Glossary and Vocabulary for The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經, Scroll 133

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 96 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
2 96 suǒ a few; various; some 善女人等所獲福聚甚多於前
3 96 suǒ a place; a location 善女人等所獲福聚甚多於前
4 96 suǒ indicates a passive voice 善女人等所獲福聚甚多於前
5 96 suǒ an ordinal number 善女人等所獲福聚甚多於前
6 96 suǒ meaning 善女人等所獲福聚甚多於前
7 96 suǒ garrison 善女人等所獲福聚甚多於前
8 96 suǒ place; pradeśa 善女人等所獲福聚甚多於前
9 93 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 善女人等由此因緣得福多不
10 93 děi to want to; to need to 善女人等由此因緣得福多不
11 93 děi must; ought to 善女人等由此因緣得福多不
12 93 de 善女人等由此因緣得福多不
13 93 de infix potential marker 善女人等由此因緣得福多不
14 93 to result in 善女人等由此因緣得福多不
15 93 to be proper; to fit; to suit 善女人等由此因緣得福多不
16 93 to be satisfied 善女人等由此因緣得福多不
17 93 to be finished 善女人等由此因緣得福多不
18 93 děi satisfying 善女人等由此因緣得福多不
19 93 to contract 善女人等由此因緣得福多不
20 93 to hear 善女人等由此因緣得福多不
21 93 to have; there is 善女人等由此因緣得福多不
22 93 marks time passed 善女人等由此因緣得福多不
23 93 obtain; attain; prāpta 善女人等由此因緣得福多不
24 87 zhōng middle 如是般若波羅蜜多祕密藏中
25 87 zhōng medium; medium sized 如是般若波羅蜜多祕密藏中
26 87 zhōng China 如是般若波羅蜜多祕密藏中
27 87 zhòng to hit the mark 如是般若波羅蜜多祕密藏中
28 87 zhōng midday 如是般若波羅蜜多祕密藏中
29 87 zhōng inside 如是般若波羅蜜多祕密藏中
30 87 zhōng during 如是般若波羅蜜多祕密藏中
31 87 zhōng Zhong 如是般若波羅蜜多祕密藏中
32 87 zhōng intermediary 如是般若波羅蜜多祕密藏中
33 87 zhōng half 如是般若波羅蜜多祕密藏中
34 87 zhòng to reach; to attain 如是般若波羅蜜多祕密藏中
35 87 zhòng to suffer; to infect 如是般若波羅蜜多祕密藏中
36 87 zhòng to obtain 如是般若波羅蜜多祕密藏中
37 87 zhòng to pass an exam 如是般若波羅蜜多祕密藏中
38 87 zhōng middle 如是般若波羅蜜多祕密藏中
39 87 便 biàn convenient; handy; easy 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
40 87 便 biàn advantageous 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
41 87 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
42 87 便 pián fat; obese 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
43 87 便 biàn to make easy 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
44 87 便 biàn an unearned advantage 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
45 87 便 biàn ordinary; plain 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
46 87 便 biàn in passing 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
47 87 便 biàn informal 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
48 87 便 biàn appropriate; suitable 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
49 87 便 biàn an advantageous occasion 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
50 87 便 biàn stool 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
51 87 便 pián quiet; quiet and comfortable 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
52 87 便 biàn proficient; skilled 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
53 87 便 pián shrewd; slick; good with words 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
54 84 世間 shìjiān world; the human world 則令世間佛眼不斷
55 84 世間 shìjiān world 則令世間佛眼不斷
56 84 世間 shìjiān world; loka 則令世間佛眼不斷
57 84 祕密 mìmì a secret 如是般若波羅蜜多祕密藏中
58 84 祕密 mìmì secret 如是般若波羅蜜多祕密藏中
59 84 cáng to hide 如是般若波羅蜜多祕密藏中
60 84 zàng canon; a collection of scriptures 如是般若波羅蜜多祕密藏中
61 84 cáng to store 如是般若波羅蜜多祕密藏中
62 84 zàng Tibet 如是般若波羅蜜多祕密藏中
63 84 zàng a treasure 如是般若波羅蜜多祕密藏中
64 84 zàng a store 如是般若波羅蜜多祕密藏中
65 84 zāng Zang 如是般若波羅蜜多祕密藏中
66 84 zāng good 如是般若波羅蜜多祕密藏中
67 84 zāng a male slave 如是般若波羅蜜多祕密藏中
68 84 zāng booty 如是般若波羅蜜多祕密藏中
69 84 zàng an internal organ 如是般若波羅蜜多祕密藏中
70 84 zàng to bury 如是般若波羅蜜多祕密藏中
71 84 zàng piṭaka; canon 如是般若波羅蜜多祕密藏中
72 84 zàng garba; matrix; embryo 如是般若波羅蜜多祕密藏中
73 84 zàng kośa; kosa 如是般若波羅蜜多祕密藏中
74 84 zàng alaya; dwelling; residence 如是般若波羅蜜多祕密藏中
75 81 由此 yóucǐ hereby; from this 善女人等由此因緣得福多不
76 75 can; may; permissible 居士大族施設可得
77 75 to approve; to permit 居士大族施設可得
78 75 to be worth 居士大族施設可得
79 75 to suit; to fit 居士大族施設可得
80 75 khan 居士大族施設可得
81 75 to recover 居士大族施設可得
82 75 to act as 居士大族施設可得
83 75 to be worth; to deserve 居士大族施設可得
84 75 used to add emphasis 居士大族施設可得
85 75 beautiful 居士大族施設可得
86 75 Ke 居士大族施設可得
87 75 can; may; śakta 居士大族施設可得
88 75 說法 shuō fǎ a statement; wording 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故
89 75 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故
90 75 說法 shuō fǎ words from the heart 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故
91 75 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故
92 75 說法 shuō fǎ to teach the Dharma; to expound Buddhist teachings; dharma-desana 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故
93 75 施設 shīshè to establish; to set up 居士大族施設可得
94 48 děng et cetera; and so on 善女人等教贍部洲
95 48 děng to wait 善女人等教贍部洲
96 48 děng to be equal 善女人等教贍部洲
97 48 děng degree; level 善女人等教贍部洲
98 48 děng to compare 善女人等教贍部洲
99 48 děng same; equal; sama 善女人等教贍部洲
100 48 kōng empty; void; hollow 畢竟空
101 48 kòng free time 畢竟空
102 48 kòng to empty; to clean out 畢竟空
103 48 kōng the sky; the air 畢竟空
104 48 kōng in vain; for nothing 畢竟空
105 48 kòng vacant; unoccupied 畢竟空
106 48 kòng empty space 畢竟空
107 48 kōng without substance 畢竟空
108 48 kōng to not have 畢竟空
109 48 kòng opportunity; chance 畢竟空
110 48 kōng vast and high 畢竟空
111 48 kōng impractical; ficticious 畢竟空
112 48 kòng blank 畢竟空
113 48 kòng expansive 畢竟空
114 48 kòng lacking 畢竟空
115 48 kōng plain; nothing else 畢竟空
116 48 kōng Emptiness 畢竟空
117 48 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 畢竟空
118 36 憍尸迦 jiāoshījiā Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 憍尸迦
119 33 一切 yīqiè temporary 廣說一切無漏之法
120 33 一切 yīqiè the same 廣說一切無漏之法
121 33 菩提 pútí bodhi; enlightenment 漸次證得獨覺菩提
122 33 菩提 pútí bodhi 漸次證得獨覺菩提
123 33 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 漸次證得獨覺菩提
124 27 lìng to make; to cause to be; to lead 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
125 27 lìng to issue a command 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
126 27 lìng rules of behavior; customs 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
127 27 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
128 27 lìng a season 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
129 27 lìng respected; good reputation 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
130 27 lìng good 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
131 27 lìng pretentious 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
132 27 lìng a transcending state of existence 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
133 27 lìng a commander 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
134 27 lìng a commanding quality; an impressive character 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
135 27 lìng lyrics 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
136 27 lìng Ling 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
137 27 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
138 27 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha 獨覺種性補特伽羅修學此法
139 27 tiān day 一切世間若天
140 27 tiān heaven 一切世間若天
141 27 tiān nature 一切世間若天
142 27 tiān sky 一切世間若天
143 27 tiān weather 一切世間若天
144 27 tiān father; husband 一切世間若天
145 27 tiān a necessity 一切世間若天
146 27 tiān season 一切世間若天
147 27 tiān destiny 一切世間若天
148 27 tiān very high; sky high [prices] 一切世間若天
149 27 tiān a deva; a god 一切世間若天
150 27 tiān Heavenly Realm 一切世間若天
151 24 good fortune; happiness; luck 善女人等由此因緣得福多不
152 24 Fujian 善女人等由此因緣得福多不
153 24 wine and meat used in ceremonial offerings 善女人等由此因緣得福多不
154 24 Fortune 善女人等由此因緣得福多不
155 24 merit; blessing; punya 善女人等由此因緣得福多不
156 24 fortune; blessing; svasti 善女人等由此因緣得福多不
157 24 善男子 shàn nánzi good men 若善男子
158 24 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若善男子
159 24 善女人 shàn nǚrén good women 善女人等教贍部洲
160 24 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人等教贍部洲
161 21 to assemble; to meet together 善女人等所獲福聚甚多於前
162 21 to store up; to collect; to amass 善女人等所獲福聚甚多於前
163 21 to levy; to impose [a tax] 善女人等所獲福聚甚多於前
164 21 a village 善女人等所獲福聚甚多於前
165 21 a crowd 善女人等所獲福聚甚多於前
166 21 savings 善女人等所獲福聚甚多於前
167 21 有情 yǒuqíng having feelings for 置贍部洲諸有情類
168 21 有情 yǒuqíng friends with 置贍部洲諸有情類
169 21 有情 yǒuqíng having emotional appeal 置贍部洲諸有情類
170 21 有情 yǒuqíng sentient being 置贍部洲諸有情類
171 21 有情 yǒuqíng sentient beings 置贍部洲諸有情類
172 21 jiāo to teach; to educate; to instruct 善女人等教贍部洲
173 21 jiào a school of thought; a sect 善女人等教贍部洲
174 21 jiào to make; to cause 善女人等教贍部洲
175 21 jiào religion 善女人等教贍部洲
176 21 jiào instruction; a teaching 善女人等教贍部洲
177 21 jiào Jiao 善女人等教贍部洲
178 21 jiào a directive; an order 善女人等教贍部洲
179 21 jiào to urge; to incite 善女人等教贍部洲
180 21 jiào to pass on; to convey 善女人等教贍部洲
181 21 jiào etiquette 善女人等教贍部洲
182 21 jiāo teaching; śāsana 善女人等教贍部洲
183 18 method; way 廣說一切無漏之法
184 18 France 廣說一切無漏之法
185 18 the law; rules; regulations 廣說一切無漏之法
186 18 the teachings of the Buddha; Dharma 廣說一切無漏之法
187 18 a standard; a norm 廣說一切無漏之法
188 18 an institution 廣說一切無漏之法
189 18 to emulate 廣說一切無漏之法
190 18 magic; a magic trick 廣說一切無漏之法
191 18 punishment 廣說一切無漏之法
192 18 Fa 廣說一切無漏之法
193 18 a precedent 廣說一切無漏之法
194 18 a classification of some kinds of Han texts 廣說一切無漏之法
195 18 relating to a ceremony or rite 廣說一切無漏之法
196 18 Dharma 廣說一切無漏之法
197 18 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 廣說一切無漏之法
198 18 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 廣說一切無漏之法
199 18 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 廣說一切無漏之法
200 18 quality; characteristic 廣說一切無漏之法
201 18 huò to reap; to harvest 善女人等所獲福聚甚多於前
202 18 huò to obtain; to get 善女人等所獲福聚甚多於前
203 18 huò to hunt; to capture 善女人等所獲福聚甚多於前
204 18 huò to suffer; to sustain; to be subject to 善女人等所獲福聚甚多於前
205 18 huò game (hunting) 善女人等所獲福聚甚多於前
206 18 huò a female servant 善女人等所獲福聚甚多於前
207 18 huái Huai 善女人等所獲福聚甚多於前
208 18 huò harvest 善女人等所獲福聚甚多於前
209 18 huò results 善女人等所獲福聚甚多於前
210 18 huò to obtain 善女人等所獲福聚甚多於前
211 18 huò to take; labh 善女人等所獲福聚甚多於前
212 18 波羅蜜多 bōluómìduō paramita; perfection 淨戒波羅蜜多
213 18 to reach 及餘無量無邊佛法
214 18 to attain 及餘無量無邊佛法
215 18 to understand 及餘無量無邊佛法
216 18 able to be compared to; to catch up with 及餘無量無邊佛法
217 18 to be involved with; to associate with 及餘無量無邊佛法
218 18 passing of a feudal title from elder to younger brother 及餘無量無邊佛法
219 18 and; ca; api 及餘無量無邊佛法
220 15 四無量 sì wúliàng four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa 四無量
221 15 zhèng upright; straight 證得無上正等菩提
222 15 zhèng to straighten; to correct 證得無上正等菩提
223 15 zhèng main; central; primary 證得無上正等菩提
224 15 zhèng fundamental; original 證得無上正等菩提
225 15 zhèng precise; exact; accurate 證得無上正等菩提
226 15 zhèng at right angles 證得無上正等菩提
227 15 zhèng unbiased; impartial 證得無上正等菩提
228 15 zhèng true; correct; orthodox 證得無上正等菩提
229 15 zhèng unmixed; pure 證得無上正等菩提
230 15 zhèng positive (charge) 證得無上正等菩提
231 15 zhèng positive (number) 證得無上正等菩提
232 15 zhèng standard 證得無上正等菩提
233 15 zhèng chief; principal; primary 證得無上正等菩提
234 15 zhèng honest 證得無上正等菩提
235 15 zhèng to execute; to carry out 證得無上正等菩提
236 15 zhèng accepted; conventional 證得無上正等菩提
237 15 zhèng to govern 證得無上正等菩提
238 15 zhēng first month 證得無上正等菩提
239 15 zhēng center of a target 證得無上正等菩提
240 15 zhèng Righteous 證得無上正等菩提
241 15 zhèng right manner; nyāya 證得無上正等菩提
242 15 阿羅漢果 aluóhàn guǒ state of full attainment of arhatship 得阿羅漢果
243 15 阿羅漢果 aluóhàn guǒ the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood 得阿羅漢果
244 15 預流 yùliú Sotapanna; Srotaāpanna; Stream-Enterer 東勝身洲諸有情類皆住預流
245 15 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 由有菩薩摩訶薩故
246 15 lèi kind; type; class; category 置贍部洲諸有情類
247 15 lèi similar; like 置贍部洲諸有情類
248 15 lèi class in a programming language 置贍部洲諸有情類
249 15 lèi reason; logic 置贍部洲諸有情類
250 15 lèi example; model 置贍部洲諸有情類
251 15 lèi Lei 置贍部洲諸有情類
252 15 四靜慮 sì jìnglǜ four jhanas; four stages of meditative concentration 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
253 15 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 證得無上正等菩提
254 15 修學 xiūxué to study 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
255 15 guǎng wide; large; vast 廣令流布
256 15 guǎng Kangxi radical 53 廣令流布
257 15 ān a hut 廣令流布
258 15 guǎng a large building structure with no walls 廣令流布
259 15 guǎng many; numerous; common 廣令流布
260 15 guǎng to extend; to expand 廣令流布
261 15 guǎng width; breadth; extent 廣令流布
262 15 guǎng broad-minded; generous 廣令流布
263 15 guǎng Guangzhou 廣令流布
264 15 guàng a unit of east-west distance 廣令流布
265 15 guàng a unit of 15 chariots 廣令流布
266 15 kuàng barren 廣令流布
267 15 guǎng Extensive 廣令流布
268 15 guǎng vaipulya; vast; extended 廣令流布
269 15 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
270 15 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
271 15 不還 bù huán to not go back 不還
272 15 不還 bù huán to not give back 不還
273 15 不還 bù huán not returning; anāgāmin 不還
274 14 東勝身洲 dōng shèngshēn zhōu Purva-videha; Purvavideha; Pubbavideha 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
275 12 無性 wúxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無性空
276 12 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
277 12 shàn to support; to provide aid 置贍部洲諸有情類
278 12 shàn to be sufficient 置贍部洲諸有情類
279 12 shàn rich; elegant 置贍部洲諸有情類
280 12 大族 dàzú large and influential family; clan 世間便有剎帝利大族
281 12 Kangxi radical 71 無變異空
282 12 to not have; without 無變異空
283 12 mo 無變異空
284 12 to not have 無變異空
285 12 Wu 無變異空
286 12 mo 無變異空
287 12 書寫 shūxiě to write 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
288 12 書寫 shūxiě to copy 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
289 12 zhōu a continent 置贍部洲諸有情類
290 12 zhōu an island; islet 置贍部洲諸有情類
291 12 zhōu continent; dvīpa 置贍部洲諸有情類
292 12 zhù to dwell; to live; to reside 善女人等教一有情住預流果
293 12 zhù to stop; to halt 善女人等教一有情住預流果
294 12 zhù to retain; to remain 善女人等教一有情住預流果
295 12 zhù to lodge at [temporarily] 善女人等教一有情住預流果
296 12 zhù verb complement 善女人等教一有情住預流果
297 12 zhù attaching; abiding; dwelling on 善女人等教一有情住預流果
298 12 預流果 yùliúguǒ fruit of stream entry 得預流果
299 12 shèng to beat; to win; to conquer 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
300 12 shèng victory; success 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
301 12 shèng wonderful; supurb; superior 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
302 12 shèng to surpass 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
303 12 shèng triumphant 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
304 12 shèng a scenic view 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
305 12 shèng a woman's hair decoration 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
306 12 shèng Sheng 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
307 12 shèng conquering; victorious; jaya 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
308 12 shèng superior; agra 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
309 12 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 善女人等由此因緣得福多不
310 12 duó many; much 善女人等由此因緣得福多不
311 12 duō more 善女人等由此因緣得福多不
312 12 duō excessive 善女人等由此因緣得福多不
313 12 duō abundant 善女人等由此因緣得福多不
314 12 duō to multiply; to acrue 善女人等由此因緣得福多不
315 12 duō Duo 善女人等由此因緣得福多不
316 12 duō ta 善女人等由此因緣得福多不
317 12 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
318 12 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
319 12 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature 自性空
320 12 ministry; department 置贍部洲諸有情類
321 12 section; part 置贍部洲諸有情類
322 12 troops 置贍部洲諸有情類
323 12 a category; a kind 置贍部洲諸有情類
324 12 to command; to control 置贍部洲諸有情類
325 12 radical 置贍部洲諸有情類
326 12 headquarters 置贍部洲諸有情類
327 12 unit 置贍部洲諸有情類
328 12 to put in order; to arrange 置贍部洲諸有情類
329 12 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 及餘無量無邊佛法
330 12 無量 wúliàng immeasurable 及餘無量無邊佛法
331 12 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 及餘無量無邊佛法
332 12 無量 wúliàng Atula 及餘無量無邊佛法
333 9 xìng gender 不虛妄性
334 9 xìng nature; disposition 不虛妄性
335 9 xìng grammatical gender 不虛妄性
336 9 xìng a property; a quality 不虛妄性
337 9 xìng life; destiny 不虛妄性
338 9 xìng sexual desire 不虛妄性
339 9 xìng scope 不虛妄性
340 9 xìng nature 不虛妄性
341 9 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth 速入聲聞正性離生
342 9 補特伽羅 bǔtéjiāluó pudgala; individual; person 聲聞種性補特伽羅修學此法
343 9 yìng to answer; to respond
344 9 yìng to confirm; to verify
345 9 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable
346 9 yìng to accept
347 9 yìng to permit; to allow
348 9 yìng to echo
349 9 yìng to handle; to deal with
350 9 yìng Ying
351 9 正性 zhèng xìng divine nature 速入聲聞正性離生
352 9 interesting 鬼趣
353 9 to turn towards; to approach 鬼趣
354 9 to urge 鬼趣
355 9 purport; an objective 鬼趣
356 9 a delight; a pleasure; an interest 鬼趣
357 9 an inclination 鬼趣
358 9 a flavor; a taste 鬼趣
359 9 to go quickly towards 鬼趣
360 9 realm; destination 鬼趣
361 9 種性 zhǒngxìng lineage; gotra 聲聞種性補特伽羅修學此法
362 9 無漏 wúlòu Untainted 廣說一切無漏之法
363 9 無漏 wúlòu having no passion or delusion; anasrava 廣說一切無漏之法
364 9 qíng feeling; emotion; mood 善女人等教一有情住預流果
365 9 qíng passion; affection 善女人等教一有情住預流果
366 9 qíng friendship; kindness 善女人等教一有情住預流果
367 9 qíng face; honor 善女人等教一有情住預流果
368 9 qíng condition; state; situation 善女人等教一有情住預流果
369 9 qíng relating to male-female relations 善女人等教一有情住預流果
370 9 qíng sentience; cognition 善女人等教一有情住預流果
371 9 五神通 wǔ shéntōng five supernatural powers; pañcabhijñā 五神通
372 9 yóu Kangxi radical 102 由有菩薩摩訶薩故
373 9 yóu to follow along 由有菩薩摩訶薩故
374 9 yóu cause; reason 由有菩薩摩訶薩故
375 9 yóu You 由有菩薩摩訶薩故
376 9 一有 yīyǒu as soon as there is 善女人等教一有情住預流果
377 9 speed 速入聲聞正性離生
378 9 quick; fast 速入聲聞正性離生
379 9 urgent 速入聲聞正性離生
380 9 to accelerate 速入聲聞正性離生
381 9 to urge 速入聲聞正性離生
382 9 甚多 shén duō extremely many 甚多
383 9 sàn to scatter 散空
384 9 sàn to spread 散空
385 9 sàn to dispel 散空
386 9 sàn to fire; to discharge 散空
387 9 sǎn relaxed; idle 散空
388 9 sǎn scattered 散空
389 9 sǎn powder; powdered medicine 散空
390 9 sàn to squander 散空
391 9 sàn to give up 散空
392 9 sàn to be distracted 散空
393 9 sǎn not regulated; lax 散空
394 9 sǎn not systematic; chaotic 散空
395 9 sǎn to grind into powder 散空
396 9 sǎn a melody 散空
397 9 sàn to flee; to escape 散空
398 9 sǎn San 散空
399 9 sàn scatter; vikiraṇa 散空
400 9 sàn sa 散空
401 9 xiàng direction 阿羅漢及預流向預流果
402 9 xiàng to face 阿羅漢及預流向預流果
403 9 xiàng previous; former; earlier 阿羅漢及預流向預流果
404 9 xiàng a north facing window 阿羅漢及預流向預流果
405 9 xiàng a trend 阿羅漢及預流向預流果
406 9 xiàng Xiang 阿羅漢及預流向預流果
407 9 xiàng Xiang 阿羅漢及預流向預流果
408 9 xiàng to move towards 阿羅漢及預流向預流果
409 9 xiàng to respect; to admire; to look up to 阿羅漢及預流向預流果
410 9 xiàng to favor; to be partial to 阿羅漢及預流向預流果
411 9 xiàng to approximate 阿羅漢及預流向預流果
412 9 xiàng presuming 阿羅漢及預流向預流果
413 9 xiàng to attack 阿羅漢及預流向預流果
414 9 xiàng echo 阿羅漢及預流向預流果
415 9 xiàng to make clear 阿羅漢及預流向預流果
416 9 xiàng facing towards; abhimukha 阿羅漢及預流向預流果
417 9 解脫門 jiětuō mén Gate of Perfect Ease 無願解脫門
418 9 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance; vimokṣadvāra 無願解脫門
419 9 廣說 guǎngshuō to explain; to teach 廣說一切無漏之法
420 9 西牛貨洲 xī niú huò zhōu Apara-godaniya; Aparagodana; Aparagodaniya 西牛貨洲諸有情類皆令修學四靜慮
421 9 證得 zhèngdé realize; prāpti 漸次證得獨覺菩提
422 7 zhī to go 初分校量功德品第三十之三十一
423 7 zhī to arrive; to go 初分校量功德品第三十之三十一
424 7 zhī is 初分校量功德品第三十之三十一
425 7 zhī to use 初分校量功德品第三十之三十一
426 7 zhī Zhi 初分校量功德品第三十之三十一
427 7 miào wonderful; fantastic 應以無量上妙華鬘
428 7 miào clever 應以無量上妙華鬘
429 7 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 應以無量上妙華鬘
430 7 miào fine; delicate 應以無量上妙華鬘
431 7 miào young 應以無量上妙華鬘
432 7 miào interesting 應以無量上妙華鬘
433 7 miào profound reasoning 應以無量上妙華鬘
434 7 miào Miao 應以無量上妙華鬘
435 7 miào Wonderful 應以無量上妙華鬘
436 7 miào wonderful; beautiful; suksma 應以無量上妙華鬘
437 6 zhòng many; numerous 眾妙
438 6 zhòng masses; people; multitude; crowd 眾妙
439 6 zhòng general; common; public 眾妙
440 6 四神足 sì shénzú the four kinds of teleportation 四神足
441 6 法定 fǎdìng legal; statutory; rightful 法定
442 6 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 一切世間歸依供養
443 6 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 一切世間歸依供養
444 6 供養 gòngyǎng offering 一切世間歸依供養
445 6 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 一切世間歸依供養
446 6 內空 nèikōng empty within 內空
447 6 other; another; some other 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
448 6 other 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
449 6 tha 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
450 6 ṭha 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
451 6 other; anya 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
452 6 七等覺支 qī děng juézhī seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga 七等覺支
453 6 異性 yìxìng different in nature 不變異性
454 6 異性 yìxìng of the opposite sex; heterosexual 不變異性
455 6 fàn Sanskrit 若梵
456 6 fàn Brahma 若梵
457 6 fàn India 若梵
458 6 fàn pure; sacred 若梵
459 6 fàn Fan 若梵
460 6 fàn Buddhist 若梵
461 6 fàn Brahman 若梵
462 6 十八佛不共法 shíbā fó bù gòng fǎ eighteen characterisitics unique to Buddhas 十八佛不共法
463 6 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 漸次修行諸菩薩行
464 6 一切法空 yīqiè fǎ kōng the emptiness of all dharmas 一切法空
465 6 mén door; gate; doorway; gateway 一切三摩地門
466 6 mén phylum; division 一切三摩地門
467 6 mén sect; school 一切三摩地門
468 6 mén Kangxi radical 169 一切三摩地門
469 6 mén a door-like object 一切三摩地門
470 6 mén an opening 一切三摩地門
471 6 mén an access point; a border entrance 一切三摩地門
472 6 mén a household; a clan 一切三摩地門
473 6 mén a kind; a category 一切三摩地門
474 6 mén to guard a gate 一切三摩地門
475 6 mén Men 一切三摩地門
476 6 mén a turning point 一切三摩地門
477 6 mén a method 一切三摩地門
478 6 mén a sense organ 一切三摩地門
479 6 mén door; gate; dvara 一切三摩地門
480 6 法性 fǎxìng dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata 法性
481 6 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance 一切陀羅尼門
482 6 阿羅漢 āluóhàn Arhat 阿羅漢及預流向預流果
483 6 阿羅漢 Āluóhàn arhat 阿羅漢及預流向預流果
484 6 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢及預流向預流果
485 6 法界 fǎjiè Dharma Realm 法界
486 6 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 法界
487 6 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 法界
488 6 靜慮 jìnglǜ Quiet Contemplation 靜慮波羅蜜多
489 6 靜慮 jìnglǜ dhyana; calm contemplation 靜慮波羅蜜多
490 6 安忍 ānrěn tolerance 安忍波羅蜜多
491 6 安忍 ānrěn Patience 安忍波羅蜜多
492 6 安忍 ānrěn to bear adversity with calmness 安忍波羅蜜多
493 6 安忍 ānrěn Abiding Patience 安忍波羅蜜多
494 6 大悲 dàbēi mahākaruṇā; great compassion 大悲
495 6 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 一切三摩地門
496 6 八聖道支 bā Shèng dào zhī The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way 八聖道支
497 6 四正斷 sì zhèng duàn four right efforts; four right exertions 四正斷
498 6 聖諦 shèng dì noble truth; absolute truth; supreme truth 集聖諦
499 6 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu; the realm beyond thought and words 不思議界
500 6 真如 zhēnrú True Thusness 真如

Frequencies of all Words

Top 642

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 111 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
2 111 old; ancient; former; past 何以故
3 111 reason; cause; purpose 何以故
4 111 to die 何以故
5 111 so; therefore; hence 何以故
6 111 original 何以故
7 111 accident; happening; instance 何以故
8 111 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
9 111 something in the past 何以故
10 111 deceased; dead 何以故
11 111 still; yet 何以故
12 111 therefore; tasmāt 何以故
13 96 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
14 96 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 善女人等所獲福聚甚多於前
15 96 suǒ an office; an institute 善女人等所獲福聚甚多於前
16 96 suǒ introduces a relative clause 善女人等所獲福聚甚多於前
17 96 suǒ it 善女人等所獲福聚甚多於前
18 96 suǒ if; supposing 善女人等所獲福聚甚多於前
19 96 suǒ a few; various; some 善女人等所獲福聚甚多於前
20 96 suǒ a place; a location 善女人等所獲福聚甚多於前
21 96 suǒ indicates a passive voice 善女人等所獲福聚甚多於前
22 96 suǒ that which 善女人等所獲福聚甚多於前
23 96 suǒ an ordinal number 善女人等所獲福聚甚多於前
24 96 suǒ meaning 善女人等所獲福聚甚多於前
25 96 suǒ garrison 善女人等所獲福聚甚多於前
26 96 suǒ place; pradeśa 善女人等所獲福聚甚多於前
27 96 suǒ that which; yad 善女人等所獲福聚甚多於前
28 93 de potential marker 善女人等由此因緣得福多不
29 93 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 善女人等由此因緣得福多不
30 93 děi must; ought to 善女人等由此因緣得福多不
31 93 děi to want to; to need to 善女人等由此因緣得福多不
32 93 děi must; ought to 善女人等由此因緣得福多不
33 93 de 善女人等由此因緣得福多不
34 93 de infix potential marker 善女人等由此因緣得福多不
35 93 to result in 善女人等由此因緣得福多不
36 93 to be proper; to fit; to suit 善女人等由此因緣得福多不
37 93 to be satisfied 善女人等由此因緣得福多不
38 93 to be finished 善女人等由此因緣得福多不
39 93 de result of degree 善女人等由此因緣得福多不
40 93 de marks completion of an action 善女人等由此因緣得福多不
41 93 děi satisfying 善女人等由此因緣得福多不
42 93 to contract 善女人等由此因緣得福多不
43 93 marks permission or possibility 善女人等由此因緣得福多不
44 93 expressing frustration 善女人等由此因緣得福多不
45 93 to hear 善女人等由此因緣得福多不
46 93 to have; there is 善女人等由此因緣得福多不
47 93 marks time passed 善女人等由此因緣得福多不
48 93 obtain; attain; prāpta 善女人等由此因緣得福多不
49 87 zhōng middle 如是般若波羅蜜多祕密藏中
50 87 zhōng medium; medium sized 如是般若波羅蜜多祕密藏中
51 87 zhōng China 如是般若波羅蜜多祕密藏中
52 87 zhòng to hit the mark 如是般若波羅蜜多祕密藏中
53 87 zhōng in; amongst 如是般若波羅蜜多祕密藏中
54 87 zhōng midday 如是般若波羅蜜多祕密藏中
55 87 zhōng inside 如是般若波羅蜜多祕密藏中
56 87 zhōng during 如是般若波羅蜜多祕密藏中
57 87 zhōng Zhong 如是般若波羅蜜多祕密藏中
58 87 zhōng intermediary 如是般若波羅蜜多祕密藏中
59 87 zhōng half 如是般若波羅蜜多祕密藏中
60 87 zhōng just right; suitably 如是般若波羅蜜多祕密藏中
61 87 zhōng while 如是般若波羅蜜多祕密藏中
62 87 zhòng to reach; to attain 如是般若波羅蜜多祕密藏中
63 87 zhòng to suffer; to infect 如是般若波羅蜜多祕密藏中
64 87 zhòng to obtain 如是般若波羅蜜多祕密藏中
65 87 zhòng to pass an exam 如是般若波羅蜜多祕密藏中
66 87 zhōng middle 如是般若波羅蜜多祕密藏中
67 87 便 biàn convenient; handy; easy 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
68 87 便 biàn advantageous 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
69 87 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
70 87 便 pián fat; obese 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
71 87 便 biàn to make easy 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
72 87 便 biàn an unearned advantage 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
73 87 便 biàn ordinary; plain 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
74 87 便 biàn if only; so long as; to the contrary 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
75 87 便 biàn in passing 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
76 87 便 biàn informal 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
77 87 便 biàn right away; then; right after 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
78 87 便 biàn appropriate; suitable 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
79 87 便 biàn an advantageous occasion 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
80 87 便 biàn stool 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
81 87 便 pián quiet; quiet and comfortable 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
82 87 便 biàn proficient; skilled 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
83 87 便 biàn even if; even though 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
84 87 便 pián shrewd; slick; good with words 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
85 87 便 biàn then; atha 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
86 84 世間 shìjiān world; the human world 則令世間佛眼不斷
87 84 世間 shìjiān world 則令世間佛眼不斷
88 84 世間 shìjiān world; loka 則令世間佛眼不斷
89 84 祕密 mìmì a secret 如是般若波羅蜜多祕密藏中
90 84 祕密 mìmì secret 如是般若波羅蜜多祕密藏中
91 84 yǒu is; are; to exist 諸有修行四靜慮
92 84 yǒu to have; to possess 諸有修行四靜慮
93 84 yǒu indicates an estimate 諸有修行四靜慮
94 84 yǒu indicates a large quantity 諸有修行四靜慮
95 84 yǒu indicates an affirmative response 諸有修行四靜慮
96 84 yǒu a certain; used before a person, time, or place 諸有修行四靜慮
97 84 yǒu used to compare two things 諸有修行四靜慮
98 84 yǒu used in a polite formula before certain verbs 諸有修行四靜慮
99 84 yǒu used before the names of dynasties 諸有修行四靜慮
100 84 yǒu a certain thing; what exists 諸有修行四靜慮
101 84 yǒu multiple of ten and ... 諸有修行四靜慮
102 84 yǒu abundant 諸有修行四靜慮
103 84 yǒu purposeful 諸有修行四靜慮
104 84 yǒu You 諸有修行四靜慮
105 84 yǒu 1. existence; 2. becoming 諸有修行四靜慮
106 84 yǒu becoming; bhava 諸有修行四靜慮
107 84 cáng to hide 如是般若波羅蜜多祕密藏中
108 84 zàng canon; a collection of scriptures 如是般若波羅蜜多祕密藏中
109 84 cáng to store 如是般若波羅蜜多祕密藏中
110 84 zàng Tibet 如是般若波羅蜜多祕密藏中
111 84 zàng a treasure 如是般若波羅蜜多祕密藏中
112 84 zàng a store 如是般若波羅蜜多祕密藏中
113 84 zāng Zang 如是般若波羅蜜多祕密藏中
114 84 zāng good 如是般若波羅蜜多祕密藏中
115 84 zāng a male slave 如是般若波羅蜜多祕密藏中
116 84 zāng booty 如是般若波羅蜜多祕密藏中
117 84 zàng an internal organ 如是般若波羅蜜多祕密藏中
118 84 zàng to bury 如是般若波羅蜜多祕密藏中
119 84 zàng piṭaka; canon 如是般若波羅蜜多祕密藏中
120 84 zàng garba; matrix; embryo 如是般若波羅蜜多祕密藏中
121 84 zàng kośa; kosa 如是般若波羅蜜多祕密藏中
122 84 zàng alaya; dwelling; residence 如是般若波羅蜜多祕密藏中
123 81 由此 yóucǐ hereby; from this 善女人等由此因緣得福多不
124 75 can; may; permissible 居士大族施設可得
125 75 but 居士大族施設可得
126 75 such; so 居士大族施設可得
127 75 able to; possibly 居士大族施設可得
128 75 to approve; to permit 居士大族施設可得
129 75 to be worth 居士大族施設可得
130 75 to suit; to fit 居士大族施設可得
131 75 khan 居士大族施設可得
132 75 to recover 居士大族施設可得
133 75 to act as 居士大族施設可得
134 75 to be worth; to deserve 居士大族施設可得
135 75 approximately; probably 居士大族施設可得
136 75 expresses doubt 居士大族施設可得
137 75 really; truely 居士大族施設可得
138 75 used to add emphasis 居士大族施設可得
139 75 beautiful 居士大族施設可得
140 75 Ke 居士大族施設可得
141 75 used to ask a question 居士大族施設可得
142 75 can; may; śakta 居士大族施設可得
143 75 說法 shuō fǎ a statement; wording 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故
144 75 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故
145 75 說法 shuō fǎ words from the heart 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故
146 75 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故
147 75 說法 shuō fǎ to teach the Dharma; to expound Buddhist teachings; dharma-desana 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故
148 75 施設 shīshè to establish; to set up 居士大族施設可得
149 48 děng et cetera; and so on 善女人等教贍部洲
150 48 děng to wait 善女人等教贍部洲
151 48 děng degree; kind 善女人等教贍部洲
152 48 děng plural 善女人等教贍部洲
153 48 děng to be equal 善女人等教贍部洲
154 48 děng degree; level 善女人等教贍部洲
155 48 děng to compare 善女人等教贍部洲
156 48 děng same; equal; sama 善女人等教贍部洲
157 48 kōng empty; void; hollow 畢竟空
158 48 kòng free time 畢竟空
159 48 kòng to empty; to clean out 畢竟空
160 48 kōng the sky; the air 畢竟空
161 48 kōng in vain; for nothing 畢竟空
162 48 kòng vacant; unoccupied 畢竟空
163 48 kòng empty space 畢竟空
164 48 kōng without substance 畢竟空
165 48 kōng to not have 畢竟空
166 48 kòng opportunity; chance 畢竟空
167 48 kōng vast and high 畢竟空
168 48 kōng impractical; ficticious 畢竟空
169 48 kòng blank 畢竟空
170 48 kòng expansive 畢竟空
171 48 kòng lacking 畢竟空
172 48 kōng plain; nothing else 畢竟空
173 48 kōng Emptiness 畢竟空
174 48 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 畢竟空
175 45 ruò to seem; to be like; as 若善男子
176 45 ruò seemingly 若善男子
177 45 ruò if 若善男子
178 45 ruò you 若善男子
179 45 ruò this; that 若善男子
180 45 ruò and; or 若善男子
181 45 ruò as for; pertaining to 若善男子
182 45 pomegranite 若善男子
183 45 ruò to choose 若善男子
184 45 ruò to agree; to accord with; to conform to 若善男子
185 45 ruò thus 若善男子
186 45 ruò pollia 若善男子
187 45 ruò Ruo 若善男子
188 45 ruò only then 若善男子
189 45 ja 若善男子
190 45 jñā 若善男子
191 45 ruò if; yadi 若善男子
192 36 憍尸迦 jiāoshījiā Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 憍尸迦
193 33 一切 yīqiè all; every; everything 廣說一切無漏之法
194 33 一切 yīqiè temporary 廣說一切無漏之法
195 33 一切 yīqiè the same 廣說一切無漏之法
196 33 一切 yīqiè generally 廣說一切無漏之法
197 33 一切 yīqiè all, everything 廣說一切無漏之法
198 33 一切 yīqiè all; sarva 廣說一切無漏之法
199 33 菩提 pútí bodhi; enlightenment 漸次證得獨覺菩提
200 33 菩提 pútí bodhi 漸次證得獨覺菩提
201 33 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 漸次證得獨覺菩提
202 27 lìng to make; to cause to be; to lead 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
203 27 lìng to issue a command 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
204 27 lìng rules of behavior; customs 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
205 27 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
206 27 lìng a season 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
207 27 lìng respected; good reputation 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
208 27 lìng good 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
209 27 lìng pretentious 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
210 27 lìng a transcending state of existence 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
211 27 lìng a commander 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
212 27 lìng a commanding quality; an impressive character 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
213 27 lìng lyrics 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
214 27 lìng Ling 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
215 27 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
216 27 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha 獨覺種性補特伽羅修學此法
217 27 tiān day 一切世間若天
218 27 tiān day 一切世間若天
219 27 tiān heaven 一切世間若天
220 27 tiān nature 一切世間若天
221 27 tiān sky 一切世間若天
222 27 tiān weather 一切世間若天
223 27 tiān father; husband 一切世間若天
224 27 tiān a necessity 一切世間若天
225 27 tiān season 一切世間若天
226 27 tiān destiny 一切世間若天
227 27 tiān very high; sky high [prices] 一切世間若天
228 27 tiān very 一切世間若天
229 27 tiān a deva; a god 一切世間若天
230 27 tiān Heavenly Realm 一切世間若天
231 24 good fortune; happiness; luck 善女人等由此因緣得福多不
232 24 Fujian 善女人等由此因緣得福多不
233 24 wine and meat used in ceremonial offerings 善女人等由此因緣得福多不
234 24 Fortune 善女人等由此因緣得福多不
235 24 merit; blessing; punya 善女人等由此因緣得福多不
236 24 fortune; blessing; svasti 善女人等由此因緣得福多不
237 24 善男子 shàn nánzi good men 若善男子
238 24 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若善男子
239 24 zhū all; many; various 置贍部洲諸有情類
240 24 zhū Zhu 置贍部洲諸有情類
241 24 zhū all; members of the class 置贍部洲諸有情類
242 24 zhū interrogative particle 置贍部洲諸有情類
243 24 zhū him; her; them; it 置贍部洲諸有情類
244 24 zhū of; in 置贍部洲諸有情類
245 24 zhū all; many; sarva 置贍部洲諸有情類
246 24 善女人 shàn nǚrén good women 善女人等教贍部洲
247 24 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人等教贍部洲
248 21 to assemble; to meet together 善女人等所獲福聚甚多於前
249 21 to store up; to collect; to amass 善女人等所獲福聚甚多於前
250 21 to levy; to impose [a tax] 善女人等所獲福聚甚多於前
251 21 a village 善女人等所獲福聚甚多於前
252 21 a crowd 善女人等所獲福聚甚多於前
253 21 savings 善女人等所獲福聚甚多於前
254 21 有情 yǒuqíng having feelings for 置贍部洲諸有情類
255 21 有情 yǒuqíng friends with 置贍部洲諸有情類
256 21 有情 yǒuqíng having emotional appeal 置贍部洲諸有情類
257 21 有情 yǒuqíng sentient being 置贍部洲諸有情類
258 21 有情 yǒuqíng sentient beings 置贍部洲諸有情類
259 21 jiāo to teach; to educate; to instruct 善女人等教贍部洲
260 21 jiào a school of thought; a sect 善女人等教贍部洲
261 21 jiào to make; to cause 善女人等教贍部洲
262 21 jiào religion 善女人等教贍部洲
263 21 jiào instruction; a teaching 善女人等教贍部洲
264 21 jiào Jiao 善女人等教贍部洲
265 21 jiào a directive; an order 善女人等教贍部洲
266 21 jiào to urge; to incite 善女人等教贍部洲
267 21 jiào to pass on; to convey 善女人等教贍部洲
268 21 jiào etiquette 善女人等教贍部洲
269 21 jiāo teaching; śāsana 善女人等教贍部洲
270 18 method; way 廣說一切無漏之法
271 18 France 廣說一切無漏之法
272 18 the law; rules; regulations 廣說一切無漏之法
273 18 the teachings of the Buddha; Dharma 廣說一切無漏之法
274 18 a standard; a norm 廣說一切無漏之法
275 18 an institution 廣說一切無漏之法
276 18 to emulate 廣說一切無漏之法
277 18 magic; a magic trick 廣說一切無漏之法
278 18 punishment 廣說一切無漏之法
279 18 Fa 廣說一切無漏之法
280 18 a precedent 廣說一切無漏之法
281 18 a classification of some kinds of Han texts 廣說一切無漏之法
282 18 relating to a ceremony or rite 廣說一切無漏之法
283 18 Dharma 廣說一切無漏之法
284 18 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 廣說一切無漏之法
285 18 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 廣說一切無漏之法
286 18 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 廣說一切無漏之法
287 18 quality; characteristic 廣說一切無漏之法
288 18 huò to reap; to harvest 善女人等所獲福聚甚多於前
289 18 huò to obtain; to get 善女人等所獲福聚甚多於前
290 18 huò to hunt; to capture 善女人等所獲福聚甚多於前
291 18 huò to be capable of; can; is able 善女人等所獲福聚甚多於前
292 18 huò to suffer; to sustain; to be subject to 善女人等所獲福聚甚多於前
293 18 huò game (hunting) 善女人等所獲福聚甚多於前
294 18 huò a female servant 善女人等所獲福聚甚多於前
295 18 huái Huai 善女人等所獲福聚甚多於前
296 18 huò harvest 善女人等所獲福聚甚多於前
297 18 huò results 善女人等所獲福聚甚多於前
298 18 huò to obtain 善女人等所獲福聚甚多於前
299 18 huò to take; labh 善女人等所獲福聚甚多於前
300 18 波羅蜜多 bōluómìduō paramita; perfection 淨戒波羅蜜多
301 18 to reach 及餘無量無邊佛法
302 18 and 及餘無量無邊佛法
303 18 coming to; when 及餘無量無邊佛法
304 18 to attain 及餘無量無邊佛法
305 18 to understand 及餘無量無邊佛法
306 18 able to be compared to; to catch up with 及餘無量無邊佛法
307 18 to be involved with; to associate with 及餘無量無邊佛法
308 18 passing of a feudal title from elder to younger brother 及餘無量無邊佛法
309 18 and; ca; api 及餘無量無邊佛法
310 15 四無量 sì wúliàng four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa 四無量
311 15 zhèng upright; straight 證得無上正等菩提
312 15 zhèng just doing something; just now 證得無上正等菩提
313 15 zhèng to straighten; to correct 證得無上正等菩提
314 15 zhèng main; central; primary 證得無上正等菩提
315 15 zhèng fundamental; original 證得無上正等菩提
316 15 zhèng precise; exact; accurate 證得無上正等菩提
317 15 zhèng at right angles 證得無上正等菩提
318 15 zhèng unbiased; impartial 證得無上正等菩提
319 15 zhèng true; correct; orthodox 證得無上正等菩提
320 15 zhèng unmixed; pure 證得無上正等菩提
321 15 zhèng positive (charge) 證得無上正等菩提
322 15 zhèng positive (number) 證得無上正等菩提
323 15 zhèng standard 證得無上正等菩提
324 15 zhèng chief; principal; primary 證得無上正等菩提
325 15 zhèng honest 證得無上正等菩提
326 15 zhèng to execute; to carry out 證得無上正等菩提
327 15 zhèng precisely 證得無上正等菩提
328 15 zhèng accepted; conventional 證得無上正等菩提
329 15 zhèng to govern 證得無上正等菩提
330 15 zhèng only; just 證得無上正等菩提
331 15 zhēng first month 證得無上正等菩提
332 15 zhēng center of a target 證得無上正等菩提
333 15 zhèng Righteous 證得無上正等菩提
334 15 zhèng right manner; nyāya 證得無上正等菩提
335 15 阿羅漢果 aluóhàn guǒ state of full attainment of arhatship 得阿羅漢果
336 15 阿羅漢果 aluóhàn guǒ the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood 得阿羅漢果
337 15 如是 rúshì thus; so 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
338 15 如是 rúshì thus, so 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
339 15 如是 rúshì thus; evam 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
340 15 如是 rúshì thus; evam 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
341 15 預流 yùliú Sotapanna; Srotaāpanna; Stream-Enterer 東勝身洲諸有情類皆住預流
342 15 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 由有菩薩摩訶薩故
343 15 lèi kind; type; class; category 置贍部洲諸有情類
344 15 lèi similar; like 置贍部洲諸有情類
345 15 lèi kind; type; class; category 置贍部洲諸有情類
346 15 lèi class in a programming language 置贍部洲諸有情類
347 15 lèi reason; logic 置贍部洲諸有情類
348 15 lèi example; model 置贍部洲諸有情類
349 15 lèi Lei 置贍部洲諸有情類
350 15 lèi approximately 置贍部洲諸有情類
351 15 何以 héyǐ why 何以故
352 15 何以 héyǐ how 何以故
353 15 何以 héyǐ how is that? 何以故
354 15 四靜慮 sì jìnglǜ four jhanas; four stages of meditative concentration 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
355 15 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 證得無上正等菩提
356 15 修學 xiūxué to study 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
357 15 guǎng wide; large; vast 廣令流布
358 15 guǎng Kangxi radical 53 廣令流布
359 15 ān a hut 廣令流布
360 15 guǎng a large building structure with no walls 廣令流布
361 15 guǎng many; numerous; common 廣令流布
362 15 guǎng to extend; to expand 廣令流布
363 15 guǎng width; breadth; extent 廣令流布
364 15 guǎng broad-minded; generous 廣令流布
365 15 guǎng Guangzhou 廣令流布
366 15 guàng a unit of east-west distance 廣令流布
367 15 guàng a unit of 15 chariots 廣令流布
368 15 kuàng barren 廣令流布
369 15 guǎng Extensive 廣令流布
370 15 guǎng vaipulya; vast; extended 廣令流布
371 15 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
372 15 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
373 15 不還 bù huán to not go back 不還
374 15 不還 bù huán to not give back 不還
375 15 不還 bù huán not returning; anāgāmin 不還
376 14 東勝身洲 dōng shèngshēn zhōu Purva-videha; Purvavideha; Pubbavideha 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
377 12 無性 wúxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無性空
378 12 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
379 12 shàn to support; to provide aid 置贍部洲諸有情類
380 12 shàn to be sufficient 置贍部洲諸有情類
381 12 shàn rich; elegant 置贍部洲諸有情類
382 12 大族 dàzú large and influential family; clan 世間便有剎帝利大族
383 12 no 無變異空
384 12 Kangxi radical 71 無變異空
385 12 to not have; without 無變異空
386 12 has not yet 無變異空
387 12 mo 無變異空
388 12 do not 無變異空
389 12 not; -less; un- 無變異空
390 12 regardless of 無變異空
391 12 to not have 無變異空
392 12 um 無變異空
393 12 Wu 無變異空
394 12 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無變異空
395 12 not; non- 無變異空
396 12 mo 無變異空
397 12 一來 yī lái on one hand 況教令住一來
398 12 jiē all; each and every; in all cases 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
399 12 jiē same; equally 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
400 12 jiē all; sarva 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
401 12 書寫 shūxiě to write 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
402 12 書寫 shūxiě to copy 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
403 12 zhōu a continent 置贍部洲諸有情類
404 12 zhōu an island; islet 置贍部洲諸有情類
405 12 zhōu continent; dvīpa 置贍部洲諸有情類
406 12 zhù to dwell; to live; to reside 善女人等教一有情住預流果
407 12 zhù to stop; to halt 善女人等教一有情住預流果
408 12 zhù to retain; to remain 善女人等教一有情住預流果
409 12 zhù to lodge at [temporarily] 善女人等教一有情住預流果
410 12 zhù firmly; securely 善女人等教一有情住預流果
411 12 zhù verb complement 善女人等教一有情住預流果
412 12 zhù attaching; abiding; dwelling on 善女人等教一有情住預流果
413 12 預流果 yùliúguǒ fruit of stream entry 得預流果
414 12 shèng to beat; to win; to conquer 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
415 12 shèng victory; success 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
416 12 shèng wonderful; supurb; superior 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
417 12 shèng to surpass 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
418 12 shèng triumphant 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
419 12 shèng a scenic view 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
420 12 shèng a woman's hair decoration 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
421 12 shèng Sheng 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
422 12 shèng completely; fully 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
423 12 shèng conquering; victorious; jaya 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
424 12 shèng superior; agra 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
425 12 this; these 聲聞種性補特伽羅修學此法
426 12 in this way 聲聞種性補特伽羅修學此法
427 12 otherwise; but; however; so 聲聞種性補特伽羅修學此法
428 12 at this time; now; here 聲聞種性補特伽羅修學此法
429 12 this; here; etad 聲聞種性補特伽羅修學此法
430 12 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 善女人等由此因緣得福多不
431 12 duó many; much 善女人等由此因緣得福多不
432 12 duō more 善女人等由此因緣得福多不
433 12 duō an unspecified extent 善女人等由此因緣得福多不
434 12 duō used in exclamations 善女人等由此因緣得福多不
435 12 duō excessive 善女人等由此因緣得福多不
436 12 duō to what extent 善女人等由此因緣得福多不
437 12 duō abundant 善女人等由此因緣得福多不
438 12 duō to multiply; to acrue 善女人等由此因緣得福多不
439 12 duō mostly 善女人等由此因緣得福多不
440 12 duō simply; merely 善女人等由此因緣得福多不
441 12 duō frequently 善女人等由此因緣得福多不
442 12 duō very 善女人等由此因緣得福多不
443 12 duō Duo 善女人等由此因緣得福多不
444 12 duō ta 善女人等由此因緣得福多不
445 12 duō many; bahu 善女人等由此因緣得福多不
446 12 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
447 12 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
448 12 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature 自性空
449 12 ministry; department 置贍部洲諸有情類
450 12 section; part; measure word for films and books 置贍部洲諸有情類
451 12 section; part 置贍部洲諸有情類
452 12 troops 置贍部洲諸有情類
453 12 a category; a kind 置贍部洲諸有情類
454 12 to command; to control 置贍部洲諸有情類
455 12 radical 置贍部洲諸有情類
456 12 headquarters 置贍部洲諸有情類
457 12 unit 置贍部洲諸有情類
458 12 to put in order; to arrange 置贍部洲諸有情類
459 12 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 及餘無量無邊佛法
460 12 無量 wúliàng immeasurable 及餘無量無邊佛法
461 12 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 及餘無量無邊佛法
462 12 無量 wúliàng Atula 及餘無量無邊佛法
463 9 xìng gender 不虛妄性
464 9 xìng suffix corresponding to -ness 不虛妄性
465 9 xìng nature; disposition 不虛妄性
466 9 xìng a suffix corresponding to -ness 不虛妄性
467 9 xìng grammatical gender 不虛妄性
468 9 xìng a property; a quality 不虛妄性
469 9 xìng life; destiny 不虛妄性
470 9 xìng sexual desire 不虛妄性
471 9 xìng scope 不虛妄性
472 9 xìng nature 不虛妄性
473 9 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth 速入聲聞正性離生
474 9 補特伽羅 bǔtéjiāluó pudgala; individual; person 聲聞種性補特伽羅修學此法
475 9 yīng should; ought
476 9 yìng to answer; to respond
477 9 yìng to confirm; to verify
478 9 yīng soon; immediately
479 9 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable
480 9 yìng to accept
481 9 yīng or; either
482 9 yìng to permit; to allow
483 9 yìng to echo
484 9 yìng to handle; to deal with
485 9 yìng Ying
486 9 yīng suitable; yukta
487 9 正性 zhèng xìng divine nature 速入聲聞正性離生
488 9 interesting 鬼趣
489 9 to turn towards; to approach 鬼趣
490 9 urgent; pressing; quickly 鬼趣
491 9 to urge 鬼趣
492 9 purport; an objective 鬼趣
493 9 a delight; a pleasure; an interest 鬼趣
494 9 an inclination 鬼趣
495 9 a flavor; a taste 鬼趣
496 9 to go quickly towards 鬼趣
497 9 realm; destination 鬼趣
498 9 種性 zhǒngxìng lineage; gotra 聲聞種性補特伽羅修學此法
499 9 無漏 wúlòu Untainted 廣說一切無漏之法
500 9 無漏 wúlòu having no passion or delusion; anasrava 廣說一切無漏之法

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
therefore; tasmāt
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
obtain; attain; prāpta
zhōng middle
便 biàn then; atha
世间 世間
 1. shìjiān
 2. shìjiān
 1. world
 2. world; loka
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
 1. zàng
 2. zàng
 3. zàng
 4. zàng
 1. piṭaka; canon
 2. garba; matrix; embryo
 3. kośa; kosa
 4. alaya; dwelling; residence
can; may; śakta

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
北俱卢洲 北俱盧洲 98 Uttarakuru
遍净天 遍淨天 98
 1. Visnu
 2. Subhakrtsna Heaven; The Heaven of Pervasive Purity
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 100 The Large Sutra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
大梵天 100 Mahabrahma; Mahābrahmā; Brahmā
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东胜身洲 東勝身洲 100 Purva-videha; Purvavideha; Pubbavideha
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵辅天 梵輔天 102 Brahma-Purohita Heaven; The Heaven of the Ministers of Brahma
梵众天 梵眾天 102 Brahma-parisadya Heaven; brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
非想非非想处天 非想非非想處天 102 Naiva-samjnanasamjnayatana Heaven; Naiva-sajjnanasajjnayatana; The Heaven of Neither Thought nor Non-Thought
佛十力 70 the ten powers of the Buddha
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
广果天 廣果天 103 Brhatphala Heaven; The Heaven of Bountiful Fruits
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
空无边处天 空無邊處天 107 Akasanantyayatana Heaven; The Heaven of Limitless Space
乐变化天 樂變化天 108 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
南赡部洲 南贍部洲 110 Jambudvipa; the Terrestrial World
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
色究竟天 115 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha; Heaven of Ultimate Form
刹帝利 剎帝利 115 Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
善见天 善見天 83 Sudarsana Heaven; The Heaven of Skillful Vision
善现天 善現天 115 Sudrsa Heaven; Sudassa; Heaven of Beautiful Devas; Heaven of Skillful Manifestation
少光天 115 Parittabha Heaven; The Heaven of Limited Radiance
少净天 少淨天 115 Parittasubha Heaven; The Heaven of Limited Purity
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
十遍处 十遍處 115 Ten Kasinas
识无边处天 識無邊處天 115 Vijnananantyayatana Heaven; Heaven of Limitless Consciousness
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
无热天 無熱天 87 Atapa Heaven; The Heaven without Heat
无所有处天 無所有處天 87 Akiṃcanyaayatana Heaven; Akimcanyaayatana Heaven; The Heaven of Nothingness
无量光天 無量光天 119 Apramanabha Heaven; The Heaven of Infinite Radiance
无量净天 無量淨天 119 Apramanasubha Heaven; The Heaven of Infinite Purity
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
西牛货洲 西牛貨洲 120 Apara-godaniya; Aparagodana; Aparagodaniya
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang
夜摩天 121 Yama Heaven; Yamadeva
预流 預流 121 Sotapanna; Srotaāpanna; Stream-Enterer
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 102.

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
安忍 196
 1. tolerance
 2. Patience
 3. to bear adversity with calmness
 4. Abiding Patience
阿素洛 196 an asura
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
八胜处 八勝處 98 eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana
八圣道支 八聖道支 98 The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不还果 不還果 98 the fruit of anāgāmin
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu; the realm beyond thought and words
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
补特伽罗 補特伽羅 98 pudgala; individual; person
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大空 100 the great void
道圣谛 道聖諦 100 the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法住 102 dharma abode
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛眼 70 Buddha eye
佛宝 佛寶 102 the treasure of the Buddha
广说 廣說 103 to explain; to teach
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
极光净天 極光淨天 106 ābhāsvara deva
净天 淨天 106 pure devas
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
九次第定 106 nine graduated concentrations
伎乐 伎樂 106 music
卷第一 106 scroll 1
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
苦圣谛 苦聖諦 107 the noble truth of the existence of suffering
兰若 蘭若 108
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
 3. temple; monastery
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
离生性 離生性 108 the nature of leaving the cycle of birth and death
六神通 108 the six supernatural powers
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
内外空 內外空 110 inside and outside are empty; intrinsically empty
内空 內空 110 empty within
傍生 112 [rebirth as an] animal
平等性 112 universal nature
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
七等觉支 七等覺支 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
人非人 114 kijnara; human or non-human being
三恶趣 三惡趣 115 the three evil rebirths; the three evil realms
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
僧宝 僧寶 115 the jewel of the monastic community
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
圣谛 聖諦 115 noble truth; absolute truth; supreme truth
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十八佛不共法 115 eighteen characterisitics unique to Buddhas
施设 施設 115 to establish; to set up
四静虑 四靜慮 115 four jhanas; four stages of meditative concentration
四念住 115 four foundations of mindfulness; satipatthana
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
所以者何 115 Why is that?
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
外空 119 emptiness external to the body
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
五神通 119 five supernatural powers; pañcabhijñā
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无漏法 無漏法 119 uncontaninated dharmas
无为空 無為空 119 emptiness of the unconditioned
无相解脱门 無相解脫門 119 signless doors of deliverance
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
虚空界 虛空界 120 visible space
一来果 一來果 121 the fruit of sakṛdāgāmin
一来向 一來向 121 the fruit of sakṛdāgāmin
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切相智 121 knowledge of all bases; vastujñāna
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena
预流果 預流果 121 fruit of stream entry
赞歎 讚歎 122 praise
正性 122 divine nature
证得 證得 122 realize; prāpti
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
种性 種性 122 lineage; gotra
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
自相空 122 emptiness of essence
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature