Glossary and Vocabulary for Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 頂生王因緣經, Scroll 2

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 52 Qi 其山嚴麗殊妙可觀
2 46 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
3 46 děng to wait 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
4 46 děng to be equal 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
5 46 děng degree; level 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
6 46 děng to compare 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
7 46 děng same; equal; sama 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
8 45 four 金城之上有四女牆
9 45 note a musical scale 金城之上有四女牆
10 45 fourth 金城之上有四女牆
11 45 Si 金城之上有四女牆
12 45 four; catur 金城之上有四女牆
13 44 to reach 地復柔軟如兜羅緜及如妙
14 44 to attain 地復柔軟如兜羅緜及如妙
15 44 to understand 地復柔軟如兜羅緜及如妙
16 44 able to be compared to; to catch up with 地復柔軟如兜羅緜及如妙
17 44 to be involved with; to associate with 地復柔軟如兜羅緜及如妙
18 44 passing of a feudal title from elder to younger brother 地復柔軟如兜羅緜及如妙
19 44 and; ca; api 地復柔軟如兜羅緜及如妙
20 42 由旬 yóuxún yojana 其城縱廣正等二百五十由旬
21 38 wéi to act as; to serve 有百一種綵繪為飾
22 38 wéi to change into; to become 有百一種綵繪為飾
23 38 wéi to be; is 有百一種綵繪為飾
24 38 wéi to do 有百一種綵繪為飾
25 38 wèi to support; to help 有百一種綵繪為飾
26 38 wéi to govern 有百一種綵繪為飾
27 38 wèi to be; bhū 有百一種綵繪為飾
28 32 shēng sound 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
29 32 shēng sheng 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
30 32 shēng voice 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
31 32 shēng music 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
32 32 shēng language 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
33 32 shēng fame; reputation; honor 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
34 32 shēng a message 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
35 32 shēng a consonant 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
36 32 shēng a tone 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
37 32 shēng to announce 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
38 32 shēng sound 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
39 31 shù tree 復有種種華樹菓樹
40 31 shù to plant 復有種種華樹菓樹
41 31 shù to establish 復有種種華樹菓樹
42 31 shù a door screen 復有種種華樹菓樹
43 31 shù a door screen 復有種種華樹菓樹
44 31 shù tree; vṛkṣa 復有種種華樹菓樹
45 31 jīn gold 城有金牆
46 31 jīn money 城有金牆
47 31 jīn Jin; Kim 城有金牆
48 31 jīn Kangxi radical 167 城有金牆
49 31 jīn Later Jin Dynasty; Jin Dynasty 城有金牆
50 31 jīn metal 城有金牆
51 31 jīn hard 城有金牆
52 31 jīn a unit of money in China in historic times 城有金牆
53 31 jīn golden; gold colored 城有金牆
54 31 jīn a weapon 城有金牆
55 31 jīn valuable 城有金牆
56 31 jīn metal agent 城有金牆
57 31 jīn cymbals 城有金牆
58 31 jīn Venus 城有金牆
59 31 jīn gold; hiranya 城有金牆
60 31 jīn golden, bright in color; suvarna; hema; kanaka; kancana 城有金牆
61 29 yòu Kangxi radical 29 又復殊麗奇妙莊嚴
62 29 zhǒng kind; type 復有種種清淨池沼
63 29 zhòng to plant; to grow; to cultivate 復有種種清淨池沼
64 29 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 復有種種清淨池沼
65 29 zhǒng seed; strain 復有種種清淨池沼
66 29 zhǒng offspring 復有種種清淨池沼
67 29 zhǒng breed 復有種種清淨池沼
68 29 zhǒng race 復有種種清淨池沼
69 29 zhǒng species 復有種種清淨池沼
70 29 zhǒng root; source; origin 復有種種清淨池沼
71 29 zhǒng grit; guts 復有種種清淨池沼
72 29 zhǒng seed; bīja 復有種種清淨池沼
73 29 jiā ka 頗胝迦作
74 29 jiā ka 頗胝迦作
75 29 to use; to grasp 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
76 29 to rely on 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
77 29 to regard 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
78 29 to be able to 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
79 29 to order; to command 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
80 29 used after a verb 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
81 29 a reason; a cause 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
82 29 Israel 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
83 29 Yi 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
84 29 use; yogena 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
85 27 to go back; to return 復有重牆通往來道亦四寶作
86 27 to resume; to restart 復有重牆通往來道亦四寶作
87 27 to do in detail 復有重牆通往來道亦四寶作
88 27 to restore 復有重牆通往來道亦四寶作
89 27 to respond; to reply to 復有重牆通往來道亦四寶作
90 27 Fu; Return 復有重牆通往來道亦四寶作
91 27 to retaliate; to reciprocate 復有重牆通往來道亦四寶作
92 27 to avoid forced labor or tax 復有重牆通往來道亦四寶作
93 27 Fu 復有重牆通往來道亦四寶作
94 27 doubled; to overlapping; folded 復有重牆通往來道亦四寶作
95 27 a lined garment with doubled thickness 復有重牆通往來道亦四寶作
96 27 suǒ a few; various; some 純金所成
97 27 suǒ a place; a location 純金所成
98 27 suǒ indicates a passive voice 純金所成
99 27 suǒ an ordinal number 純金所成
100 27 suǒ meaning 純金所成
101 27 suǒ garrison 純金所成
102 27 suǒ place; pradeśa 純金所成
103 24 huá Chinese 香風時來吹去萎華更雨新者
104 24 huá illustrious; splendid 香風時來吹去萎華更雨新者
105 24 huā a flower 香風時來吹去萎華更雨新者
106 24 huā to flower 香風時來吹去萎華更雨新者
107 24 huá China 香風時來吹去萎華更雨新者
108 24 huá empty; flowery 香風時來吹去萎華更雨新者
109 24 huá brilliance; luster 香風時來吹去萎華更雨新者
110 24 huá elegance; beauty 香風時來吹去萎華更雨新者
111 24 huā a flower 香風時來吹去萎華更雨新者
112 24 huá extravagant; wasteful; flashy 香風時來吹去萎華更雨新者
113 24 huá makeup; face powder 香風時來吹去萎華更雨新者
114 24 huá flourishing 香風時來吹去萎華更雨新者
115 24 huá a corona 香風時來吹去萎華更雨新者
116 24 huá years; time 香風時來吹去萎華更雨新者
117 24 huá your 香風時來吹去萎華更雨新者
118 24 huá essence; best part 香風時來吹去萎華更雨新者
119 24 huá grey 香風時來吹去萎華更雨新者
120 24 huà Hua 香風時來吹去萎華更雨新者
121 24 huá literary talent 香風時來吹去萎華更雨新者
122 24 huá literary talent 香風時來吹去萎華更雨新者
123 24 huá an article; a document 香風時來吹去萎華更雨新者
124 24 huá flower; puṣpa 香風時來吹去萎華更雨新者
125 23 zhě ca 香風時來吹去萎華更雨新者
126 22 Kangxi radical 132 纔起心時而自至手
127 22 Zi 纔起心時而自至手
128 22 a nose 纔起心時而自至手
129 22 the beginning; the start 纔起心時而自至手
130 22 origin 纔起心時而自至手
131 22 to employ; to use 纔起心時而自至手
132 22 to be 纔起心時而自至手
133 22 self; soul; ātman 纔起心時而自至手
134 21 miào wonderful; fantastic 其山嚴麗殊妙可觀
135 21 miào clever 其山嚴麗殊妙可觀
136 21 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 其山嚴麗殊妙可觀
137 21 miào fine; delicate 其山嚴麗殊妙可觀
138 21 miào young 其山嚴麗殊妙可觀
139 21 miào interesting 其山嚴麗殊妙可觀
140 21 miào profound reasoning 其山嚴麗殊妙可觀
141 21 miào Miao 其山嚴麗殊妙可觀
142 21 miào Wonderful 其山嚴麗殊妙可觀
143 21 miào wonderful; beautiful; suksma 其山嚴麗殊妙可觀
144 21 tiān day 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
145 21 tiān heaven 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
146 21 tiān nature 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
147 21 tiān sky 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
148 21 tiān weather 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
149 21 tiān father; husband 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
150 21 tiān a necessity 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
151 21 tiān season 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
152 21 tiān destiny 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
153 21 tiān very high; sky high [prices] 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
154 21 tiān a deva; a god 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
155 21 tiān Heaven 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
156 20 有種 yǒuzhǒng to have guts; to have courage; to be brave 復有種種清淨池沼
157 20 zhī a callous 頗胝迦作
158 20 bǎo a treasure; a valuable item 復有重牆通往來道亦四寶作
159 20 bǎo treasured; cherished 復有重牆通往來道亦四寶作
160 20 bǎo a jewel; gem 復有重牆通往來道亦四寶作
161 20 bǎo precious 復有重牆通往來道亦四寶作
162 20 bǎo noble 復有重牆通往來道亦四寶作
163 20 bǎo an imperial seal 復有重牆通往來道亦四寶作
164 20 bǎo a unit of currency 復有重牆通往來道亦四寶作
165 20 bǎo Bao 復有重牆通往來道亦四寶作
166 20 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 復有重牆通往來道亦四寶作
167 20 bǎo jewel; gem; mani 復有重牆通往來道亦四寶作
168 20 漿 jiāng broth; thick liquid 又有四種所飲之漿
169 20 漿 jiāng to starch 又有四種所飲之漿
170 20 漿 jiàng starch paste 又有四種所飲之漿
171 20 漿 jiāng rice water 又有四種所飲之漿
172 20 漿 jiāng gruel; kāñjika 又有四種所飲之漿
173 20 to arise; to get up 下足隨陷舉足隨起
174 20 to rise; to raise 下足隨陷舉足隨起
175 20 to grow out of; to bring forth; to emerge 下足隨陷舉足隨起
176 20 to appoint (to an official post); to take up a post 下足隨陷舉足隨起
177 20 to start 下足隨陷舉足隨起
178 20 to establish; to build 下足隨陷舉足隨起
179 20 to draft; to draw up (a plan) 下足隨陷舉足隨起
180 20 opening sentence; opening verse 下足隨陷舉足隨起
181 20 to get out of bed 下足隨陷舉足隨起
182 20 to recover; to heal 下足隨陷舉足隨起
183 20 to take out; to extract 下足隨陷舉足隨起
184 20 marks the beginning of an action 下足隨陷舉足隨起
185 20 marks the sufficiency of an action 下足隨陷舉足隨起
186 20 to call back from mourning 下足隨陷舉足隨起
187 20 to take place; to occur 下足隨陷舉足隨起
188 20 to conjecture 下足隨陷舉足隨起
189 20 stand up; utthāna 下足隨陷舉足隨起
190 20 arising; utpāda 下足隨陷舉足隨起
191 20 宮中 gōngzhōng within the palace 又彼宮中有青
192 20 宮中 gōngzhōng at home 又彼宮中有青
193 20 天女 tiānnǚ a goddess 若彼天男及天女等思其衣者
194 20 天女 tiānnǚ emperor's daugther 若彼天男及天女等思其衣者
195 20 天女 tiānnǚ Vega 若彼天男及天女等思其衣者
196 20 天女 tiānnǚ a swallow 若彼天男及天女等思其衣者
197 20 oblique; inclined; slanting; biased 頗胝迦作
198 20 Po 頗胝迦作
199 20 pha 頗胝迦作
200 20 瑠璃 liúlí lapis lazuli; lazurite 瑠璃
201 20 瑠璃 liúlí cat's-eye gem; vaiḍūrya 瑠璃
202 19 zhòng many; numerous 諸天子眾往復其間
203 19 zhòng masses; people; multitude; crowd 諸天子眾往復其間
204 19 zhòng general; common; public 諸天子眾往復其間
205 18 yín silver
206 18 yín silver
207 18 yín cash; money
208 18 yín silver apricot; gingko
209 18 yín edge; border
210 18 yín Yin
211 18 yín silver; rūpya
212 17 to be near by; to be close to 若金為臺即銀為柱及以梁棟
213 17 at that time 若金為臺即銀為柱及以梁棟
214 17 to be exactly the same as; to be thus 若金為臺即銀為柱及以梁棟
215 17 supposed; so-called 若金為臺即銀為柱及以梁棟
216 17 to arrive at; to ascend 若金為臺即銀為柱及以梁棟
217 17 wèi to call 謂高遠聲
218 17 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂高遠聲
219 17 wèi to speak to; to address 謂高遠聲
220 17 wèi to treat as; to regard as 謂高遠聲
221 17 wèi introducing a condition situation 謂高遠聲
222 17 wèi to speak to; to address 謂高遠聲
223 17 wèi to think 謂高遠聲
224 17 wèi for; is to be 謂高遠聲
225 17 wèi to make; to cause 謂高遠聲
226 17 wèi principle; reason 謂高遠聲
227 17 wèi Wei 謂高遠聲
228 17 soil; ground; land 其城中地
229 17 floor 其城中地
230 17 the earth 其城中地
231 17 fields 其城中地
232 17 a place 其城中地
233 17 a situation; a position 其城中地
234 17 background 其城中地
235 17 terrain 其城中地
236 17 a territory; a region 其城中地
237 17 used after a distance measure 其城中地
238 17 coming from the same clan 其城中地
239 17 earth; pṛthivī 其城中地
240 17 stage; ground; level; bhumi 其城中地
241 17 zhī to go 池之四面有四梯陛四寶所成
242 17 zhī to arrive; to go 池之四面有四梯陛四寶所成
243 17 zhī is 池之四面有四梯陛四寶所成
244 17 zhī to use 池之四面有四梯陛四寶所成
245 17 zhī Zhi 池之四面有四梯陛四寶所成
246 16 tái Taiwan 若金為臺即銀為柱及以梁棟
247 16 tái desk; platform; terrace 若金為臺即銀為柱及以梁棟
248 16 tái platform; stage; terrace; stand; support; desk 若金為臺即銀為柱及以梁棟
249 16 tái typhoon 若金為臺即銀為柱及以梁棟
250 16 tái desk; platform; terrace 若金為臺即銀為柱及以梁棟
251 16 tái station; broadcasting station 若金為臺即銀為柱及以梁棟
252 16 tái official post 若金為臺即銀為柱及以梁棟
253 16 eminent 若金為臺即銀為柱及以梁棟
254 16 tái elevated 若金為臺即銀為柱及以梁棟
255 16 tái tribunal 若金為臺即銀為柱及以梁棟
256 16 tái capitulum 若金為臺即銀為柱及以梁棟
257 16 tái terrace; kūṭa 若金為臺即銀為柱及以梁棟
258 16 to think; consider; to ponder 若彼天男及天女等思其衣者
259 16 thinking; consideration 若彼天男及天女等思其衣者
260 16 to miss; to long for 若彼天男及天女等思其衣者
261 16 emotions 若彼天男及天女等思其衣者
262 16 to mourn; to grieve 若彼天男及天女等思其衣者
263 16 Si 若彼天男及天女等思其衣者
264 16 sāi hairy [beard] 若彼天男及天女等思其衣者
265 16 Think 若彼天男及天女等思其衣者
266 16 volition; cetanā 若彼天男及天女等思其衣者
267 16 consciousness, understanding; cetanā 若彼天男及天女等思其衣者
268 16 thought; cintā 若彼天男及天女等思其衣者
269 16 nán male 若彼天男及天女等思其衣者
270 16 nán male 若彼天男及天女等思其衣者
271 16 nán a baron 若彼天男及天女等思其衣者
272 16 nán Nan 若彼天男及天女等思其衣者
273 16 nán male; nara 若彼天男及天女等思其衣者
274 16 xīn heart [organ] 纔起心時而自至手
275 16 xīn Kangxi radical 61 纔起心時而自至手
276 16 xīn mind; consciousness 纔起心時而自至手
277 16 xīn the center; the core; the middle 纔起心時而自至手
278 16 xīn one of the 28 star constellations 纔起心時而自至手
279 16 xīn heart 纔起心時而自至手
280 16 xīn emotion 纔起心時而自至手
281 16 xīn intention; consideration 纔起心時而自至手
282 16 xīn disposition; temperament 纔起心時而自至手
283 16 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 纔起心時而自至手
284 16 zhù a pillar; a post 若金為臺即銀為柱及以梁棟
285 16 zhù to support 若金為臺即銀為柱及以梁棟
286 16 zhù to lean on 若金為臺即銀為柱及以梁棟
287 16 zhù a pillar; stambha 若金為臺即銀為柱及以梁棟
288 16 dòng the main beams supporting a house 若金為臺即銀為柱及以梁棟
289 16 dòng plank; phalaka 若金為臺即銀為柱及以梁棟
290 16 liáng a bridge 若金為臺即銀為柱及以梁棟
291 16 liáng Liang Dynasty 若金為臺即銀為柱及以梁棟
292 16 liáng City of Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
293 16 liáng State of Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
294 16 liáng Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
295 16 liáng a beam; rafters 若金為臺即銀為柱及以梁棟
296 16 liáng a fishing sluice 若金為臺即銀為柱及以梁棟
297 16 liáng to lose footing 若金為臺即銀為柱及以梁棟
298 16 liáng State of Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
299 16 liáng a ridge 若金為臺即銀為柱及以梁棟
300 16 liáng later Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
301 16 liáng a beam; sthūṇā 若金為臺即銀為柱及以梁棟
302 15 shí time; a point or period of time 香風時來吹去萎華更雨新者
303 15 shí a season; a quarter of a year 香風時來吹去萎華更雨新者
304 15 shí one of the 12 two-hour periods of the day 香風時來吹去萎華更雨新者
305 15 shí fashionable 香風時來吹去萎華更雨新者
306 15 shí fate; destiny; luck 香風時來吹去萎華更雨新者
307 15 shí occasion; opportunity; chance 香風時來吹去萎華更雨新者
308 15 shí tense 香風時來吹去萎華更雨新者
309 15 shí particular; special 香風時來吹去萎華更雨新者
310 15 shí to plant; to cultivate 香風時來吹去萎華更雨新者
311 15 shí an era; a dynasty 香風時來吹去萎華更雨新者
312 15 shí time [abstract] 香風時來吹去萎華更雨新者
313 15 shí seasonal 香風時來吹去萎華更雨新者
314 15 shí to wait upon 香風時來吹去萎華更雨新者
315 15 shí hour 香風時來吹去萎華更雨新者
316 15 shí appropriate; proper; timely 香風時來吹去萎華更雨新者
317 15 shí Shi 香風時來吹去萎華更雨新者
318 15 shí a present; currentlt 香風時來吹去萎華更雨新者
319 15 shí time; kāla 香風時來吹去萎華更雨新者
320 15 shí at that time; samaya 香風時來吹去萎華更雨新者
321 15 zuò to do 頗胝迦作
322 15 zuò to act as; to serve as 頗胝迦作
323 15 zuò to start 頗胝迦作
324 15 zuò a writing; a work 頗胝迦作
325 15 zuò to dress as; to be disguised as 頗胝迦作
326 15 zuō to create; to make 頗胝迦作
327 15 zuō a workshop 頗胝迦作
328 15 zuō to write; to compose 頗胝迦作
329 15 zuò to rise 頗胝迦作
330 15 zuò to be aroused 頗胝迦作
331 15 zuò activity; action; undertaking 頗胝迦作
332 15 zuò to regard as 頗胝迦作
333 15 zuò action; kāraṇa 頗胝迦作
334 14 zhì Kangxi radical 133 持軸山後至持雙山
335 14 zhì to arrive 持軸山後至持雙山
336 14 zhì approach; upagama 持軸山後至持雙山
337 13 chí a pool; a pond 池之四面有四梯陛四寶所成
338 13 chí Chi 池之四面有四梯陛四寶所成
339 13 chí a moat 池之四面有四梯陛四寶所成
340 13 chí a shallow lad depression 池之四面有四梯陛四寶所成
341 13 chí a pond; vāpī 池之四面有四梯陛四寶所成
342 13 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 又復殊麗奇妙莊嚴
343 13 莊嚴 zhuāngyán Dignity 又復殊麗奇妙莊嚴
344 13 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 又復殊麗奇妙莊嚴
345 13 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 又復殊麗奇妙莊嚴
346 13 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 純金所成
347 13 chéng to become; to turn into 純金所成
348 13 chéng to grow up; to ripen; to mature 純金所成
349 13 chéng to set up; to establish; to develop; to form 純金所成
350 13 chéng a full measure of 純金所成
351 13 chéng whole 純金所成
352 13 chéng set; established 純金所成
353 13 chéng to reache a certain degree; to amount to 純金所成
354 13 chéng to reconcile 純金所成
355 13 chéng to resmble; to be similar to 純金所成
356 13 chéng composed of 純金所成
357 13 chéng a result; a harvest; an achievement 純金所成
358 13 chéng capable; able; accomplished 純金所成
359 13 chéng to help somebody achieve something 純金所成
360 13 chéng Cheng 純金所成
361 13 chéng Become 純金所成
362 13 chéng becoming; bhāva 純金所成
363 13 周匝 zhōuzā to go around; to go through 周匝千由旬
364 13 shǒu hand 纔起心時而自至手
365 13 shǒu Kangxi radical 64 纔起心時而自至手
366 13 shǒu to hold in one's hand 纔起心時而自至手
367 13 shǒu a skill; an ability 纔起心時而自至手
368 13 shǒu a person with skill 纔起心時而自至手
369 13 shǒu convenient; portable 纔起心時而自至手
370 13 shǒu a person doing an activity 纔起心時而自至手
371 13 shǒu a method; a technique 纔起心時而自至手
372 13 shǒu personally written 纔起心時而自至手
373 13 shǒu carried or handled by hand 纔起心時而自至手
374 13 shǒu hand; pāṇi; hasta 纔起心時而自至手
375 13 其中 qízhōng among 諸天女眾或處其中安隱而坐
376 12 cotton cloth; textiles; linen 金沙布地
377 12 to spread 金沙布地
378 12 to announce 金沙布地
379 12 to arrange 金沙布地
380 12 an ancient coin 金沙布地
381 12 to bestow 金沙布地
382 12 to publish 金沙布地
383 12 Bu 金沙布地
384 12 to state; to describe 金沙布地
385 12 cloth; vastra 金沙布地
386 12 suí to follow 下足隨陷舉足隨起
387 12 suí to listen to 下足隨陷舉足隨起
388 12 suí to submit to; to comply with 下足隨陷舉足隨起
389 12 suí to be obsequious 下足隨陷舉足隨起
390 12 suí 17th hexagram 下足隨陷舉足隨起
391 12 suí let somebody do what they like 下足隨陷舉足隨起
392 12 suí to resemble; to look like 下足隨陷舉足隨起
393 12 妙音 miàoyīn a wonderful sound; ghoṣa 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
394 12 clothes; clothing 白四種劫波衣樹
395 12 Kangxi radical 145 白四種劫波衣樹
396 12 to wear (clothes); to put on 白四種劫波衣樹
397 12 a cover; a coating 白四種劫波衣樹
398 12 uppergarment; robe 白四種劫波衣樹
399 12 to cover 白四種劫波衣樹
400 12 lichen; moss 白四種劫波衣樹
401 12 peel; skin 白四種劫波衣樹
402 12 Yi 白四種劫波衣樹
403 12 to depend on 白四種劫波衣樹
404 12 robe; cīvara 白四種劫波衣樹
405 12 clothes; attire; vastra 白四種劫波衣樹
406 12 sufficient; enough 下足隨陷舉足隨起
407 12 Kangxi radical 157 下足隨陷舉足隨起
408 12 foot 下足隨陷舉足隨起
409 12 to attain; to suffice; to be qualified 下足隨陷舉足隨起
410 12 to satisfy 下足隨陷舉足隨起
411 12 leg 下足隨陷舉足隨起
412 12 football 下足隨陷舉足隨起
413 12 sound of footsteps; patter 下足隨陷舉足隨起
414 12 permitted 下足隨陷舉足隨起
415 12 to amount to; worthy 下足隨陷舉足隨起
416 12 Zu 下足隨陷舉足隨起
417 12 to step; to tread 下足隨陷舉足隨起
418 12 to stop; to halt 下足隨陷舉足隨起
419 12 prosperous 下足隨陷舉足隨起
420 12 excessive 下足隨陷舉足隨起
421 12 Contented 下足隨陷舉足隨起
422 12 foot; pāda 下足隨陷舉足隨起
423 12 satisfied; tṛpta 下足隨陷舉足隨起
424 11 妙莊嚴 miào zhuāng yán Wondrous Adornment 又彼宮中有其種種妙莊嚴樹
425 11 Yi 所居宮城亦號持國
426 10 lái to come 復有重牆通往來道亦四寶作
427 10 lái please 復有重牆通往來道亦四寶作
428 10 lái used to substitute for another verb 復有重牆通往來道亦四寶作
429 10 lái used between two word groups to express purpose and effect 復有重牆通往來道亦四寶作
430 10 lái wheat 復有重牆通往來道亦四寶作
431 10 lái next; future 復有重牆通往來道亦四寶作
432 10 lái a simple complement of direction 復有重牆通往來道亦四寶作
433 10 lái to occur; to arise 復有重牆通往來道亦四寶作
434 10 lái to earn 復有重牆通往來道亦四寶作
435 10 lái to come; āgata 復有重牆通往來道亦四寶作
436 9 guǎng wide; large; vast 其城縱廣正等二百五十由旬
437 9 guǎng Kangxi radical 53 其城縱廣正等二百五十由旬
438 9 ān a hut 其城縱廣正等二百五十由旬
439 9 guǎng a large building structure with no walls 其城縱廣正等二百五十由旬
440 9 guǎng many; numerous; common 其城縱廣正等二百五十由旬
441 9 guǎng to extend; to expand 其城縱廣正等二百五十由旬
442 9 guǎng width; breadth; extent 其城縱廣正等二百五十由旬
443 9 guǎng broad-minded; generous 其城縱廣正等二百五十由旬
444 9 guǎng Guangzhou 其城縱廣正等二百五十由旬
445 9 guàng a unit of east-west distance 其城縱廣正等二百五十由旬
446 9 guàng a unit of 15 chariots 其城縱廣正等二百五十由旬
447 9 kuàng barren 其城縱廣正等二百五十由旬
448 9 guǎng Extensive 其城縱廣正等二百五十由旬
449 9 guǎng vaipulya; vast; extended 其城縱廣正等二百五十由旬
450 9 zhōng middle 清涼甘美水滿池中
451 9 zhōng medium; medium sized 清涼甘美水滿池中
452 9 zhōng China 清涼甘美水滿池中
453 9 zhòng to hit the mark 清涼甘美水滿池中
454 9 zhōng midday 清涼甘美水滿池中
455 9 zhōng inside 清涼甘美水滿池中
456 9 zhōng during 清涼甘美水滿池中
457 9 zhōng Zhong 清涼甘美水滿池中
458 9 zhōng intermediary 清涼甘美水滿池中
459 9 zhōng half 清涼甘美水滿池中
460 9 zhòng to reach; to attain 清涼甘美水滿池中
461 9 zhòng to suffer; to infect 清涼甘美水滿池中
462 9 zhòng to obtain 清涼甘美水滿池中
463 9 zhòng to pass an exam 清涼甘美水滿池中
464 9 zhōng middle 清涼甘美水滿池中
465 9 ér Kangxi radical 126 而自至手
466 9 ér as if; to seem like 而自至手
467 9 néng can; able 而自至手
468 9 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而自至手
469 9 ér to arrive; up to 而自至手
470 9 種種 zhǒng zhǒng all kinds of 又彼宮中有其種種妙音樂樹
471 9 種種 zhǒng zhǒng various forms 又彼宮中有其種種妙音樂樹
472 9 shū different 其山嚴麗殊妙可觀
473 9 shū to kill 其山嚴麗殊妙可觀
474 9 shū to cutt off 其山嚴麗殊妙可觀
475 9 shū to surpass 其山嚴麗殊妙可觀
476 9 shū to injure 其山嚴麗殊妙可觀
477 9 shū different 其山嚴麗殊妙可觀
478 9 shū distinguished; special 其山嚴麗殊妙可觀
479 9 shū distinguished; viśeṣa 其山嚴麗殊妙可觀
480 8 zhǐ to stop; to halt 彼樹復有種種飛鳥游止其上
481 8 zhǐ Kangxi radical 77 彼樹復有種種飛鳥游止其上
482 8 zhǐ to prohibit; to prevent; to refrain; to suppress 彼樹復有種種飛鳥游止其上
483 8 zhǐ to remain in one place; to stay 彼樹復有種種飛鳥游止其上
484 8 zhǐ to rest; to settle 彼樹復有種種飛鳥游止其上
485 8 zhǐ deportment; bearing; demeanor; manner 彼樹復有種種飛鳥游止其上
486 8 zhǐ foot 彼樹復有種種飛鳥游止其上
487 8 zhǐ calm abiding; cessation; samatha; śamatha 彼樹復有種種飛鳥游止其上
488 8 城中 chéngzhōng Chengzhong 其城中地
489 8 城中 chéngzhōng city center 其城中地
490 8 城中 chéngzhōng within the city 其城中地
491 8 mán beautiful 如結鬘師取以妙線
492 8 mán a garland 如結鬘師取以妙線
493 8 mán garland; mālā 如結鬘師取以妙線
494 8 bottom; base; end 頗胝迦寶以布其底
495 8 origin; the cause of a situation 頗胝迦寶以布其底
496 8 to stop 頗胝迦寶以布其底
497 8 to arrive 頗胝迦寶以布其底
498 8 underneath 頗胝迦寶以布其底
499 8 a draft; an outline; a sketch 頗胝迦寶以布其底
500 8 end of month or year 頗胝迦寶以布其底

Frequencies of all Words

Top 945

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 60 yǒu is; are; to exist 彼有四大王天
2 60 yǒu to have; to possess 彼有四大王天
3 60 yǒu indicates an estimate 彼有四大王天
4 60 yǒu indicates a large quantity 彼有四大王天
5 60 yǒu indicates an affirmative response 彼有四大王天
6 60 yǒu a certain; used before a person, time, or place 彼有四大王天
7 60 yǒu used to compare two things 彼有四大王天
8 60 yǒu used in a polite formula before certain verbs 彼有四大王天
9 60 yǒu used before the names of dynasties 彼有四大王天
10 60 yǒu a certain thing; what exists 彼有四大王天
11 60 yǒu multiple of ten and ... 彼有四大王天
12 60 yǒu abundant 彼有四大王天
13 60 yǒu purposeful 彼有四大王天
14 60 yǒu You 彼有四大王天
15 60 yǒu 1. existence; 2. becoming 彼有四大王天
16 60 yǒu becoming; bhava 彼有四大王天
17 59 that; those 彼有四大王天
18 59 another; the other 彼有四大王天
19 59 that; tad 彼有四大王天
20 52 his; hers; its; theirs 其山嚴麗殊妙可觀
21 52 to add emphasis 其山嚴麗殊妙可觀
22 52 used when asking a question in reply to a question 其山嚴麗殊妙可觀
23 52 used when making a request or giving an order 其山嚴麗殊妙可觀
24 52 he; her; it; them 其山嚴麗殊妙可觀
25 52 probably; likely 其山嚴麗殊妙可觀
26 52 will 其山嚴麗殊妙可觀
27 52 may 其山嚴麗殊妙可觀
28 52 if 其山嚴麗殊妙可觀
29 52 or 其山嚴麗殊妙可觀
30 52 Qi 其山嚴麗殊妙可觀
31 52 he; her; it; saḥ; sā; tad 其山嚴麗殊妙可觀
32 46 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
33 46 děng to wait 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
34 46 děng degree; kind 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
35 46 děng plural 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
36 46 děng to be equal 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
37 46 děng degree; level 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
38 46 děng to compare 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
39 46 děng same; equal; sama 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉
40 45 four 金城之上有四女牆
41 45 note a musical scale 金城之上有四女牆
42 45 fourth 金城之上有四女牆
43 45 Si 金城之上有四女牆
44 45 four; catur 金城之上有四女牆
45 44 to reach 地復柔軟如兜羅緜及如妙
46 44 and 地復柔軟如兜羅緜及如妙
47 44 coming to; when 地復柔軟如兜羅緜及如妙
48 44 to attain 地復柔軟如兜羅緜及如妙
49 44 to understand 地復柔軟如兜羅緜及如妙
50 44 able to be compared to; to catch up with 地復柔軟如兜羅緜及如妙
51 44 to be involved with; to associate with 地復柔軟如兜羅緜及如妙
52 44 passing of a feudal title from elder to younger brother 地復柔軟如兜羅緜及如妙
53 44 and; ca; api 地復柔軟如兜羅緜及如妙
54 42 由旬 yóuxún yojana 其城縱廣正等二百五十由旬
55 38 wèi for; to 有百一種綵繪為飾
56 38 wèi because of 有百一種綵繪為飾
57 38 wéi to act as; to serve 有百一種綵繪為飾
58 38 wéi to change into; to become 有百一種綵繪為飾
59 38 wéi to be; is 有百一種綵繪為飾
60 38 wéi to do 有百一種綵繪為飾
61 38 wèi for 有百一種綵繪為飾
62 38 wèi because of; for; to 有百一種綵繪為飾
63 38 wèi to 有百一種綵繪為飾
64 38 wéi in a passive construction 有百一種綵繪為飾
65 38 wéi forming a rehetorical question 有百一種綵繪為飾
66 38 wéi forming an adverb 有百一種綵繪為飾
67 38 wéi to add emphasis 有百一種綵繪為飾
68 38 wèi to support; to help 有百一種綵繪為飾
69 38 wéi to govern 有百一種綵繪為飾
70 38 wèi to be; bhū 有百一種綵繪為飾
71 33 ruò to seem; to be like; as 若金為臺即銀為柱及以梁棟
72 33 ruò seemingly 若金為臺即銀為柱及以梁棟
73 33 ruò if 若金為臺即銀為柱及以梁棟
74 33 ruò you 若金為臺即銀為柱及以梁棟
75 33 ruò this; that 若金為臺即銀為柱及以梁棟
76 33 ruò and; or 若金為臺即銀為柱及以梁棟
77 33 ruò as for; pertaining to 若金為臺即銀為柱及以梁棟
78 33 pomegranite 若金為臺即銀為柱及以梁棟
79 33 ruò to choose 若金為臺即銀為柱及以梁棟
80 33 ruò to agree; to accord with; to conform to 若金為臺即銀為柱及以梁棟
81 33 ruò thus 若金為臺即銀為柱及以梁棟
82 33 ruò pollia 若金為臺即銀為柱及以梁棟
83 33 ruò Ruo 若金為臺即銀為柱及以梁棟
84 33 ruò only then 若金為臺即銀為柱及以梁棟
85 33 ja 若金為臺即銀為柱及以梁棟
86 33 jñā 若金為臺即銀為柱及以梁棟
87 33 ruò if; yadi 若金為臺即銀為柱及以梁棟
88 32 shēng sound 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
89 32 shēng a measure word for sound (times) 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
90 32 shēng sheng 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
91 32 shēng voice 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
92 32 shēng music 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
93 32 shēng language 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
94 32 shēng fame; reputation; honor 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
95 32 shēng a message 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
96 32 shēng an utterance 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
97 32 shēng a consonant 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
98 32 shēng a tone 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
99 32 shēng to announce 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
100 32 shēng sound 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
101 31 shù tree 復有種種華樹菓樹
102 31 shù to plant 復有種種華樹菓樹
103 31 shù to establish 復有種種華樹菓樹
104 31 shù a door screen 復有種種華樹菓樹
105 31 shù a door screen 復有種種華樹菓樹
106 31 shù tree; vṛkṣa 復有種種華樹菓樹
107 31 jīn gold 城有金牆
108 31 jīn money 城有金牆
109 31 jīn Jin; Kim 城有金牆
110 31 jīn Kangxi radical 167 城有金牆
111 31 jīn Later Jin Dynasty; Jin Dynasty 城有金牆
112 31 jīn metal 城有金牆
113 31 jīn hard 城有金牆
114 31 jīn a unit of money in China in historic times 城有金牆
115 31 jīn golden; gold colored 城有金牆
116 31 jīn a weapon 城有金牆
117 31 jīn valuable 城有金牆
118 31 jīn metal agent 城有金牆
119 31 jīn cymbals 城有金牆
120 31 jīn Venus 城有金牆
121 31 jīn gold; hiranya 城有金牆
122 31 jīn golden, bright in color; suvarna; hema; kanaka; kancana 城有金牆
123 29 yòu again; also 又復殊麗奇妙莊嚴
124 29 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又復殊麗奇妙莊嚴
125 29 yòu Kangxi radical 29 又復殊麗奇妙莊嚴
126 29 yòu and 又復殊麗奇妙莊嚴
127 29 yòu furthermore 又復殊麗奇妙莊嚴
128 29 yòu in addition 又復殊麗奇妙莊嚴
129 29 yòu but 又復殊麗奇妙莊嚴
130 29 yòu again; also; moreover; punar 又復殊麗奇妙莊嚴
131 29 zhǒng kind; type 復有種種清淨池沼
132 29 zhòng to plant; to grow; to cultivate 復有種種清淨池沼
133 29 zhǒng kind; type 復有種種清淨池沼
134 29 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 復有種種清淨池沼
135 29 zhǒng seed; strain 復有種種清淨池沼
136 29 zhǒng offspring 復有種種清淨池沼
137 29 zhǒng breed 復有種種清淨池沼
138 29 zhǒng race 復有種種清淨池沼
139 29 zhǒng species 復有種種清淨池沼
140 29 zhǒng root; source; origin 復有種種清淨池沼
141 29 zhǒng grit; guts 復有種種清淨池沼
142 29 zhǒng seed; bīja 復有種種清淨池沼
143 29 jiā ka 頗胝迦作
144 29 jiā ka 頗胝迦作
145 29 so as to; in order to 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
146 29 to use; to regard as 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
147 29 to use; to grasp 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
148 29 according to 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
149 29 because of 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
150 29 on a certain date 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
151 29 and; as well as 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
152 29 to rely on 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
153 29 to regard 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
154 29 to be able to 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
155 29 to order; to command 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
156 29 further; moreover 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
157 29 used after a verb 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
158 29 very 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
159 29 already 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
160 29 increasingly 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
161 29 a reason; a cause 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
162 29 Israel 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
163 29 Yi 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
164 29 use; yogena 金繩交絡垂金鈴鐸以界道側
165 27 again; more; repeatedly 復有重牆通往來道亦四寶作
166 27 to go back; to return 復有重牆通往來道亦四寶作
167 27 to resume; to restart 復有重牆通往來道亦四寶作
168 27 to do in detail 復有重牆通往來道亦四寶作
169 27 to restore 復有重牆通往來道亦四寶作
170 27 to respond; to reply to 復有重牆通往來道亦四寶作
171 27 after all; and then 復有重牆通往來道亦四寶作
172 27 even if; although 復有重牆通往來道亦四寶作
173 27 Fu; Return 復有重牆通往來道亦四寶作
174 27 to retaliate; to reciprocate 復有重牆通往來道亦四寶作
175 27 to avoid forced labor or tax 復有重牆通往來道亦四寶作
176 27 particle without meaing 復有重牆通往來道亦四寶作
177 27 Fu 復有重牆通往來道亦四寶作
178 27 repeated; again 復有重牆通往來道亦四寶作
179 27 doubled; to overlapping; folded 復有重牆通往來道亦四寶作
180 27 a lined garment with doubled thickness 復有重牆通往來道亦四寶作
181 27 again; punar 復有重牆通往來道亦四寶作
182 27 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 純金所成
183 27 suǒ an office; an institute 純金所成
184 27 suǒ introduces a relative clause 純金所成
185 27 suǒ it 純金所成
186 27 suǒ if; supposing 純金所成
187 27 suǒ a few; various; some 純金所成
188 27 suǒ a place; a location 純金所成
189 27 suǒ indicates a passive voice 純金所成
190 27 suǒ that which 純金所成
191 27 suǒ an ordinal number 純金所成
192 27 suǒ meaning 純金所成
193 27 suǒ garrison 純金所成
194 27 suǒ place; pradeśa 純金所成
195 27 suǒ that which; yad 純金所成
196 24 huá Chinese 香風時來吹去萎華更雨新者
197 24 huá illustrious; splendid 香風時來吹去萎華更雨新者
198 24 huā a flower 香風時來吹去萎華更雨新者
199 24 huā to flower 香風時來吹去萎華更雨新者
200 24 huá China 香風時來吹去萎華更雨新者
201 24 huá empty; flowery 香風時來吹去萎華更雨新者
202 24 huá brilliance; luster 香風時來吹去萎華更雨新者
203 24 huá elegance; beauty 香風時來吹去萎華更雨新者
204 24 huā a flower 香風時來吹去萎華更雨新者
205 24 huá extravagant; wasteful; flashy 香風時來吹去萎華更雨新者
206 24 huá makeup; face powder 香風時來吹去萎華更雨新者
207 24 huá flourishing 香風時來吹去萎華更雨新者
208 24 huá a corona 香風時來吹去萎華更雨新者
209 24 huá years; time 香風時來吹去萎華更雨新者
210 24 huá your 香風時來吹去萎華更雨新者
211 24 huá essence; best part 香風時來吹去萎華更雨新者
212 24 huá grey 香風時來吹去萎華更雨新者
213 24 huà Hua 香風時來吹去萎華更雨新者
214 24 huá literary talent 香風時來吹去萎華更雨新者
215 24 huá literary talent 香風時來吹去萎華更雨新者
216 24 huá an article; a document 香風時來吹去萎華更雨新者
217 24 huá flower; puṣpa 香風時來吹去萎華更雨新者
218 23 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 香風時來吹去萎華更雨新者
219 23 zhě that 香風時來吹去萎華更雨新者
220 23 zhě nominalizing function word 香風時來吹去萎華更雨新者
221 23 zhě used to mark a definition 香風時來吹去萎華更雨新者
222 23 zhě used to mark a pause 香風時來吹去萎華更雨新者
223 23 zhě topic marker; that; it 香風時來吹去萎華更雨新者
224 23 zhuó according to 香風時來吹去萎華更雨新者
225 23 zhě ca 香風時來吹去萎華更雨新者
226 22 naturally; of course; certainly 纔起心時而自至手
227 22 from; since 纔起心時而自至手
228 22 self; oneself; itself 纔起心時而自至手
229 22 Kangxi radical 132 纔起心時而自至手
230 22 Zi 纔起心時而自至手
231 22 a nose 纔起心時而自至手
232 22 the beginning; the start 纔起心時而自至手
233 22 origin 纔起心時而自至手
234 22 originally 纔起心時而自至手
235 22 still; to remain 纔起心時而自至手
236 22 in person; personally 纔起心時而自至手
237 22 in addition; besides 纔起心時而自至手
238 22 if; even if 纔起心時而自至手
239 22 but 纔起心時而自至手
240 22 because 纔起心時而自至手
241 22 to employ; to use 纔起心時而自至手
242 22 to be 纔起心時而自至手
243 22 own; one's own; oneself 纔起心時而自至手
244 22 self; soul; ātman 纔起心時而自至手
245 21 miào wonderful; fantastic 其山嚴麗殊妙可觀
246 21 miào clever 其山嚴麗殊妙可觀
247 21 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 其山嚴麗殊妙可觀
248 21 miào fine; delicate 其山嚴麗殊妙可觀
249 21 miào young 其山嚴麗殊妙可觀
250 21 miào interesting 其山嚴麗殊妙可觀
251 21 miào profound reasoning 其山嚴麗殊妙可觀
252 21 miào Miao 其山嚴麗殊妙可觀
253 21 miào Wonderful 其山嚴麗殊妙可觀
254 21 miào wonderful; beautiful; suksma 其山嚴麗殊妙可觀
255 21 tiān day 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
256 21 tiān day 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
257 21 tiān heaven 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
258 21 tiān nature 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
259 21 tiān sky 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
260 21 tiān weather 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
261 21 tiān father; husband 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
262 21 tiān a necessity 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
263 21 tiān season 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
264 21 tiān destiny 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
265 21 tiān very high; sky high [prices] 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
266 21 tiān very 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
267 21 tiān a deva; a god 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
268 21 tiān Heaven 有天曼陀羅華散布其地深可膝量
269 20 有種 yǒuzhǒng to have guts; to have courage; to be brave 復有種種清淨池沼
270 20 zhī a callous 頗胝迦作
271 20 bǎo a treasure; a valuable item 復有重牆通往來道亦四寶作
272 20 bǎo treasured; cherished 復有重牆通往來道亦四寶作
273 20 bǎo a jewel; gem 復有重牆通往來道亦四寶作
274 20 bǎo precious 復有重牆通往來道亦四寶作
275 20 bǎo noble 復有重牆通往來道亦四寶作
276 20 bǎo an imperial seal 復有重牆通往來道亦四寶作
277 20 bǎo a unit of currency 復有重牆通往來道亦四寶作
278 20 bǎo Bao 復有重牆通往來道亦四寶作
279 20 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 復有重牆通往來道亦四寶作
280 20 bǎo jewel; gem; mani 復有重牆通往來道亦四寶作
281 20 漿 jiāng broth; thick liquid 又有四種所飲之漿
282 20 漿 jiāng to starch 又有四種所飲之漿
283 20 漿 jiàng starch paste 又有四種所飲之漿
284 20 漿 jiāng rice water 又有四種所飲之漿
285 20 漿 jiāng gruel; kāñjika 又有四種所飲之漿
286 20 to arise; to get up 下足隨陷舉足隨起
287 20 case; instance; batch; group 下足隨陷舉足隨起
288 20 to rise; to raise 下足隨陷舉足隨起
289 20 to grow out of; to bring forth; to emerge 下足隨陷舉足隨起
290 20 to appoint (to an official post); to take up a post 下足隨陷舉足隨起
291 20 to start 下足隨陷舉足隨起
292 20 to establish; to build 下足隨陷舉足隨起
293 20 to draft; to draw up (a plan) 下足隨陷舉足隨起
294 20 opening sentence; opening verse 下足隨陷舉足隨起
295 20 to get out of bed 下足隨陷舉足隨起
296 20 to recover; to heal 下足隨陷舉足隨起
297 20 to take out; to extract 下足隨陷舉足隨起
298 20 marks the beginning of an action 下足隨陷舉足隨起
299 20 marks the sufficiency of an action 下足隨陷舉足隨起
300 20 to call back from mourning 下足隨陷舉足隨起
301 20 to take place; to occur 下足隨陷舉足隨起
302 20 from 下足隨陷舉足隨起
303 20 to conjecture 下足隨陷舉足隨起
304 20 stand up; utthāna 下足隨陷舉足隨起
305 20 arising; utpāda 下足隨陷舉足隨起
306 20 宮中 gōngzhōng within the palace 又彼宮中有青
307 20 宮中 gōngzhōng at home 又彼宮中有青
308 20 天女 tiānnǚ a goddess 若彼天男及天女等思其衣者
309 20 天女 tiānnǚ emperor's daugther 若彼天男及天女等思其衣者
310 20 天女 tiānnǚ Vega 若彼天男及天女等思其衣者
311 20 天女 tiānnǚ a swallow 若彼天男及天女等思其衣者
312 20 slightly; rather; quite 頗胝迦作
313 20 perhaps 頗胝迦作
314 20 oblique; inclined; slanting; biased 頗胝迦作
315 20 very; extremely 頗胝迦作
316 20 should not 頗胝迦作
317 20 Po 頗胝迦作
318 20 pha 頗胝迦作
319 20 瑠璃 liúlí lapis lazuli; lazurite 瑠璃
320 20 瑠璃 liúlí cat's-eye gem; vaiḍūrya 瑠璃
321 19 zhòng many; numerous 諸天子眾往復其間
322 19 zhòng masses; people; multitude; crowd 諸天子眾往復其間
323 19 zhòng general; common; public 諸天子眾往復其間
324 19 zhòng many; all; sarva 諸天子眾往復其間
325 18 yín silver
326 18 yín silver
327 18 yín cash; money
328 18 yín silver apricot; gingko
329 18 yín edge; border
330 18 yín Yin
331 18 yín silver; rūpya
332 17 cái just; not until 纔起心時而自至手
333 17 cái merely; mātra 纔起心時而自至手
334 17 promptly; right away; immediately 若金為臺即銀為柱及以梁棟
335 17 to be near by; to be close to 若金為臺即銀為柱及以梁棟
336 17 at that time 若金為臺即銀為柱及以梁棟
337 17 to be exactly the same as; to be thus 若金為臺即銀為柱及以梁棟
338 17 supposed; so-called 若金為臺即銀為柱及以梁棟
339 17 if; but 若金為臺即銀為柱及以梁棟
340 17 to arrive at; to ascend 若金為臺即銀為柱及以梁棟
341 17 then; following 若金為臺即銀為柱及以梁棟
342 17 so; just so; eva 若金為臺即銀為柱及以梁棟
343 17 wèi to call 謂高遠聲
344 17 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂高遠聲
345 17 wèi to speak to; to address 謂高遠聲
346 17 wèi to treat as; to regard as 謂高遠聲
347 17 wèi introducing a condition situation 謂高遠聲
348 17 wèi to speak to; to address 謂高遠聲
349 17 wèi to think 謂高遠聲
350 17 wèi for; is to be 謂高遠聲
351 17 wèi to make; to cause 謂高遠聲
352 17 wèi and 謂高遠聲
353 17 wèi principle; reason 謂高遠聲
354 17 wèi Wei 謂高遠聲
355 17 wèi which; what; yad 謂高遠聲
356 17 wèi to say; iti 謂高遠聲
357 17 soil; ground; land 其城中地
358 17 de subordinate particle 其城中地
359 17 floor 其城中地
360 17 the earth 其城中地
361 17 fields 其城中地
362 17 a place 其城中地
363 17 a situation; a position 其城中地
364 17 background 其城中地
365 17 terrain 其城中地
366 17 a territory; a region 其城中地
367 17 used after a distance measure 其城中地
368 17 coming from the same clan 其城中地
369 17 earth; pṛthivī 其城中地
370 17 stage; ground; level; bhumi 其城中地
371 17 zhī him; her; them; that 池之四面有四梯陛四寶所成
372 17 zhī used between a modifier and a word to form a word group 池之四面有四梯陛四寶所成
373 17 zhī to go 池之四面有四梯陛四寶所成
374 17 zhī this; that 池之四面有四梯陛四寶所成
375 17 zhī genetive marker 池之四面有四梯陛四寶所成
376 17 zhī it 池之四面有四梯陛四寶所成
377 17 zhī in 池之四面有四梯陛四寶所成
378 17 zhī all 池之四面有四梯陛四寶所成
379 17 zhī and 池之四面有四梯陛四寶所成
380 17 zhī however 池之四面有四梯陛四寶所成
381 17 zhī if 池之四面有四梯陛四寶所成
382 17 zhī then 池之四面有四梯陛四寶所成
383 17 zhī to arrive; to go 池之四面有四梯陛四寶所成
384 17 zhī is 池之四面有四梯陛四寶所成
385 17 zhī to use 池之四面有四梯陛四寶所成
386 17 zhī Zhi 池之四面有四梯陛四寶所成
387 16 tái unit 若金為臺即銀為柱及以梁棟
388 16 tái Taiwan 若金為臺即銀為柱及以梁棟
389 16 tái desk; platform; terrace 若金為臺即銀為柱及以梁棟
390 16 tái platform; stage; terrace; stand; support; desk 若金為臺即銀為柱及以梁棟
391 16 tái typhoon 若金為臺即銀為柱及以梁棟
392 16 tái desk; platform; terrace 若金為臺即銀為柱及以梁棟
393 16 you 若金為臺即銀為柱及以梁棟
394 16 tái station; broadcasting station 若金為臺即銀為柱及以梁棟
395 16 tái official post 若金為臺即銀為柱及以梁棟
396 16 eminent 若金為臺即銀為柱及以梁棟
397 16 tái elevated 若金為臺即銀為柱及以梁棟
398 16 tái tribunal 若金為臺即銀為柱及以梁棟
399 16 tái capitulum 若金為臺即銀為柱及以梁棟
400 16 tái terrace; kūṭa 若金為臺即銀為柱及以梁棟
401 16 to think; consider; to ponder 若彼天男及天女等思其衣者
402 16 particle 若彼天男及天女等思其衣者
403 16 thinking; consideration 若彼天男及天女等思其衣者
404 16 to miss; to long for 若彼天男及天女等思其衣者
405 16 emotions 若彼天男及天女等思其衣者
406 16 to mourn; to grieve 若彼天男及天女等思其衣者
407 16 Si 若彼天男及天女等思其衣者
408 16 sāi hairy [beard] 若彼天男及天女等思其衣者
409 16 Think 若彼天男及天女等思其衣者
410 16 volition; cetanā 若彼天男及天女等思其衣者
411 16 consciousness, understanding; cetanā 若彼天男及天女等思其衣者
412 16 thought; cintā 若彼天男及天女等思其衣者
413 16 nán male 若彼天男及天女等思其衣者
414 16 nán male 若彼天男及天女等思其衣者
415 16 nán a baron 若彼天男及天女等思其衣者
416 16 nán Nan 若彼天男及天女等思其衣者
417 16 nán male; nara 若彼天男及天女等思其衣者
418 16 xīn heart [organ] 纔起心時而自至手
419 16 xīn Kangxi radical 61 纔起心時而自至手
420 16 xīn mind; consciousness 纔起心時而自至手
421 16 xīn the center; the core; the middle 纔起心時而自至手
422 16 xīn one of the 28 star constellations 纔起心時而自至手
423 16 xīn heart 纔起心時而自至手
424 16 xīn emotion 纔起心時而自至手
425 16 xīn intention; consideration 纔起心時而自至手
426 16 xīn disposition; temperament 纔起心時而自至手
427 16 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 纔起心時而自至手
428 16 zhù a pillar; a post 若金為臺即銀為柱及以梁棟
429 16 zhù to support 若金為臺即銀為柱及以梁棟
430 16 zhù to lean on 若金為臺即銀為柱及以梁棟
431 16 zhù a pillar; stambha 若金為臺即銀為柱及以梁棟
432 16 chū to go out; to leave 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
433 16 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
434 16 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
435 16 chū to extend; to spread 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
436 16 chū to appear 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
437 16 chū to exceed 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
438 16 chū to publish; to post 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
439 16 chū to take up an official post 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
440 16 chū to give birth 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
441 16 chū a verb complement 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
442 16 chū to occur; to happen 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
443 16 chū to divorce 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
444 16 chū to chase away 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
445 16 chū to escape; to leave 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
446 16 chū to give 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
447 16 chū to emit 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
448 16 chū quoted from 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
449 16 chū to go out; to leave 復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲
450 16 dòng the main beams supporting a house 若金為臺即銀為柱及以梁棟
451 16 dòng measure word for buildings 若金為臺即銀為柱及以梁棟
452 16 dòng plank; phalaka 若金為臺即銀為柱及以梁棟
453 16 liáng a bridge 若金為臺即銀為柱及以梁棟
454 16 liáng Liang Dynasty 若金為臺即銀為柱及以梁棟
455 16 liáng City of Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
456 16 liáng State of Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
457 16 liáng Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
458 16 liáng a beam; rafters 若金為臺即銀為柱及以梁棟
459 16 liáng a fishing sluice 若金為臺即銀為柱及以梁棟
460 16 liáng to lose footing 若金為臺即銀為柱及以梁棟
461 16 liáng State of Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
462 16 liáng a ridge 若金為臺即銀為柱及以梁棟
463 16 liáng later Liang 若金為臺即銀為柱及以梁棟
464 16 liáng a beam; sthūṇā 若金為臺即銀為柱及以梁棟
465 15 shí time; a point or period of time 香風時來吹去萎華更雨新者
466 15 shí a season; a quarter of a year 香風時來吹去萎華更雨新者
467 15 shí one of the 12 two-hour periods of the day 香風時來吹去萎華更雨新者
468 15 shí at that time 香風時來吹去萎華更雨新者
469 15 shí fashionable 香風時來吹去萎華更雨新者
470 15 shí fate; destiny; luck 香風時來吹去萎華更雨新者
471 15 shí occasion; opportunity; chance 香風時來吹去萎華更雨新者
472 15 shí tense 香風時來吹去萎華更雨新者
473 15 shí particular; special 香風時來吹去萎華更雨新者
474 15 shí to plant; to cultivate 香風時來吹去萎華更雨新者
475 15 shí hour (measure word) 香風時來吹去萎華更雨新者
476 15 shí an era; a dynasty 香風時來吹去萎華更雨新者
477 15 shí time [abstract] 香風時來吹去萎華更雨新者
478 15 shí seasonal 香風時來吹去萎華更雨新者
479 15 shí frequently; often 香風時來吹去萎華更雨新者
480 15 shí occasionally; sometimes 香風時來吹去萎華更雨新者
481 15 shí on time 香風時來吹去萎華更雨新者
482 15 shí this; that 香風時來吹去萎華更雨新者
483 15 shí to wait upon 香風時來吹去萎華更雨新者
484 15 shí hour 香風時來吹去萎華更雨新者
485 15 shí appropriate; proper; timely 香風時來吹去萎華更雨新者
486 15 shí Shi 香風時來吹去萎華更雨新者
487 15 shí a present; currentlt 香風時來吹去萎華更雨新者
488 15 shí time; kāla 香風時來吹去萎華更雨新者
489 15 shí at that time; samaya 香風時來吹去萎華更雨新者
490 15 shí then; atha 香風時來吹去萎華更雨新者
491 15 zuò to do 頗胝迦作
492 15 zuò to act as; to serve as 頗胝迦作
493 15 zuò to start 頗胝迦作
494 15 zuò a writing; a work 頗胝迦作
495 15 zuò to dress as; to be disguised as 頗胝迦作
496 15 zuō to create; to make 頗胝迦作
497 15 zuō a workshop 頗胝迦作
498 15 zuō to write; to compose 頗胝迦作
499 15 zuò to rise 頗胝迦作
500 15 zuò to be aroused 頗胝迦作

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
that; tad
he; her; it; saḥ; sā; tad
děng same; equal; sama
four; catur
and; ca; api
wèi to be; bhū
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
shēng sound
shù tree; vṛkṣa

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
白王 98 Shuddhodana; Suddhodana
持国 持國 99 Dhrtarastra; Deva King of the East
持国天王 持國天王 99 Dhrtarastra; Deva King of the East
赐紫沙门 賜紫沙門 99 Master Ci Zi
顶生王 頂生王 100 King Mūrdhaga
顶生王因缘经 頂生王因緣經 100 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing; Mandhātāvadāna
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
多闻天王 多聞天王 100 Vaisravana; Vessavana; Jambhala
宫城 宮城 103 Miyagi
广目 廣目 103 Virupaksa; Deva King of the West
广目天王 廣目天王 103 Virupaksa; Deva King of the West
金刚手 金剛手 106 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金沙 74 Jinsha
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
施护 施護 115 Danapala
四大王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
西天 120 India; Indian continent
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
增长天王 增長天王 122 Virudhaka; Deva King of the South

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 29.

Simplified Traditional Pinyin English
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
白四 98 to confess a matter
宝台 寶臺 98 jewelled terrace
常憍天 99 sadāmatta deva
持鬘天 99 mālādhāra deva
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
劫波 106
 1. a kalpa; an eon
 2. a ritual; kalpa
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
卷第二 106 scroll 2
曼陀罗华 曼陀羅華 109 mandārava flower; mandāra flower; coral tree flower
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
名曰 109 to be named; to be called
仁王 114
 1. humane king
 2. the Buddha
山王 115 the highest peak
身空 115 inside and outside are empty; intrinsically
胜果 勝果 115 the wonderful fruit; the surpassing fruit
五神通 119 five supernatural powers; pañcabhijñā
夜叉 121 yaksa
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
优钵罗华 優鉢羅華 121 utpala; blue lotus
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸天 諸天 122 devas
诸仙 諸仙 122 group of sages
庄严具 莊嚴具 122 adornment; ornament
最上 122 supreme