Glossary and Vocabulary for Da Ban Niepan Jing Ji Jie 大般涅槃經集解, Scroll 62

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 54 ya 譬聞見也
2 30 yuē to speak; to say 僧亮曰
3 30 yuē Kangxi radical 73 僧亮曰
4 30 yuē to be called 僧亮曰
5 30 yuē said; ukta 僧亮曰
6 21 zhě ca 各以手觸者
7 20 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 舉盲人說象譬
8 20 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 舉盲人說象譬
9 20 shuì to persuade 舉盲人說象譬
10 20 shuō to teach; to recite; to explain 舉盲人說象譬
11 20 shuō a doctrine; a theory 舉盲人說象譬
12 20 shuō to claim; to assert 舉盲人說象譬
13 20 shuō allocution 舉盲人說象譬
14 20 shuō to criticize; to scold 舉盲人說象譬
15 20 shuō to indicate; to refer to 舉盲人說象譬
16 20 shuō speach; vāda 舉盲人說象譬
17 20 shuō to speak; bhāṣate 舉盲人說象譬
18 20 shuō to instruct 舉盲人說象譬
19 19 zhī to go 師子吼品之第九
20 19 zhī to arrive; to go 師子吼品之第九
21 19 zhī is 師子吼品之第九
22 19 zhī to use 師子吼品之第九
23 19 zhī Zhi 師子吼品之第九
24 19 佛性 fó xìng Buddha-nature; buddhadhatu 明佛性不即六法不離六法義
25 18 àn case; incident
26 18 àn a table; a bench
27 18 àn in the author's opinion
28 18 àn a wooden tray
29 18 àn a record; a file
30 18 àn a draft; a proposal
31 18 àn to press down
32 18 àn to investigate
33 18 àn according to
34 18 àn hold fast; ākram
35 18 zhì Kangxi radical 133
36 18 zhì to arrive
37 18 zhì approach; upagama
38 15 僧亮 sēngliàng Sengliang 僧亮曰
39 11 jīng to go through; to experience 臣者譬常住經
40 11 jīng a sutra; a scripture 臣者譬常住經
41 11 jīng warp 臣者譬常住經
42 11 jīng longitude 臣者譬常住經
43 11 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 臣者譬常住經
44 11 jīng a woman's period 臣者譬常住經
45 11 jīng to bear; to endure 臣者譬常住經
46 11 jīng to hang; to die by hanging 臣者譬常住經
47 11 jīng classics 臣者譬常住經
48 11 jīng to be frugal; to save 臣者譬常住經
49 11 jīng a classic; a scripture; canon 臣者譬常住經
50 11 jīng a standard; a norm 臣者譬常住經
51 11 jīng a section of a Confucian work 臣者譬常住經
52 11 jīng to measure 臣者譬常住經
53 11 jīng human pulse 臣者譬常住經
54 11 jīng menstruation; a woman's period 臣者譬常住經
55 11 jīng sutra; discourse 臣者譬常住經
56 11 善男子 shàn nánzi good men 善男子譬如有王告一大臣
57 11 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子譬如有王告一大臣
58 10 wéi to act as; to serve 出菩薩為眾生受苦不退事
59 10 wéi to change into; to become 出菩薩為眾生受苦不退事
60 10 wéi to be; is 出菩薩為眾生受苦不退事
61 10 wéi to do 出菩薩為眾生受苦不退事
62 10 wèi to support; to help 出菩薩為眾生受苦不退事
63 10 wéi to govern 出菩薩為眾生受苦不退事
64 10 wèi to be; bhū 出菩薩為眾生受苦不退事
65 10 眾生 zhòngshēng all living things 出菩薩以身施眾生發願事
66 10 眾生 zhòngshēng living things other than people 出菩薩以身施眾生發願事
67 10 眾生 zhòngshēng sentient beings 出菩薩以身施眾生發願事
68 10 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 出菩薩以身施眾生發願事
69 10 菩薩 púsà bodhisattva 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
70 10 菩薩 púsà bodhisattva 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
71 10 菩薩 púsà bodhisattva 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
72 10 to leave; to depart; to go away; to part 明佛性不即六法不離六法義
73 10 a mythical bird 明佛性不即六法不離六法義
74 10 li; one of the eight divinatory trigrams 明佛性不即六法不離六法義
75 10 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 明佛性不即六法不離六法義
76 10 chī a dragon with horns not yet grown 明佛性不即六法不離六法義
77 10 a mountain ash 明佛性不即六法不離六法義
78 10 vanilla; a vanilla-like herb 明佛性不即六法不離六法義
79 10 to be scattered; to be separated 明佛性不即六法不離六法義
80 10 to cut off 明佛性不即六法不離六法義
81 10 to violate; to be contrary to 明佛性不即六法不離六法義
82 10 to be distant from 明佛性不即六法不離六法義
83 10 two 明佛性不即六法不離六法義
84 10 to array; to align 明佛性不即六法不離六法義
85 10 to pass through; to experience 明佛性不即六法不離六法義
86 10 transcendence 明佛性不即六法不離六法義
87 10 to avoid; to abstain from; viramaṇa 明佛性不即六法不離六法義
88 10 to use; to grasp 出菩薩以身施眾生發願事
89 10 to rely on 出菩薩以身施眾生發願事
90 10 to regard 出菩薩以身施眾生發願事
91 10 to be able to 出菩薩以身施眾生發願事
92 10 to order; to command 出菩薩以身施眾生發願事
93 10 used after a verb 出菩薩以身施眾生發願事
94 10 a reason; a cause 出菩薩以身施眾生發願事
95 10 Israel 出菩薩以身施眾生發願事
96 10 Yi 出菩薩以身施眾生發願事
97 10 use; yogena 出菩薩以身施眾生發願事
98 9 tàn to sigh 歎修者之因也
99 9 tàn to praise 歎修者之因也
100 9 tàn to lament 歎修者之因也
101 9 tàn to chant; to recite 歎修者之因也
102 9 tàn a chant 歎修者之因也
103 9 tàn praise; abhiṣṭuta 歎修者之因也
104 9 ér Kangxi radical 126 而無謬
105 9 ér as if; to seem like 而無謬
106 9 néng can; able 而無謬
107 9 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而無謬
108 9 ér to arrive; up to 而無謬
109 9 yán to speak; to say; said 故言不離也
110 9 yán language; talk; words; utterance; speech 故言不離也
111 9 yán Kangxi radical 149 故言不離也
112 9 yán phrase; sentence 故言不離也
113 9 yán a word; a syllable 故言不離也
114 9 yán a theory; a doctrine 故言不離也
115 9 yán to regard as 故言不離也
116 9 yán to act as 故言不離也
117 9 yán word; vacana 故言不離也
118 9 yán speak; vad 故言不離也
119 9 míng fame; renown; reputation 第一義空故名
120 9 míng a name; personal name; designation 第一義空故名
121 9 míng rank; position 第一義空故名
122 9 míng an excuse 第一義空故名
123 9 míng life 第一義空故名
124 9 míng to name; to call 第一義空故名
125 9 míng to express; to describe 第一義空故名
126 9 míng to be called; to have the name 第一義空故名
127 9 míng to own; to possess 第一義空故名
128 9 míng famous; renowned 第一義空故名
129 9 míng moral 第一義空故名
130 9 míng name; naman 第一義空故名
131 9 míng fame; renown; yasas 第一義空故名
132 9 self 乃計陰說我也
133 9 [my] dear 乃計陰說我也
134 9 Wo 乃計陰說我也
135 9 self; atman; attan 乃計陰說我也
136 9 ga 乃計陰說我也
137 9 infix potential marker 明佛性不即六法不離六法義
138 8 Qi 各得其分
139 8 不退 bùtuì to not leave; to not go back 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
140 8 不退 bùtuì never regressing; avaivartika 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
141 8 xiàng figure; image; appearance 舉盲人說象譬
142 8 xiàng elephant 舉盲人說象譬
143 8 xiàng ivory 舉盲人說象譬
144 8 xiàng to be like; to seem 舉盲人說象譬
145 8 xiàng premier 舉盲人說象譬
146 8 xiàng a representation; an icon; an effigy 舉盲人說象譬
147 8 xiàng phenomena 舉盲人說象譬
148 8 xiàng a decree; an ordinance; a law 舉盲人說象譬
149 8 xiàng image commentary 舉盲人說象譬
150 8 xiàng a kind of weapon 舉盲人說象譬
151 8 xiàng Xiang 舉盲人說象譬
152 8 xiàng to imitate 舉盲人說象譬
153 8 xiàng elephant; gaja 舉盲人說象譬
154 8 fēi Kangxi radical 175 偏見非象
155 8 fēi wrong; bad; untruthful 偏見非象
156 8 fēi different 偏見非象
157 8 fēi to not be; to not have 偏見非象
158 8 fēi to violate; to be contrary to 偏見非象
159 8 fēi Africa 偏見非象
160 8 fēi to slander 偏見非象
161 8 fěi to avoid 偏見非象
162 8 fēi must 偏見非象
163 8 fēi an error 偏見非象
164 8 fēi a problem; a question 偏見非象
165 8 fēi evil 偏見非象
166 8 sēng a Buddhist monk
167 8 sēng a person with dark skin
168 8 sēng Seng
169 8 sēng Sangha; monastic community
170 7 to make an analogy; to use as a simile; to give an example; for example 舉盲人說象譬
171 7 to understand 舉盲人說象譬
172 7 to instruct; to teach 舉盲人說象譬
173 7 metaphor; simile 舉盲人說象譬
174 7 example; dṛṣṭānta 舉盲人說象譬
175 7 yīn cause; reason 豈即六法非因
176 7 yīn to accord with 豈即六法非因
177 7 yīn to follow 豈即六法非因
178 7 yīn to rely on 豈即六法非因
179 7 yīn via; through 豈即六法非因
180 7 yīn to continue 豈即六法非因
181 7 yīn to receive 豈即六法非因
182 7 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 豈即六法非因
183 7 yīn to seize an opportunity 豈即六法非因
184 7 yīn to be like 豈即六法非因
185 7 yīn a standrd; a criterion 豈即六法非因
186 7 yīn cause; hetu 豈即六法非因
187 7 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 各得其分
188 7 děi to want to; to need to 各得其分
189 7 děi must; ought to 各得其分
190 7 de 各得其分
191 7 de infix potential marker 各得其分
192 7 to result in 各得其分
193 7 to be proper; to fit; to suit 各得其分
194 7 to be satisfied 各得其分
195 7 to be finished 各得其分
196 7 děi satisfying 各得其分
197 7 to contract 各得其分
198 7 to hear 各得其分
199 7 to have; there is 各得其分
200 7 marks time passed 各得其分
201 7 obtain; attain; prāpta 各得其分
202 7 六法 liùfǎ the six dharmas 明佛性不即六法不離六法義
203 7 yīn cloudy; overcast 乃計陰說我也
204 7 yīn Yin 乃計陰說我也
205 7 yīn negative 乃計陰說我也
206 7 yīn female principle 乃計陰說我也
207 7 yīn northside of a hill; the southside of a river 乃計陰說我也
208 7 yīn shady 乃計陰說我也
209 7 yīn reproductive organ; genitals 乃計陰說我也
210 7 yīn the backside 乃計陰說我也
211 7 yīn a dark place; darkness 乃計陰說我也
212 7 yīn Yin 乃計陰說我也
213 7 yīn the moon 乃計陰說我也
214 7 yīn a shadow 乃計陰說我也
215 7 yīn feminine 乃計陰說我也
216 7 yīn sinister; insidious 乃計陰說我也
217 7 yīn supernatural 乃計陰說我也
218 7 yīn secretly 乃計陰說我也
219 7 yīn dark 乃計陰說我也
220 7 yīn secret 乃計陰說我也
221 7 yìn to cover; to hide from view; to obstruct 乃計陰說我也
222 7 yìn to bury 乃計陰說我也
223 7 yīn cold 乃計陰說我也
224 7 yīn to weaken; to decline 乃計陰說我也
225 7 yīn broken lines in a hexagram 乃計陰說我也
226 7 yīn to suggest 乃計陰說我也
227 7 yìn to protect; to shelter 乃計陰說我也
228 7 yīn an aggregate; a group 乃計陰說我也
229 7 寶亮 bǎo liàng Bao Liang 寶亮曰
230 7 Buddha; Awakened One 王者譬佛
231 7 relating to Buddhism 王者譬佛
232 7 a statue or image of a Buddha 王者譬佛
233 7 a Buddhist text 王者譬佛
234 7 to touch; to stroke 王者譬佛
235 7 Buddha 王者譬佛
236 7 Buddha; Awakened One 王者譬佛
237 7 míng bright; luminous; brilliant 明佛性不即六法不離六法義
238 7 míng Ming 明佛性不即六法不離六法義
239 7 míng Ming Dynasty 明佛性不即六法不離六法義
240 7 míng obvious; explicit; clear 明佛性不即六法不離六法義
241 7 míng intelligent; clever; perceptive 明佛性不即六法不離六法義
242 7 míng to illuminate; to shine 明佛性不即六法不離六法義
243 7 míng consecrated 明佛性不即六法不離六法義
244 7 míng to understand; to comprehend 明佛性不即六法不離六法義
245 7 míng to explain; to clarify 明佛性不即六法不離六法義
246 7 míng Souther Ming; Later Ming 明佛性不即六法不離六法義
247 7 míng the world; the human world; the world of the living 明佛性不即六法不離六法義
248 7 míng eyesight; vision 明佛性不即六法不離六法義
249 7 míng a god; a spirit 明佛性不即六法不離六法義
250 7 míng fame; renown 明佛性不即六法不離六法義
251 7 míng open; public 明佛性不即六法不離六法義
252 7 míng clear 明佛性不即六法不離六法義
253 7 míng to become proficient 明佛性不即六法不離六法義
254 7 míng to be proficient 明佛性不即六法不離六法義
255 7 míng virtuous 明佛性不即六法不離六法義
256 7 míng open and honest 明佛性不即六法不離六法義
257 7 míng clean; neat 明佛性不即六法不離六法義
258 7 míng remarkable; outstanding; notable 明佛性不即六法不離六法義
259 7 míng next; afterwards 明佛性不即六法不離六法義
260 7 míng positive 明佛性不即六法不離六法義
261 7 míng Clear 明佛性不即六法不離六法義
262 7 míng wisdom; knowledge; vidyā 明佛性不即六法不離六法義
263 7 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar 師子吼品之第九
264 7 zōng school; sect 宗曰
265 7 zōng ancestor 宗曰
266 7 zōng to take as one's model as 宗曰
267 7 zōng purpose 宗曰
268 7 zōng an ancestral temple 宗曰
269 7 zōng to respect; to revere; to admire; to honor 宗曰
270 7 zōng clan; family 宗曰
271 7 zōng a model 宗曰
272 7 zōng a county 宗曰
273 7 zōng religion 宗曰
274 7 zōng essential; necessary 宗曰
275 7 zōng summation 宗曰
276 7 zōng a visit by feudal lords 宗曰
277 7 zōng Zong 宗曰
278 7 zōng thesis; conclusion; tenet; siddhānta 宗曰
279 7 zōng sect; thought; mata 宗曰
280 6 dào way; road; path 道凡夫
281 6 dào principle; a moral; morality 道凡夫
282 6 dào Tao; the Way 道凡夫
283 6 dào to say; to speak; to talk 道凡夫
284 6 dào to think 道凡夫
285 6 dào circuit; a province 道凡夫
286 6 dào a course; a channel 道凡夫
287 6 dào a method; a way of doing something 道凡夫
288 6 dào a doctrine 道凡夫
289 6 dào Taoism; Daoism 道凡夫
290 6 dào a skill 道凡夫
291 6 dào a sect 道凡夫
292 6 dào a line 道凡夫
293 6 dào Way 道凡夫
294 6 dào way; path; marga 道凡夫
295 6 xiàng to observe; to assess 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
296 6 xiàng appearance; portrait; picture 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
297 6 xiàng countenance; personage; character; disposition 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
298 6 xiàng to aid; to help 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
299 6 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
300 6 xiàng a sign; a mark; appearance 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
301 6 xiāng alternately; in turn 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
302 6 xiāng Xiang 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
303 6 xiāng form substance 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
304 6 xiāng to express 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
305 6 xiàng to choose 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
306 6 xiāng Xiang 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
307 6 xiāng an ancient musical instrument 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
308 6 xiāng the seventh lunar month 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
309 6 xiāng to compare 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
310 6 xiàng to divine 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
311 6 xiàng to administer 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
312 6 xiàng helper for a blind person 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
313 6 xiāng rhythm [music] 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
314 6 xiāng the upper frets of a pipa 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
315 6 xiāng coralwood 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
316 6 xiàng ministry 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
317 6 xiàng to supplement; to enhance 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
318 6 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
319 6 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
320 6 xiàng sign; mark; liṅga 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
321 6 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
322 6 如來 rúlái Tathagata 明如來說性不同
323 6 如來 Rúlái Tathagata 明如來說性不同
324 6 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 明如來說性不同
325 6 shàng top; a high position 上舉色
326 6 shang top; the position on or above something 上舉色
327 6 shàng to go up; to go forward 上舉色
328 6 shàng shang 上舉色
329 6 shàng previous; last 上舉色
330 6 shàng high; higher 上舉色
331 6 shàng advanced 上舉色
332 6 shàng a monarch; a sovereign 上舉色
333 6 shàng time 上舉色
334 6 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 上舉色
335 6 shàng far 上舉色
336 6 shàng big; as big as 上舉色
337 6 shàng abundant; plentiful 上舉色
338 6 shàng to report 上舉色
339 6 shàng to offer 上舉色
340 6 shàng to go on stage 上舉色
341 6 shàng to take office; to assume a post 上舉色
342 6 shàng to install; to erect 上舉色
343 6 shàng to suffer; to sustain 上舉色
344 6 shàng to burn 上舉色
345 6 shàng to remember 上舉色
346 6 shàng to add 上舉色
347 6 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 上舉色
348 6 shàng to meet 上舉色
349 6 shàng falling then rising (4th) tone 上舉色
350 6 shang used after a verb indicating a result 上舉色
351 6 shàng a musical note 上舉色
352 6 shàng higher, superior; uttara 上舉色
353 5 color 以是故說色為
354 5 form; matter 以是故說色為
355 5 shǎi dice 以是故說色為
356 5 Kangxi radical 139 以是故說色為
357 5 countenance 以是故說色為
358 5 scene; sight 以是故說色為
359 5 feminine charm; female beauty 以是故說色為
360 5 kind; type 以是故說色為
361 5 quality 以是故說色為
362 5 to be angry 以是故說色為
363 5 to seek; to search for 以是故說色為
364 5 lust; sexual desire 以是故說色為
365 5 form; rupa 以是故說色為
366 5 to lift; to hold up; to raise 舉盲人說象譬
367 5 to move 舉盲人說象譬
368 5 to originate; to initiate; to start (a fire) 舉盲人說象譬
369 5 to recommend; to elect 舉盲人說象譬
370 5 to suggest 舉盲人說象譬
371 5 to fly 舉盲人說象譬
372 5 to bear; to give birth 舉盲人說象譬
373 5 actions; conduct 舉盲人說象譬
374 5 a successful candidate 舉盲人說象譬
375 5 to raise an example 舉盲人說象譬
376 5 to raise; utkṣepa 舉盲人說象譬
377 5 to be near by; to be close to 明佛性不即六法不離六法義
378 5 at that time 明佛性不即六法不離六法義
379 5 to be exactly the same as; to be thus 明佛性不即六法不離六法義
380 5 supposed; so-called 明佛性不即六法不離六法義
381 5 to arrive at; to ascend 明佛性不即六法不離六法義
382 5 修道 xiūdào to cultivate 明應須修道之意也
383 5 修道 xiūdào to practice Taoism 明應須修道之意也
384 5 修道 xiūdào Practitioner 明應須修道之意也
385 5 修道 xiūdào the path of cultivation 明應須修道之意也
386 5 rén person; people; a human being 陰成假名人
387 5 rén Kangxi radical 9 陰成假名人
388 5 rén a kind of person 陰成假名人
389 5 rén everybody 陰成假名人
390 5 rén adult 陰成假名人
391 5 rén somebody; others 陰成假名人
392 5 rén an upright person 陰成假名人
393 5 rén person; manuṣya 陰成假名人
394 5 one 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
395 5 Kangxi radical 1 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
396 5 pure; concentrated 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
397 5 first 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
398 5 the same 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
399 5 sole; single 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
400 5 a very small amount 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
401 5 Yi 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
402 5 other 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
403 5 to unify 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
404 5 accidentally; coincidentally 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
405 5 abruptly; suddenly 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
406 5 one; eka 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
407 4 xiū to decorate; to embellish 故應修也
408 4 xiū to study; to cultivate 故應修也
409 4 xiū to repair 故應修也
410 4 xiū long; slender 故應修也
411 4 xiū to write; to compile 故應修也
412 4 xiū to build; to construct; to shape 故應修也
413 4 xiū to practice 故應修也
414 4 xiū to cut 故應修也
415 4 xiū virtuous; wholesome 故應修也
416 4 xiū a virtuous person 故應修也
417 4 xiū Xiu 故應修也
418 4 xiū to unknot 故應修也
419 4 xiū to prepare; to put in order 故應修也
420 4 xiū excellent 故應修也
421 4 xiū to perform [a ceremony] 故應修也
422 4 xiū Cultivation 故應修也
423 4 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 故應修也
424 4 xiū pratipanna; spiritual practice 故應修也
425 4 五陰 wǔyīn five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging 捉五陰及離陰
426 4 xìng gender 正因性異
427 4 xìng nature; disposition 正因性異
428 4 xìng grammatical gender 正因性異
429 4 xìng a property; a quality 正因性異
430 4 xìng life; destiny 正因性異
431 4 xìng sexual desire 正因性異
432 4 xìng scope 正因性異
433 4 xìng nature 正因性異
434 4 shì matter; thing; item 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
435 4 shì to serve 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
436 4 shì a government post 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
437 4 shì duty; post; work 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
438 4 shì occupation 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
439 4 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
440 4 shì an accident 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
441 4 shì to attend 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
442 4 shì an allusion 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
443 4 shì a condition; a state; a situation 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
444 4 shì to engage in 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
445 4 shì to enslave 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
446 4 shì to pursue 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
447 4 shì to administer 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
448 4 shì to appoint 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
449 4 shì thing; phenomena 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
450 4 shì actions; karma 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
451 4 to go back; to return 然復不得離此而有象也
452 4 to resume; to restart 然復不得離此而有象也
453 4 to do in detail 然復不得離此而有象也
454 4 to restore 然復不得離此而有象也
455 4 to respond; to reply to 然復不得離此而有象也
456 4 Fu; Return 然復不得離此而有象也
457 4 to retaliate; to reciprocate 然復不得離此而有象也
458 4 to avoid forced labor or tax 然復不得離此而有象也
459 4 Fu 然復不得離此而有象也
460 4 doubled; to overlapping; folded 然復不得離此而有象也
461 4 a lined garment with doubled thickness 然復不得離此而有象也
462 4 sān three 得阿耨多羅三藐三菩
463 4 sān third 得阿耨多羅三藐三菩
464 4 sān more than two 得阿耨多羅三藐三菩
465 4 sān very few 得阿耨多羅三藐三菩
466 4 sān San 得阿耨多羅三藐三菩
467 4 sān three; tri 得阿耨多羅三藐三菩
468 4 sān sa 得阿耨多羅三藐三菩
469 4 sān three kinds; trividha 得阿耨多羅三藐三菩
470 4 shēn deep 功業轉深
471 4 shēn profound; penetrating 功業轉深
472 4 shēn dark; deep in color 功業轉深
473 4 shēn remote in time 功業轉深
474 4 shēn depth 功業轉深
475 4 shēn far 功業轉深
476 4 shēn to withdraw; to recede 功業轉深
477 4 shēn thick; lush 功業轉深
478 4 shēn intimate; close 功業轉深
479 4 shēn late 功業轉深
480 4 shēn great 功業轉深
481 4 shēn grave; serious 功業轉深
482 4 shēn to dig; to go deep into; to be well versed in 功業轉深
483 4 shēn to survey; to probe 功業轉深
484 4 shēn deep; gambhīra 功業轉深
485 4 Kangxi radical 71 而無謬
486 4 to not have; without 而無謬
487 4 mo 而無謬
488 4 to not have 而無謬
489 4 Wu 而無謬
490 4 mo 而無謬
491 4 所以 suǒyǐ that by which 所以勸修
492 4 所以 suǒyǐ cause; reason; kāraṇa 所以勸修
493 4 勸修 quànxiū encouragement to cultivate 既勸修此經名
494 4 zhǐ purport; aim; purpose 助顯其旨也
495 4 zhǐ a delicacy 助顯其旨也
496 4 zhǐ excellent 助顯其旨也
497 4 zhǐ an imperial decree 助顯其旨也
498 4 zhǐ beautiful 助顯其旨也
499 4 zhǐ application; viniyoga 助顯其旨也
500 4 to calculate; to compute; to count 乃計陰說我也

Frequencies of all Words

Top 1095

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 54 also; too 譬聞見也
2 54 a final modal particle indicating certainy or decision 譬聞見也
3 54 either 譬聞見也
4 54 even 譬聞見也
5 54 used to soften the tone 譬聞見也
6 54 used for emphasis 譬聞見也
7 54 used to mark contrast 譬聞見也
8 54 used to mark compromise 譬聞見也
9 54 ya 譬聞見也
10 30 yuē to speak; to say 僧亮曰
11 30 yuē Kangxi radical 73 僧亮曰
12 30 yuē to be called 僧亮曰
13 30 yuē particle without meaning 僧亮曰
14 30 yuē said; ukta 僧亮曰
15 21 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 各以手觸者
16 21 zhě that 各以手觸者
17 21 zhě nominalizing function word 各以手觸者
18 21 zhě used to mark a definition 各以手觸者
19 21 zhě used to mark a pause 各以手觸者
20 21 zhě topic marker; that; it 各以手觸者
21 21 zhuó according to 各以手觸者
22 21 zhě ca 各以手觸者
23 20 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 舉盲人說象譬
24 20 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 舉盲人說象譬
25 20 shuì to persuade 舉盲人說象譬
26 20 shuō to teach; to recite; to explain 舉盲人說象譬
27 20 shuō a doctrine; a theory 舉盲人說象譬
28 20 shuō to claim; to assert 舉盲人說象譬
29 20 shuō allocution 舉盲人說象譬
30 20 shuō to criticize; to scold 舉盲人說象譬
31 20 shuō to indicate; to refer to 舉盲人說象譬
32 20 shuō speach; vāda 舉盲人說象譬
33 20 shuō to speak; bhāṣate 舉盲人說象譬
34 20 shuō to instruct 舉盲人說象譬
35 19 yǒu is; are; to exist 善男子譬如有王告一大臣
36 19 yǒu to have; to possess 善男子譬如有王告一大臣
37 19 yǒu indicates an estimate 善男子譬如有王告一大臣
38 19 yǒu indicates a large quantity 善男子譬如有王告一大臣
39 19 yǒu indicates an affirmative response 善男子譬如有王告一大臣
40 19 yǒu a certain; used before a person, time, or place 善男子譬如有王告一大臣
41 19 yǒu used to compare two things 善男子譬如有王告一大臣
42 19 yǒu used in a polite formula before certain verbs 善男子譬如有王告一大臣
43 19 yǒu used before the names of dynasties 善男子譬如有王告一大臣
44 19 yǒu a certain thing; what exists 善男子譬如有王告一大臣
45 19 yǒu multiple of ten and ... 善男子譬如有王告一大臣
46 19 yǒu abundant 善男子譬如有王告一大臣
47 19 yǒu purposeful 善男子譬如有王告一大臣
48 19 yǒu You 善男子譬如有王告一大臣
49 19 yǒu 1. existence; 2. becoming 善男子譬如有王告一大臣
50 19 yǒu becoming; bhava 善男子譬如有王告一大臣
51 19 zhī him; her; them; that 師子吼品之第九
52 19 zhī used between a modifier and a word to form a word group 師子吼品之第九
53 19 zhī to go 師子吼品之第九
54 19 zhī this; that 師子吼品之第九
55 19 zhī genetive marker 師子吼品之第九
56 19 zhī it 師子吼品之第九
57 19 zhī in 師子吼品之第九
58 19 zhī all 師子吼品之第九
59 19 zhī and 師子吼品之第九
60 19 zhī however 師子吼品之第九
61 19 zhī if 師子吼品之第九
62 19 zhī then 師子吼品之第九
63 19 zhī to arrive; to go 師子吼品之第九
64 19 zhī is 師子吼品之第九
65 19 zhī to use 師子吼品之第九
66 19 zhī Zhi 師子吼品之第九
67 19 佛性 fó xìng Buddha-nature; buddhadhatu 明佛性不即六法不離六法義
68 18 àn case; incident
69 18 àn a table; a bench
70 18 àn in the author's opinion
71 18 àn a wooden tray
72 18 àn a record; a file
73 18 àn a draft; a proposal
74 18 àn to press down
75 18 àn to investigate
76 18 àn according to
77 18 àn thus; so; therefore
78 18 àn hold fast; ākram
79 18 zhì to; until
80 18 zhì Kangxi radical 133
81 18 zhì extremely; very; most
82 18 zhì to arrive
83 18 zhì approach; upagama
84 15 僧亮 sēngliàng Sengliang 僧亮曰
85 13 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 以是故說色為
86 13 old; ancient; former; past 以是故說色為
87 13 reason; cause; purpose 以是故說色為
88 13 to die 以是故說色為
89 13 so; therefore; hence 以是故說色為
90 13 original 以是故說色為
91 13 accident; happening; instance 以是故說色為
92 13 a friend; an acquaintance; friendship 以是故說色為
93 13 something in the past 以是故說色為
94 13 deceased; dead 以是故說色為
95 13 still; yet 以是故說色為
96 13 therefore; tasmāt 以是故說色為
97 11 jīng to go through; to experience 臣者譬常住經
98 11 jīng a sutra; a scripture 臣者譬常住經
99 11 jīng warp 臣者譬常住經
100 11 jīng longitude 臣者譬常住經
101 11 jīng often; regularly; frequently 臣者譬常住經
102 11 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 臣者譬常住經
103 11 jīng a woman's period 臣者譬常住經
104 11 jīng to bear; to endure 臣者譬常住經
105 11 jīng to hang; to die by hanging 臣者譬常住經
106 11 jīng classics 臣者譬常住經
107 11 jīng to be frugal; to save 臣者譬常住經
108 11 jīng a classic; a scripture; canon 臣者譬常住經
109 11 jīng a standard; a norm 臣者譬常住經
110 11 jīng a section of a Confucian work 臣者譬常住經
111 11 jīng to measure 臣者譬常住經
112 11 jīng human pulse 臣者譬常住經
113 11 jīng menstruation; a woman's period 臣者譬常住經
114 11 jīng sutra; discourse 臣者譬常住經
115 11 shì is; are; am; to be 色是佛性者
116 11 shì is exactly 色是佛性者
117 11 shì is suitable; is in contrast 色是佛性者
118 11 shì this; that; those 色是佛性者
119 11 shì really; certainly 色是佛性者
120 11 shì correct; yes; affirmative 色是佛性者
121 11 shì true 色是佛性者
122 11 shì is; has; exists 色是佛性者
123 11 shì used between repetitions of a word 色是佛性者
124 11 shì a matter; an affair 色是佛性者
125 11 shì Shi 色是佛性者
126 11 shì is; bhū 色是佛性者
127 11 shì this; idam 色是佛性者
128 11 善男子 shàn nánzi good men 善男子譬如有王告一大臣
129 11 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子譬如有王告一大臣
130 10 wèi for; to 出菩薩為眾生受苦不退事
131 10 wèi because of 出菩薩為眾生受苦不退事
132 10 wéi to act as; to serve 出菩薩為眾生受苦不退事
133 10 wéi to change into; to become 出菩薩為眾生受苦不退事
134 10 wéi to be; is 出菩薩為眾生受苦不退事
135 10 wéi to do 出菩薩為眾生受苦不退事
136 10 wèi for 出菩薩為眾生受苦不退事
137 10 wèi because of; for; to 出菩薩為眾生受苦不退事
138 10 wèi to 出菩薩為眾生受苦不退事
139 10 wéi in a passive construction 出菩薩為眾生受苦不退事
140 10 wéi forming a rehetorical question 出菩薩為眾生受苦不退事
141 10 wéi forming an adverb 出菩薩為眾生受苦不退事
142 10 wéi to add emphasis 出菩薩為眾生受苦不退事
143 10 wèi to support; to help 出菩薩為眾生受苦不退事
144 10 wéi to govern 出菩薩為眾生受苦不退事
145 10 wèi to be; bhū 出菩薩為眾生受苦不退事
146 10 眾生 zhòngshēng all living things 出菩薩以身施眾生發願事
147 10 眾生 zhòngshēng living things other than people 出菩薩以身施眾生發願事
148 10 眾生 zhòngshēng sentient beings 出菩薩以身施眾生發願事
149 10 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 出菩薩以身施眾生發願事
150 10 菩薩 púsà bodhisattva 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
151 10 菩薩 púsà bodhisattva 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
152 10 菩薩 púsà bodhisattva 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
153 10 to leave; to depart; to go away; to part 明佛性不即六法不離六法義
154 10 a mythical bird 明佛性不即六法不離六法義
155 10 li; one of the eight divinatory trigrams 明佛性不即六法不離六法義
156 10 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 明佛性不即六法不離六法義
157 10 chī a dragon with horns not yet grown 明佛性不即六法不離六法義
158 10 a mountain ash 明佛性不即六法不離六法義
159 10 vanilla; a vanilla-like herb 明佛性不即六法不離六法義
160 10 to be scattered; to be separated 明佛性不即六法不離六法義
161 10 to cut off 明佛性不即六法不離六法義
162 10 to violate; to be contrary to 明佛性不即六法不離六法義
163 10 to be distant from 明佛性不即六法不離六法義
164 10 two 明佛性不即六法不離六法義
165 10 to array; to align 明佛性不即六法不離六法義
166 10 to pass through; to experience 明佛性不即六法不離六法義
167 10 transcendence 明佛性不即六法不離六法義
168 10 to avoid; to abstain from; viramaṇa 明佛性不即六法不離六法義
169 10 so as to; in order to 出菩薩以身施眾生發願事
170 10 to use; to regard as 出菩薩以身施眾生發願事
171 10 to use; to grasp 出菩薩以身施眾生發願事
172 10 according to 出菩薩以身施眾生發願事
173 10 because of 出菩薩以身施眾生發願事
174 10 on a certain date 出菩薩以身施眾生發願事
175 10 and; as well as 出菩薩以身施眾生發願事
176 10 to rely on 出菩薩以身施眾生發願事
177 10 to regard 出菩薩以身施眾生發願事
178 10 to be able to 出菩薩以身施眾生發願事
179 10 to order; to command 出菩薩以身施眾生發願事
180 10 further; moreover 出菩薩以身施眾生發願事
181 10 used after a verb 出菩薩以身施眾生發願事
182 10 very 出菩薩以身施眾生發願事
183 10 already 出菩薩以身施眾生發願事
184 10 increasingly 出菩薩以身施眾生發願事
185 10 a reason; a cause 出菩薩以身施眾生發願事
186 10 Israel 出菩薩以身施眾生發願事
187 10 Yi 出菩薩以身施眾生發願事
188 10 use; yogena 出菩薩以身施眾生發願事
189 9 tàn to sigh 歎修者之因也
190 9 tàn to praise 歎修者之因也
191 9 tàn to lament 歎修者之因也
192 9 tàn to chant; to recite 歎修者之因也
193 9 tàn a chant 歎修者之因也
194 9 tàn praise; abhiṣṭuta 歎修者之因也
195 9 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而無謬
196 9 ér Kangxi radical 126 而無謬
197 9 ér you 而無謬
198 9 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而無謬
199 9 ér right away; then 而無謬
200 9 ér but; yet; however; while; nevertheless 而無謬
201 9 ér if; in case; in the event that 而無謬
202 9 ér therefore; as a result; thus 而無謬
203 9 ér how can it be that? 而無謬
204 9 ér so as to 而無謬
205 9 ér only then 而無謬
206 9 ér as if; to seem like 而無謬
207 9 néng can; able 而無謬
208 9 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而無謬
209 9 ér me 而無謬
210 9 ér to arrive; up to 而無謬
211 9 ér possessive 而無謬
212 9 ér and; ca 而無謬
213 9 yán to speak; to say; said 故言不離也
214 9 yán language; talk; words; utterance; speech 故言不離也
215 9 yán Kangxi radical 149 故言不離也
216 9 yán a particle with no meaning 故言不離也
217 9 yán phrase; sentence 故言不離也
218 9 yán a word; a syllable 故言不離也
219 9 yán a theory; a doctrine 故言不離也
220 9 yán to regard as 故言不離也
221 9 yán to act as 故言不離也
222 9 yán word; vacana 故言不離也
223 9 yán speak; vad 故言不離也
224 9 míng measure word for people 第一義空故名
225 9 míng fame; renown; reputation 第一義空故名
226 9 míng a name; personal name; designation 第一義空故名
227 9 míng rank; position 第一義空故名
228 9 míng an excuse 第一義空故名
229 9 míng life 第一義空故名
230 9 míng to name; to call 第一義空故名
231 9 míng to express; to describe 第一義空故名
232 9 míng to be called; to have the name 第一義空故名
233 9 míng to own; to possess 第一義空故名
234 9 míng famous; renowned 第一義空故名
235 9 míng moral 第一義空故名
236 9 míng name; naman 第一義空故名
237 9 míng fame; renown; yasas 第一義空故名
238 9 I; me; my 乃計陰說我也
239 9 self 乃計陰說我也
240 9 we; our 乃計陰說我也
241 9 [my] dear 乃計陰說我也
242 9 Wo 乃計陰說我也
243 9 self; atman; attan 乃計陰說我也
244 9 ga 乃計陰說我也
245 9 I; aham 乃計陰說我也
246 9 not; no 明佛性不即六法不離六法義
247 9 expresses that a certain condition cannot be acheived 明佛性不即六法不離六法義
248 9 as a correlative 明佛性不即六法不離六法義
249 9 no (answering a question) 明佛性不即六法不離六法義
250 9 forms a negative adjective from a noun 明佛性不即六法不離六法義
251 9 at the end of a sentence to form a question 明佛性不即六法不離六法義
252 9 to form a yes or no question 明佛性不即六法不離六法義
253 9 infix potential marker 明佛性不即六法不離六法義
254 9 no; na 明佛性不即六法不離六法義
255 8 his; hers; its; theirs 各得其分
256 8 to add emphasis 各得其分
257 8 used when asking a question in reply to a question 各得其分
258 8 used when making a request or giving an order 各得其分
259 8 he; her; it; them 各得其分
260 8 probably; likely 各得其分
261 8 will 各得其分
262 8 may 各得其分
263 8 if 各得其分
264 8 or 各得其分
265 8 Qi 各得其分
266 8 he; her; it; saḥ; sā; tad 各得其分
267 8 ruò to seem; to be like; as 善男子若說色是佛性者
268 8 ruò seemingly 善男子若說色是佛性者
269 8 ruò if 善男子若說色是佛性者
270 8 ruò you 善男子若說色是佛性者
271 8 ruò this; that 善男子若說色是佛性者
272 8 ruò and; or 善男子若說色是佛性者
273 8 ruò as for; pertaining to 善男子若說色是佛性者
274 8 pomegranite 善男子若說色是佛性者
275 8 ruò to choose 善男子若說色是佛性者
276 8 ruò to agree; to accord with; to conform to 善男子若說色是佛性者
277 8 ruò thus 善男子若說色是佛性者
278 8 ruò pollia 善男子若說色是佛性者
279 8 ruò Ruo 善男子若說色是佛性者
280 8 ruò only then 善男子若說色是佛性者
281 8 ja 善男子若說色是佛性者
282 8 jñā 善男子若說色是佛性者
283 8 ruò if; yadi 善男子若說色是佛性者
284 8 不退 bùtuì to not leave; to not go back 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
285 8 不退 bùtuì not finished 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
286 8 不退 bùtuì not waning 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
287 8 不退 bùtuì never regressing; avaivartika 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
288 8 xiàng figure; image; appearance 舉盲人說象譬
289 8 xiàng elephant 舉盲人說象譬
290 8 xiàng ivory 舉盲人說象譬
291 8 xiàng to be like; to seem 舉盲人說象譬
292 8 xiàng premier 舉盲人說象譬
293 8 xiàng a representation; an icon; an effigy 舉盲人說象譬
294 8 xiàng phenomena 舉盲人說象譬
295 8 xiàng a decree; an ordinance; a law 舉盲人說象譬
296 8 xiàng image commentary 舉盲人說象譬
297 8 xiàng a kind of weapon 舉盲人說象譬
298 8 xiàng Xiang 舉盲人說象譬
299 8 xiàng to imitate 舉盲人說象譬
300 8 xiàng elephant; gaja 舉盲人說象譬
301 8 fēi not; non-; un- 偏見非象
302 8 fēi Kangxi radical 175 偏見非象
303 8 fēi wrong; bad; untruthful 偏見非象
304 8 fēi different 偏見非象
305 8 fēi to not be; to not have 偏見非象
306 8 fēi to violate; to be contrary to 偏見非象
307 8 fēi Africa 偏見非象
308 8 fēi to slander 偏見非象
309 8 fěi to avoid 偏見非象
310 8 fēi must 偏見非象
311 8 fēi an error 偏見非象
312 8 fēi a problem; a question 偏見非象
313 8 fēi evil 偏見非象
314 8 fēi besides; except; unless 偏見非象
315 8 this; these 此計太
316 8 in this way 此計太
317 8 otherwise; but; however; so 此計太
318 8 at this time; now; here 此計太
319 8 this; here; etad 此計太
320 8 sēng a Buddhist monk
321 8 sēng a person with dark skin
322 8 sēng Seng
323 8 sēng Sangha; monastic community
324 7 to make an analogy; to use as a simile; to give an example; for example 舉盲人說象譬
325 7 to understand 舉盲人說象譬
326 7 to instruct; to teach 舉盲人說象譬
327 7 metaphor; simile 舉盲人說象譬
328 7 example; dṛṣṭānta 舉盲人說象譬
329 7 yīn because 豈即六法非因
330 7 yīn cause; reason 豈即六法非因
331 7 yīn to accord with 豈即六法非因
332 7 yīn to follow 豈即六法非因
333 7 yīn to rely on 豈即六法非因
334 7 yīn via; through 豈即六法非因
335 7 yīn to continue 豈即六法非因
336 7 yīn to receive 豈即六法非因
337 7 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 豈即六法非因
338 7 yīn to seize an opportunity 豈即六法非因
339 7 yīn to be like 豈即六法非因
340 7 yīn from; because of 豈即六法非因
341 7 yīn thereupon; as a result; consequently; thus; hence 豈即六法非因
342 7 yīn a standrd; a criterion 豈即六法非因
343 7 yīn Cause 豈即六法非因
344 7 yīn cause; hetu 豈即六法非因
345 7 de potential marker 各得其分
346 7 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 各得其分
347 7 děi must; ought to 各得其分
348 7 děi to want to; to need to 各得其分
349 7 děi must; ought to 各得其分
350 7 de 各得其分
351 7 de infix potential marker 各得其分
352 7 to result in 各得其分
353 7 to be proper; to fit; to suit 各得其分
354 7 to be satisfied 各得其分
355 7 to be finished 各得其分
356 7 de result of degree 各得其分
357 7 de marks completion of an action 各得其分
358 7 děi satisfying 各得其分
359 7 to contract 各得其分
360 7 marks permission or possibility 各得其分
361 7 expressing frustration 各得其分
362 7 to hear 各得其分
363 7 to have; there is 各得其分
364 7 marks time passed 各得其分
365 7 obtain; attain; prāpta 各得其分
366 7 六法 liùfǎ the six dharmas 明佛性不即六法不離六法義
367 7 yīn cloudy; overcast 乃計陰說我也
368 7 yīn Yin 乃計陰說我也
369 7 yīn negative 乃計陰說我也
370 7 yīn female principle 乃計陰說我也
371 7 yīn northside of a hill; the southside of a river 乃計陰說我也
372 7 yīn shady 乃計陰說我也
373 7 yīn reproductive organ; genitals 乃計陰說我也
374 7 yīn the backside 乃計陰說我也
375 7 yīn a dark place; darkness 乃計陰說我也
376 7 yīn Yin 乃計陰說我也
377 7 yīn the moon 乃計陰說我也
378 7 yīn a shadow 乃計陰說我也
379 7 yīn feminine 乃計陰說我也
380 7 yīn sinister; insidious 乃計陰說我也
381 7 yīn supernatural 乃計陰說我也
382 7 yīn secretly 乃計陰說我也
383 7 yīn dark 乃計陰說我也
384 7 yīn secret 乃計陰說我也
385 7 yìn to cover; to hide from view; to obstruct 乃計陰說我也
386 7 yìn to bury 乃計陰說我也
387 7 yīn cold 乃計陰說我也
388 7 yīn to weaken; to decline 乃計陰說我也
389 7 yīn broken lines in a hexagram 乃計陰說我也
390 7 yīn to suggest 乃計陰說我也
391 7 yìn to protect; to shelter 乃計陰說我也
392 7 yīn an aggregate; a group 乃計陰說我也
393 7 寶亮 bǎo liàng Bao Liang 寶亮曰
394 7 Buddha; Awakened One 王者譬佛
395 7 relating to Buddhism 王者譬佛
396 7 a statue or image of a Buddha 王者譬佛
397 7 a Buddhist text 王者譬佛
398 7 to touch; to stroke 王者譬佛
399 7 Buddha 王者譬佛
400 7 Buddha; Awakened One 王者譬佛
401 7 míng bright; luminous; brilliant 明佛性不即六法不離六法義
402 7 míng Ming 明佛性不即六法不離六法義
403 7 míng Ming Dynasty 明佛性不即六法不離六法義
404 7 míng obvious; explicit; clear 明佛性不即六法不離六法義
405 7 míng intelligent; clever; perceptive 明佛性不即六法不離六法義
406 7 míng to illuminate; to shine 明佛性不即六法不離六法義
407 7 míng consecrated 明佛性不即六法不離六法義
408 7 míng to understand; to comprehend 明佛性不即六法不離六法義
409 7 míng to explain; to clarify 明佛性不即六法不離六法義
410 7 míng Souther Ming; Later Ming 明佛性不即六法不離六法義
411 7 míng the world; the human world; the world of the living 明佛性不即六法不離六法義
412 7 míng eyesight; vision 明佛性不即六法不離六法義
413 7 míng a god; a spirit 明佛性不即六法不離六法義
414 7 míng fame; renown 明佛性不即六法不離六法義
415 7 míng open; public 明佛性不即六法不離六法義
416 7 míng clear 明佛性不即六法不離六法義
417 7 míng to become proficient 明佛性不即六法不離六法義
418 7 míng to be proficient 明佛性不即六法不離六法義
419 7 míng virtuous 明佛性不即六法不離六法義
420 7 míng open and honest 明佛性不即六法不離六法義
421 7 míng clean; neat 明佛性不即六法不離六法義
422 7 míng remarkable; outstanding; notable 明佛性不即六法不離六法義
423 7 míng next; afterwards 明佛性不即六法不離六法義
424 7 míng positive 明佛性不即六法不離六法義
425 7 míng Clear 明佛性不即六法不離六法義
426 7 míng wisdom; knowledge; vidyā 明佛性不即六法不離六法義
427 7 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar 師子吼品之第九
428 7 zōng school; sect 宗曰
429 7 zōng ancestor 宗曰
430 7 zōng a measure word for transaction or business related things 宗曰
431 7 zōng to take as one's model as 宗曰
432 7 zōng purpose 宗曰
433 7 zōng an ancestral temple 宗曰
434 7 zōng to respect; to revere; to admire; to honor 宗曰
435 7 zōng clan; family 宗曰
436 7 zōng a model 宗曰
437 7 zōng a county 宗曰
438 7 zōng religion 宗曰
439 7 zōng essential; necessary 宗曰
440 7 zōng summation 宗曰
441 7 zōng a visit by feudal lords 宗曰
442 7 zōng Zong 宗曰
443 7 zōng thesis; conclusion; tenet; siddhānta 宗曰
444 7 zōng sect; thought; mata 宗曰
445 6 dào way; road; path 道凡夫
446 6 dào principle; a moral; morality 道凡夫
447 6 dào Tao; the Way 道凡夫
448 6 dào measure word for long things 道凡夫
449 6 dào to say; to speak; to talk 道凡夫
450 6 dào to think 道凡夫
451 6 dào times 道凡夫
452 6 dào circuit; a province 道凡夫
453 6 dào a course; a channel 道凡夫
454 6 dào a method; a way of doing something 道凡夫
455 6 dào measure word for doors and walls 道凡夫
456 6 dào measure word for courses of a meal 道凡夫
457 6 dào a centimeter 道凡夫
458 6 dào a doctrine 道凡夫
459 6 dào Taoism; Daoism 道凡夫
460 6 dào a skill 道凡夫
461 6 dào a sect 道凡夫
462 6 dào a line 道凡夫
463 6 dào Way 道凡夫
464 6 dào way; path; marga 道凡夫
465 6 xiāng each other; one another; mutually 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
466 6 xiàng to observe; to assess 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
467 6 xiàng appearance; portrait; picture 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
468 6 xiàng countenance; personage; character; disposition 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
469 6 xiàng to aid; to help 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
470 6 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
471 6 xiàng a sign; a mark; appearance 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
472 6 xiāng alternately; in turn 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
473 6 xiāng Xiang 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
474 6 xiāng form substance 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
475 6 xiāng to express 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
476 6 xiàng to choose 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
477 6 xiāng Xiang 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
478 6 xiāng an ancient musical instrument 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
479 6 xiāng the seventh lunar month 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
480 6 xiāng to compare 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
481 6 xiàng to divine 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
482 6 xiàng to administer 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
483 6 xiàng helper for a blind person 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
484 6 xiāng rhythm [music] 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
485 6 xiāng the upper frets of a pipa 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
486 6 xiāng coralwood 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
487 6 xiàng ministry 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
488 6 xiàng to supplement; to enhance 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
489 6 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
490 6 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
491 6 xiàng sign; mark; liṅga 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
492 6 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 辨菩薩不退相日食一麻一豆等事
493 6 如來 rúlái Tathagata 明如來說性不同
494 6 如來 Rúlái Tathagata 明如來說性不同
495 6 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 明如來說性不同
496 6 shàng top; a high position 上舉色
497 6 shang top; the position on or above something 上舉色
498 6 shàng to go up; to go forward 上舉色
499 6 shàng shang 上舉色
500 6 shàng previous; last 上舉色

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
ya
yuē said; ukta
zhě ca
 1. shuō
 2. shuō
 3. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
 3. to instruct
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
佛性 fó xìng Buddha-nature; buddhadhatu
àn hold fast; ākram
zhì approach; upagama
僧亮 sēngliàng Sengliang
therefore; tasmāt

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
八德 98 Eight Virtues
宝亮 寶亮 98 Bao Liang
大般涅槃经集解 大般涅槃經集解 100 Da Ban Niepan Jing Ji Jie
大涅槃经 大涅槃經 100 Mahaparinirvana Sutra
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三月 115
 1. March; the Third Month
 2. three months
 3. third lunar month; jyeṣṭa
僧亮 115 Sengliang
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
唐人 84 Chinese; expatriate Chinese
五结 五結 119 Wujie; Wuchieh

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 48.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗 阿耨多羅 196 anuttara; unsurpassed; supreme
八不 98 eight negations
不可思 98 inconceivable; unthinkable; unimaginable
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不异 不異 98 not different
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
第一义空 第一義空 100 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛性 102 Buddha-nature; buddhadhatu
功德聚 103 stupa
后身 後身 104 last body; next body; last rebirth
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
偈赞 偈讚 106 to sing in praise of
经教 經教 106 teaching of the sūtras
经法 經法 106 canonical teachings
卷第六 106 scroll 6
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
六法 108 the six dharmas
能立 110 a proposition; sādhana
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
劝修 勸修 113 encouragement to cultivate
三宝佛 三寶佛 115 the Triple Gem Buddhas
三禅 三禪 115 third dhyāna; third jhāna
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
十二因缘 十二因緣 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
时众 時眾 115 present company
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
四生 115 four types of birth
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
随缘 隨緣 115
 1. Follow Conditions
 2. to accord with conditions
 3. to act in accordance with causes and conditions
歎佛 116 to praise the Buddha
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
我相 119 the notion of a self
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
修道人 120 Spiritual Practitioner
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
有性 121
 1. having the nature
 2. existence
赞歎 讚歎 122 praise
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸人 諸人 122 people; jana
诸众生 諸眾生 122 all beings
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara