Glossary and Vocabulary for Amoghapāśahṛdayasūtra (Bu Kong Juan Suo Piluzhena Fo Da Guan Ding Guang Zhenyan) 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光真言

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 12 加持 jiāchí to bless 以是真言加持土沙一百八遍
2 12 加持 jiāchí to empower; to confer strength on; to aid 以是真言加持土沙一百八遍
3 11 biàn all; complete 二三七遍經耳根者
4 11 biàn to be covered with 二三七遍經耳根者
5 11 biàn everywhere; sarva 二三七遍經耳根者
6 11 biàn pervade; visva 二三七遍經耳根者
7 11 biàn everywhere fragrant; paricitra 二三七遍經耳根者
8 9 zhě ca 二三七遍經耳根者
9 8 shàng top; a high position 陀林中散亡者尸骸上
10 8 shang top; the position on or above something 陀林中散亡者尸骸上
11 8 shàng to go up; to go forward 陀林中散亡者尸骸上
12 8 shàng shang 陀林中散亡者尸骸上
13 8 shàng previous; last 陀林中散亡者尸骸上
14 8 shàng high; higher 陀林中散亡者尸骸上
15 8 shàng advanced 陀林中散亡者尸骸上
16 8 shàng a monarch; a sovereign 陀林中散亡者尸骸上
17 8 shàng time 陀林中散亡者尸骸上
18 8 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 陀林中散亡者尸骸上
19 8 shàng far 陀林中散亡者尸骸上
20 8 shàng big; as big as 陀林中散亡者尸骸上
21 8 shàng abundant; plentiful 陀林中散亡者尸骸上
22 8 shàng to report 陀林中散亡者尸骸上
23 8 shàng to offer 陀林中散亡者尸骸上
24 8 shàng to go on stage 陀林中散亡者尸骸上
25 8 shàng to take office; to assume a post 陀林中散亡者尸骸上
26 8 shàng to install; to erect 陀林中散亡者尸骸上
27 8 shàng to suffer; to sustain 陀林中散亡者尸骸上
28 8 shàng to burn 陀林中散亡者尸骸上
29 8 shàng to remember 陀林中散亡者尸骸上
30 8 shàng to add 陀林中散亡者尸骸上
31 8 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 陀林中散亡者尸骸上
32 8 shàng to meet 陀林中散亡者尸骸上
33 8 shàng falling then rising (4th) tone 陀林中散亡者尸骸上
34 8 shang used after a verb indicating a result 陀林中散亡者尸骸上
35 8 shàng a musical note 陀林中散亡者尸骸上
36 8 shàng higher, superior; uttara 陀林中散亡者尸骸上
37 8 to use; to grasp 以一切不空如來不空毘盧遮那
38 8 to rely on 以一切不空如來不空毘盧遮那
39 8 to regard 以一切不空如來不空毘盧遮那
40 8 to be able to 以一切不空如來不空毘盧遮那
41 8 to order; to command 以一切不空如來不空毘盧遮那
42 8 used after a verb 以一切不空如來不空毘盧遮那
43 8 a reason; a cause 以一切不空如來不空毘盧遮那
44 8 Israel 以一切不空如來不空毘盧遮那
45 8 Yi 以一切不空如來不空毘盧遮那
46 8 use; yogena 以一切不空如來不空毘盧遮那
47 7 bìng ailment; sickness; illness; disease 則得除滅宿業病障
48 7 bìng to be sick 則得除滅宿業病障
49 7 bìng a defect; a fault; a shortcoming 則得除滅宿業病障
50 7 bìng to be disturbed about 則得除滅宿業病障
51 7 bìng to suffer for 則得除滅宿業病障
52 7 bìng to harm 則得除滅宿業病障
53 7 bìng to worry 則得除滅宿業病障
54 7 bìng to hate; to resent 則得除滅宿業病障
55 7 bìng to criticize; to find fault with 則得除滅宿業病障
56 7 bìng withered 則得除滅宿業病障
57 7 bìng exhausted 則得除滅宿業病障
58 7 真言 zhēnyán true words 真言一卷
59 7 真言 zhēnyán an incantation 真言一卷
60 7 真言 zhēnyán a mantra; a dharani 真言一卷
61 7 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則得除滅宿業病障
62 7 a grade; a level 則得除滅宿業病障
63 7 an example; a model 則得除滅宿業病障
64 7 a weighing device 則得除滅宿業病障
65 7 to grade; to rank 則得除滅宿業病障
66 7 to copy; to imitate; to follow 則得除滅宿業病障
67 7 to do 則得除滅宿業病障
68 7 koan; kōan; gong'an 則得除滅宿業病障
69 6 big; huge; large 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
70 6 Kangxi radical 37 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
71 6 great; major; important 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
72 6 size 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
73 6 old 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
74 6 oldest; earliest 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
75 6 adult 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
76 6 dài an important person 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
77 6 senior 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
78 6 an element 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
79 6 great; mahā 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
80 6 zhī to go
81 6 zhī to arrive; to go
82 6 zhī is
83 6 zhī to use
84 6 zhī Zhi
85 6 chú to dispel; to eliminate; to remove; to get rid of 應時即得光明及身除諸罪
86 6 chú to divide 應時即得光明及身除諸罪
87 6 chú to put in order 應時即得光明及身除諸罪
88 6 chú to appoint to an official position 應時即得光明及身除諸罪
89 6 chú door steps; stairs 應時即得光明及身除諸罪
90 6 chú to replace an official 應時即得光明及身除諸罪
91 6 chú to change; to replace 應時即得光明及身除諸罪
92 6 chú to renovate; to restore 應時即得光明及身除諸罪
93 6 chú division 應時即得光明及身除諸罪
94 6 chú except; without; anyatra 應時即得光明及身除諸罪
95 6 zhōng middle 陀林中散亡者尸骸上
96 6 zhōng medium; medium sized 陀林中散亡者尸骸上
97 6 zhōng China 陀林中散亡者尸骸上
98 6 zhòng to hit the mark 陀林中散亡者尸骸上
99 6 zhōng midday 陀林中散亡者尸骸上
100 6 zhōng inside 陀林中散亡者尸骸上
101 6 zhōng during 陀林中散亡者尸骸上
102 6 zhōng Zhong 陀林中散亡者尸骸上
103 6 zhōng intermediary 陀林中散亡者尸骸上
104 6 zhōng half 陀林中散亡者尸骸上
105 6 zhòng to reach; to attain 陀林中散亡者尸骸上
106 6 zhòng to suffer; to infect 陀林中散亡者尸骸上
107 6 zhòng to obtain 陀林中散亡者尸骸上
108 6 zhòng to pass an exam 陀林中散亡者尸骸上
109 6 zhōng middle 陀林中散亡者尸骸上
110 5 一百八 yībǎi bā one hundred and eight 以是真言加持土沙一百八遍
111 5 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 隨處得
112 5 děi to want to; to need to 隨處得
113 5 děi must; ought to 隨處得
114 5 de 隨處得
115 5 de infix potential marker 隨處得
116 5 to result in 隨處得
117 5 to be proper; to fit; to suit 隨處得
118 5 to be satisfied 隨處得
119 5 to be finished 隨處得
120 5 děi satisfying 隨處得
121 5 to contract 隨處得
122 5 to hear 隨處得
123 5 to have; there is 隨處得
124 5 marks time passed 隨處得
125 5 obtain; attain; prāpta 隨處得
126 5 chà to differ 則得除差
127 5 chà wrong 則得除差
128 5 chà substandard; inferior; poor 則得除差
129 5 chā the difference [between two numbers] 則得除差
130 5 chāi to send; to dispatch 則得除差
131 5 cuō to stumble 則得除差
132 5 rank 則得除差
133 5 chā an error 則得除差
134 5 chā dissimilarity; difference 則得除差
135 5 chāi an errand 則得除差
136 5 chāi a messenger; a runner 則得除差
137 5 chā proportionate 則得除差
138 5 chāi to select; to choose 則得除差
139 5 chài to recover from a sickness 則得除差
140 5 chà uncommon; remarkable 則得除差
141 5 chā to make a mistake 則得除差
142 5 uneven 則得除差
143 5 to differ 則得除差
144 5 cuō to rub between the hands 則得除差
145 5 chà defect; vaikalya 則得除差
146 4 一切 yīqiè temporary 若有過去一切十惡五
147 4 一切 yīqiè the same 若有過去一切十惡五
148 4 luó baby talk
149 4 luō to nag
150 4 luó ra
151 4 不空 bù kōng unerring; amogha 寺三藏沙門不空奉
152 4 不空 bù kōng Amoghavajra 寺三藏沙門不空奉
153 4 yào a pharmaceutical; medication; medicine; a drug; a remedy 當以藥和水研之
154 4 yào a chemical 當以藥和水研之
155 4 yào to cure 當以藥和水研之
156 4 yào to poison 當以藥和水研之
157 4 一千 yī qiān one thousand 言一千八十遍
158 4 八十 bāshí eighty 言一千八十遍
159 4 八十 bāshí eighty; aśīti 言一千八十遍
160 4 八十 bāshí eighty; aśīti 言一千八十遍
161 4 èr two 二合
162 4 èr Kangxi radical 7 二合
163 4 èr second 二合
164 4 èr twice; double; di- 二合
165 4 èr more than one kind 二合
166 4 èr two; dvā; dvi 二合
167 4 灌頂 guàn dǐng consecration 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
168 4 灌頂 guàn dǐng Anointment 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
169 4 灌頂 guàn dǐng abhiseka; abhisecana; anointment; consecration 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
170 4 灌頂 Guàn Dǐng Guanding 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
171 4 to join; to combine 二合
172 4 to close 二合
173 4 to agree with; equal to 二合
174 4 to gather 二合
175 4 whole 二合
176 4 to be suitable; to be up to standard 二合
177 4 a musical note 二合
178 4 the conjunction of two astronomical objects 二合
179 4 to fight 二合
180 4 to conclude 二合
181 4 to be similar to 二合
182 4 crowded 二合
183 4 a box 二合
184 4 to copulate 二合
185 4 a partner; a spouse 二合
186 4 harmonious 二合
187 4 He 二合
188 4 a container for grain measurement 二合
189 4 Merge 二合
190 4 unite; saṃyoga 二合
191 4 guāng light 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
192 4 guāng brilliant; bright; shining 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
193 4 guāng to shine 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
194 4 guāng to bare; to go naked 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
195 4 guāng bare; naked 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
196 4 guāng glory; honor 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
197 4 guāng scenery 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
198 4 guāng smooth 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
199 4 guāng sheen; luster; gloss 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
200 4 guāng time; a moment 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
201 4 guāng grace; favor 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
202 4 guāng Guang 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
203 4 guāng to manifest 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
204 4 guāng light; radiance; prabha; tejas 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
205 4 guāng a ray of light; rasmi 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
206 3 wéi to act as; to serve 為授母陀羅尼印三昧耶神
207 3 wéi to change into; to become 為授母陀羅尼印三昧耶神
208 3 wéi to be; is 為授母陀羅尼印三昧耶神
209 3 wéi to do 為授母陀羅尼印三昧耶神
210 3 wèi to support; to help 為授母陀羅尼印三昧耶神
211 3 wéi to govern 為授母陀羅尼印三昧耶神
212 3 shuǐ water 當以藥和水研之
213 3 shuǐ Kangxi radical 85 當以藥和水研之
214 3 shuǐ a river 當以藥和水研之
215 3 shuǐ liquid; lotion; juice 當以藥和水研之
216 3 shuǐ a flood 當以藥和水研之
217 3 shuǐ to swim 當以藥和水研之
218 3 shuǐ a body of water 當以藥和水研之
219 3 shuǐ Shui 當以藥和水研之
220 3 shuǐ water element 當以藥和水研之
221 3 shuǐ water 當以藥和水研之
222 3 to be near by; to be close to 即得除滅一切罪障
223 3 at that time 即得除滅一切罪障
224 3 to be exactly the same as; to be thus 即得除滅一切罪障
225 3 supposed; so-called 即得除滅一切罪障
226 3 to arrive at; to ascend 即得除滅一切罪障
227 3 便 biàn convenient; handy; easy 則便
228 3 便 biàn advantageous 則便
229 3 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 則便
230 3 便 pián fat; obese 則便
231 3 便 biàn to make easy 則便
232 3 便 biàn an unearned advantage 則便
233 3 便 biàn ordinary; plain 則便
234 3 便 biàn in passing 則便
235 3 便 biàn informal 則便
236 3 便 biàn appropriate; suitable 則便
237 3 便 biàn an advantageous occasion 則便
238 3 便 biàn stool 則便
239 3 便 pián quiet; quiet and comfortable 則便
240 3 便 biàn proficient; skilled 則便
241 3 便 pián shrewd; slick; good with words 則便
242 3 juǎn to coil; to roll 真言一卷
243 3 juǎn a coil; a roll; a scroll 真言一卷
244 3 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 真言一卷
245 3 juǎn to sweep up; to carry away 真言一卷
246 3 juǎn to involve; to embroil 真言一卷
247 3 juǎn a break roll 真言一卷
248 3 juàn an examination paper 真言一卷
249 3 juàn a file 真言一卷
250 3 quán crinkled; curled 真言一卷
251 3 juǎn to include 真言一卷
252 3 juǎn to store away 真言一卷
253 3 juǎn to sever; to break off 真言一卷
254 3 juǎn Juan 真言一卷
255 3 juàn tired 真言一卷
256 3 quán beautiful 真言一卷
257 3 juǎn wrapped 真言一卷
258 3 dān bill; slip of paper; form
259 3 dān single
260 3 shàn Shan
261 3 chán chieftain
262 3 dān poor; impoverished
263 3 dān to deplete; to exhaust
264 3 dān odd
265 3 dān lone
266 3 dān few
267 3 dān weak; thin
268 3 dān unlined
269 3 dān a sheet
270 3 dān a list of names; a list
271 3 shàn Shan County
272 3 dān simple
273 3 dān a meditation mat
274 3 dān alone; solitary; ekākin
275 3 dān living quarters at a monastery
276 3 如來 rúlái Tathagata 毘盧遮那如來
277 3 如來 Rúlái Tathagata 毘盧遮那如來
278 3 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 毘盧遮那如來
279 3 zuì crime; offense; sin; vice 逆四重諸罪
280 3 zuì fault; error 逆四重諸罪
281 3 zuì hardship; suffering 逆四重諸罪
282 3 zuì to blame; to accuse 逆四重諸罪
283 3 zuì punishment 逆四重諸罪
284 3 鬼神 guǐshén spirits and devils; a demon 若諸鬼神魍魎之病
285 3 one 真言一卷
286 3 Kangxi radical 1 真言一卷
287 3 pure; concentrated 真言一卷
288 3 first 真言一卷
289 3 the same 真言一卷
290 3 sole; single 真言一卷
291 3 a very small amount 真言一卷
292 3 Yi 真言一卷
293 3 other 真言一卷
294 3 to unify 真言一卷
295 3 accidentally; coincidentally 真言一卷
296 3 abruptly; suddenly 真言一卷
297 3 one; eka 真言一卷
298 3 rice 又法以新米
299 3 Mi 又法以新米
300 3 Kangxi radical 119 又法以新米
301 3 a granule 又法以新米
302 3 food 又法以新米
303 3 sàn to scatter 或散墓上
304 3 sàn to spread 或散墓上
305 3 sàn to dispel 或散墓上
306 3 sàn to fire; to discharge 或散墓上
307 3 sǎn relaxed; idle 或散墓上
308 3 sǎn scattered 或散墓上
309 3 sǎn powder; powdered medicine 或散墓上
310 3 sàn to squander 或散墓上
311 3 sàn to give up 或散墓上
312 3 sàn to be distracted 或散墓上
313 3 sǎn not regulated; lax 或散墓上
314 3 sǎn not systematic; chaotic 或散墓上
315 3 sǎn to grind into powder 或散墓上
316 3 sǎn a melody 或散墓上
317 3 sàn to flee; to escape 或散墓上
318 3 sǎn San 或散墓上
319 3 sàn scatter; vikiraṇa 或散墓上
320 3 sàn sa 或散墓上
321 3 chí to grasp; to hold 持沙土之力
322 3 chí to resist; to oppose 持沙土之力
323 3 chí to uphold 持沙土之力
324 3 chí to sustain; to keep; to uphold 持沙土之力
325 3 chí to administer; to manage 持沙土之力
326 3 chí to control 持沙土之力
327 3 chí to be cautious 持沙土之力
328 3 chí to remember 持沙土之力
329 3 chí to assist 持沙土之力
330 3 chí to hold; dhara 持沙土之力
331 3 chí with; using 持沙土之力
332 3 to go; to 往於西方極樂國土
333 3 to rely on; to depend on 往於西方極樂國土
334 3 Yu 往於西方極樂國土
335 3 a crow 往於西方極樂國土
336 3 suǒ a few; various; some 彼所亡者
337 3 suǒ a place; a location 彼所亡者
338 3 suǒ indicates a passive voice 彼所亡者
339 3 suǒ an ordinal number 彼所亡者
340 3 suǒ meaning 彼所亡者
341 3 suǒ garrison 彼所亡者
342 3 suǒ place; pradeśa 彼所亡者
343 3 除滅 chúmiè to eliminate 燼然除滅
344 3 luó Luo
345 3 luó to catch; to capture
346 3 luó gauze
347 3 luó a sieve; cloth for filtering
348 3 luó a net for catching birds
349 3 luó to recruit
350 3 luó to include
351 3 luó to distribute
352 3 luó ra
353 3 tíng pavilion
354 3 tíng to erect
355 3 tíng a hut; kuṭī
356 2 wǎng to go (in a direction) 往於西方極樂國土
357 2 wǎng in the past 往於西方極樂國土
358 2 wǎng to turn toward 往於西方極樂國土
359 2 wǎng to be friends with; to have a social connection with 往於西方極樂國土
360 2 wǎng to send a gift 往於西方極樂國土
361 2 wǎng former times 往於西方極樂國土
362 2 wǎng someone who has passed away 往於西方極樂國土
363 2 wǎng to go; gam 往於西方極樂國土
364 2 infix potential marker 乃至菩提更不墮落
365 2 yán to study; to research 當以藥和水研之
366 2 yán to grind; to rub 當以藥和水研之
367 2 suǒ to search; to inquire 加持白線索一百八結
368 2 suǒ rules; laws 加持白線索一百八結
369 2 suǒ a large rope; a cable 加持白線索一百八結
370 2 suǒ to demand; to exact 加持白線索一百八結
371 2 suǒ isolated 加持白線索一百八結
372 2 毘盧遮那佛 pílúzhēnàfó Vairocana Buddha 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
373 2 jiā to add 如來真實本願大灌頂光真言神通威力加
374 2 jiā to increase 如來真實本願大灌頂光真言神通威力加
375 2 jiā to inflict [punishment] 如來真實本願大灌頂光真言神通威力加
376 2 jiā to append 如來真實本願大灌頂光真言神通威力加
377 2 jiā Jia 如來真實本願大灌頂光真言神通威力加
378 2 jiā to wear 如來真實本願大灌頂光真言神通威力加
379 2 jiā to be appointed [to a position]; to grant 如來真實本願大灌頂光真言神通威力加
380 2 jiā to pass 如來真實本願大灌頂光真言神通威力加
381 2 jiā to place above 如來真實本願大灌頂光真言神通威力加
382 2 jiā to implement; to apply 如來真實本願大灌頂光真言神通威力加
383 2 jiā to line up the disk and base of a divining board 如來真實本願大灌頂光真言神通威力加
384 2 jiā to say falsely 如來真實本願大灌頂光真言神通威力加
385 2 jiā addition 如來真實本願大灌頂光真言神通威力加
386 2 jiā Canada 如來真實本願大灌頂光真言神通威力加
387 2 jiā to step over; adhiṣṭhā 如來真實本願大灌頂光真言神通威力加
388 2 xiàng back of the neck 繫其病者腰臂項上
389 2 xiàng a sum of money 繫其病者腰臂項上
390 2 xiàng a variable 繫其病者腰臂項上
391 2 xiàng neck 繫其病者腰臂項上
392 2 xiàng a clause 繫其病者腰臂項上
393 2 xiàng Xiang 繫其病者腰臂項上
394 2 xiàng fat; stout 繫其病者腰臂項上
395 2 yán to speak; to say; said 言一千八十遍
396 2 yán language; talk; words; utterance; speech 言一千八十遍
397 2 yán Kangxi radical 149 言一千八十遍
398 2 yán phrase; sentence 言一千八十遍
399 2 yán a word; a syllable 言一千八十遍
400 2 yán a theory; a doctrine 言一千八十遍
401 2 yán to regard as 言一千八十遍
402 2 yán to act as 言一千八十遍
403 2 yán speech; vāc 言一千八十遍
404 2 yán speak; vad 言一千八十遍
405 2 diǎn a dot 加持一百八遍點米
406 2 diǎn point; degree 加持一百八遍點米
407 2 diǎn to appoint; to designate 加持一百八遍點米
408 2 diǎn to light on fire 加持一百八遍點米
409 2 diǎn to dot 加持一百八遍點米
410 2 diǎn to nod one's head 加持一百八遍點米
411 2 diǎn to count; to check 加持一百八遍點米
412 2 diǎn to apply drip by drip 加持一百八遍點米
413 2 diǎn to touch quickly and gently 加持一百八遍點米
414 2 diǎn to give directions 加持一百八遍點米
415 2 diǎn pastry 加持一百八遍點米
416 2 diǎn a downwards-right convex character stroke 加持一百八遍點米
417 2 diǎn a place 加持一百八遍點米
418 2 diǎn an item 加持一百八遍點米
419 2 diǎn one fifth of a watch 加持一百八遍點米
420 2 diǎn o'clock' 加持一百八遍點米
421 2 diǎn to order [from a menu] 加持一百八遍點米
422 2 diǎn a speck; a small granule 加持一百八遍點米
423 2 diǎn a peroid (punctuation mark) 加持一百八遍點米
424 2 diǎn a point 加持一百八遍點米
425 2 diǎn a little 加持一百八遍點米
426 2 nǎo to be angry; to hate 黃疾惱苦楚萬端
427 2 nǎo to provoke; to tease 黃疾惱苦楚萬端
428 2 nǎo disturbed; troubled; dejected 黃疾惱苦楚萬端
429 2 nǎo distressing; viheṭhana 黃疾惱苦楚萬端
430 2 十惡 shí è the ten evils 若有過去一切十惡五
431 2 method; way 通法品
432 2 France 通法品
433 2 the law; rules; regulations 通法品
434 2 the teachings of the Buddha; Dharma 通法品
435 2 a standard; a norm 通法品
436 2 an institution 通法品
437 2 to emulate 通法品
438 2 magic; a magic trick 通法品
439 2 punishment 通法品
440 2 Fa 通法品
441 2 a precedent 通法品
442 2 a classification of some kinds of Han texts 通法品
443 2 relating to a ceremony or rite 通法品
444 2 Dharma 通法品
445 2 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 通法品
446 2 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 通法品
447 2 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 通法品
448 2 quality; characteristic 通法品
449 2 shǒu hand 持真言者加持手一
450 2 shǒu Kangxi radical 64 持真言者加持手一
451 2 shǒu to hold in one's hand 持真言者加持手一
452 2 shǒu a skill; an ability 持真言者加持手一
453 2 shǒu a person with skill 持真言者加持手一
454 2 shǒu convenient; portable 持真言者加持手一
455 2 shǒu a person doing an activity 持真言者加持手一
456 2 shǒu a method; a technique 持真言者加持手一
457 2 shǒu personally written 持真言者加持手一
458 2 shǒu carried or handled by hand 持真言者加持手一
459 2 shǒu hand; pāṇi; hasta 持真言者加持手一
460 2 other; another; some other 含之與他相對談論
461 2 other 含之與他相對談論
462 2 tha 含之與他相對談論
463 2 ṭha 含之與他相對談論
464 2 other; anya 含之與他相對談論
465 2 contrary; opposite; backwards; upside down 逆四重諸罪
466 2 to go against; to oppose 逆四重諸罪
467 2 to welcome 逆四重諸罪
468 2 to confront; to meet straight on 逆四重諸罪
469 2 to betray; to rebel 逆四重諸罪
470 2 to presume; to anticipate 逆四重諸罪
471 2 to receive 逆四重諸罪
472 2 to guess; to conjecture 逆四重諸罪
473 2 to resist 逆四重諸罪
474 2 to disobey 逆四重諸罪
475 2 to present a petition to the emperor 逆四重諸罪
476 2 adverse; unfavorable 逆四重諸罪
477 2 a traitor 逆四重諸罪
478 2 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment 毘盧遮那如來
479 2 jié to bond; to tie; to bind 一百八結
480 2 jié a knot 一百八結
481 2 jié to conclude; to come to a result 一百八結
482 2 jié to provide a bond for; to contract 一百八結
483 2 jié pent-up 一百八結
484 2 jié a written pledge from an authority acknowledging an issue 一百八結
485 2 jié a bound state 一百八結
486 2 jié hair worn in a topknot 一百八結
487 2 jiē firm; secure 一百八結
488 2 jié to plait; to thatch; to weave 一百八結
489 2 jié to form; to organize 一百八結
490 2 jié to congeal; to crystallize 一百八結
491 2 jié a junction 一百八結
492 2 jié a node 一百八結
493 2 jiē to bear fruit 一百八結
494 2 jiē stutter 一百八結
495 2 jié a fetter 一百八結
496 2 病者 bìngzhě a patient; a sick person 真言於病者前
497 2 xiàng to observe; to assess 若為貴人相請喚者
498 2 xiàng appearance; portrait; picture 若為貴人相請喚者
499 2 xiàng countenance; personage; character; disposition 若為貴人相請喚者
500 2 xiàng to aid; to help 若為貴人相請喚者

Frequencies of all Words

Top 1012

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 16 ruò to seem; to be like; as 若有過去一切十惡五
2 16 ruò seemingly 若有過去一切十惡五
3 16 ruò if 若有過去一切十惡五
4 16 ruò you 若有過去一切十惡五
5 16 ruò this; that 若有過去一切十惡五
6 16 ruò and; or 若有過去一切十惡五
7 16 ruò as for; pertaining to 若有過去一切十惡五
8 16 pomegranite 若有過去一切十惡五
9 16 ruò to choose 若有過去一切十惡五
10 16 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有過去一切十惡五
11 16 ruò thus 若有過去一切十惡五
12 16 ruò pollia 若有過去一切十惡五
13 16 ruò Ruo 若有過去一切十惡五
14 16 ruò only then 若有過去一切十惡五
15 16 ja 若有過去一切十惡五
16 16 jñā 若有過去一切十惡五
17 12 加持 jiāchí to bless 以是真言加持土沙一百八遍
18 12 加持 jiāchí to empower; to confer strength on; to aid 以是真言加持土沙一百八遍
19 11 biàn turn; one time 二三七遍經耳根者
20 11 biàn all; complete 二三七遍經耳根者
21 11 biàn everywhere; common 二三七遍經耳根者
22 11 biàn to be covered with 二三七遍經耳根者
23 11 biàn everywhere; sarva 二三七遍經耳根者
24 11 biàn pervade; visva 二三七遍經耳根者
25 11 biàn everywhere fragrant; paricitra 二三七遍經耳根者
26 9 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 二三七遍經耳根者
27 9 zhě that 二三七遍經耳根者
28 9 zhě nominalizing function word 二三七遍經耳根者
29 9 zhě used to mark a definition 二三七遍經耳根者
30 9 zhě used to mark a pause 二三七遍經耳根者
31 9 zhě topic marker; that; it 二三七遍經耳根者
32 9 zhuó according to 二三七遍經耳根者
33 9 zhě ca 二三七遍經耳根者
34 8 shàng top; a high position 陀林中散亡者尸骸上
35 8 shang top; the position on or above something 陀林中散亡者尸骸上
36 8 shàng to go up; to go forward 陀林中散亡者尸骸上
37 8 shàng shang 陀林中散亡者尸骸上
38 8 shàng previous; last 陀林中散亡者尸骸上
39 8 shàng high; higher 陀林中散亡者尸骸上
40 8 shàng advanced 陀林中散亡者尸骸上
41 8 shàng a monarch; a sovereign 陀林中散亡者尸骸上
42 8 shàng time 陀林中散亡者尸骸上
43 8 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 陀林中散亡者尸骸上
44 8 shàng far 陀林中散亡者尸骸上
45 8 shàng big; as big as 陀林中散亡者尸骸上
46 8 shàng abundant; plentiful 陀林中散亡者尸骸上
47 8 shàng to report 陀林中散亡者尸骸上
48 8 shàng to offer 陀林中散亡者尸骸上
49 8 shàng to go on stage 陀林中散亡者尸骸上
50 8 shàng to take office; to assume a post 陀林中散亡者尸骸上
51 8 shàng to install; to erect 陀林中散亡者尸骸上
52 8 shàng to suffer; to sustain 陀林中散亡者尸骸上
53 8 shàng to burn 陀林中散亡者尸骸上
54 8 shàng to remember 陀林中散亡者尸骸上
55 8 shang on; in 陀林中散亡者尸骸上
56 8 shàng upward 陀林中散亡者尸骸上
57 8 shàng to add 陀林中散亡者尸骸上
58 8 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 陀林中散亡者尸骸上
59 8 shàng to meet 陀林中散亡者尸骸上
60 8 shàng falling then rising (4th) tone 陀林中散亡者尸骸上
61 8 shang used after a verb indicating a result 陀林中散亡者尸骸上
62 8 shàng a musical note 陀林中散亡者尸骸上
63 8 shàng higher, superior; uttara 陀林中散亡者尸骸上
64 8 so as to; in order to 以一切不空如來不空毘盧遮那
65 8 to use; to regard as 以一切不空如來不空毘盧遮那
66 8 to use; to grasp 以一切不空如來不空毘盧遮那
67 8 according to 以一切不空如來不空毘盧遮那
68 8 because of 以一切不空如來不空毘盧遮那
69 8 on a certain date 以一切不空如來不空毘盧遮那
70 8 and; as well as 以一切不空如來不空毘盧遮那
71 8 to rely on 以一切不空如來不空毘盧遮那
72 8 to regard 以一切不空如來不空毘盧遮那
73 8 to be able to 以一切不空如來不空毘盧遮那
74 8 to order; to command 以一切不空如來不空毘盧遮那
75 8 further; moreover 以一切不空如來不空毘盧遮那
76 8 used after a verb 以一切不空如來不空毘盧遮那
77 8 very 以一切不空如來不空毘盧遮那
78 8 already 以一切不空如來不空毘盧遮那
79 8 increasingly 以一切不空如來不空毘盧遮那
80 8 a reason; a cause 以一切不空如來不空毘盧遮那
81 8 Israel 以一切不空如來不空毘盧遮那
82 8 Yi 以一切不空如來不空毘盧遮那
83 8 use; yogena 以一切不空如來不空毘盧遮那
84 7 bìng ailment; sickness; illness; disease 則得除滅宿業病障
85 7 bìng to be sick 則得除滅宿業病障
86 7 bìng a defect; a fault; a shortcoming 則得除滅宿業病障
87 7 bìng to be disturbed about 則得除滅宿業病障
88 7 bìng to suffer for 則得除滅宿業病障
89 7 bìng to harm 則得除滅宿業病障
90 7 bìng to worry 則得除滅宿業病障
91 7 bìng to hate; to resent 則得除滅宿業病障
92 7 bìng to criticize; to find fault with 則得除滅宿業病障
93 7 bìng withered 則得除滅宿業病障
94 7 bìng exhausted 則得除滅宿業病障
95 7 真言 zhēnyán true words 真言一卷
96 7 真言 zhēnyán an incantation 真言一卷
97 7 真言 zhēnyán a mantra; a dharani 真言一卷
98 7 otherwise; but; however 則得除滅宿業病障
99 7 then 則得除滅宿業病障
100 7 measure word for short sections of text 則得除滅宿業病障
101 7 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則得除滅宿業病障
102 7 a grade; a level 則得除滅宿業病障
103 7 an example; a model 則得除滅宿業病障
104 7 a weighing device 則得除滅宿業病障
105 7 to grade; to rank 則得除滅宿業病障
106 7 to copy; to imitate; to follow 則得除滅宿業病障
107 7 to do 則得除滅宿業病障
108 7 only 則得除滅宿業病障
109 7 immediately 則得除滅宿業病障
110 7 then; moreover; atha 則得除滅宿業病障
111 7 koan; kōan; gong'an 則得除滅宿業病障
112 7 zhū all; many; various 逆四重諸罪
113 7 zhū Zhu 逆四重諸罪
114 7 zhū all; members of the class 逆四重諸罪
115 7 zhū interrogative particle 逆四重諸罪
116 7 zhū him; her; them; it 逆四重諸罪
117 7 zhū of; in 逆四重諸罪
118 7 zhū all; many; sarva 逆四重諸罪
119 6 big; huge; large 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
120 6 Kangxi radical 37 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
121 6 great; major; important 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
122 6 size 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
123 6 old 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
124 6 greatly; very 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
125 6 oldest; earliest 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
126 6 adult 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
127 6 tài greatest; grand 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
128 6 dài an important person 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
129 6 senior 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
130 6 approximately 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
131 6 tài greatest; grand 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
132 6 an element 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
133 6 great; mahā 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
134 6 zhī him; her; them; that
135 6 zhī used between a modifier and a word to form a word group
136 6 zhī to go
137 6 zhī this; that
138 6 zhī genetive marker
139 6 zhī it
140 6 zhī in
141 6 zhī all
142 6 zhī and
143 6 zhī however
144 6 zhī if
145 6 zhī then
146 6 zhī to arrive; to go
147 6 zhī is
148 6 zhī to use
149 6 zhī Zhi
150 6 chú except; besides 應時即得光明及身除諸罪
151 6 chú to dispel; to eliminate; to remove; to get rid of 應時即得光明及身除諸罪
152 6 chú to divide 應時即得光明及身除諸罪
153 6 chú to put in order 應時即得光明及身除諸罪
154 6 chú to appoint to an official position 應時即得光明及身除諸罪
155 6 chú door steps; stairs 應時即得光明及身除諸罪
156 6 chú to replace an official 應時即得光明及身除諸罪
157 6 chú to change; to replace 應時即得光明及身除諸罪
158 6 chú to renovate; to restore 應時即得光明及身除諸罪
159 6 chú division 應時即得光明及身除諸罪
160 6 chú except; without; anyatra 應時即得光明及身除諸罪
161 6 zhōng middle 陀林中散亡者尸骸上
162 6 zhōng medium; medium sized 陀林中散亡者尸骸上
163 6 zhōng China 陀林中散亡者尸骸上
164 6 zhòng to hit the mark 陀林中散亡者尸骸上
165 6 zhōng in; amongst 陀林中散亡者尸骸上
166 6 zhōng midday 陀林中散亡者尸骸上
167 6 zhōng inside 陀林中散亡者尸骸上
168 6 zhōng during 陀林中散亡者尸骸上
169 6 zhōng Zhong 陀林中散亡者尸骸上
170 6 zhōng intermediary 陀林中散亡者尸骸上
171 6 zhōng half 陀林中散亡者尸骸上
172 6 zhōng just right; suitably 陀林中散亡者尸骸上
173 6 zhōng while 陀林中散亡者尸骸上
174 6 zhòng to reach; to attain 陀林中散亡者尸骸上
175 6 zhòng to suffer; to infect 陀林中散亡者尸骸上
176 6 zhòng to obtain 陀林中散亡者尸骸上
177 6 zhòng to pass an exam 陀林中散亡者尸骸上
178 6 zhōng middle 陀林中散亡者尸骸上
179 5 一百八 yībǎi bā one hundred and eight 以是真言加持土沙一百八遍
180 5 de potential marker 隨處得
181 5 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 隨處得
182 5 děi must; ought to 隨處得
183 5 děi to want to; to need to 隨處得
184 5 děi must; ought to 隨處得
185 5 de 隨處得
186 5 de infix potential marker 隨處得
187 5 to result in 隨處得
188 5 to be proper; to fit; to suit 隨處得
189 5 to be satisfied 隨處得
190 5 to be finished 隨處得
191 5 de result of degree 隨處得
192 5 de marks completion of an action 隨處得
193 5 děi satisfying 隨處得
194 5 to contract 隨處得
195 5 marks permission or possibility 隨處得
196 5 expressing frustration 隨處得
197 5 to hear 隨處得
198 5 to have; there is 隨處得
199 5 marks time passed 隨處得
200 5 obtain; attain; prāpta 隨處得
201 5 chà to differ 則得除差
202 5 chà less than; lacking; nearly; almost 則得除差
203 5 chà wrong 則得除差
204 5 chà substandard; inferior; poor 則得除差
205 5 chā the difference [between two numbers] 則得除差
206 5 chāi to send; to dispatch 則得除差
207 5 cuō to stumble 則得除差
208 5 rank 則得除差
209 5 chā an error 則得除差
210 5 chā dissimilarity; difference 則得除差
211 5 chā barely 則得除差
212 5 chāi an errand 則得除差
213 5 chāi a messenger; a runner 則得除差
214 5 chā proportionate 則得除差
215 5 chāi to select; to choose 則得除差
216 5 chài to recover from a sickness 則得除差
217 5 chà uncommon; remarkable 則得除差
218 5 chā to make a mistake 則得除差
219 5 uneven 則得除差
220 5 to differ 則得除差
221 5 cuō to rub between the hands 則得除差
222 5 chà defect; vaikalya 則得除差
223 4 一切 yīqiè all; every; everything 若有過去一切十惡五
224 4 一切 yīqiè temporary 若有過去一切十惡五
225 4 一切 yīqiè the same 若有過去一切十惡五
226 4 一切 yīqiè generally 若有過去一切十惡五
227 4 一切 yīqiè all, everything 若有過去一切十惡五
228 4 一切 yīqiè all; sarva 若有過去一切十惡五
229 4 luó an exclamatory final particle
230 4 luó baby talk
231 4 luō to nag
232 4 luó ra
233 4 不空 bù kōng unerring; amogha 寺三藏沙門不空奉
234 4 不空 bù kōng Amoghavajra 寺三藏沙門不空奉
235 4 yào a pharmaceutical; medication; medicine; a drug; a remedy 當以藥和水研之
236 4 yào a chemical 當以藥和水研之
237 4 yào to cure 當以藥和水研之
238 4 yào to poison 當以藥和水研之
239 4 一千 yī qiān one thousand 言一千八十遍
240 4 八十 bāshí eighty 言一千八十遍
241 4 八十 bāshí eighty; aśīti 言一千八十遍
242 4 八十 bāshí eighty; aśīti 言一千八十遍
243 4 èr two 二合
244 4 èr Kangxi radical 7 二合
245 4 èr second 二合
246 4 èr twice; double; di- 二合
247 4 èr another; the other 二合
248 4 èr more than one kind 二合
249 4 èr two; dvā; dvi 二合
250 4 灌頂 guàn dǐng consecration 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
251 4 灌頂 guàn dǐng Anointment 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
252 4 灌頂 guàn dǐng abhiseka; abhisecana; anointment; consecration 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
253 4 灌頂 Guàn Dǐng Guanding 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
254 4 to join; to combine 二合
255 4 a time; a trip 二合
256 4 to close 二合
257 4 to agree with; equal to 二合
258 4 to gather 二合
259 4 whole 二合
260 4 to be suitable; to be up to standard 二合
261 4 a musical note 二合
262 4 the conjunction of two astronomical objects 二合
263 4 to fight 二合
264 4 to conclude 二合
265 4 to be similar to 二合
266 4 and; also 二合
267 4 crowded 二合
268 4 a box 二合
269 4 to copulate 二合
270 4 a partner; a spouse 二合
271 4 harmonious 二合
272 4 should 二合
273 4 He 二合
274 4 a unit of measure for grain 二合
275 4 a container for grain measurement 二合
276 4 Merge 二合
277 4 unite; saṃyoga 二合
278 4 guāng light 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
279 4 guāng brilliant; bright; shining 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
280 4 guāng to shine 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
281 4 guāng only 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
282 4 guāng to bare; to go naked 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
283 4 guāng bare; naked 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
284 4 guāng glory; honor 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
285 4 guāng scenery 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
286 4 guāng smooth 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
287 4 guāng used up 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
288 4 guāng sheen; luster; gloss 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
289 4 guāng time; a moment 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
290 4 guāng grace; favor 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
291 4 guāng Guang 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
292 4 guāng to manifest 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
293 4 guāng welcome 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
294 4 guāng light; radiance; prabha; tejas 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
295 4 guāng a ray of light; rasmi 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光
296 3 wèi for; to 為授母陀羅尼印三昧耶神
297 3 wèi because of 為授母陀羅尼印三昧耶神
298 3 wéi to act as; to serve 為授母陀羅尼印三昧耶神
299 3 wéi to change into; to become 為授母陀羅尼印三昧耶神
300 3 wéi to be; is 為授母陀羅尼印三昧耶神
301 3 wéi to do 為授母陀羅尼印三昧耶神
302 3 wèi for 為授母陀羅尼印三昧耶神
303 3 wèi because of; for; to 為授母陀羅尼印三昧耶神
304 3 wèi to 為授母陀羅尼印三昧耶神
305 3 wéi in a passive construction 為授母陀羅尼印三昧耶神
306 3 wéi forming a rehetorical question 為授母陀羅尼印三昧耶神
307 3 wéi forming an adverb 為授母陀羅尼印三昧耶神
308 3 wéi to add emphasis 為授母陀羅尼印三昧耶神
309 3 wèi to support; to help 為授母陀羅尼印三昧耶神
310 3 wéi to govern 為授母陀羅尼印三昧耶神
311 3 dāng to be; to act as; to serve as 當以藥和水研之
312 3 dāng at or in the very same; be apposite 當以藥和水研之
313 3 dāng dang (sound of a bell) 當以藥和水研之
314 3 dāng to face 當以藥和水研之
315 3 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當以藥和水研之
316 3 dāng to manage; to host 當以藥和水研之
317 3 dāng should 當以藥和水研之
318 3 dāng to treat; to regard as 當以藥和水研之
319 3 dǎng to think 當以藥和水研之
320 3 dàng suitable; correspond to 當以藥和水研之
321 3 dǎng to be equal 當以藥和水研之
322 3 dàng that 當以藥和水研之
323 3 dāng an end; top 當以藥和水研之
324 3 dàng clang; jingle 當以藥和水研之
325 3 dāng to judge 當以藥和水研之
326 3 dǎng to bear on one's shoulder 當以藥和水研之
327 3 dàng the same 當以藥和水研之
328 3 dàng to pawn 當以藥和水研之
329 3 dàng to fail [an exam] 當以藥和水研之
330 3 dàng a trap 當以藥和水研之
331 3 dàng a pawned item 當以藥和水研之
332 3 shuǐ water 當以藥和水研之
333 3 shuǐ Kangxi radical 85 當以藥和水研之
334 3 shuǐ a river 當以藥和水研之
335 3 shuǐ liquid; lotion; juice 當以藥和水研之
336 3 shuǐ a flood 當以藥和水研之
337 3 shuǐ to swim 當以藥和水研之
338 3 shuǐ a body of water 當以藥和水研之
339 3 shuǐ Shui 當以藥和水研之
340 3 shuǐ water element 當以藥和水研之
341 3 shuǐ water 當以藥和水研之
342 3 promptly; right away; immediately 即得除滅一切罪障
343 3 to be near by; to be close to 即得除滅一切罪障
344 3 at that time 即得除滅一切罪障
345 3 to be exactly the same as; to be thus 即得除滅一切罪障
346 3 supposed; so-called 即得除滅一切罪障
347 3 if; but 即得除滅一切罪障
348 3 to arrive at; to ascend 即得除滅一切罪障
349 3 then; following 即得除滅一切罪障
350 3 so; just so; eva 即得除滅一切罪障
351 3 便 biàn convenient; handy; easy 則便
352 3 便 biàn advantageous 則便
353 3 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 則便
354 3 便 pián fat; obese 則便
355 3 便 biàn to make easy 則便
356 3 便 biàn an unearned advantage 則便
357 3 便 biàn ordinary; plain 則便
358 3 便 biàn if only; so long as; to the contrary 則便
359 3 便 biàn in passing 則便
360 3 便 biàn informal 則便
361 3 便 biàn right away; then; right after 則便
362 3 便 biàn appropriate; suitable 則便
363 3 便 biàn an advantageous occasion 則便
364 3 便 biàn stool 則便
365 3 便 pián quiet; quiet and comfortable 則便
366 3 便 biàn proficient; skilled 則便
367 3 便 biàn even if; even though 則便
368 3 便 pián shrewd; slick; good with words 則便
369 3 便 biàn then; atha 則便
370 3 juǎn to coil; to roll 真言一卷
371 3 juǎn a coil; a roll; a scroll 真言一卷
372 3 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 真言一卷
373 3 juǎn roll 真言一卷
374 3 juǎn to sweep up; to carry away 真言一卷
375 3 juǎn to involve; to embroil 真言一卷
376 3 juǎn a break roll 真言一卷
377 3 juàn an examination paper 真言一卷
378 3 juàn a file 真言一卷
379 3 quán crinkled; curled 真言一卷
380 3 juǎn to include 真言一卷
381 3 juǎn to store away 真言一卷
382 3 juǎn to sever; to break off 真言一卷
383 3 juǎn Juan 真言一卷
384 3 juàn a scroll 真言一卷
385 3 juàn tired 真言一卷
386 3 quán beautiful 真言一卷
387 3 juǎn wrapped 真言一卷
388 3 dān bill; slip of paper; form
389 3 dān single
390 3 shàn Shan
391 3 chán chieftain
392 3 dān poor; impoverished
393 3 dān to deplete; to exhaust
394 3 dān odd
395 3 dān lone
396 3 dān only
397 3 dān few
398 3 dān weak; thin
399 3 dān unlined
400 3 dān a sheet
401 3 dān a list of names; a list
402 3 shàn Shan County
403 3 dān simple
404 3 dān a meditation mat
405 3 dān alone; solitary; ekākin
406 3 dān living quarters at a monastery
407 3 huò or; either; else 或散墓上
408 3 huò maybe; perhaps; might; possibly 或散墓上
409 3 huò some; someone 或散墓上
410 3 míngnián suddenly 或散墓上
411 3 huò or; vā 或散墓上
412 3 such as; for example; for instance 治水丸如棗
413 3 if 治水丸如棗
414 3 in accordance with 治水丸如棗
415 3 to be appropriate; should; with regard to 治水丸如棗
416 3 this 治水丸如棗
417 3 it is so; it is thus; can be compared with 治水丸如棗
418 3 to go to 治水丸如棗
419 3 to meet 治水丸如棗
420 3 to appear; to seem; to be like 治水丸如棗
421 3 at least as good as 治水丸如棗
422 3 and 治水丸如棗
423 3 or 治水丸如棗
424 3 but 治水丸如棗
425 3 then 治水丸如棗
426 3 naturally 治水丸如棗
427 3 expresses a question or doubt 治水丸如棗
428 3 you 治水丸如棗
429 3 the second lunar month 治水丸如棗
430 3 in; at 治水丸如棗
431 3 Ru 治水丸如棗
432 3 Thus 治水丸如棗
433 3 thus; tathā 治水丸如棗
434 3 like; iva 治水丸如棗
435 3 如來 rúlái Tathagata 毘盧遮那如來
436 3 如來 Rúlái Tathagata 毘盧遮那如來
437 3 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 毘盧遮那如來
438 3 zuì crime; offense; sin; vice 逆四重諸罪
439 3 zuì fault; error 逆四重諸罪
440 3 zuì hardship; suffering 逆四重諸罪
441 3 zuì to blame; to accuse 逆四重諸罪
442 3 zuì punishment 逆四重諸罪
443 3 鬼神 guǐshén spirits and devils; a demon 若諸鬼神魍魎之病
444 3 one 真言一卷
445 3 Kangxi radical 1 真言一卷
446 3 as soon as; all at once 真言一卷
447 3 pure; concentrated 真言一卷
448 3 whole; all 真言一卷
449 3 first 真言一卷
450 3 the same 真言一卷
451 3 each 真言一卷
452 3 certain 真言一卷
453 3 throughout 真言一卷
454 3 used in between a reduplicated verb 真言一卷
455 3 sole; single 真言一卷
456 3 a very small amount 真言一卷
457 3 Yi 真言一卷
458 3 other 真言一卷
459 3 to unify 真言一卷
460 3 accidentally; coincidentally 真言一卷
461 3 abruptly; suddenly 真言一卷
462 3 or 真言一卷
463 3 one; eka 真言一卷
464 3 meter 又法以新米
465 3 rice 又法以新米
466 3 Mi 又法以新米
467 3 Kangxi radical 119 又法以新米
468 3 a granule 又法以新米
469 3 food 又法以新米
470 3 sàn to scatter 或散墓上
471 3 sàn to spread 或散墓上
472 3 sàn to dispel 或散墓上
473 3 sàn to fire; to discharge 或散墓上
474 3 sǎn relaxed; idle 或散墓上
475 3 sǎn scattered 或散墓上
476 3 sǎn powder; powdered medicine 或散墓上
477 3 sàn to squander 或散墓上
478 3 sàn to give up 或散墓上
479 3 sàn to be distracted 或散墓上
480 3 sǎn not regulated; lax 或散墓上
481 3 sǎn not systematic; chaotic 或散墓上
482 3 sǎn to grind into powder 或散墓上
483 3 sǎn a melody 或散墓上
484 3 sàn to flee; to escape 或散墓上
485 3 sǎn San 或散墓上
486 3 sàn scatter; vikiraṇa 或散墓上
487 3 sàn sa 或散墓上
488 3 chí to grasp; to hold 持沙土之力
489 3 chí to resist; to oppose 持沙土之力
490 3 chí to uphold 持沙土之力
491 3 chí to sustain; to keep; to uphold 持沙土之力
492 3 chí to administer; to manage 持沙土之力
493 3 chí to control 持沙土之力
494 3 chí to be cautious 持沙土之力
495 3 chí to remember 持沙土之力
496 3 chí to assist 持沙土之力
497 3 chí to hold; dhara 持沙土之力
498 3 chí with; using 持沙土之力
499 3 in; at 往於西方極樂國土
500 3 in; at 往於西方極樂國土

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. ja
 2. jñā
加持
 1. jiāchí
 2. jiāchí
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
 1. biàn
 2. biàn
 3. biàn
 1. everywhere; sarva
 2. pervade; visva
 3. everywhere fragrant; paricitra
zhě ca
shàng higher, superior; uttara
use; yogena
真言 zhēnyán a mantra; a dharani
 1. then; moreover; atha
 2. koan; kōan; gong'an
zhū all; many; sarva
 1. an element
 2. great; mahā

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
98
 1. cypress; cedar
 2. Berlin
 3. Bai
不空羂索经 不空羂索經 98 Amoghapasa Sutra
不空羂索毘卢遮那佛大灌顶光真言 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光真言 98 Amoghapāśahṛdayasūtra; Bu Kong Juan Suo Piluzhena Fo Da Guan Ding Guang Zhenyan
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
广智 廣智 103 Guangzhi
极乐国土 極樂國土 106 Land of Bliss; Sukhāvatī
摩诃迦罗 摩訶迦羅 109 Mahakala
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
毘卢遮那佛 毘盧遮那佛 112 Vairocana Buddha
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
修罗 修羅 120 Asura

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 27.

Simplified Traditional Pinyin English
阿梨树枝 阿梨樹枝 196 arjaka tree
百八 98 one hundred and eight
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不空羂索 98 unerring lasso; amoghapasa
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二三 195 six non-Buddhist philosophers
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
净衣 淨衣 106 pure clothing
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
纳么 納麼 110 homage
傍生 112 [rebirth as an] animal
青木香 113 valaka
三千 115 three thousand-fold
三昧耶 115 samaya; vow
身坏命终 身壞命終 115 the break-up of the body, after death
十恶 十惡 115 the ten evils
四重 115 four grave prohibitions
宿业 宿業 115 past karma
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
一百八 121 one hundred and eight
澡浴 122 to wash
诸众生 諸眾生 122 all beings
罪障 122 the barrier of sin