒
423 5 míng Hades 冥心月樹石房寒
424 5 míng dark; tamas 冥心月樹石房寒
425 5 propriety; social custom; manners; courtesy; etiquette 皆闕其修禮之法
426 5 a ritual; a ceremony; a rite 皆闕其修禮之法
427 5 a present; a gift 皆闕其修禮之法
428 5 a bow 皆闕其修禮之法
429 5 Li; Zhou Li; Yi Li; Li Ji 皆闕其修禮之法
430 5 Li 皆闕其修禮之法
431 5 to give an offering in a religious ceremony 皆闕其修禮之法
432 5 to respect; to revere 皆闕其修禮之法
433 5 yìng to answer; to respond 應乎群緣故
434 5 yìng to confirm; to verify 應乎群緣故
435 5 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應乎群緣故
436 5 yìng to accept 應乎群緣故
437 5 yìng to permit; to allow 應乎群緣故
438 5 yìng to echo 應乎群緣故
439 5 yìng to handle; to deal with 應乎群緣故
440 5 yìng Ying 應乎群緣故
441 5 chán Chan; Zen 人誰識此深禪相
442 5 chán meditation 人誰識此深禪相
443 5 shàn an imperial sacrificial ceremony 人誰識此深禪相
444 5 shàn to abdicate 人誰識此深禪相
445 5 shàn Xiongnu supreme leader 人誰識此深禪相
446 5 shàn to make a ritual offering to heaven and earth 人誰識此深禪相
447 5 chán Chan 人誰識此深禪相
448 5 chán meditative concentration; dhyāna; jhāna 人誰識此深禪相
449 5 chán Chan; Zen 人誰識此深禪相
450 5 yún cloud 宋天竺寺慈雲大師遵式述
451 5 yún Yunnan 宋天竺寺慈雲大師遵式述
452 5 yún Yun 宋天竺寺慈雲大師遵式述
453 5 yún to say 宋天竺寺慈雲大師遵式述
454 5 yún to have 宋天竺寺慈雲大師遵式述
455 5 yún cloud; megha 宋天竺寺慈雲大師遵式述
456 5 yún to say; iti 宋天竺寺慈雲大師遵式述
457 5 xiàng figure; image; appearance 法界圓融象無所象
458 5 xiàng elephant 法界圓融象無所象
459 5 xiàng ivory 法界圓融象無所象
460 5 xiàng to be like; to seem 法界圓融象無所象
461 5 xiàng premier 法界圓融象無所象
462 5 xiàng a representation; an icon; an effigy 法界圓融象無所象
463 5 xiàng phenomena 法界圓融象無所象
464 5 xiàng a decree; an ordinance; a law 法界圓融象無所象
465 5 xiàng image commentary 法界圓融象無所象
466 5 xiàng a kind of weapon 法界圓融象無所象
467 5 xiàng Xiang 法界圓融象無所象
468 5 xiàng to imitate 法界圓融象無所象
469 5 xiàng elephant; gaja 法界圓融象無所象
470 4 xiàng to observe; to assess 二君之奇相
471 4 xiàng appearance; portrait; picture 二君之奇相
472 4 xiàng countenance; personage; character; disposition 二君之奇相
473 4 xiàng to aid; to help 二君之奇相
474 4 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 二君之奇相
475 4 xiàng a sign; a mark; appearance 二君之奇相
476 4 xiāng alternately; in turn 二君之奇相
477 4 xiāng Xiang 二君之奇相
478 4 xiāng form substance 二君之奇相
479 4 xiāng to express 二君之奇相
480 4 xiàng to choose 二君之奇相
481 4 xiāng Xiang 二君之奇相
482 4 xiāng an ancient musical instrument 二君之奇相
483 4 xiāng the seventh lunar month 二君之奇相
484 4 xiāng to compare 二君之奇相
485 4 xiàng to divine 二君之奇相
486 4 xiàng to administer 二君之奇相
487 4 xiàng helper for a blind person 二君之奇相
488 4 xiāng rhythm [music] 二君之奇相
489 4 xiāng the upper frets of a pipa 二君之奇相
490 4 xiāng coralwood 二君之奇相
491 4 xiàng ministry 二君之奇相
492 4 xiàng to supplement; to enhance 二君之奇相
493 4 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 二君之奇相
494 4 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 二君之奇相
495 4 xiàng sign; mark; liṅga 二君之奇相
496 4 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 二君之奇相
497 4 shēng to be born; to give birth
498 4 shēng to live
499 4 shēng raw
500 4 shēng a student

Frequencies of all Words

Top 1008

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 35 一心 yīxīn wholeheartedly 一心奉請天台教主智者大師
2 35 一心 yīxīn having the same mind 一心奉請天台教主智者大師
3 35 一心 yīxīn single-mindedly, wholeheartedly 一心奉請天台教主智者大師
4 35 一心 yīxīn ekacitta; concentrated 一心奉請天台教主智者大師
5 35 一心 yīxīn ekacitta; having the same mind 一心奉請天台教主智者大師
6 35 一心 yīxīn yixin; one mind 一心奉請天台教主智者大師
7 30 zhī him; her; them; that 皆闕其修禮之法
8 30 zhī used between a modifier and a word to form a word group 皆闕其修禮之法
9 30 zhī to go 皆闕其修禮之法
10 30 zhī this; that 皆闕其修禮之法
11 30 zhī genetive marker 皆闕其修禮之法
12 30 zhī it 皆闕其修禮之法
13 30 zhī in 皆闕其修禮之法
14 30 zhī all 皆闕其修禮之法
15 30 zhī and 皆闕其修禮之法
16 30 zhī however 皆闕其修禮之法
17 30 zhī if 皆闕其修禮之法
18 30 zhī then 皆闕其修禮之法
19 30 zhī to arrive; to go 皆闕其修禮之法
20 30 zhī is 皆闕其修禮之法
21 30 zhī to use 皆闕其修禮之法
22 30 zhī Zhi 皆闕其修禮之法
23 30 天台 tiāntái Tiantai; T'ien-tai 稽首天台教主佛隴禪師
24 21 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 一心頂禮大蘇山內修法華三昧時身天台智
25 21 頂禮 dǐnglǐ Prostration 一心頂禮大蘇山內修法華三昧時身天台智
26 17 shēn human body; torso 他方之身請護遺教
27 17 shēn Kangxi radical 158 他方之身請護遺教
28 17 shēn measure word for clothes 他方之身請護遺教
29 17 shēn self 他方之身請護遺教
30 17 shēn life 他方之身請護遺教
31 17 shēn an object 他方之身請護遺教
32 17 shēn a lifetime 他方之身請護遺教
33 17 shēn personally 他方之身請護遺教
34 17 shēn moral character 他方之身請護遺教
35 17 shēn status; identity; position 他方之身請護遺教
36 17 shēn pregnancy 他方之身請護遺教
37 17 juān India 他方之身請護遺教
38 17 shēn body; kaya 他方之身請護遺教
39 16 尊者 zūnzhě senior monk; honored one 一心奉請天台高祖無畏論師龍樹尊者
40 15 shí time; a point or period of time 或略可濟用稱唱之時
41 15 shí a season; a quarter of a year 或略可濟用稱唱之時
42 15 shí one of the 12 two-hour periods of the day 或略可濟用稱唱之時
43 15 shí at that time 或略可濟用稱唱之時
44 15 shí fashionable 或略可濟用稱唱之時
45 15 shí fate; destiny; luck 或略可濟用稱唱之時
46 15 shí occasion; opportunity; chance 或略可濟用稱唱之時
47 15 shí tense 或略可濟用稱唱之時
48 15 shí particular; special 或略可濟用稱唱之時
49 15 shí to plant; to cultivate 或略可濟用稱唱之時
50 15 shí hour (measure word) 或略可濟用稱唱之時
51 15 shí an era; a dynasty 或略可濟用稱唱之時
52 15 shí time [abstract] 或略可濟用稱唱之時
53 15 shí seasonal 或略可濟用稱唱之時
54 15 shí frequently; often 或略可濟用稱唱之時
55 15 shí occasionally; sometimes 或略可濟用稱唱之時
56 15 shí on time 或略可濟用稱唱之時
57 15 shí this; that 或略可濟用稱唱之時
58 15 shí to wait upon 或略可濟用稱唱之時
59 15 shí hour 或略可濟用稱唱之時
60 15 shí appropriate; proper; timely 或略可濟用稱唱之時
61 15 shí Shi 或略可濟用稱唱之時
62 15 shí a present; currentlt 或略可濟用稱唱之時
63 15 shí time; kāla 或略可濟用稱唱之時
64 15 shí at that time; samaya 或略可濟用稱唱之時
65 14 祖師 zǔshī patriarch; the founder of a school or sect 一心奉請天台宗教第二祖師北齊尊者
66 14 祖師 zǔshī Patriarch 一心奉請天台宗教第二祖師北齊尊者
67 14 jiāo to teach; to educate; to instruct 余甞見諸處傳山門教迹
68 14 jiào a school of thought; a sect 余甞見諸處傳山門教迹
69 14 jiào to make; to cause 余甞見諸處傳山門教迹
70 14 jiào religion 余甞見諸處傳山門教迹
71 14 jiào instruction; a teaching 余甞見諸處傳山門教迹
72 14 jiào Jiao 余甞見諸處傳山門教迹
73 14 jiào a directive; an order 余甞見諸處傳山門教迹
74 14 jiào to urge; to incite 余甞見諸處傳山門教迹
75 14 jiào to pass on; to convey 余甞見諸處傳山門教迹
76 14 jiào etiquette 余甞見諸處傳山門教迹
77 14 qǐng to ask; to inquire 他方之身請護遺教
78 14 qíng circumstances; state of affairs; situation 他方之身請護遺教
79 14 qǐng to beg; to entreat 他方之身請護遺教
80 14 qǐng please 他方之身請護遺教
81 14 qǐng to request 他方之身請護遺教
82 14 qǐng to hire; to employ; to engage 他方之身請護遺教
83 14 qǐng to make an appointment 他方之身請護遺教
84 14 qǐng to greet 他方之身請護遺教
85 14 qǐng to invite 他方之身請護遺教
86 13 zhì wisdom; knowledge; understanding 實統智定之用耳
87 13 zhì care; prudence 實統智定之用耳
88 13 zhì Zhi 實統智定之用耳
89 13 zhì clever 實統智定之用耳
90 13 zhì Wisdom 實統智定之用耳
91 13 zhì jnana; knowing 實統智定之用耳
92 12 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 觀者無嫌辭近理寡
93 12 zhě that 觀者無嫌辭近理寡
94 12 zhě nominalizing function word 觀者無嫌辭近理寡
95 12 zhě used to mark a definition 觀者無嫌辭近理寡
96 12 zhě used to mark a pause 觀者無嫌辭近理寡
97 12 zhě topic marker; that; it 觀者無嫌辭近理寡
98 12 zhuó according to 觀者無嫌辭近理寡
99 12 zhě ca 觀者無嫌辭近理寡
100 11 already 初時唱已
101 11 Kangxi radical 49 初時唱已
102 11 from 初時唱已
103 11 to bring to an end; to stop 初時唱已
104 11 final aspectual particle 初時唱已
105 11 afterwards; thereafter 初時唱已
106 11 too; very; excessively 初時唱已
107 11 to complete 初時唱已
108 11 to demote; to dismiss 初時唱已
109 11 to recover from an illness 初時唱已
110 11 certainly 初時唱已
111 11 an interjection of surprise 初時唱已
112 11 this 初時唱已
113 11 former; pūrvaka 初時唱已
114 11 former; pūrvaka 初時唱已
115 10 guān to look at; to watch; to observe 觀者無嫌辭近理寡
116 10 guàn Taoist monastery; monastery 觀者無嫌辭近理寡
117 10 guān to display; to show; to make visible 觀者無嫌辭近理寡
118 10 guān Guan 觀者無嫌辭近理寡
119 10 guān appearance; looks 觀者無嫌辭近理寡
120 10 guān a sight; a view; a vista 觀者無嫌辭近理寡
121 10 guān a concept; a viewpoint; a perspective 觀者無嫌辭近理寡
122 10 guān to appreciate; to enjoy; to admire 觀者無嫌辭近理寡
123 10 guàn an announcement 觀者無嫌辭近理寡
124 10 guàn a high tower; a watchtower 觀者無嫌辭近理寡
125 10 guān Surview 觀者無嫌辭近理寡
126 10 guān Observe 觀者無嫌辭近理寡
127 10 guàn insight; vipasyana; vipassana 觀者無嫌辭近理寡
128 10 guān mindfulness; contemplation; smrti 觀者無嫌辭近理寡
129 10 guān recollection; anusmrti 觀者無嫌辭近理寡
130 10 guān viewing; avaloka 觀者無嫌辭近理寡
131 9 miào wonderful; fantastic 誰知證妙位高
132 9 miào clever 誰知證妙位高
133 9 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 誰知證妙位高
134 9 miào fine; delicate 誰知證妙位高
135 9 miào young 誰知證妙位高
136 9 miào interesting 誰知證妙位高
137 9 miào profound reasoning 誰知證妙位高
138 9 miào Miao 誰知證妙位高
139 9 miào Wonderful 誰知證妙位高
140 9 miào wonderful; beautiful; suksma 誰知證妙位高
141 9 fèng to offer; to present 一心奉請天台教主智者大師
142 9 fèng to receive; to receive with respect 一心奉請天台教主智者大師
143 9 fèng to believe in 一心奉請天台教主智者大師
144 9 fèng a display of respect 一心奉請天台教主智者大師
145 9 fèng to revere 一心奉請天台教主智者大師
146 9 fèng salary 一心奉請天台教主智者大師
147 9 fèng to serve 一心奉請天台教主智者大師
148 9 fèng Feng 一心奉請天台教主智者大師
149 9 fèng to politely request 一心奉請天台教主智者大師
150 9 fèng to offer with both hands 一心奉請天台教主智者大師
151 9 fèng a term of respect 一心奉請天台教主智者大師
152 9 fèng to help 一心奉請天台教主智者大師
153 9 fèng offer; upanī 一心奉請天台教主智者大師
154 9 xīn heart [organ] 遊心法界諸心寂
155 9 xīn Kangxi radical 61 遊心法界諸心寂
156 9 xīn mind; consciousness 遊心法界諸心寂
157 9 xīn the center; the core; the middle 遊心法界諸心寂
158 9 xīn one of the 28 star constellations 遊心法界諸心寂
159 9 xīn heart 遊心法界諸心寂
160 9 xīn emotion 遊心法界諸心寂
161 9 xīn intention; consideration 遊心法界諸心寂
162 9 xīn disposition; temperament 遊心法界諸心寂
163 9 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 遊心法界諸心寂
164 8 wèi for; to 目為智者齋忌禮讚文云爾
165 8 wèi because of 目為智者齋忌禮讚文云爾
166 8 wéi to act as; to serve 目為智者齋忌禮讚文云爾
167 8 wéi to change into; to become 目為智者齋忌禮讚文云爾
168 8 wéi to be; is 目為智者齋忌禮讚文云爾
169 8 wéi to do 目為智者齋忌禮讚文云爾
170 8 wèi for 目為智者齋忌禮讚文云爾
171 8 wèi because of; for; to 目為智者齋忌禮讚文云爾
172 8 wèi to 目為智者齋忌禮讚文云爾
173 8 wéi in a passive construction 目為智者齋忌禮讚文云爾
174 8 wéi forming a rehetorical question 目為智者齋忌禮讚文云爾
175 8 wéi forming an adverb 目為智者齋忌禮讚文云爾
176 8 wéi to add emphasis 目為智者齋忌禮讚文云爾
177 8 wèi to support; to help 目為智者齋忌禮讚文云爾
178 8 wéi to govern 目為智者齋忌禮讚文云爾
179 7 yuàn to hope; to wish; to desire 惟願降臨道場受我供養
180 7 yuàn hope 惟願降臨道場受我供養
181 7 yuàn to be ready; to be willing 惟願降臨道場受我供養
182 7 yuàn to ask for; to solicit 惟願降臨道場受我供養
183 7 yuàn a vow 惟願降臨道場受我供養
184 7 yuàn diligent; attentive 惟願降臨道場受我供養
185 7 yuàn to prefer; to select 惟願降臨道場受我供養
186 7 yuàn to admire 惟願降臨道場受我供養
187 7 yuàn a vow; pranidhana 惟願降臨道場受我供養
188 7 no 觀者無嫌辭近理寡
189 7 Kangxi radical 71 觀者無嫌辭近理寡
190 7 to not have; without 觀者無嫌辭近理寡
191 7 has not yet 觀者無嫌辭近理寡
192 7 mo 觀者無嫌辭近理寡
193 7 do not 觀者無嫌辭近理寡
194 7 not; -less; un- 觀者無嫌辭近理寡
195 7 regardless of 觀者無嫌辭近理寡
196 7 to not have 觀者無嫌辭近理寡
197 7 um 觀者無嫌辭近理寡
198 7 Wu 觀者無嫌辭近理寡
199 7 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 觀者無嫌辭近理寡
200 7 not; non- 觀者無嫌辭近理寡
201 7 mo 觀者無嫌辭近理寡
202 7 歸命 guīmìng to devote one's life 故我一心歸命頂禮
203 7 歸命 guīmìng namo; to pay respect to; homage 故我一心歸命頂禮
204 7 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 坐則如來所
205 7 suǒ an office; an institute 坐則如來所
206 7 suǒ introduces a relative clause 坐則如來所
207 7 suǒ it 坐則如來所
208 7 suǒ if; supposing 坐則如來所
209 7 suǒ a few; various; some 坐則如來所
210 7 suǒ a place; a location 坐則如來所
211 7 suǒ indicates a passive voice 坐則如來所
212 7 suǒ that which 坐則如來所
213 7 suǒ an ordinal number 坐則如來所
214 7 suǒ meaning 坐則如來所
215 7 suǒ garrison 坐則如來所
216 7 suǒ place; pradeśa 坐則如來所
217 7 suǒ that which; yad 坐則如來所
218 6 I; me; my 惟願降臨道場受我供養
219 6 self 惟願降臨道場受我供養
220 6 we; our 惟願降臨道場受我供養
221 6 [my] dear 惟願降臨道場受我供養
222 6 Wo 惟願降臨道場受我供養
223 6 self; atman; attan 惟願降臨道場受我供養
224 6 ga 惟願降臨道場受我供養
225 6 I; aham 惟願降臨道場受我供養
226 6 jiē all; each and every; in all cases 皆闕其修禮之法
227 6 jiē same; equally 皆闕其修禮之法
228 6 如來 rúlái Tathagata 坐則如來所
229 6 如來 Rúlái Tathagata 坐則如來所
230 6 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 坐則如來所
231 6 lín a wood; a forest; a grove 今則伏值鶴林追遠
232 6 lín Lin 今則伏值鶴林追遠
233 6 lín a group of people or tall things resembling a forest 今則伏值鶴林追遠
234 6 lín many 今則伏值鶴林追遠
235 6 lín forest; vana 今則伏值鶴林追遠
236 6 zhōng middle 人中師子法中龍
237 6 zhōng medium; medium sized 人中師子法中龍
238 6 zhōng China 人中師子法中龍
239 6 zhòng to hit the mark 人中師子法中龍
240 6 zhōng in; amongst 人中師子法中龍
241 6 zhōng midday 人中師子法中龍
242 6 zhōng inside 人中師子法中龍
243 6 zhōng during 人中師子法中龍
244 6 zhōng Zhong 人中師子法中龍
245 6 zhōng intermediary 人中師子法中龍
246 6 zhōng half 人中師子法中龍
247 6 zhōng just right; suitably 人中師子法中龍
248 6 zhōng while 人中師子法中龍
249 6 zhòng to reach; to attain 人中師子法中龍
250 6 zhòng to suffer; to infect 人中師子法中龍
251 6 zhòng to obtain 人中師子法中龍
252 6 zhòng to pass an exam 人中師子法中龍
253 6 zhōng middle 人中師子法中龍
254 6 jīn gold 金爐靄靄對人師
255 6 jīn money 金爐靄靄對人師
256 6 jīn Jin; Kim 金爐靄靄對人師
257 6 jīn Kangxi radical 167 金爐靄靄對人師
258 6 jīn Later Jin Dynasty; Jin Dynasty 金爐靄靄對人師
259 6 jīn metal 金爐靄靄對人師
260 6 jīn hard 金爐靄靄對人師
261 6 jīn a unit of money in China in historic times 金爐靄靄對人師
262 6 jīn golden; gold colored 金爐靄靄對人師
263 6 jīn a weapon 金爐靄靄對人師
264 6 jīn valuable 金爐靄靄對人師
265 6 jīn metal agent 金爐靄靄對人師
266 6 jīn cymbals 金爐靄靄對人師
267 6 jīn Venus 金爐靄靄對人師
268 6 jīn gold; hiranya 金爐靄靄對人師
269 6 jīn golden, bright in color; suvarna; hema; kanaka; kancana 金爐靄靄對人師
270 6 Buddha; Awakened One 稽首天台教主佛隴禪師
271 6 relating to Buddhism 稽首天台教主佛隴禪師
272 6 a statue or image of a Buddha 稽首天台教主佛隴禪師
273 6 a Buddhist text 稽首天台教主佛隴禪師
274 6 to touch; to stroke 稽首天台教主佛隴禪師
275 6 Buddha 稽首天台教主佛隴禪師
276 6 Buddha; Awakened One 稽首天台教主佛隴禪師
277 5 lái to come 應來不忒
278 5 lái indicates an approximate quantity 應來不忒
279 5 lái please 應來不忒
280 5 lái used to substitute for another verb 應來不忒
281 5 lái used between two word groups to express purpose and effect 應來不忒
282 5 lái ever since 應來不忒
283 5 lái wheat 應來不忒
284 5 lái next; future 應來不忒
285 5 lái a simple complement of direction 應來不忒
286 5 lái to occur; to arise 應來不忒
287 5 lái to earn 應來不忒
288 5 lái to come; āgata 應來不忒
289 5 zhòng many; numerous 自天台智者下眾和拜起已讚歎
290 5 zhòng masses; people; multitude; crowd 自天台智者下眾和拜起已讚歎
291 5 zhòng general; common; public 自天台智者下眾和拜起已讚歎
292 5 zhòng many; all; sarva 自天台智者下眾和拜起已讚歎
293 5 zhòng heavy 道譽重東林之價
294 5 chóng to repeat 道譽重東林之價
295 5 chóng repetition; iteration; layer 道譽重東林之價
296 5 chóng again 道譽重東林之價
297 5 zhòng significant; serious; important 道譽重東林之價
298 5 chóng layered; folded; tiered 道譽重東林之價
299 5 zhòng to attach importance to; to honor; to respect 道譽重東林之價
300 5 zhòng sad 道譽重東林之價
301 5 zhòng a weight 道譽重東林之價
302 5 zhòng large in amount; valuable 道譽重東林之價
303 5 zhòng thick; dense; strong 道譽重東林之價
304 5 zhòng to prefer 道譽重東林之價
305 5 zhòng to add 道譽重東林之價
306 5 zhòng cautiously; prudently 道譽重東林之價
307 5 zhòng heavy; guru 道譽重東林之價
308 5 method; way 皆闕其修禮之法
309 5 France 皆闕其修禮之法
310 5 the law; rules; regulations 皆闕其修禮之法
311 5 the teachings of the Buddha; Dharma 皆闕其修禮之法
312 5 a standard; a norm 皆闕其修禮之法
313 5 an institution 皆闕其修禮之法
314 5 to emulate 皆闕其修禮之法
315 5 magic; a magic trick 皆闕其修禮之法
316 5 punishment 皆闕其修禮之法
317 5 Fa 皆闕其修禮之法
318 5 a precedent 皆闕其修禮之法
319 5 a classification of some kinds of Han texts 皆闕其修禮之法
320 5 relating to a ceremony or rite 皆闕其修禮之法
321 5 Dharma 皆闕其修禮之法
322 5 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 皆闕其修禮之法
323 5 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 皆闕其修禮之法
324 5 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 皆闕其修禮之法
325 5 quality; characteristic 皆闕其修禮之法
326 5 chàng to sing; to chant 或略可濟用稱唱之時
327 5 chàng to call 或略可濟用稱唱之時
328 5 chàng to advocate 或略可濟用稱唱之時
329 5 chàng a song 或略可濟用稱唱之時
330 5 chàng lead singer 或略可濟用稱唱之時
331 5 chàng to lead 或略可濟用稱唱之時
332 5 chàng to play an instrument 或略可濟用稱唱之時
333 5 chàng to praise 或略可濟用稱唱之時
334 5 chàng a bowl shaped copper bell 或略可濟用稱唱之時
335 5 chàng to sing; to chant; gai 或略可濟用稱唱之時
336 5 otherwise; but; however 外則神通說法
337 5 then 外則神通說法
338 5 measure word for short sections of text 外則神通說法
339 5 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 外則神通說法
340 5 a grade; a level 外則神通說法
341 5 an example; a model 外則神通說法
342 5 a weighing device 外則神通說法
343 5 to grade; to rank 外則神通說法
344 5 to copy; to imitate; to follow 外則神通說法
345 5 to do 外則神通說法
346 5 only 外則神通說法
347 5 immediately 外則神通說法
348 5 then; moreover; atha 外則神通說法
349 5 koan; kōan; gong'an 外則神通說法
350 5 xíng to walk 行則如來所行
351 5 xíng capable; competent 行則如來所行
352 5 háng profession 行則如來所行
353 5 háng line; row 行則如來所行
354 5 xíng Kangxi radical 144 行則如來所行
355 5 xíng to travel 行則如來所行
356 5 xìng actions; conduct 行則如來所行
357 5 xíng to do; to act; to practice 行則如來所行
358 5 xíng all right; OK; okay 行則如來所行
359 5 háng horizontal line 行則如來所行
360 5 héng virtuous deeds 行則如來所行
361 5 hàng a line of trees 行則如來所行
362 5 hàng bold; steadfast 行則如來所行
363 5 xíng to move 行則如來所行
364 5 xíng to put into effect; to implement 行則如來所行
365 5 xíng travel 行則如來所行
366 5 xíng to circulate 行則如來所行
367 5 xíng running script; running script 行則如來所行
368 5 xíng temporary 行則如來所行
369 5 xíng soon 行則如來所行
370 5 háng rank; order 行則如來所行
371 5 háng a business; a shop 行則如來所行
372 5 xíng to depart; to leave 行則如來所行
373 5 xíng to experience 行則如來所行
374 5 xíng path; way 行則如來所行
375 5 xíng xing; ballad 行則如來所行
376 5 xíng a round [of drinks] 行則如來所行
377 5 xíng Xing 行則如來所行
378 5 xíng moreover; also 行則如來所行
379 5 xíng Practice 行則如來所行
380 5 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 行則如來所行
381 5 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 行則如來所行
382 5 ān calm; still; quiet; peaceful 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
383 5 ān to calm; to pacify 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
384 5 ān where 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
385 5 ān safe; secure 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
386 5 ān comfortable; happy 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
387 5 ān to find a place for 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
388 5 ān to install; to fix; to fit 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
389 5 ān to be content 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
390 5 ān to cherish 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
391 5 ān to bestow; to confer 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
392 5 ān amphetamine 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
393 5 ān ampere 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
394 5 ān to add; to submit 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
395 5 ān to reside; to live at 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
396 5 ān to be used to; to be familiar with 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
397 5 ān how; why 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
398 5 ān thus; so; therefore 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
399 5 ān deliberately 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
400 5 ān naturally 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
401 5 ān an 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
402 5 ān Ease 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
403 5 ān e 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
404 5 ān an 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
405 5 ān peace 一心奉請天台結集教藏第五祖師章安尊者
406 5 jiàn to see 余甞見諸處傳山門教迹
407 5 jiàn opinion; view; understanding 余甞見諸處傳山門教迹
408 5 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 余甞見諸處傳山門教迹
409 5 jiàn refer to; for details see 余甞見諸處傳山門教迹
410 5 jiàn to appear 余甞見諸處傳山門教迹
411 5 jiàn passive marker 余甞見諸處傳山門教迹
412 5 jiàn to meet 余甞見諸處傳山門教迹
413 5 jiàn to receive (a guest) 余甞見諸處傳山門教迹
414 5 jiàn let me; kindly 余甞見諸處傳山門教迹
415 5 jiàn Jian 余甞見諸處傳山門教迹
416 5 xiàn to appear 余甞見諸處傳山門教迹
417 5 xiàn to introduce 余甞見諸處傳山門教迹
418 5 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 余甞見諸處傳山門教迹
419 5 至心 zhìxīn sincerity 至心懺悔
420 5 至心 zhìxīn sincerely; heartedly 至心懺悔
421 5 kāi to open 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
422 5 kāi Kai 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
423 5 kāi to hold an event 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
424 5 kāi to drive; to operate 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
425 5 kāi to boil 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
426 5 kāi to melt 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
427 5 kāi to come loose; to break open 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
428 5 kāi to depart; to move 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
429 5 kāi to write 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
430 5 kāi to issue 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
431 5 kāi to lift restrictions 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
432 5 kāi indicates expansion or continuation of a process 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
433 5 kāi to switch on 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
434 5 kāi to run; to set up 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
435 5 kāi to fire 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
436 5 kāi to eat 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
437 5 kāi to clear 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
438 5 kāi to divide 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
439 5 kāi a division of standard size paper 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
440 5 kāi carat 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
441 5 kāi Kelvin 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
442 5 kāi complement of result 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
443 5 kāi to develop land; to reclaim land 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
444 5 kāi to reveal; to display 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
445 5 kāi to inspire 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
446 5 kāi open 一心頂禮瓦官精舍開法華妙義時身天台智
447 5 nán difficult; arduous; hard 沒後靈感一偈難盡芳猷
448 5 nán to put someone in a difficult position; to have difficulty 沒後靈感一偈難盡芳猷
449 5 nán hardly possible; unable 沒後靈感一偈難盡芳猷
450 5 nàn disaster; calamity 沒後靈感一偈難盡芳猷
451 5 nàn enemy; foe 沒後靈感一偈難盡芳猷
452 5 nán bad; unpleasant 沒後靈感一偈難盡芳猷
453 5 nàn to blame; to rebuke 沒後靈感一偈難盡芳猷
454 5 nàn to object to; to argue against 沒後靈感一偈難盡芳猷
455 5 nàn to reject; to repudiate 沒後靈感一偈難盡芳猷
456 5 nán inopportune; aksana 沒後靈感一偈難盡芳猷
457 5 not; no 少有不次
458 5 expresses that a certain condition cannot be acheived 少有不次
459 5 as a correlative 少有不次
460 5 no (answering a question) 少有不次
461 5 forms a negative adjective from a noun 少有不次
462 5 at the end of a sentence to form a question 少有不次
463 5 to form a yes or no question 少有不次
464 5 infix potential marker 少有不次
465 5 no; na 少有不次
466 5 qiān one thousand 忽震千雷動地來
467 5 qiān many; numerous; countless 忽震千雷動地來
468 5 qiān very 忽震千雷動地來
469 5 qiān a cheat; swindler 忽震千雷動地來
470 5 shēn deep 秖仰池深華大
471 5 shēn profound; penetrating 秖仰池深華大
472 5 shēn dark; deep in color 秖仰池深華大
473 5 shēn remote in time 秖仰池深華大
474 5 shēn depth 秖仰池深華大
475 5 shēn far 秖仰池深華大
476 5 shēn to withdraw; to recede 秖仰池深華大
477 5 shēn thick; lush 秖仰池深華大
478 5 shēn intimate; close 秖仰池深華大
479 5 shēn late 秖仰池深華大
480 5 shēn great 秖仰池深華大
481 5 shēn grave; serious 秖仰池深華大
482 5 shēn very 秖仰池深華大
483 5 shēn to dig; to go deep into; to be well versed in 秖仰池深華大
484 5 shēn to survey; to probe 秖仰池深華大
485 5 shàng top; a high position 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
486 5 shang top; the position on or above something 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
487 5 shàng to go up; to go forward 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
488 5 shàng shang 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
489 5 shàng previous; last 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
490 5 shàng high; higher 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
491 5 shàng advanced 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
492 5 shàng a monarch; a sovereign 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
493 5 shàng time 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
494 5 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
495 5 shàng far 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
496 5 shàng big; as big as 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
497 5 shàng abundant; plentiful 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
498 5 shàng to report 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
499 5 shàng to offer 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智
500 5 shàng to go on stage 一心頂禮華頂峰上降伏天魔眾時身天台智

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
一心
 1. yīxīn
 2. yīxīn
 3. yīxīn
 4. yīxīn
 1. single-mindedly, wholeheartedly
 2. ekacitta; concentrated
 3. ekacitta; having the same mind
 4. yixin; one mind
天台 tiāntái Tiantai; T'ien-tai
顶礼 頂禮 dǐnglǐ Prostration
shēn body; kaya
 1. shí
 2. shí
 1. time; kāla
 2. at that time; samaya
祖师 祖師 zǔshī Patriarch
 1. zhì
 2. zhì
 1. Wisdom
 2. jnana; knowing
zhě ca
 1. former; pūrvaka
 2. former; pūrvaka
 1. guān
 2. guàn
 3. guān
 4. guān
 5. guān
 1. Observe
 2. insight; vipasyana; vipassana
 3. mindfulness; contemplation; smrti
 4. recollection; anusmrti
 5. viewing; avaloka

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
北齐 北齊 66 Northern Qi Dynasty; Qi of the Northern Dynasties
北极 北極 98 north pole
当阳 當陽 100
 1. Dangyang
 2. Dangyang
法华 法華 70
 1. Dharma Flower
 2. The Lotus Sutra
法华三昧 法華三昧 102 Lotus Samādhi
法佛 102 Dharmakaya; Dharmakāya; Dharma Body
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
放生池 70
 1. Life Releasing Pond
 2. Pond for Liberating Lives
 3. Life Releasing Pond
高祖 103
 1. Han Gao Zu; Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
106
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
净名 淨名 106 Vimalakirti
鹫峰 鷲峰 74 Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
寂照 106 Jakushō
开封 開封 75 Kaifeng
108
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam; rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
灵山 靈山 76
 1. Spiritual Mountain
 2. Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
灵石 靈石 108 Lingshi
108 Gansu
龙树 龍樹 108 Nāgārjuna
摩诃止观 摩訶止觀 77
 1. The Great Calming and Contemplation
 2. The Great Calming and Contemplation; Great Concentration and Insight; Mohe Zhi Guan
 3. Great Concentration and Insight
南岳 南嶽 110
 1. Mount Heng
 2. Nanyue
 3. Hui Si; Nan Yue Hui Si
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
清江 113 Qingjiang
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
善寂 115 Shan Ji
神州 115 China
石城 115 Shicheng
石门 石門 115 Shimen; Shihmen
书经 書經 83 Book of History
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
83 Sui Dynasty
太极 太極 116
 1. Supreme Ultimate
 2. too extreme
 3. Heaven; World of the Immortals
 4. Taiji
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
天台 116 Tiantai; T'ien-tai
天台智者 84 Sage of Tiantai
天台智者大师斋忌礼赞文 天台智者大師齋忌禮讚文 84 Tiantai Zhizhe Dashi Zhai Ji Lizan Wen
天台宗 116 Tiantai School; T'ien-tai School
天竺 116 the Indian subcontinent
星河 120 the Milky Way
雪岭 雪嶺 120 The Himalayas
雪山 120 The Himalayas
圆行 圓行 121 Engyō
直道 90 Straight Road; Jiuyuan to Yunyang Road
智者大师 智者大師 122 Venerable Master Zhi Yi
遵式 90 Zun Shi

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 109.

Simplified Traditional Pinyin English
安禅 安禪 196 to do sitting meditation
八苦 98 eight kinds of suffering; the eight distresses
半偈 98 half a verse
般若时 般若時 98 Prajñāpāramitā period
宝车 寶車 98 jewelled cart
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
补处 補處 98 occupies a vacated place
尘缘 塵緣 99 worldly affinity
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
慈眼 99 Compassionate Eyes
慈心 99 compassion; a compassionate mind
道心 100 Mind for the Way
道树 道樹 100 bodhi tree; pippala; sacred fig tree
二严 二嚴 195 two adornments
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
法座 102 Dharma seat
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法界圆融 法界圓融 102
 1. blending of all things in the dharma realm
 2. Harmony Within the Dharma Realm
发露 發露 102 to reveal; to manifest
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
放生 70
 1. Liberate Lives
 2. to release living creatures; fangsheng
佛慧 102 Buddha's wisdom
佛世 102 the age when the Buddha lived in the world
归寂 歸寂 103 to pass to nirvana
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
弘誓 104 great vows
化无所化 化無所化 104 teaching without teaching
化缘 化緣 104
 1. the reason of a Buddha's or bodhisattva's coming to the world to teach
 2. the conditions or opportunity for transformation
 3. to collect alms
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
降魔 106 to subdue Mara; to defeat evil
结使 結使 106 a fetter
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
结缘 結緣 106
 1. Develop Affinities
 2. to develop affinity
 3. to form affinities; karmic affinity
精舍 106
 1. vihara
 2. vihara; hermitage
髻珠 106 a pearl worn in a topknot or at the top of the head
开经 開經 107 sutra opening
空有 107
 1. non-existent and existent; emptiness and having self
 2. Emptiness and Existence
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
利乐 利樂 108 blessing and joy
灵塔 靈塔 108 a memorial pagoda; a sacred stupa
逆顺 逆順 110 resisting and complying; disobeying and obeying
涅槃分 110 the cause for [achieving] Nirvana
普礼 普禮 112 Monastery-Wide Ceremony
普请 普請 112
 1. Universally Inviting
 2. communal labor
权实 權實 113 the expedient and the ultimately true
劝请 勸請 113 to request; to implore
群生 113 all living beings
人师 人師 114 a teacher of humans
仁王 114
 1. humane king
 2. the Buddha
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
入如来室 入如來室 114 having entered the abode of the Tathâgata
如来衣 如來衣 114 the robe of the Tathagata
三德 115
 1. three virtues
 2. three modes of nature; three guṇas
三千 115 three thousand-fold
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三观 三觀 115 sanguan; threefold contemplation; three insights
散华 散華 115 scatters flowers
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三涂 三塗 115
 1. the three evil states of existence
 2. the three evil rebirths; the three evil realms
僧众 僧眾 115 the monastic community; the sangha
刹海 剎海 115 land and sea
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生佛 115
 1. a Buddha living in the world
 2. sentient beings and the Buddha
十法 115 ten rules; perfecting of the ten rules
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十方刹 十方剎 115 for all senior monks to be abbot
十方世界 115 the worlds in all ten directions
始觉 始覺 115 shijue; acquired enlightenment; actualization of enlightenment
十善 115 the ten virtues
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
四辩 四辯 115 the four unhindered powers of understanding
四缘 四緣 115 the four conditions
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
所行 115 actions; practice
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
万劫 萬劫 119 ten thousand kalpas
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
五悔 119 five points of repentance
五逆 119 pañca-ānantarya-karma; Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
五忍 119 five kinds of patience
五种法 五種法 119 five types of homa ritual
无惭 無慚 119 shamelessness; āhrīkya
五尘 五塵 119 objects of the five senses
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
心法 120 mental objects
薪尽 薪盡 120 with the fuel consumed [the fire is extinguished]
心月 120 mind as the moon
修禅 修禪 120 to meditate; to cultivate through meditation
修斋 修齋 120 communal observance
一偈 121 one gatha; a single gatha
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
圆融 圓融 121
 1. Perfect Harmony
 2. yuanrong; interdependence; consumate interfusion; interpenetration
赞歎 讚歎 122 praise
正教 122
 1. correct teaching
 2. orthodox religion
 3. Islam
 4. political teaching
 5. Eastern Orthodox Church
真净 真淨 122 true and pure teaching
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
止观 止觀 122
 1. Cessation and Contemplation
 2. calming and contemplating
 3. calming and insight; calming and contemplation; śamatha and vipaśyanā
智海 122 Ocean of Wisdom
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
住世 122 living in the world
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
诸处 諸處 122 everywhere; sarvatra